УВЕ 2012 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение
1 01/04.01.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХІІІ-2598, кв. 18, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
2 02/05.01.2012 ВИЛНА СГРАДА - Б ПИ с ид. 10135.5426.3022, ул. "7-ма" №7А, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна
3 03/11.01.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид. №10135.1503.621 (УПИ ХІІІ-8, 9, кв. 388), ул. "Тодор Шишков" №5,7, по плана на 10 м.р., гр. Варна
4 04/11.01.2012 ВИЛНА СГРАДА ПИ-2516.484, по плана на СО "Манастирски рид, Бялята чешма и Дъбравата", гр. Варна
5 05/18.01.2012 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-7А пред поземлен имот с ид. №10135.2560.302 ул."Васил Друмев" №20 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид. №10135.2560.301, ул."Любен Каравелов" №32, по плана на 18-ти микрорайон, гр. Варна поземлен имот с ид. №10135.2560.302 ул. "Васил Друмев" №20, гр. Варна
6 06/18.01.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в поземлен имот с ид. №10135.1506.158 (УПИ VІІ-7, кв. 116), ул. "Райко Жинзифов" №12, по плана на 7 м.р., гр.Варна" (УПИ VІІ-7, кв. 116), ул. Райко Жинзифов №12, по плана на 7 м.р., гр. Варна
7 07/24.01.2012 Жилищна сграда със средно застрояване - І-ви етап с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХІХ-22?10135.1502.205,кв. 487, по плана на 13-ти м.р., ул. "Македония" /ул." Янкул войвода", гр. Варна
8 08/24.01.2012 Канализационно отклонение за поземлен имот с ид. №10135.2526.1045 (УПИ ХІІ-1375, кв. 33), по плана на м-ст "Св. Никола", гр. Варна (УПИ ХІІ-1375, кв. 33), по плана на м-ст "Св. Никола", гр. Варна
9 09/25.01.2012 Жилищна сграда - първи етап - вход "Б УПИ ХХХІІ-935, кв. 18, СО "Пчелина", гр. Варна
10 10/27.01.2012 Водопроводно отклонение за жилищна сграда в поземлен имот с ид.№10135.3515.36 (УПИ ХІ-165, КВ. 9), ул."Вярност" №19, по плана на 16 м.р. - север, гр.Варна" Поземлен имот с ид. №10135.3515.36 (УПИ ХІ-165, КВ. 9), ул."Вярност" №19, по плана на 16 м.р. - север, гр.Варна
11 11/27.01.2012 Кабелна линия 0,4kV от кабелен шкаф пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 (ПИ 3470, кв. 20) до електромерно табло (ТЕПО), находящо се пред поземлен имот с ид. №10135.2515.3709 (ПИ 238), по плана на СО "Ален Мак", община Варна" пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 (ПИ 3470, КВ. 20) до електромерно табло (ТЕПО), находящо се пред поземлен имотс ид. №10135.2515.3709 (ПИ 238), по плана на СО "Ален Мак", Община Варна
12 12/31.01.2012 Водопроводно и канализационно отклонения Поземлен имот с ид. №10135.2575.1655 (УПИ ХІ-1140, 1139, кв. 64), ул."Делфин" №9, по плана на кв. Виница, гр.Варна
13 13/02.02.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІ-158 /стар 7/, кв. 116, по плана на 7 м.р., ул. "Райко Жинзифов" №12, район "Одесос", Община Варна
14 14/06.02.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. "Хан Маламир" №24 в поземлен имот и идентификатор 10135.1501.537 (стар УПИ ХІ-23, кв.310а по плана на 9-ти м.р.), гр. Варна
15 15/06.02.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХХХ-258, кв. 20, по плана на кв."Виница", гр. Варна
16 16/07.02.2012 Водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІІІ-1145, кв.64 (с идентификатор 10135.2553.551), по плана 25-ти м.р., гр. Варна, ул. "Божур" №9
17 17/07.02.2012 Жилищна сграда със сградни водопроводни отклонения УПИ ІІ-96 "за жилищна сграда", кв. 5 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
18 18/07.02.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІV-4, кв. 702, по плана на 2 м. р. /ул. "Ген. Паренсов" № 23/ , гр. Варна
19 19/10.02.2012 Ваканционна сграда ПИ-2103, по плана на СО "Прибой", гр.Варна
20 20/13.02.2012 Кабелна линия 0,4kV от кабелен шкаф тип ШК-7А пред поземлен имот с №10135.3513.328 (УПИ ХІІ-274), ул. "Чинар" №33 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид №10135.3513.399 (УПИ ІІ-306), кв.1085А, по плана на 26-ти микрорайон, ул."Чинар" №38, гр. Варна" пред поземлен имот с №10135.3513.328 (УПИ ХІІ-274), ул. "Чинар" №33 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид №10135.3513.399 (УПИ ІІ-306), кв. 1085А, по плана на 26-ти микрорайон, ул."Чинар" №38, гр. Варна
21 21/17.02.2012 Еднофамилна жилищна сграда УПИ ХХХVІ-263, кв. 35 по ПНИ на "Св. Никола" /ж.к. "Бриз"/, гр.Варна
22 22/20.02.2012 Пробив на ул. "Драгоман" и ул."Драган Цанков" и организация на движение на района между ул "Фр.Шопен", бул."Мария Луиза" и ул."Шипка гр. Варна
23 23/01.03.2012 Курортна сграда с апартаменти за сезонно обитаване с външно водопроводно отклонение УПИ ХVІ-148, кв. 73, по плана на к.к."Св. Св. Константин и Елена" /м.Абатко/, гр. Варна
24 24/06.03.2012 Кабелна линия 0,4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК-7А (№2) пред поземлен имот с №10135.51.18, находящ се на ул. "Горазд" №10 до електромерно табло тип ТЕПО в поземлен имот с ид №10135.51.20, ул. "Горазд" №14, по плана на 12-ти микрорайон, гр. Варна" пред поземлен имот с №10135.51.18, находящ се на ул. "Горазд" №10 до електромерно табло тип ТЕПО в поземлен имот с ид №10135.51.20, ул."Горазд" №14, по плана на 12-ти микрорайон, гр. Варна
25 25/06.03.2012 Водопроводно и канализационно отклонениe за жилищна сграда УПИ ХІІ-7, кв. 543, по плана на 14 м.р., ул. "Дунавски лебед" №8, гр. Варна
26 26/09.03.2012 Комуникационна мрежа на площадката на подстанция "ЮГ" в поземлен имот с ид. №10135.1506.927, по плана на 7-ми микрорайон, гр. Варна" Поземлен имот с ид. №10135.1506.927, по плана на 7-ми микрорайон, гр. Варна
27 27/09.03.2012 Обслужваща сграда-ремонт и реконструкция на съществуваща сграда УПИ І-1505.220, кв. 442, /стар УПИ І-/"за жилищно строителство"/, по плана на 1 м.р., гр. Варна
28 28/09.03.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №734, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна
29 29/09.03.2012 Преустройство на покривна конструкция с обособяване на капандури в таванска стая в жилищна сграда ПИ 76, по плана на 7 м.р., /ул."Русе" №21/, гр. Варна
30 30/13.03.2012 Промяна предназначение на част от партер на жилищна сграда в "Кабинети за индивидуална дейност УПИ І-549,550,561,562, кв. 53, по плана на 16 м.р., гр. Варна
31 31/13.03.2012 Вилна сграда ПИ 5549.1598, кв. 16, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
32 32/14.03.2012 Жилищна сграда с водопроводно отклонение УПИ ХVІІ-853, кв. 41, по плана на кв.Виница, гр. Варна
33 33/16.03.2012 Водопроводно отклонение за жилищна сграда и магазин за хранителни стоки ПИ №713, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна
34 34/19.03.2012 Промяна предназначение на "Сладкарница" в "Сладкарница с игрална зала идент. 10135.513.172.8.7, находящ се в апартаментен хотел "Златна котва" - УПИ ІІ-172"за хотелски комплекс", кв.27, по плана на к.к."Златни пясъци", гр. Варна
35 35/21.03.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІV-2560.44,(стор 8), кв. 3а, по плана на 18 м.р., гр. Варна
36 36/21.03.2012 Жилищна сграда с водопроводно отклонение ПИ№1965, кв. 16, по плна на СО "Прибой", гр. Варна
37 37/21.03.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІІ-3513.399 /стар ІІ-306/, кв.1085а, по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №38, гр. Варна
38 38/30.03.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид.№ 10135.2560.101 /УПИ VІІІ-14, кв.37/, ул. "Любен Каравелов" №61, гр. Варна
39 39/03.04.2012 Вилна сграда ПИ - 546, кв. 161, по плана на СО "Траката", гр. Варна
40 40/03.04.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид.№ 10135.3513.383, в УПИ VІ-292, кв.1085, ул. "Чинар" №32, по плана на 26 м.р., гр. Варна
41 41/04.04.2012 Физкултурен салон в ОУ "Цар Симеон І УПИ ІІІ "училище и трафопост", кв. 326, по плана на 9 м.р., гр. Варна
42 42/06.04.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІІІ-1145, кв. 64, по плана на 25 м.р., ул. "Божур" №9, гр. Варна
43 43/09.04.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІ-3513.383 /стар №292/, кв.1085, по плана на 26 м.р., гр.Варна
44 44/11.04.2012 Вилна сграда ПИ-3672 по плана на СО "Зеленика" , район "Аспарухово", Община Варна
45 45/17.04.2012 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-1580, кв. 138, по плана на 29-ти м.р., кв. "Аспарухово", ул."Моряшка" №7, гр. Варна
46 46/17.04.2012 Кабелно отклонение 0,4 кV от трафопост тип БКТП №2006 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид.№10135.4504.598 (УПИ ІV-663, кв.42), по плана на І-ви микрорайон, ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна" УПИ ІV-663, кв. 42, І-ви м.р., ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна
47 47/18.04.2012 Промяна предназначение на част от търговски комплекс "Хавана" в "Магазин за хранителни и нехранителни стоки ПИ с ид. 10135.513.475=УПИ VІІ-83 "за търг. обект", кв. 38, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
48 48/25.04.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІ-11, кв.171, по плана на 11 м.р., ул. "Филип Тотю" №18, гр.Варна
49 49/25.04.2012 Жилищна сграда І-ви и ІІ-ри етап с водопроводно битово и дъждовно канализационни отклонения УПИ V-605, кв.2, по плана на 24 м.р., ул. "Евлоги Георгиев" №4, гр. Варна
50 50/26.04.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №1627, по плана на СО "Ментеше", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
51 51/26.04.2012 Кабелно отклонение 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Св.Прокопий Варненски" №50 до електромерно табло (ТЕПО) пред ПИ с ид.№10135.2575.671 (УПИ VІІІ-553, кв.14), кв.Виница, ул. "Св.Седмочисленици" №2, гр.Варна" УПИ VІІІ-553, кв.14, кв. Виница, ул. "Св.Седмочисленици" №2, гр. Варна
52 52/27.04.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид. №10135.5506.332 (УПИ І-1658, кв. 126), ур. "К. Пейчинович" №32 - Лайош Кошут №5, по плана на 29 м.р., гр. Варна
53 53/10.05.2012 Кабелно отклонение 0,4 кV от кабелен шкаф тип ШК-7А (подмяна на съществуващ кабелен шкаф ШК-4А) пред ПИ с ид.№10135.2560.118, ул."Райко Блъсков" №14 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид. №10135.2560.122 (УПИ ХІІІ-5, кв.35), ул."Райко Блъсков" №10, по плана на 18-ти м.р., гр.Варна" УПИ ХІІІ-5, кв.35, 18-ти м.р., гр.Варна
54 54/10.05.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХVІІІ-2553.800, кв.25, по плана на 25 м.р., ул. "Кокиче" №2, гр.Варна
55 55/10.05.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІІ-2560.101=14, кв.37, 18 м.р., ул. "Любен Каравелов" №61, гр.Варна
56 56/14.05.2012 Кабелно отклонение от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5А пред ПИ с ид.№10135.1501.522 до електромерно табло тип ТЕПО, находящо се пред ПИ с ид.№№10135.1501.524 и 10135.1501.522, кв.302а, по плана на 9 м.р., ул. "Хан Маламир", гр. Варна" гр.Варна, 9 м.р., кв.302а, ул. "Хан Маламир", гр.Варна
57 57/15.05.2012 Кабелни линии 0,4кV от нов трафопист тип БКТП до три роя електромерни табла тип ТЕПО ПИ с ид. №10135.2569.20 (УПИ ІІІ-140"за жилищна сграда", кв. 11), по плана на к.к. "Св.Св. Константин и Елена", община Варна
58 58/15.05.2012 Кабелно отклонение 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А пред ПИ с ид. №10135.2564.183 (УПИ ХV-1583, кв. 14) до електромерно табло (ТЕПО),находящо се пред ПИ с ид. 10135.2723.1008 за захранване на ЖС в ПИ с ид. 10135.2723.1007 (УПИ ХV-3411, кв.82),по плана на СО "Ваялар", община Варна" (УПИ ХV-3411, кв.82),по плана на СО "Ваялар", община Варна
59 59/16.05.2012 Кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2563.378 (УПИ ІІ-78) до електромерно табло ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2563.377 (УПИ ХLІІ-2088, кв.50), по плана на 21 м.р., кв. "Св.Никола", гр.Варна" кв. "Св.Никола", 21 м.р., гр. Варна
60 60/16.05.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ VІІ-7, кв. 469а, 10 м.р., ул."Радецки" №54, гр.Варна
61 61/16.05.2012 Ремонт и преустройство на част от подпокривно пространство и покривна конструкция с обособяване капандури на съществуваща сграда ПИ 1506.216=ПИ №176, 7 м.р., ул."Кръстю Мирски" №14, гр. Варна
62 62/16.05.2012 Жилищна сграда №1, Апартаментен хотел №2, Административна сграда, вилна сграда и снек-бар УПИ ІV-164, кв.65, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
63 63/18.05.2012 Изграждане на тръбна мрежа на БТК АД и изтегляне на оптичен кабел до всяка сграда (FIBER TO THE BULDING FTTB) в ж.к."Чайка", гр.Варна, Технологичен шкаф №7101 до бл.61: за бл.58 до бл.62, Технологичен шкаф №7111 до бл.66: за бл.53 до бл.68, бл.128, бл.191, бл.192, бл.195, бл.196, Технологичен шкаф №7121 до бл.18: за бл.17 до бл.25, бл.189, бл.193, бл.194, Технологичен шкаф №7141 до бл.14: за бл.8 до бл.16, Технологичен шкаф №3183 до бл.55: за бл.32 до бл.34, за бл.50 до бл.57, Технологичен шкаф №3184 до бл.28: за бл.27А, за бл.27 до бл.31, за бл.36 до бл.42, бл.198, Технологичен шкаф №3193 до бл.5: за бл.1 до бл.7, бл.26, Технологичен шкаф №3202 до бл.181: за бл.43 до бл.45, за бл.47 до бл.49, бл.100, за бл.181 до бл.188 ж.к. "Чайка", гр. Варна
64 64/21.05.2012 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІІ-9,16, кв.313, по плана на 9-ти м.р., ул. "Братя Тедецки" №3, 3А, гр. Варна
65 65/21.05.2012 Складова база" " І-ви етап-Складова сграда-хладилна част УПИ ХХVІІІ-1728 "за произв.склад.дейност, търговия", кв. 16 по плана на ЗПЗ, гр.Варна
66 66/23.05.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид.№10135.4504.387, УПИ ХVІ-586, кв.7, ул. "Ниш" №2А, по плана на І-ви м.р. на ж.к. "Вл.Варненчик", гр. Варна
67 67/30.05.2012 Консултативен ортопедичен кабинет-амбулатория, представляващ преустройство и промяна предназначение на част от "Център за рехабилитация УПИ ІІ-2535в, 2535 "за център за рехабилитация", /с ид.10135.536.456/, кв. 12, по ПП на ПРЗ "Приморска зона-Варна, м-ст "Салтанат" /СЗ.2/, гр. Варна
68 68/31.05.2012 Заслон-информационен пункт ПИ №2116.82, по плана на местност "Аладжа манастир", гр. Варна
69 69/01.06.2012 Кабелно отклонение 0,4 кV от кабелен шкаф тип ШК-4А пред ПИ с ид. №10135.1501.766 (УПИ ІV-13, кв.298), ул. "Стара планина" №33 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.1501.768 (УПИ VІ-15, кв.298), ул. "Доспат" №30, по плана на 9-ти м.р., гр.Варна" 9 м.р., гр. Варна
70 70/05.06.2012 Канална и кабелна мрежа за кабелна телевизия М-САТ от нова шахта Ш1 пред имот №138, ХХІ м.р. през бул. "Княз Борис І" в съществуваща РVС тръба, до нова шахта Ш7 пред УПИ І-2141, кв.50-Приморски парк кв.50, Приморски парк, гр. Варна
71 71/05.06.2012 Подземна канална кабелна мрежа-"Спектър Нет", гр. Варна: Подобект район "Одесос": От шахта югозападно на кръстовище ул. "Р.Жинзифов"/ул. "Бачо Киро" до ул."Девня" №2, Подобект район "Приморски": От шахта югозападно на кръстовище бул. "Цар Освободител"/бул."Осми Приморски полк" до ул. "Ген.Колев" №92 район "Одесос", район "Приморски", гр.Варна
72 72/05.06.2012 ВИЛНА СГРАДА с ид.10135.2568.49.2, в УПИ ХІ-49, кв.72, по плана на м. "Абатко", к.к."Св. Св. Константин и Елена", ул.49, №13, гр. Варна
73 73/06.06.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №673, кв. 15, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
74 74/12.06.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 10135.1030.237 п КККР на гр.Варна (УПИ ХІІ-7, кв.543, по плана на 14 м.р., ул. "Дунавски лебед" №8, гр.Варна
75 75/13.06.2012 Кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП №1928 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.5545.225 и до електромерно табло тип ТЕМЗ в ПИ с ид.№10135.5545.226, по плана на СО "Зеленика", кв. Галата, гр.Варна" СО "Зеленика", кв. Галата, гр.Варна
76 76/13.06.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 10135.1503.510 (УПИ ІІІ-3, кв.395, по плана на 10 м.р.), ул. "Христо Самсаров" №13, гр.Варна
77 77/13.06.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №67(1480), кв. 178, СО "Траката", гр. Варна
78 78/14.06.2012 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда, пристройка и надстройка в ПИ с ид.№10135.1505.109 (УПИ ХVІІІ-7, кв.448), ул. "Иван Драсов" №8, по плана на І-ви м.р., гр.Варна
79 79/14.06.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в ПИ с ид.№10135.1026.318 (УПИ ІХ-12, кв.572), ул. "Скопие" №13, по плана на 14-ти м.р., гр.Варна."
80 80/18.06.2012 Пристройка и надстройка на съществуваща сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХVІ-378, кв. 32, по плана на 24-ти м.р. (ул. Дубровник №36 ), гр.Варна
81 81/19.06.2012 Промяна предназначение на съществуващ кафе-бар и офис в студиа в жилищен к-с "Сънрайс" - бл."А"в УПИ ХХV-326 "за жил. строителство." с ид. 10135.513.326, кв. 62, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
82 82/20.06.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІХ-8, кв.304, по плана на 9-ти м.р., ул. "Поп Харитон" №54, гр.Варна
83 83/21.06.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХVІІІ-24, кв.30, по плана на 21-ви м.р.=2563.312, гр.Варна, ул. "Д-р Индржишка Кръстева" №10А, гр.Варна
84 84/25.06.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №1458, (ПИ 501.1458), по плана на СО "Ментеше", район "Владислав Варненчик", гр.Варна
85 85/26.06.2012 Вилна сграда ПИ 2517.2423, кв. 17, по плана на СО "Манастирски рид", гр. Варна
86 86/27.06.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ Х-2554.259?618, кв. 8 по плана на 24-ти м.р. (ул. "Батова" №7), гр.Варна
87 87/02.07.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ№3652 (ПИ10135.5545.3652), по плана на СО "Зеленика", р-н "Аспарухово", община Варна
88 88/04.07.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІ-23, кв.310а, по плана на 9 м.р., /ул. "Хан Маламир" №24/, гр.Варна
89 89/05.07.2012 Жилищна сграда с офиси и водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХV-13, кв. 177 по плана на 11-ти м.р. (ул."Акад. Фьодор Успенски" №5), гр. Варна
90 90/10.07.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХVІІ-17, 18, кв.569, по плана на 14-ти м.р., гр.Варна, ул. "Петко Тодоров" №45"
91 91/06.07.2012 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩЕ, находящо се на избен/сутеренен/ етаж в жилищна сграда, В МАГАЗИН УПИ ІХ-2, кв.332, по плана на 9 м.р., гр.Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" №86."
92 92/11.07.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за бизнес сграда с магазини и офиси УПИ ІІ-2, кв. 707, по плана на 3-ти м.р., бул. "Осми Приморски полк" №60, гр.Варна
93 93/12.07.2012 ВИЛНА СГРАДА ПИ №4572, по плана на СО "Боровец - юг", гр.Варна
94 94/12.07.2012 Преустройство на съществуващо котелно за работа от дизелово гориво на природен газ, в сградата на "Банка ДСК" ЕАД имот с идентификатор 10135.2555.100 УПИ V-1085, кв.22, по плана на 23-ти м.р., ул. "Дружба" №2, гр.Варна
95 95/12.07.2012 Жилищна сграда със сградно водопроводно и канализационно отклонение УПИ І-9, кв.578, по плана на 14-ти м.р., ул. "Гаврил Кръстевич" №22, 22Б, гр.Варна
96 96/12.07.2012 Жилищна сграда със сградно водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІV-11, кв.543, по плана на 14 м.р., ул. "Овчо поле" №25, гр.Варна
97 97/18.07.2012 Тръбна мрежа-"СПЕКТЪР НЕТ" ЕАД, гр.Варна, Подобект: "Тръбна мрежа в район "Одесос"- 4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти и 14-ти м.р., гр.Варна, Подобект:"Кабелна мрежа в район "Одесос"- 4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти и 14-ти м.р., гр.Варна район "Одесос", гр. Варна
98 98/25.07.2012 Промяна предназначение на офис 2 в кафе -аперитив Блок "А" на жилищна сграда в УПИ V-17 "за хотел и жилища", кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, (обект с идентификатор 10135.2569.7.9.21)"
99 99/27.07.2012 Спортен комплекс с две игрища за футбол, техническо помещение, детска площадка и паркинги ПИ №10135.536.596, Приморска зона, СЗ-2 "Салтанат, гр. Варна
100 100/31.07.2012 Сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки (етап 1: подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки) и ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИАЗЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ за сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки УПИ ІХ-380, кв.1082, по плана на 26-ти м.р. (ул. "Прилеп" №31), гр.Варна
101 101/02.08.2012 Водопроводно и канализационно отклонения до площадка за събиране на ИУЕЕО и ИУМПС ПИ с ид.№ 10135.4507.269 (УПИ ІV-280004, кв.3), по плана на ПЗ Метро, гр.Варна
102 102/08.08.2012 Преустройство с промяна предназначчение на "Апартамент №30" в "Офис на трети етаж, вход "В" в многоетажна жилищна сграда на бул. "Мария Луиза" №48-ПИ №1321, по плана на 8 м.р., гр. Варна
103 103/09.08.2012 Канална кабелна мрежа М САТ" от съществуваща шахта КШ. 12 (ул."Т.Влайков", бл. 51) до съществуваща шахта КШ. 24 (бул."Св.Св.Константин и Елена" №8) ул."Т.Влайков", бл.51, бул."Св.Св.Константин и Елена" №8, гр.Варна
104 104/10.08.2012 Кабелно оотклонение 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2517.1830 до електромерно табло ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2517.1836, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", Община Варна" ид.№10135.2517.1836, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", Община Варна
105 105/13.08.2012 Нов корпус за шест градински групи към ЦДГ №8 "Христо Ботев", находящ се УПИ ІІІ-51.107 "за детско заведение", кв.202, по плана на 12 м.р. район "Одесос", гр.Варна, община Варна - І етап УПИ ІІІ-51.107 "за детско заведение", кв. 202, по плана на 12 м.р. район "Одесос", гр.Варна
106 106/13.08.2012 Тръбна кабелна мрежа "СПЕКТЪР НЕТ" от шахта пред ул. "Т.Влайков", бл.51, до ж.к. "Вл.Варненчик", бл.11 гр.Варна
107 107/13.08.2012 Водопроводно отклонение за имот №060227 местност "Чукур тарла", землище на кв. Виница, гр. Варна
108 108/16.08.2012 Автодиагностичен център и магазин за промишлени стоки ПИ №1666, кв. 1, по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна
109 109/20.08.2012 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда" " УПИ VІІІ-96, кв. 681, по плана на 2-ри м.р., ул. "Битоля" №32, гр. Варна
110 110/17.08.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ПИ 10135.51.20 /идентичен с УПИ ХII-4/, кв. 196, по плана на 12-ти м.р., ул. “Горазд” №14, гр. Варна
111 111/21.08.2012 Промяна предназначение и преустройство на склад в КТП за периодични технически прегледи УПИ ІІ-471 в кв. 6а по плана на 26-ти м.р., (с ид. №10135.3513.91.4), гр.Варна
112 112/20.08.2012 Тръбен водосток за пътна връзка на УПИ І-131 и УПИ ІІ-132, кв. 29 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна УПИ І-131 И упи ІІ-132, кв. 29 по пл. к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
113 113/23.08.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ ІІ-3 в кв.69, по плана на 8-ми м.р., ул."Цар Иван Шишман" №7, район "Одесос", гр.Варна
114 114/24.08.2012 Високотехнологичен център за авторепаратура УПИ ХІІ-3514.401 (стар ХІІ-1402 "за производствено складова дейност"), кв. 39, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
115 115/30.08.2012 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАЖ В МАГАЗИН УПИ ХII-5502.500 (стар УПИ ХII-1197), кв. 39, по плана на 27 м.р., кв. “Аспарухово”, ул. “Средец” №21, гр. Варна
116 116/04.09.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ VІ-1501.768 (стар УПИ VІ-15), кв.298, по плана на 9-ти м.р., ул. "Доспат" №30, гр. Варна
117 117/11.09.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-2623.987, кв. 200, по плана на СО "Горна Трака", гр. Варна
118 118/12.09.2012 Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от хотелски комплекс АЛЕГРА УПИ ІХ-83 "за хотел", /идентификатор 10135.513.477/, кв. 38 по ПРЗ на к.к."Златни пясъци", гр. Варна
119 119/24.09.2012 Жилищни сгради -секции "А", "Б", "В" и Сградно водопроводно отклонение" " УПИ ІІІ-3071, кв. 45 и кв. 7 по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
120 120/26.09.2012 Вътрешно преустройство на част от складова база А-6 /с идентификатор 10135.3514.130.100/- складово помещение от ос "1" до ос "6" и между буквени оси "З" и "О"/кота ± 0,00/ за нуждите на "П.И.К.Ко" АД УПИ ХVІІ-13, /с идентификатор 10135.3514.130/, кв.50, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
121 121/08.10.2012 Склад за опаковки и опаковъчни материали за ароматизатори УПИ ІІІ-1283, кв. 79а /с идентификатор 10135.3514.59/, по плана на ЗПЗ-север, бул. "Вл.Варненчик" №260, гр. Варна
122 122/11.10.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІІ-2891, кв. 20, по плана на 17 м.р., ул. "Мадара" №23а, гр. Варна
123 123/10.10.2012 Кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ стълб (находящ се пред ПИ с ид.10135.2515.2831) на въздушна мрежа НН, захранена от БКТП №1888, до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид. №10135.2515.3303, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна" ПИ с ид. №10135.2515.3303, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
124 124/11.10.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІ-743, кв.38 по плана на СО “Сотира”, ул. “Мария Николова” №5, гр.Варна
125 125/15.10.2012 Жилищна сграда със сградно водопроводно отклонение УПИ VІІІ-432, кв.18, СО "Пчелина", гр.Варна
126 126/16.10.2012 Преустройство на част от апартаменти в Курортно жилищен комплекс "Амфора Палас УПИ ХІV-513.277 (стар УПИ ХІV-277 “за курортно жилищно строителство”), кв. 62 по плана на к.к. “Златни пясъци”, Община Варна, гр. Варна
127 127/16.10.2012 Ремонт с вътрешно преустройство и смяна на предназначението на вила "Ривиера" в "Дневен център за лица с умствени затруднения и административен център ПИ-293 (стар пл. №128), по плана на Приморски парк, м-т "Салтанат", гр. Варна
128 128/29.10.2012 Канализационно отклонение за УПИ ХХVІ-1227, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр.Варна" УПИХХVІ-1227, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
129 129/31.10.2012 Изграждане на тръбна мрежа на "БТК" АД и изтегляне на оптичен кабел до всяка сграда (FTTB) в ж.к."Вл.Варненчик", гр.Варна ж.к. "Вл.Варненчик", гр.Варна
130 130/02.11.2012 Водопроводно и канализационно отклонения в УПИ VІІ-697, кв. 47А, по плана на 16-ти м.р., ул. "Фантазия"№8, гр.Варна" УПИ VІІ-697, кв.47А, по плана на 16-ти м.р., ул. "Фантазия"№8, гр.Варна
131 131/05.11.2012 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост тип БКТП 2х800кVА, 20/0,4кV в поземлен имот с ид. №10135.2563.640 (УПИ ХVІІІ-3130, кв.33) до електромерно табло ТЕПО в ПИ №10135.2563.640 (УПИ ХVІІІ-3130, кв.33) и до електромерни табла ГЕТ 1 и ГЕТ 2 в ПИ с ид. 10135.2563.639 (УПИ ХVІІ-3130, кв.33), по плана на ж.к. Бриз, гр. Варна (УПИ ХVІІ-3130, кв.33), по плана на ж.к. Бриз, гр. Варна
132 132/07.11.2012 Водопроводно отклонение за жилищна сграда поземлен имот с ид.№10135.2575.1638 (УПИ ХХІ-645, кв. 1), ул. "Света Параскева" №11, по плана на кв. "Виница", гр. Варна
133 133/07.11.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №864, кв. 173 по плана на СО "Ваялар", р-н "Приморски", Община Варна
134 134/12.11.2012 Пристройка към съществуваща жилищна сграда УПИ ХІІ-208, кв. 20, СО "Кочмар" №208, гр. Варна
135 135/15.11.2012 Жилищна сграда" и "Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ V-5506.82 /стар 1490І, кв.131, по плана на 29 м.р., ул. "Димчо Дебелянов" №10, гр.Варна
136 136/20.11.2012 Пристрояване на тераса към ап.1, ет.1, вх.1 в съществуваща жилищна сграда, находяща се в ПИ-11, кв.30, 18 м.р., ул."Княз Николаевич" №23, гр.Варна" ПИ-11, кв.30, 18 м.р., ул. "Княз Николаевич" №23, гр.Варна
137 137/21.11.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА с ид. 10135.2563.194.2, гр. Варна, ул."Сирма войвода" №32 (УПИ ХХV-2563.194=2, кв. 34), по плана на 21-ви м.р. на гр.Варна
138 138/21.11.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ УПИ ХІ-8, кв. 721, по плана на 3 м.р. на гр. Варна, ул. “Македония” №4
139 139/21.11.2012 СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ УПИ ІХ-1507.77, кв. 11, по плана на 8 м.р. на гр.Варна, Община Варна, ул.“Мария Луиза” №38
140 140/22.11.2012 Вилна сграда" и "Превключване на водопровод и сградно водопроводно отклонение УПИ ХХVІІ-2564.1455=1302, кв.36 по плана на "Вилна зона", ул. "Осма" №100, гр.Варна
141 141/23.11.2012 Кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП 2056 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2723.619(УПИ 619, кв.101), по плана на СО "Ваялар", гр.Варна СО "Ваялар", гр.Варна
142 142/27.11.2012 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с кафене и фризьорски салон ПИ ид.№10135.3506.900 (УПИ V-900, кв.32), по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
143 143/28.11.2012 Промяна предназначение на обект /с идентификатор 10135.1502.205.1.16/ от първи етаж в жилищна сграда в "Офис УПИ ХІХ-22, кв.487, /с идентификатор 10135.1502.205/, кв.487, по плана на 13-ти м.р. /ул. "Македония" №159/, гр.Варна
144 144/29.11.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ -3094, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна
145 145/30.11.2012 Водопроводно отклонение за ПИ 2313, кв.32, по плана на м-ст "Ракитника", гр. Варна" ПИ 2313, кв. 32, по плана на м-ст "Ракитника", гр. Варна
146 146/06.12.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХІ-1506.640, (стар ХХІ-399), кв. 80, по плана на 7 м.р, ул. "Охрид" №13, гр. Варна."
147 147/07.12.2012 Вилна сграда за сезонно обитаване и водопроводно отклонение за вилна сграда за сезонно обитаване ПИ 3291, кв.23 по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
148 148/1012.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІІ-246, кв. 2 по плана на ж.к. "Младост", с идентификатор 1035.3512.246.2, гр. Варна
149 149/11.12.2012 Пристройка и надстройка на жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения с ид. 10135.5504.4661.4, гр. Варна, ул. "Атанас Калчев" №4 (УПИ ХVІІІ-1407, кв. 66)"
150 150/12.12.2012 Складова база ІІІ-ти етап: Предприятие за печене и опаковане на ядки УПИ ХХVІІІ-1728, кв. 16 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
151 151/13.12.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА УПИ ХVIIІ-1505.109 (стар 7), кв. 448 по плана на 1 м. р. на гр. Варна, ул. “Иван Драсов” №8, гр. Варна
152 152/15.12.2012 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІІІ-1501.1029 (стар УПИ ІІІ-12), кв. 331, по плана на 9 м.р., ул. "Неофит Бозвели" №27, гр. Варна
153 153/17.12.2012 Вилна сграда и Водопроводно и канализационно отклонение" " УПИ ХVІ-2566.126 (Сстар №1511, 13846), кв. 2, по плана на местност "Старите лозя" ,со "Траката", Община Варна
154 154/17.12.2012 КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV ОТ ТРАФОПОСТ БКТП №2036 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО ПРЕД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. №10135.2563.330 (РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА) по плана на 21-ВИ М.Р., ГР. ВАРНА
155 155/18.12.2012 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ УПИ ІV-3, (ид. 10135.1502.23) кв. 487, по плана на 13 м.р. на гр.Варна, ул.“Янкул войвода” №44
156 156/18.12.2012 Жилищна сграда" и "Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ І-1521, кв.133, по плана на 29 м.р., ул. "Цар Иван Александър" №7, гр.Варна
157 157/19.12.2012 КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV (СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ) ОТ ТРАФОПОСТ №133 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО ПРЕД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. №10135.3517.454 (УПИ I “ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА”, КВ. 13) по плана на 15-ти микрорайон, гр.Варна
158 158/20.12.2012 КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV (СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ) ОТ ТРАФОПОСТ ТИП БКТП №1999 ДО ТРИ БРОЯ ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА ТИП ТЕПО ЗА ВХОД “А”, ВХОД “Б” И ВХОД “В” НА БЛ. 3 поземлен имот с ид. №10135.3511.515 (УПИ ХVI-131, кв.1), 1-ви микрорайон на ж.к. “Възраждане”, гр. Варна
159 159/21.12.2012 Вилна сграда ПИ-1396, кв. 56 по плана на СО "Прибой", землище "Галата", гр.Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2012 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.