УВЕ 2020 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред Наименование на строеж Местонахождение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) 4
01/07.01.2020 г. - четвърта категория Ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Възраждане“, 2-ри микрорайон, район „Младост“, гр. Варна: Основен ремонт на ул. „Блян“ по плана на ж.к. „Възраждане“, 2-ри микрорайон, район „Младост“, гр. Варна: ул. „Блян“ 199/ГИ/ 03.10.2019 г.
02/08.01.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-204-“за обитаване и обществено обслужване” (с идент. 10135.4505.553), кв. 15 по плана на ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 239, II-ри м.р. на гр. Варна 61/10.04.2018 г.
03/09.01.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА намиращ се в УПИ VIII-2, 6 „за жилищно строителство“, кв. 155а, по плана на 11-ти м.р., град Варна, ул. „Веслец“ №44 и ул. „Константин Доганов“ №13, град Варна №159/ 20.10.2017 г., допълнено със Заповед №А-12/ 18.02.2019 г.
04/10.01.2020 г. - четвърта категория, със забележка от 23.01.2020 г. на основание чл. 62, ал. 2 от АПК МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, КАФЕ – БАР СЪС ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ намиращ се в УПИ II-342 „за жилищна сграда“, (идентификатор 10135.1030.379), кв. 542, по плана на 14-ти м.р., град Варна, ул. „Пловдив“ №27, град Варна №157/ 11.10.2017 г., допълнено със Заповед №А-66/ 02.07.2019 г.
05/22.01.2020 г. - пета категория СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ УПИ XVIII-1147 “за производствено складова дейност”, кв. 34 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, ул. “Атанас Москов” №31 87/25.05.2018 г.
06/22.01.2020 г. - пета категория Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №2080 до електромерно табло тип ТЕПО урегулиран поземлен имот XII-111, 136, кв. 34 (ПИ с ид. 10135.2569.159), по плана к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 46/ГИ/27.03.2019 г.
07/22.01.2020 г. - четвърта категория Водопроводно и канализационно отклонения за УПИ VII-848, 847, кв. 49 (с идентификатор 10135.2553.364), по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, ул. „Бели Лилии“ №1 по плана на 25-ти м.р., град Варна, община Варна, област Варна 22/ ГИ/ 14.01.2011 г., презаверено на 10.05.2014 г.
08/23.01.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-2553.364, (стар 847, 848), кв. 49, по плана на 25-ти м.р., град Варна, община Варна, област Варна, ул. „Бели Лилии“ №1, град Варна 296/ 03.09.2010 г.
09/23.01.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-196 /с идентификатор 10135.2568.258/, кв. 37, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 216/20.11.2018 г.
10/23.01.2020 г. - четвърта категория “Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции” за обособена позиция №6: “Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: р-н “Приморски”, ул. “Морска сирена”, бл. 24” гр. Варна, р-н “Приморски”, ул. “Морска сирена”, бл. 24” 146/29.08.2019 г.
11/24.01.2020 г. - четвърта категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНЕ ХVIII-914,759, кв. 86 /с идентификатор 10135.1506.973/, по плана на 7 м. р., гр. Варна, ул. „София“ №14, град Варна, община Варна, област Варна 81/ 25.05.2017 г., допълнено със заповед №А-102/ 28.10.2019 г.
12/24.01.2020 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №64, (с идентификатор 10135.2723.64), кв. 178, по плана на СО „Ваялар“, град Варна, община Варна, област Варна, ул. „Алеково“ №13 202/ 31.10.2018 г.
13/28.01.2020 г. - четвърта категория Ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. “Младост”, 2-ри м.р., район “Младост”, гр. Варна: Основен ремонт на ул. “Хан Севар” гр. Варна, ул. “Хан Севар” 200/ГИ/ 03.10.2019 г.
14/29.01.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-400 (с идент. 10135.4505.400), кв. 20 по плана на ж.к. “Вл. Варненчик”, II-ри м.р. на гр. Варна п.к.9023, бл. 242, вход А и вход Б 70/ 20.04.2018 г., допълнено със Заповед №А-22/ 07.03.2019 г.
15/30.01.2020 г. - четвърта категория РЕСТОРАНТ „ГОДЗИЛА“ – представляващ вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки №3.004 и тераса №3.005 на кота +11,90 в „ГАЛЕРИЯ ВАРНА – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VII-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. „Сливница“ № 185,град Варна, община Варна, област Варна №150/ 04.09.2019 г.
16/03.02.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ХIII-449 (с идент. 10135.3513.1901), кв.11, 26-ти м.р., на гр.Варна, ж.к. “Победа”, ул.“Флора” №13 140/ 09.08.2018 г.
17/05.02.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3511.1384/, кв. 11, по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна, ж.к. „Възрдаждане“ №27/ 04.03.2015 г., допълнено със заповеди №№А-100/ 24.10.2017 г. и 75/ 29.07.2019 г.
18/05.02.2020 г - четвърта категория ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА “СТРЕЛБИЩЕ” В “КАФЕ – БАР С ИГРАЛНА ЗАЛА”, намиращ се в сутерена на сграда със смесено предназначение ПИ №115, по плана на 4 м.р. на гр. Варна, ул.“Братя Шкорпил” №26-б 97/14.03.2009 г.
19/05.02.2020 г.- четвърта категория КУРОРТНИ СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ УПИ IV-260 „за общ. обслужване и жилища“, кв. 6, ид.10135.2569.286 (стар идентификатор 10135.2569.260), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, ул. 46-та №3, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д. №127/ 19.12.2014 г., с нанесена поправка със Заповед №15/ 18.02.2015 г., допълнено със Заповед №А-88/ 04.09.2017 г., Заповед №А-72/ 22.11.2018 г. и Заповед №А-60/ 19.06.2019 г.
20/06.02.2020 г.- пета категория Външни ВиК връзки (сградни отклонения) за жилищна сграда УПИ ХII-111, 136, кв. 34, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, община Варна, област Варна 219/ГИ/ 06.04.2009 г.
21/07.02.2020 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХII-111, 136, кв. 34, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, община Варна, област Варна 30/ 29.02.2008 г., допълнено със Заповед №А-106/ 17.11.2017 г.
22/07.02.2020 г - пета категория ДЯ №14 “ЗВЪНЧЕ” ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЯ №14'ЗВЪНЧЕ';УПИ III “за детски дом и ясли” (с идентификатор 10135.1505.19), кв. 463 по плана на I м.р. на гр.Варна, ул.“Рила” №2;128/ГИ/ 31.07.2019 г. на Главен архитект на Община Варна с вписана забележка за попртавка на явна фактическа грешка; 23/ 11.02.2020 г - пета категория;"ДЕТСКА ЯСЛА №9 “ДЕТЕЛИНА” ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЕТСКА ЯСЛА №9 ДЕТЕЛИНА' УПИ II “за детска градина” (с идент. 10135.5502.158), кв. 18 по плана на 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Средец” №12, район Аспарухово 127/ГИ/ 31.07.2019 г.
24/ 12.02.2020 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ X-769 (с идент. 30497.506.807), кв. 27 по плана на м-ст “Под село”, с. Звездица, ул. “Северно сияние” №5, секция №386 59/03.04.2017 г.
25/ 12.02.2020 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА-2 УПИ X-769 (с идент. 30497.506.807), кв. 27 по плана на м-ст “Под село”, с. Звездица, ул.“Северно сияние” №5, секция №387 91/26.06.2017 г.
26/ 12.02.2020 г.- пета категория Детска ясла №8 „Щурче“, „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла №8 „Щурче“ УПИ „детско заведение“, (ид.10135.2554.103 по КК), кв. 17 по плана на 24 м.р., град Варна, община Варна, област Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №8, град Варна 126/ ГИ/ 31.07.2019 г.
27/ 14.02.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХVII-368 (с идент. 10135.2553.680), кв. 1082 по плана на 26-ти м.р., град Варна, ул. "Бяла мура" №12 10/22.01.2018 г. на Главен архитект на Община Варна с вписана забележка за попртавка на явна фактическа грешка
28/ 17.02.2020 г.- четвърта категория Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по Неврохирургия,намиращ се на деветия етаж на основната сграда, в блок 6 и блок 7 на УМБАЛ 'СВЕТА МАРИНА' ЕАД в УПИ I-330 „за комплекс за здравеопазване – МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв. 9, (ПИ с идентификатор 10135.2555.2677), по плана на 23-ти м.р., м. „Сотира“, град Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1, район „Приморски“ 46/ 22.03.2019 г.
29/ 18.02.2020 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 5 БРОЯ МАГАЗИНИ, МАНИПУЛАЦИОННА КЪМ МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ И БИСТРО, I-ви етап - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 5 БРОЯ МАГАЗИНИ И МАНИПУЛАЦИОННА КЪМ МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ,намиращ се в УПИ V-2562, кв. 15, (с идентификатор 10135.5502.142), по плана на 27 м. р., гр. Варна, ул. „Народни будители“ №3А, град Варна, община Варна, област Варна 25/ 07.02.2018 г., допълнено със заповеди №№А-18/ 27.02.2019 г. и А-83/ 12.08.2019 г.
30/ 24.02.2020 г - пета категория ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, СКЛАД И ШОУРУМ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ УПИ III-31042 “за търговски комплекс”, с идент. 10135.4508.85, кв. 8 по Паркоустройствен и регулационен план (ОП.3), район “Вл. Варненчик”, град Варна, ул. “Атанас Москов” №11 249/27.12.2018 г., допълнено със Заповед №А-61/ 25.06.2019 г. на Главен архитект на Община Варна
31/ 24.02.2020 г - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-292 (с идент. 30497.501.292), кв. 16 по плана на с.Звездица, ул. “Касиопея” №54 66/22.04.2019 г.
32/ 27.02.2020 г. пета категория ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО УПИ I-1869-а (ПИ 10135.2563.328 по КК), кв. 40 по плана на 21 м.р. на гр. Варна, м. „Св. Никола“ №117, район „Приморски“, град Варна 243/ГИ/ 02.12.2019 г. с вписана забележка за поправка на явна фактическа грешка
33/ 28.02.2020 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА намиращ се в ПИ 10135.2520.530 по кадастралната карта на гр. Варна, (идентичен с ПИ №530), кв. 135, по плана на СО „Траката“, град Варна, СО „Траката 520“ №530, град Варна, община Варна, район „Приморски“ 415/ 22.10.2009 г.
34/ 05.03.2020 г. - четвърта категория Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда – I – ви етап поземлен имот с ид.№10135.52.404 (УПИ ХV-404, кв. 241), по плана на 12-ти м.р., гр. Варна, ул. „Теодосий Търновски“ №35, район „Одесос“ 13/ГИ/ 12.01.2011 г.
35/ 06.03.2020 г. - четвърта категория Жилищна сграда – I – ви етап УПИ ХV-404, кв. 241, по плана на 12-ти м.р., град Варна, община Варна, област Варна, ул. „Теодосий Търновски“ №35, район „Одесос“ 258/30.07.2010 г.
36/ 09.03.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VIII-928 –„за жилищно строителство“, (с ид.10135.2553.619), квартал 56, по плана на 25-ти м.р. град Варна, ул. „Карамфил“ № 7А, град Варна 75/ 01.10.2018 г.
37/ 10.03.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот 826, по плана на СО „Сълзица“, район „Младост“, Община Варна, СО „Сълзица“, район „Младост“,град Варна, община Варна, област Варна 98/12.04.2010 г.
38/11.03.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XII-1, кв. 18, /с идентификатор 10135.2568.1/, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с адм.адрес: к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. 45-та“ №3, град Варна, община Варна, област Варна 145/13.09.2017 г.
39/ 11.03.2020 г. - четвърта категория РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА:ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „МИЛОСЪРДИЕ“ И УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“.Етап I: ул. „Милосърдие“ от км 0+000 до км 0+410 (участъка от ул. „Радост“ до ул. „Тихомир“),Етап III: ул. „Гео Милев“ от км 0+000 до км 0+245 (участъка от ул. „Фантазия“ до бул. „Христо Смирненски“) и ул. „Милосърдие“ от км 0+410 до км 0+555 (участъка от ул. „Тихомир“ до ул. „Фантазия“ – южно платно)по плана на 16 микрорайон, район „Младост“, гр. Варна,район „Младост“ 201/ГИ/ 03.10.2019 г. с вписана забележка за очевидна фактическа грешка
40/12.03.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ 2267, кв. 42, по плана на „Манастирски рид“ гр. Варна, СО „Манастирски рид“, БЧД 517-2 №267, град Варна, община Варна, област Варна 103/ 20.03.2009 г.
41/13.03.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №6895, кв. 125, по ПНИ на СО „Траката“, гр. Варна, СО „Траката“,град Варна, община Варна, област Варна 356/ 09.09.2009 г.
42/ 13.03.2020 г. - четвърта категория ИЗВЪНУЛИЧЕН ПАРКИНГ В ПИ 10135.1030.4, РАЗПОЛОЖЕН В ПРОСТРАНСТВОТО ЗАД БЛОК 39 – 49 НА УЛ. „СТРУГА“, ПО ПЛАНА НА 14-ТИ М.Р., РАЙОН „ОДЕСОС“, ГР. ВАРНА в ПИ 10135.1030.4, разположен в пространството зад блок 39-49 на ул. „Струга“, по плана на 14-ти м.р., град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна 190/ ГИ/ 20.09.2019 г.
43/ 13.03.2020 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА – II - ри етап в УПИ VIII-131, (ид.10135.3511.657), кв. 3, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., град Варна, ул. „Петър Алипиев“ №7Б, вх. 2 и ул. „Петър Алипиев“ №7Б, вх. 3, район „Младост“ 177/ 20.11.2017 г.
44/17.03.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА ГРУПА С ОГРАДА УПИ LI-18-„за жилищно строителство“, /ид.10135.2563.1938/, кв. 18, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна, ул. „Илия Пенев“ №22, бл. А, бл. Б, бл. В, бл. Г и бл. Д,град Варна. 129/ 16.08.2017 г.
45/ 18.03.2020 г. четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-2, /идентификатор 10135.1503.57/, кв. 346, по плана на 10 м.р., гр. Варна, ул. „Христо Самсаров“ № 28,град Варна, община Варна, област Варна 14/ 12.02.2016 г., допълнено със Заповед №А-114/ 14.12.2017 г. и Заповед №А-67/ 03.07.2019 г.
46/ 18.03.2020 г. четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-10, /идентификатор 10135.1030.240/, кв. 543, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Овчо поле“ №27, град Варна 142/ 10.08.2018 г.
47/ 23.03.2020 г.- пета категория Многофамилна вилна сграда ПИ - 328, кв. 76, по ПНИ на СО „Ваялар“, град Варна, община Варна, ул. „Св. Климент Охридски“ №38, град Варна, район „Приморски“ 120/ 30.03.2009 г., презаверено със Заповед №72/ 06.08.2014 г.
48/ 25.03.2020 г.- четвърта категория ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-1485, кв. 131, по плана на 29 м.р.,кв. Аспарухово, ул. “Димчо Дебелянов” №16, град Варна, община Варна, област Варна 288/ ГИ/ 23.04.2009 г., писмо изх.№ДК-06-ВН-389-00-289 от 16.03.2020 г., от РДНСК - гр. Варна
49/ 26.03.2020 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-1485, кв. 131, по плана на 29 м.р., кв. Аспарухово, ул. “Димчо Дебелянов” №16, град Варна, община Варна, област Варна 73/ 19.05.2008 г., писмо изх.№ДК-06-ВН-389-00-289 от 16.03.2020 г., от РДНСК - гр. Варна
50/31.03.2020 г. - пета категория Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито УПИ I – 1, 2, 3, 4, (ПИ с ид.10135.2560.390 по КК), кв. 16,по плана на 18 м.р. град Варна, ул. „Д-р Иван Богоров“ №26/ ул. „Тодор Икономов“, град Варна, район „Приморски“ 141/ГИ/ 23.08.2019 г.
51/ 02.04.2020 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII – 7, (ПИ с ид.10135.1501.568 по КК), кв. 322, по плана на 9-ти м.р., град Варна, ул. „Хан Маламир“ №2а, град Варна, район „Одесос“, област Варна 60/10.04.2018 г.
52/ 03.04.2020 г. - четвърта категория ИЗВЪНУЛИЧЕН ПАРКИНГ ЗАД БЛОК 18, 20, 22, 24, 26, 28 И 30 НА УЛ. „ЛЮЛЯК“, ПО ПЛАНА НА КВ. 4, 25-ТИ М.Р., РАЙОН „ПРИМОРСКИ“, ГР. ВАРНА зад блок 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. „Люляк“, кв. 4, по плана на 25-ти м.р., град Варна, район „Приморски“, област Варна 195/ ГИ/ 26.09.2019 г., прекатегоризиран допълнено със Заповед №16/ ГИ/ 02.12.2019 г.
53/ 03.04.2020 г. - пета категория Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и фитнес на открито част от УПИ I – „за детска площадка и озеленяване“, (ПИ 10135.1030.96 по КК), кв. 574, по плана на 14 м.р., град Варна, бул. „Сливница“/ ул. „Отец Паисий“, район „Одесос“, област Варна 191/ ГИ/ 25.09.2019 г.
54/ 03.04.2020 г. - пета категория „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Гео Милев“ в УПИ I – „за училище“, (ПИ с ид.10135.3512.158 по КК), кв. 8, по плана на ж.к. „Младост“ II-ри м.р., град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна №171/ ГИ/ 12.09.2019 г.
55/07.04.2020 г - четвърта категория Обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.3512.124.2, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ПИ с идентификатор 10135.3512.124 по плана на ж.к. “Младост” II-ри м. р., гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 120 138/09.08.2019 г.
56/08.04.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIII-8 (с идент. 10135.1030.90), кв. 555 по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, ул. “Скопие” №6 136/07.08.2018 г.
57/10.04.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XI-61 (с идент. 10135.1501.61), кв. 282 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” №70 123/09.08.2017 г., допълнено със Заповед №А-109/ 21.11.2019 г.
58/ 16.04.2020 г. - четвърта категория Водопроводно и канализационно отклонения за еднофамилна жилищна сграда с офис, намиращ се в поземлен имот с ид.№10135.3513.245 (УПИ V-133б, кв. 12), по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“, район „Младост“ 215/ ГИ/ 09.07.2012 Г.
59/24.04.2020 г - четвърта категория СКЛАДОВА СГРАДА ЗА МЕБЕЛЕН ОБКОВ С МОСТРЕНА ЗАЛА И АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВА ЧАСТ УПИ XXVII-489-“за производствено-складова дейност”, (с идент. 10135.3513.106), кв. 6 по плана на 26-ти м.р., град Варна, ул.“Христо Смирненски” 82/21.05.2018 г.
60/27.04.2020 г - четвърта категория АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИН УПИ XV-337 - “за производствена дейност”, (с идент. 10135.3514.89), кв. 33 по плана на ЗПЗ-юг, гр. Варна, ул. “Перла” №16 1/05.01.2015 г.
61/28.04.2020 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XХVIII-189“за жил.стр.”, (с идент. 10135.2526.189), кв. 15 по плана на ж.к. “Бриз”, гр. Варна, ул. “Д-р Любен Попов” №68 79/17.05.2018 г. на Гл. Арх. на Община Варна и писмо рег. №АУ043165ВН_ 007ВН/22.04.2020г на директор дирекция ИИБ
62/ 29.04.2020 г. - четвърта категория Еднофамилна жилищна сграда с офис УПИ V-133б, (с идентификатор 10135.3513.245), кв. 12, по плана на 26-ти м.р., град Варна, община Варна, , район „Младост“, област Варна 137/ 28.06.2007 г., издадено от Гл. арх. на район „Младост“, с вписана забележка от 04.05.2011 г. от Гл. архитект на ОВ, допълнено със Заповед №124/ 07.10.2013 г., от Гл. архитект на ОВ
63/ 05.05.2020г. - четвърта категория Жилищна сграда УПИ IV-15 (с ид. 10135.1030.344) в кв. 542 по плана на 14-ти м.р., район „Одесос“, ул. „Пловдив” №23, град Варна, община Варна 240/ 20.12.2018 г.
64/ 08.05.2020 г.- пета категория Външно кабелно електрозахранване 0,4 kv от трафопост №2102 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХI-1, (с ид. №10135.2568.1), кв. 18, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, район „Приморски“ 185/ ГИ/ 19.09.2019 г.
65/11.05.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-7, кв. 180 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Илю войвода” №16 101/ 10.07.2017 г.
66/11.05.2020 г. - четвърта категория Вътрешно преустройство и промяна предназначението на фитнес с идентификатор 10135.2563.633.1.16 по КК в медико-диагностичен център УПИ XXVI-59=633, кв. 50, по плана на 21-ви м. р., гр. Варна, ул. „130“ №15, ет.0, град Варна, община Варна, област Варна 90/ 22.05.2019 г.
67/14.05.2020 г. - пета категория ЖС „БАКЪРДЖИЕВ“ ПИ №839 /идентификатор 10135.2723.839/, кв. 177, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна, ул. „Кутловица“ №14, вх. 1, вх. 2 и вх. 3, град Варна 85/26.07.2013 г. на Гл. архитект на Община Варна, допълнено със заповед №87/ 02.12.2019 г. на Гл. арх. на р-н „Приморски“
68/15.05.2020 г - четвърта категория СПОРТЕН КОМПЛЕКС И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УПИ “за парк и спортен терен”, кв. 36 по плана на 24-ти м.р. на гр.Варна (ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК), ул. “Студентска” 68 /ГИ/ 25.04.2019 г.
69/15.05.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-640 „за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1501.640/ кв. 855, по плана на 9-ти м. р., гр. Варна, ул. „Цар Иван Страцимир“ №49, град Варна 81/ 16.05.2019 г.
70/15.05.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ УПИ VI-8 (с идент. 10135.1504.83), кв. 430 по плана на 4-ти м.р. на град Варна, ул. “Атанас Георгиев” №5 187/08.10.2018 г., допълнено със Заповед №А-40/ 25.04.2019 г.
71/20.05.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-185 “за жил. сграда и ТП”, (с идентификатор 10135.2569.185), кв. 6 по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр.Варна 31/26.02.2018 г.
72/20.05.2020 г. - пета категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ XXVI-99, кв. 5 /с ид. 10135.4508.99/ по плана на Паркова зона, гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ №35, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна 112/02.07.2018 г., допълнено със заповед №А-73/23.11.2018 г.
73/ 21.05.2020 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-511, 512, (ид.10135.3515.1804), кв. 55, по плана на 16-ти м.р., град Варна, община Варна, област Варна, ул. „Иван Нивянин“ №9, 7, град Варна, община Варна, район „Младост“ 198/ 20.12.2017 г., допълнено със Заповед №А-7/ 31.01.2019 г. и Заповед №А-119/ 18.12.2019 г., издадени от Главен архитект на Община Варна
74/28.05.2020 г - четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУЕО “А. С. ПУШКИН” УПИ I “за основно училище” (ПИ с ид.10135.1505.59 по КК), кв. 457 по плана на I м.р. на гр. Варна, ул. “Проф. Державин” №12 245/ГИ/03.12.2019 г.
75/28.05.2020 г - четвърта категория РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-733, (с идентификатор 10135.1506.733), кв. 84 по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. “Охрид” №18 191/19.12.2017 г.
76/ 29.05.2020 г.- пета категория IV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“ Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в IV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“ намиращ се в УПИ ХI, (ПИ с ид.10135.2563.321 по КК), кв. 30, по плана на 21 м.р., град Варна, община Варна, ул. „Василаки Пападополу“ №54, област Варна 244/ ГИ/ 03.12.2019 г.
77/01.06.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-11, (идентификатор 10135.1501.479), кв. 295, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №59,град Варна, община Варна, област Варна 168/16.11.2011 г.
78/01.06.2020 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-165,166“за жил.стр.”, (с идент. 10135.2566.249), кв. 6 по плана на м. “Старите лозя” (“Долна трака”), гр. Варна 196/ 19.12.2017 г.
79/03.06.2020 г - пета категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ Х-1300, (идентификатор 10135.2526.1300), кв. 34, по плана на местност „Свети Никола“, гр. Варна 169/31.10.2017 г.
80/ 03.06.2020 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVII-165, 166 – „за жил. стр.“, (с идентификатор 10135.2566.247), кв. 5, по плана на м. „Старите лозя“ („Долна трака“), град Варна, община Варна, област Варна РС №197/ 19.12.2017 г., допълнено със Заповед №А-91/ 11.09.2019 г., издадени от Главен архитект на Община Варна
81/08.06.2020 г - пета категория 158/ГИ/30.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” УПИ IV-105 “за училище” (ПИ с ид. 10135.51.105 по КК), кв. 202 по плана на 12 м.р. на гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” №18
82/ 08.06.2020 г.- четвърта категория 52/ГИ/04.04.2019 г. Външно кабелно електрозахранване от БКТП 2122 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-72, 12, 253, кв. 8 (ПИ 10135.2569.306), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, град Варна
83/ 08.06.2020 г.- пета категория 7/ 18.01.2017 г., доп. със Зап. №А-109/ 20.11.2017 г., издадени от Главен архитект на Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XXV-437, (с ид. 10135.5510.249), кв. 27, по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, ул. „Лазурна“ №6, град Варна, община Варна,
84/10.06.2020 г. - четвърта категория 207/15.11.2019 г. Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с адм. адрес: Р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4, гр. Варна, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна ПИ с идентификатор 10135.3512.189 на град Варна, с административен адрес: район „Младост“, ж.к. „Младост“, бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4, град Варна, община Варна, област Варна
85/08.06.2020 г - четвърта категория 51 /ГИ/ 23.03.2020 г. УКРЕПВАНЕ С ПИЛОТНА КОНСТРУКЦИЯ НА ПИ 10135.2569.135 (АЛЕЯ №4) ПИ 10135.2569.135 по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, град Варна
86/15.06.2020 г. - четвърта категория 153/14.12.2015 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ул. „Воден“ №19, с рег. №РД-02-30-193 от 25.05.2015 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 поземлен имот с идентификатор 10135.1507.381 на град Варна, ул. „Воден“ №19, район „Одесос“, град Варна, община Варна, област Варна
87/ 15.06.2020г.- четвърта категория 39/ 06.03.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-5, (с ид.10135.1501.1321), кв. 853, по плана на 9-ти м.р., град Варна, ул. „Стара планина“ №24, град Варна, район „Одесос“, област Варна
88/16.06.2020 г - пета категория 5/01.02.2016 г. на главен архитект на район "Аспарухово", община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVI-345, кв. 39 по плана на село Константиново, ул.“Осогово” №1
89/ 17.06.2020 г.- пета категория 215/ ГИ/ 09.10.2019 г. ИЗВЪНУЛИЧЕН ПАРКИНГ ЗАД БЛОК 2, 4, 6 И 8 НА УЛ. „МОМИНА СЪЛЗА“, ПО ПЛАНА НА 25-ТИ М.Р., РАЙОН „ПРИМОРСКИ“, ГР. ВАРНА намиращ се зад блок 2, 4, 6 и 8 на ул. „Момина сълза“, по плана на 25-ти м.р., град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна
90/18.06.2020 г. 13/25.01.2018 г. НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСTРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-12, (с идентификатор 10135.1506.123), кв. 121, по плана на 7 м.р. на гр. Варна, ул. „Кавала“ №12, град Варна, община Варна, област Варна
91/ 18.06.2020 г.- пета категория 229/ 07.12.2018 г., допълнено със Заповед №А-97/ 30.09.2019 г., издадени от Главен архитект на Община Варна КУРОРТНИ СГРАДИ Х-142, (с ид.10135.2568.142),кв. 31, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. 49-та №15, град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна
92/23.06.2020 г. четвърта категория 13/26.01.2015 г. и Заповеди №№92/07.10.2015 г. и А-87/04.09.2017 г. ОФИС СГРАДА УПИ V-3, кв. 41 (с идентификатор 10135.1507.1064), по плана на 8 м.р. на гр. Варна, ул. „Преслав“ №36, град Варна.
93/24.06.2020 г.- четвърта категория 203/ГИ/ 04.10.2019 г. Ремонт на улична мрежа по плана на 25-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна Основен ремонт на ул. „Лотос“, ул. „Карамфил“ и ул. „Роза“ намиращ се на ул. „Лотос“, ул. „Карамфил“ и ул. „Роза“, по плана на 25-ти м.р., град Варна, район „Приморски“, област Варна
94/24.06.2020 г. четвърта категория 89/21.08.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХII-197, кв. 115 (с идентификатор 10135.1506.196), по плана на 7 м.р. на гр. Варна, ул. „Прага“ №15, град Варна.
95/25.06.2020 г. четвърта категория 8/11.01.2019 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА урегулиран поземлен имот II-89 „за жилищни сгради“,(с ид.10135.2568.89), кв. 37, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
96/25.06.2020 г - четвърта категория 29/19.02.2018 г., допълнено със Заповед №А-80/ 06.08.2019 г. и Заповед №А-88/27.08.2019 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР УПИ VII-3855 (с ид. 10135.2555.2611), кв. 2 по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна, ул. “Професор д-р Ванко Ванков” №18
97/03.07.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА урегулиран поземлен имот I-137, кв. 176, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“, СО „Горна Трака“. гр. Варна, ул. „Безмер“ №60, район „Приморски“ град Варна, община Варна, област Варна 122/19.07.2018 г.
98/07.07.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-65, кв. 7 по плана на 16-ти м.р.-север, гр. Варна, район “Младост”, п.к. 9000, ул. “Усмивка” №19 323/ 13.08.2009 г. презаверено със зап. №№102/ 21.08.2013 г. и 104/14.11.2016 г., допълнено със зап. №А-97/19.10.2017 г. на Главен архитект на Община Варна
99/ 08.07.2020 г.- пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ 1264, по ПНИ на СО „Перчемлията“, град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна 273/ 09.07.2009 г.
100/10.07.2020 г - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ 3293 по плана на м-ст “Зеленика”, землище Галата, град Варна 249/ 20.12.2007 г. на Главен архитект на район “Аспарухово”, Община Варна
101/14.07.2020 г - четвърта категория СГРАДИ ЗА ГОСТИ, ВЪНШНИ БАСЕЙНИ И БИСТРО -I-ви етап – БИСТРО УПИ III-72,212,253 “за озеленяване, обществено обслужване, хотел, жилища и ТП”, кв. 8 (с идент. 10135.2569.306), по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр.Варна 139/ 08.08.2018 г. на Главен архитект на Община Варна, допълнено със Заповед №А-35/ 28.04.2020 г.
102/ 16.07.2020 г.- пета категория АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПИ ХVI-8 „за производствено складова дейност“, (с идентификатор 10135.4510.720), кв. 37, по плана на ЗПЗ, град Варна, район „Владислав Варненчик“, област Варна 137/ 08.08.2019 г.
103/17.07.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА IV-263 (с идентификатор 10135.5506.263), квартал 137 по плана на 29-ти м.р., район “Аспарухово”, ул. “Лайош Кошут” №18. 21/ 11.02.2019 г.
104/22.07.2020 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „АЗУР-1“, ДВЕ ВОДНИ ОГЛЕДАЛА, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ урегулиран поземлен имот IV-230 „за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.336/, кв. 24, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 250/28.12.2018 г., допълнено със заповеди №№А-49/13.05.2019 г. и А-21/ 16.03.2020 г.
105/22.07.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХIII-1735 (с ид. 10135.3515.1735), квартал 57, по плана на 16-ти м.р., град Варна, ул. “Ивац войвода” №15, район “Младост” 143/ 20.12.2013 г. и Заповед към него № А-60/ 04.07.2017 г
106/ 23.07.2020 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-1192, (с идентификатор 10135.1507.95),кв. 14, по плана на 8-ми м.р., град Варна, ул. „Иван Вазов“ №34, град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна 64/ 11.04.2017 г.
107/27.07.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА поземлен имот №150, кадастрален район 502 по ПНИ на местност “Орехчето”, с. Звездица,област Варна, община Варна, село Звездица, п.к. 9027, м. “Орехчето” 7/13.01.2010 г.
108/28.07.2020 г. - пета категория ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ поземлен имот №530, по плана на СО „Ментеше“, район „Владислав Варненчик“, местност „Ментеше“ №530, град Варна, община Варна, област Варна 265/11.08.2010 г.
109/29.07.2020 г. - пета категория ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ ХI-131 урегулиран поземлен имот ХI-131, кв. 36, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, община Варна, област Варна 51/ГИ/02.04.2019 г.
110/29.07.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА урегулиран поземлен имот IX-768, (с идентификатор 30497.506.806), кв. 27, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, Община Варна,ул. „Северно сияние“ №7, секция №386, с. Звездица, община Варна, област Варна 6/17.01.2018 г.
111/03.08.2020 г. - четвърта категория ОБЩЕЖИТИЕ УПИ II-3, 4 /с ид. 10135.1026.403/, кв. 567а, по плана на 14-ти м.р., ул. „Петко Ю. Тодоров“ №57, район „Одесос“, град Варна 106/29.09.2015 г., допълнено със заповед №А-20/07.03.2019 г.
112/03.08.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-480, /с ид. 10135.4505.480/ кв. 25, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, II м.р., гр. Варна 123/ 19.07.2018 г.
113/04.08.2020 г. - пета категория ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ (СОНДАЖ) С ДИАМЕТЪР Ф168 ПИ с идентификатор 30497.505.947, кв. 62, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, град Варна, община Варна 93/ГИ/ 30.05.2019 г.
114/06.08.2020 г.- четвърта категория Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД „РКТ – Черно море“, обхващащ част от 8-ми м.р. на гр. Варна, част от пристанищен терминал Варна – Изток. Част от Естакада северен пътен възел, Аспарухов мост и част от кв. Аспарухово обхващащ част от 8-ми м.р. на гр. Варна, част от пристанищен терминал Варна – Изток. Част от Естакада северен пътен възел, Аспарухов мост и част от кв. Аспарухово, град Варна, община Варна, област Варна 29/ГИ/12.02.2020 г.
115/07.08.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХIII-407, квартал 41, (с идентификатор 10135.2563.2005), по плана на 21-ви м.р., град Варна, ул. “Д-р Борис Окс” №9, район “Приморски”, град Варна. 124/19.07.2018 г.
116/11.08.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени УПИ ХII-2067, с ид.№10135.2563.1905, квартал 47, по плана на 21-ви м.р., град Варна, м-ст „Свети Никола“ №117; бул. „Кряз Борис I“ №141, район „Приморски“ 189/ 14.12.2017 г.
117/11.08.2020 г - четвърта категория ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ,Iви ЕТАП – ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 1 и 2 УПИVII-724,759, квартал 4 по плана на ж.к. “Вл. Варненчик” II-ри м.р., град Варна, бл. 240, вход А и вход Б за Сграда №1 и бл. 241, вход А и вход Б за Сграда №2, район “Вл. Варненчик”, град Варна 64/ 13.04.2018 г. , допълнено със Заповед №А-49/ 16.06.2020 г. на Главен архитект на Община Варна
118/11.08.2020 г - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIII-7 (с идент. 10135.1030.254), кв. 539 по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, ул. “Патриарх Евтимий” №25 40/09.03.2018 г.
119/04.08.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА в поземлен имот №5403.1959, кв. 179, по плана на СО “Боровец-юг”, район „Аспарухово“, гр. Варна, община Варна, област Варна 224/02.07.2010 г.
120/17.08.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА в поземлен имот II-109 „за жилищно строителство“, кв. 1, по плана на местност “Сливова градина”, землище на с. Константиново 88/ 22.05.2019 г.
121/17.08.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIV-6428,6429, (с идент. 10135.2559.213), кв. 18 по плана на 17-ти м.р., гр. Варна, ул. “Бреза” №4 130/27.07.2018 г.
122/17.08.2020 г - четвърта категория ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ), ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕРИМЕТЪРА ОКОЛО АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ВАРНА И ИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОСИГНАЛА В КОМАНДЕН ЦЕНТЪР (ЗАЛА 37) В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВАРНА гр. Варна, община Варна, район “Одесос”, област Варна 250/ГИ/11.12.2019 г.
123/17.08.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-823 (с идент. 10135.1501.823), квартал 313 по плана на 9-ти м.р. на гр.Варна, ул.“Димитър Станчев” №11 232/10.12.2018 г.
124/18.08.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА, I-ви етап: ПЪРВИ ЕТАЖ ПИ №1413, по плана на СО “Ментеше”, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, община Варна 300/23.09.2010 г.
125/20.08.2020 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СНЕК-БАР УПИ VI-84 “за хотел, жилища и ТП”, (ид.10135.2570.84), кв. 5, по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна 172/ 27.09.2018г., допълнено със Заповеди №№А-86/ 19.08.2019 г. и А-13/ 17.02.2020 г.
126/20.08.2020 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /ид. 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, община Варна, област Варна. 122/09.08.2017 г.
127/25.08.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-183, /ид. 10135.5507.183/, кв. 8, по плана на м-ст „Вилите“, район „Аспарухово“, п.к. 9000, м. Вилите, град Варна 58/10.05.2013 г.
128/25.08.2020 г. - пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДГ №5 “СЛЪНЧО”, I етап – площадка за игра на открито №1, №2 и №3; II етап – площадка за игра на открито №4, №5 и №6; III етап – площадка за игра на открито №7 и многофункционална спортна площадка УПИ I “за детска градина и ясла” (ПИ 10135.1030.281 по КК), кв. 535 по плана на 14 м.р. на гр.Варна, ул. “Юрий Венелин” №5 137/ГИ/14.08.2018 г.
129/30.08.2020 г - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-546, /с ид. 10135.4505.450/, кв. 16, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II-ри м.р., блок 250, ж.к. „Вл.Варненчик“ II-ри м.р., град Варна 143/10.08.2018 г.
130/02.09.2020 г. - четвърта категория ДГ №12 „Ян Бибиян“, „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №12 „Ян Бибиян“: I етап – площадка за игра на открито №1 и №2;II етап – площадка за игра на откито №3 и №4;III етап – площадка за игра на открито №5 и №6. УПИ VIII „детско заведение“, (ид. 10135.2556.323 по КК), кв. 995, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна, ул. „Дойран“ № 9, град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна 201/ГИ/ 18.12.2017 г.
131/08.09.2020 г. - четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДГ №9 „АЛЕН МАК“,V етап – площадки за игра на открито №3;VI етап – спортна площадка;VII етап – площадки за игра на открито №4;IX етап – площадки за игра на открито №6 ПИ 10135.2562.165 по КК, по плана на 20 м.р. на гр. Варна, ж.к. „Чайка“, до бл. 61, град Варна, община Варна, област Варна 53/ГИ/ 28.04.2017 г.
132/ 10.09.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-220?458, кв. 31а /с ид. 10135.2575.458/, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна, район „Приморски“, кв. „Виница“, ул. „Евксиноград“ №11,град Варна, община Варна, област Варна №237/ 18.12.2018 г.
133/11.09.2020 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-323 (с идент. 10135.5506.323), кв. 126 по плана на 29-ти м.р., гр. Варна, район “Аспарухово”, ул. “Кирил Пейчинович” №38 132/ 02.08.2018 г., допълнено със Заповед №А-61/ 29.10.2018 г. и Заповед №А-50/ 17.05.2019 г.
134/11.09.2020 г. - пета категория ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС УПИ IХ-40 „за търговски комплекс“, (с идентификатор 10135.2556.40), кв. 997, по плана на 5-ти м.р., град Варна, ул. „Ян Палах“ №12, район „Приморски“ РС №128/ 28.08.2018 г., издадено от Главен архитект на район „Приморски“ , допълнено със Заповед №А-84/ 14.08.2018 г. и Заповед №А-51/ 17.06.2020 г. , издадени от Главен архитект на Община Варна
135/14.09.2020 г. - четвърта категория “Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции” за обособена позиция №5: “Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: р-н „Приморски”, кв. „Левски“, ул. „Дубровник“ №16” поземлен имот с идентификатор 10135.2554.41 на град Варна,с административен адрес: ул. „Дубровник“ №16, район „Приморски“, град Варна, община Варна, област Варна 153/11.09.2019 г.
136/16.09.2020 г. - пета категория АПАРТ ХОТЕЛ – СГРАДА ЗА ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ“ ХVI-3?441, (с идентификатор 10135.1506.727), кв. 84, по плана на 7-ми м.р., град Варна, ул. „Хан Омуртаг“ №3, район „Одесос“ 23/ 17.03.2016 г.
137/17.09.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIX-638, 639 „за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1310/, кв. 855, по плана на 9-ти м. р., гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №39,град Варна, община Варна, област Варна 82/ 16.05.2019 г.
138/17.09.2020 г. - четвърта категория КУРОРТНИ СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ УПИ LXIII-3663,3664 (с идент. 10135.2564.1354), кв. 12 по плана на Вилна зона на гр. Варна, ул. “12-та” №21 65/ 12.03.2010 г. на Гл. арх. на Община Варна, изменено със Заповед №72/ 02.11.2015 г. на Гл. арх. на район “Приморски”, презаверено със Зап.№24/17.03.2016 г. и допълнено със Заповеди №№А-35/09.04.2019 г. и А-87/12.12.2018 г. на Главен архитект на Община Варна
139/17.09.2020 г. - четвърта категория НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-2, (с идент. 10135.2557.306), кв. 699, по плана на 2-ри м.р. на гр. Варна, ул. “Генерал Столипин” №11 239/ 19.12.2018 г.
140/21.09.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА УПИ XХII-1867-“за жил. стр.”, (с ид. 10135.2563.1867), кв. 49 по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Стоян Златаров” №1А 147/17.08.2018 г., допълнено със Заповед №А-38/ 19.04.2019 г.
141/21.09.2020 г. - пета категория СКЛАД С ОФИС УПИ VII-1010 “за производствено складова дейност и търговия”, (с идент. 10135.3514.335), кв. 39, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, ул. “Девна” №128 44/20.03.2018 г.
142/24.09.2020 г. - четвърта категория ОФИСНА СГРАДА УПИ ХI-39-“за общ.обсл.”, (идент. 10135.1506.79), кв.139, по плана на 7-ми м.р., гр.Варна, ул. “Халил Ефенди” №13 163/25.10.2017 г.
143/ 07.10.2020 г. - четвърта категория Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда с административен адрес: гр. Варна, р-н „Младост“, ж.к. „Трошево“ бл. 49, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна, намираща се в ПИ с идентификатор №10135.3515.477.4 намиращ се в ПИ с идентификатор №10135.3515.477.4, ж.к. „Трошево“, град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна 175/ 01.10.2019 г.
144/ 24.09.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №1681 по плана на СО “Боровец – юг”, землище Галата, район “Аспарухово”, гр. Варна 464/ 11.12.2009 г.
145/ 09.10.2020 г. -четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА „ФАНТАЗИЯ“ УПИ ХII-807, кв. 4, (с идентификатор 10135.3515.1836), по плана на 16-ти м.р., град Варна, с административен адрес: ул. „Фантазия“ №36, вх. А, вх. Б, вх. В, град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна 60/ 18.06.2014 г., презаверено със Заповед №А-85/ 31.08.2017 г. и допълнено със Заповед №А-115/ 05.12.2019 г.
146/ 14.10.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ с идентификатор №10135.5426.195, кв. 55, по плана СО „Ракитника“, град Варна, община Варна, район „Аспарухово“, област Варна 42/ 28.03.2011 г.
147/ 20.10.2020 г. - пета категория ХЛАДИЛЕН СКЛАД урегулиран поземлен имот ХI-325, /с идентификатор 10135.5501.325/, кв. 11, по плана на ЮПЗ, град Варна №122/ 14.10.2016 г., допълнено със заповед №А-52/22.05.2019 г.
148/ 20.10.2020 г. - четвърта категория ТУРСКИ РЕСТОРАНТ „МАРМАРИС“ – представляващ вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки №2.048 и №2.048а кота +5,95 в „ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор №10135.3514.547.1 в УПИ VII-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, с административен адрес: бул. „Сливница“ №185, гр. Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна 29/ 26.02.2020 г.
149/ 20.10.2020 г. - четвърта категория БАНКОВ ОФИС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1506.958.1.7 И ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1506.958.1.8 имот с идентификатор 10135.1506.958, кв. 89, по плана на 7-ми м.р.,с административен адрес: ул. „Цар Симеон I“ №29, район „Одесос“, град Варна, община Варна, област Варна 82/19.05.2020 г.
150/ 22.10.2020 г. - пета категория ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАЖ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА УПИ ХIII-613, кв. 30, кв. Галата,район “Аспарухово”, ул. “Панорамна” №4 5/08.02.2006 г. на гл. арх. на район “Аспарухово”, презаверено на 17.05.2010 г. от гл. aрх. на Община Варна и на 03.07.2015 г. от гл. aрх. на район “Аспарухово”
151/ 22.10.2020 г. - пета категория СЕМЕЕН ХОТЕЛ С КАФЕ – АПЕРИТИВ И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА УПИ ХIII-613, кв. 30, кв. Галата,район “Аспарухово”, ул. “Панорамна” №4 14/22.02.2006 г. на гл. арх. на район “Аспарухово”, презаверено на 17.05.2010 г. от гл. aрх. на Община Варна и на 03.07.2015 г. от гл. aрх. на район “Аспарухово”
152/ 22.10.2020 г. - четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - апартамент (с идентификатор 10135.5502.108.2.2) В помещение ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "ЗАМЕСТВАЩА ГРИЖА" КЪМ “ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ” в сграда с идентификатор 10135.5502.108 гр. Варна, район “Аспарухово”, ж.к. “Дружба”, бл. 17, вх. Б, ет. 1, ап. 11 91/09.06.2020 г.
153/ 22.10.2020 г. - четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (с идентификатор 10135.5502.119.3.7) В ОБЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА “ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ” гр. Варна, район “Аспарухово”, ж.к. “Дружба”, бл. 11, вх. А, ет. 1, сграда с идентификатор 10135.5502.119.3 92/09.06.2020 г.
154/ 23.10.2020 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА урегулиран поземлен имот II-444“за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.444/, кв. 16, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“- II м.р., гр. Варна. 7/11.01.2019 г
155/ 30.10.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот 3781, кв. 22, по плана на местност „Зеленика“, землище „Галата“, община Варна, с ид. №10135.5545.4173.1 43/ 23.04.2008 г. на Главен архитект на район „Аспарухово“
156/02.11.2020 г.- четвърта категория СКЛАДОВА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ УПИ ХVIII-1394 „за производствено-складова дейност“ (вторични суровини), (ПИ с ид. 10135.3511.1394), кв. 5, по плана на м. „Планова“, град Варна, бул. „Трети март“ №22 „Б“, град Варна, район „Младост“, област Варна РС №64/ 16.04.2019 г., допълнено със Заповед №А-108/ 20.11.2019 г. и Заповед №А-12/ 14.02.2020 г.
157/05.11.2020 г.- пета категория Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ №1830, кв. 42, по плана на СО „Манастирски рид“, град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна 336/ГИ/ 13.10.2010 г.
158/05.11.2020 г.- пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №1830, кв. 42, по плана на СО „Манастирски рид“, град Варна, БЧД 517-1“ №830, град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна 377/ 25.09.2009 г.
159/06.11.2020 г. - пета категория ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVIII-419,420 (с идент. 30497.501.148), кв. 53 по плана на с. Звездица, п.к. 9027,ул. “Венера” №3, секция №386 204/12.11.2019 г.
160/10.11.2020 г.- четвърта категория Преустройство и смяна предназначението на „Търговски обект“ с идентификатор 10135.3512.262.2.2 в „Банков офис“ в УПИ IV-„за обществено обслужване“, (с идентификатор 10135.3512.262.2), кв. 4, по плана на ж.к. „Младост“ I-ви м.р., град Варна, бул. „Сливница“ №186, град Варна, район „Младост“ 145/ 11.08.2020 г.
161/10.11.2020 г. - пета категория СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ в УПИ VІІІ-359-„за обществено обслужване“, с ид. 10135.5501.363, квартал 2, по плана на Южна промишлена зона, град Варна. 106/20.06.2018 г.
162/ 11.11.2020 г.- четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ, НАХОДЯЩ СЕ В ДГ №47 „ЛЮЛЯЧЕ“ УПИ I „за детско заведение“, кв. 2а, (ид. 10135.5510.333), по плана на кв. „Галата“, гр. Варна, ул. „Адмирал Грейг“ №21, 96/ГИ/30.09.2016 г., допълнено със Заповед №13/ГИ/31.07.2020 г.
163/ 13.11.2020 г.- четвърта категория Ремонт на улична мрежа по плана на 1-ви микрорайон, район „Одесос“, гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Георги С. Раковски“ в участъка от ул. „Проф. Марин Дринов“ до ул. „Проф. Н. Державин“ намиращ се нa ул. „Георги С. Раковски“ в участъка от ул. „Проф. Марин Дринов“ до ул. „Проф. Н. Державин“, по плана на 1-ви м.р., град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна 204/ГИ/04.10.2019 г.
164/ 13.11.2020 г.- четвърта категория Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, намиращи се в ДГ №39 „Приказка“ УПИ ХI „Детска градина“, (ид.10135.4505.62 по КК), кв. 9, по плана на II м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, град Варна, община Варна, район „Владислав Варненчик“, област Варна 12/ГИ/16.02.2017 г., допълнено със Заповед №12/ГИ/ 31.07.2020 г.
165/19.11.2020 г. - четвърта категория Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост №526 „Сочи“ до електромерно табло тип ТЕПО за Атракционно-развлекателно заведение, находящо се в УПИ II-265 „за развлекателен комплекс“, кв. 47 (с ид. №10135.513.265), по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна кв. 47, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, град Варна, община Варна, област Варна 27/ГИ/ 18.02.2019 г.
166/19.11.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-1896, (с ид. 10135.2552.5246), кв. 239, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, ул. „Латинка“ №74, район „Приморски“, град Варна, община Варна, област Варна 15/30.01.2019 г.
167/19.11.2020 г. - четвърта категория Основен ремонт на зали и кабинети към Клиника по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда, в блок 7 (с ид.10135.2555.2677.9) и блок 8 (с ид. 10135.2555.2677.13) на УМБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД УПИ I-330“за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП”, кв. 9 (ПИ с ид.10135.2555.2677), 23-ти м.р. на гр. Варна, м. “Сотира”, бул. “Христо Смирненски” №1 47/22.03.2019 г. на Главен архитект на Община Варна, допълнено със Заповед №А-24/25.03.2020 г.
168/20.11.2020 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-4183, СО “Горна Трака”, гр. Варна, район “Приморски”, ул. “Камен Калчев” №26 384/30.09.2009 г.
169/20.11.2020 г. - пета категория ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС “ТЕРАСИТЕ”, I-ви етап: ЖИЛИЩЕН БЛОК А-1 С БИСТРО И НАВЕС УПИVI-67-“за жил.стр., обществено обсл., търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.”, кв. 1, (идент.№ 10135.4019.109), м-ст “Терасите”, р-н “Вл. Варненчик”, гр.Варна, бул. “Света и Елена” №6А 188/ 09.10.2018 г.
170/23.11.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА поземлен имот 58, кв. 5 по ПНИ на СО „Добрева чешма“, район „Приморски“, Община Варна 272/09.07.2009 г.
171/24.11.2020 г.- четвърта категория Основен ремонт, реконструкция, промяна предназначение на жилищна сграда и преустройство на покривна конструкция с изграждане на надзид до 1.50 м., реставрация и реновация на фасадата на сграда с идентификатор 10135.1507.53.1 УПИ ХII-10, (ПИ с идентификатор 10135.1507.53), кв. 8, по плана на 8-ми м.р., град Варна, ул. „Драган Цаков“ №17, град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна 165/ 19.09.2018 г.
172/26.11.2020 г. - четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДГ №37 „ПЛАМЪЧЕ“,I етап – осигуряване на достъпна среда,II етап – площадки за игра на открито №6, природен кът и опитно поле,III етап – площадки за игра на открито №5,IV етап – площадки за игра на открито №4,V етап – спортна площадка,VI етап – площадки за игра на открито №3,VII етап – площадки за игра на открито №2,VIII етап – площадки за игра на открито №1 УПИ I „за детска градина“, (ид. 10135.4502.120 по КК), кв. 16 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, до бл. 402, град Варна, община Варна, област Варна 59/ГИ/10.05.2017 г.
173/26.11.2020 г. - четвърта категория ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ УПИ XXXII-343 “за обществено обсл.”, кв. 3 по плана на ОП.3, р-н “Владислав Варненчик”, гр.Варна, ул. “Ян Хуниади” №59 214/30.10.2007 г., презаверено на 02.10.2019 г. и допълнено със Заповед №А-106/18.11.2019 г.
174/27.11.2020 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИт V-444-„за жил. стр.“, (с идентификатор 30497.505.1001), кв. 62, по плана на СО „Под село“, с. Звездица,ул. „Делфин“ №21, община Варна, област Варна 180/28.12.2016 г.
175/27.11.2020 г. - пета категория Промяна на предназначение на Склад №2 на две нива, с ид. №10135.2563.91.1.26 в Апартамент А УПИ IV-2328, кв. 3 по плана на кв. “Бриз-юг”, гр. Варна 168/ 17.09.2020 г.
176/01.12.2020 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №5426.318, КВ. 38, по плана на СО “Ракирника”, район “Аспарухово”, гр. Варна 223/ 02.07.2010 г.
177/07.12.2020 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IX-36 (с идент. 30497.501.37), кв. 4 по плана на с.Звездица, ул.“Феникс” №4 178/02.10.2018 г.
178/07.12.2020 г. - четвърта категория МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ УПИ II-265“за развлекателен комплекс“, кв. 47, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, град Варна, община Варна, област Варна 385/30.09.2009 г., допълнено със заповеди №№118/30.11.2016 г. и А-28/08.04.2020 г.
179/09.12.2020 г. - четвърта категория Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по Ревматология, находяща се на седми етаж на основната сграда, в блок 6 и блок 7 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД УПИ I-330 “комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв. 9, (ПИ с идентификатор 10135.2555.2677), по плана на 23-ти м. р. на гр. Варна, м. „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“ №1, Варна, община Варна, област Варна 140/31.07.2020 г.
180/09.12.2020 г.- четвърта категория Основен ремонт на ул. „Св. пророк Илия“ и ул. „Св. Йоан Кръстител“ намиращ се на ул. „Св. пророк Илия“ и ул. „Св. Йоан Кръстител“, по плана на кв. „Виница“, град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна 242/ГИ/ 02.12.2019 г.
181/16.12.2020 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,/I-ВИ ЕТАП – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ/ УПИ ХI-д, (с идентификатор 72709.501.801), кв. 19, по плана на с. Тополи, oбщина Варна, ул. „Д-р Атанас Липов“, п.к. 9024, с. Тополи, община 187/23.10.2019 г.
182/17.12.2020 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-13, кв. 9, (с идентификатор 10135.3523.13) по плана на СО „Кочмар“, град Варна, с административен адрес: СО „Кочмар“ №13, град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна 168/ 23.12.2016 г.
183/17.12.2020 г.- четвърта категория Преустройство и ремонт на помещения на първи, трети и приземен етаж в СУ „Гео Милев“ УПИ – „за училище“ (с идентификатор 10135.3512.158), кв. 8, по плана на ж.к. „Младост“ II-ри м.р., град Варна,бул. „Република“ №124А, град Варна, община Варна, район „Младост“ 142/ 06.08.2020 г.
184/18.12.2020 г.- четвърта категория Преустройство и промяна предназначение на част от гараж за електрокари с идентификатор 10135.5501.311.12 в „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ – ЗАКУСВАЛНЯ“ УПИ XVI-277, 280,(с идентификатор 10135.5501.311), кв. 2, по плана на ЮПЗ, град Варна, община Варна, област Варна 144/26.08.2019 г.
185/21.12.2020 г.- четвърта категория Промяна предназначение на ресторант с идентификатор 10135.2573.179.1.22 в магазин и апартамент, находящ се в жилищна сграда с ваканционни апартаменти УПИ XXVII-3692, (с идентификатор 10135.2573.179), кв. 48, по плана на к.к „Чайка“, град Варна, община Варна, област Варна 215/02.12.2020 г.
№ по ред Наименование на строеж Местонахождение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) 4

УВЕ 2020 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.