УВЕ 2019 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Строеж Местонахождение
1 01/ 15.01.2019 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 10135.5545.3323, местност “Зеленика”, гр. Варна 63/ 08.12.2003г, издадено от Главен архитект на район “Аспарухово”, Община Варна
2 02/ 28.01.2019 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-8, (идентификатор 10135.1506.190), кв.115, по плана на 7-ми м.р., ул. “Капитан Петко войвода” №26, гр. Варна №5/ 20.01.2016 г., допълнено със Заповед №63/ 14.07.2016 г.
3 03/ 28.01.2019 г.- четвърта категория СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА И ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА – ИЗТОК ПИ 10135.1510.10 и ПИ 10135.1510.14 по КК и КР на гр. Варна №136/ГИ/ 08.08.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
4 04/ 30.01.2019 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-3, кв. 37, (с идентификатор 10135.2560.96), по плана на 18-ти м.р., ул. “Сава Радулов” №16, гр. Варна №27/ 16.02.2017 г., допълнено със Заповед №А-95/ 10.10.2017 г.
5 05/ 31.01.2019 г - пета категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ LХХХI-23 "за жилищно строителство", кв. 18, (с идентификатор 10135.2563.23), по плана ж.к. “Бриз-юг”, гр. Варна, с адм. адрес ул. "Стоян Бъчваров" №14, гр. Варна. №117/ 05.10.2016 г.
6 06/ 05.02.2019 г - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 75, вх. Г с рег.№РД-02-30-194 от 25.05.2015 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 75, вх. Г №128/ 28.10.2015 г.
7 07/ 06.02.2019 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-15,15а, (идентификатор 10135.2556.188), кв. 621, по плана на 5-ти м.р., ул. “Битоля” №31, гр. Варна №130/ 17.08.2017 г.
8 08/ 08.02.2019 г - пета категория СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ УПИ VI-993=1021, кв. 28 по плана на ЗПЗ-Варна, землище с. Тополи, Община Варна №02/ 02.02.2007 г., издадено от Главен архитект на район “Владислав Варненчик”, Община Варна
9 09/ 13.02.2019 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XII-284, (с идентификатор 10135.2563.284), кв. 45, по плана на 21-ви м.р., бул. “Княз Борис I” №161, гр. Варна №9/ 04.02.2013 г.
10 10/ 14.02.2019 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XV-446, (с идентификатор 10135.2564.446), кв. 25 по плана на Вилна зона, ул. “9-та” №21, гр.Варна №133/ 11.11.2016 г.
11 11/ 14.02.2019 г - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №2517.1836 по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна №30/ 15.03.2011 г.
12 №12/ 19.02.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХII-534, кв. 25, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Патриарх Максим“ №17, ПИ с идентификатор 10135.3506.1189 №305/ 28.09.2010 г., допълнено със Заповед №А-110/ 28.11. 2017 г. (към РС №305/ 28.09.2010 г.), издадени от Главен архитект на Община Варна
13 №13/ 20.02.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-238, кв. 11 (с идентификатор 10135.4502.238) по плана на III м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, (I-етап, обхваща: сутерена и 1 жилищен етаж, а II-етап включва: 2, 3 жилищен етаж и таванските помещения) №49/ 26.04.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
14 14/ 20.02.2019 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-985,1007, кв. 69, (с идентификатор 10135.1507.1166), по плана на 8-ми м.р., ул. “Цар Иван Шишман” №5, гр. Варна №51/ 27.03.2017 г., допълнено със Заповед №А-30/ 18.05.2018 г.
15 15/ 21.02.2019 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ “А” УПИ VIII-204,205,206,207, (идентификатор 10135.3513.453), кв.1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. “Атанас Томов” №3, гр. Варна №14/ 26.01.2017 г.
16 16/ 28.02.2019 г - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVIII-857, (с идентификатор 10135.3506.857), кв. 28 по плана на СО “Пчелина”, ул. “Коста Цонев” №6, гр. Варна №95/ 16.08.2016 г. и Заповед №100/ 07.11.2016 г.
17 17/ 06.03.2019 г - пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЛИАЛА НА ДГ №12 “ЯН БИБИЯН” имот с идентификатор 10135.2558.23, кв. 636 по плана на 6-ти м.р. на гр. Варна, ул.“Добруджа” №1 №145/ 13.08.2018 г.
18 18/ 06.03.2019 г - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-738 (с идентификатор 10135.2553.476) в кв. 52, по плана на 25-ти м.р., ул. “Еделвайс” №7а, гр. Варна №148/ 14.09.2017 г.
19 №19/ 07.03.2019 г.- четвърта категория ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ №4 С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5502.190.1.4, В „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ находящ се на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.190.1, изградена в парцел „жилищен комплекс“, кв. 20, по ЗРП на 27-ми м.р., ул. „Гривица“, бл. 10, гр. Варна №72/ 24.04.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
20 №20/ 12.03.2019 г.- четвърта категория РЕМОНТ С ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ДГ №1 „СВЕТУЛКА“ УПИ III-„за детска ясла“, с идентификатор 10135.1503.663, кв. 390, по плана на 10-ти м.р., ул. „Парижка комуна“ №25, гр. Варна №154/ 04.09.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
21 №21/ 12.03.2019 г.- пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ-2723.15 (стар 1551) по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, СО „Ваялар 723-1“ №041 №176/ 03.06.2010 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
22 №22/ 13.03.2019 г.- пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ В ОБЕМА НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.513.715.1 И 10135.513.715.2 – СНЕК БАР УПИ I-100 „за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, (с идентификатор 10135.513.715), кв. 68, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна №59/ 05.04.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
23 №23/ 21.03.2019 г.- четвърта категория ОФИС СГРАДА И ПЛЪТНА ОГРАДА ПО ВЪТРЕШНАТА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ УПИ IХ-69, (идентификатор 10135.1504.79), кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул.„Генерал Колев“ №12, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул.„Генерал Колев“ №12, Офис сграда РС №47/ 24.03.2017 г., допълнено със Заповед №А-63/ 12.07.2017 г. (към РС №47/ 24.03.2017 г.); Заповед №А-26/ 04.05.2018 г. (към РС №47/ 24.03.2017 г.), и Заповед №А-54/ 15.10.2018 г. (към РС №47/ 24.03. 2017 г., Заповед №А-63/ 12.07.2017 г., Заповед №А-26/ 04.05.2018 г.), издадени от Главен архитект на Община Варна
24 №24/ 27.03.2019 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVI-198, (идентификатор 10135.3513.1920), кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ №1А, гр. Варна РС №24/ 08.02.2017 г., допълнено със Заповед №А-47/ 23.08.2018 г. (към РС №24/ 08.02.2017 г.), издадени от Главен архитект на Община Варна
25 25/ 02.04.2019 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” №20, с рег.№РД-02-30-99 от 16.12.2014 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик” №20 №152/ 14.12.2015 г.
26 26/ 02.04.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА №2 ПИ №505.973, (с идентификатор 10135.505.973), кв. 321а, по ПНИ на СО “Под село”, с. Звездица, община Варна №162/ 21.12.2015 г.
27 27/ 05.04.2019 г. - четвърта категория Преустройство и промяна на предназначението на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1030.292.1.22 в “БАНКОВ И ФИНАНСОВ ОФИС” на “ТЕКСИМ БАНК” АД, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ I-“за жилищно строителство”, кв. 531, по плана на 14-ти м.р., ул. “Яне Сандански” №1, гр. Варна ул. “Яне Сандански” №1, гр. Варна №213/ 19.11.2018 г.
28 28/ 09.04.2019 г. - пета категория Промяна предназначение на ОФИСНА СГРАДА в “ЖИЛИЩНА”,находящ се в УПИ III-3303-“за жилищно строителство”, (с идент. 10135.2515.3303), кв. 15, по плана на СО “Ален мак”, гр. Варна гр. Варна, СО “Ален мак”, №200/ 31.10.2018 г.
29 №29/ 10.04.2019 г.- четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА, ул. „Иларион Макариополски“ №15, с рег.№РД-02-30-81 от 16.12.2014 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 ул. „Иларион Макариополски“ №15, гр. Варна №155/ 14.12.2015 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
30 №30/ 11.04.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС – ПЪРВИ ЕТАП – ВХОД 7 УПИ III-871, кв. 42, по плана на 1-ви м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна №200/ 19.12.2008 г., допълнено със Заповед №121/ 01.10.2013 г.; поправка на явна фактическа грешка със Заповед №137/ 31.10.2013 г.; презаверено със Заповед №67/ 23.07.2014 г. и допълнено със Заповеди №85/ 26.09.2014 г., №19/ 04.03.2015г, №78/ 27.08.2015г и №А-70/ 24.07.2017 г.
31 31/ 15.04.2019 г. - пета категория Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП 2057 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XLVI-471, 1012, кв. 18 (с ид. №10135.3506.1652), по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна гр. Варна, СО “Пчелина” №213 /ГИ/ 17.12.2018 г.
32 32/ 16.04.2019 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 1351 (с ид. №10135.2526.834), кв. 30, по плана на местност “Свети Никола”, гр. Варна гр. Варна, ул. “арх. Стоян Доков” №1 Акт за узаконяване №74/18.08.2000г и Разрешение за строеж №433/ 14.08.2006г, издадени от главен архитект на район “Приморски”
33 33/ 17.04.2019 г. - четвърта категория ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА ул. “Никола Палаузов” №2 и ул. “Панайот Медникаров” №14 в УПИ VII-1, 20, кв. 868 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна №304 /ГИ/ 01.10.2010 г.
34 34/ 22.04.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХIХ-169, (с идентификатор 10135.5504.169), кв. 56, по плана на 28-ми м.р., ул. “Янтра” №6, р-н “Аспарухово”, гр. Варна №108/ 25.07.2017 г.
35 №35/ 23.04.2019 г.- пета категория ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ – I- ВИ ЕТАП УПИ IХ-56, (идентификатор 10135.2568.100), кв. 71, по плана на местност „Абатко“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна РС №124/ 17.10.2016 г., допълнено със Заповед №23/ 28.02.2017 г. (към РС №124/ 17.10.2016 г.), издадени от Главен архитект на Община Варна
36 36/ 15.05.2019 г. - четвърта категория 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА и 2. ВиК ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IХ-1, кв. 178, по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, административен адрес: ул. “Густав Вайганд” №10, гр. Варна №106/ 06.08.2008 г., допълнено със Заповед №74/ 25.06.2013 г., със Заповед №109/ 29.08.2013 г. строежите са прекатегори-зирани
37 37/ 16.05.2019 г. - четвърта категория Промяна предназначение и преустройство на част от хотелски комплекс “ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК”, тяло “F”, находящ се в УПИ III-219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 452, 454 “за хотелски комплекс”, (с идентификатор 10135.513.520), кв. 62 по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна гр. Варна, к.к. “Златни пясъци”, хотелски комплекс “ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК”, тяло “F” №66/ 16.04.2018 г., изменено със забележка от 15.05.2019 г.
38 38/ 20.05.2019 г. - четвърта категория КОМПЛЕКС СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, I-ви етап: СГРАДИ №№6, 7 И 8 И ПАРКИНГ ЗА 21 АВТОМОБИЛА ПИ 10135.5511.752 по КККР на гр. Варна (УПИ VI-5511.752 /стар ч.72187, №730, кв. 21 по плана на Курортна зона “Прибой”, землище “Галата”, гр. Варна) №386/ 17.12.2010 г., допълнено със Заповед №37/ 07.04.2014 г. и презаверено със Заповед №4/ 18.01.2016 г.
39 39/ 22.05.2019 г. - четвърта категория Вътрешно преустройство между оси U1 и Q и между оси 5 и 8 на кота +5,94 м. в обект "ГРАНД МОЛ - ВАРНА" в УПИ V-590, 591-"за обществено обслужване", с (идентификатор 10135.3516.142), кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ №2, гр. Варна №33/ 28.02.2018 г.
40 №40/ 22.05.2019 г.- пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ-876, (стар 3595), кв. 99, по плана на СО „Траката“, гр. Варна РС №66/ 11.02.2009 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
41 №41/23.05.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VII-373, (с идентификатор 10135.2556.373), кв. 603, по плана на 5-ти м.р., ул. “Брегалница” №18, гр. Варна №134/ 24.08.2017 г.
42 №42/ 28.05.2019 г.- четвърта категория СКЛАДОВА БАЗА – II ЕТАП, ТЯЛО „В“ УПИ XV-1240 „за производствено складова дейност“, кв. 11, (с идентификатор 10135.3514.218), по плана на ЗПЗ, гр. Варна №118/ 09.07.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
43 №43/ 03.06.2019 г.- четвърта категория Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на сграда „Юнашки салон“ и периметъра ? за нуждите на ОП „Спорт – Варна“ УПИ II (с идентификатор 10135.1506.36), кв. 136, по плана на 7-ми м.р., ул. “Христо Ботев” №1, гр. Варна №195/ГИ/ 22.11.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
44 44/ 11.06.2019 г. - пета категория ГАЛЕРИЯ И АПАРТАМЕНТИ в УПИ XХIV-96-“за обществено обслужване – сграда със смесено предназначение”, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна гр. Варна, район “Вл. Варненчик” №231/ 12.07.2010 г. и Заповеди №№122/ 02.10.2013 г. и №А-59/ 26.10.2018 г.
45 45/ 11.06.2019 г. - пета категория ГАЛЕРИЯ И АПАРТАМЕНТИ в УПИ XХIII-94-“за обществено обслужване – сграда със смесено предназначение”, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна гр. Варна, район “Вл. Варненчик” №235/ 13.07.2010 г. и Заповеди №№159/ 09.12.2013 г. и А-60/ 26.10.2018 г.
46 №46/ 11.06.2019 г.- пета категория ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV ОТ ТРАФОПОСТ (БКТП) №2062 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО пред УПИ I-167, (ид.№10135.2568.130), кв. 36, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна №155/ГИ/ 25.09.2018 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
47 №47/12.06.2019 - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ I-407, кв. 7, (с идентификатор 10135.4505.407), по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ II-м.р., община Варна, гр. Варна, район “Вл. Варненчик” №140/ 04.09.2017 г. и Заповед № А-26/ 18.03.2019 г.
48 №48/13.06.2019 - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №5549.1595, кв. 10, по плана на СО “Прибой“, община Варна, с идентификатор 10135.5549.1595.2 №130/12.08.2011 г.
49 №49/14.06.2019 - пета категория ВИЛНА СГРАДА УПИ XXII-271, кв. 10, по плана на СО “Сотира“, район „Приморски“, гр. Варна, община Варна, с идентификатор 10135.2508.271.2 №360/ 18.11.2010 г.
50 50/ 14.06.2019 г. - четвърта категория Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, обхващаща участъка от кръстовището на бул. “Сливница” с бул. “Княз Борис I” до пл. “Антон Новак” и зад колонадата и извеждане на видеосигнала в команден център (зала 37) в сградата на Община Варна гр. Варна - участъка от кръстовището на бул. "Сливница" с бул. "Княз Борис І" до пл. "Антон Новак" и зад колонадата и извеждане на видеосигнала в команден център (зала 17) в сградата на Община Варна №180 /ГИ/ 29.10.2018 г.
51 51/ 17.06.2019 г. - четвърта категория ДГ №41 “ПЪРВИ ЮНИ” (С ЯСЛЕНА ГРУПА) – РЕМОНТ, ГАЗИФИКАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ УПИ II-“за детска градина” с идент. №10135.4502.227, кв. 5, III-ти м.р., кв. “Вл. Варненчик”, гр. Варна №144/ 13.08.2018 г.
52 52/ 18.06.2019 г. - четвърта категория Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „Цифрова корпорация“ ООД на територията на гр.Варна и изтегляне на оптичeн кабел до крайни потребители Първи етап: Район „Одесос” - 9-ти м.р. №98/ГИ/ 02.07.2018 г.
53 53/ 21.06.2019 г. - четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ I-177, (с идентификатор 10135.1026.177), кв. 568 по плана на 14-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” №55 №93/ 30.06.2017 г., допълнено със Заповед №А-43/ 06.08.2018 г.
54 №54/ 24.06.2019 г.- четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПТЕКА И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ ХIХ-221, (идентификатор 10135.2554.633), кв. 29, по плана на 24-ти м.р., (ул.„Дубровник“ №39), гр. Варна РС №161/ 24.10.2017 г., допълнено със Заповед №А-84/ 11.12.2018 г. и Заповед №А-39/ 19.04.2019 г., Заповед №А-84/ 11.12.2018 г.), издадени от Главен архитект на Община Варна
55 №55/ 24.06.2019 г.- пета категория ПЛУВЕН БАСЕЙН в УПИ V-108 „за хотелски комплекс“, (с идентификатор 10135.513.108), кв. 18, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна 65/ 16.04.2019 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
56 56/ 24.06.2019 г. - четвърта категория ХОТЕЛ И ВЪНШЕН БАСЕЙН с присъединителен водопровод, присъединителна канализация и присъединителен газопровод УПИ II-188, (идентификатор 10135.2569.188), кв. 8, по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна №28/ 16.02.2018 г., допълнено със Заповеди №№А-18/ 28.03.2018 г. и А-47/ 09.05.2019 г.
57 57/ 25.06.2019 г. - четвърта категория 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА и2. ВиК ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ I-1=243 (с идентификатор 10135.1503.243), кв. 360, по плана на 10-ти м.р., ул. “Рали Мавридов” №30, гр. Варна №154/ 10.10.2017 г.
58 №58/ 25.06.2019 г.- четвърта категория ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА СЪС СТРОИТЕЛЕН РЕЖИМ УПИ IV-14, (идентификатор 10135.1503.358), кв. 378, по плана на 10-ти м.р., ул. „Христо Самсаров“ №25, гр. Варна 96/ 03.07.2017 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
59 59/ 26.06.2019 г. - пета категория 1. КУРОРТНА СГРАДА и 2. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕН ТЛАСКАТЕЛ Ф63 ЗА КУРОРТНА СГРАДА УПИ ХI-42, кв. 66, по плана на к.к. “Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна, к.к. “Св. св. Константин и Елена”, ул. “46-та” №9 334/26.08.2009 г.
60 60/ 27.06.2019 г. - пета категория Промяна предназначение на МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в “АПТЕКА” в сграда с идентификатор 10135.1502.163.5 УПИ I-“за жилищно строителство, магазини, подземни гаражи и спортна площадка”, (с идентификатор 10135.1502.163), кв. 508, по плана на 13-ти м.р., ул. “Братя Миладинови” №73, гр.Варна 50/ 27.03.2019 г.
61 61/ 28.06.2019 г. - пета категория Промяна предназначение на гаражи 2 и 3 в “склад 1 и склад 2” в сграда с идентификатор 72709.510.206.9 ПИ с идентификатор 72709.510.206, в землището на с. Тополи, Община Варна 34/ 01.03.2019 г.
62 №62/ 28.06.2019 г.- четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА, ул. „Петър Берон“ №19, с рег.№РД-02-30-173 от 22.05.2015 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 ул. „Петър Берон“ №19, гр. Варна 156/ 14.12.2015 г., издадено от Главен архитект на Община Варна и съгл. писмо изх.№ДК-06-ВН-889-00-449 от 24.06.2019 г. на РДНСК-Варна
63 №63/01.07.2019 г.- четвърта категория ПРИСТРОЙКА С ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща сграда на пожарна и учебен център, и НАДСТРОЙКА на съществуваща сграда пожарна и учебен център с ваканционни апартаменти за сезонно ползване II-ри етап – „Надстройка на съществуваща сграда пожарна и учебен център с ваканционни апартаменти за сезонно ползване, с 23 броя апартаменти и 3 броя ателиета“ УПИ Х-301-„за жилища и КОО“, (с идентификатор 10135.2571.301), кв. 28, по плана на КК „Чайка“, ул. “Янко Славчев” №46, гр. Варна 19/ 11.02.2015 г.
64 №64/02.07.2019 г.- четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIII-377 (с идентификатор 10135.2553.689), кв. 1082 по плана на 26-ти м.р., ул. “Бяла Мура” №4, гр. Варна 124/09.08.2017 г.
65 65/ 03.07.2019 г. - пета категория Основно обновяване на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.3511.260.14, 10135.3511.260.15, 10135.3511.260.16, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.3511.260 за “комплексно жилищно строителство” по плана на ж.к. “Възраждане” III м.р., гр. Варна, с административен адрес: ж.к. “Възраждане”, бл. 59, вх. 1, вх. 2 и вх. 3, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради гр. Варна, ж.к.“Възраждане”, бл. 59, вх. 1, вх. 2 и вх. 3 №147/ 30.11.2016 г.
66 66/ 05.07.2019 г. - четвърта категория Основен ремонт, състоящ се от премахване на съществуващи тераси, изграждане на нови в обема на съществуващата сграда, асансьор и водно огледало УПИ III-243 “за хотел”, (с идентификатор 10135.513.243), по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна 170/ 02.11.2017 г., допълнено със Заповеди №А-20/ 17.04.2018 г. и №А-37/ 26.06.2018 г.
67 67/ 08.07.2019 г. - четвърта категория НАДСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ УПИ III-243-„за хотел“ (с идентификатор 10135.513.243), кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна 164/ 19.09.2018 г.
68 68/ 11.07.2019 г. - пета категория Надстрояване с един етаж на двуетажна вилна сграда УПИ IV-940,2105, кв. 66, по плана на КП “Ален мак”, гр. Варна 489/ 28.10.2004 г., издадено от Главен архитект на район “Приморски” - Община Варна
69 №69/ 11.07.2019 г.- четвърта категория Комуникационна свързаност за Министерство на образованието и науката посредством Единната електронна съобщителна мрежа – Линия №3 от Областна администрация – Варна, ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3), до Регионално управление на образованието, ул. „Цар Симеон I“ №32 (сграда с идентификатор 10135.1506.680.1), гр. Варна, в нова и в съществуваща тръбна мрежа, и монтаж на технологично оборудване в двете сгради ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3) и ул. „Цар Симеон I“ №32 (сграда с идентификатор 10135.1506.680.1), гр. Варна 121/ГИ/ 09.12.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
70 №70/ 12.07.2019 г.- четвърта категория Комуникационна свързаност за Върховен административен съд посредством Единната електронна съобщителна мрежа – Линия №13 от Областна администрация – Варна, ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3), до Административен съд, ул. „Никола Вапцаров“ №3А (сграда с идентификатор 10135.2562.198.1), гр. Варна, в нова и в съществуваща тръбна мрежа, и монтаж на технологично оборудване в двете сгради ул. „Преслав“ №26 (сграда с идентификатор 10135.1507.627.3) и ул. „Никола Вапцаров“ №3А (сграда с идентификатор 10135.2562.198.1), гр. Варна №185/ГИ/ 07.11.2017 г., издадено от Главен архитект на Община Варна
71 №71/ 15.07.2019 г.- пета категория ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХI-1246 (с идентификатор 10135.5504.166), кв. 56, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, ул. „Тунджа“ № 7 12/13.02.2004 г.
72 72/ 22.07.2019 г. - пета категория 1. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ №1 и №2II-ри етап – СГРАДА №1 и 2. Канализационно отклонение за жилищни сгради в поземлен имот с ид.№10135.2022.643 (УПИ IV-991, кв. 61), по плана на кв. Виница, гр. Варна, УПИ IV-991, кв. 61 по плана на кв. Виница, гр. Варна, ул.“Константин Павлов” №73, вх. “А” 645/ 01.11.2007г, от Гл. архитект на р-н “Приморски” - с вписана заб от 19.09.2008 г. от гл. арх. на район “Приморски” и Приложение №1 и РС№ 145/ГИ/07.04. 2011 г.
73 73/ 22.07.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ №1116, кв. 24 по плана на СО “Боровец-юг”, гр. Варна, ул.“Боровец-юг-19-та” №16 50/ 06.02.2009 г.
74 74/ 23.07.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ 10135.2517.1934 по ПНИ на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна 97/ 23.06.2011 г.
75 75/ 29.07.2019 г. - четвърта категория Промяна предназначение на Офис 4 в Магазин за хранителни стоки УПИ I-205,399“за хотел”, (с идентификатор 10135.513.615), кв. 35, по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна 101/ 25.06.2019 г.
76 76/ 29.07.2019 г. - пета категория и Заповед №А-92/ 16.09.2019 г. за допусната явна фактическа грешка ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – I-ви етап: СГРАДА №2 и II-ри етап: СГРАДА №1 УПИ XLIX-1886-“за жилищно строителство”, (с идентификатор 10135.2563.1886), кв.42, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Параскев Казаски” №10 179/ 27.11.2017 г.
77 77/ 30.07.2019 г. - пета категория ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2563.370.1 УПИ Х-2105, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз“, ул. “Д-р Любен Попов” №8, гр. Варна 217/ 21.11.2018 г.
78 78/ 31.07.2019 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА с открит басейн УПИ LVII-1846, (с идент. 10135.2563.1846), кв.47, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Василаки Пападопулу” №13 97/ 04.07.2017 г.
79 №79/ 02.08.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХ-686, (с идентификатор 10135.2563.686), кв. 45, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, ул. „д-р Василаки Пападополу“ №11 76/ 24.06.2016 г.
80 80/05.08.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА с 18 броя апартаменти, 2 броя офиси, 4 броя кабинети, подземен паркинг с 12 броя паркоместа, чрез системи за паркиране на две нива с повдигащ механизъм, 7 броя дворни паркоместа, 5 броя избени помещения, със сградно водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХIII-611,613, (с идентификатор 10135.1501.1294), кв. 311, по плана на 9-ти м.р., (ул. „Черни връх“ №32 и ул. „Хан Маламир“ №9), гр. Варна 100/ 29.08.2016 г.
81 81/ 06.08.2019 г. - четвърта категория Обединение и промяна предназначение на магазини (самостоятелни обекти с идентификатори 10135.5506.836.1.38 и 10135.5506.836.1.37), в игрална зала за хазартни игри, находящи се в сграда с идентификатор 10135.5506.836 УПИ II-1414, кв. 144, 29-ти м.р., ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №73, кв. “Аспарухово”, гр.Варна 40/ 12.03.2019 г.
82 82/ 07.08.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН УПИ ХХХ-322, (с идентификатор 10135.2563.1902), кв. 40, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Любен Попов” №22А 104/19.07.2017 г.
83 83/07.08.2019 г. - пета категория ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И НЕСЪЩЕСТВЕНО УКРЕПВАНЕ НА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ с идентификатор 10135.536.261 по плана на „Приморски парк“, местност „Салтанат“ №55, гр. Варна, Община Варна 149/ 10.12.2015 г.
84 84/ 07.08.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА (продължаване на строежа, изградена конструкция на подземен, първи и втори етаж, разрешен с РС №65/ 26.09.1996 г. на Главен архитект на район “Одесос”), РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА УПИ VI-31, кв. 180Б, по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Хан Кардам” №22 79/ 14.08.2014 г, допълнено със Заповед №100/ 20.10.2015 г.
85 85/ 09.08.2019 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVI-236, (идентификатор 10135.2563.1660), кв. 45, по плана на 21-ви м.р., местност “Свети Никола”, гр. Варна, ул. “Д-р Василаки Пападопулу” №7 41/ 23.03.2012 г.
86 86/13.08.2019 г. - пета категория СКЛАДОВЕ С ОФИСИ Първи етап – Склад „1“, Втори етап – Склад „2“ и Трети етап – Склад „3“ УПИ VI-563, кв. 13, (с идентификатор 10135.4510.563), по плана на ЗПЗ, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна 107/22.06.2018 г., допълнено със Заповед № А-71/19.11.2018 г. и Заповед № А-69/05.07.2019 г.
87 87/ 16.08.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-317, (идентификатор 10135.1026.317), кв.572, по плана на 14-ти м.р., ул. “Скопие” №15, гр.Варна 77/ 18.05.2017 г, допълнено със Заповед №А-53/ 23.05.2019 г.
88 88/ 16.08.2019 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА, СНЕК-БАР И ДВА БРОЯ МАГАЗИНИ УПИ ХХХI-322, (с идент.10135.2563.1903), кв. 40, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна, ул. “Д-р Любен Попов” №24, вх. А и вх. Б 105/ 19.07.2017 г., допълнено със Заповед №А-41/ 25.04.2019 г.
89 89/20.08.2019 г. - четвърта категория ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 kV (сградно отклонение) от БКТП 1942 до три броя електромерни табла тип ТЕПО УПИ IV-122, кв. 71 (с идентификатор 10135.2568.144), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, местност „Абатко“, гр. Варна 204/ГИ/ 26.11.2018 г.
90 90/ 21.08.2019 г. - пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 149 по плана на СО “Виница Север”, гр. Варна 116/ 14.03.2008 г., издадено от Главен архитект на район “Приморски”
91 91/ 22.08.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА И ГАРАЖ – I-ви етап ПИ № 2520.1873, кв. 128, по плана на СО „Траката“, гр. Варна 387/21.12.2010 г.
92 92/ 26.08.2019 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХХI-440 (идент. 10135.3506.1213), кв. 19 по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна 188/28.12.2011 г., доп. със Заповеди №112/ 22.11.2016 г., 5/ 31.01.2017 г. и А-53/ 23.06.2017 г. и презаверено със Заповед №А-26/ 15.03.2017 г.
93 93/ 27.08.2019 г. - четвърта категория ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ с печат от готови фолиа и хартия – преустройство, реконструкция, пристройка и надстройка на съществуващи постройки УПИ XI-1491, кв. 13, по плана на ЗПЗ, гр. Варна 44/26.04.2005 г.
94 94/ 28.08.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-6412, (с идентификатор 10135.2559.276), кв. 18, по плана на 17-ти м.р., ул. “Бреза” №8, гр. Варна 115/01.08.2017 г., допълнено със Заповеди №А-102/ 03.11.2017 г. и №А-3/ 22.01.2018 г.
95 №95/ 02.09.2019 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХV-445 „за жилищни сгради“ (с идентификатор 10135.1501.445), кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул.„Стара планина“ №70, район „Одесос“, гр. Варна, Община Варна 53/ 28.03.2018 г.
96 96/03.09.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ II-409, (с идентификатор 10135.2554.279), кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. “Евлоги Георгиев” №18, гр. Варна, 32/17.02.2017 г.
97 97/ 05.09.2019 г.- пета категория ДВЕ ХАЛЕТА ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ НАСИПНИ И ОПАКОВАНИ МАТЕРИАЛИ И КАНТАР УПИ II – 123 „Топливо“, (идентификатор 10135.5501.111), кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна 25/19.02.2019 г.
98 98/09.09.2019 г. - четвърта категория МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС УПИ VIII-„за обществено обслужване“ (с идентификатор 10135.2556.27), кв. 997, по плана на 5-ти м.р., ул. „Селиолу“ №48, гр. Варна 102/11.07.2017 г., допълнено със Заповеди №А-70/ 13.11.2018 г. и №А-72/ 11.07.2019 г.
99 №99/ 09.09.2019 г.- пета категория СКЛАДОВА СГРАДА УПИ I – 182 „за търговско – складови дейности“, кв. 505, по ПНИ на местност „До стадиона“, землище с. Тополи, община Варна 14/ 07.02.2014 г.
100 100/11.09.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ с идентификатор 30497.505.969, кв. 57, по плана на С.О. “Под село“, землище Звездица, община Варна 22/ 06.02.2018 г.
101 101/12.09.2019 г. - пета категория ОРАНЖЕРИИ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ ПИ № 72709.29.37, местност „Корията“, по к. к. на с. Тополи, община Варна 185/ 08.10.2018 г.
102 102/19.09.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПИ №2723.789, кв. 96, по ПНИ на СО “Ваялар“, гр. Варна, с идентификатор 10135.2723.789 236/ 14.07.2010 г. и №405/ГИ/ 30.11.2010 г.
103 №103/ 24.09.2019 г.- пета категория ВИЛНА СГРАДА в ПИ №2723.893, кв. 96, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Вера Мутафчиева“ №9 47/ 04.04.2011 г.
104 №104/ 24.09.2019 г.-четвърта категория БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА 10135.1506.35 ПО КК кв. 136, по плана на 7-ми м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бачо Киро“, гр. Варна 200/ГИ/ 13.12.2017 г.
105 105/ 26.09.2019 г. - пета категория РАБОТИЛНИЦА ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА СУВЕНИРИ УПИ XVII-361, с идентификатор 30497.501.361, кв. 17, по плана на с. Звездица, oбщина Варна 111/ 21.09.2016 г.
106 106/ 01.10.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ-614, кв. 157 по ПНИ на СО “Траката”, гр.Варна 98/ 14.03.2009г., презаверено на 29.10.2012 г. и със Заповед №120/ 12.12.2015 г.
107 107/ 01.10.2019 г. -четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-80, кв. 129 (с идентификатор 10135.5506.58), по плана на 29-ти м.р., ул. “Димчо Дебелянов” №5, гр. Варна №20/ 02.02.2017 г.
108 108/ 03.10.2019 г. -четвърта категория Външни ВиК връзки за ПИ с ид. №10135.2572.158 (УПИ ХIХ-3210, кв. 24) по плана на КК “Чайка”, гр. Варна гр. Варна, КК “Чайка” 50 /ГИ/ 02.04.2019 г.
109 109/ 04.10.2019 г. -четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-387, (идентификатор 10135.2553.717), кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., ул. “Бяла мура” №9, гр. Варна 174/ 14.11.2017 г.
110 110/ 04.10.2019 г. -четвърта категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ I-7 (с идентификатор 10135.1030.381), кв. 554 по плана на 14-ти м. р., ул. “Константин Иречек” №9, гр. Варна 4/ 17.01.2018 г., допълнено със Заповед №А-10/ 11.02.2019 г.
111 111/ 08.10.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ-882 (стар 3649), кв. 82, по плана на СО “Траката”, гр. Варна, ул.“Володя Вълчев” №1 46/ 05.02.2009 г.
112 112/ 09.10.2019 г. - пета категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI-666,667-“за жилищно строителство” (с идентификатор 10135.4505.449), кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, блок 238 76/ 30.04.2018г., допълнено със Заповеди №№А-52/ 26.09.2018 г. и А-28/ 28.03.2019 г.
113 №113/ 14.10.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХIII-2575.1671 (стар 632), кв. 5, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Св. Йоан Кръстител“ №23 №34/ 19.03.2011 г.
114 114/ 17.10.2019 г. - четвърта категория Благоустройство в УПИ II-230 “за тр.п.”, (ПИ 10135.2554.158 по КК), кв. 47 по плана на 19 м.р., ж.к. “Чайка” на гр. Варна УПИ II-230“за тр.п.”, (ПИ 10135.2554.158 по КК), кв. 47 по плана на 19 м.р., ж.к. “Чайка” на гр. Варна 72/ГИ/ 25.04.2019 г.
115 115/ 21.10.2019 г.-четвърта категория НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VI-7, кв. 65, (с идентификатор 10135.1507.993), по плана на 8-ми м.р., ул.„Сан Стефано“ №33, гр. Варна 71/ 28.07.2014 г.
116 116/22.10.2019 г. - пета категория КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП - ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIV-5086“за жил. сграда”, (с идентификатор 10135.2552.5103) в кв. 127 по плана на кв. “Изгрев”, гр. Варна 132/ 23.08.2017 г.
117 117/ 24.10.2019 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХIII-136,139, (с идент. 10135.2564.139 и 10135.2564.136), кв. 8 по плана на м. “Вилна зона”, ул. “3-та” №18, гр. Варна 57/ 20.05.2016 г.
118 118/ 28.10.2019 г.-четвърта категория Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1.26 по КК и КР на гр. Варна от „кабинет и склад“ в „ЖИЛИЩЕ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ“ в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1 УПИ Х-2, (с идентификатор 10135.2568.2), кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 141/ 16.08.2019 г.
119 119/ 28.10.2019 г. - пета категория МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-882-“за жилищно строителство” (с идентификатор 10135.4505.448), кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, блок 244 78/ 14.05.2018 г, допълнено със Заповед №А-53/ 26.09.2018 г.
120 120/ 01.11.2019 г. - пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XXV-34, с идентификатор 30497.15.43, кв. 96, по плана на с. Звездица, Община Варна №57/ 31.03.2017 г.
121 121/ 04.11.2019 г. - пета категория ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ VI-383, КВ. 18 (ПИ С ИД. 30497.501.383) ПО ПЛАНА НА С. ЗВЕЗДИЦА, ОБЩИНА ВАРНА с. Звездица, ул.“Андромеда” №9 159 /ГИ/ 02.10.2018 г.
122 122/07.11.2019 г. - пета категория ВИЛНА СГРАДА ПИ-1389, с идентификатор 10135.5549.1389, кв. 54, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна 451/30.11.2009 г.
123 123/ 11.11.2019 г. - четвърта категория УЧИЛИЩЕ УПИ XIV-4260-„за обществено обслужване“, (идентификатор 10135.2552.5216), кв.121, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна 74/30.04.2018 г.
124 124/ 11.11.2019 г.- пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХIX-745, кв. 30, (с идентификатор 10135.5510.745), по плана на кв. Галата, р-н „Аспарухово“, ул. „Панорамна“ №12, гр. Варна 143/23.10.2012 г.
125 125/ 11.11.2019 г.-пета категория ОУ "Капитан Петко Войвода" "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Капитан Петко Войвода" УПИ "За училище" (ПИ с ид. 10135.5510.491 по КК), кв. 1 по ЗРП на кв. Галата, гр. Варна 150/ГИ/ 27.08.2019 г.
126 126/ 11.11.2019 г.-пета категория ОУ "Св. Иван Рилски" Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Св. Иван Рилски" УПИ I – „За училище“ (ПИ с идентификатор 10135.3517.3 по КК), кв.1 по плана на 15 м.р. на ж. к. „Св. Иван Рилски“ 145/ГИ/ 27.08.2019 г.
127 127/ 13.11.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №2522.991, (стар 657?536), по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна 315/11.10.2010 г.
128 128/15.11.2019 г. -пета категория ОУ "Св. Климент Охридски" "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Св. Климент Охридски" УПИ II-384 (ПИ с ид. 38354.501.541 по КК), по плана на с. Константиново, Община Варна 146/ГИ/ 27.08.2019 г.
129 129/ 15.11.2019 г.-пета категория ОУ " Захари Стоянов" Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Захари Стоянов" УПИ I – 244 (ПИ с идентификатор 10135.2562.244 по КК), кв.30 по плана на ж. к. „Чайка“ 153/ГИ/ 27.08.2019 г.
130 130/18.11.2019 г.-четвърта категория ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЛАБОРАТОРИИ КЪМ КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДА НА ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА УПИ II-330 „за здравеопазване, научна дейност и ТРП“, (ПИ с идентификатор 10135.2555.2642), кв.9, по плана на 23-ти м.р., м. „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“ №1 52/ 28.03.2019 г.
131 131/18.11.2019 г. -пета категория ОУ "Стоян Михайловски" "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито ОУ "Стоян Михайловски" УПИ VII "За училище" (ПИ с ид. 10135.4505.81 по КК), кв. 17 по II -ри м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна 156/ГИ/ 27.08.2019 г.
132 132/19.11.2019 г.-пета категория ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 1, 2, 3, 7 – II ЕТАП – ЖИЛИЩНА СГРАДА 7 УПИ ХIII-3137, 2940, (ПИ с идентификатор 10135.2526.1799), кв. 29 по плана на ж.к. „Бриз“, ул. „Петър Слабаков“ №2, вх. 7 242/04.05.2007 г.,забележка към РС за промяна по чл. 154, ал. 5, вписана на 29.08.2011 г., Заповед №93/01.08.2013 г. за допълване към издадено РС
133 133/ 21.11.2019 г.-пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот с идентификатор 10135.2563.352?УПИ ХХХIХ-1926, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „д-р Мирон Игнатиев“ №19 102/ 13.04.2010 г.
134 134/22.11.2019 г.-четвърта категория СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – АТЕЛИЕТА И ЖИЛИЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ + ТРИ ЕТАЖА + ТЕРАСОВИДЕН ЕТАЖ И МАНСАРДЕН ЕТАЖ, С 6 БР. АПАРТАМЕНТИ, 4 БР. АТЕЛИЕТА И 2 БР. ГАРАЖИ УПИ VI-12, (ПИ с идентификатор 10135.2560.97), кв. 37, по плана на 18 м. р., с административен адрес ул. „Цани Гинчев“ №15, гр. Варна 324/10.08.2004 г., Заповед №28/08.05.2015 г. за заличаване на титуляр и вписване на нов възложител-съсобственик, Заповед №34/08.06.2015 г. за презаверяване на РС, Заповед №14/24.03.2016 г. за поправка на Заповед №34/08.06.2015 г.
135 №135/ 22.11.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА – второ тяло в УПИ I-2575.1232, кв. 59, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна №339/ 08.11.2010 г., допълнено със Заповед №36/ 07.04.2014 г.
136 136/ 25.11.2019 г. - четвърта категория ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА КУХНЕНСКА АСАНСЬОРНА УРЕДБА НА ДГ №44 “ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА” в сграда с идентификатор 10135.5506.33.1, ул. “Кирил Пейчинович” №19, гр. Варна 163/ 18.09.2018 г. на Главен архитект на Община Варна
137 137/ 27.11.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-704, (с идентификатор 10135.3505.704), кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна 19/ 31.01.2018 г.
138 138/ 27.11.2019 г. - четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА ПЪРВИ ЕТАП УПИ III-781, (с идентификатор 10135.5503.418), кв. 81, по плана на 28-ми м. р., с административен адрес ул. „Розова долина“ №11, гр. Варна 29/ 04.04.2008 г.
139 139/ 28.11.2019 г. -пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ” УПИ I (ПИ с ид.10135.1501.955), кв. 316, 9 м.р. на град Варна, ул. “Ангел Кънчев” №1 147 /ГИ/ 27.08.2019 г.
140 140/ 28.11.2019 г. -пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО ПИ с ид. 10135.1026.289, кв.857, по плана на 14-ти м.р. на гр. Варна 192 /ГИ/ 25.09.2019 г.
141 141/ 28.11.2019 г. -пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” УПИ I-“Училище” (ПИ с ид.72709.501.181), кв.36 по плана на с. Тополи, ул. “Райко Панчелиев” №3А 154 /ГИ/ 27.08.2019 г.
142 142/ 29.11.2019 г.- пета категория ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ Х-1, (с идентификатор 10135.1501.684), кв. 852, по плана на 9-ти м. р., ул. „Стара планина“ №18, гр. Варна 164/ГИ/ 07.05.2012 г.
143 143/ 29.11.2019 г.- четвърта категория СЕМЕЕН ХОТЕЛ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ II-36,96 кв. 27 по плана на град Варна, м-ст “Абатко”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена” 2/ 04.01.2007 г., изменено със забележка от 15.12.2010 г. и допълнено със Заповед №А-6/ 31.01.2019 г.
144 144/29.11.2019 г.- четвърта категория ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТ №К1.018 В “МОДА БАР КАФЕ” на кота ±0,00 в “ГАЛЕРИЯ ВАРНА – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ” в сграда с идент. 10135.3514.547.1 в УПИ VII-351,847,848,1683, 1684, кв. 39 по плана на ЗПЗ на град Варна, бул. “Сливница” №185 177/ 14.10.2019 г.
145 145/ 03.12.2019 г.- пета категория ТРИ ВИЛНИ СТРАДИ, I – ви етап: Вилна сграда №1, II – ри етап: Вилна сграда №2, III – ти етап: Вилна сграда №3 ПИ с ид.№30497.505.788 (ПИ 505.788), кв. 68 по плана на СО “Под село”, с. Звездица, община Варна, област Варна 175/ 21.12.2016 г.
146 146/ 04.12.2019 г.-четвърта категория Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на основно училище „Константин Арабаджиев“ и Благоустрояване на част от дворното пространство и реконструкция на част от оградата на филиалната сграда на основно училище „Константин Арабаджиев“ намиращ се в имот с идентификатор 10135.1503.313, кв. 384, по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Рали Мавридов“ №16, град Варна, община Варна, област Варна 123/ 16.10.2015 г., допълнено със Заповед №А-11/ 13.02.2018 г., Заповед №А-29/ 29.03.2019 г. и РС №105/ 31.08.2016 г., издадени от Главен архитект на Община Варна
147 147/ 04.12.2019 г.-четвърта категория Електронна съобщителна мрежа на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД от съществуваща шахта в ПИ 10135.2569.33 (пътен възел „Св. Св. Константин и Елена“), през ПИ 10135.2569.10 (улица), ПИ 10135.2569.108 (улица), ПИ 10135.2569.16, ПИ 10135.2569.327, ПИ 10135.2569.96, ПИ 10135.2569.174, ПИ 10135.2569.122, до нова шахта №22 пред ПИ 10135.2569.100, чрез изтегляне на оптични кабели в съществуваща и в нова тръбна подземна мрежа на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, град Варна, община Варна, област Варна №136/ГИ/ 05.09.2016 г.
148 148/ 06.12.2019 г.- четвърта категория СГРАДА С ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ УПИ IV-109,238-“за жил. стр. и обществено обслужване” (с идент. 10135.2559.275), кв.798, 17-ти м.р. на град Варна, ул. “Доктор Железкова” №35 32/ 09.03.2015г, изменено със Заповед №43/ 20.05.2015 г. и допълнено със Заповеди №№А-62/ 11.07.2017 г. и А-90/ 04.09.2019 г.
149 149/ 06.12.2019 г.- пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА намиращ се в УПИ I-60, (с идентификатор 10135.2565.60), кв. 223, по плана на СО „Траката“, град Варна, община Варна, област Варна, ул. „Чудомир“ №42, град Варна 47/ 21.03.2018 г.
150 150/ 09.12.2019 г.- четвърта категория Улично осветление в карето между ул. “Дабко Дабков”, ул. “Дубровник”, ул. “Д-р Басанович” и ул. “Железни врата” гр. Варна, район Приморски 113/ ГИ/ 01.08.2017 г.
151 151/ 09.12.2019 г.- четвърта категория Улично осветление в междублоково пространство на ул. “Неофит Бозвели”, между ул. “Доспат” и ул. “Патриарх Евтимий” гр. Варна, район “Одесос” 138 /ГИ/ 11.09.2017 г.
152 152/ 09.12.2019 г.- четвърта категория Улично осветление на ул. “Синчец” в участъка от ул. “Карамфил” и ул. “Люляк” гр. Варна, район “Приморски” 148 /ГИ/ 11.09.2017 г.
153 153/ 09.12.2019 г. - четвърта категория Улично осветление на ул. „Акад. Курчатов“ в участъка от ул. „Под игото“ до ул. „Козница“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна 117/ ГИ/ 01.08.2017 г.
154 154/ 09.12.2019 г. - четвърта категория Улично осветление около бл. 95 на бул. „Сливница“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна 105/ГИ/ 01.08.2017 г.
155 155/ 10.12.2019 г. - четвърта категория Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 „Св. Екатерина“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна №110/ ГИ/ 01.08.2017 г.
156 156/ 10.12.2019 г. - четвърта категория „Улично осветление по пешеходна алея между бл. 13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми приморски полк“ и алеята между ул. „В. Петлешков“ и бл. 13 на ул. „Студентска“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна №114/ ГИ/ 01.08.2017 г.
157 157/16.12.2019 г. - пета категория СКЛАД С ОФИСНА ЧАСТ намиращ се в УПИ XVII-1025, (с идентификатор 10135.3514.252), кв. 46, по плана на Западна промишлена зона, град Варна, област Варна 40/ 29.03.2013г.
158 158/ 17.12.2019 г.- пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУ “НАЙДЕН ГЕРОВ“ в УПИ III-100“за училище“ (ПИ с ид. №10135.2558.100 по КК), кв. 656 по плана на 6 м.р. на гр. Варна,с административен адрес: ул. „Царевец“ №1, град Варна, община Варна, област Варна 159/ГИ/ 30.08.2019 г.
159 159/ 17.12.2019 г.- пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ЦАР СИМЕОН I” УПИ ІІІ - "за училище и трафопост" ( ПИ с ид.10135.1501.270, кв. 325, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №33, град Варна, район Одесос община Варна, 152/ ГИ/ 27.08.2019 г.
160 160/ 17.12.2019 г.- четвърта категория ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5506.106.4.14 В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ в жил. сгр. с идент. 10135.5506.106.4 в УПИ I-1521, кв. 133 по плана на 29 м.р. на гр. Варна, ул. “Цар Иван Александър” №7 131/ 02.08.2019 г.
161 161/ 17.12.2019 г. - пета категория СУ „Св. Климент Охридски“, „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Св. Климент Охридски“ в УПИ II-1023, 422, 617, 1022, (ПИ с ид. 10135.1507.1023 по КК), кв. 38, по плана на 8 м.р., град Варна, с административен адрес: ул. „Михаил Колони“ №10, град Варна 149/ ГИ/ 27.08.2019 г.
162 162/ 18.12.2019 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-1947 (с идент. 10135.2575.1947), кв. 8 по плана на кв. Виница, град Варна, ул. “Св. Димитър Солунски” №13 50/ 27.03.2018 г.
163 163/ 18.12.2019 г.- четвърта категория Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа собственост на БТК ЕАД, попадаща в УПИ I-534, II-534, III-534 по плана на ж.к.“Вл. Варненчик“, ІІ м.р., в гр. Варна” УПИ I-534, II-534, III-534 по плана на ж.к.“Вл. Варненчик“, ІІ м.р., в гр. Варна 65/ГИ/ 18.04.2019 г.
164 164/ 19.12.2019 г.- пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” УПИ “За училище” (ПИ с ид.10135.3512.165), кв. 5, II м.р. на ж.к.“Младост”, гр. Варна 151 /ГИ/ 27.08.2019 г.
165 165/ 19.12.2019 г.- пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” УПИ “За училище” (ПИ с ид.10135.4504.499), кв. 25а, I м.р. на ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна 167 /ГИ/ 05.09.2019 г.
166 166/19.12.2019 г.- пета категория ДЯ № 13 „Русалка“„Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №13 „Русалка в част от УПИ “за детски комплекс“ (ид. 10135.3512.167 по КК), по плана на II м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна, ул. „Любчо Патронов“ № 1, гр. Варна“ 129 /ГИ/ 31.07.2019 г.
167 167/ 19.12.2019 г.- пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЯ №1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" УПИ V-2 (ид. 10135.1508.216 по КК), кв. 722 по плана на 3 м.р. на гр. Варна,с административен адрес: ул. „Славянска“ №21, град Варна, община Варна, област Варна 125/ГИ/31.07.2019 г.
168 168/ 19.12.2019 г.- пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЯ №7 “РОЗА” УПИ “за детска ясла” (с ид. 10135.2553.81), по плана на 25 м.р. на гр.Варна, ул. “Роза” №34 124/ГИ/ 31.07.2019 г.
169 169/ 19.12.2019 г.- пета категория ДЯ № 5 „Чуден свят” „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №5 „Чуден свят”, в УПИ V „за детско заведение“ ( ПИ с ид. 10135.3515.771 по КК), кв. 1200 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, с административен адрес ул. „Димитър Полянов“ № 5, гр. Варна 123/ГИ/ 31.07.2019 г.
170 170/ 19.12.2019 г. - пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ“ урегулиран поземлен имот „за училище“ (ПИ с ид. №10135.3512.50 по КК), по плана на I м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна 155/ГИ/ 27.08.2019 г.
171 171/ 19.12.2019 г.- четвърта категория Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 10135.1503.371 между улиците “Георги Бенковски”, “Сава Доброплодни”, “Христо Попович” и “Панайот Волов” ПИ с ид. 10135.1503.371 на гр. Варна, община Варна, район “Одесос” 193 /ГИ/ 26.09.2019 г.
172 172/ 19.12.2019 г. - пета категория ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ УПИ „за училище“ (ПИ с ид. №10135.5502.166 по КК), кв. 17, по плана на 27 м.р. на гр. Варна,с административен адрес: бул. "Народни будители" №17А,кв. „Аспарухово“,град Варна, община Варна, област Варна 148/ГИ/ 27.08.2019 г.
173 173/ 23.12.2019 г.- четвърта категория Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект “ГРАНД МОЛ-ВАРНА” (с идентификатор 10135.3516.142), II-ри етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и К и промяна предназначение на склада към магазин 1.018 в търговска площ УПИ V-590,591-“за обществено обслужване”, кв. 5 по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Андрей Сахаров” №2 80/ 17.05.2018 г.
174 174/ 23.12.2019 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІ-48,49 (с идентификатори 10135.3515.48, 10135.3515.49), кв. 10, по плана на 16-ти м.р. - Север на гр. Варна, с адм.адрес: ул."Тихомир" №56, гр. Варна, район "Младост" 131/ 17.08.2017 г.
175 175/ 23.12.2019 г.- пета категория ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХІ - 908, (с идентификатор 10135.2515.3995), кв. 62, по плана на СО "Ален мак", град Варна, с административен адрес ул. "Киро Меразчиев" №51А, район "Приморски", гр. Варна 103/ 19.05.2017 г.
176 176/ 23.12.2019 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-246-“за жил. стр.” (с идентификатор 10135.2554.246), кв. 10 по плана на 24-ти м.р. на град Варна, ул.“Батова” №11 114/ 01.08.2017 г.
177 177/ 27.12.2019 г.- пета категория ЖИЛИЩНА СГРАДА с ниско застрояване УПИ Х-1, кв. 852 по плана на 9-ти м.р. на гр.Варна, ул. “Стара планина” №18 O-190/ 27.07.2007 г. на Главен архитект на район “Одесос” – Община Варна
178 178/ 30.12.2019 г.- четвърта категория ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-406, (с идент. 10135.4505.406), кв. 20 по плана на ж.к. “Владислав Варненчик”-II м.р., гр.Варна, бл.243 46/ 21.03.2018 г.
179 179/31.12.2019 г. - пета категория Подмяна на водопровод в СО „Боровец – юг“, гр. Варна, собственост на Военно формирование 28870, за нуждите на Военно формирование 48670-11 намиращ се в СО „Боровец – юг“, град Варна, община Варна, област Варна №76/ ГИ/ 16.05.2018 г.
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Строеж Местонахождение

УВЕ 2019 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.