УВЕ 2011 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение
1 01/03.01.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищни сгради УПИ ІІІ-955, 956, кв. 37А, по плана на 25-ти м.р., ул. Божур №8, 8А, гр. Варна
2 02/04.01.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за обществено обслужване и подземни гаражи УПИ ІІ-27, кв. 180 Б, по плана на 11-ти м.р., ул.Фьодор Успенски №12, гр. Варна
3 03/04.01.2011 Разширение на производствен цех и пристройка на метален навес за суровини УПИ ХVІІІ-53, кв. 1, по плана на ПЗ Клисе баир, землище с. Тополи, Община Варна
4 04/05.01.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ VІ-6, кв. 359а, по плана на 10 м.р., ул. Стоенчо Хаджииванов №9, гр. Варна
5 05/06.01.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-5, кв. 587, по плана на 14-ти м.р., ул. Петър Берон №5, гр.Варна
6 06/10.01.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с гаражи УПИ VІ-940, кв. 60, 25 м.р., ул.Ружа №17, гр. Варна
7 07/13.01.2010 Жилищен комплекс - сгради 5, 6, 7 и 8 УПИ ХLlV, кв. 24/=2508.1160 по к.к./, по плана на СО Сотира, гр.Варна
8 08/19.01.2011 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-7А (подмяна на съществуваща ОК-6, захранена от ТП №338) пред поземлен имот с ид. №10135.3515.249 (УПИ ХХХІ-125), ул. Усмивка №18, до електромерно табло тип ТЕПЗ в поземлен имот с ид. №10135.3515.1712) УПИ ХLІ-121, 122), кв. 6, по плана на 16-ти микрорайон, гр. Варна
9 09/19.01.2011 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV до два броя електромерни табла в жилищна сграда в ПИ с ид. №10135.2515.3686 (УПИ ІV-1147,2102, кв.84) по плана на СО Ален мак, Община Варна ПИ с ид. №10135.2515.3686 (УПИ ІV-1147,2102, кв.84), по плана на СО Ален мак, Община Варна
10 10/25.01.2011 ВиК отклонения за жилищна сграда с офиси и търговски обекти ,УПИ ІІ 4660,4661,4662, 4663, 4664 УПИ ІІІ 4659,4660,4664, кв. 1201, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
11 11/25.01.2011 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от нов трафопост тип БКТП до електромерно табло тип ТЕМЗ в жилищна сграда, находяща се в ПИ с ид. №10135.2564.997 (УПИ ІІІ-13846А, кв. 54) по плана на вилна зона Траката, ул.30-та №19, гр. Варна ПИ с ид. №10135.2564.997 (УПИ ІІІ-13846А, кв. 54) по плана на вилна зона Траката, ул.30-та №19, гр.Варна
12 12/27.01.2011 Магазин за промишлени стоки и Сградно канализационно битово и дъждовно отклонение за магазин за промишлени стоки, находящ се в УПИ ІV, по плана на ПЗ Планова, гр. Варна УПИ ІV, по плана на ПЗ Планова, гр. Варна
13 13/03.02.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХХХVІІ-876, кв. 18, по плана на СО Пчелина, район Младост, гр.Варна
14 14/03.02.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХХХVІ-197, кв. 18, по плана на СО Пчелина, район Младост, гр. Варна
15 15/04.02.2011 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от МТТ №2015 до електромерно табло тип ТЕМО в поземлен имот с ид. №10135.2520.432 (ПИ 432, кв. 164), по плана на СО Траката-разширение, гр. Варна (ПИ 432, кв. 164), по плана на СО Траката-разширение, гр. Варна
16 16/07.02.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-685, кв. 6, по плана на кв. Виница, ул.Св. Прокопий Варненски №15, гр. Варна УПИ ІІ-685, кв. 6, по плана на кв. Виница, ул.Св. Прокопий Варненски №15, гр. Варна
17 17/08.02.2011 Жилищна сграда ПИ №705, кв. 113, по плана на СО Траката, гр. Варна
18 18/10.02.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ V-114, кв. 19, по плана на к.к.Св. Св.Константин и Елена, гр.Варна
19 19/10.02.2011 Жилищна сграда УПИ V-114 за жил. сграда, кв. 19, по плана на к.к.Св. Св.Константин и Елена, гр. Варна
20 20/11.02.2011 Обществено обслужваща бизнес сграда УПИ ІV-2547 за общ. обсл., кв. 6 по плана на Приморска зона, СЗ-2,м-ст Салтанат, гр. Варна
21 21/15.02.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІІ-99, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., (ул.Паско Желев №12), гр.Варна
22 22/17.02.2011 Телефонни кабелни захранвания на жилищни и офис сгради в ж.к. Възраждане І в УПИ І-140 и ІІ-140 в гр. Варна ж.к. Възраждане І в УПИ І-140 и ІІ-140 в гр. Варна
23 23/17.02.2011 Складове за пакетирани стоки УПИ ІІІ-033010, масив №33, по плана на землище с. Тополи, гр.Варна
24 24/21.02.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда със средно застрояване УПИ VІІІ-3, кв. 556, по плана на 14-м. р., ул.Константин Иречек №18, гр. Варна
25 25/24.02.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-1140, 1141, 1144, кв. 64, по плана на 25-ти м.р., (ул.Божур №5, 7), гр. Варна
26 26/24.02.2011 Вилна сграда ПИ -2623.815 (стар 815), кв. 196, по плана на СО Горна Трака, гр. Варна
27 27/28.02.2011 Вътрешно преустройство на апартамент №16 с идентификатор 3511.26.2.1 бл.80, вх. Б, ет. 1, разположен в ПИ №3511.26, ж.к. Възраждане, ІV-ти м.р., гр. Варна
28 28/28.02.2011 Вилна сграда ПИ-863, кв. 102, по плана на СО Ваялар, гр. Варна
29 29/01.03.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ V-14, кв.591, по плана на 14 м.р. /ул.Гоце Делчев №9/, гр.Варна УПИ V-14, кв.591, по плана на 14 м.р. /ул.Гоце Делчев №9/, гр.Варна
30 30/08.03.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение ) от трафопост тип БКТП до главно електроразпределително табло в УПИ І-244, кв. 22, по плана на СО Кочмар, гр.Варна УПИ І-244, кв. 22, по плана на СО Кочмар, гр.Варна
31 31/09.03.2011 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-5А пред поземлен имот с ид №10135.2553.534 (УПИ ІІ-1179, кв.61), ул. Прилеп №26 до електромерно табло в жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с ид. 010135.2553.744 (УПИ VІ-1177, 1178, кв. 61), ул. Божур №17, 17А, по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна в поземлен имот с ид. 010135.2553.744 (УПИ VІ-1177, 1178, кв. 61), ул. Божур №17, 17А, по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна
32 32/10.03.2011 Общински туристически - информационен център, представляващ ремонт и реконструкция с промяна предназначението на съществуващ обект -Първи етап УПИ ІV-1506.39, (стар УПИ ІV за театър, инф. център, заведение за бързо хранене и озеленяване), кв. 136, по плана на 7 м.р., гр. Варна
33 33/15.03.2011 Курортни сгради и барбекю УПИ VІІІ-55, кв. 71, по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност Абатко, гр. Варна
34 34/18.03.2011 Вилна сграда ПИ №4633, кв. 404, СО Боровец -юг
35 35/18.03.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІІа-787, кв. 45, по плна на 25 м.р. на гр. Варна?10135.2553.428 по КК и КР на административен район Приморски на гр. Варна, ул.Иглика №7, гр. Варна
36 36/18.03.2011 Кабелна линия 0,4кV от електромерно табло тип ТЕПО (монтирано на БКТП №2041) до разпределителна касета в УПИ ХІІ-26, 72 за асфалтова база, по плана на ПЗ Клисе баир, с. Тополи, Община Варна УПИ ХІІ-26, 72 за асфалтова база, по плана на ПЗ Клисе баир, с. Тополи, Община Варна
37 37/23.03.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за Жилищна сграда с гаражи, магазини, подземен паркинг и открит басейн ПИ с ид. 10135.2526.1814 (стар УПИ V-732, 1392, 1392 а,1392 б, кв.19), по плана на м-ст Свети Никола, гр.Варна
38 38/25.03.2011 Тръбна мрежа - Ариел-гр. Варна, Подобект: Тръбна мрежа в 1-ви, 3-ти, 7-ми и 8-ми микрорайони., гр. Варна, с главна точка ул. Марко Балабанов №14, Подобект: Кабелна мрежа - Ариел в 1-ви, 3-ти, 7-ми и 8-ми микрорайони., гр. Варна, с главна точка ул. Марко Балабанов №14, район Одесос, Община Варна ул. Марко Балабанов №14, район Одесос, Община Варна
39 39/29.03.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение ) от ШК-6А пред ПИ с ид. №10135.2526.942 (след промяната на съществуващ кабелен шкаф ШК-4А) до електромерно табло в ПИ с ид. №10135.2526.1527 (УПИ ХVІІ-2947, кв. 61) по плана на кв. Свети Никола, гр. Варна УПИ ХVІІ-2947, кв. 61, по плана на кв. Свети Никола, гр. Варна
40 40/30.03.2011 Жилищна сграда ПИ-382, по плана на СО Балъм дере, гр. Варна
41 41/31.03.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда на ул. Георги Мамарчев №8 в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.106 (стар УПИ V-17 по плана на 9 м.р., кв. 285а), гр. Варна ул. Георги Мамарчев №8 в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.106 (стар УПИ V-17 по плана на 9 м.р., кв. 285а), гр. Варна
42 42/04.04.2011 Преустройство и промяна предназначение на апартамент №18 в Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика (с идентификатор 3511.142.5.18) бл. 24, вх. 3, ет. 7, разположен в ПИ №3511.142, ж.к. Възраждане, гр. Варна
43 43/04.04.2011 Пристройка и надстройка на жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХІ-5, кв. 729, по плана на 3-ти м.р. (ул Македония №25), гр. Варна
44 44/05.04.2011 Ваканционни сгради А, В и С (етапно строителство) І-ви ЕТАП: сграда А, ІІ-ри ЕТАП: сграда В и сграда С ПИ №1536, кв. 18, по плана на СО Манастирски рид, гр. Варна
45 45/11.04.2011 Сградно водопроводно отклонение за УПИ 1136, кв. 57, 27-ми м.р., ул. Божур, гр.Варна УПИ 1136, кв. 57, 27-ми м.р., ул.Божур, гр. Варна
46 46/14.04.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХХХ-639, кв. 1 по плана на кв. Виница, гр.Варна
47 47/02.05.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ ІІІ-13, кв. 314 В, по плана на 9 м.р., ул. Антон Неделчев №11, гр. Варна УПИ ІІІ-13, кв. 314В, по плана на 9 м.р., ул. Антон Неделчев №11, гр. Варна
48 48/02.05.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за ваканционни жилища в ПИ 842, кв. 70 по ПНИ на СО Ваялар, гр. Варна ПИ 842, кв. 70 по ПНИ на СО Ваялар, гр. Варна
49 49/02.05.2011 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ХОТЕЛ, ПЪРВИ ЕТАП- ХОТЕЛ УПИ ІІ-148 за жилища и хотел, кв. 18, по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна
50 50/05.05.2011 Водопроводно отклонение за ваканционни жилища в УПИ ХХХІІ-2409, кв. 53, по плана на Вилна зона, гр. Варна УПИ ХХХІІ-2409, кв. 53, по плана на Вилна зона, гр. Варна
51 51/05.05.2011 Канализационнен тласкателен тръбопровод от УПИ ХІІІ-1496 А, кв.16 Вилна зона, гр.Варна до съществуваща КПС в УПИ 1443 УПИ ХІІІ-1496 А, кв.16 Вилна зона, гр. Варна
52 52/05.05.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А пред поземлен имот с ид. №10135.2552.1949 (захранен от трафопост №1064) до електромерно табло в ПИ с ид. №10135.2552.2784 (ПИ 3685), по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна ПИ с ид. №10135.2552.2784 (ПИ 3685), по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна
53 53/09.05.2011 Вилна сграда ПИ №5426.238, кв. 51, по плана на СО Ракитника, гр. Варна
54 54/10.05.2011 Жилищна сграда и водопроводно и канализационно отклнение УПИ І-211, кв.1089 а, по плана на 26 м.р. (ул. Чинар №2), гр. Варна
55 55/10.05.2011 Търговско-складова база с офисна част, находяща се в УПИ ІІІ-1061, кв.12, по плана на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, І-ви етап: Търговско-складова база УПИ ІІІ-1061, кв.12, по плана на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр.Варна
56 56/10.05.2011 Вилна сграда ПИ №923, по плана на СО Боровец - юг, гр.Варна
57 57/11.05.2011 Водопроводно и битово канализационно отклонение за офис сграда ул. Хан Тервел №19 в УПИ ХV-8, кв.165 по плана на 11-ти м.р., гр.Варна
58 58/16.05.2011 Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) 0,4кV от трафопост тип БКТП 20/0,4кV в поземлен имот с ид. №10135.2551.529 (ПИ 891, кв.1) до два броя електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид. №10135.2551.527 (ПИ 890, кв.1) и ид. №10135.2551.526 (ПИ 889, кв.1) по плана на Франга дере и Кокарджа, гр. Варна по плана на Франга дере и Кокарджа, гр. Варна "
59 59/18.05.2011 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ І-865?331, кв. 11, по плана на 21 м.р. (ж.к. Бриз), гр. Варна
60 60/19.05.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда ПИ с ид.№10135.2723.830 (стар ПИ-830), по плана на СО Ваялар, гр.Варна
61 61/25.05.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-8А пред поземлен имот с ид. №10135.1503.104 (кв.354), ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри №94 до електромерно табло тип ТЕПО в жилищна сгрда, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.1503.103 (УПИ ХІ-6, кв. 354), ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри №96, по плана на 10-ти .р., гр. Варна ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри №94, гр.Варна
62 62/27.05.2011 Жилищна сграда ПИ-2216, по плана на СО Прибой, землище Галата, гр. Варна
63 63/01.06.2011 Промяна предназначение на жилищна сграда в Цех за производство на сладки и закуски и пристройка към нея ПИ 10135.52.276, по КК на 12 м.р. (ул. Цар Иван Срацимир №109), гр. Варна
64 64/02.06.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ V-12,кв. 621, (2556.183 по к.к.) по плана на 5 м.р., ул. Битоля №37, гр.Варна "
65 65/02.06.2011 V-та кат. Промяна предназначение на Кафе-аперитив в Аптека УПИ І-2558.116, кв. 661, (сгрда с идент. 10135.2558.116.13), по плана на 6-ти м.р., гр. Варна
66 66/02.06.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ VІ за магазини и жил.стр, кв. 13, по плана на 15 м.р., (ул. Бяла Черква), гр. Варна
67 67/03.06.2011 Сграда за обществено обслужване УПИ ІІ-276 общ.обсл., кв.123, по плана на 7 м.р. (ул. Капитан Петко войвода №49), гр. Варна
68 68/06.06.2011 Жилищна сграда и водопроводно и канализационно отклнение УПИ ХVІІІ-154, 155, 170, кв. 9, по плана на 16 м.р. - север (ул. Нежност и ул. Тихомир), гр.Варна
69 69/06.06.2011 Преустройство на Финансов център Чаталджа на Банка ДСК ЕАД кв. 666, по плана на 2 м.р., ул. Чаталджа №35, гр. Варна
70 70/06.06.2011 Саниране на учебен корпус №2 на Икономически университет гр. Варна УПИ ИУ-2, по плана на 24 м.р.?2554.105, (ул. Евлоги Георгиев №24), гр. Варна
71 71/07.06.2011 Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХІІІ-659, 660, 662, кв. 1, по плана на кв. Виница, ул. Св. Параскева №9А, гр. Варна
72 72/13.06.2011 Вътрешно преустройство на магазин с обособяването му в два магазина ПИ №1083?пл.18, кв. 6, по плана на 8-ми м.р. (ул. Шипка №17-19), гр. Варна
73 73/13.06.2011 МАГАЗИН -Пристройка към съществуваща сграда УПИ І за жил.стр, магазини и подземни гаражи - 1502.7, кв. 528, по плана на ХІІІ-ти м.р., (бул.Сливница №131, ъгъла с ул.Отец Паисий №8,10), гр. Варна
74 74/13.06.2011 Канализационно отклонение за битово-фекални води за жилищна сграда УПИ ХХІІІ-659,660, 662, кв.1, по плана на кв. Виница, ул. Св. Параскева №9А, гр. Варна
75 75/13.06.2011 ЦДГ №5 СЛЪНЧО - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ул. Юрий Венелин №5, кв. 533, по плана на 14-ти микрорайон, гр. Варна
76 76/13.06.2011 ЦДГ №13 ЗВЕЗДИЧКА - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игри ПИ с ид. №10135.1504.5 на ул. Жолио Кюри №14, кв. 416, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна
77 77/13.06.2011 ЦДГ №15 ГЪЛЪБЧЕ - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ул.Васил Петлешков №33, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
78 78/14.06.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІІ-611,кв. 6, по плана на 24-ти м.р., ул. Никола Козлев №22, гр. Варна
79 79/14.06.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сгрда с един вход - вход 6 и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход-вход 7 УПИ ІІ-3035,3036,3038а, 3038в и 3038г, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна
80 80/15.06.2011 Основен ремонт на съществуваща офис сграда със смяна на покривна конструкция, І-ви етап - Офиси на трето и четвърто ниво и зимна градина с открита тераса на пето ниво УПИ ХІІІ-808, кв. 98, по плана на 7 м.р., ул. Цариброд №29, гр.Варна
81 81/16.06.2011 Втори етаж и подпокривно помещение на вилна сграда ПИ с ид. 1035.5545.3633?ПИ №3656, по плана на СО Зеленика, гр. Варна
82 82/16.06.2011 Вилна сграда УПИ ХІ-1473, кв. 21а, по плана на Вилна зона, гр. Варна
83 83/17.06.2011 Промяна предназначение на Гараж №1 в Магазин УПИ ІV-1502.72?53, кв. 482, по плана на 13 м.р., ул. Ангел Кънчев №56, гр. Варна
84 84/20.06.2011 Вилна сграда ПИ-319, кв. 71, по плана на СО Ваялар, р-н Приморски, Община Варна
85 85/22.06.2011 Многофункционална сграда и водопроводно и канализационно отклнения УПИ ХІІ-14за общ.обсл., кв.11-Б, по плана на 18 м.р., ул. Ген. Столетов №3, гр. Варна
86 86/22.06.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5а пред поземлен имот с ид. №10135.2560.94 (УПИ ХІІ-4, кв.37), ул.Сава Радулов №18 до електрмерна табло тип ТЕПЗ в поземлен имот с ид. №10135.2560.90 (УПИ ХІV-6, кв. 37), ул.Сава Радулов №22, по плана на 18 микрорайон, гр. Варна ул. Сава Радулов №22, по плана на 18 микрорайон, гр. Варна
87 87/24.06.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А, (след промяната му с нов кабелен шкаф тип ШК-7а) на ул. Цар Срацимир №5, до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.1501.702 (УПИ V-5, кв. 319), ул. Цар Срацимир №3а, по плана на 9-ти микрорайон, гр. Варна ул. Цар Срацимир №3а, по плана на 9-ти микрорайон, гр. Варна "
88 88/24.06.2011 Търговски комплекс и офис УПИ ХХV-29013 за търговски комплекс, кв. 3, по паркоустройствения и регулационен план на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ), р-н Вл. Варненчик, гр. Варна
89 89/24.06.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-108, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., ул. Паско Желев №2, гр. Варна
90 90/24.06.2011 Дворна канализация, канализационно и водопроводно отклонение за жилищна сграда ПИ-151, кв. 175, по плана на СО Ваялар, гр. Варна
91 91/24.06.2011 ОДЗ №11 ДЕТСКИ СВЯТ-ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ПИ с ид. №10135.4504.484, по плана на І-ви микрорайон на ж.к. Вл. Варненчик, гр. Варна
92 92/24.06.2011 ЦДГ №17 ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА-ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ПИ с ид. №10135.5506.33, ул.Кирил Пейчинович №19, кв.124, по плана на 29-ти микрорайон, гр. Варна
93 93/24.06.2011 ОДЗ №15 МОРСКА ЗВЕЗДА - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ПИ с ид. №10135.3512.47, ж.к. Младост до бл. 104, гр. Варна
94 94/28.06.2011 Офисна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ VІІ-247 общ.обсл., кв. 699, по плана на 2-ри м.р. (бул. Осми Приморски полк №83), гр. Варна
95 95/29.06.2011 Пристройка на ОДГ №9 Ален мак на два етажа с подземен етаж - плувен басейн и физкултурен салон УПИ 2562.165 за детски дом и ясли №2, кв. 7, по плана на ж.к. Чайка, 20 м.р., гр. Варна
96 96/30.06.2011 Жилищна сграда и водопроводно и канализационно отклнения УПИ ХХІІ 5504.531 (?1247), кв. 56 по плана на 28 м.р. (ул. Янтра №2), гр. Варна
97 97/30.06.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 800кVА, 20/0,4кV до два броя електромерни табла тип ТЕПЗ в жилищна сграда, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.2568.132 (УПИ ІІІ-119, кв. 36) по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, Община Варна (УПИ ІІІ.119, кв. 36) по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, Община Варна
98 98/30.06.2011 Жилищна сграда с ВиК отклнения УПИ VІ-1177, 1178, кв. 61, по плана на 25 м.р. (ул. Божур №17, 17а), гр. Варна
99 99/30.06.2011 Обществено обслужваща сграда с водопроводно и канализационно отклнение УПИ VІ-8, кв. 728, по плана на 3 м.р. (бул. Княз Борис І №63), гр.Варна
100 100/05.07.2011 Вилна сграда с канализационно отклонение ПИ с ид. 10135.2520.532?ПИ №532, кв. 161, по плана на СО Траката, гр. Варна
101 101/07.07.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ-1044, кв. 4, по плана на СО Ракитника, гр. Варна
102 102/07.07.2011 Жилищна сграда с водопроводно и дъждовно канализационно отклонения УПИ VІ-1548, 1549, кв. 35, по плана на 24 м.р. (ул. Студентска), гр. Варна
103 103/13.07.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ №2495, по плана на СО Ракитника, гр. Варна
104 104/13.07.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.1508.90 (УПИ ХІІІ-6) до електромерно табло тип ТЕМЗ в жилищна сграда в поземлен имот с ид. №10135.1508.87 (УПИ VІ-8, кв. 728) по плнана на 3-ти м.р., бул.Княз Борис І №63, гр.Варна ,ПИ с ид.№10135.1508.90 (УПИ ХІІІ-6) (УПИ VІ-8, кв. 728) по плнана на 3-ти м.р., бул.Княз Борис І №63, гр.Варна
105 105/13.07.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХІІ-3513.328?274, кв. 1087, по плна на 26 м.р. (ул. Чинар №33), гр. Варна
106 106/18.07.2011 Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХХІ-414, кв. 43, по плана на кв.Виница, ул. Ламбо Пасков №10, гр. Варна
107 107/19.07.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка, надстройка и съществуваща жилищна сграда ПИ с ид.№10135.1507.1069 (УПИ ІІ-1141, 1142, кв. 10), ул. Юджийн Скайлер №1-3, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
108 108/20.07.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационнно отклонения имот с ид. 10135.1501.152?УПИ ХІV-11, кв. 293, по плана на 9 м.р. (ул. Трайко Китанчев №5), гр. Варна
109 109/20.07.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид. №10135.1501.1249 (УПИ V-5, кв. 319), ул. Цар Иван Срацимир №3А, по плана на 9 м.р., гр. Варна
110 110/26.07.2011 Канализационно отклонение към сграда за курортен туризъм УПИ ІІІ-1152, кв. 60, по плана на вилна зона Траката, ул.І-ва №31, гр. Варна
111 111/27.07.2011 Промяна предназначение на хотел Свети Никола във Ваканционна сграда с апартаменти УПИ VІІІ-2569.146, кв. 73, по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна
112 112/27.07.2011 Еднофамилна жилищна сграда УПИ ІІІ-33, кв. 15 по РП на В.З. Лазур, гр. Варна
113 113/02.08.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ-1052, кв. 64, по плана на СО Ален мак, гр. Варна
114 114/02.08.2011 Тръбна кабелна мрежа Кейбълтел от съществуваща шахта-Ш.9 (югоизточно на кръстовище ул. Н. Вапцаров/бул. Осми Приморски полк) до Ш.6 пред бл. 20, ж.к. Чайка, гр.Варна бл. 20, ж.к. Чайка, гр.Варна
115 115/04.08.2011 Детска ясла №13 РУСАЛКА - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ПИ с ид. №10135.3512.167, по плана на 2-ри м.р. на ж.к. Младост, гр. Варна
116 116/05.08.2011 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІ-2508.372 (стар 372), кв. 20, по плана на СО Сотира, гр. Варна
117 117/05.08.2011 Монтиране и електрозахранване на шкафове за кабена телевизия Кейбълтел ЕАД район Приморски, гр. Варна
118 118/05.08.2011 Монтаж и електрозахранване на шкафове за кабелна телевизия КЕЙБЪЛТЕЛ-17 броя р-н Одесос, р-н Приморски, Община Варна
119 119/12.08.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ул. Ж. Кюри №96, УПИ ХІ-6, кв.354, по плнана на 10-ти м.р., гр.Варна
120 120/16.08.2011 Водопроводно отклонение ПИ ид. №10135.5506.510.1 (ПИ 2612, м-ст Вилите, кв. Аспарухово), ул. Георги Стаматов №1, гр. Варна
121 121/16.08.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид. 10135.2575.1763 (УПИ ХХІХ-441, 434А, кв.10), по плана на кв.Виница, гр. Варна
122 122/16.08.2011 Озеленяване и изграждане на подпорна стена ПИ с ид. №10135.513.530, кв. 31, по плана на к.к. Златни пясъци, Община Варна
123 123/17.08.2011 Жилищна сграда - І етап ПИ №1598, по плана на СО Ментеше, р-н Владислав Варненчик, гр. Варна
124 124/23.08.2011 Сграда за смесено предназначение І-ви етап с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІV-142, кв. 190, по плана на 12 м.р., ул. Мануш войвода №11, гр. Варна
125 125/23.08.2011 ХОТЕЛ УПИ VІ-774, кв. 28, по плана на к.к. Чайка, гр. Варна
126 126/01.09.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ-55Б?901, по плана на СО Руски окопи, гр. Варна
127 127/02.09.2011 Изграждане на сградно топлопроводно отклонение от камера, разположена южно от вх. 3 на бл.116 до административна сграда на фирма БАУМАРК, находяща се в ж.к. Младост, І-ви м.р., гр. Варна, с дължина на трасето -16 м ж.к. Младост, І-ви м.р., гр. Варна
128 128/12.09.2011 Водопроводно отклонение от уличен водопровод Е Ф125 и водопроводно отклонение от уличен водопровод Е ф475-втора зона за нова складова база УПИ ХV-1240, кв.11, Западна промишлена зона, гр. Варна
129 129/13.09.2011 Пристройка към съществуваща сграда УПИ І за градина, паркинг и общ.обслужване, кв. 143, по плана на 7 м.р., гр. Варна "
130 130/14.09.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф тип ОК-6 (заменен с нов кабелен шкаф тип ШК-7А), захранен от трафопост №393, находящ се пред имот с ид. №10135.1501.1199 (УПИ І-24, 25), кв. 296А по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул.Стара планина №59а до табло тип ТЕПО пред имот с ид. №10135.1501.1199 (УПИ І-24, 25) кв.296а, ул. Стара планина №59а по плана на 9-ти м.р., гр. Варна ул. Стара планина №59а по плана на 9-ти м.р., гр. Варна
131 131/16.09.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ №2694, по плана на СО Боровец-север, район Аспарухово, гр. Варна
132 132/16.09.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ №2362 по плана на СО Акчелар, гр. Варна
133 133/16.09.2011 Складова сграда - блок Б, блок В - ІІ-ри етап УПИ V-229, кв. 3, по плана на ПЗ Планова, гр. Варна
134 134/19.09.2011 Жилищна сграда с открит басейн УПИ ХLІІ-382, кв. 24, по плана на СО Сотира, гр. Варна
135 135/20.09.2011 Шивашки цех - първи етап: първи и втори етаж УПИ ХІV-1360 за промишлено складова база, кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
136 136/21.09.2011 Модернизация на Университетска библиотека на Икономически университет- гр. Варна УПИ І, кв. 27 по плана на 18 м.р.? 2560.344 (бул.Княз Борис І №77), гр. Варна
137 137/30.09.2011 Жилищна сграда и Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХLІІІ-5510.714, кв. 33, по плана на кв. Галата, гр. Варна
138 138/06.10.2011 Основен ремонт и реконструкция на хале 1 и хале 2 и основен ремонт, реконструкция и промяна предназначение на хале 3 и хале 4 в Общински приют за безстопанствени кучета УПИ Х-108 /общински приют за бездомни кучета/, кв. 50, по плана на с. Каменар, Община Варна
139 139/07.10.2011 Основно обновяване на съществуващата сграда и пристройка към нея - представляваща инсталация за производство на бетонови елементи УПИ Х-26, кв. 1, по плана на ПЗ Клисе баир, с. Тополи, Община Варна
140 140/10.10.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за Двуетажна жилищна сграда УПИ -І-244, кв. 22, по плана на СО Кочмар, гр. Варна
141 141/10.10.2011 Нова складова база -подобект: Складова база І-во тяло А и Б УПИ ХV-1240 за производствено-складова дейност, кв. 11, по плана на ЗПЗ, р-н Младост, гр. Варна
142 142/12.10.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид. 10135.1503.248 (стар УПИ ІV-13, кв. 360, по плана на 10 м.р.), гр. Варна, ул. Хараламби Ангелов №27"
143 143/12.10.2011 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-251, кв. 134, по плана на 7--ми м.р., ул. Околчица №14, гр.Варна
144 144/13.10.2011 Жилищна сграда УПИ ХVІ-123 ? 1357, кв. 14, по плана на СО Кочмар, гр. Варна
145 145/13.10.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ 5549.1315, по плана на СО Прибой, гр. Варна
146 146/13.10.2011 ОФИС СГРАДА УПИ ХІІІ-2487, кв. 16, по плана на Приморска зона-СЗ-2 Салтанат, гр. Варна
147 147/13.10.2011 Сграда за обществено обслужване с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХVІІІ-221 общ.обсл, кв. 121, по плана на 7 м.р. (ул. Райко Жинзифов №21), гр. Варна
148 148/19.10.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с магазини УПИ ІV-9, кв. 80, по плана на 7-ми м.р. (ул. Преслав №49), гр.Варна
149 149/20.10.2011 Жилищна сграда УПИ ХХІХ-441,434а, кв. 10 по плана на кв. Виница, гр. Варна
150 150/20.10.2011 Жилищна сграда УПИ ІV-13 за жилищно строителство, кв. 360, по планана 10-ти м.р. (ул.Хараламби Ангелов №27), гр.Варна
151 151/24.10.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за УПИ ХVІІІ-119, кв. 22, по плана на кв.Виница, гр. Варна УПИ ХVІІІ-119, кв. 22, по плана на кв. Виница, гр. Варна
152 152/24.10.2011 Административна сграда и КПП УПИ пл. №1134 БРОС АД, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
153 153/26.10.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІІ-14, кв. 173, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. Ендрю Карнеги №10"
154 154/26.10.2011 Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ LVІ-70, кв. 50, по плана на 21 м.р., ул. 130-та №10А, 10Б, гр. Варна
155 155/28.10.2011 Кабелна линия 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А пред поземлен имот с ид. №10135.2559.42 (УПИ VІІІ-3041, кв. 8), ул. Бряст №4 до електромерно табло тип ТЕПО пред жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.2559.51 (УПИ VІІ-3031, кв. 8), ул. Бряст №2, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна УПИ VІІІ-3041, кв. 8, ул. Бряст №4, VІІ-3031, кв. 8, ул. Бряст №2, по плана на 17-ти м.р., гр.Варна
156 156/28.10.2011 Жилищна сграда с избени и складови помещения в подземния етаж, гаражи и стаи в приземния етаж, и два жилищни етажа-първи етап УПИ ІІІ-9, кв. 166, 11 м.р., по плана на гр.Варна, ул. К. Доганов №31"
157 157/28.10.2011 Преустройство на абонатна станция в котелна централа на пироден газ в ОДЗ №11 Детски свят УПИ І за детска грдина, кв. 21, по плана на ж.к.Владислав Варненчик - 1м.р., гр. Варна
158 158/31.10.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ с ид. 10135.1503.510, ул.Христо Самсаров №13, гр.Варна
159 159/01.11.2011 Водопроводно отклонение за вилна сграда УПИ ХХVІ-620, кв. 37, по плана на к.к. Чайка, гр. Варна
160 160/01.11.2011 Жилищна сграда ПИ №3783, кв. 1, по плана на СО Зеленика, гр. Варна
161 161/01.11.2011 Еднофамилна жилищна сграда ПИ №1222, по плана на СО Ментеше, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна
162 162/04.11.2011 Жилищна сграда ПИ №2623.95, кв. 211, по ПНИ на СО Горна Трака, гр. Варна
163 163/07.11.2011 Пристройка на вилна сграда ПИ №68, кв. 3, по плана на СО Манастирски рид-Бялата чешма и Дъбравата, Община Варна
164 164/08.11.2011 Надстройка на търговски комплекс с шоурум УПИ ХVІ-29022 за търговски комплекс, кв. 3, зона ОП.3, по плана на район Вл. Варненчик (бул. Ян Хунияди 67), гр Варна
165 165/09.11.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІV-6, кв. 697, по плана на 2м.р. (ул. Генерал Цимерман №19), гр. Варна
166 166/09.11.2011 Детска ясла №5 Чуден свят - Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ПИ с ид. №10135.3515.771, ул. Димитър Полянов №3, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
167 167/09.11.2011 Кабелна линия 0.4кV (сградно отклонение) от БКТП №2056 до електромерно табло за вилна сграда, находящо се пред поземлен имот с ид. №10135.2723.623 (УПИ ХІ-1771, кв. 101) по плана на СО Ваялар, Община Варна (УПИ ХІ-1771, кв. 101) по плана на СО Ваялар, Община Варна
168 168/15.11.2011 Отклонение на оптична кабелна мрежа на Космо България Мобайл ЕАД от т.1, намираща се срещу ПИ с идент. 10135.4504.536 по КК и КР на гр. Варна (УПИ VІІІ-11, кв. 48 по плана на ж.к. Вл. Варненчик) до входа на технически възел МSC-2 в сградата в имота с административен адрес бул. Св. Елена №8, гр. Варна бул. Св .Елена №8, гр. Варна
169 169/16.11.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в ПИ с ид. №10135.1503.306 (УПИ ІХ-3, кв. 388-А), ул. Тодор Шишков №4, по плана на 10 м.р., гр. Варна ул. Тодор Шишков №4, по плана на 10 м.р., гр. Варна
170 170/17.11.2011 ВИЛНА СГРАДА ПИ №5549.1540, по плана на СО Прибой, гр. Варна
171 171/18.11.2011 Улица от о.т.212 до о.т.222 (улица към Мост -канал) по плана на кв. Виница, гр. Варна и съоръженията към нея кв. Виница, гр. Варна
172 172/18.11.2011 Водопроводно и канализационно отконения за жилищна сграда ПИ с ид. №10135.1507.1037 (УПИ ІV-5, кв. 49-А), ул.Климент и ул.Тича, по плана на 8 м.р., гр.Варна
173 173/18.11.2011 Пътна връзка от о.т.1087 до о.т.1099, към ПИ с идентификатор 10135.4019.101 по кадастрална карта (идентичен с УПИ 98,99 за търговски обект) м. Терасите, р-н Вл.Варненчик, гр.Варна
174 174/28.11.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 1000кVА, 20/0,4кV, находящ се в поземлен имот №1354, до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ №1563, по плана на СО Ментеше, район Вл. Варненчик, гр. Варна ПИ №1563, по плана на СО Ментеше, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна "
175 175/29.11.2011 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІV-154, кв. 12, по плана на с. Константиново, Община Варна
176 176/02.12.2011 Промяна предназначение на избени помещения в сграда на Народно читалище Отец Паисий в Кафе-клуб на самодееца УПИ за читалище, по плана на 6-ти м.р. (ул. Братя Бъкстон №12), гр. Варна
177 177/06.12.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в поземлен имот с ид. №10135.2553.308 (УПИ ІІІ-877, кв. 34), ул.Карамфил №19А, по плана на 25 м.р., гр.Варна ул. Карамфил №19А, по плана на 25 м.р., гр. Варна
178 178/07.12.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХІ-11, кв. 171, по плана на 11 м.р, ул. Филип Тотю №18, гр. Варна
179 179/08.12.2011 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост №2057 до електромерно табло тип ТЕПО пред вход Б на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІІ-935, кв. 18, по плана на СО Пчелина, гр.Варна УПИ ХХХІІ-935, кв. 18, по плана на СО Пчелина, гр. Варна "
180 180/08.12.2011 Външни водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХХХІ-648, кв. 1, по плана на кв.Виница, гр. Варна
181 181/08.12.2011 Водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение (напорна канализация и помпена станция) за жилищна сграда УПИ ХІІІ-85, кв. 22, по плана на ж.к. Бриз, гр. Варна
182 182/09.12.2011 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІХ-3, кв. 388-А, по плана на 10 м.р. (ул. Тодор Шишков №4), гр. Варна
183 183/12.12.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ І-39, кв. 58Б, по плана на 11 м.р., ул. Антон Страшимиров №31А, гр. Варна "
184 184/12.12.2011 Пристройка на вилна сграда ПИ №2102, по плана на СО Прибой, землище Галата, гр.Варна
185 185/14.12.2011 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІІ-85, кв. 22, по плана на ж.к. Бриз, гр. Варна
186 186/14.12.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ VІ-180А, кв. 16, по плана на ж.к. Възраждане, ІV-ти м.р., гр. Варна
187 187/19.12.2011 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-2520.502, кв. 140, по плана на СО Траката, гр. Варна
188 188/20.12.2011 Логистичен център на ИСУ АД и Водопродно и канализационни отклонения за Логистичен център на ИСУ АД УПИ ХХХІХ-3514.125 (стар №14) в кв. 35 по плана на ЗПЗ, кв.Младост, гр. Варна
189 189/21.12.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ І-10, кв. 178А, по плана на 11 м.р., ул. Хан Кардам №28, гр. Варна УПИ І-10, кв. 178А, по плана на 11 м.р., ул. Хан Кардам №28, гр. Варна
190 190/21.12.2011 Жилищна сграда-вход А с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХІ-1501.1173 (стар 13, 14, 15), кв. 302А, по плана на 9-ти м.р. (ул. Ивайло №33, 35, 37), гр.Варна
191 191/21.12.2011 Сграда за вилен отдих и туризъм ПИ №2280, по ПНИ на СО Прибой, землище Галата, район Аспарухово, община Варна
192 192/21.12.2011 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХІ-402, кв. 310, по плана на 9 м.р.? ПИ 10135.1501.402 (ул. Доспат №19), гр. Варна
193 193/21.12.2011 ВТОРА ВИЛНА СГРАДА ПИ 2623.8898, по плана на ПНИ на СО Горна Трака, гр. Варна
194 194 22.12.2011 Канална кабелна мрежа МСАТ, находяща се в р-н Младост и р-н Вл. Варненчик - от СКШ (до бул. Вл. Варненчик №277, кв. 21), по левия тротоар на бул. Вл. Варненчик до КШ 13 (до УПИ-І, за Бизнес парк), от СКШ (северозападно на кръстовище бул. Янош Хунияди-разклона за Комитово ханче) до КШ 18 (срещу УПИ ХІІ-31018 ,кв. 5), и от СКШ (до УПИ ХІ-337, кв. 21) до КШ 28 (бул.Република) с изтегляне на коаксиален кабел р-н Младост и р-н Владислав Варненчик, гр.Варна "
195 195/22.12.2011 Преустройство на Финансов център Приморски на Банка ДСК ЕАД УПИ V-1065, кв. 22, по плана на 23 м.р. на гр. Варна (ул. Св. Св. Константин и Елена №4)"
196 196/22.12.2011 Преустройство на цех пресов и разкройки, монтаж на малки електроуреди и фирмен сервиз УПИ ІV-340 за производствено складова дейност Елдоминвест ООД, кв. 22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
197 197/28.12.2011 Водопроводно и канализационно отклонения за офис сграда ПИ с ид.№10135.1506.214 (УПИ VІІІ-181, кв. 107), ул. Пирот №11, по плана на 7 м.р., гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2011 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.