УВЕ 2019 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Строеж Местонахождение
1 01/ 15.01.2019 г - пета категория №63/ 08.12.2003г, издадено от Главен архитект на район “Аспарухово”, Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 10135.5545.3323, местност “Зеленика”, гр. Варна
2 02/ 28.01.2019 г - четвърта категория №5/ 20.01.2016 г., допълнено със Заповед №63/ 14.07.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-8, (идентификатор 10135.1506.190), кв.115, по плана на 7-ми м.р., ул. “Капитан Петко войвода” №26, гр. Варна
3 №03/ 28.01.2019 г.- четвърта категория №136/ГИ/ 08.08.2018 г. СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА И ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА – ИЗТОК ПИ 10135.1510.10 и ПИ 10135.1510.14 по КК и КР на гр. Варна
4 04/ 30.01.2019 г - четвърта категория №27/ 16.02.2017 г., допълнено със Заповед №А-95/ 10.10.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-3, кв. 37, (с идентификатор 10135.2560.96), по плана на 18-ти м.р., ул. “Сава Радулов” №16, гр. Варна
5 05/ 31.01.2019 г - пета категория №117/ 05.10.2016 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ LХХХI-23 "за жилищно строителство", кв. 18, (с идентификатор 10135.2563.23), по плана ж.к. “Бриз-юг”, гр. Варна, с адм. Адрес ул. "стоян Бъчваров" №14, гр. Варна."
6 06/ 05.02.2019 г - четвърта категория №128/ 28.10.2015 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 75, вх. Г с рег.№РД-02-30-194 от 25.05.2015 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 75, вх. Г
7 07/ 06.02.2019 г - четвърта категория №130/ 17.08.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-15,15а, (идентификатор 10135.2556.188), кв. 621, по плана на 5-ти м.р., ул. “Битоля” №31, гр. Варна
8 08/ 08.02.2019 г - пета категория №02/ 02.02.2007 г., издадено от Главен архитект на район “Владислав Варненчик”, Община Варна СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ УПИ VI-993=1021, кв. 28 по плана на ЗПЗ-Варна, землище с. Тополи, Община Варна
9 09/ 13.02.2019 г - пета категория №9/ 04.02.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XII-284, (с идентификатор 10135.2563.284), кв. 45, по плана на 21-ви м.р., бул. “Княз Борис I” №161, гр. Варна
10 10/ 14.02.2019 г - пета категория №133/ 11.11.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XV-446, (с идентификатор 10135.2564.446), кв. 25 по плана на Вилна зона, ул. “9-та” №21, гр.Варна
11 11/ 14.02.2019 г - пета категория №30/ 15.03.2011 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №2517.1836 по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна
12 №12/ 19.02.2019 г.- пета категория №305/ 28.09.2010 г., допълнено със Заповед №А-110/ 28.11. 2017 г. (към РС №305/ 28.09.2010 г.), от Главен архитект на Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХII-534, кв. 25, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Патриарх Максим“ №17, ПИ с идентификатор 10135.3506.1189
13 №13/ 20.02.2019 г.- пета категория №49/ 26.04.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-238, кв. 11 (с ид. 10135.4502.238) по плана на III м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, Община Варна (I-етап, обхваща: сутерена и 1 жилищен етаж, а II-етап включва: 2, 3 жилищен етаж и таванските помещения)
14 14/ 20.02.2019 г - четвърта категория №51/ 27.03.2017 г., допълнено със Заповед №А-30/ 18.05.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-985,1007, кв. 69, (с идентификатор 10135.1507.1166), по плана на 8-ми м.р., ул. “Цар Иван Шишман” №5, гр. Варна
15 15/ 21.02.2019 г - четвърта категория №14/ 26.01.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ “А” УПИ VIII-204,205,206,207, (ид. 10135.3513.453), кв.1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. “Атанас Томов” №3, гр. Варна
16 16/ 28.02.2019 г - пета категория №95/ 16.08.2016 г. и Заповед №100/ 07.11.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVIII-857, (с ид.№ 10135.3506.857), кв. 28 по плана на СО “Пчелина”, ул.“Коста Цонев” №6, гр.Варна
17 17/ 06.03.2019 г - пета категория №145/ 13.08.2018 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЛИАЛА НА ДГ №12 “ЯН БИБИЯН” имот с ид.№10135.2558.23, кв. 636 по плана на 6-ти м.р. на гр. Варна, ул.“Добруджа” №1
18 18/ 06.03.2019 г - четвърта категория №148/ 14.09.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-738 (с идентификатор 10135.2553.476) в кв. 52, по плана на 25-ти м.р., ул.“Еделвайс” №7а, гр.Варна
19 №19/ 07.03.2019 г.- четвърта категория №72/ 24.04.2018 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ №4 С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5502.190.1.4, В „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ находящ се на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.190.1, изградена в парцел „жилищен комплекс“, кв. 20, по ЗРП на 27-ми м.р., ул. „Гривица“, бл. 10, гр. Варна
20 №20/ 12.03.2019 г.- четвърта категория №154/ 04.09.2018 г. РЕМОНТ С ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ДГ №1 „СВЕТУЛКА“ УПИ III-„за детска ясла“, с идентификатор 10135.1503.663, кв. 390, по плана на 10-ти м.р., ул. „Парижка комуна“ №25, гр. Варна
21 №21/ 12.03.2019 г.- пета категория №176/ 03.06.2010 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ-2723.15 (стар 1551) по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, СО „Ваялар 723-1“ №041
22 №22/ 13.03.2019 г.- пета категория №59/ 05.04.2018 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ В ОБЕМА НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.513.715.1 И 10135.513.715.2 – СНЕК БАР УПИ I-100 „за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, (с идентификатор 10135.513.715), кв. 68, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
23 №23/ 21.03.2019 г.- четвърта категория №47/ 24.03.2017 г., допълнено със Заповед №А-63/ 12.07.2017 г., Заповед №А-26/ 04.05.2018 г. и Заповед №А-54/ 15.10.2018 г. издадени от Главен архитект на Община Варна ОФИС СГРАДА И ПЛЪТНА ОГРАДА ПО ВЪТРЕШНАТА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ УПИ IХ-69, (ид.10135.1504.79), кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул.„Генерал Колев“ №12, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №12, Офис сграда
24 №24/ 27.03.2019 г. - четвърта категория РС №24/ 08.02.2017 г., допълнено със Заповед №А-47/ 23.08.2018 г. , издадени от Главен архитект на Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVI-198, (идентификатор 10135.3513.1920), кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ №1А, гр. Варна
25 25/ 02.04.2019 г. - четвърта категория №152/ 14.12.2015 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” №20, с рег.№РД-02-30-99 от 16.12.2014 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” №20
26 26/ 02.04.2019 г. - пета категория №162/ 21.12.2015 г. ВИЛНА СГРАДА №2 ПИ №505.973, (с идентификатор 10135.505.973), кв. 321а, по ПНИ на СО “Под село”, с. Звездица, община Варна
27 27/ 05.04.2019 г. - четвърта категория №213/ 19.11.2018 г. Преустройство и промяна на предназначението на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1030.292.1.22 в “БАНКОВ И ФИНАНСОВ ОФИС” на “ТЕКСИМ БАНК” АД, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ I-“за жилищно строителство”, кв. 531, по плана на 14-ти м.р., ул. “Яне Сандански” №1, гр. Варна ул. “Яне Сандански” №1, гр. Варна
28 28/ 09.04.2019 г. - пета категория №200/ 31.10.2018 г. Промяна предназначение на ОФИСНА СГРАДА в “ЖИЛИЩНА”, находящ се в УПИ III-3303-“за жилищно строителство”, (с ид. 10135.2515.3303), кв. 15, по плана на СО “Ален мак”, гр. Варна гр. Варна, СО “Ален мак”,
29 №29/ 10.04.2019 г.- четвърта категория №155/ 14.12.2015 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА, ул. „Иларион Макариополски“ №15, с рег.№РД-02-30-81 от 16.12.2014 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 ул. „Иларион Макариополски“ №15, гр. Варна
30 №30/ 11.04.2019 г.- пета категория №200/ 19.12.2008 г., допълнено със Заповед №121/ 01.10.2013 г., поправка на явна фактическа грешка със Заповед №137/ 31.10.2013 г., презаверено със Заповед №67/ 23.07.2014 г. и допълнено със Заповеди №85/ 26.09.2014 г., №19/ 04.03.2015г, №78/ 27.08.2015г и №А-70/ 24.07.2017 г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС – ПЪРВИ ЕТАП – ВХОД 7 УПИ III-871, кв. 42, по плана на 1-ви м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна
31 31/ 15.04.2019 г. - пета категория №213 /ГИ/ 17.12.2018 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП 2057 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XLVI-471, 1012, кв. 18 (с ид. №10135.3506.1652), по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна гр. Варна, СО “Пчелина”
32 32/ 16.04.2019 г. - пета категория Акт за узаконяване №74/ 18.08.2000 г. и Разрешение за строеж №433/ 14.08.2006 г., издадени от главен архитект на район “Приморски” ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 1351 (с ид. №10135.2526.834), кв. 30, по плана на местност “Свети Никола”, гр. Варна гр. Варна, ул. “арх. Стоян Доков” №1
33 33/ 17.04.2019 г. - четвърта категория №304 /ГИ/ 01.10.2010 г. ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА ул. “Никола Палаузов” №2 и ул. “Панайот Медникаров” №14 в УПИ VII-1, 20, кв. 868 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна
34 34/ 22.04.2019 г. - четвърта категория №108/ 25.07.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХIХ-169, (с идент. 10135.5504.169), кв. 56, по плана на 28-ми м.р. На гр.Варна ул. “Янтра” №6, р-н “Аспарухово”, гр. Варна
35 №35/ 23.04.2019 г.- пета категория РС №124/ 17.10.2016 г., допълнено със Заповед №23/ 28.02.2017 г. издадени от Главен архитект на Община Варна ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ – I- ВИ ЕТАП УПИ IХ-56, (идентификатор 10135.2568.100), кв. 71, по плана на местност „Абатко“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
36 36/ 15.05.2019 г. - четвърта категория №106/ 06.08.2008 г, допълнено със Заповед №74/ 25.06.2013 г., със Заповед №109/ 29.08.2013 г. строежите са прекатегоризирани 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА и 2. ВиК ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-1, кв. 178, по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, административен адрес: ул. “Густав Вайганд” №10, гр. Варна
37 37/ 16.05.2019 г. - четвърта категория №66/ 16.04.2018 г., изменено със забележка от 15.05.2019 г. Промяна предназначение и преустройство на част от хотелски комплекс “ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК”, тяло “F”, находящ се в УПИ III-219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 452, 454 “за хотелски комплекс”, (с идентификатор 10135.513.520), кв. 62 по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна гр. Варна, к.к. “Златни пясъци”, хотелски комплекс “ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК”, тяло “F”
38 38/ 20.05.2019 г. - четвърта категория №386/ 17.12.2010 г., допълнено със Заповед №37/ 07.04.2014 г. и презаверено със Заповед №4/ 18.01.2016 г. КОМПЛЕКС СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, I-ви етап: СГРАДИ №№6, 7 И 8 И ПАРКИНГ ЗА 21 АВТОМОБИЛА ПИ 10135.5511.752 по КККР на гр. Варна (УПИ VI-5511.752 /стар ч.72187, №730, кв. 21 по плана на Курортна зона “Прибой”, землище “Галата”, гр. Варна)
39 39/ 22.05.2019 г. - четвърта категория №33/ 28.02.2018 г. Вътрешно преустройство между оси U1 и Q и между оси 5 и 8 на кота +5,94 м. в обект "ГРАНД МОЛ - ВАРНА"" в УПИ V-590, 591-"за обществено обслужване", с (идент. 10135.3516.142), кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ №2, гр. Варна"
40 №40/ 22.05.2019 г.- пета категория РС №66/ 11.02.2009 г., издадено от Главен архитект на Община Варна ВИЛНА СГРАДА ПИ-876, (стар 3595), кв. 99, по плана на СО „Траката“, гр. Варна
41 №41/23.05.2019 г. - четвърта категория №134/ 24.08.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VII-373, (с идентификатор 10135.2556.373), кв. 603, по плана на 5-ти м.р., ул. “Брегалница” №18, гр. Варна
42 №42/ 28.05.2019 г.- четвърта категория №118/ 09.07.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна СКЛАДОВА БАЗА – II ЕТАП, ТЯЛО „В“ УПИ XV-1240 „за производствено складова дейност“, кв. 11, (с идентификатор 10135.3514.218), по плана на ЗПЗ, гр. Варна
43 43/ 03.06.2019 г. №195/ГИ/ 22.11.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на сграда „Юнашки салон“ и периметъра ? за нуждите на ОП „Спорт – Варна“ УПИ II (с идентификатор 10135.1506.36), кв. 136, по плана на 7-ми м.р., ул. “Христо Ботев” №1, гр. Варна
44 44/ 11.06.2019 г. №231/ 12.07.2010 г. и Заповеди №№122/ 02.10.2013 г. и №А-59/ 26.10.2018 г. ГАЛЕРИЯ И АПАРТАМЕНТИ в УПИ XХIV-96-“за обществено обслужване – сграда със смесено предназначение”, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна гр. Варна, район “Вл. Варненчик”
45 45/ 11.06.2019 г. №235/ 13.07.2010 г. и Заповеди №№159/ 09.12.2013 г. и А-60/ 26.10.2018 г. ГАЛЕРИЯ И АПАРТАМЕНТИ в УПИ XХIII-94-“за обществено обслужване – сграда със смесено предназначение”, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна гр. Варна, район “Вл. Варненчик”
46 46/ 11.06.2019 г. №155/ГИ/ 25.09.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV ОТ ТРАФОПОСТ (БКТП) №2062 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО пред УПИ I-167, (ид.№10135.2568.130), кв. 36, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
47 47/ 12.06.2019 г. №140/ 04.09.2017 г. и Заповед № А-26/18.03.2019 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ I-407, кв. 7, (с идентификатор 10135.4505.407), по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ II-м.р., община Варна, гр. Варна, район “Вл. Варненчик”
48 48/13.06.2019 г. №130/ 12.08.2011 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №5549.1595, кв. 10, по плана на СО “Прибой“, община Варна, с идентификатор 10135.5549.1595.2
49 49/14.06.2019 г. №360/ 18.11.2010 г. ВИЛНА СГРАДА УПИ XXII-271, кв. 10, по плана на СО “Сотира“, район „Приморски“, гр. Варна, община Варна, с идентификатор 10135.2508.271.2
50 50/14.06.2019 г. №180/ГИ/ 29.10.2018 г. Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение обхващаща участъка от кръстовището на бул. "Сливница" с бул. "Княз Борис І" до пл. "Антон Новак" и зад колнадата и извеждане на видеосигнала в команден център (зала 17) в сградата на Община Варна " гр. Варна - участъка от кръстовището на бул. "Сливница" с бул. "Княз Борис І" до пл. "Антон Новак" и зад колнадата и извеждане на видеосигнала в команден център (зала 17) в сградата на Община Варна "
51 51/17.06.2019 г. №144/ 13.08.2018 г. ДГ №41 “ПЪРВИ ЮНИ” (С ЯСЛЕНА ГРУПА) – РЕМОНТ, ГАЗИФИКАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ УПИ II-“за детска градина” с идент. №10135.4502.227, кв. 5, III-ти м.р., кв. “Вл. Варненчик”, гр. Варна
52 52/ 18.06.2019 г. №98/ГИ/ 02.07.2018 г. Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „Цифрова корпорация“ ООД на територията на гр.Варна и изтегляне на оптичeн кабел до крайни потребители Първи етап: Район „Одесос” - 9-ти м.р
53 53/ 21.06.2019 г. №93/ 30.06.2017 г., допълнено със Заповед №А-43/ 06.08.2018 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ I-177, (с идентификатор 10135.1026.177), кв. 568 по плана на 14-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” №55
54 54/ 24.06.2019 г. РС №161/ 24.10.2017 г., допълнено със Заповед №А-84/ 11.12. 2018 г. (към РС №161/ 24.10.2017 г.) и Заповед №А-39/ 19.04.2019 г. (към РС №161/ 24.10.2017 г., Заповед №А-84/ 11.12.2018 г.), издадени от Главен архитект на Община Варна МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПТЕКА И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ ХIХ-221, (идентификатор 10135.2554.633), кв. 29, по плана на 24-ти м.р., (ул.„Дубровник“ №39), гр. Варна
55 55/ 24.06.2019 г. РС №65/ 16.04.2019 г., издадено от Главен архитект на Община Варна ПЛУВЕН БАСЕЙН в УПИ V-108 „за хотелски комплекс“, (с идентификатор 10135.513.108), кв. 18, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
56 56/ 24.06.2019 г. №28/ 16.02.2018 г., допълнено със Заповеди №№А-18/ 28.03.2018 г. и А-47/ 09.05.2019 г. ХОТЕЛ И ВЪНШЕН БАСЕЙН с присъединителен водопровод, присъединителна канализация и присъединителен газопровод УПИ II-188, (ид.№10135.2569.188), кв.8, по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна
57 57/ 25.06.2019 г. №154/ 10.10.2017 г. 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА и 2. ВиК ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-1=243 (с идентификатор 10135.1503.243), кв. 360, по плана на 10-ти м.р., ул. “Рали Мавридов” №30, гр. Варна
58 58/ 25.06.2019 г. РС №96/ 03.07.2017 г., издадено от Главен архитект на Община Варна ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА СЪС СТРОИТЕЛЕН РЕЖИМ УПИ IV-14, (идентификатор 10135.1503.358), кв. 378, по плана на 10-ти м.р., ул. „Христо Самсаров“ №25, гр. Варна
59 59/ 26.06.2019 г. №334/ 26.08.2009 г. 1. КУРОРТНА СГРАДА и 2. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕН ТЛАСКАТЕЛ Ф63 ЗА КУРОРТНА СГРАДА УПИ ХI-42, кв. 66, по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна, административен адрес: гр. Варна, к.к. “Св. св. Константин и Елена”, ул. “46-та” №9
60 60/ 27.06.2019 г. №50/ 27.03.2019 г. Промяна предназначение на МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в “АПТЕКА” в сграда с идентификатор 10135.1502.163.5 УПИ I-“за жилищно строителство, магазини, подземни гаражи и спортна площадка”, (с идентификатор 10135.1502.163), кв. 508, по плана на 13-ти м.р., ул. “Братя Миладинови” №73, гр.Варна
61 61/ 28.06.2019 г. №34/ 01.03.2019 г. Промяна предназначение на гаражи 2 и 3 в “склад 1 и склад 2” в сграда с идентификатор 72709.510.206.9 ПИ с идентификатор 72709.510.206, в землището на с. Тополи, Община Варна
62 62/ 28.06.2019 г. №156/ 14.12.2015 г., издадено от Главен архитект на Община Варна и съгл. писмо изх.№ДК-06-ВН-889-00-449 от 24.06.2019 г. на РДНСК-Варна МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА, ул. „Петър Берон“ №19, с рег.№РД-02-30-173 от 22.05.2015 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийнаефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 ул. „Петър Берон“ №19, гр. Варна
63 №63/01.07.2019 г.- четвърта категория 19/ 11.02.2015 г. ПРИСТРОЙКА С ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща сграда на пожарна и учебен център, и НАДСТРОЙКА на съществуваща сграда пожарна и учебен център с ваканционни апартаменти за сезонно ползване II-ри етап – „Надстройка на съществуваща сграда пожарна и учебен център с ваканционни апартаменти за сезонно ползване, с 23 броя апартаменти и 3 броя ателиета“ УПИ Х-301-„за жилища и КОО“, (с идентификатор 10135.2571.301), кв. 28, по плана на КК „Чайка“, ул. “Янко Славчев” №46, гр. Варна
64 №64/02.07.2019 г.- четвърта категория 124/09.08.2017 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIII-377 (с идентификатор 10135.2553.689), кв. 1082 по плана на 26-ти м.р., ул. “Бяла Мура” №4, гр. Варна
65 65/ 03.07.2019 г. - пета категория №147/ 30.11.2016 г. Основно обновяване на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.3511.260.14, 10135.3511.260.15, 10135.3511.260.16, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.3511.260 за “комплексно жилищно строителство” по плана на ж.к. “Възраждане” III м.р., гр. Варна, с административен адрес: ж.к. “Възраждане”, бл. 59, вх. 1, вх. 2 и вх. 3, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради гр. Варна, ж.к.“Възраждане”, бл. 59, вх. 1, вх. 2 и вх. 3
66 66/ 05.07.2019 г. - четвърта категория 170/ 02.11.2017 г., допълнено със Заповед №А-20/ 17.04.2018 г. и Заповед №А-37/ 26.06.2018 г. на Главен архитект на Община Варна Основен ремонт, състоящ се от премахване на съществуващи тераси, изграждане на нови в обема на съществуващата сграда, асансьор и водно огледало УПИ III-243 “за хотел”, (с идентификатор 10135.513.243), по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна
67 67/ 08.07.2019 г. - четвърта категория 164/ 19.09.2018 г. НАДСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ УПИ III-243-„за хотел“ (с идентификатор 10135.513.243), кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
68 68/ 11.07.2019 г. - пета категория 489/ 28.10.2004 г., издадено от Главен архитект на район “Приморски” - Община Варна Надстрояване с един етаж на двуетажна вилна сграда УПИ IV-940,2105, кв. 66, по плана на КП “Ален мак”, гр. Варна
69 №69/ 11.07.2019 г.- четвърта категория 121/ГИ/ 09.12.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Варна Комуникационна свързаност за Министерство на образованието и науката посредством Единната електронна съобщителна мрежа – Линия №3 от Областна администрация – Варна, ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3), до Регионално управление на образованието, ул. „Цар Симеон I“ №32 (сграда с идентификатор 10135.1506.680.1), гр. Варна, в нова и в съществуваща тръбна мрежа, и монтаж на технологично оборудване в двете сгради ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3) и ул. „Цар Симеон I“ №32 (сграда с идентификатор 10135.1506.680.1), гр. Варна
70 №70/ 12.07.2019 г.- четвърта категория №185/ГИ/ 07.11.2017 г., издадено от Главен архитект на Община Варна Комуникационна свързаност за Върховен административен съд посредством Единната електронна съобщителна мрежа – Линия №13 от Областна администрация – Варна, ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3), до Административен съд, ул. „Никола Вапцаров“ №3А (сграда с идентификатор 10135.2562.198.1), гр. Варна, в нова и в съществуваща тръбна мрежа, и монтаж на технологично оборудване в двете сгради ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3) и ул. „Никола Вапцаров“ №3А (сграда с идентификатор 10135.2562.198.1), гр. Варна
71 №71/ 15.07.2019 г.- пета категория 12/13.02.2004 г. ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХI-1246 (с идентификатор 10135.5504.166), кв. 56, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, ул. „Тунджа“ № 7
72 72/ 22.07.2019 г. - пета категория 645/ 01.11.2007г, издадено от Гл. архитект на р-н “Приморски” - Община Варна, с вписана заб от 19.09.2008 г. за промяна по време на стр от гл. арх. на район “Приморски” и Приложение №1 (забележка при условията на чл. 152, ал. 2 и чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) на гл. арх. на Община Варна; 145/ГИ/07.04. 2011 г. 1. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ №1 и №2 II-ри етап – СГРАДА №1 и 2. Канализационно отклонение за жилищни сгради в поземлен имот с ид.№10135.2022.643 (УПИ IV-991, кв. 61), по плана на кв. Виница, гр. Варна, УПИ IV-991, кв. 61 по плана на кв. Виница, гр. Варна, ул.“Константин Павлов” №73, вх. “А”
73 73/ 22.07.2019 г. - пета категория 50/ 06.02.2009 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №1116, кв. 24 по плана на СО “Боровец-юг”, гр. Варна, ул.“Боровец-юг-19-та” №16
74 74/ 23.07.2019 г. - пета категория 97/ 23.06.2011 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ 10135.2517.1934 по ПНИ на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна
75 75/ 29.07.2019 г. - четвърта категория 101/ 25.06.2019 г. Промяна предназначение на Офис 4 в Магазин за хранителни стоки УПИ I-205,399“за хотел”, (с идентификатор 10135.513.615), кв. 35, по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна
76 76/ 29.07.2019 г. - пета категория 179/ 27.11.2017 г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – I-ви етап: СГРАДА №2 и II-ри етап: СГРАДА №1 УПИ XLIX-1886-“за жилищно строителство”, (с идентификатор 10135.2563.1886), кв.42, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Параскев Казански” №10
77 77/ 30.07.2019 г. - пета категория 217/ 21.11.2018 г. ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2563.370.1 УПИ Х-2105, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз“, ул. “Д-р Любен Попов” №8, гр. Варна
78 78/ 31.07.2019 г. - пета категория 97/ 04.07.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с открит басейн УПИ LVII-1846, (с идент. 10135.2563.1846), кв.47, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Василаки Пападопулу” №13
79 79/02.08.2019 г. 76/ 24.06.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХ-686, (с идентификатор 10135.2563.686), кв. 45, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „д-р Василаки Пападополу“ №11
80 80/05.08.2019 г. 100/ 29.08.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с 18 броя апартаменти, 2 броя офиси, 4 броя кабинети, подземен паркинг с 12 броя паркоместа, чрез системи за паркиране на две нива с повдигащ механизъм, 7 броя дворни паркоместа, 5 броя избени помещения, със сградно водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХIII-611,613, (с идентификатор 10135.1501.1294), кв. 311, по плана на 9-ти м.р., (ул. „Черни връх“ №32 и ул. „Хан Маламир“ №9), гр. Варна
81 81/06.08.2019 г. 40/12.03.2019 г. Обединение и промяна предназначение на магазини (самостоятелни обекти с идентификатори 10135.5506.836.1.38 и 10135.5506.836.1.37), в игрална зала за хазартни игри, находящи се в сграда с идентификатор 10135.5506.836 УПИ II-1414, кв. 144, 29-ти м.р., ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №73, кв. “Аспарухово”, гр.Варна
82 82/07.08.2019 г. 104/19.07.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН УПИ ХХХ-322, (с идентификатор 10135.2563.1902), кв. 40, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Любен Попов” №22А
83 83/07.08.2019 г. - пета категория 149/10.12.2015 г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И НЕСЪЩЕСТВЕНО УКРЕПВАНЕ НА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ с идентификатор 10135.536.261 по плана на „Приморски парк“, местност „Салтанат“ №55, гр. Варна, Община Варна
84 84/07.08.2019 г. 79/ 14.08.2014 г, допълнено със Заповед №100/ 20.10.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА (продължаване на строежа, изградена конструкция на подземен, първи и втори етаж, разрешен с РС №65/ 26.09.1996 г. на Главен архитект на район “Одесос”), РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА УПИ VI-31, кв. 180Б, по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Хан Кардам” №22
85 85/09.08.2019 г. 41/ 23.03.2012 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVI-236, (идентификатор 10135.2563.1660), кв. 45, по плана на 21-ви м.р., местност “Свети Никола”, гр. Варна, ул. “Д-р Василаки Пападопулу” №7
86 86/13.08.2019 г. 107/22.06.2018 г., допълнено със Заповед № А-71/19.11.2018 г. и Заповед № А-69/05.07.2019 г. СКЛАДОВЕ С ОФИСИ Първи етап – Склад „1“, Втори етап – Склад „2“ и Трети етап – Склад „3“ УПИ VI-563, кв. 13, (с идентификатор 10135.4510.563), по плана на ЗПЗ, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна
87 87/16.08.2019 г. 77/ 18.05.2017 г, допълнено със Заповед №А-53/ 23.05.2019 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-317, (идентификатор 10135.1026.317), кв.572, по плана на 14-ти м.р., ул. “Скопие” №15, гр.Варна
88 88/16.08.2019 г. №105/ 19.07.2017 г., допълнено със Заповед №А-41/ 25.04.2019 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, СНЕК-БАР И ДВА БРОЯ МАГАЗИНИ УПИ ХХХI-322, (с идент.10135.2563.1903), кв. 40, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Любен Попов” №24, вх. А и вх. Б
89 89/20.08.2019 г. 204/ГИ/26.11.2018г. ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 kV (сградно отклонение) от БКТП 1942 до три броя електромерни табла тип ТЕПО УПИ IV-122, кв. 71 (с идентификатор 10135.2568.144), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, местност „Абатко“, гр. Варна
90 90/21.08.2019 г. 116/ 14.03.2008 г., издадено от Главен архитект на район “Приморски” ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 149 по плана на СО “Виница Север”, гр. Варна
91 91/22.08.2019 г. 387/21.12.2010 г. ВИЛНА СГРАДА И ГАРАЖ – I-ви етап ПИ № 2520.1873, кв. 128, по плана на СО „Траката“, гр. Варна
92 92/26.08.2019 г. 188/ 28.12.2011 г., допълнено със Заповеди №№112/ 22.11.2016 г., 5/ 31.01.2017 г. и А-53/ 23.06.2017 г. и презаверено със Заповед №А-26/ 15.03.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХХI-440 (идентификатор 10135.3506.1213), кв. 19, по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна
93 93/27.08.2019 г. 44/26.04.2005 г. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ с печат от готови фолиа и хартия – преустройство, реконструкция, пристройка и надстройка на съществуващи постройки УПИ XI-1491, кв. 13, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
94 94/28.08.2019 г. 115/01.08.2017 г., допълнено със Заповеди №А-102/03.11.2017 г. и №А-3/22.01.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-6412, (с идентификатор 10135.2559.276), кв. 18, по плана на 17-ти м.р., ул. “Бреза” №8, гр. Варна
95 95/02.09.2019 г. - четвърта категория 53/ 28.03.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХV-445 „за жилищни сгради“ (с идентификатор 10135.1501.445), кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул.„Стара планина“ №70, район „Одесос“, гр. Варна, Община Варна
96 96/03.09.2019 г. - четвърта категория 32/17.02.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-409, (с идентификатор 10135.2554.279), кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. “Евлоги Георгиев” №18, гр. Варна
97 97/05.09.2019 г. - пета категория 25/19.02.2019 г. ДВЕ ХАЛЕТА ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ НАСИПНИ И ОПАКОВАНИ МАТЕРИАЛИ И КАНТАР УПИ II – 123 „Топливо“, (идентификатор 10135.5501.111), кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
98 98/09.09.2019 г. - четвърта категория 102/11.07.2017 г., допълнено със Заповеди №А-70/ 13.11.2018 г. и №А-72/ 11.07.2019 г. МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС УПИ VIII-„за обществено обслужване“ (с идентификатор 10135.2556.27), кв. 997, по плана на 5-ти м.р., ул. „Селиолу“ №48, гр. Варна
99 99/09.09.2019 г. - пета категория 14/ 07.02.2014 г. СКЛАДОВА СГРАДА УПИ I – 182 „за търговско – складови дейности“, кв. 505, по ПНИ на местност „До стадиона“, землище с. Тополи, Община Варна
100 100/11.09.2019 г. - пета категория 22/06.02.2018 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ с идентификатор 30497.505.969, кв. 57, по плана на С.О. “Под село“, землище Звездица, Община Варна
101 101/12.09.2019 г. - пета категория 185/ 08.10.2018 г. ОРАНЖЕРИИ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ ПИ № 72709.29.37, местност „Корията“, по к. к. на с. Тополи, Община Варна
102 102/19.09.2019 г. - пета категория 236/ 14.07.2010 г. и №405/ГИ/ 30.11.2010 г. ВИЛНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПИ №2723.789, кв. 96, по ПНИ на СО “Ваялар“, гр. Варна, с идентификатор 10135.2723.789
103 103/24.09.2019 г. - пета категория 47/ 04.04.2011 г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ №2723.893, кв. 96, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Вера Мутафчиева“ №9
104 104/24.09.2019 г. -четвърта категория 200/ГИ/ 13.12.2017 г. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА 10135.1506.35 ПО КК кв. 136, по плана на 7-ми м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бачо Киро“, гр. Варна
105 105/26.09.2019 г. - пета категория 111/21.09.2016 г. РАБОТИЛНИЦА ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА СУВЕНИРИ УПИ XVII-361, с идентификатор 30497.501.361, кв. 17, по плана на с. Звездица, Община Варна
106 106/01.10.2019 г. - пета категория 98/ 14.03.2009г., презаверено на 29.10.2012 г. и със Заповед №120/ 12.12.2015 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ-614, кв. 157 по ПНИ на СО “Траката”, гр. Варна
107 107/01.10.2019 г. -четвърта категория №20/ 02.02.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-80, кв. 129 (с идентификатор 10135.5506.58), по плана на 29-ти м.р., ул. “Димчо Дебелянов” №5, гр. Варна
108 108/03.10.2019 г. -четвърта категория 50 /ГИ/ 02.04.2019 г. Външни ВиК връзки за ПИ с ид. №10135.2572.158 (УПИ ХIХ-3210, кв. 24) по плана на КК “Чайка”, гр. Варна гр. Варна, КК “Чайка”
109 109/04.10.2019 г. -четвърта категория 174/ 14.11.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-387, (идентификатор 10135.2553.717), кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., ул. “Бяла мура” №9, гр. Варна
110 110/04.10.2019 г. -четвърта категория 4/ 17.01.2018 г., допълнено със Заповед №А-10/11.02.2019 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ I-7 (с идентификатор 10135.1030.381), кв. 554 по плана на 14-ти м. р., ул. “Константин Иречек” №9, гр. Варна
111 111/08.10.2019 г. - пета категория 46/ 05.02.2009 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ-882 (стар 3649), кв. 82, по плана на СО “Траката”, гр. Варна, ул. “Володя Вълчев” №1
112 112/09.10.2019 г. - пета категория 76/ 30.04.2018г., допълнено със Заповеди №№А-52/ 26.09.2018 г. и А-28/ 28.03.2019 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI-666,667-“за жилищно строителство” (с идентификатор 10135.4505.449), кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, блок 238
113 №113/14.10.2019 г.- пета категория №34/ 19.03.2011 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХIII-2575.1671 (стар 632), кв. 5, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Св. Йоан Кръстител“ №23
114 114/17.10.2019 г. - четвърта категория 72/ГИ/ 25.04.2019 г. Благоустройство УПИ II-230“за тр.п.”, (ПИ 10135.2554.158 по КК), кв. 47 по плана на 19 м.р., ж.к. “Чайка” на гр. Варна
115 №115/21.10.2019 г. -четвърта категория №71/ 28.07.2014 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VI-7, кв. 65, (с идентификатор 10135.1507.993), по плана на 8-ми м.р., ул.„Сан Стефано“ №33, гр. Варна
116 116/22.10.2019 г. - пета категория 132/ 23.08.2017 г. КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП - ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIV-5086“за жил. сграда”, (с идентификатор 10135.2552.5103) в кв. 127 по плана на кв. “Изгрев”, гр. Варна
117 117/24.10.2019 г. - пета категория 57/ 20.05.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХIII-136,139, (с идент. 10135.2564.139 и 10135.2564.136), кв. 8 по плана на м. “Вилна зона”, ул. “3-та” №18, гр. Варна
118 №118/28.10.2019 г. -четвърта категория №141/ 16.08.2019 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1.26 по КК и КР на гр. Варна от „кабинет и склад“ в „ЖИЛИЩЕ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ“ в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1 УПИ Х-2, (с идентификатор 10135.2568.2), кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
119 119/28.10.2019 г. - пета категория 78/ 14.05.2018 г, допълнено със Заповед №А-53/ 26.09.2018 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-882-“за жилищно строителство” (с идентификатор 10135.4505.448), кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, блок 244
120 120/01.11.2019 г. - пета категория 57/31.03.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XXV-34, с идентификатор 30497.15.43, кв. 96, по плана на с. Звездица, Община Варна
121 121/31.10.2019 г. - пета категория 159/ГИ/02.10.2018 г. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ VI-383, КВ. 18 (ПИ С ИД. 30497.501.383) ПО ПЛАНА НА С. ЗВЕЗДИЦА, ОБЩИНА ВАРНА с. Звездица, ул.“Андромеда” №9
122 122/07.11.2019 г. - пета категория 451/30.11.2009 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ-1389, с идентификатор 10135.5549.1389, кв. 54, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна
123 123/11.11.2019 г. - четвърта категория 74/30.04.2018 г. УЧИЛИЩЕ УПИ XIV-4260-„за обществено обслужване“, (идентификатор 10135.2552.5216), кв.121, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
124 124/11.11.2019 г.- пета категория 143/23.10.2012 г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIX-745, кв. 30, (с идентификатор 10135.5510.745), по плана на кв. Галата, р-н „Аспарухово“, ул. „Панорамна“ №12, гр. Варна
125 125/11.11.2019 г.-пета категория 150/ГИ/27.08.2019 г. ОУ "Капитан Петко Войвода" Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Капитан Петко Войвода" УПИ "За училище" (ПИ с ид. 10135.5510.491 по КК), кв. 1 по ЗРП на кв. Галата, гр. Варна
126 126/11.11.2019 г.-пета категория 145/ГИ/27.08.2019 г. ОУ "Св. Иван Рилски" Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Св. Иван Рилски" УПИ I – „За училище“ (ПИ с идентификатор 10135.3517.3 по КК), кв.1 по плана на 15 м.р. на ж. к. „Св. Иван Рилски“
127 127/13.11.2019 г.- пета категория 315/11.10.2010 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №2522.991, (стар 657?536), по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна
128 128/15.11.2019 г.-пета категория 146/ГИ/27.08.2019 г. ОУ "Св. Климент Охридски" Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Св. Климент Охридски" УПИ II-384 (ПИ с ид. 38354.501.541 по КК), по плана на с. Константиново, Община Варна
129 129/15.11.2019 г.-пета категория 153/ГИ/27.08.2019 г. ОУ " Захари Стоянов" Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Захари Стоянов" УПИ I – 244 (ПИ с идентификатор 10135.2562.244 по КК), кв.30 по плана на ж. к. „Чайка“
130 130/18.11.2019 г.-четвърта категория 52/ 8.03.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЛАБОРАТОРИИ КЪМ КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДА НА ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА УПИ II-330 „за здравеопазване, научна дейност и ТРП“, (ПИ с идентификатор 10135.2555.2642), кв.9, по плана на 23-ти м.р., м. „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“ №1
131 131/18.11.2019 г.-пета категория 150/ГИ/27.08.2019 г. ОУ "Стоян Михайловски" "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Стоян Михайловски" УПИ VII "За училище" (ПИ с ид. 10135.4505.81 по КК), кв. 17 по II -ри м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна
132 132/19.11.2019 г.-пета категория 242/04.05.2007 г., забележка към РС за промяна по чл. 154, ал. 5, вписана на 29.08.2011 г., Заповед №93/01.08.2013 г. за допълване към издадено РС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 1, 2, 3, 7 – II ЕТАП – ЖИЛИЩНА СГРАДА 7 УПИ ХIII-3137, 2940, (ПИ с идентификатор 10135.2526.1799), кв. 29 по плана на ж.к. „Бриз“, ул. „Петър Слабаков“ №2, вх. 7
133 133/21.11.2019 г.-пета категория 102/ 13.04.2010 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот с идентификатор 10135.2563.352?УПИ ХХХIХ-1926, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „д-р Мирон Игнатиев“ №19
134 134/22.11.2019 г.-четвърта категория №324/10.08.2004 г., Заповед №28/08.05.2015 г. за заличаване на титуляр и вписване на нов възложител-съсобственик, Заповед №34/08.06.2015 г. за презаверяване на издаденото РС, Заповед №14/24.03.2016 г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – АТЕЛИЕТА И ЖИЛИЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ + ТРИ ЕТАЖА + ТЕРАСОВИДЕН ЕТАЖ И МАНСАРДЕН ЕТАЖ, С 6 БР. АПАРТАМЕНТИ, 4 БР. АТЕЛИЕТА И 2 БР. ГАРАЖИ УПИ VI-12, (ПИ с идентификатор 10135.2560.97), кв. 37, по плана на 18 м. р., с административен адрес ул. „Цани Гинчев“ №15, гр. Варна
135 135/ 22.11.2019 г.- пета категория 339/ 08.11.2010 г., допълнено със Заповед №36/ 07.04.2014 г. (към РС №339/ 08.11.2010 г.) ЖИЛИЩНА СГРАДА – второ тяло в урегулиран поземлен имот УПИ I-2575.1232, кв. 59, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна
136 136/25.11.2019 г. - четвърта категория 163/ 18.09.2018 г. на Главен архитект на Община Варна ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА КУХНЕНСКА АСАНСЬОРНА УРЕДБА НА ДГ №44 “ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА” в сграда с идентификатор 10135.5506.33.1, ул. “Кирил Пейчинович” №19, гр. Варна
137 137/27.11.2019 г. - пета категория 19/31.01.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-704, (с идентификатор 10135.3505.704), кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна
138 138/27.11.2019 г. - четвърта категория 29/04.04.2008 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПЪРВИ ЕТАП УПИ III-781, (с идентификатор 10135.5503.418), кв. 81, по плана на 28-ми м. р., гр. Варна
139 139/28.11.2019 г. -пета категория 147/ГИ/27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ” УПИ I (ПИ с ид.10135.1501.955), кв. 316, 9 м.р. на град Варна, ул. “Ангел Кънчев” №1
140 140/28.11.2019 г. -пета категория 192/ГИ/25.09.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО ПИ 10135.1026.289, кв.857 по плана на част от 14 м.р. на град Варна, ул. “Пенчо Славейков” №7/ ул. “Васил Априлов”
141 141/28.11.2019 г. -пета категория 154/ГИ/27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” УПИ I-“Училище” (ПИ с ид.72709.501.181), кв.36 по плана на с. Тополи, ул. “Райко Панчелиев” №3А
142 142/29.11.2019 г.- пета категория 164/ГИ/07.05.2012 г. ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ Х-1, (с идентификатор 10135.1501.684), кв. 852, по плана на 9-ти м. р., ул. „Стара планина“ №18, гр. Варна
143 143/29.11.2019 г.- четвърта категория 2/04.01.2007 г., изменено със забележка от 15.12.2010 г. и допълнено със Заповед №А-6/ 31.01.2019 г. СЕМЕЕН ХОТЕЛ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ II-36,96 кв. 27 по плана на град Варна, м-ст “Абатко”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”
144 144/29.11.2019 г.- четвърта категория 177/14.10.2019 г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТ №К1.018 В “МОДА БАР КАФЕ” на кота ±0,00 в “ГАЛЕРИЯ ВАРНА – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ” в сграда с идент. 10135.3514.547.1 в УПИ VII-351,847,848,1683, 1684, кв. 39 по плана на ЗПЗ на град Варна, бул. “Сливница” №185
145 145/03.12.2019 г. - пета категория 175/21.12.2016 г. ТРИ ВИЛНИ СТРАДИ, I – ви етап: Вилна сграда №1, II – ри етап: Вилна сграда №2, III – ти етап: Вилна сграда №3 ПИ с ид. №30497.505.788 (ПИ 505.788), кв. 68 по плана на СО “Под село”, с. Звездица, община Варна, област Варна
146 146/04.12.2019 г.-четвърта категория Разрешение за строеж (РС) №123/ 16.10.2015 г., допълнено със Заповед №А-11/ 13.02.2018 г., Заповед №А-29/ 29.03.2019 г. и РС №105/ 31.08.2016 г., издадени от Главен архитект на Община Варна Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на основно училище „Константин Арабаджиев“ и Благоустрояване на част от дворното пространство и реконструкция на част от оградата на филиалната сграда на основно училище „Константин Арабаджиев“ намиращ се в имот с идентификатор 10135.1503.313, кв. 384, по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Рали Мавридов“ №16, град Варна, община Варна, област Варна
147 147/ 04.12.2019 г.-четвърта категория №136/ГИ/ 05.09.2016 г. Електронна съобщителна мрежа на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД от съществуваща шахта в ПИ 10135.2569.33 (пътен възел „Св. Св. Константин и Елена“), през ПИ 10135.2569.10 (улица), ПИ 10135.2569.108 (улица), ПИ 10135.2569.16, ПИ 10135.2569.327, ПИ 10135.2569.96, ПИ 10135.2569.174, ПИ 10135.2569.122, до нова шахта №22 пред ПИ 10135.256.100, чрез изтегляне на оптични кабели в съществуваща и в нова тръбна подземна мрежа на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, град Варна, община Варна, област Варна
148 148/06.12.2019 г.- четвърта категория 32/ 09.03.2015г, изменено със Заповед №43/ 20.05.2015 г. и допълнено със Заповеди №№А-62/ 11.07.2017 г. и А-90/ 04.09.2019 г. СГРАДА С ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ УПИ IV-109,238-“за жил. стр. и обществено обслужване” (с идент. 10135.2559.275), кв.798, 17-ти м.р. на град Варна, ул. “Доктор Железкова” №35
149 149/ 06.12.2019 г.- пета категория 47/ 21.03.2018 г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА намиращ се в УПИ I-60, (с идентификатор 10135.2565.60), кв. 223, по плана на СО „Траката“, град Варна, община Варна, област Варна, с административен адрес: ул. „Чудомир“ №42, град Варна
150 150/09.12.2019 г. - четвърта категория 113/ ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление в карето между ул. “Дабко Дабков”, ул. “Дубровник”, ул. “Д-р Басанович” и ул. “Железни врата” гр. Варна, район Приморски
151 151/09.12.2019 г. - четвърта категория 138 /ГИ/ 11.09.2017 г. Улично осветление в междублоково пространство на ул. “Неофит Бозвели”, между ул. “Доспат” и ул. “Патриарх Евтимий” гр. Варна, район “Одесос”
152 152/09.12.2019 г. - четвърта категория 148 /ГИ/ 11.09.2017 г. Улично осветление на ул. “Синчец” в участъка от ул. “Карамфил” и ул. “Люляк” гр. Варна, район “Приморски”
153 153/09.12.2019 г. - четвърта категория 117/ ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление на ул. „Акад. Курчатов“ в участъка от ул. „Под игото“ до ул. „Козница“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна
154 154/09.12.2019 г. - четвърта категория 105/ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление около бл. 95 на бул. „Сливница“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна
155 155/10.12.2019 г. - четвърта категория №110/ ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 „Св. Екатерина“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна
156 156/10.12.2019 г. - четвърта категория №114/ ГИ/ 01.08.2017 г. „Улично осветление по пешеходна алея между бл. 13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми приморски полк“ и алеята между ул. „В. Петлешков“ и бл. 13 на ул. „Студентска“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна
157 157/16.12.2019 г. - пета категория 40/ 29.03.2013г. СКЛАД С ОФИСНА ЧАСТ намиращ се в УПИ XVII-1025, (с идентификатор 10135.3514.252), кв. 46, по плана на Западна промишлена зона, град Варна, община Варна, област Варна
158 158/17.12.2019 г. - пета категория 159/ГИ/30.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУ “НАЙДЕН ГЕРОВ“ намиращ се в УПИ III-100“за училище“ (ПИ с ид. №10135.2558.100 по КК), кв. 656 по плана на 6 м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Царевец“ №1, град Варна, община Варна, област Варна 159;159/17.12.2019 г. - пета категория;152/ ГИ/ 27.08.2019 г.;ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ЦАР СИМЕОН I”;"УПИ ІІІ - ""за училище и трафопост"" ( ПИ с ид.10135.1501.270, кв. 325, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №33, град Варна, район Одесос община Варна
160 160/17.12.2019 г. - четвърта категория 131/02.08.2019 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5506.106.4.14 В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ в жил. сгр. с идент. 10135.5506.106.4 в УПИ I-1521, кв. 133 по плана на 29 м.р. на гр. Варна, ул. “Цар Иван Александър” №7
161 №161/ 17.12.2019 г. - пета категория 149/ГИ/27.08.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски“, „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Св. Климент Охридски“ намиращ се в УПИ II-1023, 422, 617, 1022, (ПИ с ид. 10135.1507.1023 по КК), кв. 38, по плана на 8 м.р., град Варна, община Варна, с административен адрес: ул. „Михаил Колони“ №10, град Варна
162 162/18.12.2019 г. - четвърта категория 50/27.03.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-1947 (с идент. 10135.2575.1947), кв. 8 по плана на кв. Виница, град Варна, ул. “Св. Димитър Солунски” №13
163 163/18.12.2019 г. - четвърта категория 65/ГИ/18.04.2019 г. Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа собственост на БТК ЕАД, попадаща в УПИ I-534, II-534, III-534 по плана на ж.к.“Вл. Варненчик“, ІІ м.р., в гр. Варна” УПИ I-534, II-534, III-534 по плана на ж.к.“Вл. Варненчик“, ІІ м.р., в гр. Варна
164 164/19.12.2019 г. - пета категория 151/ГИ/27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” УПИ “За училище” (ПИ с ид.10135.3512.165), кв. 5, II м.р. на ж.к.“Младост”, гр. Варна
165 165/19.12.2019 г. - пета категория 167/ГИ/05.09.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” УПИ “За училище” (ПИ с ид.10135.4504.499), кв. 25а, I м.р. на ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна
166 166/19.12.2019 г. - пета категория 129/ГИ/31.07.2019 г. ДЯ № 13 „Русалка“„Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №13 „Русалка“ в част от УПИ “за детски комплекс“ (ид. 10135.3512.167 по КК), по плана на II м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна, ул. „Любчо Патронов“ № 1, гр. Варна
167 167/19.12.2019 г.- пета категория 125/ГИ/31.07.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЯ №1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ УПИ V-2 (ид. №10135.1508.216 по КК), кв. 722 по плана на 3 м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Славянска“ №21, град Варна
168 168/19.12.2019 г. - пета категория 124/ГИ/31.07.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЯ №7 “РОЗА” УПИ “за детска ясла” (с ид. 10135.2553.81), по плана на 25 м.р. на гр.Варна, ул. “Роза” №34
169 169/19.12.2019 г. - пета категория 123/ГИ/31.07.2019 г. ДЯ № 5 „Чуден свят” „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №5 „Чуден свят”, в УПИ V „за детско заведение“ ( ПИ с ид. 10135.3515.771 по КК), кв. 1200 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, с административен адрес ул. „Димитър Полянов“ № 5, гр. Варна
170 170/19.12.2019 г. - пета категория 155/ГИ/27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ“ урегулиран поземлен имот „за училище“ (ПИ с ид. №10135.3512.50 по КК), по плана на I м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна, с административен адрес: ж.к. „Младост“, град Варна 171;171/19.12.2019 г. - четвърта категория;193/ГИ/26.09.2019 г. ;Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 10135.1503.371 между улиците “Георги Бенковски”, “Сава Доброплодни”, “Христо Попович” и “Панайот Волов”;ПИ с ид. 10135.1503.371 на гр. Варна, община Варна, район “Одесос” 172;172/19.12.2019 г. - пета категория;148/ГИ/27.08.2019 г. ;ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“;"урегулиран поземлен имот „за училище“ (ПИ с ид. №10135.5502.166 по КК), кв. 17, по плана на 27 м.р. на гр. Варна, с административен адрес: бул. ""Народни будители"" №17А,кв. „Аспарухово“, град Варна, община Варна, област Варна
173 173/23.12.2019 г. - четвърта категория 80/17.05.2018 г. Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект “ГРАНД МОЛ-ВАРНА” (с идентификатор 10135.3516.142), II-ри етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и К и промяна предназначение на склада към магазин 1.018 в търговска площ УПИ V-590,591-“за обществено обслужване”, кв. 5 по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Андрей Сахаров” №2
174 174/23.12.2019 г. - четвърта категория 131/17.08.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІ-48,49 (с идентификатори 10135.3515.48, 10135.3515.49), кв. 10, по плана на 16-ти м.р. - Север на гр. Варна, с адм.адрес: ул."Тихомир" №56, гр. Варна, район "Младост" 175;175/23.12.2019 г.- пета категория;103/19.05.2017 г.;ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА;"УПИ ХХІ - 908, (с идентификатор 10135.2515.3995), кв. 62, по плана на СО ""Ален мак"", град Варна, с административен адрес ул. ""Киро Меразчиев"" №51А, район ""Приморски"", гр. Варна
176 176/23.12.2019 г.- четвърта категория 114/ 01.08.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-246-“за жил. стр.” (с идентификатор 10135.2554.246), кв. 10 по плана на 24-ти м.р. на град Варна, ул.“Батова” №11
177 177/27.12.2019 г. - пета категория O-190/ 27.07.2007 г. на Главен архитект на район “Одесос” – Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА с ниско застрояване УПИ Х-1, кв. 852 по плана на 9-ти м.р. на гр.Варна, ул. “Стара планина” №18
178 178/30.12.2019 г. - четвърта категория 46/21.03.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-406, (с идент. 10135.4505.406), кв. 20 по плана на ж.к. “Владислав Варненчик”-II м.р., гр.Варна, бл.243
179 179/31.12.2019 г. - пета категория 76/ГИ/16.05.2018 г. Подмяна на водопровод в СО „Боровец – юг“, гр. Варна, собственост на Военно формирование 28870, за нуждите на Военно формирование 48670-11 намиращ се в СО „Боровец – юг“, град Варна, община Варна, област Варна
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Строеж Местонахождение

УВЕ 2019 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.