УВЕ 2016 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение
1 01/04.01.2016г. Жилищна сграда с гаражи, офиси и подземен паркинг УПИ VІІ-819, кв. 102 по плна на 28-ми, район "Аспарухово", гр. Варна с административен адрес: гр. Ванна, ул. "Мара Гидик" №54
2 02/13.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХІХ-481, кв.40, /с идентификатор 10135.3515.481/, по плана на 16-ти м.р., ул."Йордан Йовков" №3, гр. Варна, община Варна
3 03/14.01.2016г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КРАВЕФЕРМА С КЛАНИЦА, КРАВЕФЕРМА С РОДИЛНО И КРАВЕФЕРМА В СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ Находящи се в УПИ ІІІ-79, кв. 2, по плана на зона СОП-4.2, с. Тополи, община Варна
4 04/15.01.2016г. ВИЛНА СГРАДА №1 Находяща се в ПИ 505.973 по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, община Варна"
5 05/19.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ І-231, /идентификатор 10135.3513.1847/, кв.1088а , по плана на 26-ти м.р., /ул. "Чинар" №24/, гр. Варна
6 06/20.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№408)“ УПИ ІІ"за комплексно жилищно строителство", кв. 21, по плана на І-ви м.р., (ПИ 10135.4504.483 по КК), с адрес ж.к. "Вл.Варненчик" източно от бл. 9, вх. 1, гр. Варна
7 07/20.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№333)“ в ПИ с идентификатор 10135.3513.264, кв. 18, по плана на 26-ти м.р., с адрес ул. "Бук", зад супермаркет "Макао", гр. Варна
8 08/20.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№410)“ УПИ ІІ"за комплексно жилищно строителство", кв. 23, по плана на І-ви м.р., (ПИ 10135.4504.492 по КК), с адрес ж.к. "Вл.Варненчик" източно от бл. 11, вх. 10, гр. Варна
9 09/20.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№439)“ УПИ І"за жилищно строителство, благоустрйство, гаражи и КОО", кв. 15, по плана на 4-ти м.р., (ПИ 10135.4502.114 по КК), с адрес ж.к. "Вл.Варненчик" западно от бл. 403, вх. 6, гр. Варна
10 10/20.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№417)“ УПИ ІІ"за комплексно жилищно строителство", кв. 12, по плана на І-ви м.р., (ПИ 10135.4504.300 по КК), с адрес ж.к. "Вл.Варненчик" южно от бл. 22, вх. 9,10, гр. Варна
11 11/20.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№438) УПИ І"за жилищно строителство, благоустрйство, гаражи и КОО", кв.17, по плана на 4-ти м.р., (ПИ 10135.4502.89 по КК), с адрес ж.к. "Вл.Варненчик" западно от бл. 402, вх. 13, гр. Варна
12 12/26.01.2016г. ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ - КАМЕРА 1 И КАМЕРА2 находящи се в УПИ ХХVІІІ - 1728 /идентификатор 10135.4510.785/, кв.16, по плана на ЗПЗ, град Варна, община Варна
13 13/26.01.2016г. пета „ВИЛНА СГРАДА“ ПИ №2520.2511, кв. 109 по ПНИ на СО „Траката“, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. „Наум Преславски“ №1.
14 14/26.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№338)“ УПИ І „За комплексно жилищно строителство, озеленяване“, кв. 28, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.3515.595, по плана на 16-ти микрорайон - север, с адрес ж.к. „Трошево“, до бл. 83, гр. Варна.
15 15/27.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№416)“ УПИ VІІ „За озеленяване“ (ПИ с ид. №10135.4504.300 по КК), кв. 12 (западно от бл. 21, вх. 9), по плана на 1-ви микрорайон, ж.к. “Владислав Варненчик“, гр. Варна.
16 16/27.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№444)“ УПИ І „За жилищно строителство, гаражи, трафопост, благоустройство и КОО“ (ПИ с ид. №10135.4502.149 по КК), кв. 14 (западно от 408, вх. 23), по плана на 4-ти микрорайон, ж.к.“Владислав Варненчик“, гр. Варна.
17 17/27.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№280)“ южно от бл. 149, в ПИ с ид. №10135.3512.181, с адрес ж. к. „Младост“ ІІ микрорайон, гр. Варна.
18 18/27.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№425)“ УПИ ІV „За озеленяване“, кв. 13 по плана на ІІ м.р., ж. к. „Владислав Варненчик“, (ПИ №10135.4505.434 по КК) с адрес ж.к. „Владислав Варненчик“, южно от бл. 206, вх. 3, гр. Варна.
19 19/27.01.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№417.1) УПИ ІІ „За комплексно жил.строителство“ (ПИ с ид. №10135.4504.300 по КК), кв. 12 (южно от бл. 22, вх. 18), по плана на 1-ви микрорайон, ж.к. “Владислав Варненчик“, гр. Варна
20 20/27.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХХVІ-1059, /идентификатор 10135.5504.156/, кв.56 , по плана на 28-ти м.р., ул. "Места" №20, кв. "Аспарухово" гр.Варна"
21 21/28.01.2016г. ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ - МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ находящ се в УПИ І "за озеленяване", кв. 26 (ПИ 10135.2575.324), по плана на кв. "Виница", ул. "Кастрица", район "Приморски", гр. Варна
22 22/28.01.2016г. НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ VІІ-3554.560=62а, кв.8, по плана на 24-ти м.р., ул. "Никола Козлев" №13, гр. Варна
23 23/02.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ ХVІІ-25 "за жилищно строителство", кв.179а, по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна
24 24/02.02.2016г. ВИЛНА СГРАДА находяща се в ПИ №4579, по ПНИ на СО "Боровец-юг", землище "Галата", гр. Варна
25 25/02.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№421)“ УПИ ІІ „за комплексно жилищно строителство“ (ПИ с ид. №10135.4504.392 по КК), кв. 10 (южно от бл. 34, вх. 2), по плана на 1-ви микрорайон, ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
26 26/02.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№415.1)“ УПИ ІІ „за комплексно жилищно строителство“ (ПИ с ид. №10135.4504.300 по КК), кв. 12 (западно от бл. 20, вх. 15), по плана на 1-ви микрорайон, ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
27 27/02.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№276)“ поземлен имот с идентификатор 10135.3512.189 (южно от бл. 142), по плана на 2-ри микрорайон, ж.к. „Младост“, гр. Варна
28 28/02.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ІХ-205, кв.21 /с ид.№10135.2554.287/, по плана на 24-ти м.р., ул. "Константин Щъркелов" №1, гр. Варна
29 29/04.02.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.ВАРНА, УЛ."ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ- МАЙСТОРА" №3, С РЕГ.№ РД-0230-81/ 18.05.2015 Г. НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ ВG 161РО 001-1.2.01-0001 "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ" ПО ОПЕРТАИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013" находящ се в УПИ ІІ-11, кв. 168, по плана на 11-ти микрорайон на гр. Варна
30 30/04.02.2016г. ВИЛНА СГРАДА И ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ВИЛНА СГРАДА находящи се в ПИ 2723.1758, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
31 31/08.02.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.ВАРНА, Ж.К."МЛАДОСТ" БЛ.122, ВХ.2, С РЕГ.№ РД-02-30-79/ 18.05.2015 Г. НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ ВG 161РО 001-1.2.01-0001 "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ" ПО ОПЕРТАИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013" ж.к."Младост" бл. 122, вх. 2, гр. Варна
32 32/09.02.2016г. ОБЩЕСТВЕН ИЗВЪНУЛИЧЕН ПАРКИНГ НА УЛ. "НИКОЛА КОЗЛЕВ" /в участъка между ул. "Подвис" и ул ."Ген.Георги Попов"/" кв. 1, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна
33 33/10.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ ХІІІ-13, кв. 306, /с ид.10135.1501.193/, по плана на 9-ти микрорайон, ул. "Средна гора" №3, гр. Варна
34 34/12.02.2016г. ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ОФИСНА СГРАДА" находящ се в поземлен имот с ид.№10135.1508.82 (УПИ ІІ-2 "за офис", кв. 728), ул. "Любен Каравелов" №4а, по плана на 3-ти микрорайон, гр. Варна
35 35/15.02.2016г. ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД И ПРИЛЕЖАЩИ КАБЕЛИ В СО"БОРОВЕЦ-ЮГ", ГР.ВАРНА, СОБСТВЕНОСТ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28870, ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48670, ГР.ВАРНА" СО "Боровец - юг", гр. Варна
36 36/15.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ ІV-8, кв. 576, по плана на 14-ти м.р. /с идентификатор 10135.1026.297/, ул. "Пенчо Славейков" №9, гр. Варна
37 37/15.02.2016г. ВИЛНА СГРАДА находащ се в ПИ №374, по плана на СО "Перчемлията", район "Приморски, гр. Варна
38 38/19.02.2016г. „ВИЛНА СГРАДА“ находящ се в ПИ -2027, кв. 49, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
39 39/23.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И БИСТРО находащ се в УПИ ІІІ -692, 827, кв. 16, по плана на ж.к."Вл.Варненчик", ІІ-ри м.р., идентиф.№10135.4505.446, гр. Варна
40 40/23.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ІІ -3516.144, /стар 86/, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., ул. "Паско Желев" №11, гр. Варна
41 41/24.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№52)" ПИ №10135.2560.332 по КК, кв. 18 по плана на 18 м.р., ул. "Н.Михайловски", район "Приморски", гр. Варна
42 42/24.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№65)" ПИ №10135.2562.138 по КК, ж.к. "Чайка" до бл. 18, район "Приморски", гр. Варна
43 43/24.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№100)" ПИ №10135.2562.169 по КК, ж.к. "Чайка" до бл. 60, район "Приморски", гр. Варна
44 44/24.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№97)" ПИ №10135.2562.34 по КК, ж.к. "Чайка" до бл. 55, район "Приморски", гр. Варна
45 45/25.02.2016г. Вилна сграда ПИ-2515.254, кв. 26 по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
46 46/25.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№79)" ПИ №10135.2562.23 по КК, ж.к. "Чайка" до бл. 30, район "Приморски", гр. Варна
47 47/23.02.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№94)" ПИ №10135.2562.70 по КК до бл. 52, район "Приморски", гр. Варна
48 48/02.03.2016г. Многофамилна жилищна сграда с магазини, офис и подземен паркинг УПИ VII--14, кв. 621,/ ид. 10135.2556.186/, по плана на 5 м.р., ул. "Битоля" №33, гр. Варна
49 49/02.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№294)" между бл. 38 и бл. 39, в ПИ с идентификатор 10135.3511.208, ж.к. „Възраждане“ ІІ микрорайон, гр. Варна.
50 50/02.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№293)" южно от бл. 35 в ПИ с идентификатор 10135.3511.203, ж.к. „Възраждане“ ІІ микрорайон, гр. Варна.
51 51/02.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№292)" източно от бл. 29, в ПИ с идентификатор 10135.3511.236, ж.к. „Възраждане“ І микрорайон, гр. Варна.
52 52/02.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№266)" южно от бл. 123, в ПИ с идентификатор 10135.3512.153, с адрес ж.к. „Младост“ І микрорайон, гр. Варна.
53 53/02.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№285)" северно от б. 2, в ПИ с идентификатор 10135.3511.137, с адрес ж.к. „Възраждане“ І микрорайон, гр. Варна.
54 54/02.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№318)" северно от бл. 2, в ПИ с идентификатор 10135.3511.137, с адрес ж.к. „Възраждане“ І микрорайон, гр. Варна.
55 55/02.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№437)" УПИ І „за жилищно строителство, гаражи, благоустройство“ (ПИ с идентификатор №10135.4502.149 по КК), кв. 20 (южно от бл. 401, вх. 7), по плана на 4-ти микрорайон, ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
56 56/10.03.2016г. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ВИЛНА СГРАДА" находящ се в ПИ - 2800, кв. 29, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
57 57/14.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№264)“ между бл. 119 и бл. 120, в ПИ с ид.№10135.35121.124, с адрес ж.к. "Младост" ІІ-ри м.р., гр. Варна
58 58/14.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№244.4)“ УПИ ІІ "за детски комбинат и трафопост" (ПИ с ид.№ 10135.1502.167),кв. 477 (северо-западно от ОУ "В.Априлов"), по плана на 13-ти м.р., гр. Варна
59 59/14.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№53.1)“ поземлен имот с ид.№ 10135.2560.291 по КК, ул. "Феликс Каниц"(до бл. 52),по плана на 18-ти м.р.,гр. Варна
60 60/14.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№244.7)“ 11-ти м.р., кв. 158, ул. "Барутен погреб", на изток от бл. 6, р-н Одесос, гр. Варна
61 61/14.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№244.6)“ УПИ ІІ "жил.строит., трафопост и подземни гаражи" (ПИ с ид.№ 10135.1502.174), кв. 476 (ограничен от ул. "Македония", ул. "Тракия", ул. "Шар" и ул. "Т.Каблешков"), по плана на 13-ти м.р., р-н Одесос, гр. Варна
62 62/14.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№226)“ УПИ VІІ " за жил. строителство , трафопост и подземни гаражи" (ПИ с ид.№10135.1502.192), кв. 475, (бул."Цар Освободител" пред бл.93), по плана на 13-ти м.р., р-н Одесос, гр. Варна
63 63/15.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№232)“ УПИ VІІ " за жил. строителство , трафопост и подземни гаражи" (ПИ с ид.№10135.1502.191 по КК), кв. 475, (ул. "Македония" и ул. "Оборище"), по плана на 13-ти м.р., р-н Одесос, гр. Варна
64 64/15.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№170)“ УПИ VІІ " за жил. комплекс" (ПИ с ид.№10135.2553.646 по КК), кв. 4, (ул."Люляк" до бл. 28), по плана на 25-ти м.р., р-н Приморски, гр. Варна
65 65/15.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№204)“ УПИ VІІ " за озеленяване" (ПИ с ид.№10135.1503.286 по КК), кв. 385, с адрес пл."Лаврентий", по плана на 10-ти м.р., р-н Одесос, гр. Варна
66 66/15.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№270)“ ПИ с ид.№ 10135.3512.145 по КК, (южно от бл. 131), по плана на 2-ри м.р. ж.к. "Младост", гр. Варна
67 67/15.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№279)“ ПИ с ид.№ 10135.3512.194 по КК, (южно от бл. 148), по плана на 2-ри м.р. ж.к. "Младост", гр. Варна
68 68/16.03.2016г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА" находящ се в ПИ 651, по плана на СО "Боровец", гр. Варна
69 69/18.03.2016г. Кабелна линия ниско напрежение от трафопост №363 до електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на фасадата на трафопоста" нахдящ се в УПИ ІV-13 (ид.№ 10135.1508.285), кв. 721, ул. "Славянска" №30, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна
70 70/18.03.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХІV-5510.431, кв. 23, по плана на кв. "Галата", ул. "Галатея" №46, гр. Варна
71 71/21.03.2016г. КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ІІ ЕТАП: СГРАДА "А" И СГРАДА "Б" находящ се в УПИ ХІІ-25, кв. 30 (с идентификатор 10135.2563.665), по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр. Варна
72 72/22.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№299)“ южно от бл. 51 в ПИ с идентификатор №10135.3511.244, с адрес ж.к. „Възраждане“ ІІ микрорайон, гр. Варна.
73 73/22.03.2016г. СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ И ШОУРУМ" находящ се в УПИ ХVІІ-450, кв. 30 (с идентификатор 10135.4510.908), по плана на ЗПЗ, район "Вл.Варненчик", гр. Варна
74 74/23.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРАНА ОТКРИТО (№51)“ ПИ с идентификатор №10135.2560.400, кв. 20, ул. „К. Фотинов“, по плана на 18 м.р., район „Приморски“, гр. Варна.
75 75/23.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№96)“ ПИ №10135.2562.36 по КК, ж.к. „Чайка“ до бл. 54, район „Приморски“, гр. Варна.
76 76/24.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№305)“ ПИ с идентификатор №10135.3511.273, южно от блок 66, с адрес ж.к. „Възраждане“ ІІІ микрорайон, гр. Варна.
77 77/24.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№278)“ поземлен имот с идентификатор 10135.3512.189 (южно от бл. 146), по плана на 2-ри микрорайон, ж.к. „Младост“, гр. Варна.
78 78/24.03.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№273)“ ПИ с идентификатор 10135.3512.172 (южно от бл. 138), по плана на 2-ри микрорайон, ж.к. „Младост“, гр. Варна.
79 79/25.03.2016г. Жилищни сгради 1, 2, 3, 7 І етап - сгради 1, 2 и 3 находащ се в УПИ ХІІІ-3137, 2940, кв. 29, по плана на ж.к. "Бриз", ул. "Петър Слабаков" №2, вх. 1, вх. 2 и вх. 3, гр. Варна
80 80/28.03.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХVІІ-260, кв. 8 (с идентификатор 10135.2554.260), по плана на 24-ти м.р., ул. "Никола Козлев“ №11, гр. Варна, община Варна."
81 81/28.03.2016г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И БАСЕЙН" находящ се в УПИ VІІІ-51 "за жилищна сграда и трафопост", (с идентификатор 10135.2568.158), по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр. Варна
82 82/04.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№48)“ поземлен имот с идентификатор №10135.2560.7 по КК, кв. 7 (бул. „Осми Приморски полк“ до бл. 120/118), по плана на 18-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
83 83/04.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№23)“ УПИ “за жилищно строителсво“ (ПИ с идентификатор №10135.2558.66 по КК), ул.„Никулицел“ (до бл. 7), кв. 649, по плана на 6-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
84 84/04.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№12)“ поземлен имот с идентификатор №10135.2558.99, ул.„Драва Соболч“ №10, по плана на 6-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
85 85/04.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№47)“ УПИ“за жилищно строителсво“ (ПИ с идентификатор №10135.2560.180 по КК), кв. 8, по плана на 18-ти микрорайон, ул. „Морска сирена“(до бл. 4), район „Приморски“, гр. Варна.
86 86/04.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№44)“ поземлен имот с идентификатор №10135.2560.47 по КК), кв. 11 (ул. „Ген. Скобелев“), по плана на 18-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
87 87/04.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№11)“ УПИ „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор №10135.2556.6 по КК), кв. 596 (ул. „Прилеп“ до бл. 2), по плана на 5-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
88 88/04.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№156)“ ПИ №10135.2553.66 по КК, ул.„Роза“ до бл. 18, район „Приморски“, гр. Варна.
89 89/05.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№326)“ в ПИ с идентификатор 10135.3513.267 по КК, кв.17, по плана на 26-ти м.р., ул."Магнолия", гр.Варна "
90 90/05.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№262)“ находяща се южно от бл.117, в ПИ с идентификатор 10135.3512.95 по КК,, по плана на І-ви м.р., ж.к."Младост", гр.Варна "
91 91/05.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№261)“ в ПИ с идентификатор 10135.3512.87 по КК (южно от бл.115), по плана на 1-ви м.р., ж.к."Младост", гр.Варна "
92 92/07.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№263)“ находяща се в УПИ V, кв. 3 , в ПИ с идентификатор 10135.3512.48 по КК,, по плана на І-ви м.р., ж.к. "Младост", гр. Варна "
93 93/07.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№307)“ в ПИ с идентификатор 10135.3515.3511.28 по КК,(западно от бл.77), по плана 4-ти м.р., ж.к. "Възраждане", гр. Варна "
94 94/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№429.2)“ в УПИ ІІІ "за озеленяване", (ПИ № 10135.4505.468 по КК), кв. 23 (западно от бл. 17, вх. 6), по плана на 2-ри м.р. на ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна "
95 95/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№407)“ в УПИ ІІ "за комплексно жилищно строителство", (ПИ с идентификатор 10135.4504.460по КК), кв. 15 (източно от бл. 5, вх.1), по плана на 1-ви м.р. на ж.к."Владислав Варненчик", гр. Варна "
96 96/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№424)“ в УПИ ІІІ "за озеленяване", (ПИ с идентификатор 10135.4505.292 по КК), кв. 2 (южно от бл. 201, вх. 5), по плана на 2-ри м.р. на ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна "
97 97/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№413)“ в УПИ І "за комплексно жилищно строителство", (ПИ с идентификатор 10135.4504.613 по КК), кв.29 (западно от бл.16, вх.1), по плана на 1-ви м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна "
98 98/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№414)“ в УПИ ІV "за комплексно жилищно строителство", (ПИ с ид.№ 10135.4504.449 по КК), кв. 16 (западно от бл. 17, вх. 6), по плана на 1-ви м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна "
99 99/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№411)“ в УПИ І "за комплексно жилищно строителство", (ПИ с идентификатор 10135.4504.505по КК), кв. 25 (източно от бл.12, вх.4), по плана на 1-ви м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна "
100 100/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№426)“ УПИ ІІ "за жилищно застрояване-бл. 209", (ПИ с идентификатор 10135.4505.11 по КК), кв. 3 (южно от бл. 209, вх.1), по плана на 2-ри м.р. на ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна "
101 101/11.04.2016г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИ ЗА ШИЛЕТА В СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И НОВ СКЛАД" в УПИ VІ-79, кв. 2, по плана на зона СОП - 4.2, с. Тополи, община Варна
102 102/11.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№122)“ в УПИ "за жилищен комплекс" (ПИ №10135.2555.211 по КК), бул. "Левски" до бл. 1 и бл. 2, кв. 14, по плана на 23-ти м.р., район Приморски, гр. Варна
103 103/12.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№209)“ в УПИ І, кв.181, ул. "Тодор Влайков", зад бл.55, по плана на 11 м.р., район "Одесос", гр. Варна
104 104/12.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№198)“ в УПИ І "за комплексно жилищно строителство и търговия", кв. 291, ПИ с ид.№ 10135.1501.86 по КК, по плана на 9-ти м.р., район "Одесос", гр. Варна "
105 105/12.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№221)“ в УПИ І "за жил.строителство, магазини и подземни гаражи", кв. 528, ПИ с ид.№ 10135.1502.7 по КК, по плана на 13-ти м.р., ул. "Отец Паисий", пред бл. 8 и бл. 10, район "Одесос", гр.Варна "
106 106/12.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№196)“ Между бл. 38 и бл. 39, в ПИ с идентификатор 10135.3511.208, ж.к. „Възраждане“ ІІ микрорайон, гр. Варна.
107 107/11.04.2016г. НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ІV-1508.285=13 и трафопост, кв. 721, по плана на 3-ти м.р. (ул."Славянска" № 30), гр.Варна"
108 108/13.04.2016г. ОФИС СГРАДА" находящ се в УПИ ХІ-545, кв.433 (с идентификатор 10135.1504.90), по плана на 4-ти м.р, ул. "Ген.Колев" №20, гр. Варна
109 109/14.04.2016г. ВИЛНА СГРАДА находяща с в ПИ № 2611, кв. 163, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
110 110/14.04.2016г. ВИЛНА СГРАДА находяща с в ПИ № 3766, кв. 163, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
111 111/15.04.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК 1 (ВХ."А" И ВХ."Б")" находящ се в УПИ ХVІ-131, кв. 1 (с ид.№ 10135.3511.515), по плана на 1-ви м.р., ж.к. "Възраждане", гр. Варна
112 112/15.04.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ІІІ-1143 (с идентификатор 10135.1507.68), кв.10, по плана на 8-ми м.р., ул."Юджин Скайлер" №5, гр.Варна"
113 113/18.04.2016г. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в ПИ №3166, по плана на м-ст "Злееника-10-та", №23, гр.Варна."
114 114/19.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№350)“ в УПИ ІІ "за комплексно жилищно строителство, озеленяване, битови услуги, книжарница, аптека, обществено хранене", кв.18 (ПИ с ид. №10135.3515.313), по плана на 16-ти м.р.-север, с адрес ж.к. "Трошево", южно от бл. 3, район "Младост", гр. Варна
115 115/19.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№336)“ находящ се в УПИ ІІ"комплексно жилищно строителство" (ПИ с ид.№ 10135.3515.271), кв. 47, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. "Гео Милев" (до бл. 9), ж.к. "Трошево", гр. Варна
116 116/19.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№328)“ в ПИ с идентификатор 10135.3513.261 по КК, кв. 19, ул. "Атанас Томов", по плана 26-ти м.р., гр. Варна "
117 117/19.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№329)“ в ПИ с идентификатор 10135.3513.157 по КК, попадащ в І-ви жилищен комплекс, кв. 8, (южно от бл. 6), по плана 26-ти м.р., ж.к. "Победа", гр. Варна "
118 118/19.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№347)“ в УПИ ІІ "за комплексно жилищно строителство, озеленяване,детски площадки", кв.61 (ПИ с ид. №10135.3515.733), по плана на 16-ти м.р.-север, с адрес ж.к."Трошево", ул."Гео Милев" до бл.13, район "Младост", гр.Варна"
119 119/19.04.2016г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№358)“ в УПИ ІІ "за комплексно жилищно строителство, магазини, озеленяване,детски площадки", кв. 1 (ПИ с ид. №10135.3515.7), по плана на 16-ти м.р.-север, с адрес ж.к."Трошево", ул. "Гео Милев" до бл. 18, вх. А, район "Младост", гр. Варна
120 120/20.04.2016г. СКЛАД ЗА ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, РЕКЛАМНИ РАМКИ И ОФИСИ находящ се в УПИ ХV- скл. и търг. дейност, офиси /с иветификатор 10135.3511.1331/, по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна
121 121/20.04.2016г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФУРАЖНА КУХНЯ В СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ " находящ се в УПИ ХХVV-79, кв. 1, по плана на СОП - 4.2, с. Тополи, община Варна
122 122/22.04.2016г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ХХVІ-193, кв. 34 (с идентификатор 10135.2563.193), по плана на 21-ви м.р., гр. Варна.
123 123/22.04.2016г. „ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕСТОРАНТ „МАКДОНАЛДС МАКДРАЙВ“ с идентификатор 10135.1030.361.1, находящ се в УПИ ІІ-„за ресторант“, в кв. 531, по плана на 14-ти м.р., бул. „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
124 124/25.04.2016г. ПРИСТРОЙКА С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ПОЖАРНА И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ПОЖАРНА И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, Първи етап: ПРИСТРОЙКА С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ПОЖАРНА И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР находящ се в УПИ Х-301 "за жилища и КОО", /идентификатор 10135.2571.301/, кв.28, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна, ул. "Янко Славчев" № 46"
125 125/26.04.2016г. ДРЕНАЖ И СГРАДНО ДЪЖДОВНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ за Нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика" І етап - Изграждане на източния клон, дренажната КПС и тласкател до съществуваща улична РШ. ІІ етап - Изграждане на дренажния клон от северната страна на сградата." находящ се в УПИ І "за детско заведение" с идентификатор 10135.2575.453, по плана на кв. Виница, ул. "Албатрос" №5, гр. Варна
126 126/26.04.2016г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА" находящ се в УПИ VІІ-1314 "б", кв. 32 (с идентификатор 10135.2564.563), по плана на "Вилна зона", гр. Варна
127 127/27.04.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ" находящ се в УПИ VІІ-229, кв. 38 (с идентификатор 10135.2553.229)я мф м.дкд кд 25-ти м.р., ул. "Синчец" №23, гр. Варна
128 128/03.05.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ НЕ ЕДИН ЕТАЖ" находящ се в УПИ ХІV-7, кв. 163, по плана на 11-ти м.р. (ул. "Хан Пресиян" №12), гр. Варна
129 129/05.05.2016г. Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения" УПИ ХІ-14=162, кв. 103, /ПИ с ид. 10135.1506.420/, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. "Дебър" №24"
130 130/12.05.2016г. ВИЛНА СГРАДА находящ се в ПИ №2517.2106, по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", район "Приморски", гр. Варна
131 131/18.05.2016г. ОДЗ №12 "Първи юни" - Реконструкция на 6 броя площадки за игра на открито" находящи се в УПИ ІІ "детска градина" , кв. 5 (идентификатор 10135.4502.227), по плана на ІІІ м.р., ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна - І етап"
132 132/18.05.2016г. АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ С ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН" находящ се в УПИ ХХ-197, кв.12, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
133 133/19.05.2016г. „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СОРТИРОВЪЧЕН ПУНКТ, КАНТАР И ЛЕТЕН ОБОР ЗА ШИЛЕТА, В СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОФИС СГРАДА“ УПИ ХХ-79, кв. 1, по плана на зона СОП-4.2, с. Тополи, община Варна
134 134/19.05.2016г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ХVІІІ-2258, 2259, кв. 228 (с идентификатор 10135.2552.4337), по плана на ж.к. „Изгрев“, местност „Аязмото“, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. „Орхидея“ №24.
135 135/19.05.2016г. „ВИЛНА СГРАДА“ ПИ №506.784 по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, район Аспарухово, гр. Варна.
136 136/20.05.2016г. „ВИЛНА СГРАДА“ находящ се в УПИ V-264, 265, 266, 270, кв. 61, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
137 137/20.05.2016г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ находящ се в УПИ І--164 "за жилищно строителство" (с идентификатор 10135.2558.164), кв. 637 по плана на 6-ти м.р., ул. "Братя Бъгстон" №14, 16, гр. Варна
138 138/25.05.2016г. „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „ЧЕРНО МОРЕ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1509.13.12 В „ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ Поземлен имот с идентификатор 10135.1509.13, по кадастрална карта на гр. Варна, Приморски парк.
139 139/27.05.2016г. ОФИС СГРАДА находящ се в УПИ ХІІІ-508, кв.86, по плана на 7-ми м.р., ул. "София" №6, гр. Варна
140 140/25.05.2016г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ“ УПИ Х-2554.183?365, кв. 11 по плана на 24 м.р., (ул. „Железни врата“ №6) гр. Варна.
141 141/27.03.2016г. ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ПОКРИТ БАСЕЙН КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ "АЛЕГРА" находящ се в УПИ ІХ-477 "за хотел" кв.38 (с идентификатор 10135.513.477), по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
142 142/30.05.2016г. Канална мрежа за кабелна телевизия с изтегляне на коаксиален кабел на територията на район "Приморски": 17-ти, 19-ти, 20-ти, 25-ти подрайон, СО "Пчелина", СО "Траката" и СО"Долна Трака" 7-ти, 19-ти, 20-ти, 25-ти подрайон, СО "Пчелина", СО "Траката" и СО "Долна Трака" на гр. Варна
143 143/31.05.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ІІІ-854, кв. 41 по плана на кв. Виница, гр. Варна.
144 144/01.06.2016г. СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА "ГРАДСКА ГРАДИНА" (ПИ 10135.1506.39), УЛ."РУСЕ" (ПИ 10135.1506.172), УЛ."ПРЕСЛАВ" №52 (ПИ 10135.1507.1), ПЛОЩАД "НЕЗАВИСИМОСТ" (ПИ 10135.1507.3), БУЛ."КНЯЗ БОРИС І" (ПИ 10135.1507.403) И БУЛ. "СЛИВНИЦА" (ПИ 10135.1508.1), ГР.ВАРНА, В НОВА И В СЪЩЕСТВУВАВЩА ТРЪБНА МРЕЖА, И ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВАРНА" с адрес бул. "Осми Приморски полк" №43, гр. Варна
145 145/01.06.2016г. БАСЕЙН И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" в УПИ VІІІ-484 "за хотел, озеленяване и басейн" (с идентификатор 10135.513.484), кв. 50, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
146 146/03.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА нахдящ се в УПИ ХІІІ-188, кв. 104, /с идентификатор 10135.5505.188/, по плана на 28-ми м.р., ул. "Мара Гидик" №44, гр. Варна
147 147/06.06.2016г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, І-ВИ ЕТАП - СГРАДА 1 находящ се в ПИ №3015, кв. 9, по ПНИ на СО "Акчелар", гр.Варна"
148 148/07.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХХІІІ-2526.1744=746, кв. 47, по плана на кв. "Свети Никола", ул. "Арх.Камен Горанов" №35, гр. Варна
149 149/09.06.2016г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВТОРИ ТИПОВ ЕТАЖ НА КОТА +5,60 В "ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНРАЙС" - БЛОК "А" находящ се в УПИ ХХV-326-"за жилищно строителство" , кв. 62, /с идентификатор 10135.513.326/, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
150 150/09.06.2016г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - СГРАДА №1, СГРАДА №2 И СГРАДА №3 находящ се в УПИ VІІІ-137 (ПИ 10135.3506.1592 и 10135.2506.1593), кв.9 по плана на СО "Пчелина", район "Младост", гр. Варна
151 151/10.06.2016г. Реконструкция и ремонт на входна козирка и тераса на лоби-бар на хотел-ресторант "Черно море" УПИ I, кв. 27 по плана на 8 м.р., ид.10135.1507.465, бул. "Сливница" №33, гр. Варна
152 152/16.06.2016г. СКЛАД ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ И ОГРАДА, І-ви ЕТАП - партерен етаж на кота ±0.00 и ограда и ІІ-ри ЕТАП - първи етаж на кота +4.00 находящ се в УПИ ХVІІІ-450 "за производствено-складова дейнст" , кв. 30, /с идентификатор 10135.4510.909/, по плана на ЗПЗ, район "Вл.Варненчик", гр. Варна
153 153/21.06.2016г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ Х-9, кв. 178 (с идентификатор 10135.2566.202), по плана на 11 м.р., ул. „Густав Вайганд“ №10а, гр. Варна.
154 154/22.06.2016г. ПЪТНА ВРЪЗКА ВХОД - ИЗХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА УПИ .-147 "ЗА ПРОИЗВ.ДЕЙНОСТ" находящ се в кв.7 (ПИ 10135.3513.1905), към ул."Петко Стайнов", по плана на 26-ти м.р., гр.Варна"
155 155/22.06.2016г. ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ИГРИЩА И АЛЕЯ ОТ О.Т. 355 ДО О.Т. 360" находящ се в УПИ ІІІ-621 "за озеленяване и атракции" (ПИ 10135.3511.1391), кв.16 по плана на ж.к."Възраждане" - І-ви, район "Младост", гр.Варна"
156 156/24.06.2016г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПЪРВИ ЕТАП - СГРАДА "ЮГ" И ВТОРИ ЕТАП - СГРАДА"СЕВЕР" находящ се в УПИ ІІ-3515.1832 (стар ІІ-531, 532), кв.41, по плана на 16-ти м.р.- север, ул."Милосърдие" №13 и 13А, гр.Варна"
157 157/29.06.2016г. „ВИЛНА СГРАДА“ ПИ-5403.405, по ПНИ на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
158 158/29.06.2016г. ПЪТНА ВРЪЗКА-ПОДХОД КЪМ ПАРКИНГ ЗА ХОТЕЛ "ВИХРЕН", втори етап -ОТКРИТ ПАРКИНГ с капацитет 17 бр. паркоместа и пътна връзка към тях с дължина 73.75 м." находящ се в УПИ ІХ "за озеленяване и трафопост" кв.53, по ЗРП на к.к. "Златни пясъци", гр.Варна"
159 159/29.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЛБАТРОС" находящ се в УПИ ІІІ-134 "за жилищна сграда", кв.21, /=2569.123 по КК/, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна"
160 160/30.06.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХІ-590, кв. 4, по плана на кв.Виница, гр.Варна
161 161/01.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПАРКИНГ НА ДВЕ НИВА находящ се в УПИ ХV-684, кв.1082, по плана на 26-ти м.р. /с ид.10135.2553.684/, ул."Бяла мура" №8, гр.Варна"
162 162/01.07.2016г. МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (ТИП ХОСТЕЛ), ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА МАГАЗИНИ №121 №13 И №14 НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ХХ-1382, 1383, 1384, (с идентификатор 10135.1507.1061), кв.28, по плана на 8-ми м.р., ул."Стефан Стамболов" №11, 13, 15, гр.Варна"
163 163/04.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ХV-199, кв.1089, /с идентификатор 10135.3513.281/, по плана на 26-ти микрорайон на гр.Варна, ул."Чинар" №3"
164 164/04.07.2016г. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР" находящ се в УПИ ХVІІ-423"за административно-търговски център" (с идентификатор 10135.2575.810) по плана на кв.Виница, гр.Варна"
165 165/05.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ІІ-773, кв.53, (с идентификатор 10135.3515.512) по плана на 16-ти м.р., (ул."Иван Нивянин" №15), гр.Варна"
166 166/07.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ХХVІІ-527, кв.56, (с идентификатор 10135.5504.527) по плана на 28-ми м.р., (ул. "Места" №22-А), гр. Варна
167 167/14.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ V-519, кв. 35, (с идентификатор 10135.2554.601) по плана на 24-ти м.р., ул. "Дубровник" №62, гр. Варна
168 168/14.07.2016г. ВИЛНА СГРАДА" находящ се в ПИ № 5403.1359 по плана на СО "Боровец-юг, гр. Варна
169 169/18.07.2016г. ВОДНА ПЪРЗАЛКА, БАСЕЙН И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" находящ се в УПИ І-167 "за хотелски комплекс" /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26, по плана на КК "Златни пясъци", гр. Варна
170 170/20.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в ПИ - 1599, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна
171 171/21.07.2016г. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ находящ се в УПИ І-264 "за производствено-складова дейност", кв. 36, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
172 172/22.07.2016г. Промяна предназначение на обкет с идентификатор 10135.2557.262.3.8 от склад №1 в ЖИЛИЩЕ находящ се в сграда с идентификатор 10135.2557.262.3.8 - УПИ V-5, кв. 700, по плана на 2-ри м.р., ул. "Генерал Цимерман" №5, гр. Варна
173 173/25.07.2016г. Реконструкция на самстоятелни обекти с идентификаторо 10135.1509.13.71.2, 10135.15.09.13.71.3 и 10135.1509.13.71.4 в съществуваща сграда с идентификатор 10135.1509.13.71" находящ се в УПИ ІІ "за морски бани" (ПИ 10135.1509.13), кв. 3, Съставна зона - 5, по плана на Приморска зона, гр. Варна
174 174/27.07.2016г. ВИЛНА СГРАДА находящ се в ПИ - 5426.2426, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, ул. "40-та", №29"
175 175/28.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ІІІ-7, кв. 536, /с идентификатор 10135.1030.274/, по плана на 14-ти микрорайон на гр. Варна, ул. "Константин Величков" № 19"
176 176/29.07.2016г. ВИЛНА СГРАДА находящ се в ПИ - 3091, кв. 29, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна,"
177 177/29.07.2016г. Промяна предназначение на съществуваща курортна, туристическа сграда с идентификатор 10135.1509.13.70 в СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ находящ се в поземлен имот с ид.№10135.1509.13.70 по кадастралната карта на гр.Варна, Приморски парк
178 178/01.08.2016г. ВИЛНА СГРАДА находящ се в ПИ №2515.519, кв. 41 по ПУП - ПЗ на СО "Ален мак", гр. Варна
179 179/02.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ХІІІ-1569=272, кв.137, по плана на 29-ти м.р., ул."Морава" №8, кв.Аспарухово, гр.Варна"
180 180/04.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в ПИ 789, по план на СО "Сълзица", гр.Варна"
181 181/19.08.2016г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ХХІ-187“за жилищно строителство и трафопост“ (идентификатор 10135.2559.273), кв. 18, по плана на 17-ти м.р. (ул. „Мадара“ №24), гр. Варна.
182 182/22.08.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ X-309, кв. 35 по плана на кв. Виница, гр. Варна
183 183/22.08.2016г. Компонент 9: Подобряване на производствено-техническата база на "Градски транспорт" ЕАД" УПИ IV"трол.депо" и УПИV"гр.транспорт", кв.1 по плана на 26 м.р., гр. Варна
184 184/07.09.2016г. Жилищни сгради "Евъргрийн 2" УПИ ХХ-130, кв. 49 по плана на 21 м.р., ул. "В.Пападопулу" №49, гр. Варна
185 185/09.09.2016г. Жилищна сграда УПИ II-2, кв. 699 по плана на 2 м.р., ул. "Ген. Столипин" №11, гр. Варна
186 186/12.09.2016г. Сграда за сезонно обитаване УПИ II-504, кв. 32 по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
187 187/12.09.2016г. Тръбна мрежа на "Варна Нет" ООД от съществуваща шахта КШ 18А-10 /ж.к. Младост, бл.80/ и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители в 16 м.р., Младост II, ЗПЗ, Възраждане I, гр.Варна" гр. Варна
188 188/12.09.2016г. Жилищна сграда УПИ LIV-709, кв. 43 по плана на 21 м.р., ул. "Д-р В.Пападопулу" №42Б, гр. Варна
189 189/12.09.2016г. Търговски комплекс УПИXI-480, кв. 2 по плана на паркова зона-район "Вл.Варненчик" /ОП.3/, гр. Варна
190 190/14.09.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ Х-1501.291 /стар 11/, кв. 303, по плана на 9-ти м.р., ул. "Средна гора" №16, гр. Варна
191 191/19.09.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ Х-926 (ПИ 10135.2553.615), кв. 56, по плана на 25-ти м.р., ул. "Карамфил" №9-Б, гр. Варна
192 192/04.10.2016г. Реконструкция, ремонт, преустройство и пристрояване на шоурум, автосервиз и офиси /сграда с ид.10135.4508.277.1/ и ограда с плътна част до 0.60 м. находящ се в УПИ ХІХ-212, с идентиф.№10135.4508.277, кв. 7, по Паркоустройствения и регулационен план /ОП.З/, на район "Вл.Варненчик", гр. Варна
193 193/05.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ І-255, кв. 39, (с ид. 10135.2553.752), по плана на 25-ти м.р., ул. "Карамфил" № 38, гр. Варна
194 194/10.10.2016г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ЧАСТ ОТ СЕМЕЕН ХОТЕЛ находящ се в УПИ VІІІ-5 "за смесено предназначение", с ид.10135.1508.5, кв.7 08, по плана на 3-ти м.р., ул. "Опълченска" №9, гр. Варна
195 195/10.10.2016г. ОДЗ №12 "Първи юни" - Реконструкция на 6 броя площадки за игра на открито - ІV етап" находящ сев УПИ ІІ-"детска градина", кв. 5 (ид.№10135.4502.227), по плана на ІІІ м.р., ж.к. "Вл.Варненчик", гр. Варна
196 196/10.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в УПИ ХХХІ-1383, /идентификатор 10135.3511.1383/, кв.13, по плана на ж.к. "Възраждане" - І-ви м.р., ул. "Петър Алипиев" № 3, гр. Варна
197 197/11.10.2016г. СГРАДА ЗА ВАКАНЦИОННО ОБИТАВАНЕ находящ се в ПИ 383 (ПИ 10135.2571.383), кв. 20, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
198 198/12.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ и ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ ЖИЛИЩНАТА СГРАДА находящи се в УПИ ХVІ-210, кв. 49 по ЗРП на с.Константиново, община Варна
199 199/13.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находящ се в ПИ №234, (с ид.10135.5545.234), по плана на СО "Зеленика", район Аспарухово, гр. Варна
200 200/13.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - първи етап и НАВЕС - втори етап находящ се в УПИ Х-7, кв. 723, (с ид.10135.1508.178), по плана на 3-ти м.р., ул. "Петко Каравелов" № 36, гр. Варна
201 201/17.10.2016г. СЕМЕЕН ХОТЕЛ НА ТРИ ЕТАЖА И ТЕРАСОВИДЕН, С ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ХОТЕЛСКАТА ЧАСТ С ДВА НОВИ ЕТАЖА - І ЕТАП МАГАЗИН В ПАРТЕРА в УПИ ІІІ-5, /с ид.10135.1503.557/, кв.397А, по плана на Х-ти микрорайон на гр. Варна, бул. "Съборни" № 42"
202 202/18.10.2016г. СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА АВТОМОБИЛИ - І-ВИ ЕТАП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАЛЕ в УПИ ХХVІІ-3514.520 /стар 1792/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
203 203/21.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІІ-1826, кв. 68 /с ид. №10135.1507.972/, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Иван Шишман" №16, гр. Варна
204 204/26.10.2016г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - втори етап - ВХОД 5 И КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - трети етап УПИ ІІІ-871, кв. 42, по плана на 1-ви м.р., ж.к. "Вл.Варненчик", гр. Варна
205 205/26.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ -2723.186, /стар ПИ-1414/, кв.72, по плана на СО "Траката", гр.Варна"
206 206/28.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ВЪНШНИ В и К ВРЪЗКИ (СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ) ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ V-109,137, кв. 34, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр. Варна
207 207/31.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ІІ-1027, кв. 331, /с идентификатор 10135.1501.1027/,по плана на 9-ти м.р., ул. "Неофит Бозвели" №29, гр. Варна
208 208/31.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА в УПИ ХХІV-17 "за ветеринарна клиника и обитаване", кв.30, /с идентификатор 10135.5510.17/, по плана на кв. Галата, ул. "Панорамна" №24, гр. Варна
209 209/01.11.2016г. Промяна предназначение на абонатна станция в КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И СГРАДНО ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СГРАДА НА РТВЦ - ГР.ВАРНА в УПИ І-РТВЦ-Варна (с идентификатор 10135.2563.330 по КК и КР на гр.Варна), кв.50, по плана на 21-ви м.р., гр.Варна, с адм.адрес м."Св.Никола" №117, гр.Варна"
210 210/02.11.2016г. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХІV-689, 688а, 680, кв.6, по плана на кв.Виница, гр.Варна
211 211/03.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА "ЕВЪРГРИЙН - 1" в УПИ І-130, кв.49, (с идентификатор 10135.2563.1803), по плана на 21-ви м.р., местност "Св.Никола", ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №49 а, гр. Варна
212 212/10.11.2016г. БАСЕЙН" УПИ V-109, 137, кв. 4, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена, гр. Варна
213 213/16.11.2016г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЦЕХ" в УПИ VІІІ-1247 (с идентификатор 10135.3514.60), по плана на ЗПЗ-Север, гр. Варна
214 214/17.11.2016г. ВИЛНА СГРАДА находящ се в ПИ 2363, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
215 215/17.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-186, кв.369, ( ПИ 10135.1503.186), по плана на 10-ти м.р., с административен адрес, ул. "Ангел Георгиев" №34 , гр. Варна
216 216/21.11.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VІ-2542, кв. 2 (с идентификатор 10135.5507.2685), по плана на м-ст "Вилите", р-н "Аспарухово", гр. Варна
217 217/24.11.2016г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА В „ГАЛЕРИЯ – АНТИКВАРИАТ“ – /обект с идентификатор 10135.1504.199.2.1/ в ПИ 149 (с идентификатор 10135.1504.199), по плана на 4-ти м.р. /бул. "Мария Луиза" №35/, гр. Варна
218 218/01.12.2016г. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ВИЛНА СГРАДА в ПИ 3595, кв. 99, по КП"Траката", гр. Варна
219 219/02.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІ-919, кв. 314а, /с идентификатор 10135.1501.919/, по плана на 9-ти м.р., ул. "Беласица" №40, гр. Варна
220 220/05.12.2016г. ЦЕХ ЗА ДОГРАМА в УПИ ІV-1199, /идентификатор 10135.3514.150/, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
221 221/06.12.2016г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ-876 /стар 3595/, кв. 99, по плана на СО "Траката", гр. Варна
222 222/07.12.2016г. ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХVІІ - 149, кв. 9, по ЗРП на с. Константиново, община Варна
223 223/12.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІ-249, кв. 1086, /с идентификатор 10135.3513.302/, по плана на 26-ти м.р., ул. "Чинар" №15, гр. Варна
224 224/13.12.2016г. ВИЛНИ СГРАДИ 1, 2 и 3, Вила 2 - етап 1 и Вила 3 - етап 2 в ПИ 1928, /с идентифакатор 10135.5549.1928/, по плана на СО "Прибой", район Аспарухово, гр. Варна
225 225/15.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІ - 160, кв. 23, /с идентификатор 10135.2554.308/, по плана на 24-ти м.р., ул. "Никола Козлев" №39, гр. Варна
226 226/15.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІІ - 215, /с идентификатор 10135.1504.215/, кв .437, по плана на 4-ти м.р., ул. "Драгоман" №44, гр. Варна
227 227/16.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ в УПИ 10135.2526.268, кв. 27, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
228 228/19.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА И УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ДО ГРАНИЦИ НА ИМОТИ ПИ 2938 И ПИ 1818, КВ.36 ПО ПЛАНА НА Ж.К."БРИЗ", ГР.ВАРНА" ПИ 2938, кв.36, по плана на ж.к. "Бриз", район "Приморски", гр. Варна
229 229/19.12.2016г. Промяна предназначение на кравеферма-сухостойно, в складови помещения УПИ ІХ - 79, кв. 2, по плана на зона СОП - 4.2, с. Тополи, община Варна
230 230/21.12.2016г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА - І ЕТАП: ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО - АПАРТАМЕНТ №1 УПИ І-5505.182, /стар 1952/, кв. 104, по плана на 28-ми м.р., ул. "Костур" №12/, гр. Варна
231 231/22.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІІ-166, кв. 724, /с идентификатор 10135.1508.166/, по плана на 3-ти м.р. на гр. Варна, ул. "Петко Каравелов" №24"
232 232/22.12.2016г. ВИЛНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ в ПИ 1287, /идентификатор 10135.5549.1287/, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
233 233/22.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ІV-10, /идентификатор 10135.2560.123/, кв. 35, по плана на 18-ти м.р. на гр. Варна, ул. "Васил Кънчев" №9"
234 234/22.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VІ-6, /идентификатор 10135.2557.54/, кв. 676, по плана на 2-ри м.р. на гр. Варна, ул. "Ген.Столетов" №77"
235 235/22.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХХІ-1746, 1747, /идентификатор 10135.5506.396/, кв. 5, по плана на м-ст "Вилите", район "Аспарухово", община Варна, "
236 236/23.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХVІ-295, /идентификатор 10135.3513.1921/, кв. 1086, по плана на26-ти м.р. на гр. Варна, ул. "Атанас Томов" №6 "
237 237/23.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХVІІ-295, /идентификатор 10135.3513.1922/, кв. 1086, по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, ул. "Атанас Томов" №6 "
238 238/28.12.1016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ V-7, /идентификатор 10135.1503.514/, кв. 395, по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" №9 "
239 239/28.12.2016г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ МАГАЗИН В БАНКОВ ОФИС В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1504.27.3 на бул. "Владислав Варненчик" №38, гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение

УВЕ 2016 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.