УВЕ 2010 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение
1 01/06.01.2010 Промяна предназначение на "Офис №2" на партерен етаж в жилищна сграда в "Кабинет по дентална медицина" ПИ №198=ІІ-2, кв. 689 по плана на 2 м.р., ул."Ген. Цимерман" №57, гр. Варна
2 02/06.01.2010 Промяна предназначение на "Жилищна сграда" в "Магазин за промишлени стоки ПИ - 1, КВ.387, по плана на 10м.р. ул. "Кракра" №28, гр.Варна
3 03/12.01.2010 Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 в ТС 5234 до ЖС в УПИ ІХ-1055, ЖС в УПИ ХІХ -1053, 1054 и ЖС в УПИ ХVІІ -1065 в кв. Виница, гр. Варна УПИ ХVІІ -1065 в кв. Виница, гр. Варна
4 04/12.01.2010 Телефонно кабелно захранване от ПШ 2061 (ул."Цар Борис ІІІ" №82) в ТС 5234 (Виница) до ЖС на ул."Петрич" №16 и ЖС на ул. "Петрич" №20 в УПИ ХІХ -141 и ХVІІІ-141 в ЖС "Виница", гр. Варна гр. Варна
5 05/12.01.2010 Телефонно кабелно захранване от КРШ 1021 на ТС 65 до ЖС на ул."Сава Радулов" №18 и ул."С. Радулов" №22 от КРШ 4021 на ТС 65 до офис-сграда на ул."Ген. Гурко" №9 по плана на ХVІІІ м.р., гр. Варна гр. Варна
5 06/13.01.2010 Телефонни кабелни захрнвания от ТС 63 КРШ 2101 на жилищни сгради на ул."Т. Димов" №18 и ул."Топрахисар" №30, от резерва в КШ 2 на жилищни сгрди на ул. "Полк. Свещаров" №11, 12, 27 и 31 и ул."Бр. Бъкстон" №13 в V м.р. , гр. Варна гр. Варна
7 07/14.01.2010 Телефонно кабелно захранване на 5 броя ЖС на адреси: ул."Прилеп" №26, ул."Люляк" №2, ул. "Трендафил" №6, ул. "Кокиче" №6А, ул."Бели лилии" №15, в 25 м.р., ж.к. "Левски", гр. Варна гр. Варна
8 08/14.01.2010 Водопроводно отклонение за сграда с ваканционни жилища УПИ Х -1227, кв. 29 по плана на Вилна зона, гр. Варна
9 09/14.01.2010 Търговски комплекс и външни ВиК връзки за търговски комплекс "Рувик УПИ ІІІ-20"за търг.комплекс", кв. 3 по ПРЗ на СОО м-ст "Капелова градина", р-н "Вл. Варненчик"
10 10/14.01.2010 Промяна предназначение на "Офис 1" в "Кабинет по дентална медицина УПИ ІV-10, кв. 309, по плана на 9 м.р., гр. Варна
11 11/21.01.2010 Телефонно кабелно захранване от РШ 1242 ТС 3 (ул."Дубровник" бл.10) до 2 бр. жилищни сгради на ул."Дубровник" №18 в УПИ ХVІІ - 1434 от РШ 1062 ТС 3 (ул."Евлоги Георгиев" бл. 29) до ЖС на ул."Емануил Манолов" №25А в УПИ ХVІІІ -1214, 1215, ЖС на ул."Емануил Манолов" №14 в УПИ ІV - 411, ЖС на ул."К. Щъркелов" №5 в УПИ VІ - 412, от РШ 1032 ТС 3 (ул."Ген. Попов" №25) до ЖС на ул."Н. Козлев" №10 - 12 в УПИ ХVІІ -673, 674, ЖС на ул."Подп. Калитин" №17 в УПИ ХХІ-661, ЖС на ул."Подп. Калитин" №15 в УПИ ХVІІІ - 660 на 24 м.р. на ж.к. "Левски", гр. Варна ПИ ХVІІІ - 660 на 24 м.р. на ж.к. "Левски", гр. Варна "
12 12/21.01.2010 Телефонно кабелно захранване от ТС 46, РШ 3011 до офис сграда в м-ст "Планова", УПИ VІІ-176, гр. Варна м-ст "Планова", УПИ VІІ-176, гр. Варна
13 13/25.01.2010 Водопроводно и канализационно отклонение" за "Жилищни сгради и басейни ПИ №3324, м-ст "Зеленика", землище Галата, гр. Варна
14 14/02.02.2010 ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА УПИ VІІІ - 145=9, кв. 133 по плана на 7 м.р., ул. "Бачо Киро" №18, гр. Варна
15 15/10.02.2010 ВиК отклонения за жилищна сграда УПИ І-364, кв. 1082, по плана на 26 м.р., ул."Кестен" №17, гр. Варна
16 16/18.02.2010 Външни ВиК връзки за жилищна сграда УПИ ХІХ-7, 10, кв. 194, ул."Капитан Райчо" №45, 47, 9-ти м.р. гр. Варна
17 17/19.02.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от подменен ШК-6А пред ПИ 600, кв. 57 до ТЕМО пред УПИ ІІ, кв. 14А, ул. "Св. Прокопий Варненски", по плана на кв. Виница, гр. Варна ПИ ІІ, кв. 14А, ул. "Св. Прокопий Варненски" по плана на кв. Виница, гр. Варна
18 18/23.02.2010 Телефонно кабелно захранване от РШ 1112 (ул. 1-ва, №65, в.з."Траката") в ТС 36 до жилищна сграда в УПИ ХV-1477, кв. 21 и външна ЕV кутия пред п-л 22 във в.з."Траката", гр. Варна в.з."Траката", гр. Варна "
19 19/23.02.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно оклонение) от съществуващ кабелен шкаф ШК-5А до Трафопост №96 до електромерно табло тип ТЕМО в УПИ ХІV-2, кв.169А по плана на 11-ти микрорайон, ул."Хан Пресиян" №35, гр. Варна УПИ ХІV-2, кв.169А по плана на 11-ти микрорайон, ул."Хан Пресиян" №35, гр. Варна
20 20/23.02.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за сграда за ваканционно обитаване ПИ №590, кв. 102, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
21 21/25.022010 Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до офис сграда, находяща се в УПИ 410008 и търговски комплекс в УПИ 41007, по ПЗ на землище Владиславово, гр.Варна УПИ 41007, по ПЗ на землище Владиславово, гр.Варна
22 22/25.02.2010 Телефонни кабелни захранвания от РШ 7151 (ул."Роза" №29-зад супер) в ТС 52715 до ЖС на ул."Бели лилии" №25 в УПИ ХХІV-1434, 1435, ЖС на ул."Роза" №29 в УПИ ІV-292, 293, ЖС на ул."Синчец" в УПИ VІ-282, ЖС на ул."Бели лилии" №20 в УПИ ХІІ-273, ЖС на ул."Бели лилии" №22, 24 в УПИ ХІХ-275, 276, ЖС на ул."Бели лилии" №28 в УПИ ХVІІ-277, ЖС на ул."Синчец" №5 в УПИ ХІ-821, ЖС на ул. "Роза" №15 в УПИ ІІІ -1161, 1162, ЖС на ул."Люляк" №25 в УПИ ІV-1163, ЖС на ул."Карамфил" №21 в УПИ ІІ-878, ЖС на ул."Карамфил" №19а в 25 м.р. на гр.Варна гр. Варна
23 23/25.02.2010 Сградно водопроводно и канализационно отклонение за офисна сграда УПИ ІІІ-3, кв. 589, по плана на 14 м.р., ул."Ек. Симитчиева" №6, гр. Варна
24 24/04.03.2010 Преустройство с промяна предназначение на "Апартамент №3" в "Магазин за промишлени стоки УПИ ІІ-1, кв. 392, по плана на 10 м.р., ул."Никола Кънев" №11, вх. В, гр. Варна
25 25/09.03.2010 Разширение на ЦДГ №25 "Люляче УПИ І "за детско зедедение", кв. 2А, по плана на кв. Галата, гр.Варна
26 26/10.03.2010 Външни ВиК връзки за жилищна сграда УПИ ХІІ-1630, кв. 52, по плана на 8 м.р., ул. "Княз Ал.Батенберг" №37, гр. Варна
27 27/10.03.2010 СЕЗОНЕН ХОТЕЛ УПИ ІV-72121, кв. 4, по плана на КЗ "Прибой", гр. Варна
28 28/11.03.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ 3222=1836(ч), кв. 38, ж.к. "Бриз", гр. Варна
29 29/11.03.2010 Рехабилитация на улица "Райко Жинзифов" и напречни улици (ул. "Халил Ефенди", ул. "Солун", ул."Бачо Киро", ул."Кавала", ул."Прага", ул."Кръстю Мирски") 7 м.р., р-н "Одесос", гр.Варна
30 30/16.03.2010 Преустройство на гараж №3 за два автомобила" в "Два самостоятелни гаража -№3 и №3а с техническо помещение", представляващи част от жилищна сграда УПИ ІХ-11, 18, кв.305, по плана на 9 м.р.=1501.1165, ул. "Средна гора" №8, гр. Варна
31 31/16.03.2010 Преустройство на гараж №4 за два автомобила" в два самостоятелни гаража -№4 и №4А", представляващи част от жилищна сграда УПИ ІХ-11, 18, кв.305, по плана на 9 м.р.=1501.1165, ул. "Средна гора" №8, гр.Варна
32 32/16.03.2010 Промяна предназначение на "Магазин" в "Заведение за бързо хранене УПИ ХVІ-4, кв. 26 по плана на 8 м.р., бул."Сливница" №41, гр.Варна
33 33/22.03.2010 Канализационно отклонение за УПИ ІІІ-3757 и УПИ-ІV-3757, кв. 5, по плана на "жил.група западно от медицински комплекс на ВМИ", гр. Варна УПИ ІІІ-3757 и УПИ-ІV-3757, кв. 5, по плана на "жил.група западно от медицински комплекс на ВМИ", гр. Варна
34 34/25.03.2010 Водопроводно отклонение за жилищна сграда" УПИ Х-641, ул."Св.Пророк Илия", по плана на кв.Виница, гр. Варна
35 35/26.03.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІ-393, кв. 39 А, по плана на кв. Виница, гр. Варна
36 36/26.03.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда" УПИ Х-394, кв. 39 А, по плана на кв. Виница, ул."Панайот Василев",гр. Варна
37 37/29.03.2010 Бизнес клуб и басейн УПИ VІІІ-2529"за почивна база", кв. 5, по плана на Приморска зона, СЗ-3, м-ст "Горчива чешма", гр. Варна
38 38/30.03.2010 Промяна предназначение на ресторант "Мадара" в Банков офис ПИ №6, по плана на 7 м.р., ул."Русе" №59, гр. Варна
39 39/16.04.2010 Офисна сграда" и "Водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІІ-5, 5а "офиси", кв. 3а, по плана на 18 м.р.(ъгъл на ул."Ген. Гурко" и ул."Кназ Николаевич"), гр.Варна
40 40/16.04.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП №1998 до табло електромерно тип ТЕМЗ, бл. 4 в УПИ ХVІ-131, кв. 1, ж.к. "Възраждане", І-ви микрорайон., р-н "Младост", гр. Варна УПИ ХVІ-131, кв. 1, ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., р-н "Младост", гр. Варна
41 41/16.04.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост №1998 до три броя електромерни табла тип ТЕМЗ в жилищна сграда, блок 3, входове Г, Д и Е, находяща се в поземлен имот с иден. №10135.3511.515 (УПИ ХVІ-131, кв. 1) по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви микрорайон., гр.Варна ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр. Варна
42 42/20.04.2010 ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ УПИ ХVІІ-456 "за търг. крайпътен к-с и озеленяване", кв. 7, по плана на Паркоустройствения и регулационен план /ОП.3/, р-н "Владислав Варненчик", гр.Варна
43 43/26.04.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ V-14, кв. 298, по плана на 9 м.р., гр. Варна (ул."Стара планина" №31) УПИ V-14, кв. 298, по плана на 9 м.р., гр. Варна (ул."Стара планина" №31)
44 44/26.04.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-3595, 3596, кв. 4, по плана на жилищна група западно от билничен комплекс на ВМИ, гр. Варна УПИ ХІV-3595, 3596, кв. 4, по плана на жилищна група западно от билничен комплекс на ВМИ, гр. Варна
45 45/03.05.2010 Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания -къща №1" и "Водопроводно и канализационно отклонение на център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания УПИ І-592 "за център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания", кв. 12а, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І-ви м. р., гр.Варна
46 46/04.05.2010 Сградно топлопроводно отклонение от детска градина, находяща се в УПИ ІV "за детска градина", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р. за захранване на закрит басейн и абонатна станция , находящИ се в УПИ V "за басейн", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр.Варна, с дължина 62м УПИ V "за басейн", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр.Варна, с дължина 62м"
47 47/04.05.2010 ЗАКРИТ БАСЕЙН УПИ V "за басейн", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр.Варна
48 48/04.05.2010 Жилищни сгради, офиси и магазини - Блок 1, Блок 2, Блок 3" и "Водопроводни, битово и дъждовно канализационни отклонения за обект: "Жилищни сгради, офиси и магазини УПИ -ІІІ " за жилищно строителство и обезщетяване на собственици от пробива на бул."В. Левски и др.общ.мероприяти", кв.595 по плана на 5 м.р. гр.Варна
49 49/04.05.2010 Конен паметник на цар Калоян УПИ І "за окр. съд, паркинг", кв. 6, по плана на 8 м.р., гр. Варна
50 50/04.05.2010 Пристройка и надстройка на вилна сграда ПИ №714, кв. 77, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
51 51/10.05.2010 Жилищна сграда" и "Водороводно и канализационно отклонение УПИ ІІ-5, кв. 353, по плана на 10 м.р. (ул. "Радецки" №45), гр.Варна
52 52/14.05.2010 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-12, кв. 300, по плана на 9-ти м.р., ул. "Цар Иван Страцимир" №36, гр. Варна
53 53/13.05.2010 Жилищна сграда УПИ ХХІ-2678, кв.4, по плана на м-ст "Вилите", район "Аспарухово", гр. Варна
54 54/14.05.2010 Пристройка към сградата на ОУ "Панайот Волов УПИ І "за училище", кв. 8, по плана на кв. Виница, гр. Варна
55 55/18.05.2010 Търговска база УПИ ХХХІІ-1239, 1515, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
56 56/25.05.2010 Производствена и складова сграда УПИ VІІ-1080, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
57 57/25.05.2010 Жилищна сграда УПИ ХІІ-743, кв. 1, по плана на с. Казашко, Община Варна
58 58/25.05.2010 Пристройка за физкултурен салон към сградата на ОУ "Отец Паисий ПИ-5236, кв. 834 по плана на 16 м.р., гр. Варна
59 59/03.06.2010 Офис сграда" и "Водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІІІ-149, кв. 528 по плана на 13 м.р. (ул."Страхил войвода"), гр. Варна
60 60/04.06.2010 Жилищна сграда със стопанска част УПИ ІІ-2, кв. 2, по плана на 16 м.р.-север, гр. Варна
61 61/04.06.2010 Тръбна кабелна мрежа "Боровец"-север от съществуваща шахта КШ.48 на ул."Първа", кв. Галата, до ШК.18 на местен път 3 на СО "Боровец СО "Боровец", гр.Варна
62 62/15.06.2010 Разширение (реконструкция и надстрояване) на ЦДГ №5 "Слънчо" - първи етап УПИ І "за детско заведение", кв. 533, по плана на 14 м.р.,гр.Варна
63 63/15.06.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ - 616,617,630, кв. 51, по плана на 16 м.р., ул. "Ивац" №1, гр. Варна
64 64/23.06.2010 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-1040, кв.20, по плана на кв.Виница, гр.Варна
65 65/23.06.2010 Пристройка на съществуваща вилна сграда ПИ-1933, кв. 41, (?2510,1933 по к.к.) по плана на "Добрева чешма", гр. Варна
66 66/30.06.2010 Стопанска постройка - склад УПИ VІІ-10, кв. 19, по плана на 18 м.р., ул. "Иван Богоров" №12, гр. Варна
67 67/01.07.2010 Вилна сграда ПИ 642, кв. 142 по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна
68 68/08.07.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищни сгради №1 и №2 УПИ ХІV-125, кв. 22 по плана на кв. Виница, гр. Варна
69 69/09.07.2010 Канална мрежа за кабелна телевизия М-САТ АД - Варна, "Подобект: Канална тръбна мрежа за оптична свързаност между кв."Галата" - гр. Варна, СО "Прибой" и СО "Ракитника кв. Галата , СО "Прибой" и СО "Ракитника"
70 70/13.07.2010 Канална тръбна мрежа за оптична свързаност между кв. "Галата" - гр. Варна и селищно образувание "Боровец кв. Галата, гр. Варна
71 71/13.07.2010 Преустройство с промяна предназначението на магазин №8 в "Банков офис" УПИ ІІ-1, кв. 660, по плана на 6 м.р., ул. "Чаталджа" №20, гр. Варна
72 72/13.07.2010 Промяна предназначение на "Офис №2" във "Фризьорски салон, маникюр и педикюр УПИ ІV-4, кв. 675 по плана на 2 м.р., /ул. "Ген. Скобелев" №85/, гр. Варна
73 73/15.07.2010 Вилна сграда ПИ-270, по ПНИ на СО "Боровец-юг", р-н "Аспарухово", гр. Варна
74 74/21.07.2010 Тръбна кабелна мрежа "Варна Нет" от съществуваща шахта 12 (югоизточно на кръстовище ул."Кап. Рончевски"/бул. "Осми Приморски полк") до ж.к."Чайка", бл.68, гр.Варна ж.к."Чайка", бл.68, гр. Варна
75 75/23.07.2010 Вилна сграда ПИ-2510.1551, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна
76 76/23.07.2010 Цех за производство на метални конструкции УПИ ХLІІ-16 "за производствено складова дейност", кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
77 77/29.07.2010 Бизнес клуб" ПИ 153, кв. 12, по ПП на ПРЗ на "Приморски парк", гр.Варна
78 78/02.08.2010 Канализационно отклонение за УПИ LV-323=ХХV-2097 (стар), УПИ ХХХV-59(2096) и УПИ ХХVІ-2096(59Ч), кв. 50, по плана на 21 м.р.Варна УПИ ХХVІ-2096 (59Ч), кв. 50, по плана на 21 м.р., гр. Варна
79 79/05.08.2010 Водопроводно отклнение за жилищна сграда в УПИ ХХVІ-2096 (59Ч), УПИ ХХХV-59 и УПИ LV-323=ХХV-2097 (стар), кв. 50, по плана на 21 м.р., гр. Варна УПИ ХХVІ-2096 (59Ч), УПИ ХХХV-59 и УПИ LV-323=ХХV-2097 (стар), кв. 50, по плана на 21 м.р., гр. Варна
80 80/05.08.2010 Вилна сграда" и "Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ №3300, кв. 14, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
81 81/10.08.2010 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с магазини и галерия, находяща се в УПИ ІХ-9=358, кв.92, 7 м.р., /ъгъла на ул. "Дебър" и ул."Панагюрище"/, гр. Варна УПИ ІХ-9=358, кв. 92, 7 м.р., /ъгъла на ул. "Дебър" и ул."Панагюрище"/, гр. Варна
82 82/12.08.2010 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда в УПИ VІІІ-747, кв. 44, по плана на 25 м.р., ул."Нарцис" №13, гр. Варна УПИ VІІІ-747, кв. 44, по плана на 25 м.р., ул."Нарцис" №13, гр. Варна
83 83/13.08.2010 Пристройка към съществуващата сграда на детска ясла №9 "Детелина" УПИ ІІ "за детска градина", кв. 18, по плана на 27 м.р., гр.Варна
84 84/13.08.2010 Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла №2 "Санаториална" УПИ І"за детска ясла", кв. 7, по плана на ж.к. "Чайка", гр.Варна
85 85/17.08.2010 Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 1161 на офис сграда в УПИ VІІ-9,10 /бул."Осми Приморски полк", бул. "Сливница"/, административна сграда на бул."Осми Приморски полк" №54, обществено обслужваща сграда на бул."Сливница" №24, от КРШ 1125 на художествена галерия на бул."Княз Борис" №65 в ІІІ м.р., гр. Варна гр. Варна
86 86/17.08.2010 Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради в ІХ м.р., гр. Варна: от ТС 6 КРШ 4301 до ЖС на ул."Беласица" №22, 28, ул. "Стара планина" №5, 12, от КРШ 4293 до ЖС на ул."Цар Иван Срацимир" №15, 17, 18, ул."Черни връх" №36, ул. "Ст. планина" №18, от КРШ 4292 до ЖС на ул."Хан Маламир" №19, ул. "Цар Иван Срацимир" №38, 39, от КРШ 4291 до ЖС на ул."Антон Неделчев" №22, от КРШ 3152 до ЖС на ул. "Антон Неделчев" №3, 6, ул. "Черни връх" №50 от КРШ 4391 до ЖС на ул."Н. Бозвели" №34, от резерва в КШ 55 до ЖС на ул."А.Велешки" №16, от КРШ 4041 до ЖС на ул."Кап. Райчо" №51, от КРШ 4091 до ЖС на ул."Цар Иван Срацимир" №66, 68, 65 и ул."Ивайло" №79 и от ТС 64 КРШ 4101 до ЖС на ул."Поп Харитон" №69А, ул."Кап. Райчо" №66 и ул."Кап. Райчо" №68 гр. Варна
87 87/17.08.2010 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №1150, по плана на СО "Ментише", р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
88 88/17.08.2010 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VІІІ-129 "за жилищна сграда", кв. 29, к.к."Св. Св. Константин и Ерена", гр. Варна
89 89/17.08.2010 Жилищна сграда с магазини и галерия УПИ ІХ-9=358, кв. 92, по плана на 7 м.р., /ъгъла на ул. "Дебър" и ул."Панагюрище"/, гр. Варна
90 90/19.08.2010 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение, ограда и слънцезащитно съоръжение" УПИ VІІ -1531, кв. 7, по плана на 24 м.р., /ул."Батова" №1/, гр. Варна
91 91/20.08.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.2563.632 (УПИ ХХХV-59, кв. 50) до табло тип ТЕМЗ в жилищна сграда в поземлен имот с ид. №10135.2563.745 (УПИ LV-323, кв. 50), по плана на 21 м.р., кв. "Св. Никола", гр. Варна по плана на 21 м.р., кв. "Св. Никола", гр. Варна
92 92/20.08.2010 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.2563.632 (УПИ ХХХV-59, кв. 50) до табло тип ТЕМЗ в поземлен имот с ид. №10135.2563 (УПИ ХХVІ-2096 (59ч), кв.50, по плана на 21 м. р., кв. "Св. Никола", гр. Варна кв.50, по плана на 21 м. р., кв. "Св. Никола", гр. Варна
93 93/30.08.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-7, кв. 352, по плана на 10 м.р., ул."Йосиф Стоянов" №11, гр.Варна УПИ VІ-7, кв. 352, по плана на 10 м.р., ул."Йосиф Стоянов" №11, гр. Варна
94 94/30.08.2010 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда, находяща се в УПИ V-14, кв. 624, по плана на 5 м.р., ул."Полковник Свещаров" №17, гр. Варна УПИ V-14, кв. 624, по плана на 5 м.р., ул. "Полковник Свещаров" №17, гр. Варна
95 95/10.09.2010 Едноетажна сграда с тавански етаж и изба УПИ ХІ - 202, кв. 9, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
96 96/14.09.2010 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІХ-557, кв. 53, по плана на 16 м.р.(ъгъла на ул."Хан Кубрат" и ул."Иваница Данчев"), гр.Варна
97 97/20.09.2010 Външно ВиК за жилищна сграда УПИ ХІІІ-5,6,7, кв. 556, по плана на 14 м.р., гр. Варна
98 98/29.09.2010 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от електромерно табло тип ТЕПО при МПТ №944 до електроразпределително табло в жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с ид.№10135.2522.772 (ПИ 772), по плана на СО "Акчелар", Община Варна ПИ 772 по плана на СО "Акчелар", Община Варна
99 99/07.10.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІІ-470, УПИ VІ-470, кв.43, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., гр. Варна "
100 100/08.10.2010 Външни ВиК връзки за жилищна сграда с офиси УПИ ХVІІІ-162,163, кв. 9, 16-ти север м.р. на гр. Варна
101 101/08.10.2010 Пристройка и надстройка на вилна сграда ПИ 1392, СО "Прибой", гр.Варна
102 102/08.10.2010 Промяна предназначение на "Гараж №3" в "Магазин за зеленчучи и промишлени стоки в жилищна сграда, кв. 535, по плана на 14 м.р., /бул."Вл. Варненчик" 106, вх. Б/, гр.Варна
103 103/13.10.2010 Водопроводно и канализационно отклоноения за жилищна сграда със средно застрояване" УПИ ІV-133, кв. 591 по плана на 14-ти м.р., ул. "Гоце Делчев" №11, гр. Варна
104 104/15.10.2010 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип КТП №1881 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХV-260033, кв. 7 по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна УПИ ХV-260033, кв. 7 по плана на ПЗ "Метро", гр.Варна "
105 105/18.10.2010 Външни ВиК връзки за жилищна сграда в УПИ V-5, кв. 155А, по плана на 11 м.р., ул."Антон Страшимиров" №4, гр. Варна УПИ V-5, кв. 155А, по плана на 11 м.р., ул. "Антон Страшимиров" №4, гр. Варна
106 106/18.10.2010 Пристройка с гараж към законна вилна сграда ПИ №2127, кв. 152, по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна
107 107/18.10.2010 Вилна сграда ПИ №4581,по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
108 108/18.10.2010 Промяна предназначение на съществуващи сгради "Дърводелска работилница и гараж - плаж север 2", "Техническа работилница", "Навес към техническа работилница" и "Авторемонтна работилница" в "Дискотека УПИ ІІ "за морски бани" по ПРЗ на Приморска зона-Варна, СЗ-5, гр. Варна
109 109/21.10.2010 Вилна сграда УПИ ІІ-2191, кв. 4, по плана на м-ст "Вилите", гр. Варна
110 110/25.10.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост в УПИ ХІ-852 до електромерно табло тип ТЕМЗ в УПИ ХІІ-851, кв. 16 по плана на СО "Пчелина", Община Варна УПИ ХІІ-851, кв. 16 по плана на СО "Пчелина", Община Варна
111 111/25.10.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХV.140, кв. 21, кв. Виница, гр. Варна
112 112/27.10.2010 Едноетажна жилищна сграда с тавански етаж ПИ-815, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна
113 113/27.10.2010 Телефонно кабелно захранване от КРШ 1231 до ЖС на ул."Цар Асен" №1, ул. "Цар Асен" №7, ул. "Иван Драсов" №3, ул."Иван Драсов" №4, ул. "Иван Драсов" №4А, ул. "Иван Драсов" №10А, по плана на І м.р., гр.Варна по плана на І м.р., гр.Варна
114 114/27.10.2010 Телефонно кабелно захранване от КРШ 2101 на ТС 63 до ЖС на ул."Тодор Димов" №35, ул."Кюстенджа" №22, ул."Бр. Бъкстон" №9 и от резерва в КШ 7 до ЖС на ул."Т.Димов" №9, по плана на V м.р., гр. Варна ул."Т.Димов" №9, по плана на V м.р., гр. Варна
115 115/27.10.2010 Телефонно кабелно захранване от КРШ 4041 до ЖС на ул."Кап. Райчо Николов" №45/47, ул."Кап. Райчо Николов" №40/42, от резерва в КШ 9 до ЖС на ул."Ивайло" №72, от резерва в КШ 21 до ЖС на ул."Цар Ив. Срацимир" №64, от КРШ 4091 до ЖС на ул."Ивайло" №58А, "Ивайло" №62, ул."Цар Ив. Срацимир" №62, ул."Срара планина" №60, ул. "Ст. планина" №62, от КРШ 4461 до ЖС на ул."Ср. гора" №8, ул."Поп Харитон" №54, ул."Н. Бозвели" №56, ул."Н. Бозвели" №60, ул."Н. Бозвели" №62 и ул."Доспад" №4, по плана на ІХ м.р., гр.Варна л."Ср. гора" №8, ул."Поп Харитон" №54, ул."Н. Бозвели" №56, ул."Н. Бозвели" №60, ул."Н. Бозвели" №62 и ул."Доспад" №4, по плана на ІХ м.р., гр.Варна
116 116/28.10.2010 Телефонно кабелно захранване от КРШ 4292 на ТС 6 до ЖС на ул."Хан Маламир" №17, ул."Доспат" №23, ул."Цар Ива Срацимир" №31/33, от резерва в КШ 7 до ЖС на ул."Цар Ив. Срацимир" №36, от КРШ 4291 на ТС 6 до ЖС на ул."Средна гора" №29, ул."Стара планина" №33, ул. "Стара планина" №45, ул."Ст. планина" №50, ул."Антон Неделчев" №38, от КРШ 3152 на ТС 6 до ЖС на ул."Черни връх" №27 по плана на ІХ м.р., гр. Варна ул."Черни връх" №27 по плана на ІХ м.р., гр. Варна
117 117/28.10.2010 Телефонно кабелно захранване от ТС 66 КРШ 4021 до ЖС на ул."Горазд" №18, ул."Зограф" №19, ул."Зограф" №20, ул."Зограф" №21 от КРШ 1031 до ЖС на ул."Зограф" №42, ул."Хилендар" №2 и външна кутия на ул."Ангерарий" №23, от КРШ 3151 до ЖС на ул."Иван Раирски" №7, ул."Ив. Рилски", ул."Наум", от резерва в КШ 11 до ЖС на ул."Иван Рилски" №4, от КРШ до ул."Иван Рилски" №24, ул."Акад. М. Попов" №13 и външна кутия на ул."Иван Рилски" №18, от КРШ 2011 до ЖС на ул."Т. Влайков" №2-6, вх. А и вх. Б, ул."Чеорни връх" №58, ул."Средна гора" №38, ул."Средна гора" №43 и ул."Акад. М. Попов" №9, в ХІІ м.р., гр.Варна. гр. Варна
118 118/28.10.2010 Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ І 11.01.03 (пред УПИ V-17, к.к. Св.Св. Константин и Елена") на ДК 116 от ТС 36 до хотел и жилищна сграда "Св.Елена" в УПИ ІV-132 и външна ЕV кутия пред сграда на Пътно управление в к.к."Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна Пътно управление в к.к."Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
119 119/29.10.2010 Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за жилищни сгради, находящи се в УПИ - 2263, ХІ - 2263, кв. 3, ж.к."Бриз-юг", гр. Варна УПИ - 2263, ХІ - 2263, кв. 3, ж.к."Бриз-юг", гр. Варна
120 120/02.11.2010 Водопроводно отклонение за жилищна сграда" УПИ ІІ-782, кв. 35 по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
121 121/02.11.2010 Промяна предназначение на съществуваща сграда "Съблекални рибарски плаж" в "Дискотека УПИ ІІ "за морски бани" по ПРЗ на Приморска зона-Варна, СЗ-5, гр. Варна
122 122/02.11.2010 Офис сграда УПИ ХV-2507, кв. 14, по плана на Приморска зона-Варна (С32-"Салтанат"), гр.Варна
123 123/02.11.2011 Склад за ел.материали и кабели с шоурум, находящ се в УПИ ХV-260035, кв. 7, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна, І-ви етап Търговско-административна част и първи склад и ІІ-ри етап-Втори склад УПИ ХV-260035, кв. 7, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
124 124/02.11.2010 Жилищна сграда със сградно канализационно отклонение УПИ ІХ-798, кв. 37 по проекто плана на к.к."Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна
125 125/02.11.2010 Пристройка към съществуващата сграда на детска ясла №3 "Зайо Байо кв. 390, по плана на 10 м.р., гр. Варна
126 126/05.11.2010 Битово канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ 1606 А, кв. 94, по плана на ж.к. "Изгрв", ул. "Подвис" №96, гр. Варна
127 127/05.11.2010 Вътрешни пътни връзки и паркинг УПИ ІІ-1000, кв. 13, по плана на 11 м.р., гр. Варна
128 128/08.11.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ с идентиф. 10135.3515.1712 (идент. С УПИ ХLІ -121, 122, кв. 6, по плана на 16 м.р., север), ул."Усмивка" № 10-12, гр.Варна
129 129/08.11.2010 Вилна сграда ПИ1242, кв. 32, по плана на СО "Боровец-север", гр. Варна
130 130/20.11.2010 Вилна сграда ПИ 775, по плана на м-ст "Добрева чешма", гр. Варна
131 131/16.11.2010 ТКЗ от КРШ 4201 до офис сгради на ул."Страхил войвода" №15 и ул."Моис Леви" №28 по плана на ХІІІ м.р., гр. Варна ул."Страхил войвода" №5 и ул."Моис Леви" №28 по плана на ХІІІ м.р., гр. Варна
132 132/17.11.2010 Разширение на пътна връзка от бул."Република" до УПИ ХІV-341 от п.т. В1 до п.т. 9, кв. 57, по плана на ЗПЗ, гр. Варна - ПЪРВИ ЕТАП плана на ЗПЗ, гр. Варна
133 133/17.11.2010 ВиК отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІ-3, кв. 152, 11-ти м.р., ул. "Три уши" №7, гр.Варна
134 134/17.11.2010 Вилна сграда ПИ 1336, кв. 51 по плана на СО "Прибой", землище Галата, гр.Варна
135 135/18.11.2010 ІІІ кат. Канална мрежа за кабелна телевизия с изтегляне на коаксиален кабел по реконструкцията на ул. "Г. Пеячевич", гр.Варна ул. "Г. Пеячевич", гр. Варна
136 136/23.11.2010 Детска градина "Головина" УПИ V-146,кв. 94 по плана на 7 м.р., ул. "Цар Симеон" №14, гр.Варна
137 137/23.11.2010 Център за настаняване от семеен тип на деца в риск ПИ 2558.90 по КК?15, кв. 665, по плана на 6 м.р., /ул. "Ген. Колев" №90/, гр. Варна
138 138/26.11.2010 Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 3161 до ЖС на ул."Рали Мавридов" №12, от КРШ 4241 до ЖС на ул."Радецки" №11, ул."Радецки" №13 и ул."Хр. Попович" №26, от КРШ 3353 до ЖС на ул."Ст. Хаджииванов" №8, от КРШ 3331 до ЖС на ул."Й. Стоянов" №5, 5А, ул."Хар.Ангелов" №25, ул."Рали Мавридов" №31 от КРШ 3341 до ЖС на пл. "Лаврентий" №26 по плана на Х м.р., гр.Варна пл. "Лаврентий" №26 по плана на Х м.р., гр. Варна
139 139/26.11.2010 Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ 1 (ул."Ил. Макариополски" №20, вх.Б) до ЖС на ул."27-ми юли" №44, от КРШ 2041 на ТС 62 до ЖС на ул."Йоан Екзарх" №19 и от КРШ 2113 наТС 6 до ЖС на ул."Ст. Стамболов" №31/33 по плана на VІІІ м.р., гр.Варна ул."Ст. Стамболов" №31/33 по плана на VІІІ м.р., гр. Варна
140 140/29.11.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХХІІ-2257, 2257 Б, кв. 4, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
141 141/30.11.2010 ТКЗ от КРШ 4293 до ЖС на ул. "Ивайло" №2, ул."Хан Маламир" №4, ул."Хан Маламир" №6, ул."Хан Маламир" №11 и ЖС в УПИ ХІІІ-1, 12, кв. 332 (ул."Хан Маламир"/ ул."Беласица") от резерва в КШ 3 до ЖС на ул."Ивайло" №8, ул."Ивайло" №10 от резерва в КШ 1 до ЖС на ул."Ивайло" №17, от КРШ 4301 до ЖС на ул."Цар Иван Срацимир" №9, ул. "Стара планина" №12А, от резерва в КШ 13 до ЖС на ул."Беласица" №30, по плана на ІХ м.р., гр. Варна ул."Беласица" 30, по плана на ІХ м.р., гр. Варна
142 142/30.11.2010 ТКЗ до ЖС на ул."Добрин Василев" №21, 23, 25 от РШ 2131 на ТС 5 от РКШ 1201 на ТС 5 до ЖС на ул."Ивац войвода" №17 до ЖС на ул."Драгаш"/"Ивац войвода", до ЖС на ул."Фантазия" №13, до ЖС на ул."Фантазия" №10, до ЖС на ул."Елин Пелин" №23, до ЖС на ул."Ивац Войвода" №19, до ЖС в УПИ ХІІ-611-612 по плана на 16-ти м.р. север, гр. Варна УПИ ХІІ-611-612 по плана на 16-ти м.р. север, гр. Варна
143 143/01.12.2010 Жилищна сграда ПИ 3526, кв. 178 по плана на СО "Траката", гр. Варна
144 144/06.12.2010 Вилна сграда І-ви етап УПИ Х-2723, 48/1511/, кв.180, по плана на СО "Траката", гр.Варна
145 145/09.12.2010 Водопроводно и канализационно отклонения за офис сграда УПИ ІІІ-5 "за общ.обсл.", кв. 161, по плана на 11 м.р., гр. Варна /ул.Тодор Влайков" №5/
146 146/09.12.2010 Връзка на сградно ВиК с уличната мрежа за жилищна сграда УПИ ІІІ-119, кв. 36, к.к. "Константин и Елена", гр. Варна
147 147/13.12.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от КШ тип ШК-5А пред УПИ VІІІ-1511А, кв.1 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ ІV-1511, кв.2, по плана на местност "Старите лозя", Община Варна УПИ ІV-1511, кв. 2, по плана на местност "Старите лозя", Община Варна
148 148/15.12.2010 Обект: Тръбна кабелна мрежа "Варна Нет" ООД, гр. Варна, Подобект: "Тръбна кабелна мрежа в район "Одесос"4-ти, 9-ти и 10-ти м.р., гр. Варна- І етап, находящ се в район "Одесос", гр. Варна район "Одесос", гр. Варна "
149 149/15.12.2010 Водопроводно канализационно отклонение за жилищна сграда в УПИ ІХ-1, кв. 553, ул."Константин Величков" №14, по плана на 14 м.р., гр. Варна
150 150/16.12.2010 Канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ с ид.10135.2564.997 /УПИ ІІІ -13846а/, кв.54, по плана на м-ст "Вилна зона", ул. "30-та", гр.Варна
151 151/16.12.2010 Сградно водопроводно отклнение към сграда с ваканционни жилища УПИ ІІІ-13846а, кв. 54, по плана на Вилна зона, гр. Варна
152 152/16.12.2010 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф КШ-7А (находящ се до трафопост №1968) до електромерно табло тип ТЕМЗ в поземлен имот с ид. №10135.2563.658 (УПИ ХХІІ-2257, 2257Б, кв. 4) по плана на ж.к. "Бриз" №26, район "Приморски", гр. Варна по плана на ж.к. "Бриз" №26, р-н "Приморски", гр. Варна
153 153/17.12.2010 Обслужваща улица от о.т. 2 до о.т. 17 в кв.2, м. "Боклук тарла", ж.к. "Вадислав Варненчик", гр. Варна - поетапно изграждане - І ЕТАП м-ст "Боклук тарла", ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна
154 154/17.12.2010 Еднофамилна вилна сграда с водопроводно отклонение УПИ ХХ-2616, 2617, кв. 38 по плана на "Вилна зона", гр.Варна
155 155/23.12.2010 Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1051 до ЖС на ул."Акад. Андрей Сахаров" №6, ул. "Паско Желев" №9, бул. "Сливница" №171, ул. "Паско Жеолев" №2, от РШ 2071 до ЖС на ул. "Топола" №4А, ул. "Топола" №12, от РШ 2061 до ЖС на ул. "Топола" №26, ул. Топола" №34, ул. "Магнолия" №5А, ул. "Чинар" 19А, ул."Чинар" №13, ул."Чинар" №23, ул."Чинар" №25, ул. "Чинар" №29, ул."Чинар" №26, ул. "Георги Сотиров" №9, ул. "Атанас Томов" №4, 26 м.р., гр. Варна ул. "Атанас Томов" №4, 26 м.р., гр. Варна
156 156/27.12.2010 Малък семеен хотел и вила за сезонно обитаване УПИ VІІІ -146, кв. 12, к.к. "Чайка", гр. Варна
157 157/27.12.2010 Преустройство на офис на три нива с цел обособяването му на два реални дяла УПИ І-4, кв. 113, по плана на 7 м.р., (ул. "Кавала" №31), гр.Варна
158 158/27.12.2010 Вилна сграда ПИ - 2114, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
159 159/28.12.2010 ТКЗ КРШ 3011 на ТС 66 до ЖС на ул."Антон Страшимиров" 23 и ул."А. Страшимиров" №26 от КРШ 3282 на ТС 6 до ЖС на ул."Т. Влайков" №19, ул. "Хан Пресиян" №3, ул. "Хан Пресиян" №15, от КРШ 3211 на ТС 6 до ЖС на ул."Три уши" №9, ул."Три уши" №11, ул."Добротица" №7, ул."Добротица" №8, по плана на ХІ м.р., гр.Варна ул. "Три уши" №№9, 11, ул. "Добротица" №№7 и 8, по плана на ХІ м.р., гр. Варна
160 160/28.12.2010 Сградни канализационни отклонения за жилищна сграда и автосервиз в поземлен имот с ид. 10135.2552.2784=№3685, по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна поземлен имот с ид. 10135.2552.2784=№3685, по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна
161 161/29.12.2010 ВиК отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІІ-12, 14, кв. 370, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. "Ангел Георгиев" №№16А, 18, гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2010 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.