УВЕ 2021 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение РС
1 01/08.01.2021 г. - пета категория ОУ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” УПИ II “за училище и трафопост” (ПИ 10135.1508.37 по КК), кв. 709, 3 м.р. на гр.Варна, ул. “Братя Миладинови” №19 166/ГИ/ 08.10.2020 г.
2 02/08.01.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ХVІІ-1866, /с идентификатор 10135.2563.1768/, кв. 40, по плана на 21-ви м.р., град Варна,ул. „Василаки Пападопулу“ № 59, район „Приморски“. 27/ 24.03.2016 г., допълнено със Заповед №А-56/ 18.10.2018 г.
3 03/12.01.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ Х-12, с идент. 10135.2557.204, кв. 696, по плана на 2-ри м. р., гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ №22, град Варна, община Варна, област Варна 70/ 16.06.2016 г. и заповеди №№А-66/19.07.2017 г. и А-18/27.02.2020 г.
4 04/13.01.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, I-ви етап: МАГАЗИН И ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, II-ри етап: ЖИЛИЩНА ЧАСТ УПИ IV-301, (с идент. 72709.501.301), кв. 53 по плана на с.Тополи, ул. “Райко Панчелиев” №36 220/23.11.2018 г.
5 05/20.01.2021 г. - пета категория ЧЕТИРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ УПИ II-374, (идентификатор №10135.3506.374), квартал 8 по плана на СО “Пчелина”, район “Младост”, ул. “Д-р Жельо Желев” №31 175/18.12.2012г., допълнено със Заповед №19/ 13.03.2013 г.
6 06/21.01.2021 г.- пета категория Жилищен комплекс „ТЕРАСИТЕ“, II-ри етап: Жилищен блок А-2 с два магазина и фитнес зала УПИ VI-67 „за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр. п.“ (с идентификатор 10135.4019.109), кв. 1, по плана на местност „Терасите“, град Варна, бул. „Света Елена“ №6Б, п.к. 9023, район „Владислав Варненчик“ 188/ 09.10.2018 г.
7 07/22.01.2021 г.- четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ НА ПАРТЕРНО НИВО УПИ V-1, кв. 159, по плана на 11-ти м.р., град Варна, ул. „Хан Пресиян“ №17А, район „Одесос“ 71/ 23.04.2018 г.
8 08/25.01.2021 г. - четвърта категория Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в ПИ с ид.№10135.3512.1431, УПИ ХХ-1418, 1419, кв. 5 до два броя електромерни табла тип ТЕПО при УПИ ХIII-1420, кв. 5 ж.к. “Младост”, I-ви м.р. на гр. Варна 13/ГИ/04.02.2020 г.
9 184/18.12.2020 г.- четвърта категория ВИЛНА СГРАДА поземлен имот №5020036, (с идентификатор 30497.502.36), по плана на м-ст „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна 144/26.08.2019 г.
10 10/26.01.2021 г. - четвърта категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ XVI-1417 „за смесени сгради“, (с ид. 10135.3512.1417), кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“ I-ви м.р., град Варна, ул. „Васил Чекаларов“ №14, вх. А и вх. Б, район „Младост“ №92/ 26.06.2017 г., допълнено със Заповед №А-60/ 07.08.2020 г., издадени от Главен архитект на Община Варна
11 11/29.01.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ поземлен имот №780, (с идентификатор 10135.2522.780), кв. 10, по плана на СО „Акчелар“, район „Приморски“, град Варна, община Варна 83/17.05.2019 г.
12 12/05.02.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-402, (с идентиф.10135.4505.402), кв. 20, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, град Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ II м.р., блок 254, п.к. 9023,град Варна, община Варна, област Варна №198/ 29.10.2018 г., допълнено със заповед №А-68/03.07.2019 г.
13 13/08.02.2021 г. - пета категория ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ УПИ XIV-359 “за обществено обслужване” (с идент. 10135.5501.369), квартал 2 по плана на Южна Промишлена Зона 196/28.10.2019 г. и Приложение №1/27.11.2019 г. към него
14 14/08.02.2021 г. - пета категория ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ УПИ X-359 “за обществено обслужване” (с идент. 10135.5501.361), квартал 2 по плана на Южна Промишлена Зона 45/21.03.2018 г.
15 15/09.02.2021 г. - пета категория ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ УПИ X-359 “за обществено обслужване” (с идент. 10135.5501.361), квартал 2 по плана на Южна Промишлена Зона 54/08.04.2020 г.
16 16/10.02.2021 г. - пета категория НАДСТРОЙКА НАД СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XХ-58, кв. 13 по плана на кв. Галата, ул.“Адмирал Грейг” №5 66/11.08.2015 г. на Главен архитект на р-н “Аспарухово”
17 17/11.02.2021 г. - пета категория ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ с ид. 10135.5504.86 за ПИ с ид.10135.5504.86/, находящ се в УПИ VIII-1410, кв. 36, по плана на 27-ми м.р., ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Варна 44/ГИ/16.03.2020 г.
18 18/12.02.2021 г. - четвърта категория Православен Храм “Св. мчк. Прокопий Варненски”, I-ви етап: Православен Храм УПИ I, кв. 864, по плана на 14-ти м.р., гр.Варна, пл.“Отец Паисий” 134/30.09.2008 г., допълнено със Заповед №А-8/ 26.01.2021 г., от Главен архитект на Община Варна
19 19/15.02.2021 г. - пета категория ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3513.148.24 УПИ IV-„УПП „Труд”, (с идентификатор 10135.3513.148), квартал 7, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, район Младост, п.к.9000, ул. „Петко Стайнов” № 7 №75/15.05.2020 г., допълнено със Заповед №А-70/19.10.2020 г.
20 20/16.02.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА поземлен имот №4187, по плана на СО „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, град Варна 239/19.06.2009 г.
21 21/17.02.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-939, (с идентификатор 10135.2526.936), кв. 61, по плана на кв. „Свети Никола“, град Варна, ул. „Арх. Стефан Венедикт Попов“ №2, район „Приморски“ 201/ 31.10.2018 г.
22 22/18.02.2021 г. - четвърта категория Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология (УНГ) и Клиника по лицево-челюстна хирургия, находяща се на девети етаж на основната сграда, в блок 7 (с идентификатор 10135.2555.2677.9) и блок 8 (с идентификатор 10135.2555.2677.13) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД УПИ I-330 “комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв. 9, (ПИ с идентификатор 10135.2555.2677), по плана на 23-ти м. р. на гр. Варна, м. „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“ №1, м. „Сотира“ 155/31.08.2020 г.
23 23/18.02.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-63, (с идентификатор 10135.2564.63), кв. 2, по плана на „Вилна зона“, град Варна, община Варна, ул. „3-та“ №8, район „Приморски“ 219/ 22.11.2018 г.
24 24/19.02.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ LXIII-1510 (с ид. №10135.3506.1510), кв. 1 по плана на СО “Пчелина”, ул.“Патриарх Максим” №70 99/05.06.2019 г.
25 25/25.02.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-288-“за жил.стр.”, (с идентификатор 10135.4505.288), кв. 1, по плана на ж.к. “Вл. Варненчик”, II-ри м.р. на гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” №247, бл. 247 186/ 08.10.2018 г.
26 26/02.03.2021 г. - пета категория Водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с ид. 10135.1501.685 в поземлен имот с ид. 10135.1501.685 (УПИ ІI-3, кв. 852), по плана на 9-ти м.р., гр. Варна ул. „Цар Иван Страцимир“ №15, район „Одесос“ 201/ГИ/22.06.2012 г.
27 27/04.03.2021 г. - пета категория ВИЛНИ СГРАДИ 1, 2 и 3, Вилна сграда 1 – Трети етап УПИ III-2369, (с ид. 10135.5549.2443), кв. 125, по плана на СО „Прибой“, град Варна, район „Аспарухово“ №79/ 23.05.2012 г., Зап. №10/ 26.03.2014 г., допълнено със Зап. №13/ 23.04.2014 г., Зап. №11/ 05.08.2016 г. и Зап. №А-93/ 02.10.2017 г.
28 28/08.03.2021 г. - пета категория ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ, ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА УПИ III-724 “за център за настаняване от семеен тип” с идентификатор 10135.4504.724 (идентичен с ПИ 10135.4504.796), кв. 12а, по плана на ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна,с административен адрес: област Варна, община Варна, град Варна, район Владислав Варненчик, п.к.9000, ул. “Константин и Фружин №131/30.10.2015 г., Заповед №А-75/28.11.2018 г., Заповед №А-73/16.07.2019 г. и Заповед №А-1/04.01.2021 г.
29 29/12.03.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XV-278,285“за жилищно строителство“, (с ид. 10135.51.613), кв. 225, по плана на 12-ти м.р., град Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №100, п.к. 9000, район „Одесос“, 189/10.10.2018 г.
30 30/12.03.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИVIII-562,563, (с ид. 10135.4505.314), кв. 4 по плана на ж.к. “Вл. Варненчик” II-ри м.р., гр. Варна, бл. 248 228/06.12.2018 г.
31 31/15.03.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИVIII-562,563, (с ид. 10135.4505.314), кв. 4 по плана на ж.к. “Вл. Варненчик” II-ри м.р., гр. Варна, бл. 249 151/09.09.2019 г.
32 32/15.03.2021 г. - четвърта категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ III-35, (с ид. 10135.4021.75), кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, „Караулницата“, землище „Владиславово“, град Варна, ул. „Янко Мустаков“ №33, район „Владислав Варненчик“ 161/17.09.2018 г.
33 33/17.03.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИI-1147, /с ид. 10135.2553.2008/, кв. 64, по плана на 25-ти м. р., гр. Варна, ул. „Прилеп“ №18 180/15.10.2019 г.
34 34/17.03.2021 г. - четвърта категория ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО), ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА 3 БРОЯ ПОДЛЕЗИ, НАМИРАЩИ СЕ В ГРАД ВАРНА НА БУЛ. „КНЯЗ БОРИС I” И ИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОСИГНАЛА В КОМАНДЕН ЦЕНТЪР (ЗАЛА 37) В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВАРНА на бул. „Княз Борис I”, град Варна, община Варна, област Варна 141/ГИ/10.09.2020 г.
35 35/18.03.2021 г. - пета категория ВИЛНИ СГРАДИ,СГРАДА 2 – първи етап УПИ XVI-3410, кв. 10, по плана на КК “Чайка”, гр. Варна, район “Приморски”, п.к. 9000, к.к. “Чайка” 706/ 06.11.2006 г. на Гл. архитект на район “Приморски”, допълнено със забележка от 08.12.2009 г. на Главен архитект на Община Варна
36 36/18.03.2021 г. - четвърта категория ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО), ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИМОРСКИ ПАРК ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА И ИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОСИГНАЛА В КОМАНДЕН ЦЕНТЪР (ЗАЛА 37), НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВАРНА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1505.218.3 ПО КК И КР НА ГР. ВАРНА, С НАЧАЛО ОТ ВХОДА НА МОРСКАТА ГРАДИНА (ПОД ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА) И КРАЙ – ПАМЕТНИК ПАНТЕОНА на територията на Приморски парк на гр.Варна, община Варна, област Варна, с начало от входа на морската градина (под Фестивален и конгресен център – Варна) и край – паметник Пантеона 200/ГИ/09.12.2020г
37 37/18.03.2021 г. - четвърта категория ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО), ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА 2 БРОЯ ПОДЛЕЗИ (СГРАДА 10135.1503.585.1 И СГРАДА 10135.1503.585.3), НАМИРАЩИ СЕ В ГР. ВАРНА НА ПЛОЩАД „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“) И ИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОСИГНАЛА В КОМАНДЕН ЦЕНТЪР (ЗАЛА 37) В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВАРНА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1505.218.3 ПО КК И КР НА ГР. ВАРНА на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ (бул. „Христо Ботев“), гр. Варна, община Варна, област Варна 17/ГИ/ 04.02.2021 г.
38 38/19.03.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-434-“за жил.стр.” (ид. 10135.3515.434), кв. 44, 16-ти м.р. - север, гр.Варна, ул. “Н. Чернишевски” №9 185/ 07.12.2017 г.
39 39/19.03.2021 г. - четвърта категория Реконструкция, адаптация, реставрация и надстрояване на съществуваща сграда – културна ценност и пристрояване с 2, 3 и 4 етажа за обществено обслужване УПИ XVIII-1033, (с идентификатор 10135.1507.1118), кв. 4, по плана на 8-ми м.р., град Варна,ул. „Шопен“ №4, община Варна №30/ 22.02.2019 г., допълнено със Заповед №А-29/ 10.04.2020 г., издадени от Главен архитект на Община Варна
40 40/23.03.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХI-232 “за жил. сгради”, (с ид. 10135.2554.232), кв. 29, по плана на 24-ти м.р. на гр.Варна, ул. “Георги Бакалов” №6, 8 109/11.07.2019 г.
41 41/24.03.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІI-7=364 /с ид. 10135.1506.575/, квартал 92, по плана на 7-ми м.р. гр. Варна, ул. “Панагюрище“ №14, п.к. 9000, район „Одесос“. 164/25.10.2017 г.
42 42/24.03.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IX-195, (с идент. 72709.501.809), кв. 21 по плана на с. Тополи, ул. “Коларова” №9-а 183/21.10.2019 г.
43 43/26.03.2021 г. - четвърта категория Обновяване на многофамилна жилищна сграда с ид. 10135.3511.66.1, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ПИ с идентификатор 10135.3511.66 в ж.к. “Възраждане” I м.р., гр.Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 12, вх. 1, вх. 2, вх. 3 192/23.10.2020 г.
44 44/26.03.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIІ-571, /с ид.10135.1506.497/, квартал 110, по плана на 7-ми м.р., град Варна, ул. “Бузлуджа“ №15А, п.к.9000, район „Одесос“ 96/ 04.06.2018 г.
45 45/29.03.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА УПИ V-739 (с идент. 10135.2553.474), кв. 52 по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, ул. “Нарцис” №12-а 226/03.12.2018 г.
46 46/02.04.2021 г. - пета категория ПОДПОРНА СТЕНА УПИ I-45, кв. 70, (ПИ с идент. 30497.17.98), по плана на С.О. “Под село” на с. Звездица, м. “ЕКШИ ЕЛМА” 251 /ГИ/ 12.12.2019 г.
47 47/05.04.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ CXXXVII-4369, кв. 85 (с ид.10135.2517.4369), СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, град Варна, община Варна 126/ 30.07.2019 г.
48 48/05.04.2021 г. - пета категория АВТОСЕРВИЗ С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ УПИ VІІІ-588-„терен за производство“, квартал 51, по плана на с. Каменар, град Варна. 153/28.11.2017 г. На гл. архитект на р-н Приморски
48 49/06.04.2021 г. - четвърта категория СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ УПИ Х-301„за жилища и КОО“, (с идентификатор 10135.2571.301), кв. 28, по плана на к.к. „Чайка“, град Варна, община Варна, област Варна 18/ 18.02.2015 г.
50 50/15.04.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА – III-ти етап УПИ VIII-131, (с ид.10135.3511.657), кв. 3, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., град Варна, ул. „Петър Алипиев“ №7А, район „Младост“, град Варна, община Варна, област Варна 183/ 05.10.2018 г., допълнено със Заповед №А-78/05.08.2019 г.
51 51/15.04.2021 г. - пета категория Детска ясла №3 „Зайо Байо“, Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла №3 „Зайо Байо“ УПИ III „за детска ясла“, (ПИ с ид.10135.1503.663 по КК), кв. 390, по плана на 10 м.р., град Варна, ул. „Никола Кънев“ №28, район „Одесос“ 144/ГИ/16.09.2020 г. с вписана забележка за поправка на допусната очевидна фактическа грешка
52 52/20.04.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIV-139 „за жилищно строителство“, (ид.10135.3516.139), кв. 1, по плана на 26-ти м.р., град Варна, ул. „Паско Желев“ №14А, район „Младост“ 88/ 21.06.2017 г., допълнено със Заповед №А-89/ 14.12.2018 г.,
53 53/21.04.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАРБЕКЮ И БАСЕЙН, Етап I – Втори подземен етаж на кота – 6, 38 с площ 146, 34 кв. м., първи подземен етаж на кота -3,36 с площ 201, 86 кв. м., първи надземен етаж на кота ±0,00 с площ 187, 87 кв. м., втори надземен етаж на кота ±3,34 с площ 235, 74 кв. м., допълващо застрояване – барбекю с площ 34, 39 кв. м. и басейн XLIX-308, 309, (с идентификатор 10135.2508.1526), кв. 24, по плана на СО „Сотира“, град Варна, район „Приморски“ 14/ 25.01.2018 г., допълнено със Заповед №А-45/ 30.04.2019 г.,
54 54/23.04.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IX-849, (с идентификатор 10135.2515.4136), кв. 53, по плана на СО „Ален мак“, район „Приморски“, град Варна, община Варна, област Варна 41/16.03.2017 г.
55 55/23.04.2021 г. - четвърта категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ ХХI-1421,1422,1423, (с ид. 10135.3512.1438), кв. 5, р-н “Младост” I-ви м.р., гр. Варна, ул. “Васил Чекаларов” №8, вх.А и вх.Б 137/07.08.2018г., допълнено със Заповед №А-46/ 02.06.2020г.
56 56/29.04.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XII-1663, кв. 7, (с ид. 10135.5403.5238), по плана на с.о. „Боровец-юг“, район „Аспраухово“, град Варна, ул. „Боровец юг 111-та“ №6, с.о. „Боровец-юг“ 214/ 21.11.2019 г.
57 57/11.05.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-325 (с идент. 10135.1026.325), кв. 573 по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, ул. “Гаврил Кръстевич” №11 57/03.04.2019 г.
58 58/12.05.2021 г. - четвърта категория ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ БУЛ. “РЕПУБЛИКА”, УЛ. “ХАН СЕВАР” И УЛ. ОТ О.Т. 54 ДО О.Т. 373 за обслужване на УПИ I-177 “за жил. нужди” кв. 14 по плана на ж.к. “Младост” – II м.р., гр.Варна 205 /ГИ/ 30.11.2018 г.
59 59/14.05.2021 г. - пета категория ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – БЛОК „А“, БЛОК „Б“ И БЛОК „В“ С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ, 8 БРОЯ МАГАЗИНИ, МАГАЗИН ЗА МЕСО С ТОПЛА ТОЧКА, ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАКУСКИ, ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И РАЗНОС НА ОХЛАДЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ ПОЛУФАБРИКАТИ УПИVII-„за жил. стр., общ.обсл. и спортна площадка“, (с ид.10135.3513.1845), кв. 4, по плана на 26-ти м.р., град Варна, ул. „Тролейна“ №9, район „Младост“, град Варна 156/ 05.09.2018 г. и Заповед №А-78/13.11.2020 г.
60 60/20.05.2021 г. - пета категория ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, СГРАДА 2 – втори етап УПИ I-419, (с идент. 30497.501.135), кв. 62 по плана на с. Звездица, п.к. 9027, ул. “Венера” 60/09.04.2019 г.
61 61/20.05.2021 г. - пета категория ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, СГРАДА 1 – първи етап УПИ I-419, (с идент. 30497.501.135), кв. 62 по плана на с. Звездица, п.к. 9027, ул. “Венера” 60/09.04.2019 г.
62 62/27.05.2021 г. - четвърта категория „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции“ за обособена позиция №13: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Варна, р-н „Младост“, ж.к. „Трошево“ бл. 17 ПИ с идентификатор №10135.3515.7, ж.к. „Трошево“ бл. 17, град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна 162/ 10.09.2020 г.
63 63/28.05.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА УПИ 5549,1609, кв. 9, (с ид. 10135.5549.1609), по плана на СО „Прибой“, град Варна, ул. „Прибой-5-та“ №8, СО „Прибой“, п.к. 9000, район „Аспарухово“, град Варна, 263/ 10.08.2010 г. с вписана на 31.05.2012 г. забележка и Заповед №125 /07.10.2013 г.
64 64/03.06.2021 г. - четвърта категория „БАНКОВ ОФИС“, представляващ вътрешно преустройство на магазин 1.102 на кота ±0, 00, блок 2 (оси 11-12 и U1 – R) в Търговски център Гранд Мол Варна УПИ V- 590, 591, (с идентификатор 10135.3516.142), кв. 5, по плана на 26-ти м.р., град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ №2, район „Младост“ 33/ 15.02.2021 г.
65 65/07.06.2021 г. - четвърта категория Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №1907 в ПИ 10135.2569.7 до електромерно табла тип ТЕПО в УПИ VI-8, кв. 6 (ПИ 10135.2569.8), по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна 25/ГИ/ 15.02.2021 г.
66 66/11.06.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XI-140, 141, кв. 205, по плана на 12-ти м.р., град Варна, ул. „Радецки“ №59, №61, район „Одесос“ 238/ 18.12.2018 г.
67 67/11.06.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI-400, кв. 7, по плана на СО „Кочмар“, град Варна, район „Младост 438/ 06.11.2009 г.
68 68/16.06.2021 г. - пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ УПИ II 247„за училище“, (ПИ 10135.2553.247 по КК), кв. 33, по плана на 25 м.р. на гр. Варна,с административен адрес: ул. „Подвис“ №29, град Варна, община Варна, област Варна 167/ГИ/ 08.10.2020 г.
69 69/18.06.2021 г. - четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКА ЯСЛА №5 “ЧУДЕН СВЯТ”, МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ПРИСТРОЙКИ С АСАНСЬОР УПИ V “за детско заведение”, с идент. 10135.3515.771, кв.1200, 16 м.р. по плана на гр.Варна, ул.“Димитър Полянов” №5 221/02.12.2019 г.
70 70/01.07.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „АЗУР-2“, БАСЕЙН,ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ, I-ви ЕТАП - МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – 2 БРОЯ (СГРАДА А И СГРАДА ВС), ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ, БАСЕЙН, ОБЕДИНЕНИЕ АПАРТАМЕНТИ, II – ри ЕТАП – ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СКЛАД СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР В ПАРКИНГ ЗА 33 АВТОМОБИЛА КЪМ УПИ VI-318,334, КВ. 24 ПО ПЛАНА НА КК „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ГР. ВАРНА УПИ III-230 „за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.335/, кв. 24, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 117/18.07.2019 г., допълнено със заповед №А-11/19.02.2021 г.
71 71/05.07.2021 г. - четвърта категория „ХОТЕЛ И БАСЕЙН“, I-ви етап – фоайе, лоби бар и санитарни помещения към тях на ниво партер; 1ви и 2ри етаж хотелски стаи тип апартамент и перално стопанство на ниво сутерен; II-ри етап – 3ти и 4ти етаж хотелски стаи тип апартамент; 5ти етаж – 1 брой апартамент УПИ VI-8 (с идентификатор 10135.2569.8), кв. 6, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „67-ма“ №2, район „Приморски“ 149/ 03.09.2019 г., допълнено със Заповед №А-3/ 11.01.2021 г.
72 72/07.07.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIV-450,451,452,456 (с идентификатор 10135.3515.1954), кв. 45 по плана на 16-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Милосърдие” №4 125/20.07.2018 г.
73 73/08.07.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХII-651-„за жилищно строителство“, /с ид. 10135.1501.651/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина” №42, град Варна. 94/ 30.05.2019 г.
74 74/12.07.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-384 (с ид.№10135.3506.1193), кв. 7, по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна, район “Младост”, ул. “Николай Гяуров” №3 184/05.10.2018 г, допълнено със Заповед №А-25/02.04.2021 г.
75 75/12.07.2021 г. - четвърта категория ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-8, /с ид. 10135.2560.329/ в кв. 15, по плана на 18-ти м. р., гр. Варна, ул. „Никола Михайловски“ №11, град Варна. 4/03.01.2019 г.
76 76/14.07.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-2, /с ид. 10135.1501.442/, кв. 295а, по плана на 9-ти м. р., гр. Варна, ул. „Капитан Георги Мамарчев“ №9, град Варна. 106/24.06.2020 г.
77 77/14.07.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №563, /с ид. 10135.4503.563/, по плана на СО „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“, град Варна, 83/ 17.02.2009 г. и Заповед №116/13.12.2014 г.
78 78/14.07.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ Х-5 (с идент. 10135.1501.1042), кв. 339 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. “Поп Харитон” №18 184/05.10.2018 г, допълнено със Заповед №А-25/02.04.2021 г.
79 79/15.07.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА ПИ №1666, кад. район 403 по плана на СО “Боровец-юг”, район “Аспарухово” 4/ 08.07.2013 г. на гл.арх на р-н "Аспарухово"
80 80/23.07.2021 г. - четвърта категория Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Втора Клиника по Кардиология-Отделение по неинвазивна кардиология, находяща се на седми етаж на основната сграда, в блок 7 (с идентификатор 10135.2555.2677.9) и блок 8 (с идентификатор 10135.2555.2677.13) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, УПИ І-330 „за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв. 9, (ПИ с идентификатор 10135.2555.2677), по плана на 23-ти м.р., на гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1, м. „Сотира“, район „Приморски“, град Варна 148/13.08.2020 г. и приложение №1 към него от 24.03.2021 г. издадени от Гл. арх. на Община Варна
81 81/26.07.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №4578, по ПНИ на СО „Боровец – юг“, землище „Галата“, град Варна, „Аспарухово“ 435/ 03.11.2009 г.
82 82/27.07.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №182, (с ид. 30497.502.182), по плана на с. Звездица, п.к. 9027, м. Орехчето, община Варна 43/21.05.2012 г.
83 83/28.07.2021 г. - четвърта категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ ХХ-1418,1419 „за сграда със смесено предназначение” /с ид. 10135.3512.1431/, кв. 5, по плана на І-ви м.р, район „Младост”, гр. Варна, ул. „Васил Чекаларов“ №12 169/25.09.2018 г. и Заповед №А-116/10.12.2019 г. към него
84 84/28.07.2021 г. - четвърта категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ ХIII-1420 „със смесено предназначение” /с ид. 10135.3512.1420/, кв. 5, по плана на ж. к. „Младост“, І-ви м.р, район „Младост”, ул. „Васил Чекаларов“ №10, град Варна 129/24.07.2018 г. и Заповед №А-113/29.11.2019 г. към него
85 85/30.07.2021 г. - пета категория Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ IV-663, кв. 42, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ I- ви м.р. на град Варна, район „Владислав Варненчик“ 199/ГИ/ 12.07.2010 г.
86 86/04.08.2021 г. - четвърта категория УПИ VIII-6, (с идентификатор 10135.1026.407), кв. 568, по плана на 14-м.р., град Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №7, район „Одесос“, п.к. 9000, град Варна, община Варна, област Варна Божидар Янков Станчев, Костадин Станчев Янев, Любка Тодорова Янева, Красимир Димитров Янев, Добромир Николаев Иванов, Веселина Еремиева Христова, Златка Еремиева Минчева, Диана Петрова Бояджиева, Нели Ламбева Белизарова, Жулиета Киркова Люцканова, Иван Люцканов Люцканов, Николай Петков Петков, Нина Петрова Йовчева-Ганева, Георги Янков Георгиев, Дида Тодорова Андреева, Пламен Петков Димитров, Стелиян Стефанов Станойков и „ДОНЧЕВ ГРУП“ ЕООД, ЕИК201782442, с управител - Николай Орлинов Петров - 186 11.12.2017 г., допълнено със заповед №А-90/14.12.2018 г.
87 87/06.08.2021 г. - пета категория УПИ ХIV-406, кв. 41, (с идентификатор 10135.2563.2011), по плана на 21-ви м.р., град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна, с адм. адрес: ул. "Д-р Борис Окс" №7 1. Виолета Иванова Недялкова и 2. Розалия Георгиева Димитрова 67/ 24.04.2019 г.
88 88/19.08.2021 г. - пета категория ПИ 2623.1027, кв. 202, по ПНИ на СО „Горна Трака“, град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна, с адм. адрес: ул. „Бистра“ №19 1. Иван Жеков Жеков 95/ 20.06.2011 г.
89 89/19.08.2021 г. - пета категория УПИ I-141, (с идентификатор 10135.5010.159), кв. 37, по плана на кв. „Галата“, град Варна, община Варна, район „Аспарухово“, област Варна Стойко Каменов Янков; Здравка Иванова Дикова; Иван Милчев Георгиев; Юлий Георгиев Костов; Николай Янчев Андреевич; Виолета Петрова Молдованска; Кирил Красимиров Момчилов; Ива Людмилова Панайотова; Мария Георгиева Иванова; Янко Стефанов Карчев; Деница Паскова Паскова; Пламен Матеев Панчев; Драгомир Христов Ганев; Иван Николаев Добрев; Цанка Димова Василева; Мадлена Йорданова Симеонова; Мариета Людмилова Георгиева; Ангел Петков Дочев; Мирослава Николаева Георгиева и „РУДИСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 103799966. - Георги Димитров Христов – управител. 246/ 27.12.2018 г.
90 90/20.08.2021 г. - четвърта категория УПИ Х-3033, 3034 (с идентификатор 10135.2559.280), кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. „Зора“ №14 град Варна, община Варна, „Приморски“, област Варна Мирослав Михайлов Авджиев; Вержиния Георгиева Авджиева; Владимир Неделчев Вълчев; Гинка Енчева Вълчева; Георги Теофанов Симеонов; Донка Атанасова Стаменова; Димитричка Атанасова Добрева; Милена Георгиева Стойкова; Мариана Начева Витанова; Йордан Димитров Балакчиев; Еленка Стойнова Тодорова; Татяна Йорданова Максимова; Светлин Йорданов Тодоров; Християн Бисеров Попов; Ива Красимирова Тютюнджиева – Попова; Дончо Маринов Дончев; Стефан Янков Кудин; Иван Симеонов Леонов; Аяс Ридванов Караджа; Доротея Василева Статева – Момчилова; Елена Тихомирова Калойрова; Анелия Стоянова Попова; Антон Петров Мутафов и „СИ БИЛД ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 204900839. управители Светлин Йорданов Тодоров и Гергана Михайлова Джендова – заедно и поотделно. 91/ 30.05.2018 г.
91 91/23.08.2021 г. - четвърта категория по плана на 26 микрорайон, район „Младост“, гр. Варна, район „Младост“, град Варна, община Варна, област Варна ОБЩИНА ВАРНА, ЕИК 000093442 №152/ГИ/19.09.2018 г. на Главен архитект на Община Варна и с вписана на 01.07.2021 г. забележка
92 92/03.09.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-5426.520, кв. 21, по плана на СО “Ракитника”, квартал „Галата“, гр. Варна, община Варна, област Варна 141/05.05.2010 г.
93 93/03.09.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №867 по ПНИ на м-ст “Под село”, землище Звездица, община Варна 308/29.07.2009 г.
94 94/14.09.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-55, кв. 5, по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна 41/28.03.2011 г.
95 95/14.09.2021 г. - четвърта категория НАДСТРОЙКА, ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СКЛАД С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.73.513.9 – БЛОК А ЗА СКЛАД И ОФИСИ УПИV-229, кв. 3, (с идентификатор 10135.73.513), по плана на ПЗ „Планова“, град Варна, ул. „Мургаш“ №6, район „Владислав Варненчик“ №24/ 26.02.2013 г. и Заповед №А-58/24.10.2018 г. към него
96 96/14.09.2021 г. - пета категория Основен ремонт на покривна конструкция на сградата на филиал „Патриарх Ефтимий“ на детска градина №5 „Слънчо“, ПИ с идентификатор 10135.1501.84, кв. 291, по плана на 9 м.р, град Варна, ул.„Патриарх Евтимий“ №52, район „Одесос“ 16/ 31.01.2019
97 97/14.09.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в УПИ XI-2050, кв. 203, (с ид. 10135.2551.2050), по плана на кв. „Изгрев“, град Варна, ул. „Райска ябълка“ №10, район „Приморски“ РС №123/ 14.11.2013 г., с нанесена поправка със Заповед №147/ 21.11.2013 г.
98 98/15.09.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНИ СГРАДИ УПИ XI-352, с идентификатор 10135.4505.555/, кв. 18, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“-II м.р., блок 257, вход А и вход Б, град Варна 116/ 17.07.2019 г.
99 99/21.09.2021 г. - четвърта категория Обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор №10135.3517.104.1 и №10135.3517.104.2, намиращ се в ПИ с идентификатор №10135.3517.104 в 15-ти м. р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Свобода“, бл. 20, вх. 1 и вх. 2, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ПИ с идентификатор №10135.3517.104, по плана на 15-ти м.р., град Варна,ул. „Свобода“, бл. 20, вх. 1 и вх. 2, район „Младост“ 228/ 16.12.2020 Г.
100 100/21.09.2021 г. - четвърта категория РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ В ЖИЛИЩЕ НА ШЕСТИ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-4, кв. 49 по плана на 8-ми м.р., гр.Варна, ул. “Хан Крум” №23, ет. 6, ап. 9А 55/19.02.2009 г.
101 101/21.09.2021 г. - четвърта категория РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ЧАСТ В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАНДУРИ И ОБОСОБЯВАНЕТО МУ В СКЛАД, В ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-4, кв. 49 по плана на 8-ми м.р., гр.Варна, ул. “Хан Крум” №23, ет. 6, ап. 9А 144/10.05.2010 г.
102 102/24.09.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-1755 (с идент. 10135.2563.1957), кв. 33 по плана на ж.к. “Бриз”, гр. Варна, ул. “Д-р Индржишка Кръстева” №35 92/30.05.2019 г.
103 103/24.09.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-1148,1150 (с идент. 10135.2553.1957), кв. 64 по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, ул. “Божур” №11 195/28.10.2019 г.
104 104/08.10.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIV-200 (с ид.10135.3513.1962), кв. 1089, по плана на 26-ти м.р., град Варна,ул. „Чинар“ (Михо Георгиев) №5, град Варна, община Варна, „Младост“, област Варна 59/ 08.04.2019 г., издадено от Главен архитект на Община Варна и забележка за поправка на очевидна фактическа грешка
105 105/11.10.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-534 „за жилищно строителство“,/с ид. 10135.4505.372/, кв. 17, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., град Варна, блок 251, п.к. 9023, район „Владислав Варненчик“, град Варна 45/ 20.03.2019 г. и Заповед №А-62/23.08.2021 г. към него
106 106/12.10.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХV-5095, (с ид. 10135.2552.5182), кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, град Варна, ул. „Перуника“ №28, район „Приморски“, град Варна 172/ 25.09.2019 г.
107 107/14.10.2021 г. - пета категория ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот №803, кв. 12 по плана на с. Звездица, община Варна, п.к. 9027, ул. “Юпитер” №12-а 98/17.07.2008 г. на главен архитект на район “Аспарухово”, Община Варна
108 108/18.10.2021 г. - пета категория НАДСТРОЙКА НАД СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХXIII-477,478, (с идентификатор 10135.5510.217), кв. 28а, по плана на кв. „Галата“, град Варна, ул. „Тепляков“ №3, район „Аспарухово“, п.к. 9000, град Варна 141/18.12.2013 г.
109 109/18.10.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XII-1669, (с ид. 10135.4501.2159), кв. 11, по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, град Варна. 295/01.09.2010 г. на Гл. архитект на Община Варна, Заповед №3/30.09.2013 г. от Гл. арх. на р-н „Вл. Варненчик“ и Заповед №111/21.11.2016 г. от Главен архитект на Община Варна
110 110/18.10.2021 г. - пета категория Основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска градина, находящ се в УПИ "за детски дом", кв. 665 с идентификатор 10135.2558.90/ по плана на 6 м.р., ул. "Генерал Колев" №90, гр. Варна в УПИ "за детски дом", кв. 665 с идентификатор 10135.2558.90/ по плана на 6 м.р., ул. "Генерал Колев" №90, гр. Варна 221/26.11.2018 г., Заповед №А-75/29.09.2021 г. и забележка към тях, издадени от Главен архитект на Община Варна
111 111/20.10.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-1116, 1117, 1118,(с идентификатор 10135.2575.1794), кв. 68, по плана на кв. „Виница“, бул. „Цар Борис III“ №1Д, кв. „Виница“, вход А – източен и вход Б – западен, р-н „Приморски“, град Варна 69/ 25.04.2019 г.
112 111/20.10.2021 г. - пета категория ВИЛНИ СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ УПИ VII-1511"за вилна сграда", ( с идентификатор 10135.1501.1284), кв. 1, по плана на СО "Долна Трака", град Варна, район Приморски, ул. „Сандрово” №17 106/25.07.2012 г.
113 113/21.10.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА УПИ XV-1510м,1510н, (с ид. 10135.2566.6505), кв. 2, по плана на местност „Старите лозя“, район „Приморски“, град Варна 101/05.06.2018 г.
114 114/27.10.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХХ-413,307, (с ид.30497.501.910), кв. 14, по плана на с. Звездица, община Варна, п.к. 9027, ул. „Леда” №8. 9/19.01.2017 г.
115 115/04.11.2021 г. - четвърта категория СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА МЕДИЦИНСКИ И КОЗМЕТИЧЕН ЦЕНТЪР С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2562.198.1.47 В “ЖИЛИЩЕ” В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-3,4 и 5, (с идент. 10135.2562.198), кв. 49, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров” №3, ет. 2 65/02.04.2021 г.
116 116/08.11.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XV-377, ( с идентификатор 30497.501.405), кв. 8, по плана на с. Звездица, община Варна, п.к. 9027, ул. „Андромеда” №2 189/23.10.2019 г.
117 117/08.11.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ УПИ III-21, ( с идентификатор 10135.1501.1284), кв. 310а, по плана на град Варна, район Одесос, ул. „Ивайло” №23 174/17.12.2012 г.
118 118/09.11.2021 г. - пета категория СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР ПИ №001012, местност “Чеира”, землище с. Константиново, община Варна 16/29.01.2018 г.
119 119/10.11.2021 г. - четвърта категория Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.282.1.12 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в жилищна сграда в УПИ XI-1581, (с идентификатор 10135.5506.282), кв. 138, по плана на 29-ти м.р., ул. „Моряшка“ №7, гр. Варна урегулиран поземлен имот XI-1581, (с идентификатор 10135.5506.282), кв. 138, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна,с административен адрес: ул. „Моряшка“ №7, град Варна, община Варна, област Варна 83/ 19.05.2021 г.
120 120/10.11.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ 2263 (с идент. 10135.5549.2263), кв. 10, по плана на СО “Прибой”, гр. Варна, район “Аспарухово” 205/12.11.2019 г.
121 121/10.11.2021 г. - пета категория Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №2130 в ПИ 10135.2563.281 до ново електромерно табло тип ТЕПО 2Т+ТТ пред УПИ I-939, кв. 61 (ПИ 10135.2526.939), по плана на кв. “Свети Никола”, гр. Варна за електрозахранване на УПИ I-939, кв. 61 (ПИ 10135.2526.939) и УПИ II-940, кв. 61 (ПИ 10135.2526.940), по плана на кв. “Свети Никола”, гр. Варна кв. “Свети Никола”, гр. Варна 100/ГИ/ 20.07.2021 г.
122 122/10.11.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-1574 (с идентификатор №10135.5506.287), квартал 138, по плана на 29-ти микрорайон на град Варна, район “Аспарухово”, п.к. 9000, ул. “Професор Иван Шишманов” №6 110/ 25.07.2008 г., презаверено на 07.07.2014 г. на Главен архитект на район „Аспарухово“, Община Варна
123 123/11.11.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IX-3104, кв. 60, по плана на СО „Ален мак“, район „Приморски“, п.к. 9000, град Варна, община Варна, област Варна 110/ 04.06.2014 г.
124 124/17.11.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН С РАБОТИЛНИЦА И ГАРАЖ урегулиран поземлен имот IV-663, (с идентификатор 10135.4504.598), кв. 42?598, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I-ви микрорайон, град Варна, община Варна, област Варна. 359/10.09.2009 г.
125 125/22.11.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА урегулиран поземлен имот XIV-499, (с идентификатор 10135.2553.499), кв. 53, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна,с административен адрес: област Варна, община Варна, град Варна, район „Приморски“, п.к. 9000, ул. „Люляк” №37 78/15.05.2020 г.
126 126/30.11.2021 г. - пета категория Kабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно ел. отклонение) от ТП №1687 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-972, кв. 53 (ПИ с ид. 10135.2526.972), по плана на СО „Свети Никола“, гр. Варна СО. “Свети Никола”, гр. Варна 75/ГИ/ 09.06.2021 г.
127 127/30.11.2021 г. - пета категория СКЛАДОВА БАЗА И СПОМАГАТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА УПИ-032080 „за складова база и спомагателна административно-битова сграда“, (с идентификатор 72709.520.80), по плана на с. Тополи, град Варна №184/ 14.10.2020 г., допълнено със Заповед №А-29/ 20.04.2021 г., издадени от Главен архитект на Община Варна
128 128/03.12.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-534 „за жилищно строителство“, /с ид.10135.4505.373/, кв. 17, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., град Варна, блок 252, п.к. 9000, район „Владислав Варненчик“, град Варна 98/ 03.06.2019 г.
129 129/06.12.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-23 (с идент. 10135.1.557), кв. 179а, 11-ти м.р. на гр. Варна, ул.“Макгахан” №2 142/21.08.2019 г.
130 130/06.12.2021 г. ПРОИЗВОДСТВЕНО - СКЛАДОВА БАЗА (ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПЪРВИ ЕТАП ОТ СТРОЕЖА) УПИ Х-79 (с идентификатор 72709.518.94), кв. 2, по плана на зона СОП 4.2, с. Тополи, община Варна, местност „Стопански двор“ №94, с. Тополи, община Варна, област Варна 68/ 05.05.2020 г.
131 131/06.12.2021 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-252 (с идент. 10135.3515.1943), кв. 38 по плана на 16-ти м.р.-север, гр. Варна, ул.“Радост” №10 208/06.11.2018 г. и Заповед №А-31/28.04.2021 г. към него
132 132/08.12.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XV-14 (с ид.10135.1507.325), квартал 21, по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул.“Марко Балабанов” №5 75/02.05.2019 г.
133 133/14.12.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА поземлен имот 791, по ПНИ на местност „Под село“, село Звездица, община Варна, област Варна 146/21.04.2009 г.
134 134/14.12.2021 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА С ГАРАЖ ПИ №4293, по плана на СО „Боровец – юг“, град Варна, община Варна, район „Аспарухово“, област Варна 132/ 02.04.2009 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
135 135/14.12.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVIII-218,219-“за жил. стр.”, (с идент. 10135.1026.416), кв. 569, 14-ми м.р. на гр. Варна, ул. “Патриарх Евтимий” №7-а 162/17.09.2018 г.
136 136/15.12.2021 г. - четвърта категория Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район “Младост”, кв.16 (16 м.р.), “Възраждане” III м.р. и “Възраждане” IV м.р. на община Варна. Изграждане на нова фотоволтаична централа с поликристални панели върху съществуваща сграда (Детска градина №7 “Изворче”),изпълняван по проект на Община Варна BGENERGY-2.001-0078, по процедура за предоставяне на БФП BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, Приоритетна ос “Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините” на Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. район “Младост”, община Варна, гр. Варна 121/ГИ/ 25.08.2021 г.
137 137/15.12.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-534 „за жилищно строителство“, /с ид.10135.4505.374/, кв. 17, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., град Варна, блок 253 132/05.08.2019 г.
138 138/16.12.2021 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-283, (с ид. 10135.2554.283), кв. 21, по плана на 24-ти м.р., град Варна, ул. „Константин Щъркелов“ №7, район „Приморски“ 110/11.07.2019 г.
139 139/17.12.2021 г. - пета категория СКЛАДОВА СГРАДА УПИ XIV-3-“за складова дейност” (с идент. 10135.4508.476), кв. 1 по плана на Паркова зона за обществено обслужване, р-н “Владислав Варненчик”, гр. Варна 91/07.06.2021 г.
140 140/17.12.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI-92, кв. 24a, по плана на кв. Виница, гр.Варна, ул. “Китен” №19 42/17.02.2010 г., допълнено със Заповед №131/ 15.10.2013 г. и Заповед №А-24/ 01.03.2017 г., издадени от Главен архитект на Община Варна
141 141/20.12.2021 г. - пета категория СКЛАДОВА БАЗА, ШОУРУМ И ОФИСНА ЧАСТ УПИ V-300027 „за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.4507.295/, кв. 14, по плана на ПЗ „Метро“, район „Вл. Варненчик“, град Варна 68/ 24.04.2019 г., допълнено със Заповед №А-34/28.04.2020 г.
142 142/20.12.2021 г. - четвърта категория СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – МАГАЗИН НА ЕДИН ЕТАЖ УПИ I-265 „за обществено обслужване и търговия“, (с ид. 10135.3512.265), кв. 4, по плана на ж.к. „Младост“ – II м.р., град Варна, бул. „Цар Освободител“ №205, район „Младост“, п.к. 9000, град Варна 80/ 29.04.2021 г., допълнено със заповед №А-86/19.11.2021 г.
143 143/21.12.2021 г.- пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ с ид. 10135.5549.2314, по плана на СО „Прибой“, град Варна, ул. „Прибой 3-та“ №3, град Варна, район „Аспарухово“ 79/27.06.2005 г., изд. от Гл. арх. на р-н „Аспарухово“ Община Варна, презаверено на 13.12.2010 г. с вписана забележка от 27.04.2011 г., от Гл. архитект на Община Варна
144 144/22.12.2021 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-5545.3102, (с ид.10135.5545.3102), по плана на СО „Зеленика“, град Варна, община Варна, район „Аспарухово“, област Варна 277/ 24.08.2010 г., допълнено със Заповед №А-14/ 26.02.2021 г., на Главен архитект на Община Варна
145 145/23.12.2021 г. - четвърта категория ПРИСТРОЙКА КЪМ СКЛАДОВА БАЗА УПИ ХIX-437,412, (с ид.10135.3513.616), кв. 6, по плана на 26-ти м.р., м. „Шашкъна“, град Варна, бул. „Христо Смирненски“ №21, район „Младост“, п.к. 9000, град Варна 87/22.05.2019 г.
146 146/23.12.2021 г. - четвърта категория Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост в УПИ VII-272, кв. 19 (ПИ 10135.2569.272) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-114, кв. 19 (ПИ 10135.2569.80) в кабелна канална система 5 (пет) броя шахти през ПИ 10135.2569.273, ПИ 10135.2569.271, ПИ 10135.2569.216 и 10135.2569.314, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна к.к. „Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна 20/ГИ/ 10.02.2021 г.
147 147/23.12.2021 г. - пета категория ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ УПИ XIII-359 “за обществено обслужване” (с ид.10135.5501.360), квартал 2, по плана на Южна Промишлена Зона,гр. Варна, район „Аспарухово“, п.к. 9000, “Южна Промишлена Зона” 135/24.08.2017 г.
148 148/30.12.2021 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIII-2522.258, квартал 23 по плана на СО „Акчелар“, район „Приморски“, Община Варна, СО „Акчелар“, ул. „Кирил Господинов“ №11 248/21.07.2010 г.
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение РС

УВЕ 2021 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.