УВЕ 2017 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение
1 01/06.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХVІІІ-95, кв. 4, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
2 02/11.01.2017г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС - МАГАЗИН, ОФИСИ И АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ НА ФИРМА "БУЛТЕКС 99" ЕООД УПИ ХХХVІІ-15 “за обществено обслужване и търговия“, кв. 3 ,(с идентификатор 10135.4508.15), по плана на ПРП на район "Владислав Варненчик" (ОП-3), бул. "Ян Хунияди" №71, гр. Варна
3 03/23.01.2017г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ІІІ-204 “за жил.строителство“ (идентификатор 10135.2559.204), кв. 9, по плана на 17-ти м.р. гр. Варна
4 04/24.01.2017г. ВИЛНА СГРАДА ПИ пл.№ 2256, по плана на СО “Манастирски рид”, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, СО Манастирски рид, БЧД 517-2 №918
5 05/31.01.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА БТК ЕАД В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „П. ЕВТИМИЙ“, УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“, УЛ. „СТРУГА“ И БУЛ. „СЛИВНИЦА“, ГР.ВАРНА, С ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ VA_ODE_IN_0006_PON01_1161 ДО: ул. „Струга“ №№21, 23, 25, 27-29, 31, 33, 35, ул. „Неофит Рилски“ №№4, 12, 16-18, 20, 22, ул. „Васил Априлов“ №25, ул. „Петко Тодоров“ №№60, 62, 64, 66 и 68, ул. „Гоце Делчев“ №63, ул. „Константин Величков“ №№59, 61, 63" р-н „Одесос”, 14-ти м.р., гр. Варна
6 06/02.02.2017г. „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ ДО БЛ. 19 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3511.74, Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ І М.Р.,ГР. ВАРНА И СВЪРЗВАНЕТО МУ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА МРЕЖА НА БТК ЕАД Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ І М.Р., ГР. ВАРНА
7 07/14.02.2017г. ТРАНЖОРНА ЗА ПРОИЗВОДСТО НА МЕСТНИ ЗАГОТОВКИ И МАГАЗИН ЗА МЕСО“, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА И МАГАЗИН ЗА ЗАКУСКИ, ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІV-1150, 1151 (идентификатор №10135.5502.573.1.16 и №10135.5502.573.1.17), кв. 24 по плана на 27 м.р., ул. „Средец“ 51, гр. Варна
8 08/15.02.2017г. КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ Х-240 УПИ Х-240, кв.32, по плана на кв. Виница, гр. Варна, ул. „Лазур" №11
9 09/15.02.2017г. ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ И СКЛАДОВЕ УПИ VII-1405, кв. 17, по плана на ЗПЗ, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна – 9023, Западна промишлена зона, ул. „Атанас Москов“ №40
10 10/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ УПИ ХХVIII-326, /с идент. 10135.2526.2442/, кв. 5 по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
11 11/17.02.2017г. Тръбна мрежа-"Ариел ТВ" АД, гр.Варна Подобект: Тръбна мрежа в район "Одесос"-4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти и 14-ти м.р., гр.Варна-първи етап, Подобект: Кабелна мрежа в район "Одесос"-4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти и 14-ти м.р., гр.Варна" р-н „Одесос”, гр. Варна
12 12/20.02.2017г. четвърта категория ПРИСТРОЙКА - ПЪТНИЧЕСКА АСАНСЬОРНА УРЕДБА С ХИДРАВЛИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ДКЦ-ЧАЙКА» находящ в ПИ-134 (с идентификатор №10135.2562.134), по плана на 19 м.р., ж.к. „Чайка“ №98, гр. Варна
13 13/21.02.2017г. АВТОСЕРВИЗ УПИ ХХII-64, /идентификатор 10135.4507.327/, кв. 7 по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
14 14/21.02.2017г. ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СРЕДНО ЗАСТРОЯВАНЕ находящ се на ул. „Крепостна“ №18 в УПИ ІХ-2, кв. 156 по плана на 11 м.р., гр. Варна.
15 15/23.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - I етап- ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДАТА И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖ и II етап - ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ТЕРАСОВИДЕН ЕТАЖ УПИ ХLI-599, кв.37 /с идентификатор 10135.2571.1258/, по плана на к.к. "Чайка", ул. "Любен Лазаров" №23, гр.Варна
16 16/24.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-4, кв. 713 /с идентификатор 10135.1508.147/, по плана на 3-ти м.р., ул. "Петко Каравелов" №10, гр. Варна
17 17/27.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №472, по плана на СО „Зеленика“-5545.472 по КК, гр. Варна
18 18/01.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-439, /с идентификатор 10135.2554.439/, кв. 3, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна
19 19/16.03.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI-415, /с идентификатор 10135.2553.415/, кв.50, по плана на 25-ти м.р., ул."Синчец" №2, гр. Варна
20 20/17.03.2017г. ЛОКАЛНА КАНАЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ (КПС) В УПИ ХХ-105, КВ. 70, ПО ПЛАНА НА ВИЛНА ЗОНА, ГР. ВАРНА И НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ КПС ДО СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИЯ РVС Ф400 ЗА УПИ ХХІ-106, КВ. 70, ПО ПЛАНА НА ВИЛНА ЗОНА – ВАРНА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ГР. ВАРНА ВИЛНА ЗОНА – ВАРНА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ГР. ВАРНА
21 21/20.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХI-106, кв. 70 по ПП на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
22 22/22.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-2, кв. 3, /с идентификатор 10135.2560.41/, по плана на 18-ти м.р.,ул. „Ген. Паренсов“ №4, гр. Варна
23 23/23.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХVI-29, кв. 1, /с идентификатор 10135.3516.29/, по плана на 26-ти м.р., бул. „Сливница“ №165, гр. Варна
24 24/28.03.2017г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ІХ-4, кв. 543 (с идентификатор 10135.1030.234), по плана на 14-ти м.р. (ул. „Пловдив“ №22), гр. Варна
25 25/30.03.2017г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №2520.627, по плана на СО „Траката“, гр. Варна, с административен адрес: гр.Варна, ул. „Васил Стоилов“ №74
26 26/04.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-414, с идентификатор 10135.2554.286, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., /ул. „Константин Щъркелов“ №1/, гр. Варна
27 27/07.04.2017г. КУРОРТНИ СГРАДИ – 4 БР. УПИ II-72143, кв. 17, по плана на КЗ „Прибой“, землище Галата, Община Варна
28 28/07.04.2017г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ в УПИ ХХХІ-275, 363, 362, /с идентификатор №10135.3523.563/ в кв.25, по плана на СО "Кочмар", гр.Варна, Община Варна"
29 29/11.04.2017г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГВИЯ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, І-ВИ ЕТАП:СКЛАД, ПЪРВИ ЕТАЖ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА, РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА в УПИ ІV-"за производствено-складова дейност"-4510.722, кв.18, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
30 30/13.04.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-97, кв.41, 19 м.р., гр.Варна, р-н "Приморски", ж.к."Чайка" бл.16, вх.А, Б, В, Г, Д с идентификатор 10135.2562.97.1 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
31 31/20.04.2017г. ПЪТНИ ВРЪЗКИ /ВХОД-ИЗХОД/ ЗА УПИ ІІ-1282 (ИДЕНТИЧЕН С ПИ 10135.3514.58) ПО КК НА Р-Н МЛАДОСТ, ПО ПЛАНА НА ЗПЗ, ГР.ВАРНА в УПИ ІІ-1282 /ПИ 10135.3514.58/ по плана на ЗПЗ, гр.Варна
32 32/25.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА С ПАРТЕР ЗА ГАРАЖИ, СУТЕРЕН, ИЗПОЛЗВАЕМО ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО,съдържа: 8 броя апартаменти, 3 броя ателиета, магазин, гараж, подземен паркинг - 5 места, надземен паркинг – 6 места, находяща се в УПИ ІІІ-619, кв. 51 по плана на 16-ти съдържа: 8 броя апартаменти, 3 броя ателиета, магазин, гараж, подземен паркинг - 5 места, надземен паркинг – 6 места, находяща се в УПИ ІІІ-619, кв. 51 по плана на 16-ти микрорайон север, ул.„Елин Пелин“ №17, със застроена площ 157.82, РЗП – 812.76 кв.м УПИ ІІІ-619, кв. 51 по плана на 16-ти микрорайон север, ул. „Елин Пелин“ №17
33 33/27.04.2017г. ОФИС, представляващ преустройство и промяна предназначение на общо помещение за колички, разположено на първия етаж и общо избено помещение, разположено в полуподземен етаж в сграда с ид.10135.1505.8.1 ул."Пирин" №10, вх. Б, в кв. 466 по плана на 1-ви м.р. на гр. Варна
34 34/27.04.2017г. НАДСТРОЙКА И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТ ЖИЛИЩЕ В ОФИС НА СГРАДА УПИ ІІ-615“за общ.обслужване“ (с идентификатор №10135.1506.615) в кв. 83 по плана на 7 м.р., ул. „Охрид“ №8, гр. Варна.
35 35/27.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ в УПИ ХІ-833, кв. 57, /с ид. 10135.1507.833/, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Калоян" №28, гр. Варна
36 36/27.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІ-361,362, кв. 17, /с ид. 10135.1507.1144/, по плана на 8-ми м.р., ул."Иван Вазов" №9, гр. Варна
37 37/28.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІХ – 199 по плана на к.к. „Чайка“ ІІ, гр. Варна и СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ 205, 206, 208 И 199, КВ. 12, ПО ПЛАНА НА К.К.“ЧАЙКА“ И ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ КАНАЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ДО КАНАЛИЗАЦИОНЕН ТЛАСКАТЕЛ НА КПС КАБАКУМ, ГР. ВАРНА к.к. “ЧАЙКА“, гр. Варна
38 38/02.05.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА ДГ №13 „МИР“ в УПИ VI-386 „за детска градина“, кв. 16 по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
39 39/04.05.2017г. ТВОРЧЕСКА БАЗА, ПРИСТОРОЙКА КЪМ СГРАДА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ С ОГРАДА в УПИ VІІІ-1142 "за офис" (с ид.10135.1507.1142), кв. 71, по плана на 8-ми м.р., ул."Осми ноември" №5, гр. Варна
40 40/10.05.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ "за жилищен комплекс и магазини", кв. 16, по плана на 25-ти м.р., гр.Варна, с ид.10135.2553.295.1, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност за мнегофамилни жилищни сгради."
41 41/10.05.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХV-8, кв. 438, /с ид.10135.1504.189/, по плана на 4-ти м.р., /ул. "Драгоман" №34/, гр. Варна
42 42/12.05.2017г. ДВУФАМИЛНА СГРАДА ЗА КУРОРТНО ОБИТАВАНЕ УПИ III-72133, /идентификатор 10135.5511.172/, кв. 13, по плана на КЗ „Прибой“, гр. Варна
43 43/12.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІ-1525, кв. 22, /с ид. 10135.2554.487/, по плана на 24-ти м.р., ул."Жеравна" №3, гр. Варна
44 44/12.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – III етап УПИ VI-941, /с идентификатор 10135.5505.160/, кв. 103, по плана на 28-ми м.р., ул. „Драма“ №3а, гр. Варна
45 45/15.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VІІ-181, кв.305 (с ид.10135.1501.181), по плана на 9-ти м.р., ул. "Средна гора" №4, гр. Варна
46 46/17.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 6 И ЧЛ. 39, АЛ. 5 ОТ ЗУТ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ „МИСТРАЛ“ УПИ II-117 – „за жилищна сграда“, /идентификатор 10135.2569.116/, кв. 15, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
47 47/18.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XLV-436, 437, кв. 18, /с идентификатор 10135.3506.1147/, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
48 48/25.05.2017г. „ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОГРАДА“ находящ се в УПИ І-4001, кв. 24 (с идентификатор 10135.5545.4001), по плана на СО “Зеленика”, гр. Варна
49 49/25.05.2017г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В ОСЕМ АПАРТАМЕНТА И ШЕСТ АТЕЛИЕТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОКОВЕ Б, В И Г УПИ V-17, (с идентификатор 10135.2569.7), кв. 6, по плана на к. к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
50 50/25.05.2017г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БОЛНИЧНИ СТАИ И КАБИНЕТИ КЪМ КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ етаж 3 във високото тяло на МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, в ПИ пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
51 51/29.05.2017г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №470, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна
52 52/29.05.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА ПИ 47, кв. 7, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна
53 53/31.05.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ ХХV-91, 93 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.З), район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна – 9023, район „Владислав Варненчик“, бул. „Сливница“ №205
54 54/01.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН УПИ VIII-123 – „за жилищна сграда и трафопост“, /идентификатор 10135.2569.224/, кв. 20, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
55 55/05.06.2017г. УКРЕПВАНЕ НА ТЕРАСА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2555.85.2 – ДГ №15 „ГЪЛЪБЧЕ“ находящ се в имот с идентификатор 10135.2555.85, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
56 56/05.06.2017г. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОТВОДНЯВАНЕ НА ДВОРНИТЕ ПЛОЩАДКИ НА ДГ №15 „ГЪЛЪБЧЕ“ находящ се в УПИ IX- „за детски дом и ясли“, кв. 4 (ПИ №10135.2555.85), по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
57 57/06.06.2017г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН“ УПИ VII-117,124„за жилищна сграда“ (идентификатор 10135.2569.224), кв. 20, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
58 58/08.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХL-493, кв. 18 (с идентификатор 10135.3511.1457), по плана на СО „Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна, Община Варна, с административен адрес: ул. „Поп Димитър“ №22, гр. Варна
59 59/09.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ Х-4, кв. 388 (с идентификатор 10135.1503.296) по плана на 10 м.р., ул. „Кракра“ №20, гр. Варна, община Варна.
60 60/12.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XV-2179, по плана на м. „Вилите“, гр. Варна
61 61/12.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2705=3726, кв. 171, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Латинка“ №97
62 62/14.06.2017г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА "АТЕЛИЕ" С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.513.5.26. В "ЖИЛИЩЕ" в Жилищен комплекс "Сънрайс", в УПИ ХХVІ-325 "за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.513.5.26./, кв. 62, по плана на к.к "Златни пясъци", гр. Варна
63 63/14.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІ-14, кв. 358 (с идентификатор 10135.1503.214), по плана на 10 м.р., ул. „Коста Тюлев“ №3, гр. Варна
64 64/15.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПУНКТ ЗА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ в УПИ ХХІІІ-583, кв.33 = 5510.743 по К.К., кв. "Галатга" /ул. "Крайбрежна" № 22/, гр. Варна
65 65/15.06.2017г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ №79, кв. 16, по ПНИ на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, СО „Телевизионна кула 509“ №79
66 66/20.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХII-1066, кв. 51 /с идентификатор 10135.2573.1066/, по плана на к.к. “Чайка”, гр. Варна, община Варна, административен адрес: гр. Варна, ул. “проф. Атанас Иширков” №1
67 67/20.06.2017г. „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.65.4.9 С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГР. ВАРНА (ПИ С ИД. 10135.65.4) Р-Н „ОДЕСОС“, УЛ. „ДЕВНЯ“, БЛ. 9, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради“ район "Одесос", ул. "Девня" , бл. 9, вх. „А“ и вх. „Б“
68 68/22.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ Х-10, кв. 171, по плана на 11-ти м.р., ул. „Филип Тотю“ №18, гр. Варна, община Варна
69 69/22.06.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ДИСЕКЦИОНЕН СЕКТОР И СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ НА КАТЕДРА ПО АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ“ част от сграда Ректорат, находяща се в УПИ І-„медицински университет“ (идентификатор 10135.2557.152), кв. 694А, по плана на 2 м.р., гр. Варна
70 70/28.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПЪРВИ ЕТАП - ВХОД "А" И ВТОРИ ЕТАП - ВХОД "Б" находящ се в УПИ ІІ-401, /идентификатор 10135.4505.401/, кв. 20, по плана на ж.к.."Вл.Варненчик" , 2-ри м.р., гр.Варна, с адм.адрес: гр.Варна - 9023, ж.к."Вл.Варненчик" ІІ м.р., блок 234, вход А и гр.Варна - 9023, ж.к."Вл.Варненчик" ІІ м.р., блок 234, вход Б
71 71/29.06.2017г. „ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 0,4kV (СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ) ОТ ТРАФОПОСТ № 655 „КОПРИВЩИЦА“ ДО ДВА БРОЯ ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА ТИП ТЕПО В УПИ VІ-861, КВ. 40 (С ИД. № 10135.2464.40), КВ. 40, ПО ПЛАНА НА К.К. „ЧАЙКА“, ГР. ВАРНА“ К.К. „ЧАЙКА“, ГР. ВАРНА
72 72/03.07.2017г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА "ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №1" В "АПАРТАМЕНТ №15" И "ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №2" В "АПАРТАМЕНТ №16" В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХІ-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв. 721, по плана на 3-ти м.р., ул. "Македония" №4, гр. Варна
73 73/04.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ Х-569, /идентификатор 10135.1506.495/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. "Бузлуджа" №17, гр. Варна
74 74/06.07.2017г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ "ГАРАЖ №4" /с идентификатор 10135.1026.123.1.5/, В "ОФИС №8" В ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХІ-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв. 721, по плана на 3-ти м.р., ул. "Македония" №4, гр. Варна
75 75/10.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ Х-670, 671 "за жилищно строителство", /идентификатор 10135.2553.1911/, кв. 1083, по плана на 26-ти м.р., ул."Бяла Мура" №16, гр. Варна
76 76/11.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАП - ЖИЛИЩНИ ЕТАЖИ ОТ ВТОРИ ДО ШЕСТИ ЕТАЖ, МАГАЗИН 1 И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ находящ се в УПИ ІІ "за жилища", /идентификатор 10135.2556.236/, кв. 603а, по плана на 5-ти м.р., ул."Дойран" №2, гр. Варна
77 77/14.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ находящ се в УПИ V-269, "за жилища", /идентификатор 10135.2563.1676/, кв.46, по плана на 21-Ви м.р., м."Свети Никола" №117, гр. Варна
78 78/14.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ находящ се в УПИ ХХVІІІ-268, 305, 349, 350, /идентификатор 10135.2563.1790/, кв.46, по плана на 21-ви м.р., с административен адрес: гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападополу" №31
79 79/14.07.2017г. ХОТЕЛ находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447„за хотелски комплекс“, кв. 7, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
80 80/18.07.2017 ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХХ-16, 17 (идентификатор 10135.1030.374), кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. „Константин Величков“ №41-43, гр. Варна.
81 81/19.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІІ-356, кв. 28 (идентификатор 10135.2560.356), по плана на 18 м.р., ул. „Лейтенант Минков“ №3, гр. Варна
82 82/20.07.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА Р-Н „МЛАДОСТ“, Ж.К. „ТРОШЕВО“, БЛ. 80, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3515.597.2 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради район „МЛАДОСТ“, ж.к. „ТРОШЕВО“, бл. 80
83 83/20.07.2017г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №4211, кв. 42 по плана на СО “Боровец-юг”, район “Аспарухово”, община Варна
84 84/21.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ (ПЪРВИ ЕТАП – ВХ. 1) УПИ Х-958, кв. 1, (с идентификатор 10135.3512.290), по плана на ж.к. „Младост“- 1м.р., гр. Варна.
85 85/28.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІІ-607, кв. 20, (с идентификатор 10135.2554.607), по плана на 24 м.р., ул. „Емануил Манолов“ №33 , гр. Варна.
86 86/28.07.2017г. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА УПИ І-3, кв.141, по плана на 7-ми м.р., /ул."Дунав"/, гр. Варна
88 88/02.08.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ УПИ „за училище“ (ид. 10135.2553.289 по КК), ПО ПЛАНА НА 25 М.Р. НА ГР. ВАРНА
87 87/28.07.2017г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИСНА ЧАСТ И МАГАЗИН, I-ВИ ЕТАП – МОНОЛИТНА СГРАДА И МАГАЗИН, III-ТИ ЕТАП – МЕТАЛНО ХАЛЕ-АВТОСЕРВИЗ УПИ ХХIХ-1183,1707, кв. 50, /с идентификатор 10135.3514.637/, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
88 88/02.08.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ УПИ „за училище“ (ид. 10135.2553.289 по КК), по плана на 25 м.р. на гр. Варна
89 89/02.08.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ УПИ „Основно училище“ (ид. 10135.3515.314 по КК), кв. 18 ПО ПЛАНА НА 16 М.Р. НА гр. ВАРНА
90 90/02.08.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ (ид. 10135.5502.137 по КК), кв. 14 ПО ПЛАНА НА 27 М.Р. НА ГР. ВАРНА
91 91/03.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-976, кв. 62 по плана на С.О. “Под село”, землище с. Звездица, община Варна
92 92/03.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІ-26 “за жилищно строителство“, кв. 180б, по плана на 11 м.р., ул. „Фьодор Успенски“ №10, гр. Варна
93 93/10.08.2017г. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПИ І - 25,26,27,28,29 “за административно-търговски дейности и жилищни сгради“, (с идентификатори 10135.2553.25,26,27,28,29), кв. 31, по плана на 26-ти м.р., кв. „Изгрев“, гр. Варна
94 94/14.08.2017г. РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"" УПИ ІІ-802, 803 И 804 “за обществено обслужване“, кв.143, по плана на 7-ми м.р., гр.Варна
95 95/16.08.2017г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА "СКЛАДОВА БАЗА - І-ВИ ЕТАП" В "ЦЕХ ЗА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИЗВОДСТВО НА СЛАДОЛЕД", /С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3514.172.2/ в УПИ ХІХ-1259, /идентификатор 10135.3514.172/, кв. 49, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
96 96/17.08.2017г. ОСНОВЕН РЕМОНТ на болнични стаи и кабинети към ПЪРВА КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ, находяща се на етаж 14 - високо тяло, към МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД ПИ пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул. “Христо Смирненски” №1, гр. Варна
97 97/17.08.2017г. СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ в УПИ ХV-78, /идентификатор 10135.2564.78/, кв. 1, по плана на "Вилна зона", ул. "Арх.Манол Йорданов" №6, гр. Варна
98 98/17.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №3790, по плана на СО “Зеленика”, гр. Варна, административен адрес: ул. “Зеленика 28-ма” №16
99 99/21.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІХ-1891- „за жил.стр. /ид. 10135.3513.1891/ кв. 1087, по плана на 26-ти м.р., ул. "Топола" №40, гр. Варна
100 100/24.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІII-10, /идентификатор 10135.1026.327/, кв. 2, по плана на I-ви м.р., ж.к. “Възраждане”, ул. “Петър Алипиев” №9, гр. Варна
101 101/25.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-131, /идентификатор 10135.3511.509/, кв. 573, по плана на 14-Ти м.р., ул. “Гавраил Кръстевич” №7, гр. Варна
102 102/30.08.2017г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИСИ И СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ УПИ XVI-260035, /идент. 10135.4507.214/, кв. 7, по плана на ПЗ “Метро”, гр. Варна, ул. “Димитър Пешев” №34, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна 9023
103 103/31.08.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, НАДСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА“ УПИ ХVІІ-4, кв. 18, (с идентификатор 10135.1507.378), по плана на 8-ми м.р., ул. „Иван Вазов“ №8, гр. Варна
104 104/04.09.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ УПИ ІІ „за детски комбинат тр.п.“ (ид. 10135.1502.168 по КК), кв. 477 по плана на 13 м.р., ул.„Братя Миладинови“, гр. Варна
105 105/11.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIV-354, /идентификатор 10135.2560.354/, кв. 28 по плана на 18-ти м.р., ул. “Лейтенант Минков” №5, гр. Варна
106 106/15.09.2017г. ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ОУ „Йордан Йовков“, УПИ „за училище“ /ид.10135.1026.286 по КК/, кв. 586, по плана на 14-ти м.р., ул.“Екатерина Симитчиева“ №8 гр. Варна
107 107/15.09.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НАХОДЯЩИ СЕ В ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ УПИ І „хуманитарна гимназия“ (ид. 10135.1504.35 по КК), кв. 410 по плана на 4 м.р., ул. „Атанас Георгиев“ №20, гр. Варна
108 108/15.09.2017г. ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ /ТРЕТА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. МЕТОДИ ПОПОВ", ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ОУ „Петко Рачев Славейков" /Трета природо-математическа гимназия "Акад. Методи Попов"/“, УПИ I „за училище“ /ид.10135.1502.109 по КК/, кв. 518, по плана на 13-ти м.р., бул.“Владислав Варненчик“ №80 гр. Варна
109 109/21.09.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА, РАЙОН „АСПАРУХОВО“, по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради РАЙОН „АСПАРУХОВО“, УЛ.„НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ №21,вх. А, Б и В, ПИ с идент. 10135.5502.185.1, 10135.5502.185.2 и 10135.5502.185.3
110 110/21.09.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА БТК ЕАД В Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ-3“ И Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ-4“ В УЧАСТЪЦИ: Между бул. „Трети март“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Поп Димитър“ с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители /бл. 56 (вх. 1-6), бл. 55 (вх. 1-2), бл. 54 (вх. 1-8), бл. 57 (вх. 1-3), бл. 66, бл. 67 (вх. 1-7), бл. 68 (вх. 1-2), бл. 69 (вх. 1-4), бл. 62 (вх. 1-3), бл. 63 (вх. 1-5), бл. 64 (вх. 1-3), бл. 65 (вх. 1-4), бл. 58 (вх. 1-4), бл. 59 (вх. 1-3), бл. 60 (вх. 1-5), бл. 61 (вх. 1-3)/, и изграждане на нов кабелен разпределителен шкаф VN_VZR_OF_3304 до бл. 56 и кабелно електрозахранване за него – 0, 4 kV от ново електромерно табло ТЕПО на ТП №912, Между бул. „Трети март“, ул. „Вяра“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Република“ с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители /бл. 71 (вх. 1-5), бл. 72 (вх. 1-6), бл. 73 (вх. 1-5), бл. 74 (вх. 1-6), бл. 75 (вх. 1-5), бл. 76 (вх. 1-6), бл. 77 (вх. 1-5), бл. 78 (вх. 1-4), бл. 79 (вх. 1-4), бл. 80 (вх. 1-5), бл. 82 (вх. 1-4)/, и изграждане на нов кабелен разпределителен шкаф VN_VZR_OF_1203 между бл. 71 и бл. 72, и кабелно електрозахранване за него – 0, 4 kV от ново електромерно табло ТЕПО на ТП №1602 район „Младост”, гр.Варна
111 111/21.09.2017г. СГРАДА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ И ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СГРАДА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ УПИ ХХI-2564.1334, /стар 13859/, кв. 55, по плана на ВЗ „Траката“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, Вилна зона, ул. „36-та“ №13
112 112/21.09.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА БТК ЕАД В Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ-1“ И Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ-2“ В УЧАСТЪЦИ: МЕЖДУ БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“, УЛ. „АНА ФЕЛИКСОВА“, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ И БУЛ. „ЯН ХУНИЯДИ“ - ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБНА МРЕЖА ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ /БЛ. 6 (ВХ. 1-4), БЛ.7 ( ВХ. 1-2), БЛ. 25 (ВХ. 1-2), БЛ. 26 (ВХ. 1-6), БЛ. 23, БЛ.24 (ВХ. 1-5), БЛ. 4 (ВХ. 1-2), БЛ. 1, БЛ. 2 (ВХ. 1-6), БЛ. 3, БЛ. 10 (ВХ. 1-4), БЛ. 11 (ВХ. 1-6), БЛ. 12 (ВХ. 1-3), БЛ. 13 (ВХ. 1-5), БЛ. 8 (ВХ. 1-2), БЛ. 9 (ВХ. 1-3), БЛ. 19 (ВХ. 1-6), БЛ. 16 (ВХ.1-5), БЛ. 15 (ВХ.1-5), БЛ. 14 (ВХ. 1-2), БЛ. 17(ВХ. 1-2), БЛ. 18 (ВХ. 1-5), БЛ. 22, БЛ. 21, БЛ. 20/, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КАБЕЛЕН РШ 3131 (VN_VZR_OF_1401) ДО БЛ. 6 И КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА НЕГО – 0,4kV ОТ НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО НА ТП №928,МЕЖДУ БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“, УЛ. „ВЯРА“, БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ И БУЛ. “РЕПУБЛИКА“ – ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБНА МРЕЖА ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ/ БЛ. 52 (ВХ. 1-2), БЛ. 53 (ВХ. 1-5), БЛ. 51 (ВХ. 1-6), БЛ. 50 (ВХ. 1-2), БЛ. 48 (ВХ. 1-2), БЛ. 49 (ВХ. 1А-5), БЛ. 47 (ВХ.1-7), БЛ. 46 (ВХ. 1-2), БЛ. 28 (ВХ. 1-7), БЛ. 27 (ВХ. 1-3), БЛ. 30 (ВХ. 1-4), БЛ. 29 (ВХ. А и Б), БЛ. 31, БЛ. 32, БЛ. 33, БЛ. 38 (ВХ. 1-2), БЛ. 37 (ВХ. 1-6), БЛ. 36 (ВХ. 1-2), БЛ. 35 (ВХ. 1-6), БЛ. 34 (ВХ. 1А-2), БЛ. 39 (ВХ.1-6), БЛ. 40 (ВХ. 1-2), БЛ. 43 (ВХ. 1-4), БЛ. 42 (ВХ. 1-2), БЛ. 44 (ВХ. 1-3), БЛ. 45 (ВХ. 1-7), БЛ. 41 (ВХ. 1-5)/, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КАБЕЛEН РШ 2021 (VN_VZR_OF_1202) ДО БЛ. 38 И КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА НЕГО - 0,4kV ОТ НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО НА ТП №930, НАХОДЯЩ СЕ В Ж.К.„ВЪЗРАЖДАНЕ-1“ И Ж.К.„ВЪЗРАЖДАНЕ- 2“, гр. Варна Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ-1“ И Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ-2“
113 113/25.09.2017г. ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ОУ „Панайот Волов“, УПИ I „за училище“ /ид.10135.2575.2023 по КК/, кв. 8, по плана на кв. „Виница“, ул. „ Св. Димитър Солунски“, гр. Варна
114 114/25.09.2017г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, ПИ С ИД. 10135.2554.62 ПО КК, КВ. 35 ПО ПЛАНА НА 24 М.Р. НА ГР. ВАРНА ПИ С ИД. 10135.2554.62 ПО КК, КВ. 35 ПО ПЛАНА НА 24 М.Р. НА ГР. ВАРНА
115 115/26.09.2017г. „КАФЕ СЛАДКАРНИЦА“, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПОКРИТ ПАРКИНГ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5506.11.2.32 УПИ ХVII-59, /идентификатор 10135.5506.11/, кв. 123, по плана на 29-ти м.р., ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ №1, гр. Варна
116 116/27.09.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 10135.2558.1.9, кв. 632, 6-ти м.р., по плана на гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Силистра“ №1
117 117/02.10.2017г. АДМИНИСТРАТИВНО СКЛАДОВА СГРАДА УПИ ІV – 1146 “за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности“, (идентификатори 10135.4510.577), кв. 42, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
118 118/04.10.2017г. ПРИСТРОЙКА , ПРЕУСТРОЙСТВО И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АВТОСЕРВИЗ С ДВА ЕТАЖА ПАРКИНГИ И ЕДИН ЕТАЖ ОФИСИ - ВТОРИ ЕТАП УПИ ІV “за етажен гараж“, (с идентификатор 10135.3512.221), по плана на ж.к. "Младост" ІІ-ри м.р., гр. Варна
119 119/04.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 1717а /идентичен с идентификатор 10135.2552.1412 по КК на гр.Варна/, кв.145, по плана на ж.к. "Изгрев", гр.Варна
120 120/05.10.2017г. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: Р-Н „ПРИМОРСКИ“, КВ. „ЛЕВСКИ“, УЛ. „МАДАРА“ №28, БЛ. 7“ Р-Н „ПРИМОРСКИ“, кв. „ЛЕВСКИ“, ул. „МАДАРА“ №28, бл. 7
121 121/06.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIII-202, 203, /с идентификатор 10135.2553.1883/, кв. 22, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Ружа“ №28
122 122/09.10.2017г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ШЕСТНАДЕСЕТ АТЕЛИЕТА ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "ИЗВОРА" ВЪВ ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС - АПАРТ ХОТЕЛ УПИ ІІ-175,80 "за курортно-жилищно строителство", (с идентификатор 10135.513.472), кв. 28, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр.Варна
123 123/10.10.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК №307, ВХОД-1 И ВХОД-2 С ИДЕНТИФИКАТОРИ №10135.4502.195.29 И №10135.4502.195.30, КВ.7, ПО ПЛАНА НА ІІІ-ти М.Р., Ж.К. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ГР.ВАРНА, по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради БЛОК №307, ВХОД-1 И ВХОД-2 С ИДЕНТИФИКАТОРИ №10135.4502.195.29 И №10135.4502.195.30, КВ.7, ПО ПЛАНА НА ІІІ-ти М.Р., Ж.К. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ГР.ВАРНА
124 124/11.10.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с идент. 10135.5505.71.1, 10135.5505.71.2 по КККР на гр. Варна, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №34, вх. А и вх. Б – изпълнение по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради гр. Варна, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №34, вх. А и вх. Б
125 125/12.10.2017г. Жилищна сграда в УПИ ХII-159, /с идентификатор 10135.1501.159/, кв. 293 по плана на 9-ти м.р. ул. “Трайко Китанчев” №9, гр. Варна
126 126/12.10.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV "комплексно жиилищно строителство" (ПИ с ид. №10135.3515.598.1), кв.30 по плана на 16-ти м.р. на гр.Варна с административен адрес: ж.к. "Трошево", бл.82 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради
127 127/12.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-651, 652, 653 /идентификатор 10135.3515.1752/, кв. 49, по плана на 16-ти м.р., ул. „Елин Пелин“ №24, гр. Варна
128 128/17.10.2017г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – изпълнение по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по обособена позиция №24: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. “Мур” №17
129 129/19.10.2017г. ОСНОВЕН РЕМОНТ на болнични стаи и кабинети към ПЪРВА КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, находяща се на етаж 13 във високото тяло на МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в ПИ - пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р. бул. “Христо Смирненски” №1, гр. Варна
130 130/27.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV-876, идентификатор 10135.2553.309, кв. 34, по плана на 25-ти м.р. на гр. Варна ул. “Карамфил” №19, гр.Варна
131 131/07.11.2017г. ВИЛНА СГРАДА в УПИ I-1501, кв. 3 /с идентификатор 10135.2566.188/, по плана на СО “Долна Трака”, гр.Варна бул. “Княз Борис I” №99, гр. Варна
132 132/09.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХVI-369, с идентификатор 10135.2553.682, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., гр.Варна ул. “Бяла мура” №10, гр. Варна
133 133/14.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХI-452, кв. 28, /с идентификатор 10135.1507.452/ по плана на 8-ми м.р., гр. Варна ул. “Стефан Стамболов” №9, гр. Варна
134 134/14.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща преустройство, реконструкция и надстройка с един етаж и тавански етаж на запазваща се като елемент на застрояване двуетажна сграда, пристройка на три етажа и тавански етаж, офис сграда с к.к. 8,50м. и подземни гаражи в УПИ ХI-4, /идентификатор 10135.1507.81/, кв. 11, по плана на 8-ми м.р., гр.Варна ул. “Иван Вазов” №39, гр. Варна
135 135/15.11.2017г. ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВА БАЗА в УПИ III-5,6,7, кв. 63 по плана на зона СОП 4.2, с. Тополи, Община Варна - етапно изграждане – I-ви етап с. Тополи
136 136/16.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин за хранителни стоки и кабинет по дентална медицина в УПИ IV-782, кв. 37а, /с идентификатор 10135.2553.782/, по плана на 25 м.р., гр. Варна ул. “Роза” №33, гр. Варна
137 137/22.11.2017г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ №1911, по ПНИ на СО “Добрева чешма”, гр.Варна СО “Добрева чешма”, гр.Варна
138 138/22.11.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I “комплексно жилищно строителство” (ПИ с идентификатор 10135.3515.597.1), кв. 29 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ж.к. “Трошево”, бл. 79 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради гр. Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 79
139 139/23.11.2017г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ №2124, по плана на СО “Прибой”, гр. Варна СО “Прибой”, гр. Варна
140 140/27.11.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV-389, кв. 2, (с идентификатор 10135.1503.479), по плана на 10 м.р. на гр. Варна ул. “Хараламби Ангелов” №11, гр. Варна
141 141/28.11.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.414.1, с адм. адрес: гр. Варна, ул. “Петър Райчев” №2 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ул. “Петър Райчев” №2, гр. Варна
142 142/01.12.2017г. Промяна предназначение на гараж №1 и гараж №3 в офис №1, находящ се в съществуваща жилищна сграда в УПИ IV-2, (идентификатор 10135.1026.173), кв. 568, по плана на 14 м.р. на гр.Варна ул. “Петко Тодоров” №52, гр. Варна
143 143/01.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI-378 (идентификатор 10135.2554.265), кв. 9, по плана на 24-ти м.р., ул. „Батова“ №14, гр. Варна
144 144/04.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VIII-736, кв. 52, (с идентификатор 10135.2553.477), по плана на 25 м.р. на гр. Варна ул. “Еделвайс” №7, гр.Варна
145 145/05.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХI-1506.185 (стар 213), кв. 118, по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна ул. “Кавала” №15, гр. Варна
146 146/08.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-2575.1622 /стар ХV-63/, кв. 19, ул. „Аладжа манастир“ №7, кв. Виница
147 147/11.12.2017г. ОУ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ”, ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, находящ се в ОУ “Георги Сава Раковски”, УПИ I-49 (ид. 10135.2562.49 по КК), кв. 22 по плана на 19 м.р. на гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение

УВЕ 2017 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.