УВЕ 2013 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение
1 01/04.01.2013 Изграждане на оптична кабелна линия от нова шахта КШ1 (в тротоара на ул."Кап.Рончевски") до оптичен разпределител (ODF) в помещение на сграда с ид. 10135.2560.181.1 по КК и КР на гр.Варна бул. "8-ми Приморски полк" 128, партер, стая 5, гр. Варна
2 02/11.01.2013 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот 10135.2554.529 по КККР на гр. Варна (УПИ ХІІI-2554.529=623,1227, кв. 8 по плана на 24-ти м.р., гр. Варна)
3 03/14.01.2013 Канална мрежа за кабелна телевизия М-САТ АД-Варна Подобект: Кабелна мрежа за телевизия М-САТ АД-Варна: Изтегляне на оптичен и коаксиален кабел от СКШ (кв. Аспарухово, ул."Герги Стаматов", бл. 5 до вх. А) по левият тротоар на бул."Първи май" до КШ77 (северозападно на кръстовище ул. "Боровец" - ул."Хоризонт"), кв. Галата-първи етап гр. Варна, кв. "Галата", район "Аспарухово"
4 04/14.01.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ поземлен имот с ид.№10135.5502.146 (УПИ V-2376, кв. 16), по плана на 27 м.р. на гр.Варна, с административен адрес: ул. “Средец” №4, кв.“Аспарухово”, гр. Варна
5 05/14.01.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ ХХV “за жил. строителство“, кв. 20, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна
6 06/14.01.2013 Вилна сграда с лятна кухня и гараж ПИ 10135.5426.433.2, находящ се в ПИ 10135.5426.433 (ПИ 433, кв.34), гр. Варна, кв. Галата, СО "Ракитника
7 07/16.01.2013 Кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6А (находящ се на ъгъла на ул.“Йордан Йовков” и ул.“Милосърдие”) до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид. №10135.3515.798 (УПИ ХХVІІІ-798, кв. 40) по плана на 16-ти микрорайон ул. “Милосърдие” №33, гр. Варна
8 08/17.01.2013 Кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост №377 до електромерно табло пред ПИ с ид. №10135.1506.905 (УПИ V-18, кв. 86) по плана на 7-ми микрорайон ул. “Габрово” №11, гр. Варна
9 09/22.01.2013 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ V-4, кв. 172 по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. “Карнеги” №5
10 10/22.01.2013 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" поземлен имот с ид.№10134.1026.187 (УПИ ІІІ-6, кв.567) по плана на 14-ти м.р., гр.Варна, ул. “Патриарх Евтимий” №12
11 11/22.01.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот 1657 по плана на СО “Ментеше”, гр. Варна
12 12/30.01.2013 СКЛАД ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО УПИ Х-“скл. и търг. дейн. и офиси” по плана на ПЗ “Планова”, (с идентификатор №10135.3511.1330), гр. Варна
13 13/11.02.2013 Жилищна сграда със средно застрояване ул. "Карнеги" №5, УПИ V-4, кв. 172 по плана на 11-ти м.р., гр. Варна
14 14/12.02.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА И АВТОСЕРВИЗ УПИ ХХІХ-499, кв.18, по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
15 15/12.02.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХІV-2526.1980 (стар 1719), кв. 52 по плана на кв. “Свети Никола”, гр. Варна
16 16/12.02.2013 ПРИСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА ПИ-2035, кв. 122 по ПНИ на СО “Траката”, гр. Варна
17 17/15.02.2013 КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ПИ 2180 С КАНАЛИЗАЦИОНЕН ТЛАСКАТЕЛ по плана на СО “Прибой”, гр. Варна
18 №18/20.02.2013 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" ПИ 10135.2515.510 по кадастралната карта на гр. Варна (поземлен имот 510, кв. 41 по плана на СО „Ален мак“, гр.Варна)
19 19/20.02.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-5, кв.700 /с идентификатор 10135.2557.262/, по плана на 2 м.р., ул. "Ген.Цимерман" №5, гр.Варна
20 20/21.02.2013 Кабелни отклонения от БКТП 2х1000кVА-20/0,4кV в ПИ с ид. №10135.2563.760 до три броя електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид. №10135.2563.759 по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна
21 21/26.02.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА С КАФЕНЕ И ФРИЗЬОРСКИ САЛОН УПИ V-900, кв.32, по плана на СО "Пчелина", район "Младост", ул."Поп Димитър" №24, гр.Варна
22 22/28.02.2013 ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ОРКИД ХИЛС“ ж.к. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, І м.р., гр. Варна
23 23/28.02.2013 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост №2057 до два броя електромерни табла тип ТЕПО за вход "А" и вход "В" на жилищна сграда, находяща се в ПИ с ид.№10135.3506.935 (УПИ ХХХІІ-935, кв.18), по плана на СО "Пчелина", гр. Варна СО "Пчелина", гр.Варна
24 24/28.02.2013 Кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А пред ПИ 10135.2522.986 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10136.2522.263 (ПИ 263, кв.23), по плана на СО "Акчелар", община Варна СО "Акчелар", Община Варна
25 25/07.03.2013 Сградно водопроводно и канализационно отклонение за апартаментен хотел в УПИ VІ-53, кв.71, по плана на "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна УПИ VІ-53, кв.71, по плана на "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
26 26/07.03.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ Х-104, (с идентификатор №10135.3516.44), кв. 1 по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул."Паско Желев" №6, гр. Варна
27 27/08.03.2013 ДЕТСКА ГРАДИНА И ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА УПИ І-“за детска градина”, (идентификатор 10135.3517.454), кв. 13 по плана на 15-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. "Капитан Райчо", гр. Варна
28 28/15.03.2013 Жилищна сграда и автосервиз без тенекеджийски и бояджийски услуги УПИ ХVІ-111, кв 3, по плана на СО "Пчелина", район "Младост", гр. Варна
29 29/18.03.2013 ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ ХХV-688, (с идентификатор №10135.2575.828), кв. 6 по плана на кв. “Виница”, гр. Варна, с административен адрес: ул."Свети Прокопий Варненски" №7, вход “А” и вход “Б”, кв. “Виница”, гр. Варна
30 30/20.03.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА" И "ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІІІ-6, кв.194, по плана на 9 м.р., ул. "Капитан Райчо" №49, гр. Варна
31 31/21.03.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХV-3515.563 /стар 602/, кв.42, по плана на 16 м.р., ул. "Иваница Данчев" №16, гр. Варна
32 32/27.03.2013 Кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2575.795 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2575.1736 (ХХІІІ-434, кв.10), по плана на кв.Виница, ул."Св.Димитър Солунски" №7А, гр.Варна УПИ ХХІІІ-434, кв.10, кв. Виница, гр. Варна
33 33/27.03.2013 СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ И СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ НН ОТ ТЕПО ПРИ ТП 433 ДО ГРТ ЗА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ УПИ ІІІ-“обществено обслужване”, кв.5 по плана на 17-ти м.р., (с идентификатор №10135.2559.249), гр. Варна, с административен адрес: ул. “Д-р А. Железкова” №50, гр. Варна
34 34/27.03.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ПИ №263, (с идентификатор 10135.2522.263), кв. 23 по плана на СО “Акчелар”, гр. Варна
35 35/27.03.2013 Жилищна сграда (сутерен-дванадесет броя мази, партер - три броя гаражи, офис и общо помещение, пет етажа - единадесет броя апартаменти) с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХІ-203, кв.1089 по плана на 26-ти м.р., ул. "Атанас Томов" №5, гр. Варна с идентификатор 10135.3513.291.6
36 36/29.03.2013 Кабелно отклонение 0,4 кV от съществуваща ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2553.800 до електромерно табло ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2553.189 (УПИ ХХ-189, кв. 25) по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" №2, гр. Варна
37 37/08.04.2013 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" ПИ с ид. 10135.2554.76 по КК и КР на адм.район "Приморски", гр.Варна (УПИ ІІ-355, кв. 14 по плана на 24-ти м.р., гр. Варна), с адрес ул. "Архитект Мирчев" №7, гр. Варна
38 38/08.04.2013 Водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищна сграда ПИ с ид. №10135.5502.523 (УПИ ХІІІ-1379а, кв. 17 по плана на 27-ми м.р.), гр. Варна, администр. адрес ул. "Искър" №4
39 39/08.04.2013 Сградно водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ І-3027, кв. 21, по плана на 17-ти м.р., ул. "Каймакчалан" №8, гр.Варна
40 40/09.04.2013 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4кV захранена от стълб №14 на клон 3 от МТП №944 до електромерно табло тип ТЕПО, находящо се пред поземлен имот с ид. №10135.2522.315 по плана на СО "Акчелар", гр. Варна поземлен имот с ид. №10135.2522.315 по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
41 41/12.04.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ с ид.№10135.2569.40 (УПИ XV-104, кв. 18), по плана на к.к. „Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна
42 42/12.04.2013 Външен басейн към комплекс жилищни сгради УПИ IV-109 "за жилищна сграда", кв.18, по плана на "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
43 43/18.04.2013 ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ в сграда на “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” АД ПИ 11=437 по КП, одобрен със Заповед №РД-02-14-395 / 29.02.2000 г. на МРРБ, кв.82, 7-ми м.р. на гр. Варна
44 44/19.04.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІІІ-119,кв. 36, по проектоплана на "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
45 45/19.04.2013 І етап: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ и ІІ етап: ПЛОЩАДКОВИ ВиК МРЕЖИ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ УПИ VIII-252, кв. 38, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
46 46/19.04.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот с идентификатор №10135.5502.523 ? УПИ ХІІІ-1379, кв. 17 по плана на 27-ми м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. "Искър" №4, гр. Варна
47 47/19.04.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ V-312, (с идентификатор №10135.51.312), кв. 227 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. "Средна гора" №42, гр. Варна
48 48/22.04.2013 Жилищна сграда-блок 2/комплекс "Хармония в УПИ ХІІ-48,107, 108, 9517 "за жилищна сграда", кв.31, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр. Варна
49 49/22.04.2013 Площадкови В и К-мрежи и В и К отклонения за жилищни сгради Първи етап: Изграждане на канализационно битово и дъждовно отклонение от РШ съществуващи по ул. "Радост" до РШ-8 /битова/ и РШ-ХІ /дъждовна/ нови в УПИ ХІ-252 и изграждане на главните битов и дъждовен канализационен клон на площадковата канализационна мрежа от РШ-8 и РШ-ХІ до РШ /битова/ и РШ /дъждовна/ по друг проект в УПИ VІІІ-252,УПИ ХІ-252, кв. 38, по плана на 16 м.р., гр.Варна
50 50/22.04.2013 Водопроводно и канализационни отклонения за жилищен комплекс ПИ с ид.10135.4504.591 (УПИ ІІІ-871, кв.42), по плана на І м.р., ж.к. "Вл.Варненчик", гр.Варна. Пети етап - за вход 1 и 2.
51 51/23.04.2013 Апартамент, представляващ промяна предназначение на "Кабинет №2" /с ид. 10135.1030.227.1.21/ УПИ VІ-1, 14,/с идентификатор 10135.1030.227/, кв.546, по плана на 14 м.р., /ул. "Овчо поле" №22/, гр.Варна
52 52/23.04.2013 Жилищна сграда ІІІ-ти етап- вх. А УПИ ХХХІІ-935, кв. 18, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
53 53/23.04.2013 Апартаментин хотел с открит басейн, сградно водопроводно отклонение и сградно електрозахранване от касета тип ШК-4А до табло тип ТЕПО- двусекционно УПИ ІХ-2568.176.176 (стар №50), кв. 72, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, с идент. 10135.3568.176.1.
54 54/07.05.2013 ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС – Пети етап – ВХОД 1 УПИ III-871, (с идентификатор №10135.4504.591), кв. 42 по плана на 1-ви м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 55, вх. 1, гр. Варна
55 55/07.05.2013 Оптично кабелно захранване за съществуваща базова станция от мобилна наземна мрежа на БКТ АД с №VА4208 на БТК АД к.к. "Златни пясъци", Атракционен комплекс "Конен пикник" (ПИ №10135.513.351), гр. Варна
56 56/16.05.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА поземлен имот 10135.2575.1736 по КККР на гр.Варна (УПИ ХХІІІ-2575.1736, /стар 434/, кв. 10 по плана на кв. “Виница”, гр. Варна), с идентификатор 10135.2575.1736.1, с административен адрес: ул. "Св. Димитър Солунски" №7А, гр.Варна
57 57/18.05.2013 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХVІІІ-678, кв.6, кв.Виница, гр.Варна
58 58/23.05.2013 КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV ОТ ТРАФОПОСТ ТИП БКТП №1938 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО, НАХОДЯЩО СЕ ПРЕД ПИ С ИД. №10135.2563.17, КВ. 20 пред ПИ с ид.№10135.2563.17, кв.20, по плана на ж.к. “БРИЗ”, гр. ВАРНА
59 59/27.05.2013 Жилищна сграда УПИ ХІ 1167=70, кв. 69 по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена" (м. "Абатко"), гр. Варна с администр. адес: гр. Варна, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "52-ра", №5
60 60/27.05.2013 Жилищна сграда УПИ ХХ-189 (с идентификатор 10135.2553.189), кв. 25, по плана на 25 м.р., ул. "Кокиче" №2, гр. Варна
61 61/28.05.2013 Две жилищни сгради - тип "А" и тип "Б ПИ №3146, кв. 15, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
62 62/28.05.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ Х-917 (с идентификатор №10135.1501.917), кв. 314а, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Беласица” №42
63 63/29.05.2013 ВИЛНА СГРАДА с идентификатор 10135.2564.1399.4 ПИ-2564.619 /?УПИ ХVIII-1271а/, кв. 36 по плана на “Вилна зона”, гр. Варна
64 64/31.05.2013 Комплекс жилищни сгради - блок 3 и сградно ел. захранване от ТП до ГРТ тип ТЕМЗ на блок 3 УПИ ІV-109 "за жилищна сграда", кв.18, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
65 65/05.06.2013 ИГРАЛНА ЗАЛА СЪС СЛУЖЕБНО ПОМЕЩЕНИЕ“ - представляващ преустройство и промяна предназначение на кафе-бар „Мюзик Скуеър“ и помещение за склад в хотел „Мелия Гранд Ермитаж“ находящ се: УПИ І-167„за хотелски комплекс“, (идентификатор 10135.513.167), кв. 26, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
66 66/06.06.2013 Жилищна сграда и допълващо застрояване на един етаж, сградни водопроводно и канализационно отклонения УПИ XII-1508.163 /стар 3/, кв. 724 по плана на 3-ти м.р., (с идентификатор 10135.1508.163), гр. Варна, с адм. адрес: ул."Петко Каравелов" №22, гр. Варна
67 67/06.06.2013 ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ находяща се в поземлен имот с ид. №10135.2559.99 (УПИ XII – 2559.99 2808, кв. 17), по плана на 17 м. р. на гр. Варна, с административен адрес: ул.“Явор” №26, гр. Варна
68 68/06.06.2013 Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка на „Мобилтел“ ЕАД, разположена в сграда с идентификатор 10135.2569.57.2 по КК и КР на гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ (Международен дом на учените „Фредерик Жолио Кюри“) към действаща национална оптична кабелна линия на Мобилтел ЕАД на гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
69 69/10.06.2013 АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ УПИ VI-53 "за ниско етажно курортно строителство", (с идентификатор 10135.2568.72), кв. 71 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена" (м. "Абатко"), гр. Варна
70 70/10.06.2013 Кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост тип КТП №1976 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-160, кв. 32 (ПИ с ид. №10135.2568.129), по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
71 71/10.06.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ПИ №9544, кв. 20 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
72 72/13.06.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА І-ви етап, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ ІІ-ри етап УПИ XXVI-926, (идентификатор 10135.2526.926), кв. 54 по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна, ул. "арх. Костадин Яръмов" №19
73 73/14.06.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ XVIII-664, (с идентификатор №10135.5510.661), кв. 17 по плана на кв. Галата, район „Аспарухово”, гр. Варна, с административен адрес: ул."Крайбрежна" № 73, гр. Варна
74 74/17.06.2013 ВИЛНА СГРАДА ПИ-2723.683, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна
75 75/19.06.2013 Обществено обслужваща сграда със сградно водопроводно и канализационно отклонения УПИ V-526, кв.1, по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", ІІ м.р., ул. "Димитър Пешев" №1, идентификатор 10135.4505.3, гр.Варна
76 76/25.06.2013 Вилна сграда ПИ №1885, по ПНИ на СО "Добрева чешма", район "Приморски", гр. Варна
77 77/26.06.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ поземлен имот с ид. №10135.2526.708 (УПИ VIII – 708, кв. 58), по ПП на ПРЗ на кв „Свети Никола”, гр. Варна
78 78/28.06.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІІ-2554.529=623,1227, кв. 8, по плана на 24-ти м.р, гр. Варна, административен адрес: гр. Варна, ул. „Емине“ №6
79 79/01.07.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ IX – 2557.73 /стар №10/, (поземлен имот с ид. № 10135.2557.73), кв. 682, по плана на 2 м. р., ул. „Селиолу” № 3, гр.Варна
80 80/04.07.2013 ПОДЗЕМНА КАНАЛНА КАБЕЛНА МРЕЖА НА “ВАРНА НЕТ” ООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, ГР.ВАРНА" РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, ГР. ВАРНА
81 81/04.07.2013 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА УЛТРА – ЕТ ТОДОР СЛАВОВ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ДО СГРАДИ В Ж. К. АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА: УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ БЛ. 36, №53, №33, БЛ. 19, УЛ. Л. КОШУТ №17, УЛ. Д. ДЕБЕЛЯНОВ №30, №12, УЛ. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ №6, №10, №36, УЛ. МОРЯШКА №2, УЛ. СТЕНКА РАЗИН №2, БУЛ. ПЪРВИ МАЙ БЛ. 32, БЛ. 34, БЛ. 36, УЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ БЛ. 1, БЛ. 3, БЛ. 4, БЛ. 5, БЛ. 19, БЛ. 21, УЛ. МАРА ТАСЕВА БЛ. 8, БЛ. 15, СИТИ ЦЕНТЪР АСПАРУХОВО, УЛ. АТ. КАЛЧЕВ №2, УЛ. ИНЖ. КАРАКУЛАКОВ №10, УЛ. СРЕДЕЦ №2, №19, №33, №43, №49, БЛ. 32, БЛ. 40, УЛ. ДРАВА №5, УЛ. ПЕРНИК №5, №6, БЛ. 10, УЛ. МУР №5, №10, №12, №14, БЛ. 17, УЛ. ИСКЪР №27, УЛ. ГОРНА СТУДЕНА БЛ. 5, БЛ. 6, БЛ. 9, БЛ. 10 район Аспарухово, гр. Варна
82 82/04.07.2013 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ В „ЖИЛИЩЕ” В ЖИЛИЩНА СГРАДА”, УПИ VII – 1743, кв. 59 (поземлен имот с ид. № 10135.1507.754), по плана на 8-ми м. р., с административен адрес: ул. “Княз Александър Батемберг” № 26, гр.Варна
83 83/08.07.2013 ВИЛНА СГРАДА ПИ №2537, кв. 160, по плана на СО "Боровец -юг", гр. Варна
84 84/09.07.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ VI – 6, кв. 171, по плана на 11-ти м.р. с административен адрес ул. „Хан Кардам” № 11, гр.Варна
85 85/11.07.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІІ-1708 /идентификатор 10135.3515.1708/, кв.50, по плана на 16 м.р.-север, /ул."Елин Пелин" №21/, гр.Варна
86 86/11.07.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІІ-9, кв.591 /идентификатор 10135.1026.135/, по плана на 14 м.р., ул."Петко Ю.Тодоров" №18, гр.Варна
87 87/15.07.2013 ВЪНШЕН БАСЕЙН КЪМ ХОТЕЛ "ГЛОРИЯ УПИ ІІІ-2569.201=126, 127 "за курортно строителство", кв.1 по плана на к.к."Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
88 88/16.07.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ" УПИ ІХ-457, /идентификатор 10135.3515.457/, кв.45, по плана на 16-ти м.р., ул."Милосърдие" №2, гр.Варна
89 89/17.07.2013 Електрозахранване на девет нови технологични шкафа към съществуващи кабелни мрежи на "БТК" АД по плана на І-ви и ІІ-ри м.р. на ж.к. "Младост", гр.Варна" гр.Варна
90 90/18.07.2013 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ВАКАНЦИОННА СГРАДА в поземлен имот с ид.№10135.2573.1077 /УПИ ХL-799, кв.10/ по плана на к.к. "Чайка", гр.Варна
91 91/19.07.2013 КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ЖИЛИЩНА СГРАДА в поземлен имот с ид.№10135.3511.344 (УПИ 70), по плана на 4-ти м.р., ж.к. "Възраждане", гр.Варна
92 92/19.07.2013 КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4kV ОТ МТТ №1995 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО ПРЕД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3151, КВ. 67 (ПИ №10135.2515.3151), ПО ПЛАНА НА СО "АЛЕН МАК", ОБЩИНА ВАРНА СО "АЛЕН МАК", Община Варна
93 93/19.07.2013 КАНАЛНА МРЕЖА ЗА КЕБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ М-САТ И КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ М-САТ АД - ГР. ВАРНА: ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ И КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ КРАЙ НА КРЪСТОВИЩЕ БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" - УЛ. "Н. ВАПЦАРОВ" ДО НОВА ШАХТА, НАХОДЯЩА СЕ ДО КОЛОНА №6-АСПАРУХОВ МОСТ ПО ПЛАНА НА ЮПЗ гр. Варна
94 94/19.07.2013 ВИЛНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ ІV-122, кв. 71, м. "Абатко", к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна
95 95/24.07.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ ІХ-6, кв.507 по плана на 13 м.р. (ул."Оборище "№29), гр.Варна
96 96/25.07.2013 ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА АП.117А И АП.118А В АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ "ЗЛАТНА КОТВА" УПИ ІІ-172 /с идентификатор №10135.513.172/, кв.27 по плана на к.к."Златни пясъци", гр.Варна
97 97/26.07.2013 КАНАЛНА КАБЕЛНА МРЕЖА НА М-САТ ГР. ВАРНА, С ИЗТЕГЛЯНЕ НА КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ, ПО ПЛАНА НА 23-ТИ, 24-ТИ, 25-ТИ М.Р., Ж.К. "БРИЗ-ЮГ", Ж.К. "БРИЗ", ЗРП НА ЖИЛИЩНА ГРУПА ЗАПАДНО ОТ ВМИ, Ж.К. ИЗГРЕВ И СО "СОТИРА", ГР. ВАРНА БРИЗ - ЮГ", ж.к. "БРИЗ", СО "СОТИРА", гр. Варна
98 98/29.07.2013 КОНТРОЛНО ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ-допълващо застрояване УПИ ІІ-139 "за хотелски комплекс и ТП", кв. 11, (идент. 10135.2569.19), по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
99 99/29.07.2013 КОНТРОЛНО ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ-допълващо застрояване УПИ ІІІ-140 "за жилищна сграда", кв.11, (идент. 10135.2569.20), по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
100 100/29.07.2013 КУРОРТНА СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ УПИ ХІ-2568.129 (стар №160), кв.32, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена" , гр. Варна, ул."53-та" №12
101 101/30.07.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА" в УПИ ХІV-68=675, (с идентификатор 10135.2554.335), кв. 7, по плана на 24-ти м.р., ул. „Ген. Георги Попов“ №8, гр. Варна
102 102/01.08.2013 ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ - ВТОРИ ЕТАП УПИ ІV-1506.39/стар УПИ ІV "за театър, инф.център, заведение за бързо хранене и озеленяване"/, кв.136 по плана на 7 м.р., гр.Варна
103 103/01.08.2013 МОСТ4 находящ се в ПИ с идентификатор 10135.2569.20 по кадастрална карта (идентичен с УПИ ІІІ-140 „за жилищна сграда“, кв. 11, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
104 104/07.08.2013 ТРЪБНА КАБЕЛНА МРЕЖА «СПЕКТЪР НЕТ» ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА КШ 1 (БИЗНЕС ПАРК) ДО ШОУРУМ НА «БАЛКАН СТАР» ООД В ПИ 34048 В ЗЕМЛИЩЕТО НА Р-Н «ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК», ГР.ВАРНА Р-Н "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ГР. ВАРНА
105 105/12.08.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-12, кв.625 /с идентификатор 10135.2556.105/, по плана на 5 м.р., ул."Тодор Димов" №33, гр.Варна
106 106/12.08.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІV-2575.418 /стар ІV-284/, кв.38, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №6, гр.Варна
107 107/12.08.2013 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ Х-1503.94(стар Х-3), кв. 357, по плана на 10 м.р., ул. "Радецки" №55, гр. Варна
108 108/16.08.2013 Тръбна кабелна мрежа "Спектър Нет" от съществуваща КШ1 на кръгово кръстовище на ул."Ат.Москов"/път 1-2/ до КШ 36 на бул. "Република", район "Младост", район "Вл.Варненчик"-ЗПЗ, гр.Варна гр.Варна
109 109/22.08.2013 ПОДЗЕМНА КАНАЛНА КАБЕЛНА МРЕЖА „СПЕКТЪР НЕТ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“, ГР.ВАРНА“ РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“, ГР. ВАРНА
110 110/26.08.2013 Кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №6 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХVІІІ-419, 420, кв.53, по плана на с. Звездица, община Варна с. Звездица, Община Варна
111 111/02.09.2013 Консервация и цветово решение на фасадите на жилищна сграда УПИ ІІ-1507.106 /стар УПИ ІІ-29/, кв.22, 8 м.р., бул. "Мария Луиза" №40, гр.Варна
112 112/02.09.2013 Жилищна сграда, сградни водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІV-101, кв.1, по плана на 26-ти м.р., гр.Варна, с идентификатор 10135.3516.27
113 113/03.09.2013 Водопроводно и канализационни отклонения за жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.688 (УПИ ІІІ-633, кв.48), по плана на 16 м.р., ул. "Фантазия"№17, гр.Варна
114 114/05.09.2013 Еднофамилна жилищна сграда УПИ ХХVІІІ-915, кв.25, СО "Пчелина", гр.Варна
115 115/13.09.2013 Жилищна сграда УПИ LV-323=ХХV-2097(стар), кв.50, по плана на 21 м.р., гр. Варна, ул."Д-р Мирон Игнатиев" №6, гр.Варна
116 116/20.09.2013 Жилищна сграда УПИ ІІІ-633, кв.48 / =3515.688/, по плана на 16 м.р., ул. "Фантазия" №17, гр.Варна
117 117/24.09.2013 Комплекс "Живата вода" І етап: Общежитие блок "А", Общижитие блок "Б", Общежитие блок "Р", канализационен тласкател и КПС УПИ ХХІV-29007, 29021, кв.2, масив 29 по КВС на землище кв. Виница, гр. Варна, м. "Стопански двор 2029" №44
118 118/24.09.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІ-4, кв.382 (с идентификатор 10135.1503.321), по плана на 10 м.р., ул."Георги Бенковски" №69, гр.Варна
119 119/24.09.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХVІІІ-1734, кв. 25 по плана на кв. "Виница" (идентификатор 10135.3575.1734), ул. "Аладжа манастир" №10, гр.Варна
120 120/27.09.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ VІ-2554.524 /стар №1532/, кв.7 по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №3, гр. Варна
121 121/03.10.2013 Оптична мрежа от съществуваща КШ ІІ-136 (ОК "Слънчев ден) през нова тръбна мрежа до съществуваща ТШ4 за захранване на телекомуникационно оборудване на БТК АД в сградата на Варненски свободен университет, гр. Варна гр.Варна
122 122/09.10.2013 ВИЛНА СГРАДА С ГАРАЖ УПИ ХVІ-71, кв.1, (с идентификатор 10135.2573.60) по плана на к.к. "Чайка", гр.Варна
123 123/09.10.2013 СКЛАДОВА СГРАДА УПИ Х-172, кв.11 по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
124 124/10.10.2013 Жилищна сграда със сградни водопроводно и канализационно отклонения УПИ І-1503.177, кв.862 (с идентификатор 10135.1503.177), по плана на 10 м.р., ул."Велико Христов" №24, гр.Варна
125 125/10.10.2013 Външен басейн с ресторант УПИ ІІ-2569.19 "за хот.к-с и ТП" /стар №139/, кв.11 по плана на к.к."Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
126 126/10.10.2013 Жилищна сграда със сградни водопроводно и канализационно отклонения УПИ V-862, кв.114, /с идентификатор 10135.1506.862/, по плана на 7-ми м.р., ул."Капитан Петко войвода" №29, гр.Варна
127 127/14.10.2013 Жилищна сграда с водопроводно и каналаизационно отклонения УПИ ХV-5505.408, кв. 118 по плана на 28-ми м.р., ул. "Ропотамо" №10, район "Аспарухово", община Варна
128 128/15.10.2013 Преустройство и промяна предназначение на битовка в котелно помещение и сградна газова инсталация за котелно помещение в сградата на Градска художествена галерия УПИ ІІІ "за худ.галерия", кв.709 по плана на 3 м.р., ул. "Любен Каравелов" №1, гр. Варна
129 129/16.10.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА ІІ-ри ЕТАП - ВХОД "В УПИ ХХХІІ-935, кв. 18, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
130 130/22.10.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ VІІІ-1506.143 /стар VІІІ-6/,кв.117, по плана на 7-ми м.р., ул. "Кавала" №3, гр. Варна
131 131/24.10.2013 ЖИЛИЩНА СГРАДА-ТЯЛО "В УПИ ІІІ-1,2,6, кв.587, /с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14 м.р., ул. "Д-р Петър Берон"№1, гр. Варна
132 132/24.10.2013 ВИЛНА СГРАДА ПИ 502.57, по ПНИ на местност "Орехчето", землище с.Звездица, гр.Варна
133 133/30.10.2013 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ-1955-Б, кв. 191, по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна
134 134/05.11.2013 Жилищен комплекс шести етап - вход 2 УПИ III-871, кв. 42 по плана на 1-ви м.р., ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, с административен адрес: ж.к. “Владислав Варненчик” I м.р., бл. 55, вх. 2
135 135/08.11.2013 Жилищна сграда УПИ III-140"за жилищна сграда",кв.11, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
136 136/20.11.2013 Жилищна сграда УПИ XIV-211,212=1,2, кв.697 (идентификатор 10135.2557.334), по плана на 2 м.р., ул. "Генерал Цимерман" №27, гр.Варна
137 137/21.11.2013 Вилна сграда ПИ № 967 по плана на местност "Под село", с. Звездица, район "Аспарухово, Община Варна
138 138/22.11.2013 Вилна сграда УПИ XVIII-1842, (с идентификатор 10135.2526.1842), кв. 61, по плана на кв. "Св. Никола", гр. Варна
139 139/26.11.2013 Жилищна сграда" /продължаване на строежа, изграден в груб строеж до кота ±0,00, разрешен с РС №612/23.08.2005 г./ ПИ-1104, кв.24, /с идентификатор 10135.2526.113/, по плана на ж.к. "Бриз", ул."Д-р Любен Попов" №41, гр. Варна
140 140/26.11.2013 Две жилищни сгради УПИ VIII-102, (идентификатор 10135.2575.239), кв. 23, по плана на кв. Виница, гр. Варна
141 141/29.11.2013 Жилищна сграда УПИ I-1501.1199 /стар I-24, 25/, кв.296А, по плана на 9 м.р., ул."Стара планина" №59А, гр. Варна
142 142/29..11.2013 Жилищна сграда и плътна ограда по вътрешната регулационна линия УПИ VII-170, ( идентификатор 10135.2559.170), кв.791, по плана на 17-ти м.р. (ул. "Д-р Басанович" №9), гр. Варна
143 143/02.12.2013 Външна канализационна връзка за курортна сграда с жилища за сезонно обитаване кв.26 по плана на к.к."Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
144 144/05.12.2013 Жилищна сграда УПИ XVII-1, кв. 30, по плана на кв."Галата", ул."Крайбрежна"№10, гр. Варна
145 145/05.12.2013 Жилищна сграда УПИ XI-324, (с идентификатор 10135.2563.543), кв.43, по плана на 21-ви м.р., местност "Св. Никола", гр. Варна
146 146/10.12.2013 Вилна сграда Евксиноград с офис и басейн ПИ №6892, кв.107 по ПНИ на СО "Траката", район "Приморски", Община Варна
147 147/10.12.2013 Изместване на уличен водопровод УПИ I- "за обществено обслужване и социални дейности", кв. 32, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
148 148/10.12.2013 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда - вход Б" УПИ XI -13,14,15, кв.302а (ПИ №10135.1501.1173), по плана на 9 м.р., ул. "Ивайло" №33,35,37, гр. Варна
149 149/11/12/2013 Жилищна сграда със сградни водопроводно и канализационно отклонения УПИ I - 131 "за жилищна сграда", кв. 29 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
150 150/13.12.2013 Жилищна сграда- вход "Б УПИ XI -13,14,15, кв. 302а (ПИ №10135.1501.1173), по плана на 9 м.р., ул.Ивайло №33,35,37, гр. Варна
151 151/14.12.2013 Жилищна сграда с гараж на три етажа УПИ №XI-11, кв. 2, по плана на 16-ти м.р. север, ул."Лира" №26, гр. Варна
152 152/14.12.2013 Вилна сграда №1 - етап I -ви ПИ №2515.3045, кв. 11, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
153 153/17.12.2013 Жилищни сгради - тяло "А" и тяло "Б УПИ XXI-2563.280 /стар 228/, кв.44, по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна (с идентификатори 10135.2563.280.1 за бл."А" и 10135.2563.280.2 за бл. "Б"), с административен адрес: район Приморски, п.к. 9000, м. "Св. Никола" №117, гр. Варна
154 154/20.12.2013 Вилна сграда 1 ПИ 10135.2515.3171, кв.72, по плана на СО"Ален мак", гр. Варна
155 155/21.12.2013 Детска ясла за четири групи УПИ IV-739 "за детска ясла", кв.9а /с идентификатор 10135.4504.739/, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", I-ви м.р., с административен адрес: ул. "Ниш" №29, гр. Варна
156 156/21.12.2013 Сграда за обществено обслужване с жилищна част УПИ VI-474 "за сграда със смесено предназначение", кв.2, /с идентификатор 10135.2554.474/, по плана на 24-ти м.р., ул. "Арх.Петко Момилов" №2 и 2а, гр. Варна
157 157/27.12.2013 Жилищна сграда УПИ I-3038, кв. 8 /с идентификатор 10135.2559.36/, 17-ти м.р., ул. "Мир" №4, гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение

УВЕ 2013 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.