УВЕ 2018 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение
1 01/04.01.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ВиК отклонения, Етап 1: изпълнение на сградата до кота +17.22?73.22, в УПИ V-12, идентификатор 10135.1026.153, кв. 584, по плана на 14-ти м.р. на гр.Варна ул. “Гоце Делчев” №23, гр. Варна
2 02/18.01.2018 г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ №1992, кв. 37 по плана на СО “Прибой”, землище “Галата”, гр. Варна СО “Прибой”, землище “Галата”, гр. Варна
3 03/18.01.2018 г. Изпълнение на мерки по “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за: Многофамилна жилищна сграда, ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 27, гр. Варна ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 27, гр. Варна
4 04/22.01.2018 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ 2516.452 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, идентичен с ПИ 10135.2516.452 по КК на гр. Варна
5 05/23.01.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ пл.№1033 по плана на СО „Планова“,гр. Варна
6 06/25.01.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХVII-140, /идентификатор 10135.5507.140/, кв. 10, по плана на местност „Вилите“, район „Аспарухово“, гр. Варна
7 07/29.01.2018 г. Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по Обособени позиции – за Обособена позиция №14: Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с адм. адрес: р-н “Младост”, ж.к. “Възраждане”, бл. 40, сграда с идентификатор 10135.3511.208 по кадастралната карта на гр.Варна р-н “Младост”, ж.к. “Възраждане”, бл. 40, гр. Варна
8 08/29.01.2018 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА “СЕМЕЕН ХОТЕЛ” в УПИ Х-2105, (с идентификатор 10135.2563.370) в кв. 50 по плана на 21-ви м.р. ул. “Любен Попов” №8, гр. Варна
9 09/31.01.2018 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ II-5, (идентификатор 10135.2560.187), кв. 46, по плана на 18-ти м.р. ул. “Любен Каравелов” №44, гр. Варна
10 10/01.02.2018 г. Обслужваща улица от О.Т. 13 до О.Т. 15, кв. 2, по плана на м-ст “Старите лозя”, гр.Варна, ЕТАП I: от О.Т. 13 до западната граница на УПИ XII-1510л., кв. 2, с дължина L=55,00м. УПИ XII-1510л., м-ст “Старите лозя”, гр.Варна
11 11/01.02.2018 г. САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА, район „Аспарухово“, ул. „Гривица“, бл. 10, ПИ с идентификатор 10135.5502.190.1 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилните жилищни сгради район „Аспарухово“, ул. „Гривица“, бл. 10, ПИ с идентификатор 10135.5502.190.1
12 12/02.02.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XIX-156, кв.24, (с идентификатор 10135.3515.156), по плана на 16-ти м.р.-север ул. “Вярност” №4, гр.Варна
13 13/08.02.2018 г. Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна по обособени позиции – за Обособена позиция №18 – Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда район “Младост”, ул. “Свобода” №18, вх. 1 и вх. 2
14 14/14.02.2018 г. СКЛАДОВА БАЗА – II ЕТАП, ТЯЛО „Б“ УПИ ХV-1240 „за производствено складова дейност“, кв. 11, /с идентификатор 10135.3514.218/, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
15 15/21.02.2018 г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС – СЕДМИ ЕТАП – ВХОД 6 УПИ III-871, кв. 42, по плана на 1-ви м.р., ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна
16 16/21.02.2018 г. Водопроводно и канализационно отклонения за вилна сграда в поземлен имот с ид.№10135.2517.4602 (ПИ №4602), по КК на гр.Варна, ПНИ на СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна
17 17/22.02.2018 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №2517.4602, по КК на гр. Варна, ПНИ на СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата
18 18/26.02.2018 г. Промяна предназначение на "КАФЕ-АПЕРИТИВ" в 3 броя "СТУДИЯ" в обект в сграда с идентификатор 10135.2569.7.9.21" в УПИ V-17-"за хотел и жилища", (идентификатор 10135.2569.7), кв.6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна
19 19/26.02.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ V-675, кв. 34, по плана на СО “Сотира” гр. Варна, ул. “Кап. I ранг доц. Цв. Папазов” №34
20 20/26.02.2018 г. Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, за Обособена позиция №17: Сграда с административен адрес блок №152, находящ се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, 2-ри м.р. блок №152, гр.Варна, ж.к. “Младост”, 2-ри м.р.
21 21/06.03.2018 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А пред поземлен имот с ид. №10135.2568.205 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IX-56, кв. 71 (с ид. №10135.2568.100), по плана на местност “Абатко” к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
22 22/06.03.2018 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-7 (идентификатор 10135.1503.237), кв. 359, по плана на 10-ти м.р., (ул. „Стоенчо Хаджииванов“ №4а), гр. Варна
23 23/08.03.2018 г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с местонахождение гр. Варна, р-н “Одесос”, бул. “Владислав Варненчик” №110, бл. 68, (ПИ с ид. 10135.1030.302), във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради бул. “Владислав Варненчик” №110, бл. 68, гр. Варна
24 24/13.03.2018 г. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ИГРИЩЕ УПИ I "за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", /идентификатор 10135.5510.465/, кв. 32, по плана на кв. Галата, р-н"Аспарухово",гр. Варна
25 25/16.03.2018 г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда УПИ ХI-908, кв. 40 по плана на 25-ти м.р., ул.Трендафил” №7,гр. Варна
26 26/20.03.2018 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ 2515.449, кв. 24, по плана на СО „Ален мак", гр. Варна“, с административен адрес: гр. Варна, ул. "Бартоломео Диас" №15
27 27/22..03.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАДСТРОЙКА с три етажа на съществуваща двуетажна сграда УПИ VI-66, кв. 730 (с идентификатор 10135.1508.66), по плана на 3-ти м.р., ул. „Любен Каравелов“ №15
28 28/22.03.2018 г. Промяна предназначение на “Таванско помещение №2” с идентификатор 10135.2557.183.7.15, находящо се на пети етаж на жилищна сграда в “АПАРТАМЕНТ №15”, в УПИ Х-365, (идентификатор 10135.2557.183), кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. “Железни врата” №6, гр. Варна УПИ Х-365, (идентификатор 10135.2557.183), кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. “Железни врата” №6, гр. Варна
29 29/22.03.2018 г. Промяна предназначение на “Таванско помещение №1” с идентификатор 10135.2557.183.7.14, находящо се на пети етаж на жилищна сграда в “АПАРТАМЕНТ №14”, в УПИ Х-365, (идентификатор 10135.2557.183), кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. “Железни врата” №6, гр. Варна в УПИ Х-365, (идентификатор 10135.2557.183), кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. “Железни врата” №6, гр. Варна
30 30/23.03.2018 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №5426.130, кв. 33, по плана на местност СО „Ракитника“, гр. Варна
31 31/26.03.2018 г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – БЛОК 1 И БЛОК 2, нахоящ се в УПИ VIII-226, кв. 13, идентификатор 10135.3511.611, по плана на ж.к. “Възраждане” I-ви м.р., гр. Варна, ул. “Ана Феликсова” №23, Първи етап – Тяло 1, подземен паркинг за 34 автомобила с рампа за достъп;в УПИ VIII-226, кв. 13, идентификатор 10135.3511.611, по плана на ж.к. “Възраждане” I-ви м.р., гр. Варна, ул. “Ана Феликсова” №23 32;32/27.03.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ;УПИ ХV-277 с идентификатор 30497.501.410, кв. 11, по плана на с. Звездица, Община Варна 33;33/27.03.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ и Укрепване на изкоп за провеждане на спасително археологическо проучване;УПИ ХVIII-361-“за жил. стр.”, кв. 92 (с идентификатор 10135.1506.558), по плана на 7-ми м.р., ул. “Цар Симеон” №11, гр. Варна 34;34/29.03.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ VI-131, кв. 2 (с идентификатор 10135.3511.513), по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., с административен адрес: гр. Варна,ул. „Иван Янев“ №2 35;35/30.03.2018 г.;БАНКОВ ОФИС – представляващ вътрешно преустройство и промяна предназначение на част от магазин на две нива с идент. 10135.1508.4.11.4, находящ се в УПИ VI-97, кв. 708, (с ид.№10135.1508.4), 3 м.р., гр. Варна;гр. Варна, район Одесос, п.к.9000, бул. “Сливница” №24, ет. 1 36;36/04.04.2018 г.;Складова база на един етаж и административна сграда на два етажа с мострена зала и коктейл бар на 1ви етаж, находящи се в УПИ XIХ-437,412, кв. 6 по плана на 26 м.р., гр. Варна (ПИ 10135.3513.616 по КК);УПИ XIХ-437,412, кв. 6, 26 м.р. на гр. Варна (ПИ 10135.3513.616 по КК) 37;37/05.04.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И БИСТРО - етапно строителство: ЕТАП I – ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – ГАРАЖ И БИСТРО ДО КОТА +3,60, ЕТАП II – ЖИЛИЩНА СГРАДА ОТ КОТА +3,60 ДО КОТА БИЛО 19,80, находящ се в УПИ II-295, (с идентификатор 10135.2553.226) в кв. 37 по плана на 25-ти м.р., ;гр. Варна, ул. “Роза” №29 38;38/05.04.2018 г.;ВИЛНА СГРАДА;ПИ 180 к.р. 520 по плана на СО “Орехчето”, землище Звездица, гр.Варна 39;39/11.04.2018 г.;Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, кв. “Чайка”, бл. №43, вх. А, Б, В и Г с идентификатор 10135.2562.108.1;гр. Варна, кв. “Чайка”, бл. №43, вх. А, Б, В и Г 40;40/12.04.2018 г.;МНОГОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА в ПИ - 328, кв. 75 по ПНИ на СО “Ваялар”, гр. Варна, с ид.10135.2723.1218;гр. Варна, ул. “Св. Климент Охридски” №38 41;41/12.04.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XXX-280 “за жил. с-во”, (ПИ №10135.2515.280), кв. 20 по плана на СО “Ален мак”, гр.Варна;гр. Варна, ул. “Вилхелм Баренц” №38 42;42/16.04.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IХ-2, (идентификатор 10135.1026.70), кв. 579, по плана на 14-ти м.р., ул. “Гоце Делчев” №30, гр. Варна;гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” №30 43;43/20.04.2018 г.;ВРЕМЕННА ПЪТНА ВРЪЗКА за обслужване на УПИ XV-153, 154, 155, 156 “за жилищни сгради”, кв. 4, идентичен с ПИ с идентификатори 10135.5545.153, 10135.5545.154, 10135.5545.155, 10135.5545.156, по плана на СО Зеленика, гр. Варна;гр. Варна, СО Зеленика 44;44/20.04.2018 г.;АВТОСЕРВИЗ за монтьорска и тенекеджийска дейност и ОФИС СГРАДА в УПИ II-3 “за производствено-складови дейности”, кв. 4, (идентификатор 72709.11.9), по плана на ПЗ “Клисе баир”, с. Тополи;с. Тополи, община Варна 45;45/25.04.2018 г.;КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, подпорни стени и басейн в УПИ XV-153, 154, 155, 156 “за жилищни сгради”, кв. 4 (с идент. 10135.5545.4103), по плана на СО “Зеленика”, гр. Варна;гр. Варна, ул. “Зеленика 1-ва” №4 46;46/30.04.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етапа: Етап І - сутерен партер с четири офиса и жилищен етаж, Етап ІІ - етаж две и етаж три;"в УПИ V-7, кв. 359а, по плана на гр. Варна, с едминистративен адрес: гр. Варна, ул. "Стоенчо Хаджииванов" №7"
47 47/30.04.2018 г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА КУРОРТНА СГРАДА с идентификатор 10135.2517.629.1 в ПИ №2517.629, кв. 3, по плана на СО “Манастирски рид”, гр. Варна
48 48/02.05.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХIV-634,635,636, кв. 2, (с идентификатор 10135.2554.587) по плана на 24-ти м.р., ул. “Подп. Калитин” №11, гр. Варна
49 49/08.05.2018 г. АВТОМИВКА И СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА в УПИ ХVIII-851,882“за смесено предназначение”, (с идентификатори 10135.5510.882 и 10135.5510.851), кв. 31, по плана на кв.“Галата” ул.“Панорамна” №36, кв.“Галата”, община Варна
50 50/16.05.2018 г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XVI-4729, кв. 41 (с идентификатор 10135.5404.4729) по плана на СО “Боровец - юг”, гр. Варна гр. Варна, СО “Боровец - юг”
51 51/17.05.2018 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ V-1507.598, (стар V-3), кв.43, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна гр. Варна, ул. "Воден" №7"
52 52/21.05.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-558, кв. 11 (идентификатор 10135.3513.207), по плана на 26-ти м.р., ул. „Флора“ №7, гр. Варна, Община Варна
53 53/22.05.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ №675, по плана на СО “Ментеше”, гр. Варна гр. Варна, СО “Ментеше”
54 54/22.05.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VII-679, идентификатор 10135.1501.679, кв. 853, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна гр. Варна. ул. “Стара планина” №20
55 55/23.05.2018 г. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРТИКАЛЕН КОМУНИКАЦИОНЕН ВЪЗЕЛ, ОСИГУРЯВАЩ ДОСТЪПНА СРЕДА, ПРЕУСТРОЙСТВО ПОКРИВНА ТЕРАСА, ЦЯЛОСТНА ФАСАДНА ДЕКОРАЦИЯ НА СГРАДАТА И РЕКЛАМЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ НА “МЛАДЕЖКИ ДОМ” – ЕТАП 1, находящ се в УПИ I-“хотел Орбита”, “Младежки дом” (с идент. 10135.1508.31) в кв. 705 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №25
56 56/23.05.2018 г. ДВА БРОЯ ВИЛНИ СГРАДИ ПИ 1958, 4205, (с идентификатор 10135.2517.4882), по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна – Етап 1 и Етап 2, с административен адрес: гр. Варна, СО „Манастирски рид, БДЧ 517-4“ №882
57 57/23.05.2018 г. ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДНА ПЪРЗАЛКА УПИ I-167 „за хотелски комплекс“, (с идентификатор 10135.513.167), кв. 26, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
58 58/25.05.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV-1506“маг., жил.стр-во”, кв. 8, (с идентификатор 10135.2553.79), по плана на 25 м.р. на гр. Варна гр. Варна, ул. “Роза” №44
59 59/06.06.2018 г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ 966 по плана на м.“Под село”, с.Звездица, Община Варна м.“Под село”, с.Звездица, Община Варна
60 60/12.06.2018 г. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ II-795, (с идентификатор 10135.2526.795), кв. 23, по плана на кв. „Св. Никола“, р-н „Приморски“, гр. Варна
61 61/13.06.2018 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 2723.885, кв. 63, по плана на СО “Ваялар”, гр.Варна, ул.“арх. Манол Йорданов” №54 и Водопроводно и канализационно сградни отклонения за ПИ-885 (обединени 247 и 248) през ПИ-760, 236, 238 и 240, кв. 63, по плана на СО “Ваялар”, гр. Варна гр.Варна, ул.“арх. Манол Йорданов” №54
62 62/14.06.2018 г. ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV (СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ) ОТ ТРАФОПОСТ №1882 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО ПРЕД УПИ XVI-4620, КВ. 20 (ИД. №10135.2571.4620), ПО ПЛАНА НА К.К. “ЧАЙКА”, ГР. ВАРНА ГР. ВАРНА, К.К. “ЧАЙКА”
63 63/15.06.2018 г. РЕМОНТ НА ВИЛНА СГРАДА И НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА КПС ПИ с идентификатор 10135.536.54, по плана на Приморски парк, м-ст „Салтанат“ №59, гр. Варна
64 64/18.06.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-151 „за жил.стр.“, кв. 10 (с идентификатор 10135.2555.151), по плана на 23-ти м.р., ул. „Острава“ №8, гр. Варна
65 65/18.06.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХV-18, кв. 9592 (с идентификатор 10135.1026.111), по плана на 14-ти м.р., ул. „Родопи“ №7, гр. Варна
66 66/21.06.2018 г. Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№138.1) УПИ II-879, кв. 31, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна (ПИ 10135.2552.1697 по КК) с адрес: ул. „Мир“ до бл. 5, гр. Варна
67 67/21.06.2018 г. Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№147) ПИ 10135.2553.101 по КК по плана на 25-ти м.р. на гр. Варна с адрес: ул. „Подвис“ южно от бл. 28, гр. Варна
68 68/22.06.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ Х-655 (с идентификатор 10135.1501.655) в кв. 855 по плана на 9-ти м.р. гр. Варна, ул. “Стара планина” №38
69 69/27.06.2018 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VII-441 (с идентификатор 10135.3513.151), кв. 7, по плана на 26-ти м.р. на гр.Варна ул. “Тодор Радев Пенев” №13, гр. Варна
70 70/28.06.2018 г. ОБСЛУЖВАЩА УЛИЦА ОТ О.Т. ПРЕД УПИ II-275 ДО О.Т. ПРЕД УПИ VIII-3965, ПО ПЛАНА НА “ЖИЛИЩНА ГРУПА ЗАПАДНО ОТ БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС НА ВМИ”, РАЙОН “ПРИМОРСКИ”, ГР. ВАРНА ГР. ВАРНА
71 71/04.07.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА в УПИ IX-580, кв. 1 по ЗРП на с. Константиново, община Варна с. Константиново, община Варна
72 72/07.07.2018 г. БАСЕЙН С ДЕТСКИ АКВАПАРК УПИ VIII-545 „за озеленяване и басейн“, (с идентификатор 10135.513.545), кв. 54 по плана на к.к. „Златни пясъци“
73 73/09.07.2018 г. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – етап I от ТЪРГОВСКА СГРАДА – МАГАЗИНИ И ОФИСИ в УПИ ХVII-за търговия, (идент. №10135.2555.2585), кв. 4б, по плана на 23-ти м.р. на гр. Варна;гр. Варна, ул. “Васил Петлешков” №3 74;74/12.07.2018 г.;ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПЛЕГЛЕДИ, АВТОСЕРВИЗ И ОФИСИ, представляващ: І-ви етап - реконструкция, промяна предназначение и надстройка на съществуващи сгради, ІІ-ри етап - гараж и склад.;УПИ VI-424, (идентификатор 10135.3513.73), по плана на 26-ти м.р., с административен адрес: гр. Варна, ул. „Цоньо Тодоров“ №10, 75;75/13.07.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СРЕДНО ЗАСТРОЯВАНЕ – III-ти етап в УПИ V-5,13, кв. 162, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна; гр. Варна, ул. “Хан Тервел” №3 76;76/20.07.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ ХIII-285, кв. 38, (с идентификатор 10135.2553.231), по плана на 25-ти м.р., ул. „Детелина“ №11, гр. Варна 77;77/20.07.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;"УПИ ХХХIII-385, 386 (с идентификатори 10135.3506.385, 10135.3506.386), кв. 7, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, община Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Николай Гяуров“ №1.
78 78/25.07.2018 г. СКЛАДОВО ХАЛЕ С РАМПИ ЗА ТОВАРО-РАЗТОВАРВАНЕ, ОФИСИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ УПИ ХХVII-582-“за производствена, складова, административна, търговска и обслужващи дейности, тр.п. и третиране на пластмасови отпадъци”, (ид. 10135.4510.582), кв. 41, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
79 79/26.07.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕКЦИЯ "Г"" УПИ VIII-204, 205, 206, 207, (идентификатор 10135.3513.453), кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. „Атанас Томов“ №3, гр. Варна
80 80/26.07.2018 г. Реконструкция на съществуваща електронна съобщителна мрежа на БТК ЕАД от КШ 36-І 105 н през ПИ 10135.2569.295 до ПИ 10135.2569.198 и разклонение до КШ 36-І 108н в ПИ 10135.2569.54 с изтегляне на оптични и медни съобщителни кабели в кв. 10, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
81 81/27.07.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ “В” УПИ VIII-204,205,206,207, (идентификатор 10135.3513.453), кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. “Атанас Томов” №3, гр. Варна
82 82/31.07.2018 г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – БЛОК 1 И БЛОК 2 в УПИ VIII-226, кв. 13, идент. 10135.3511.611, по плана на ж.к. “Възраждане” I-ви м.р., Втори етап – Тяло 2 ул. “Ана Феликсова” №23-А, бл. 2, гр. Варна
83 83/03.08.2018 г. Тръбна оптична мрежа на “Цифрова корпорация” ООД на територията на гр. Варна, район “Младост” и район “Одесос”, в каре: бул. “Владислав Варненчик” – на юг, ул. “Отец Паисий” – на изток, бул. “Република” – на запад, бул. “Сливница”, бул. “Христо Смирненски” и бул. “Цар Освободител” – на север, и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители с адреси: Първи етап: 14-ти микрорайон РШ14-1 (ул. "Даме Груев" №32): ул. "Даме Груев" №30, №20, ул. "П. Яворов" №38, №44/46, №26A, ул. "К. Величков" №12/14, №31, №47, ул. "К. Иречек" №20, ул. "Юрий Венелин" №4, №16, бул. "Вл. Варненчик" №106 вх. Б, №108 вх. Б, №110, бл.68, вх. Б, №118 вх. А, №128, №142/144, ул. "Яне Сандански" бл. 1 вх. Б, вх. В и Г, ул. "Овчо поле" №8, №24 и №30, ул. "Български орел" №10/12, №18, ул. "Дунавски лебед" вх. №3, вх. №7, №8, ул. "Осми март" №11/13, бул. "Сливница" №135, бл. №145, бл. №149, ул. "Струга" №41, №43, №45, №47/49, ул. "Патриарх Евтимий" бл. №40 вх. А и Г, № 42, вх. А-Г, №48, ул. "Отец Паисий" №9, ул. "Калофер" №1/3, ул. "Скопие" №1, ул. "Пловдив" №20/22. РШ14-2 (ул. Васил Априлов №12): ул. Струга бл. №23, №27, №31, №35, ул. Петко Тодоров №10/12, №18, №48, №53/55, №68, ул. Гоце Делчев №8/10 №18/20, №24/26, №34, №51, №63, ул. Неофит Рилски №17, №18, ул. Васил Априлов №12, №25, ул. Отец Паисий №15, №29, №37/39, ул. Пенчо Славейков №16, №30/32, №40, №52, ул. Ек. Симитчиева №6, №14, ул. Г. Кръстевич №22, ул. Патриарх Евтимий №14, Втори етап: 16-ти микрорайон (Север) РШ16-1 (до бл. 34): Бл. 2 вх. Б и вх. Г, Бл. 3 вх. Б и вх. Д, Бл. 14 вх. Б и вх. Г, Бл. 15 вх. Б и вх. Г, Бл. 16 вх. Б и вх. Г, Бл. 32 вх. Б и вх. Д, Бл. 33 вх. Б, Бл. 34 вх. Б, Бл. 35 вх. Б, Бл. 36 вх. Б, Бл. 37, Бл. 38, Бл. 57 вх. Г,РШ16-2 (до бл. 40): Бл. 4 вх. Б, Бл. 17 вх. Б и вх. Г, Бл. 18 вх. А и вх. В, Бл. 19 вх. А и вх. В, Бл. 20 вх. Б и вх. Г, Бл. 21 вх. А и вх. Б, Бл. 22 вх. А и вх. Б, Бл. 23 вх. Б, Бл. 24 вх. Б, Бл. 25 вх. А, Бл. 26 вх. А, Бл. 27 вх. А, Бл. 28 вх. А, Бл. 29 вх. Б, Бл. 30 вх. Б, Бл. 31 вх. Б, Бл. 40 вх. Б и вх. Д, Бл. 40А, вх. Б, Бл. 42, вх. А, ул. Тихомир №30, №64, ул. Сълзица №10, ул. Н. А. Добролюбов №5, ул. Вярност №14, №24, №26, ул. Надежда №2, №24, ул. Фантазия №25, №33, №69, бул. Сливница №25, ул. Елин Пелин № 45, №69, №79, РШ16-3 (до бл. 74): Бл. 74, Бл. 75 вх. А и вх. В, Бл. 76 вх. А и вх. В, Бл. 77 вх. А и вх. В, Бл. 78 вх. А и вх. В, Бл. 79, Бл. 80, Бл. 81, Бл. 82, Бл. 83, ул. Фантазия №18, ул. Добри Василев №21, ул. Гео Милев бл. 1, бл. 5, бл. 9, ул. Хан Кубрат бл. 5 вх. А, бл. 7, вх. А, бл. 11, РШ16-4 (ул. Ивац Войвода №14): Бл. 6 вх. Б, Бл. 7 вх. Б, Бл. 8 вх. Б, Бл. 9 вх. Б, Бл. 10, Бл. 11 вх. Б, вх. Г и вх. Е, Бл. 12 вх. Б, вх. Г и вх. Е, Бл. 13 вх. Б, вх. Г и вх. Е, Бл. 46 вх. Б, ул. Тихомир №12, №28, ул. Хан Кубрат бл. 30, ул. Иваница Данчев №12, №20, ул. Елин Пелин №12, №22, №24, ул. Добромир №15, ул. Ивац Войвода №8, №26, ул. Милосърдие №15, ул. Иван Нивянин №15, РШ16-5 (до бл. 5): Бл. 5 вх. Б и вх. Д, Бл. 9а вх. А, Бл. 47, Бл. 48, Бл. 49, Бл. 50, Бл. 51 вх. Б, вх. Г и вх. Е, ул. Радост №9, Трети етап: 26-ти микрорайон РШ26-1 (ул. Тодор Пенев бл. 5, вх. В): бл. 1 вх. А и вх. В,бл. 2 вх. А и вх. В, бл. 3 вх. А и вх. В,бл. 4 вх. Б и вх. Г, бл. 5 вх. А - Е, бл. 6 вх. А - Г, бл. 7 вх. А - Г, бл. 8 вх. А - Г, бл. 9, бл. 10, ул. Тодор Пенев №11 вх. 1 и вх. 5, №1, РШ26-2 (ул. Магнолия бл. №9): ул. Магнолия №7, бл. 9, бл. 11, бл. 13, бл. 22, ул. Бук бл. 4, бл. 6, бл. 9, бл. 11, ул. Атанас Томов №4, бл. 16, бл. 18, ул. Цанко Дюстабанов бл. 30, бл. 34, ул. Топола №14А, бл. 9, бл. 15, бл. 20, бл. 30, бл. 34, ул. Дрян бл. 5, бл. 8, ул. Чинар №16, №21/23, №29, №37, РШ26-3 (ул. Цанко Дюстабанов №8): ул. Цанко Дюстабанов бл. 6, бл. 10, бл. 14, ул.Топола бл. 1, бл. 4 вх. А, бл. 5, бл. 6, ул. Секвоя бл. 8, бл. 10, бл. 11 вх. А-Е, бл. 14, ул. Калина бл. 5, бл. 6, бл. 8, бл. 11, ул. Трепетлика бл. 1, бл. 20, ул. Донка Златева бл. 6, бл. 11 гр. Варна, район “Младост” и район “Одесос”, в каре: бул. “Владислав Варненчик” – на юг, ул. “Отец Паисий” – на изток, бул. “Република” – на запад, бул. “Сливница”, бул. “Христо Смирненски” и бул. “Цар Освободител” – на север
84 84/03.08.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – I-ви етап, нахоящ се в УПИ VIII-131, (идентификатор 10135.3511.657), кв. 3, по плана на ж.к. “Възраждане” I-ви м.р., гр. Варна гр. Варна, ж.к. “Възраждане” I-ви м.р.
85 85/06.08.2018 г. Улично осветление пред блокове №№46, 47, 48, 50, 51 и 52 в ж.к. "Възраждане", район Младост, гр. Варна" ж.к. "Възраждане", район Младост, гр.Варна
86 86/13.08.2018 г. Улично осветление предбл. 24, бл. 25 и бл. 26 район „Владислав Варненчик“, гр. Варна;район „Владислав Варненчик“, гр. Варна 87;87/17.08.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ I-15, кв. 582, (с идентификатор 10135.1026.15), по плана на 14-ти м.р., ул. „Васил Априлов“ №28, гр. Варна 88;88/22.08.2018 г.;ВАКАНЦИОННА СГРАДА;УПИ ХVI-4620, кв. 20, (с идентификатор 10135.2571.4620), по плана на к.к. “Чайка”, гр. Варна, ул. “д-р Любен Лазаров” №3 89;89/23.08.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ V-4а, (с идентификатор 10135.1502.156), кв. 507, по плана на 13-ти м.р., ул. „Братя Миладинови“ №87, гр. Варна 90;90/23.08.2018 г.;Улично осветление от сп. “Ген. Заимов” до входа на ВСУ “Черноризец Храбър”, район Приморски, гр. Варна;гр. Варна 91;91/24.08.2018 г.;ДГ №9 “Ален Мак” Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №9 “Ален Мак”, ПИ 10135.2562.165 по КК по плана на 20 м.р. на гр.Варна – етапно строителство: II етап – площадки за игра на открито №1, IV етап - площадки за игра на открито №2, VIII етап - площадки за игра на открито №5, X етап - площадки за игра на открито №7, XI етап - площадки за игра на открито №8, XII етап - площадки за игра на открито №9;ж.к. “Чайка”, до бл. 61, гр. Варна 92;92/24.08.2018 г.;Реконструкция, адаптация, реставрация, надстройка до 2 етажа на съществуваща двуетажна сграда културна ценност и пристройка м/г+3 ет. Консервация, реставрация и експониране на археологическа структура, рекламни информационни елементи, I-ви етап: Реконструкция, адаптация, реставрация на съществуваща двуетажна сграда културна ценност. Консервация, реставрация и експониране на археологическа структура, рекламни информационни елементи, нахоящ се в УПИ ХV-387-“за общ. обслужване”, кв. 18, по плана на 8-ми м.р. на гр.Варна, с идентификатор 10135.1507.387;гр. Варна, ул. “Воден” №13 93;93/24.08.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ “Б”;УПИ VIII-204, 205, 206, 207, (идентификатор 10135.3513.453), кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. “Атанас Томов” №3, гр. Варна 94;94/27.08.2018 г.;Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№429);УПИ IV „за озеленяване“, кв. 12, по плана на II-ри м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с адрес: ж.к. „Владислав Варненчик“ южно от бл. 218, вх. 6, гр. Варна 95;95/27.08.2018 г.;Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№423.1);УПИ I „жилищно строителство“, кв. 42, по плана на I-ви м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна (ПИ 10135.4504.21 по КК) с адрес: ж.к. „Вл. Варненчик“ източно от бл. 53, вх. 1, гр. Варна 96;96/30.08.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;ПИ №721, по плана на СО „Планова“, гр. Варна 97;97/31.08.2018 г.;Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№309);УПИ „комплексно жилищно строителство“, по плана на гр. Варна (ПИ 10135.3517.72 по КК) с адрес: бул. „Владислав Варненчик“ южно от бл. 29, гр. Варна 98;№98/31.08.2018 г.;Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№176.1);УПИ Х-1393, кв. 24, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна (ПИ10135.2564.1683 по КК) с адрес: ул. „Драган Данаилов“ №80, гр. Варна 99;99/ 11.09.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ III-3 (с идентификатор 10135.2557.173), кв. 688, по плана на 2-ри м.р., ул. „Иван Аксаков“ №69, гр. Варна 100;100/ 21.09.2018 г.;Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№367);УПИ II „за детски комплекс“, кв. 16, по плана на 16-ти м.р. – север на гр. Варна (ПИ 10135.3515.1647 по КК) с адрес: ж.к.„Трошево“, южно от бл. 34, вх. А, гр. Варна 101;101/ 26.09.2018 г.;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ IХ-4, кв. 166, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Кардам“ №8, гр. Варна 102;102/ 26.09.2018 г. ;ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ;УПИ VII-1393, (с идентификатор 10135.4510.680), кв. 16 по плана на ЗПЗ, район “Владислав Варненчик”, гр. Варна 103;103/ 27.09.2018 г ;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ II-5050, (с идентификатор 10135.2520.5050), кв. 216 по плана на СО “Траката”, гр. Варна, ул. “Спиридон Габровски” №1 104;104/ 28.09.2018 г ;КУРОРТНА СГРАДА;УПИ VI-861, кв. 40, (?2464.40 по к.к.), по плана на КК “Чайка”, гр. Варна, ул. “Саша Попов” №32, вх. А и вх. Б 105;105/ 28.09.2018 г.;ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, РАБОТИЛНИЦА И ОГРАДА. I-ви етап: Еднофамилна жилищна сграда и ограда;УПИ IХ-386, с идентификатор 30497.501.386, кв. 18, по плана на с. Звездица, Община Варна 106;106/ 01.10.2018 г ;ЖИЛИЩНА СГРАДА;УПИ ХХI-1542, (с идентификатор 10135.2564.332) в кв. 12 по плана на “Вилна зона”, гр. Варна 107;107/ 03.10.2018 г ;СКЛАДОВА И ОФИС СГРАДА;УПИ V-410032, кв. 20, по плана на ЗПЗ, район “Владислав Варненчик”, гр. Варна 108;108/ 10.10.2018 г ;ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА;ПИ 1658, КР 403 по плана на СО “Боровец-юг”, землище Галата, гр.Варна 109;109/ 11.10.2018 г ;ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАСЕЙН;УПИ I (идентификатор 10135.2568.196), кв. 70, местност “Абатко”, по плана на “Вилна зона”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна 110;110/ 15.10.2018 г;ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА;"УПИ I-2141, кв. 122, по плана на 28-ми м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. “Чонгора” №75, гр. Варна
111 111/ 16.10.2018 г. СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“, „Площадка за игра на открито в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ УПИ I – „училище за слепите“ (ПИ 10135.5506.368 по КК) по плана на 29-ти подрайон на гр. Варна, кв. „Аспарухово“, м-т „Вилите“, гр. Варна
112 112/ 17.10.2018 г Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект “ГРАНД МОЛ - ВАРНА” (с идентификатор 10135.3516.142), находящ се в УПИ V-590,591-“за обществено обслужване”, кв.5, по плана на 26-ти м.р., ул.“Андрей Сахаров” №2, гр.Варна, I-ви етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.020, промяна на част от магазин 1.022 в склад и приобщаването му към магазин 1.020. ул. “Андрей Сахаров” №2, гр. Варна
113 113/ 24.10.2018 г МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI-17, (с идентификатор 10135.1030.346), кв. 542, по плана на 14-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Пловдив” №19
114 114/ 24.10.2018 г ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-18, (идентификатор 10135.1501.339), кв. 324, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Беласица” №3
115 115/ 25.10.2018 г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ УПИ ХVII-146, /с идентификатор 10135.2553.146/,кв. 17, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул."Кокиче" №17-Б
116 116/ 29.10.2018 г.-пета категория Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№404) УПИ VI „за комплексно жилищно строителство и озеленяване“, кв. 14, по плана на I-ви м.р. на ж.к. "Вл.Варненчик", гр. Варна (ПИ 10135.4504. 435 по КК) с адрес: ж.к. „Владислав Варненчик“, южно от бл. 7, вх. 10, гр. Варна
117 117/ 29.10.2018 г ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-382, по плана на СО “Ментеше”, гр. Варна
118 118/ 02.11.2018 г. Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№321) УПИ V „за жилищно строителство“, кв. 1205, по плана на ж.к. „Св. Иван Рилски“ (ПИ 10135.3515.792 по КК) с адрес: ж.к. „Св. Иван Рилски“, източно от бл. 60, гр. Варна
119 119/ 02.11.2018 г. Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№291) ПИ 10135.3511.142 по КК, южно от бл. 24, по плана на I-ви м.р. на ж.к. „Възраждане“, гр. Варна с адрес: ж.к. „Възраждане“, южно от бл. 24, гр. Варна
120 120/ 09.11.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIV-631, кв. 48, (с идентификатор 10135.3515.1898), по плана на 16-ти м.р., ул. „Елин Пелин“ №20, гр. Варна
121 121/ 16.11.2018 г. ВИЛНА СГРАДА №5 ПИ 505.787, (с идентификатор 30497.505.1012), кв. 68, по плана на СО “Под село”, с. Звездица, община Варна
122 122/ 19.11.2018 г Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-4А пред поземлен имот с ид. №10135.2568.158 до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XI-188, кв. 27, с ид. №10135.2568.188 (стар номер УПИ XI-42, кв. 66), по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр.Варна гр. Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”
123 123/ 21.11.2018 г ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-1570, (идентификатор 10135.5506.260), кв. 137 по плана на 29-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Лайош Кошут” №12
124 124/ 23.11.2018 г ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-935, (с идентификатор 10135.2553.568) в кв. 60 по плана на 25-ти микрорайон на гр. Варна, ул. “Люляк” №4а
125 125/ 27.11.2018 г. Улично осветление по ул. „Топра Хисар“ – участъка между ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“, район Приморски, гр. Варна ул. „Топра Хисар“ – участъка между ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“, район Приморски, гр. Варна
126 126/ 27.11.2018 г ДОПЪЛВАЩО ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ (ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВИЯ) УПИ I-264 “за вилно строителство”, кв. 47 по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна
127 127/ 30.11.2018 г ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІХ-647 "за жил. стр.", кв. 855 (с идентификатор 10135.1501.647), по плана на 9-ти микрорайон на гр. Варна, ул. “Стара планина” №44"
128 128/ 30.11.2018 г ОТКРИТ БАСЕЙН УПИ XI-86“за озеленяване и басейн”, кв. 18 по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна
129 129/ 30.11.2018 г. СГРАДА А3 И КПП ОТ ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ВАРНА 1-ви етап: СГРАДА А3, 2-ри етап: КПП УПИ ХVII-13 (с идентификатор 10135.3514.130), кв. 50, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
130 130/ 30.11.2018 г ЖИЛИЩНА СГРАДА: I-ви ЕТАП – ВХОД “А” И ДВЕТЕ ПОДЗЕМНИ НИВА НА ВХОД “Б” И II-ри ЕТАП – ВСИЧКИ НАДЗЕМНИ НИВА НА ВХОД “Б” УПИ ХI-623,624, (идентификатор 10135.3513.1940), кв. 4, по плана на 26-ти микрорайон на гр. Варна, ул. “Вяра” №6А
131 131/ 30.11.2018 г Улично осветление в СО “Боровец - юг”, м-ст “Кантара”, район “Аспарухово”, гр. Варна СО “Боровец - юг”, м-ст “Кантара”, район “Аспарухово”, гр. Варна
132 132/ 05.12.2018 г. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2569.181.3.31 ПО КК И КР НА ГР. ВАРНА ОТ „КАФЕ-КЛУБ“ В „АПАРТАМЕНТ 99 И АПАРТАМЕНТ 100“ първи етаж в Блок 3 на „КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, УПИ IV-109, кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
133 133/ 06.12.2018 г МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ул.“Македония” №59/ ул. “Цар Асен” №29, с рег.№РД-02-30-152 от 21.05.2015 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 гр. Варна, ул.“Македония” №59/ ул. “Цар Асен” №29
134 134/ 07.12.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХI-485,486, (идентификатор 10135.3515.1940), кв.57, по плана на 16-ти м.р.-север на гр. Варна, ул.“Добромир” №21
135 135/ 10.12.2018 г Улично осветление в междублоково пространство, заключено от ул. “Хайдут Сидер”, ул. “Зограф”, ул. “Теодосий Търновски” и ул. “Хилендар”, район “Одесос”, гр. Варна гр. Варна, междублоково пространство, заключено от ул. “Хайдут Сидер”, ул. “Зограф”, ул. “Теодосий Търновски” и ул. “Хилендар”
136 136/ 10.12.2018 г Улично осветление в междублоково пространство, заключено между ул. “Братя Георгиевич” №15 и ул. “Бенковска” №3, район “Одесос”, гр. Варна гр. Варна, междублоково пространство, заключено между ул. “Братя Георгиевич” №15 и ул. “Бенковска” №3
137 137/ 10.12.2018 г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-1856, кв. 40, (идентификатор 10135.5549.1856), по плана на СО „Прибой“, гр. Варна, Община Варна
138 138/ 14.12.2018 г “Ремонт, преустройство и промяна предназначение на сгради за обитаване в сгради за търговия с изграждане на надзид до 1,50 м. и направата на капандури” на сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 и срада с идентификатор 10135.1508.113.6, нанесен в кадастралната карта с идентификатор 10135.1508.113.7 ПИ 10135.1508.113, кв. 712 по плана на 3 м.р., бул. “Княз Борис I” №64, гр. Варна
139 139/ 20.12.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХIV-„общ.“, кв. 623, по плана на 5-ти м.р., (ул. „Полк. Свещаров“ №24), гр. Варна
140 140/ 20.12.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХVI-„общ.“, кв. 623, по плана на 5-ти м.р., (ул. „Полк. Свещаров“ №24), гр. Варна
141 141/ 20.12.2018 г ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-8, кв. 154, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. “Добротица” №3
142 142/ 27.12.2018 г-пета категория Преустройство на ателие 5 и ателие 6 в съществуваща жилищна сграда УПИ III-275, кв. 123, 7 м.р., ул. “Капитан Петко войвода” №47, гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2018 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.