УВЕ 2015 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение 4
1 01/05.01.2015 г ЖИЛИЩНА СГРАДА №1” ПИ 5545.345 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
2 02/05.01.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА №2” ПИ 5545.345 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
3 03/05.01.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА №3” ПИ 5545.345 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
4 04/08.01.2015 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ№603, по плана на СО „Ваялар“, р-н Приморски, ул."Веселин Ханчев", гр. Варна.
5 05/08.01.2015 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ В СЕРВИЗ ЗА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ” УПИ XXIV-54, кв. 3, /с идентификатор 10135.3515.163/ по плана на 16 м. р.- север, ул. “Елин Пелин“ №94, гр. Варна
6 06/20.01.2015 г. ВИЛНА СГРАДА в ПИ-5549.2074 по к.к., по плана на СО „Прибой“, кв. Галата, гр. Варна.
7 07/21.01.2015 г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХV-550, с идентификатор 10135.2723.550, кв. 97, по плана на СО Ваялар, гр. Варна
8 08/21.01.2015 г ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС В “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ“ И ОБЕДИНЯВАНЕТО МУ С „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ЗЛАТЕВИ“ ООД” УПИ IV-14 „за общ. обслужване“, кв. 535, /с идентификатор 10135.1030.355.1/ по плана на 14 м. р., бул. “Вл. Варненчик“ №110, гр. Варна
9 09/24.01.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ - 577, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна
10 10/26.01.2015 г. ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІІ-14, кв. 34,(ПИ №10135.2560.146), по плана на 18 м.р., гр. Варна
11 11/28.01.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА "БИЛЯРД-КАФЕ КЛУБ" В ДЕТСКА ЯСЛА Подблоковото пространство на вх. 3, бл. 210, ж.к. "Владислав Варненчик" ІІ -ри м.р., гр. Варна
12 12/09.02.2015 г. Жилищна сграда с магазин и обект за тестени закуски, сандвичи и скара УПИ VIII-302 /идентификатор 10135.2553.240/, кв. 28, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" №34А, гр.Варна
13 13/13.02.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІ-7, кв.170, по плана на 11 м.р. /ул. "Акад.Фьодор Успенски" №23/, гр. Варна
14 14/13.02.2015 г. Надстройка и нова сграда на шоурум и автомобилно обслужване - І етап - нова двуетажна сграда УПИ VІ-330, 462 "за търговски комплекс, изложение и атракции", кв. 6, по плана на Паркоустройствен и регулационен план /ОП.З/, район "Владислав Варненчик" - № 10135.4508.232, гр. Варна
15 15/13.02.2015 г. СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ УПИ ХХІІІ-945 А, кв. 59, ( с идентификатор 10135.2564.1440), по плана на Вилна зона, гр. Варна
16 16/16.02.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-919, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна
17 17/17.02.2015 г. Пета ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ ПИ №321, кв.102, по плана на 7-ми м.р. (ул. "Дебър" №23), гр. Варна
18 18/16.02.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХ-3515.1844, /стар УПИ ХХ-483,484/, кв. 57, по плана на 16 м.р.- север, ул. "Ивац" №11, гр. Варна
19 19/18.02.2015 г. Четвърта МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ - ФАСТФУУД, ОФИС, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ“ находящ се в УПИ ХХІ-1002, 59, (идентификатор 10135.1501.1002), кв.330, по плана на 9-ти м.р., ул. “Неофит Бозвели“ №40, гр. Варна
20 20/20.02.2015 г. пета СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ“ находящ се в УПИ ХХІV-945А, (с идентификатор 10135.2564.1439), кв.59, по плана на Вилна зона, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. „28-ма“ №20а
21 21/20.02.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІІ-2560.146 /стар №14/, кв.34, по плана на 18 м.р., гр. Варна, ул. "Добри Войников" №29 Б
22 22/23.02.2015 г. Пета КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - І-ви етап: сграда "В" и сграда "Г УПИ ХІІ-25, кв.30 /с идентификатор 10135.2563.665/, по плана на 21-ви м.р., ж.к. "Бриз", ул. "Д-р Любен Попов" №26, вх."В"и вх."Г", гр. Варна
23 23/24.02.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА ПИ №5426.463, кв. 23, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна
24 24/24.02.2015 г. Пета ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 4, 5, 6 УПИ ХХV 3139, 3138, кв.30, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
25 25/04.03.2015 г. Четвърта НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДА ЕТАП 1 - ПРИСТРОЙКА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ИМОТА УПИ VІ-10 в кв.723, по плана на 3-ти м.р. /идентификатор 10135.1508.273/ ул. "Петко Каравелов" №34, гр. Варна
26 26/11.03.2015 г. Пета АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПИ І-755, кв. 86, /с идентификатор 10135.1506.755/, по плана на 7-ми м.р., ул. "Габрово" №19, гр. Варна
27 27/12.03.2015 г. четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІ-66 /идентификатор 10135.2554.499/, кв.32, по плана на 24-ти м.р., ул. "Дубрвник" №46, гр. Варна
28 28/12.03.2015 г. пета ДВЕ ВИЛНИ СГРАДИ №1 И №2 УПИ ХХVІІІ-2564.1349 /стар 13866/, кв. 54, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
29 №29/16.03.2015 г. Четвърта ОФИС СГРАДА УПИ ІV-1501.1227, (стар ІV-4, 4а), кв.306, по плана на 9-ти м.р., бул.„Владислав Варненчик“ №95, гр.Варна.
30 30/16.03.2015 г. Пета ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПИ-2522,392, кв.18, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна
31 №31/20.03.2015 г. четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ХІ-870 /идентификатор №10135.2553.613/, кв. 56 по плана на 25 м.р., ул. „Карамфил“ №11, гр. Варна.
32 32/24.03.2015 г. Пета ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХ-522, кв.45 /с ид.10135.2563.522/, по плана на 21 м.р., гр. Варна, ул. "Княз Борис І" №159.
33 33/30.03.2015 четвърта РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ О.Т. 3183 ДО О.Т. 3186 И ПРОБИВ НА УЛ.„ДРАВА ЧЕХ“ КЪМ БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ по плана на 6-ти м.р., район „Приморски“, гр. Варна
34 34/01.04.2015 г. пета ВИЛНА СГРАДА ПИ №5549.2245 /стар №2110/, кв.5, по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", община Варна
35 35/06.04.2015 г. Пета АВТОСЕРВИЗ УПИ ХVІ-324, /с идентификатор №10135.4507.341/, кв. 10, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
36 36/07.04.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХV-26, кв.22 /идентификатор 10135.1507.114/, по плана на 8-ми м.р., ул. "27-ми юли" №62, гр. Варна
37 37/07.04.2015 г. пета СКЛАД ЗА МЕТАЛИ И ОФИС УПИ ІІІ-568, кв.40 /с идентификатор 10135.4510.922/, по плана на ЗПЗ, р-н "Владислав Варненчик", гр. Варна
38 38/09.04.2015 г пета ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІ-800, кв. 35, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна.
39 39/22.04.2015 г. четвърта ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА БТК ЕАД С ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ ТЕХНОЛОГИЧНА СГРАДА ТС 005 (ДО БЛ.52 В КВ."СВ.ИВАН РИЛСКИ") И РКШ 2021 ДО СГРАДИ В 15-ТИ И 16-ТИ М.Р., ГР.ВАРНА, ПО ТЕХНОЛОГИЯ РОN (PASSIVE OPTIKAL NETWORK)кв."Св.Ив.Рилски" бл.23, бл.24,бл.25, бл.26, бл.27, бл.28, бл.29, бл.52, бл.53, бл.54, бл.55, бл.56, бл.57, бл.58, бл.59, бл.60, бл.61, ул."Йосиф Брадати" №3, ул."Под игото" №1, №3, №5, ул."Самарско знаме" №1, №3, №5, ул. "Капитан Райчо Николов" №80, №82, №83, №84, №85, №87, №91, №93, №101, №103, №110, №116, №122, №124,, ул."Поп Харитон" №101, №103, №105, №129, №135, ул."Бяла Черква" №13, №15, №12, №14, №16 и офиси, ул."Свобода" №1, №3, №5, №7, бл.18, бл.20, бл.22, №33, №35, №37, ул."Доброволци" №1, №3, №5, №7, №2, №6, №8, №10, №12, ул."Никола Корчев" №11, №21, ул."Д-р Иван Селимински" №1, №2, №3, №4, ИЗТЕГЛЯНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБНА МРЕЖА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 720F ОТ ТС0005 (ДО БЛ.52 В КВ."СВ.ИВ.РИЛСКИ") ДО RSU F (УЛ."МАЙОР МИНЧО ДИМИТРИЕВ" №21), ГР.ВАРНА. кв."Св.Ив.Рилски" бл.23, бл.24,бл.25, бл.26, бл.27, бл.28, бл.29, бл.52, бл.53, бл.54, бл.55, бл.56, бл.57, бл.58, бл.59, бл.60, бл.61, ул."Йосиф Брадати" №3, ул."Под игото" №1, №3, №5, ул."Самарско знаме" №1, №3, №5, ул. "Капитан Райчо Николов" №80, №82, №83, №84, №85, №87, №91, №93, №101, №103, №110, №116, №122, №124,, ул."Поп Харитон" №101, №103, №105, №129, №135, ул."Бяла Черква" №13, №15, №12, №14, №16 и офиси ул."Свобода" №1, №3, №5, №7, бл.18, бл.20, бл.22, №33, №35, №37, ул."Доброволци" №1, №3, №5, №7, №2, №6, №8, №10, №12, ул."Никола Корчев" №11, №21, ул."Д-р Иван Селимински" №1, №2, №3, №4.
40 40/22.04.2015 г. Пета ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ВИЛНА СГРАДА в поземлен имт с ид .№10135.5549.1518 (ПИ-1518, кв.35) по плана на СО "Прибой", гр. Варна
41 41/23.04.2015 г. пета ВИЛНА СГРАДА ПИ №10135.5549.1518 =ПИ №1518, кв.15, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
42 №42/24.04.2015 г. Четвърта ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ОФИСНА СГРАДА“ УПИ І-2, кв. 567а (ПИ с ид. №10135.1026.194), по плана на 14 м.р. ул. „Константин Величков“ №32, гр.Варна.
43 43/28.04.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА находяща се в ПИ-499, кв. 159 по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
44 44/28.04.2015 г. Четвърта Скуош център и площадка за ролери в Спортно-атракционен комплекс "Младост", гр.Варна с идентификатор 10135.3512.240.1 поземлен имот №10135.3512.240, /УПИ ХІІ-233,234-"за спортно-атракционен комплекс", кв.9, /по плана на ж.к."Младост", ІІ-ри м.р., гр.Варна, област Варна
45 45/08.05.2015 г. четвърта СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ПЪРВИ ЕТАП УПИ ІV-114 "за обществено обслужване" /ид.№10135.1504.125/, кв. 407, по плана на 4-ти м.р. на гр. Варна, ул. "Братя Шкорпил" №26 "А
46 46/13.05.2015 г. Четвърта ДЕНТАЛНИ КАБИНЕТИ, представляващи промяна предназначение и преустройство на магазини в съществуваща търговска сграда /с идентификатор 10135.3516.142.54/ тип МОЛ УПИ V-590,0591 -"за обществено обслужване" /идентификатор №10135.3516.142/, кв. 5, по плана на 26-ти микрорайон гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" №2
47 47/13.05.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА – ТЯЛО „С“ УПИ ІІІ-1,2,6, кв. 587, (с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14 м.р., ул.„Д-р Петър Берон“ №3, гр. Варна.
48 48/13.05.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІV-446, кв.295а /с идентификатор 10135.1501.446/, по плана на 9 м.р., ул. "Г.Мамарчев" №7а, гр.Варна
49 49/15.05.2015 г. Четвърта ОФИСНА СГРАДА“ УПИ І-2, кв. 567а по плана на 14 м.р., ул.„Константин Величков“ №32, гр.Варна.
50 50/20.05.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАП ІІ УПИ ІV-5, кв. 49а, /с идентификатор 10135.1507.1037/ по плана на 8-ми микрорайон на гр. Варна, ул. "Тича" №3
51 51/21.05.2015 четвърта ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА "СУПЕРМАРКЕТ В "ЛОБИ БАР И ДВА ОФИСА УПИ V-633, 634"за курортно-жилищно строителство, басейн, трафопост и озеленяване", кв.30 /с идентификатор 10135.513.692 / по плана на к.к."Златни пясъци", гр.Варна.
52 52/25.05.2015 четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ Х-332 (идентификатор №1035.3513.332), кв. 1087 по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ №37, гр. Варна
53 53/28.05.2015 г. Пета ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ парцел №ІV-1268а, кв.80 по проектоплана на м. "Ален мак", гр.Варна
54 54/29.05.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№27) ПИ с ид.№10135.2958.60, ул. "Джеймс Баучер" бл. 2, район Приморски, гр. Варна
55 55/29.05.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№218) УПИ ІІ "озеленяване"(ид№10135.51.109), кв.202, по плана на 12 м.р., ул. "Черни връх" №60, гр. Варна
56 56/29.05.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№28)“ УПИ І "за жил. строителство и тарфопст" (ид. №10135.2558.119), ул. "Найден Геров" №68 и ул. "Найден Геров" №70, район "Приморски", гр. Варна
57 57/29.05.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№102)“ ПИ с ид. 10135.2562.182 по КК, ж.к. „Чайка“, бл. 62, бл. 63, бл. 67, 20 м.р., район „Приморски“, гр. Варна.
58 58/08.06.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№247)“ ПИ с ид. №10135.3512.37 по КК, южно от бл. 103 по плана на І м.р., ж.к. „Младост“, район „Младост“, гр. Варна.
59 59/08.06.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№405)“ УПИ VІ "за комплексно жил.строителство и озеленяване" (ид.№10135.4504.435), кв.14 по плана на І м.р. на ж.к. "Владислав Варненчик", до бл. 7, гр. Варна
60 60/08.06.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (№288)“ ПИ с ид.№10135.3511.66 по КК, южно от бл. 13 по плана на І м.р., ж.к. "Възраждане", район "Младост", гр. Варна
61 61/08.06.2015 г. четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІ-727, 1248, /с идентификатор 10135.2553.1888/, кв. 53, по плана на 25-ти микрорайон на гр. Варна, ул. "Тинтява" №6
62 62/09.06.2015 четвърта СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПИ IV-193,194, кв. 23 по плана на 17 м.р., ул. "Д-р Железкова" №40, гр. Варна
63 63/15.06.2015 г. пета ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ И ЛОБИ БАР В „КАБИНЕТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТКЪМ АПАРТАМЕНТ №1“ в сграда с идентификатор 10135.536.304.1, в УПИ ІІ-2064, кв. 1, (с идентификатор 10135.536.304), по плана на Приморска зона - СЗ-3, „Горчива чешма“, гр. Варна.
64 64/19.06.2015 г. Четвърта, Заповед №72/05.08.2015 г. за допълване на седем възложители ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-3511.588 /стар V-180а/, кв.16, по плана на ж.к. "Възраждане", ІV-ти м.р., гр. Варна
65 65/19.06.2015 г. пета ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ - 283 по плана на СО "Траката", гр. Варна
66 66/22.06.2015 пета ВИЛНА СГРАДА ПИ 5403.3387 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
67 67/23.06.2015 г. пета ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ПИ №209, по плана на СО „Зеленика“, землище „Галата“ гр. Варна.
68 68/01.07.2015 г. пета ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ІХ-1712, 1713 /идентификатор 10135.2526.2336/, кв. 59 по плана на кв. "Св.Никола", гр. Варна
69 69/01.07.2015 г. пета ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ІІ-2684, кв. 161, по плана на ЖК „Изгрев“, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ж.к. “Изгрев 552-1“ №716.
70 70/02.07.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ХХІІ-922, кв.7, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
71 71/02.07.2015 г. Пета КУРОРТНА СГРАДА "КИПАРИСИТЕ УПИ ХІV-2568.209, /СТАР ХІV-177/, кв. 32, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр. Варна
72 72/03.07.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА УПИ ХVІ-1240, (идентификатор 10135.2564.536), кв. 28, по РП на „Вилна зона“, ул. „ХХІІІ“ №11, в.з. „Евксиноград“, гр. Варна.
73 73/15.07.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ УПИ ХІV-631, кв. 2 (с идентификатор 10135.2554.318), по плана на 24 м.р., ул. „Никола Козлев“ 8, гр. Варна.
74 74/15.07.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (208)“ УПИ I “блоково жилищно строителсто“, кв. 181 по плана на 11 м.р., ул. „Тодор Влайков“ 53, гр. Варна.
75 75/15.07.2015 г. Пета ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 3647, по плана на местност "Зеленика", гр.Варна
76 76/15.07.2015 г. Четвърта ОБЩЕСТВЕНО - ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА УПИ І-975 / с идентификатор 10135.1501.975/, кв. 329, по плана на 9-ти м.р., бул. "Владислав Варненчик" 81, гр.Варна
77 77/22.07.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (373) ПИ с ид.10135.5502.154, кв.33, по плана на 27-ми м.р, бул."Народни будители" до бл.11, кв.Аспарухово, гр.Варна
78 78/22.07.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ VІІ-314, кв. 227, (с идентификатор 10135.51.314), по плана на 12 м.р., ул.„Академик Методи Попов“ 24, гр. Варна.
79 79/22.07.2015 г. пета ВИЛНА СГРАДА С ПОКРИТА ТЕРАСА“ ПИ 5426.337, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
80 80/23.07.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА УПИ Х-601, кв.24 от ПП на ПРЗ на кв."Свети Никола", гр.Варна
81 81/23.07.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА ПИ 5549.1370, кв. 52, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
82 82/24.07.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 578, по плана на СО "Балъм дере", район "Владислав Варненчик", гр. Варна
83 83/24.07.2015 г. пета ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ПИ 579, по плана на СО „Балъм дере“ 579, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
84 84/03.08.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ХІІІ-6, кв.134, по плана на 7-ми м.р. /с идентификатор 10135.1506.96/, ул. "Солун" 7, гр. Варна
85 85/03.08.2015 г. четвърта, Заповед 73/10.08.2015 г ЖИЛИЩНА СГРАДА“ находящ се в УПИ ХІV-133 (ид.10135.2554.133), кв.30, по плана на 24-ти м.р., ул. "Железни врата" 35, гр. Варна
86 86/03.08.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ПИ 283, по плана на СО "Траката", гр. Варна
87 87І03.08.2015 г. пета ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - СНЕК БАР находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2557.152, кв.694-а, по плана на 2 м.р., ул. "Марин Дринов" 55, гр. Варна
88 88/10.08.2015 г. Четвърта КУРОРТНА СГРАДА И БАСЕЙН ПИ 10135.2564.612 /УПИ ІІ-1222, кв.30/, по плана на "Вилна зона", Варна, ул. "14-та", гр. Варна
89 89/10.08.2015 г. четвърта ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ "ДИАНА", НАВЕС И ОГРАДА УПИ ХХVІІ-53 "за производствено-складова дейност "ГБС Варна ООД" (ид.10135.3514.617), кв. 48, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
90 90І11.08.2015 г. четвърта ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПИ И СТЪЛБИЩНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА В СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ УПИ І, кв. 17, /с идентификатор 10135.5502.166/, по плана на 27-ми м.р., ул. "Народни Будители" 17а, кв. Аспарухово, гр. Варна
91 91/17.08.2015 г. Пета ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН - І ЕТАП УПИ ХІ-135, кв.54, по плана на 28-ми м.р. (ид.10135.5503.135), ул. "Розова долина" 24, гр. Варна
92 92/18.08.2015 г. пета ВИЛНА СГРАДА ПИ 2520.6830 - 6848, кв.132, по плана на СО "Траката", гр. Варна, административен адрес: гр. Варна, ул. "Бистра Винарова" 12
93 93/20.08.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ УПИ ІХ-6, /ид.10135.1026.268/, кв.590, по плана на 14-ти м.р., ул. "Пенчо Славейков" 12, гр. Варна
94 94/20.08.2015 г. Пета СГРАДИ ЗА ВИЛЕН ОТДИХ С В И К ОТКЛОНЕНИЯ УПИ ІІ - 57, кв.2, /ид.10135.2564.57/, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
95 95/21.08.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (104) ПИ 10135.2562.182 по КК, ж.к."Чайка", до бл.68, район "Приморски", гр. Варна
96 96/21.08.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (177) УПИ І "за жилищно стрителство и трафопост" (ПИ 10135.1505.10 по КК), кв.467, по плана на І-ви м.р., ул. "Рила" 7/ул. "Г.С.Раковски" 50, район "Одесос", гр. Варна
97 97/21.08.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (98) ПИ 10135.2562.40 по КК, ж.к. "Чайка", до бл. 56, район "Приморски", гр. Варна
98 98/21.08.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (231) УПИ ІІ "за жилищно строителство, кафе, подземни гаражи и магазини", кв. 485, по плана на 13-ти м.р., (ПИ 10135.1502.35 по КК), район "Одесос", гр. Варна
99 99/21.08.2015 г. пета ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КУРОРТНА, ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1509.13.69 В "СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ УПИ І "за кални бани" (ид.10135.1509.13), кв. 3, по плана на Приморска зона, Съставна зона 5, гр. Варна
100 100/21.08.2015 г. пета Основен ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновявавне на сграда с ид.10135.1509.13.67 с промяна предназначението на самостоятелен обект от сградата с идентификатор 10135.1509.13.67.1, представляващ обект за здравни и социални услуги - за водолечение в "обект за обществено хранене УПИ ІІ "за морски бани" (ид.10135.1509.13), кв. 3, по плана на Приморска зона, Съставна зона 5, гр. Варна
101 101/21.08.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (17) УПИ "за обезщетяване на собствениците от ел.подстанция "Чайка" (ПИ с ид.10135.2558.49 по КК), кв.645, по плана на 6-ти микрорайон, ул."Уилям Гладстон" (до бл.4), район "Приморски", гр.Варна
102 102/21.08.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (15) УПИ ІІІ "за жилищно строителство", ул."Царевец" (пред бл.9), кв.634-А, по плана на 6-ти микрорайон, район "Приморски", гр. Варна
103 103/24.08.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (24) УПИ "за жилищно строителство", (ПИ с ид. 10135.2558.60 по КК), кв. 648, по плана на 6-ти микрорайон, ул. "Никулицел" (до бл.6) район "Приморски", гр.Варна
104 104/25.08.2015 г. Пета ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-730, кв.19, по плана на с. Тополи, община Варна с административен адрес: с. Тополи, ул. "Акация" 16
105 105/25.08.2015 г. Четвърта ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БАНКОВ ОФИС В АПТЕКА И КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ШИПКА УПИ І, кв. 47 (ид.10135.513.290), по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна, община Варна
106 106/31.08.2015 г. пета ВИЛНА СГРАДА ПИ 5403.1157, по ПНИ на СО "Боровец - юг", гр.Варна
107 107/31.08.2015 г. четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА” УПИ XVII-8, кв. 312, /с идентификатор 10135.1501.787/, по плана на 9-ти микрорайон на гр. Варна, ул."Доспат" 29
108 108/01.09.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (33) имот с ид. 10135.2559.27 по КК, ул. "Разлог" (до бл. 705-2), по плана на 17 м.р., р-н "Приморски", гр. Варна
109 109/02.09.2015 г. четвърта МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПЪРВИ ЕТАП УПИ XIV-1, кв.295а (с ид.10135.1501.440) по плана на 9 м.р., ул. "Кап.Георги Мамарчев" 11, гр. Варна
110 110/07.09.2015 г. четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ УПИ ХХІV-84, кв. 4, по плана на 26-ти микрорайон на гр.Варна, ул. "Акад.Андрей Сахаров", гр. Варна
111 111/08.09.2015 г. пета ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІ-312 /с идентификатор 10135.2563.707/, кв. 43, по плана на 21-ви м.р., местност "Свети Никола", гр. Варна, ул. "Д-р Параскев Казански" 13
112 112/08.09.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІV-4, кв. 676 (с ид. 10135.2557.50), по плана на 2 м.р., ул. "Генерал Столетов" 81, гр. Варна
113 113/09.09.2015 г. пета ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІХ-239, кв.109, по плана на 28-ми м.р. /идентификатор 10135.5505.239/, ул."Мара Гидик" 11, гр. Варна
114 114/10.09.2015 г. четвърта Промяна предназначение, вътрешно преустройство и ремонт на част от Кожарски цех - топилна лой в "офисна сграда УПИ ІІІ "месопромишленост", по плана за регулация на ЮПЗ, гр. Варна
115 115/11.09.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (20) УПИ "за жилищно строителство" (ПИ 10135.2558.4 по КК), ул. "Братя Бъкстон" (до бл.5), по плана на 6-ти микрорайн, район "Приморски", гр. Варна
116 116/23.09.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (220) УПИ I “жилищно строителсто“, магазини и подземни гаражи“, кв. 528, по плана на 13 м.р., (ПИ 10135.1502.7 по КК), район „Одесос“, гр. Варна.
117 117/25.09.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (29) ПИ 10135.2559.142 по КК, ул. "Царевец" до бл. 7, по плана на 17-ти м.р., район "Приморски", гр. Варна
118 118/29.09.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА ПИ 938, м-ст „Под село“, с. Звездица, с административен адрес: община Варна, с. Звездица, местност „Чукура“ (Под селото) 938.
119 119/08.10.2015 г. пета ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ-2522.883, кв. 8, по плана на СО "Акчелар 522" 883, гр. Варна
120 120/08.10.2015 пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (190) УПИ II "за жилищно строителство" (ПИ10135.1504.38), кв. 427 по плана на 4-ти м.р., ул. "Александър Рачински" 15, гр. Варна
121 121/09.10.2015 г. четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХІ-608, кв.4, /с идентификатор 10135.3516.153/, по плана на 26-ти микрорайон на гр.Варна, ул. "Атанас Христов" 12
122 122/09.10.2015 г. пета ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 121, по плана на СО"Ментеше", район "Владислав Варненчик", Община Варна
123 123/09.10.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (59) ПИ 10135.2562.80 по КК, ж.к. "Чайка", до бл. 13, район "Приморски", гр. Варна
124 124/14.10.2015 г.пета ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХV-300 /ид.10135.2575.1896/, кв. 20В, по плана на кв. "Виница", ул. "Обзор" 25, гр. Варна
125 125/14.10.2015 г. пета ВИЛНА СГРАДА "1 ПИ 505.974, по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, община Варна
126 126/19.10.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА ПИ - 11, кв. 19, по плана на СО "Телевизионна кула", гр.Варна
127 127/20.10.2015 г. Четвърта МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини и подземен паркинг УПИ ХХ-1001, кв. 330, /с ид. 10135.1501.1001/, по плана на 9-ти микрорайон на гр. Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" 96
128 128/20.10.2015 г. Пета ВИЛНА СГРАДА ПИ - 196, по плана на СО "Траката", гр.Варна
129 129/23.10.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ПИ 403, по плана на СО "Балъм дере", район "Владислав Варненчик", гр. Варна
130 130/23.10.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (141) УПИ "за жилищен комплекс" (ПИ 10135.2554.58 по КК), кв. 35, по плана на 24-ти микрорайн, ул. "Дубровник" (до бл. 6), район "Приморски", гр. Варна
131 131/27.10.2015г. четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ V-10, кв. 353 (с идентификатор 10135.1503.121), по плана на 10-ти м.р., гр. Варна. На ъгъла на ул. "Радецки" и ул. "Хар.Ангелов"
132 132/28.10.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА“ УПИ ХХХІХ-228, 229, кв.1 (с ид.10135.2555.2598), по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ", ул. "Проф. д-р Ванко Ванков" 21, гр. Варна
133 133/02.11.2015 г. пета ВИЛНА СГРАДА УПИ ХХХV-2564.1445 /стар 3021/, кв.9 по плана на Вилна зона "Траката", гр.Варна
134 134/03.11.2015 г. четвърта ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА "СПЕКТЪР НЕТ" ЕАД от КШ 1-22-04, намираша се до бл.75, вх.А в 16-ти м.р. до нов кабелен шкаф РИ 1 до бл.3, ул."Акад.Игор Курчатов" в ж.к."Иван Рилски" на г.Варна и ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА канална МРЕЖА до крайни потребители: РШ 1: ж.к."Иван Рилски" - бл.52,вх.А и Б, бл.53,вх.А и Б, бл.54,вх.А и Б, бл.55, вх.А и Б, бл.56, вх.А,Б,В,Г,Д и Е, бл.5,вх.А и Б, бл.58,вх.А и Б, бл.59,вх.А и Б, бл.60,вх.А,Б и В, бл.61,вх.А, ул."Акад.Игор Курчатов",бл.3, ул."Плевен" 10, ул."Под Игото" 52,54,54А,56, 56А,58,60, ул."Отец Спиридон" 5,7,7А,9, Пощенски клон 9, Бензиностанция, Детска градина "М.Иванов". 16-ти м.р. на гр.Варна
135 135/05.11.2015 г. Пета ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА УПИ ІІІ -13851, кв. 74, по плана на Вилна зона, гр. Варна
136 136/06.11.2015 г. четвърта МОТЕЛ И ОБЩЕЖИТИЕ УПИ ХІІ-275 "за мотел и общежитие" (с идентификатор 10135.513.275), кв. 62 по плана на к..к. "Златни пясъци", гр. Варна
137 137/11.11.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 1477, кв. 96, по плана на СО "Планова", гр. Варна
138 138/12.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (402)“ УПИ І (ид.10135.4504.452), кв.16а по плана на І-ви м.р., ж.к."Вл.Варненчик" (южно от бл.8, вх.3-северна), район "Вл.Варненчик", гр. Варна
139 139/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (25)“ УПИ „за жилищно строителство и супермаркет“ (ПИ с ид. 10135.2558.45 по КК), кв. 642, по плана на 6-ти микрорайон, бул. „Чаталджа“ (до бл. 1), район „Приморски“, гр. Варна.
140 140/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (128) в поземлен имот с ид. 10135.2554.241 по КК, кв. 32 (ул.„Петър Райчев“ до бл.36), по плана на 24-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
141 141/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (40)“ поземлен имот с ид. 10135.2559.8 по КК, по плана на 17-ти микрорайон, бул.„Васил Левски“ (до бл. 12), район „Приморски“, гр. Варна.
142 142/13.11.2015 г. Пета ОТКРИТА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА УПИ І-21,45,46,77 и 447 "за хотелски комплекс", кв.7/с ид.10135.513.612 и 10135.513.613/ по ПРЗ на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
143 143/13.11.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (243)“ УПИ ІІ"за жилищно строителство, подз.гаражи и трафопост", кв.522, ул."Ангел Кънчев" 16, по плана на 13 м.р. (10135.1502.46 по КК), район Одесос, гр. Варна
144 144/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (178)“ УПИ І"за жилищно строителство, подз.гаражи и трафопост", кв.468, ул. "Рила" 16, зад бл.23/ ул."Пирин"30, по плана на 1 м.р. (10135.1505.12 по КК), район "Одесос", гр. Варна
145 145/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (35)“ ПИ с ид 10135.2559.180 по КК, бул."В.Левски" /до бл.6/, по плана на 17-ти м.р., район "Приморски", гр. Варна
146 146/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (146)“ ПИ с ид 10135.2553.98 по КК, ул."Подвис" до бл. 29, район "Приморски", гр. Варна
147 147/13.11.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (148)“ ПИ с ид 10135.2553.103 по КК, ул."Подвис" до бл. 27, район "Приморски", гр. Варна
148 148/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (434)“ УПИ І"за жилищно застрояване, благоустрояване, гаражи и КОО", кв. 12, по плана на ж.к."Владислав Варненчик" ІІІ-ти м.р. (10135.4502.230 по КК), с адрес ж.к."Вл.Варненчик" южно от бл. 308, вх. 8, гр. Варна
149 149/13.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (312)“ ПИ с ид 10135.3517.474 по КК, кв.10, по плана на 15-ти м.р., с адрес ж.к."Св.Иван Рилски", южно от бл.27 , район "Младост", гр. Варна
150 150/16.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (308)“ В кв. 12 "за жилищно строителство", по плана на 15-ти м.р. (ПИ 10135.3517.72 по КК) с адрес ж.к. "Св.Иван Рилски", южно от бл. 29, район "Младост"
151 151/16.11.2015 г. четвърта Изграждане на тръбна мрежа на "Спектър нет ЕАД" от съществуваща шахта на бул."Ян Хунияди" до два нови кабелни шкафа - РШ 1 (бл.107) и РШ 2 (бл.111) в ж.к."Младост", гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители, ж.к."Младост -І", гр.Варна РШ 1 - бл.101,бл.102,бл.103,бл.104, бл.105,бл.106,бл.107,бл.153, ЖС на бул."Ян Хунияди" ЖС срещу бл.153, РШ2 - бл.108,бл.109,бл.110,бл.111, бл.112,бл.113,бл.114,бл.115,бл.116, бл.117,бл.118,Мебелна палата, мебелен магазин на ул. "Ат.Стоев" 5
152 152/16.11.2015 г. Четвърта ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІІ-1791, /ид.10135.1507.944/, кв. 66, по плана на 8-ми м.р., ул."Цар Иван Шишман" 22, гр. Варна
153 153/13.11.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (330)“ В УПИ ІІІ "за жилищно строителство",кв.1, по плана на 26-ти м.р. (ПИ 10135.3513.13 по КК) с адрес ул."Тролейна", източно от бл. 159, район "Младост", гр. Варна
154 154/17.11.2015 г. Четвърта Изграждане на тръбна мрежа на "Мобилтел" ЕАД и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа от съществуваща шахта на ул."Евлоги Георгиев", бл.24,вх.А до три нови кабелни шкафа: РШ1(ул.Ружа, бл.8), РШ 2 (ул."Синчец"/ул."Детелина") и РШ 3 (ул."Зеленика", бл.21, вх.Д) и до крайни потребители в 25-ти м.р., гр.Варна РШ 1(ул."Ружа", бл.8),РШ 2 (ул."Синчец"/ул."Детелина") и РШ 3 (ул."Зеленика", бл.21, вх.Д) и до крайни потребители в 25-ти м.р., гр.Варна
155 155/17.11.2015 г. Пета ПЪТНА ВРЪЗКА-ПОДХОД КЪМ ПАРКИНГ ЗА ХОТЕЛ "ВИХРЕН" - ПЪРВИ ЕТАП УПИ ІХ "за озеленяване и трафопост", кв. 53 по ЗРП на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
156 156/17.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (229)“ В УПИ І "за жилищно строителство и подземни гаражи",кв. 480, по плана на 13-ти м.р. (ПИ 10135.1502.100 по КК) , район "Одесос", гр. Варна
157 157/18.11.2015 г. Четвърта Изграждане на тръбна мрежа на "Спектър нет" ЕАД от съществуваща шахта на бул."Трети март" до два нови кабелни шкафа: РШ 1 (бл.6,вх.3) и РШ 2 (бл.19,вх.1) в ж.к."Възраждане-1", гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители РШ 1 - бл.1,бл.2,бл.3,бл.4, бл.5,бл.6,бл.7,бл.8,бл.9,бл.10,бл.11,бл.12, бл.13,бл.14,бл.16, ул."Здравко Чакъров" 1,3,5,7,9,ул."Иван Кацарски" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10а, ул."Петко Маринов" 3, ул."Йордан Тодоров" 5 и 6, Автомивка, РШ 2: бл.15, бл.16, бл.17, лр.18, лр.19, бл.20, бл.21, бл.22, бл.23, бл.24, бл.25, бл.26, ул."Идеал Петров" 1а, 2, 4, 6, 8, ,10, 12, 14, 16 18, 20, 26, 28, 30 и 32, ул."Иван Янев" 1, ул."Иван Троянски" 1, 3, 5, 11, 13, 15 и 17, ул."Венета Славчева" 2, ул."Емил Главанаков" 1, ул."Петър Алипиев" 1, 3, 5 и 7, ул."Ана Феликсова" 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31 и 33 и к-с "Орхид Хилс", находящ се в ж.к."Възраждане-І", гр.Варна
158 158/18.11.2015 г. пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (236)“ В УПИ І, кв.549, ул."Патриарх Евтимий" 42, по плана на 14-ти м.р., (ПИ 10135.1030.247 по КК), район Одесос, гр. Варна
159 159/18.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (224)“ УПИ І"за жилищно строителство, трафопост, подз.гаражи и микрорайонен център", (10135.1502.57 по КК), кв. 493 (ул."Ангел Кънчев" пред бл.22), по плана на 13-ти м.р., район Одесос, гр. Варана
160 160/18.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (132)“ В УПИ "за жилищен комплекс", кв. 33, по плана на 24-ти м.р. (ПИ 10135.2554.34 по КК), район "Приморски", гр.Варна
161 161/18.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (129)“ В ПИ с ид 10135.2554.223 по КК, ул."Железни врата" до бл.33, по плана на 24-ти м.р., район "Приморски", гр.Варна
162 162/19.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (152)“ В ПИ с ид 10135.2553.87 по КК, ул."Подвис" до бл.31, 32, район "Приморски", гр.Варна
163 163/20.11.2015 г. Пета ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХLV-170 /ид.10135.2563.436/, кв.42, по плана на 21-ви м.р., ул."Д-р Кирил Йорданов" 37, гр.Варна
164 164/20.11.2015 г. Четвърта Изграждане на тръбна мрежа на "Спектър нет" ЕАД от съществуваща КШ.30 (бл.32,вх.Е) с два нови кабелни шкафа: РШ 1(бл.50, вх.Д) и РШ 2 (бл.55,вх.А) в ж.к.Чайка, 20-ти м.р. гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея от РШ 2 до крайни потребители". ж.к."Чайка" бл.50 вх.А и вх.Д, бл.51 вх.А, бл.52 вх.А, бл.53 вх.А,Б, бл.54 вх.А, бл.Б, бл.55 вх.А,вх.Б бл.56, бл.57, бл.58, бл.59, бл.60,бл.62,бл.63,бл.64,бл.65,бл.66,бл.67, вх.Б,вх.Е,бл.68 вх.А вх.Б вх.Д вх.Ж, бл.184, бл.187, бл.188
165 165/20.11.2015 г. Изграждане на тръбна мрежа на "Спектър Нет" ЕАД от съществуваща шахта БТК 1-02-036 на кръстовището на бул."Република" и бул."Сливница" до три нови кабелни шкафа - РШ 1 (бл.33), РШ 2 (бл.75) и РШ 3 (бл.8) в 16 м.р., гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители в карето затворено между бул."Сливница", бул."Хр.Смирненски", бул."Вл.Варненчик" и бул."Република", с разпределение по шкафове: РШ 1 (бл.33): бл.1-4, бл.14-40, бл.40А, бл.41-43 и бл.57, РШ 2 (бл.75): бл.13, бл.74-83, ул."Гео Милев"1-9, ул."Хан Кубрат" 3,5,5А,7,7А,9,9Б-В, ул."Д.Василев" 11/13, 6, 21/25, 31/33, ул."Фантазия"11/13,15,17А,25, 37/39,55/57,75/77, 8,10,12,14, ул."Елин Пелин" 9/11,19,23А,29,37,43,47/49,59/61, 65/67,73,75/77,81/83,12,20,24,40/42, 64/66,76/78,96,ул."Тихомир" 12,16/18,20, 24/26,30/32,48,50/52,62/64, ул."Вярност" 6,20,24,7А,23/25, ул."Ивац Войвода" 1А,3, ул."В.Белински" 1/3,9,17,8/10,22, ул."Н.Чернишевски" 13/15,10,12/14, ул."Надежда" 5/7,6/8, ул."Ал.Херцен" 3/5,6/8, ул."Младежка" 3,11,13/15,19, 4, 14/16,26/28,34/36, ул."Любов" 1/3,19/21, 25/27,4,6/8,16/18, ул."Усмивка" 5/7, 16/18,28/30, ул."Лира" 3,5/7,13/15,8/10, ул."Копнеж" 11/13, ул."Нежност" 9/11,19,12,18/20, ул."Сълзица" 8/10, РШ 3 (бл.8): ул."Милосърдие" бл.2, 4, 6, 8, 27/29, 15/17, 7/9, бул."Вл.Варненчик", бл.10 -12, бл.47-50, ул."Радост" бл.1-3, бл.5-9, бл.9а, бл.51, 9, ул."Й.Йовков" 1, бл.6-8, ул."Хан Кубрат" 33, 34А, 34Б, 52, 56/56А, ул."Ивац войвода" 13, 17, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, бл.46, ул."Иван Невянин" 3/5, 8/10, 22, ул."Тихомир" 3/5, 15/17, ул."Иваница Данчев" 5/7, 19, 6/8, 14/16А, ул."Драгаш" 13, 15А,15, 25, 14, 16, 22, 28, ул."Добромир" 17, находящ се в район "Младост", гр. Варна
166 166//23.11.2015 г. ОТКРИТ ПАРКИНГ В поземлен имот с ид. 10135.2554.1, кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. "Подвис", гр. Варна
167 167/24.11.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ 2522.892 /стар 3012/, кв. 21, по КП на СО "Акчелар", гр. Варна
168 168/24.11.2015 г. КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ВТОРИ ЕТАП - канализационно отклонение за вход 4 Находящ се в УПИ ІІІ-871, кв.42 (ПИ с ид.10135.4504.591) по плана на 1-ви м.р., ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна
169 169/25.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (107)“ В ПИ с ид.10135.2555.49 по КК, по плана на 23-ти м.р., ул."Студентска" (до бл. 11/бл. 12), район "Приморски", гр. Варна
170 170/25.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (173)“ В УПИ ІV "за жилищно строителство", кв.28, ид.10135.2553.22, по плана на 26-ти м.р., (Победа до бл.12),р-н Приморски, гр.Варна
171 171/25.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (140)“ В УПИ ІV "за жилищен комплекс", кв.35, ид.10135.2554.58, по плана на 24-ти м.р.,р-н Приморски, гр.Варна
172 172/25.11.2015 г. Изграждане на тръбна мрежа на Спектър Нет ЕАД от нова КШ на бул."Св.Елена", бл.9, вх.3 до три нови кабелни шкафа: РШ 1 (бл.9, вх.3), РШ 2(бл.19, вх.5) и РШ 3 (бл.28, вх.1) В района на ж.к."Владислав Варненчик
173 173/25.11.20115 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (415)“ В УПИ ІІ "за комплексно жилищно строителство", кв.12, по плана ж.к."Вл.Варненчик", І-ви микрорайон, гр.Варна (ПИ 10135.4504.300 по КК) с адрес ж.к."Вл.Варненчик" западно от бл.20, вх.23, 24, гр.Варна.
174 174/25.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (189)“ В УПИ І "за жилищно строителство, подземни гаражи, трафопост и магазини", (ПИ 10135.1505.85 по КК) кв.453, по плана на І-ви микрорайон, с адрес ул."Бр.Миладинови" бл.68, район "Одесос", гр.Варна.
175 175/26.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (244.2)“ УПИ ІІ "за детска площадка", кв.58, ул."Барутен Погреб" на изток от бл.6, по плана на 11-ти микрорайон,район "Одесос", гр.Варна
176 176/26.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (423)“ УПИ І- "за комплексно жилищно строителство", кв.7, по плана на ж.к."Вл.Варненчик" І-ви микрорайон, гр.Варна, (ПИ10135.4504.378 по КК), с адрес ж.к."Вл.Варненчик", източно от бл.36, вх.2, гр.Варна
177 177/26.11.2015 г. Изграждане на тръбна мрежа на Спектър Нет в ж.к."Възраждане-2",с можтаж на нов кабелен кшаф: РШ 1 (ЦДГ 44 "Крилатко") и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители: РШ 1: бл.27, бл28, бл.29, бл.31, бл.32, бл.33, бл.34, бл.35, бл.36, бл.37, бл.38, бл.39, бл.40, бл.41, бл.42, бл.43, лр.44, бл.45, бл.46, бл.47, бл.48, бл.49, бл.50, бл.51, бл.52, бл.53, магазин "Кауфланд 1", магазин "Лидл 3", ул."Цар Светослав Тертер" бл.9, бл.11, ЕСПУ "Н.Й.Вапцаров", сервизен център на ул."Блян", район "Младост", ЦДГ 44 "Крилатко", ул."Цар Гавраил Радомир" бл.7 и магазини, ул."Вяра" 7 и едноетажни магазини на ул."Блян". ж.к."Възраждане-2" , магазин Кауфланд 1, магазин Лидл 3, ул."Цар Светослав Тертер", ЕСПУ "Н.Й.Вапцаров", ул."Блян",район Младост, ул."Цар Гавраил Радомир", ул."Вяра" 7 , гр.Варна
178 178/26.11.2015 г. Пета ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (435)“ УПИ І "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО, гаражи и трафопост ", (ПИ 10135.4502.230 по КК), кв.4, (южно от бл.308, вх.13, 14), по плана на 3 м.р., ж.к."Вл.Варненчик", гр.Варна
179 179/26.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (432.1)“ УПИ І "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи", (ПИ 10135.4502.272 по КК), кв.18, (южно от бл.303, вх.12, 13), по плана на 3 м.р., ж.к."Вл.Варненчик", гр.Варна
180 180/26.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (453.1)“ УПИ І "за озеленяване" кв.34,по действащия регулационен план на с.Тополи, район "Владислав Варненчик", гр.Варна
181 181/26.11.2015 г. Изграждане на тръбна оптична мрежа на "Спектър Нет" ЕАД от съществуваща шахта пред технологична сграда на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД (бул."Вл.Варненчик" 260) до два нови кабелни шкафа - РШ1 (СОУ "Гео Милев") и РШ 2 (бл.144) в ж.к."Младост 2", гр.Варна, и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители: РШ 1 - бл.119, бл.120, бл.121, всички входове на бл.122, бл.123, бл.127, бл.128, бл.155, бл.152, Медицински център "Марешки", Сервиз "Жижо", Комплекс "Явор", адвокатска кантора, магазин "Вулкан-3, РШ 2 - бл.147, бл.143, бл.144, бл.145, лр.2, бл.4, бл.6, Дом "Младост", магазин "Пикадили", бл.142, бл.156, Автосервиз, бл.159, бл.160. бул."Вл.Варненчик" 260,, жк.к."Младост 2", гр.Варна
182 182/27.11.2015 г. ТЕРМИНАЛ В КВАРТАЛ "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК В УПИ ІІ-592 "за обръщач и диспечерски пункт за тролея" , кв.12 а (ПИ 10135.4504.723), район "Владислав Варненчик", гр.Варна
183 183/27.11.2015 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЕДНОЕТАЖНИ ПОЛУМАСИВНИ СГРАДИ КЪМ "РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ-ВАРНА" В "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ В УПИ ХІІІ "паркинг" и УПИ ХІV "траф.", кв.682 (с идентификатор 10135.2557.331) и 10135.2557.321), по плана на 2 м.р., гр.Варна
184 184/27.11.2015 г. Преустройство и промяна предназначение на самостоятелен обект за здравни и социални услуги в самостоятелен обект с обществено-обслужващо предназначение - "Център за управление на масовия градски обществен транспорт" в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на гр.Варна", представляващ самостоятелен обект с ид.10135.1504.84.1.7 В УПИ ІV "за стоматологична поликлиника", кв.403, /ид.10135.1504.84/, по плана на 4-ти м.р., ул."Съборни" 24, гр.Варна
185 185/30.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (235)“ В УПИ І "за обществено жилищно строителство", кв.548, /ПИ 10135.1030.185 по КК/, с адрес ул."П.Евтимий" 40, по плана на 14-ти м.р., район "Одесос", гр.Варна
186 186/30.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (192)“ В УПИ І "за озеленяване", кв.81, (ПИ 10135.1506.580 по КК), с адрес ул."Панагюрище" 3, по плана на 7-ми м.р., район "Одесос", гр.Варна
187 187/30.11.3015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (240)“ В УПИ І "за обществено жилищно строителство и трафопост", кв.561, (ПИ 10135.1030.4 по КК), с адрес бул."Сливница" 149, по плана на 14 м.р., район "Одесос", гр.Варна
188 188/30.11.2015 ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (110)“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.43 по КК, по плана на 23-ти м.р., ул. "Студентска" (до бл. 14, вх.Е), р-н Приморски, гр. Варна
189 189/30.11.2015 ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (108)“ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.49 по КК, по плана на 23-ти микрорайон, ул.„Студентска“ (до бл. 11), район „Приморски“, гр. Варна.
190 190/30.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (1)“ УПИ І “за озеленяване“ (ПИ с идентификатор 10135.2557.148 по КК), кв. 694, по плана на 2-ри микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна
191 191/30.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (180)“ УПИ І “за жилищно строителство и трафопост“, кв.464,(ПИ 10135.1505.5 по КК), ул."Рила" 2, по плана на 1-ви м.р., район „Одесос“, гр. Варна.
192 192/30.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (228)“ УПИ І “за жилищно строителство и подземни гаражит“ , кв.480, (ПИ 10135.1502.103 по КК),бул."Цар Освободител"пред бл.103, по плана на 13-ти м.р., район „Одесос“, гр. Варна.
193 193/30.11.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (137)“ УПИ “за жилищен комплекс и гаражи“ , кв. 15, (ПИ 10135.2554.22 по КК), ул."Евлоги Георгиев" (до бл.24), по плана на 24-ти м.р., район „Приморски“, гр. Варна.
194 194/01.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (163-2)“ в ПИ 10135.2554.273 по КК, ул."Евлоги Георгиев" до бл.9, по плана на 24-ти м.р., район "Приморски", гр.Варна
195 195/01.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (87)“ ПИ 10135.2562.111 по КК, ж.к."Чайка" до бл.44, район "Приморски", гр.Варна
196 196/02.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (359)“ УПИ І"за комплексно жилищно строителство, озеленяване, детски площадки", кв.1 (ПИ с ид.10135.3515.7), по плана на 16-ти м.р.- север , с адрес ж.к."Трошево" южно от бл.20, район "Младост", гр.Варна
197 197/02.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (368)“ УПИ І"за комплексно жилищно строителство, озеленяване, супермаркет", кв.20 (ПИ с ид. 10135.3515.328), по плана на 16-ти м.р.- север , с адрес ж.к."Трошево"до бл.40А, район "Младос"т, гр.Варна
198 198/02.12.2015г. Изграждане на тръбна оптична мрежа от съществуваща шахта на ул."Кап.Рончевски" бл.122, вх.А до нови кабелни шкафове РШ 1 до бл.10 на ул."Кап.Рончевски", РШ 2 до бл.36 на ул."В.Друмев" и РШ 3 до бл.31 на ул."Л.Каравелов", 18-ти м.р. на гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители. 18-ти микрорайон, на гр.Варна
199 199/02.12.2015 г. Изграждане на тръбна мрежа на "Спектър нет" ЕАД от съществуваща шахта СПЗВН19-001 на кръстовището на бул."8-ми Приморски полк" и ул."Н.Й.Вапцаров" до два нови кабелни шкафа: РШ 1 (бул."8-ми Приморски полк" бл.36) и РШ 2 (ул."Д-р Басанович" бл.29) в 17 м.р., гр.Варна, и изтегляне на птичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители: 17-ти микрорайон, на гр.Варна
200 200/02.12.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІ-2526.716, кв.58, кв."Св.Никола", ул."Арх.Камен Горанов" 46, гр.Варна
201 201/03.12.2015 г. Изграждане на тръбна мрежа на "Спектър Нет" ЕАД от съществуваща шахта до бл.144,вх.11 до нов кабелен шкаф - РШ 3 (до бл.129, вх.3) и до нов кабален шкаф РШ 4 (до бл.141, кв.1А) в ж.к."Младост 2", гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители. район "Младост", гр.Варна
202 202/03.12.2015 г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ТРЕТИ ЕТАП-ВХОД 4 УПИ ІІІ-871, кв.42, по плана на І м.р., ж.к."Вл.Варненчик", бл.55, гр.Варна
203 203/07.12.2015 г. ВИЛНА СГРАДА УПИ ХVІІ-2778, кв.21, /с идентификатор 10135.2564.434, по плана на вилна зона "Варна", гр.Варна, ул."11-та" 8
204 204/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (5)“ УПИ І “за жилищно строителство и трафопост“ (ПИ с ид. 10135.2557.58 ), кв. 672, (ул."Генерал Столетов" до бл.68), по плана на 2-ри микрорайон, район „Приморски", гр. Варна.
205 205/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (166)“ УПИ “за жилищен комплекс“, кв.1,(ПИ 10135.2553.38 по КК), ул."Ружа" до бл.6, по плана на 25-ти м.р., район „Приморски", гр. Варна.
206 206/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (429.1)“ УПИ І "за жилищно застрояване", кв.28, по плана на 2-ри м.р., (ПИ 10135.4505.117 по КК), южно от бл.224, вх.3, гр.Варана"
207 207/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (290)“ в ПИ 10135.3511.71 по КК , южно от бл.18, по плана на І м.р., ж.к."Възраждане", гр.Варна
208 208/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (183)“ УПИ І "за жилищно строителство, подземни гаражи, трафопост и магазини", кв.453, (пространството около църква "Св.Петка"), по плана на 1-ви м.р. (ПИ 10135.1505.84 по КК), район "Одесос, гр.Варна
209 209/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (409“ УПИ І "за комплексно жилищно строителство", (ПИ 10135.4504.492 по КК), кв.23, (източно от бл.10,вх.1), по плана на 1-ви м.р. , ж.к."Владислав Варненчик", гр.Варна
210 210/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (439.1)“ УПИ І"за жилищно строителство, гаражи, КОО", благоустрйство", кв.15, (северозападно от бл.403, вх.15), по плана на 4 м.р. (ПИ 10135.4502.114 по КК), ж.к."Вл.Варненчик", гр.Варна
211 211/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (431)“ УПИ І-"за жилищно застрояване, благоустряване, КОО и гаражи", (ПИ 10135.4502.272 по КК), кв.14, (южно от бл.302, вх.13), по плана на 3-ти м.р. ж.к."Владислав Варненчик", гр.Варна
212 212/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (400)“ УПИ ІІ "за озеленяване", кв.19, (Районен парк 400) по плана на 1 м.р., (ПИ 10135.4504.479 по КК), ж.к."Вл.Варненчик" гр.Варна
213 213/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (436)“ УПИ І "за жилищно застрояване, благоустряване, гаражи и КОО", кв.12, (южно от бл.309, вх.2) по плана на 3-ти м.р., (ПИ 10135.4502.230 по КК), ж.к."Вл.Варненчик" , гр.Варна
214 214/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (257)“ ПИ 10135.3512.16 по КК , западно от бл.111, по плана на І м.р., ж.к."Младост", гр.Варна
215 215/07.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (202)“ УПИ І "за жилищно строителство", кв.345, по плана на 10-ти м.р., (ПИ 10135.1503.62 по КК), ул."Ж.Кюри" / ул."Хр.Попович", район "Одесос", гр.Варана
216 216/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (378)“ УПИ "за ж.к.Дружба", по плана на 27-ми м.р. (включващ ПИ 10135.5502.109 по КК на гр.Варна), с адрес кв."Аспарухово", (северозападно от бл.18), район "Аспарухово", гр.Варна
217 217/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (387)“ УПИ "за жилищен комплекс", кв.103, 28-ми м.р. (включващ ПИ 10135.5505.245 по КК на гр.Варна), с адрес кв."Аспарухово", ул."Св.Св.Кирил и Методий", кръстовище с ул."Мара Гидик" (северозападно от бл.36), район "Аспарухово", гр.Варна
218 218/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (386)“ УПИ "за жилищен комплекс", кв.59, 27-ми м.р. (включващ ПИ 10135.5504.7 по КК на гр.Варна), с адрес кв."Аспарухово", ул."Детелин войвода" (южно от бл.39), район Аспарухово, гр.Варна
219 219/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (388)“ нахдящ се в ПИ 10135.5505.469 по КК, с адрес кв."Аспарухово", ул."Св.Св.Кирил и Методий" (североизточно от бл.120), район "Аспарухово", гр.Варна.
220 220/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (379)“ нахдящ се в УПИ "за ж.к.Дружба", 27-ми м.р., (включващ ПИ 10135.5502.215 по КК на гр.Варна), с адрес кв."Аспарухово", ж.к."Дружба", (северозападно от бл.5), район "Аспарухово", гр.Варна
221 221/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (376)“ нахдящ се в УПИ "за районен център и жилищен комплекс", кв.44, 27-ми м.р., (включващ ПИ 10135.5502.443 по КК), с адрес ж.к."Аспарухово", ул."Мур" (западно от бл.17), гр.Варана
222 222/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (374)“ нахдящ се в ПИ с ид.10135.5502.193 по КК, кв.16, ул."Злетово" (югоизточно от блк 2), по плана на 27-ми м.р., кв."Аспарухово", гр.Варна
223 223/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (373)“ нахдящ се в УПИ "за детска площадка", кв.18, по плана на 27-ми м.р., гр.Варна ПИ 10135.5502.177 по КК, с адрес кв."Аспарухово", (западно от бл.2, ул."Перник)", гр.Варна
224 224/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (372)“ нахдящ се в ПИ 10135.5502.610 по КК, с адрес кв."Аспарухово", ул."Перник" (южно от бл.5а), район "Аспарухово", гр.Варна
225 225/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (433.1)“ УПИ І "за жилищно застрояване, благоустнрояване, трафопост и КО", кв.1, (южно от бл.306, вх.9), по плана на 3-ти м.р., (ПИ 10135.4502.195 по КК), ж.к."Владислав Варненчик", гр.Варна
226 226/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (458)“ УПИ І "за здравна служба и кметство", кв.42, по плана на с.Каменар, ул."Цар Симеон І" и ул."Княз Борис", гр.Варна
227 227/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (454)“ УПИ V - "здравна служба", кв.4, по действащия регулационен план на село Казашко, гр.Варна
228 228/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (265)“ нахдящ се в ПИ 10135.3512.127 по КК, южно от бл.122, по плана на ІІ м.р., ж.к."Младост" гр.Варна
229 229/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (356)“ УПИ І "за комплексно жилищно строителство, магазин, озеленяване, детски площадки", кв.1, (ПИ 10135.3515.7 по КК), южно от бл.18 по плана на 16 м.р.-север , ж.к."Трошево" до бл.15, вх. А, район "Младост", гр.Варна
230 230/08.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (277)“ нахдящ се в ПИ 10135.3512.215 по КК, южно от бл.145, по плана на ІІ м.р., ж.к. "Младост", гр.Варна
231 231/08.12.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ находящи се в ПИ-2509.345, по КП "Телевизионна кула", гр.Варна
232 232/09.12.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ ХІ-72, кв.455 (ПИ 10135.1505.72), по плана на І м.р., бул."Сливница" 56, гр.Варна
233 233/09.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (384)“ нахдящ се в ПИ 10135.5502.27 по КК, по плана на 28 м.р., (ул."Деде Агач", кръстовище с ул."Злетово"), район "Аспарухово", гр.Варна
234 234/09.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (383)“ находящ се в УПИ "СД Горивни и строителни материали, гр.Варна", кв.148 (включващ ПИ 10135.5504.486 по КК), по плана на 28 м.р., (ул."Чонгора" северозападно от блок 57), район "Аспарухово" гр.Варна
235 235/09.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (382)“ находящ се в УПИ "СД В и К", кв.139 (включващ ПИ 10135.5502.256 по КК), по плана на 27 м.р., ул."Керч" 15 - кръстовище с ул."Нарва", район "Аспарухово" гр.Варна
236 236/09.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (381)“ находяща се в УПИ "за жилищен комплекс и обществени нужди", кв.24 (включващ ПИ 10135.5502.214 по КК), по плана на 27 м.р., ул."Кишинев" (северозападно от 17) , район "Аспарухово", гр.Варна
237 237/10.12.2015 г. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - АСФАЛТОВА БАЗА находящ се в УПИ ХІІ-26,72-"за асфалтова база", кв.1, по плана на ПЗ "Клисе баир", землище с.Тополи, Община Варна
238 238/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (448)“ находящ се в УПИ ХІХ-113, кв.15, ул."Георги Бенковски", по плана на село Кнстантиново, Община Варна
239 239/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (396)“ нахдящ се в УПИ ІІІ "търговия нехранителни стоки, обществено хранене, баня, фурна, атракции и зеленяване", кв.5, по действащия регулационен план на кв."Галата" (включващ ПИ 10135.5510.407 по КК на гр.Варна) с адрес кв."Галата", ул."Дядо Димитър Македонеца", кръстовище с ул."Крайбрежна", гр.Варна, район "Аспарухово", гр.Варна.
240 240/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (397)“ находящ се в ПИ 10135.5510.558 и ПИ 10135.5510.559 по КК на гр.Варна, с адрес кв."Галата", ул."Галатея", кръстовище с ул."Фичоза", район "Аспарухово", гр.Варна
241 241/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (449)“ находящ се в УПИ VІІІ -"детска градина", кв.9, по плана на село Звездица, Община Варна
242 242/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (193)“ находящ се в УПИ І -"за жилищно строителство, паметник на културата и обществена сграда", кв.99, ул."Габрово" 37, по плана на 7-ми м.р., (ПИ 10135.1506.688 по КК), район Одесос, град Варна
243 243/1012.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (200)“ находящ се в УПИ -"за комплексно жилищно строителство", кв.289, бул."Владислав Варненчик" 40, по плана на 9 м.р., (ПИ 10135.1501.75 по КК), район Одесос, град Варна
244 244/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (244.3)“ находящ се в УПИ І -"за жилищно строителство, магазини, подземни гаражи и спортна площадка", кв.508, ул."Бр.Миладинови", по плана на 13-ти м.р., (ПИ 10135.1502.163 по КК), район Одесос, град Варна
245 245/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (217)“ находящ се в УПИ І -"за жилищно строителство", кв.204, ул."Тодор Влайков" пред бл.6, по плана на 12-ти м.р., (ПИ 10135.51.128 по КК), район Одесос, град Варна
246 246/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (239)“ находящ се в УПИ І -"за обществено жилищно строителство и трафопост", кв.561, бул."Сливница" бл.145, по плана на 14-ти м.р., (ПИ 10135.1030.6 по КК), район Одесос, град Варна
247 247/10.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (186)“ находящ се в УПИ І -"за жилищно строителство, подземни гаражи", кв.459, бул."Цар Освободител" бл.75, по плана на 1-ви м.р., (ПИ 10135.1505.69 по КК), район Одесос, град Варна
248 248/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (214)“ находящ се в УПИ І -"блоково жилищно строителство", кв.181, ул."Константин Доганов" 55, по плана на 11-ти м.р., район Одесос, град Варна
249 249/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (159)“ находящ се в ПИ 10135.2553.56 по КК, ул."Карамфил" до бл.13, район "Приморски", гр.Варна
250 250/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (123)“ находящ се в ПИ 10135.2555.159 по КК, кв.14А, ул."Димитър Икономов" (до бл.1), по плана на 23-ти м.р.,район "Приморски", гр.Варна
251 251/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (127)“ находящ се в ПИ 10135.2554.414 по КК, ул."Петър Райчев" (до бл.2), по плана на 24-ти м.р., район "Приморски", гр.Варна
252 252/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (215)“ находящ се в кв.158, с адрес, ул."Барутен погреб" до бл.2 и 3, по плана на 11-ти м.р.,район "Одесос", гр.Варна
253 253/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (191)“ находящ се в УПИ І "за жилищно строителство, магазин, подземни гаражи и трафопост", кв.416, ул."Проф.Ж.Кюри", пред бл.16, по плана на 4-ти м.р., (ПИ 10135.1504.4 по КК), район Одесос, град Варна
254 254/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (233)“ находящ се в УПИ І "за жилищно строителство, трафопост, подземни гаражи и микрорайонен център", кв.493, (ПИ 10135.1502.13 по КК), с адрес ул."Г.Бенковски", по плана на 13-ти м.р., район "Одесос", град Варна
255 255/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (169)“ находящ се в ПИ 10135.2551.510 по КК, ж.к."Изгрев" до бл.37, район "Приморски", гр.Варна
256 256/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (237)“ находящ се в ПИ 10135.1030.267 по КК, кв.537, с адрес ул."Даме Груев" 10, по плана на 14-ти м.р., район "Одесос", гр.Варна
257 257/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (116)“ находящ се в УПИ І "за градина", кв.12, ул."Тодор Бояджиев", (ПИ 10135.2555.146 по КК), по плана на 23-ти м.р., район "Приморски", град Варна
258 258/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (119)“ находящ се в УПИ "за жилищен комплекс" (ПИ 10135.2555.157 по КК), кв.4 по плана на 23-ти м.р., ул."Мадара" (до бл.7), район "Приморски", град Варна
259 259/11.12.2015 г. ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА УПИ ІІ-230005 идентичен с ПИ 10135.4023.64, кв.2 по плана на местност "Боклук тарла", район "Владислав Варненчик", гр.Варна
260 260/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (124)“ находящ се в УПИ "за жилищен комплекс", (ПИ 10135.2554.410 по КК), кв.38, (ул."Петър Райчев" до бл.4), по плана на 24-ти м.р., район "Приморски", град Варна
261 261/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (131)“ в поземлен имот с ид.10135.2554.124 по КК, ул."Васил Ставрев" (до бл.10А), кв.32, по плана на 24-ти м.р., район "Приморски", гр.Варна
262 262/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (135)“ находящ се в УПИ "за жилищен комплекс и гаражи" (ПИ 10135.2554.18 по КК), ул."Евлоги Георгиев" (до бл.22), кв.15, по плана на 24-ти м.р., район "Приморски", град Варна
263 263/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (90)“ в поземлен имот с ид.10135.2562.119 по КК, ж.к."Чайка" (до бл.49), кв.32, по плана на 19-ти м.р., район "Приморски", гр.Варна
264 264/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (95)“ в ПИ 10135.2562.67 по КК, ж.к. „Чайка“ до бл. 53, район „Приморски“, гр. Варна
265 265/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (37)“ в поземлен имот с ид. 10135.2559.13 по КК, бул. "Васил Левски" (до бл.7) по плана на 17-ти м.р., район „Приморски“, гр. Варна.
266 266/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (101)“ в ПИ 10135.2562.170 по КК, ж.к. „Чайка“ до бл. 61, район „Приморски“, гр. Варна
267 267/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (30)“ в поземлен имот с ид. 10135.2559.112 по КК, ул. „Д-р Басанович“ (до бл. 25), по плана на 17-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна
268 268/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (144)“ УПИ „за жилищен комплекс“ (ПИ с ид. 10135.2554.479 по КК), кв. 2 (бул. „Васил Левски“ до бл. 22), по плана на 24-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна
269 269/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (139)“ поземлен имот с ид. 10135.2554.55 по КК, кв.35 (ул. „Дубровник“ до бл. 7), по плана на 24-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна
270 270/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (151)“ в ПИ 10135.2553.84 по КК, ул. „Подвис“ до бл. 30, район „Приморски“, гр. Варна
271 271/11.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (114)“ в УПИ„за жилищен комплекс“ (ПИ с ид. 10135.2555.39 по КК), ул. „Студентска“ (до бл. 3), по плана на 23-ти микрорайон, район „Приморски“, гр.Варна
272 272/12.12.2015 г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС находящ се в УПИ ІІ-230005 (с идентификатор 10135.4023.64), кв.2 по плана на местност "Боклук тарла", район "Владислав Варненчик", гр.Варна
273 273/14.12.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ ХVІ-922, кв.56, /с идентификатор 10135.2553.628/, по плана на 25-ти микрорайон на гр.Варна, ул."Карамфил" 10
274 274/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (172)“ УПИ І „за жилищно строителство“ (ПИ с ид. 10135.2553.22 по КК), кв. 30 (кв. „Победа“ до бл.11), по плана на 26-ти микрорайон, район „Приморски“, гр.Варна
275 275/14.12.2015 г. ВИЛНА СГРАДА находяща се в УПИ І -1515, кв.1, по плана на местност "Старите лозя" - "Долна Трака", гр.Варна, п.к.9000, бул."Княз Борис І" 99
276 276/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (255)“ поземлен имот с ид. 10135.3512.16 (южно от бл.108), по плана на 1-ви микрорайон, ж.к. "Младост", гр. Варна.
277 277/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (298)“ южно от бл.49, в ПИ с идентификатор 10135.3511.249, с адрес ж.к."Възраждане" ІІ микрорайон, гр.Варна
278 278/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (287)“ северно от бл.9, в ПИ с идентификатор 10135.3511.88, с адрес ж.к."Възраждане" І микрорайон, гр.Варна
279 279/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (269)“ в ПИ с идентификатор 10135.3512.136, (южно от бл.130), по плана на 2-ри микрорайон, ж.к."Младост", гр.Варна
280 280/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (230)“ находящ се в УПИ ІІ "за жилищно строителство, кафе , подземни гаражи и магазини" (ид. 10135.1502.37 по КК) кв.485, (бул."Цар Освободител" пред бл.107), по плана на 13-ти м.р., район "Одесос", град Варна
281 281/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (222)“ находящ се в УПИ І"за жилищно строителство, трафопост, подземни гаражи и микрорайонен център" (ид.10135.1502.13 по КК), кв.493, (ул."Страхил войвода", пред бл.24) по плана на 13-ти м.р., район Одесос, град Варна
282 282/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (225)“ находящ се в УПИ І"за детски комбинат", кв.505, ул."Х.Димитър", пред бл.6 по плана на 13-ти м.р., (ПИ 10135.1502.130 по КК), район "Одесос", град Варна
283 283/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (244.5)“ в УПИ І"за жилищно строителство, кафе, закусвалня, битови услуги и трафопост ", (ПИ 10135.1502.174 по КК), кв.471, (ул."Шар"), по плана на 13-ти м.р., район "Одесос", град Варна
284 284/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (179)“ в УПИ І "за жилищно строителство и трафопост", кв.464, ул."Рила" 7,по плана на 1-ви м.р., (ПИ 10135.1505.6 по КК), район "Одесос", град Варна
285 285/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (203)“ в УПИ І"за жилищно строителство, магазини и трафопост ", кв.363, ул."Ж.Кюри",по плана на 10-ти м.р., (ПИ 10135.1503.136 по КК), район Одесос, град Варна
286 286/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (301)“ южно от бл.66, в ПИ с идентификатор 10135.3511.273, ж.к."Възраждане" ІІІ микрорайон, гр. Варна
287 287/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (268)“ северно от бл.126, в ПИ с идентификатор 10135.3512.136, с адрес ж.к. "Младост" І микрорайон, гр. Варна
288 288/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (256)“ южно от бл.109, в ПИ с идентификатор 10135.3512.16, с адрес ж.к."Младост" І микрорайон, гр.Варна
289 289/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (389)“ в ПИ 10135.5506.28 по КК, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" (югоизточно от блок 36, вх.А и Б), район "Аспарухово", гр. Варна
290 290/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (377)“ в УПИ "за жилищен комплекс",кв.28, (включващ ПИ 10135.5502.208 по КК), по плана на 27-ми м.р., ул."Гривица" (северно от блок 2 и блок 4), район "Аспарухово", гр. Варна
291 291/14.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (391)“ в "Жилищен комплекс", кв.107, (включващ ПИ 10135.5506.234 по КК), по плана на 29-ти м.р., ул."Моряшка" (северно от блок 25), район "Аспарухово", гр.Варна
292 292/16.12.2015 г. СГРАДА НА ЕТР - КАНАЛИЗАЦИЯ находяща се в УПИ ІІ " В и К", с идентификатор 10135.2553.23, кв.28, по плана на 26-ти м.р. (ул."Прилеп" 33), гр.Варна
293 293/17.12.2015 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА - ЮНАШКИ САЛОН нахдяща се в УПИ ІІ, кв.136, /с идентификатор 10135.1506.36/, по плана на 7-ми м.р., бул."Христо Ботев" 1, гр. Варна
294 294/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (364)“ находящ се в кв.14 "за комплексно жилищно строителство, озеленяване", (ПИ с ид. 10135.3515.18), по плана на 16-ти м.р.- север, с адрес ж.к."Трошево", южно от блок 28 , район "Младост", гр. Варна
295 295/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (428)“ в УПИ ІV „за озеленяване“ (ПИ с ид. 10135.4505.334 по КК), кв.11 (южно от бл.216, вх.4), по плана на 2-ри микрорайон, ж.к. „Вл.Варненчик"“, гр. Варна.
296 296/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (351)“ поземлен имот с ид. 10135.3515.160 по КК, с отреждане на пазар, обществено хранене, супермаркет , кв.26 (до парк "Елин Пелин"), по плана на 16-ти микрорайон-север, ж.к. "Трошево", гр. Варна.
297 297/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (281)“ поземлен имот с ид. 10135.3512.181 (южно от бл.150) , по плана на 2-ри микрорайон, ж.к. "Младост", гр. Варна.
298 298/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (227)“ в УПИ ІV „за жилищно стрителство, трафопост и подземни гаражи“, кв.479, по плана на 13-ти микрорайон (ПИ с ид. 10135.1502.184 по КК), район "Одесос", гр. Варна.
299 299/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (138)“ УПИ „за жилищен комплекс“ (ПИ с ид. 10135.2554.58 по КК), кв. 35, ул."Дубровник“, до бл.9, по плана на 24-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
300 300/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (49)“ находящ се в ПИ 10135.2560.7 по КК, ул. "Княз Николаевич" (до блок 23), кв.7, по плана на 18-ти микрорайон, район "Приморски", гр. Варна
301 301/17.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (337)“ находящ се в УПИ ІІ"озеленяване, търговия", кв.30, находящ се в ПИ с ид. 10135.3515.598, по плана на 16-ти м.р. - север, с адрес ж.к."Трошево" до бл.80, град Варна
302 302/21.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (341)“ находящ се в УПИ І"за комплексно жилищно строителство, озеленяване", кв.28, находящ се в ПИ с ид. 10135.3515.594, по плана на 16-ти м.р. - север, с адрес ж.к."Трошево" до бл.75, вх.Г, гр.Варна
303 303/21.12.2015 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО (303)“ находящ се южно от бл.63, в ПИ с идентификатор 10135.3511.264, с адрес ж.к."Възраждане" ІІІ микрорайон, гр.Варна
304 304/23.12.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПЛЪТНА ОГРАДА ПО СТРАНИЧНИТЕ РЕГУЛАЦИОННИ ЛИНИИ” УПИ XXV-7, кв. 623 (с идентификатор 10135.2556.53), по плана на 5 м.р., ул.„Братя Бъкстон” 33, гр. Варна.
305 305/23.12.2015 г. ВИЛНА СГРАДА находящ се в ПИ 2432, по плана на местност "Ракитника", гр.Варна
306 306/23.12.2015 г. СГРАДА - АТЕЛИЕ в ПИ 2520.2213, кв.131, по ПНИ на СО "Траката", гр.Варна
307 307/29.12.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-6421, кв.30, /с ид. 10135.2559.261/ по плана на 17-ти м.р. на гр. Варна, ул."Мадара" 22
308 308/29.12.2015 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 3789, по плана на СО "Зеленика", гр.Варна
309 309/30.12.2015 г. РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА представляваща сутерен, един надземен етаж и тавански етаж находящ се в имот пл.62, по плана на Приморски парк, гр. Варна
310 310/30.12.2015 г. РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА представляваща сутерен, един надземен етаж и тавански етаж находящ се в Имот пл.63 /бивш VІІІ-44а/, по плана на Приморски парк, гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение 4

УВЕ 2015 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.