ПРОЕКТ № DIR-51011119-18-37 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИЯ К.К. „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”, ОБЩИНА ВАРНА”

ПРОЕКТ № DIR-51011119-18-37 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА

РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИЯ

К.К. „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”, ОБЩИНА ВАРНА”

 

 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/1.11/03/19  „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Бенефициент по проекта: Община Варна

Асоцииран партньор: „ВиК-Варна“ ООД

Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП): № DIR-51011119-С016 от 21.12.2011 год.

Максимална стойност на ДБФП: 48 069 311,96 лв. от които

Кохезионен  фонд – 38 455 449.57 лв.

Държавен бюджет – 9 613 862.39 лв.

Срок за изпълнение: 10.06.2015 г.

Проектът се изпълнява на два етапа:

1-ви етап – Подготовка на инвестиционен проект. ;

2-ри етап – Изпълнение на инвестиционен проект.

За изпълнението на всеки един от етапите на проекта се подписва отделно Споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ. В момента към договора е сключено Споразумение за изпълнение на първи етап – подготовка на инвестиционен проект и Допълнително Споразумение № 1 към него.

След изпълнение на първия етап и одобрение на изпълнението от Договарящия орган – МОСВ ще бъде подписано Споразумение за изпълнение на втори етап.

Максимална стойност на Споразумението за подготовка (1-ви етап): 988 022,00 лв.,като за този  етап  няма  съфинсиране от Община Варна., а сумата е 100% безвъзмездна помощ.

Срок за изпълнение: С подписването на Допълнително споразумение № 1 към споразумение за подготовка на етап 1, срокът е удължен от 12 на 19 месеца, или до 08.10.2013 г.

Максимална стойност на Споразумението за изпълнение (2-ри етап): 47 081 289,96 лв.След изготвяне  в рамките на първи етап анализ разходи-ползи  ще се определи  сумата за съфинансиране от страна на Бенефициента – Община Варна.

 

 

Срок за изпълнение: 10.06.2015 г. Изпълнението / строителството / на инвестиционен проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к.”Златни пясъци”, Община Варна, следва да завърши до 31.12.2014 г.  

Място за изпълнение на проекта:

Проектът се изпълнява на територията на к.к. „Златни пясъци“, Община Варна, област Варна. Агломерация к.к. „Златни пясъци“ попада в групата на агломерациите с над 10 000 е.ж. и се определя като приоритетна за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“ В Приложение VII-3-а, Раздел 7 на Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район 2010 – 2015 г. е идентифицирана нуждата от реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ – Златни пясъци, като сегашното й състояние е определено като „лошо”.

Със Заповед № РД-970 / 28. 07. 2003 г. на Министъра на околната среда и водите, целият Черноморски басейнов район е обявен за чувствителна зона към насищане с биогенни елементи, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО и в съответствие с критериите, посочени в приложение № 4 на Наредба 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

Към момента в  к.к.”Златни пясъци” функционира ПСОВ, която е изградена преди повече от 30 г. и  пречиства битовите отпадъчни  води  генерирани от териториите на  к.к. “Зл. Пясъци”, СО „Ален мак”, КК “Чайка” и ВК “Ривиера”.

Станцията няма стъпало за третично пречистване (отстраняване на азот и фосфор). Поради моралното и физическо износване на съоръженията, станцията не функционира ефективно и не осигурява необходимата степен на пречистване на отпадните води.

Предвижда се реконструираната ПСОВ да може да пречиства битовите отпадъчни води от агломерацията  в прогноза до 2030 г.Като най-надежден и актуален източник на информация за прогнозен брой на населението (включително туристопотока и временно пребиваващите) в агломерацията се приема Общия устройствен план на гр. Варна (ОУП), разработен в

периода 2005-2010 г.,

По данни на ОУП, прогнозния брой на населението към 2030 г. и броя на туристите на териториите, чиито отпадъчни води се отвеждат в ПСОВ – Златни пясъци е както следва:

·         СО “Ален мак” – 4 722 жители и 6 000 туристи, общо 10 750;

·         к.к. “Златни пясъци” – 15 360 жители и 23 040 туристи, общо 38 400;

·         КК “Чайка” – 7 200 жители и 10 800 туристи, общо 18 000;

·         ВК “Ривиера” – 2 000 жители и 3 000 туристи, общо 5 000.

 

В прогнозата на Проекта за ОУП се приема, че капацитетът на гореописаните комплекси е оптимален и не се очаква по-нататъшно разширение. На базата на тези данни е определен индикативния брой жители към 2030г., които ще се обслужват от ПСОВ – Златни пясъци - 72 122 жители.

Оператор на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Златни пясъци е "Водоснабдяване и канализация - Варна "ООД. Дружеството е 51% собственост на държавата, чрез Министъра на МРРБ и 49% - собственост на общините на територията на Варненска област. Поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационните мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни  станции  за  отпадъчни  води  на  територията  на  Варненска област.Част от територията  на агломерацията – к.к.Златни пясъци се обслужва от друг В и К оператор, а именно «В и К –Златни пясъци»ООД, като дейността му се ограничава до услугите по водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води.

Основни дейности на проекта:

Дейности на етап 1

 • В рамките на първия етап от изпълнението дейностите на проекта са проведени пет процедури по закона за обществените поръчки.
  • Подготовка на инвестиционен проект
  • Одит на първи и втори етап на проекта
  • Изпълнение на мерки за публичност;
  • Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали.
  • Външна техническа помощ за подпомагане екипа за управлението на проекта;
 • Сключени са четири договора за възлагане на изпълнението на дейностите и предстои сключването на договор по възлагане на външна техническа помощ за подпомагане на ЗИП.

Основните дейности на първи етап при подготовката на инвестиционния проект са:

·   Прединвестиционно проучване за ВиК системата на агломерация к.к. „Златни пясъци”,Община Варна

·   Идеен проект за реконструкция, модернизация и разширение (при необходимост) на ПСОВ – к.к. Златни пясъци

·   Идеен проект за частично изграждане/реконструкция,рехабилитация на канализационна мрежа в СО „Ален мак” с дължина 5 км.

·   Разработване и процедиране на Подробни устройствени планове/при необходимост/ и уреждане собствеността и статута на обектите

 

·   Финансов анализ с анализ на чувствителността и риска;

·   Провеждане на процедури и осигуряване на разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др

·   Изготвяне и одобряване на  тръжни документации за:

  • Инженеринг (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване) на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура, (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване, авторски надзор) и канализационна мрежа на СО „Ален мак”;
  • Строителен надзор по договора за инженеринг, включително доклади за оценка на съответствието на работните проекти;

·   Доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

Общи цели на проекта:

 • Осигуряване на необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО, чрез реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци. Предвижда се инвестицията в ПСОВ да осигури по-строго пречистване (отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор) на отпадъчните води от агломерацията.
 • Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на водоприемника (Черно море) с всички произтичащи от това екологични ползи, като част от целите на Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район.

 

 • Частично изграждане, реконструкция / рехабилитация на канализационната мрежа в СО “Ален мак” (за постигане на по-голямо покритие на канализационната мрежа в териториите, които отвеждат отпадъчните води в ПСОВ – Златни пясъци).

 

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС за агломерация к.к. „Златни пясъци“

 

Обща цел на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води за агломерация к.к. Златни пясъци

 

 

Екип на изпълнение на проекта                                                                                                               С заповед № 0330 / 26.01.2012 г. на Кмета на Община Варна е сформирано Звено за изпълнение на проекта като обособена единица в общинската администрация - Варна на извънбюджетна издръжка с ръководител инж.Златка Христова Танева.

Приоритетно изграждане на подобект „Дълбоководно заустване на пречистените води от ПСОВ – Златни пясъци.

Във връзка с отчетените трайни и сериозни проблеми по отношение качеството на водите за къпане в няколко района по българското Черноморие през периода 2007-2010 год., между които и к.к. „Златни пясъци“ и предприетите от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството мерки за повишаване процента на съответствие на водите за къпане с европейското законодателство и проведените  срещи на черноморски общини с представители на МРРБ, МОСВ и ПУДООС, са взети мерки за осигуряване на предварително финансиране изпълнението на подобект Дълбоководно заустване на пречистените води от ПСОВ – Златни пясъци. Спешното изпълнение на дълбоководното заустване, което да отговаря на нормативните изисквания и пречистените отпадъчни води да бъдат изведени извън зоната на съществуващо и перспективно ползване, се налага с цел предотвратяване замърсяването на зоните за къпане.         

Дълбоководното заустване е неразделна част от реконструкцията  и модернизацията на ПСОВ-Златни пясъци по проект №DIR-51011119-18-37, от реализацията на които зависи крайното решаване на проблема с пречистването на отпадъчните води от агломерацията.

 

В момента то се изгражда със средства, осигурени от ПУДООС и отпуснати на Община Варна  като безлихвен кредит. Тези средства следва да се възстановят от Оперативната програма по Споразумението за изпълнение на проект №DIR-51011119-18-37 към ДБФП DIR-51011119-С016.

В резултат на проведената обществена поръчка за изграждане на обекта, е подписан договор за възлагане  на  изпълнението  на   обща стойност на обекта  8 151 123,65 със ДДС.

Очаквани резултати:

 • Реконструирана, модернизирана и разширена (при необходимост) пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – к.к. Златни пясъци с индикативен капацитет 72 122 еж, със стъпало за пречистване на азот и фосфор, включително:
  • успешно проведени пусково-наладъчни работи;
  • обучен персонал за експлоатация на ПСОВ;
  • приет обект и пускане в експлоатация;
  • успешно преминал период на гаранционна експлоатация;
  • успешно преминали тестове за пречистване на отпадните води (лабораторни

 

анализи и др. тестове).

 • Реконструирана и изградена съпътстваща инфраструктура за ПСОВ (включително дълбоководно заустване)
 • Постигната сравнително висока степен на включване на отпадъчните води от населението в ПСОВ – к.к. „Златни пясъци”, намаление на инфилтрацията и оптимизация на канализационната мрежа, чрез частично изграждане/рехабилитация/ реконструкция на канализационна мрежа с индикативна дължина 5 км. в СО „Ален мак”.

 

Ръководител проект:

инж.Златка Танева

 

 

 

Изтегли документи
Download this file (prdstaviane_proekt_Zl_piasaci.pdf)prdstaviane_proekt_Zl_piasaci.pdf[ ]426 Kb