Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2016 г.

№ ЗАПОВЕД към РС№ основание: наименование строеж: възложител:
1/04.01.2016г. 157/14.12.2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК ПЛЪТНА НЕГОРИМА ПРЕГРАДНА СТЕНА с височина до 4.00м. над прилежащия терен, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.65.33 по кадастралната карта на административен район "Одесос", гр. Варна "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
2/06.01.2016г. 179/15.12.2011г., Заповед № 87/17.09.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищна сграда на четири етажа – І-ви етап, находяща се в УПИ VІ-395, /идентификатор 10135.2560.395/, кв. 17, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна Радослав Райков Илиев
3/15.01.2016г. 49/05.04.2011г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА АВТОМОБИЛИ”, находящ се в УПИ ХХVII-3514.520 /стар 1792/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ТРЪК ПАРТС ЕНД СЪРВИС“ ООД
4/18.01.2016г. 386/17.10.2010г., Заповед № 37/07.04.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „КОМПЛЕКС СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ“, находящ се в УПИ VI-5511.752 /стар ч. 72187, № 730, кв. 21, по плана на Курортна зона „Прибой”, землище „Галата”, гр. Варна, I-ви етап: сгради 6, 7 и 8 и паркинг за 21 автомобила, II-ри етап: сгради 5 и 9, III-ти етап: сгради 4 и 10 и IV-ти етап: сгради 1, 2, 3 и паркинг за 10 автомобила „СТРАНД“ АД
5/19.01.2016г. 12/20.01.2012г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-651,652,653 /с идентификатор 10135.3515.1752/, кв. 49, по плана на 16-ти м.р., /ул. „Елин Пелин” №24/, гр. Варна "ИРИСИ" ЕАД и други
6/19.01.2016г. 99/14.09.2015г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IX-9, идентификатор 10135.1502.98, кв. 481, по плана на 13м.р., ул. "Македония" № 145, гр. Варна "ВИДА ГРУП" ООД
7/19.01.2016г. 116/24.10.2013г., Зап. № 78/13.08.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-"за офиси", идентификатор 10135.2556.236, кв. 603а, по плана на 5м.р., ул. "Дойран" № 2, гр. Варна "ТРАКИЯ-1" ЕООД
8/22.01.2016г. 382/16.12.2010г., Зап. № 110/05.09.2013г., Зап. № 68/15.07.2015г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Офис сграда, находяща  се  в  УПИ ХХІ-1506.647 /стар ХХІ-407/, кв. 80, по плана на 7м.р., ул.”Охрид” №19,  гр.Варна. "ЕСКАНА" АД
9/29.01.2016г. 9/29.01.2014г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, УПИ XXVIII-268,305,349,350, кв. 46, идентификатор 10135.2563.1790, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна "БРИЗ РЕЗИДЪНС" ЕООД
10/03.02.2016г. 110/07.10.2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 122, вх. 2 с рег. № РД-02-30-79 от 18.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО“, Сдружение на собствениците – СС „ЕЕ Младост 122-2“ на сграда с адрес гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 122, вх. 2, Сдружение на собствениците – СС „ЕЕ Младост 122-2“ на сграда с адрес гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 122, вх. 2, 
11/05.02.2016г. 373/01.12.2010 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Апартаментен хотел „Лебед” представляващ реконструкция и промяна предназначение на хотел „Лебед”, находящ  се  в  УПИ 2569.226 /стар ІІІ-117,123”за курортно строителство”/, кв.11, по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна. "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД
12/05.02.2016г. 372/01.12.2010 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Апартаментен хотел „Долфин-Марина” представляващ реконструкция и промяна предназначение на хотелски комплекс „Делфин Марина”, находящ  се  в УПИ 2569.125 /стар ІІ-135”за смесени функции”/, кв.25, по плана на к.к. “Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД
13/05.02.2016г. 374/01.12.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Апартаментен хотел “Долфин”, представляващ реконструкция и промяна на предназначение на хотел “Долфин”, в УПИ ІІІ-2569.226- “за курортно строителство”  /стар 117,123/, кв. 11, по плана на КК “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД
14/05.02.2016г. 375/01.12.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Апартаментен хотел “Рубин”, представляващ реконструкция и смяна на предназначение на хотел “Рубин”, в УПИ І-2569.127- “за смесени функции”  /стар 102,122,135/, кв. 26, по плана на КК “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД
15/11.02.2016г. 127/29.08.2008г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, I-ви етап: вход "Б", II-ри етап: вход "А", УПИ V-1348, идентификатор 10135.2555.286, кв. 18, по плана на 23-ти м.р., кв. "Левски", гр. Варна Росица Атанасова Лазарова – лично и като пълномощник на Слави Тодоров Славов, Николай Лъчезаров Лазаров, „ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП” ЕООД, „НИВСТРОЙ” ЕООД, „ГЕО КОНСУЛТ 1” ЕООД, „ПРО БУЛ” ООД, Венелин Христов Нешев, Татяна Костадинова Славова, Хари Нишан Тасчиян, Едмонд Нишан Тасчиян, Даниела Николова Демирова – Тасчиян, Христо Димитров Димитров, Зорка Илиева Петкова, Донка Тодорова Йорданова, Николай Тодоров Славов, Мирослав Живков Минчев, Костадин Андреев Костадинов, Наталия Дурянова Николова и Ангел Тодоров Димитров
16/11.02.2016г. 10/14.01.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, в ПИ №2256, СО “Манастирски рид”, гр. Варна Галя Михалева Петкова
17/18.02.2016г. 133/26.11.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „ВИЛНА СГРАДА”, находящ се в УПИ ХI-1510а, /с идентификатор 10135.2566.202/, кв. 1, по плана на СО „Долна трака“, гр. Варна „БОБИ МАКС“ ООД
18/18.02.2016г. 132/22.12.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  РАЗШИРЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СБАЛАГ В МБАЛ "МАЙЧИН ДОМ", УПИ IV-3-"за мамологична болница", кв. 5, идентификатор 10135.2559.3, по плана на 17м.р., ул. "Мир" № 1, гр. Варна "МЕДИКО ИНВЕСТ" АД
19/24.02.2016г. 93/01.09.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-16,17, /идентификатор 10135.1030.374/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. „Константин Величков“ № 41-43, гр. Варна Теодора Георгиева Асенова - пълномощник на възложителите
20/24.02.2016г. 20/12.02.2015г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-29, /идентификатор 10135.3516.29/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., бул. „Сливница“ № 165, гр. Варна "ЕВРОКОРЕКТ 1" ЕООД
21/24.02.2016г. 118/01.08.2011г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Реконструкция, пристройка, надстройка и промяна предназначение на жилищна сграда в офис сграда с ресторант, в УПИ V-1507.598, /стар V-3/, кв. 43, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна "АЛБОНА ИНВЕСТ" ЕООД
22/16.03.2016г. 121/13.09.2012г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА, УПИ XXIII-572, кв. 32, по плана на Вилна зона, гр. Варна Маргарита Калчева Ангелова
23/16.03.2016г. 72/11.05.2012г., Зап. № 22/15.03.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „АВТОСЕРВИЗ С ОФИСНА ЧАСТ И МАГАЗИН”, находящ се в УПИ ХХIХ-1183,1707, с идентификатор 10135.3514.637, кв. 50 по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна – I-ви етап – Монолитна сграда и магазин, II-ри етап – Довършителни работи на втори и трети етаж и подпокривно пространство на сградата, III-ти етап: Метално хале – автосервиз Петя Иванова Тодорова
24/17.03.2016г. 65/12.03.2010г., Заповед № 72/02.11.2015г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ "КУРОРТНИ СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, УПИ LXIII-3663, 3664, кв. 12/≡2564.1354 по к.к./, по плана на Вилна зона, гр. Варна Недялко Костадинов Костадинов
25/18.03.2016г. 480/22.12.2009г., Заповед № 164/18.12.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ВИЛНА СГРАДА с водопроводно отклонение, ПИ № 1287, идентификатор 10135.5549.1287, по плана на СО "Прибой", гр. Варна Владимир Веселинов Николов
26/22.03.2016г. 81/05.08.2015г., Заповед № 113/19.11.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в III-204–„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2559.204/, кв. 9, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна „МАЙТ“ ЕООД
27/22.03.2016г. 79/02.07.2013г. и Заповед № 101/20.08.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ”ЖИЛИЩНА СГРАДА”, находящ се в УПИ II-12, /идентификатор 10135.1503.292/, кв. 388, по плана на 10-ти м.р., /площад „Лаврентий” № 35/ гр. Варна Димитър Симеонов Симеонов, като пълномощник на ЖСК „Лаврентий 35“ представлявано от Стоимен Димитров Новков и Гинка Маркова Стоянова, Иванка Любомирова Сидерова, Цветелина Маринова Демирова и Бойко Маринов Бойчев 
28/23.03.2016г. 117/31.05.2007г. и Заповед № 60/26.06.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ С ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН”, находящ се в УПИ ХХ-197, кв. 12, по плана на к.к. „Чайка”, гр. Варна „БОР” ЕООД
29/30.03.2016г. 7/19.01.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  "ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "ВАРНА СИТИ ПАРК" /етап 1-блок "А", етап 2-блок "Б", етап 3-блок "В", етап 4-блок "Г", етап 5-блок "З", подземен гараж и покрити надземни паркинги, етап 6-блок "Ж", етап 7-блок "Е", етап 8-блок "Д", УПИ XVI-553, кв. 57, идентификатор 10135.3514.766, по плана на ЗПЗ, гр. Варна "ВАРНА СИТИ ПАРК" АД
30/30.03.2016г.   140/16.11.2015г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с идентификатор 10135.1509.4.4, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.4, по КК и КР на гр. Варна „МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА“ ЕАД, ЕИК: 203284077, представлявано от Пламен Иванов Танев – председател на съвета на директорите
31/30.03.2016г.   136/29.08.2011г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, находящ се в УПИ I-5505.182 /стар 1952/, кв. 104, по плана на 26-ти м.р./ул. „Костур“ № 12/, гр. Варна Георги Христов Пенчев и Виолета Василева Пенчева
32/31.03.2016г. 43/26.03.2012г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „Пристройка – хладилен корпус към предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки и заготовки от червено месо и кулинарни изделия от тях – капацитет 7 тона дневно” /идентификатор 10135.3513.468.1/, находящ се в УПИ ХХ-534,518 „за произв.скл. база” ,  /идентификатор 10135.3513.468/, кв. 2, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „ПИКАНТ” ООД,  с у-тел Славчо Николов Атанасов
33/13.04.2016г. 54/29.04.2013г. и Заповед № 55/21.05.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  СГРАДА ЗА ВАКАНЦИОННО ОБИТАВАНЕ, ПИ-383, кв. 20, идентификатор 10135.2571.383, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна "ХИЛ 1 БГ" ЕООД и други
34/14.04.2016г. 95/28.07.2006г., Заповед № 95/31.10.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ”Преустройство на подпокривното пространство с промяна предназначение на работилница и гараж в ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР „ВИРТУС МЕДИКАЛ“, находящ се в ПИ № 133, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., /ул. „Братя Шкорпил” № 6/, гр. Варна“. „ВИРТУС МЕДИКАЛ“ ЕООД
35/19.04.2016г. 36/31.03.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, УПИ II-504, идентификатор 10135.2571.504, кв. 32, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна ЕКО ИНВЕСТ ВАРНА ООД
36/20.04.2016г. 87/08.06.2012г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ и чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 Градски хотел „Брюксел”, находящ се в УПИ Х-3 „за хотел” в кв. 713 по плана на 3ти м.р., ул. „Петко Каравелов” №12 /с идентификатор № 10135.1508.151/, гр. Варна "ВИДА БОН ИВ" ООД
37/20.04.2016г. 23/21.02.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищни сгради – блок 1 и блок 2, находящ се в УПИ VІІІ-226, кв. 13, по плана на ЖК „Възраждане” І м.р., /10135.3511.611/, гр. Варна чрез пълномощник Красимир Даскалов
38/21.04.2016г. 147/12.05.2010г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ и чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 Жилищна сграда, в УПИ ХІ-1506.185 /стар 213/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р. /ул. “Кавала” №15/, гр. Варна "ДИМАКС КОНСУЛТ ГРУП" ЕООД
39/05.05.2016г. 122/12.12.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА  с магазин за хранителни стоки и офис, УПИ VI-782, кв. 37а, 10135.2553.782, по плана на 25м.р., ул. "Роза" № 33, гр. Варна Георги Цветков Христов, Цветелина Благовестова Иванова, Кремена Благовестова Иванова, "КОНДОР КОМЕРС" ЕООД
40/09.05.2016г. 78/16.02.2009г. чл. 99, т. 2 от АПК Хотел „Арена”-Хотелски комплекс, находящ се в УПИ І-44,293,256,393”за хотелски комплекс”, кв.46, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. "ДЖИ ВИ ВИ" ООД
41/09.05.2016г. 182/04.06.2010г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищни сгради, находящи  се  в  УПИ ІІ-3515.1832 /стар ІІ-531,532/, кв.41, по плана на 16м.р.-север, ул.”Милосърдие” №13 и 13А, гр.Варна, Първи етап – сграда „ЮГ”, Втори етап – сграда „СЕВЕР” "ДИА-33" ООД
42/17.05.2016г. 481/23.12.2009г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищна сграда „Албатрос”,  находяща  се  в  УПИ І-134”за жилищна сграда”, кв.21, /≡2569.123 по к.к./, по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна. „ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”  ООД
43/17.05.2016г. 128/22.12.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  СИЛОЗНО – СКЛАДОВО СТОПАНСТВО С ФУРАЖЕН ЦЕХ И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находящ се в УПИ 117-за производствени и складови дейности и улица, землище с. Тополи, Община Варна „МУСИМПЕКС” ООД
44/18.05.2016г. 100/14.09.2015г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ ХХХ-171„за сграда със смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.2563.171/, кв.6, по плана на ж.к.„Бриз-юг“, гр.Варна. "ЕКОХИМ ПЛАСТИК“ ООД
45/18.05.2016г. 16/13.02.2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Хотелски комплекс „АЛБА”, находящ се в УПИ І-143 „за хотел и ТП”, кв. 9, /10135.2569.62/, по плана на КК „Св. СВ. Константин и Елена”, гр. Варна "ТИОНА" ЕООД
46/20.05.2016г. 151/14.12.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-86 - „за жилищно строителство“, с идентификатор 10135.1505.86, кв. 452, по плана на 1-ви м.р., ул. „Македония“ № 98, гр. Варна  „ЕКО ФУРАЖ“ ООД
47/01.06.2016г. 441/16.11.2009г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Търговски комплекс, находящ се  в  УПИ ХІ-480 - ”за търг.комплекс”, кв.2, по плана на паркова зона – район „Вл. Варненчик”/ОП.3/,  гр. Варна КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" 
48/06.06.2016г. 3/13.01.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, подпорни стени и басейн, УПИ XV-153,154,155,156-"за жилищни сгради", кв. 4, идентификатор 10135.5545.4103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна "Академичен парк 2020" АД, Красимир Александров Недялков, Петър Димов Даскалов, Екатерина Божидарова Бойчевска, Пламен Божидаров Бойчевски
49/14.06.2016г. 136/29.11.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-1119, кв. 16, по РП на ж.к. „Бриз”, /с идентификатор 10135.2526.127/, гр. Варна Виолетка Йорданова Радева и Юлиян Георгиев Радев
50/17.06.2016г. 267/03.07.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, находяща се  в  ПИ  848, по плана на СО “Сълзица”, гр.Варна Стефан Николаев Петров
51/20.06.2016г. 118/01.08.2011г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ и чл. 62, ал. 2 от АПК Реконструкция, пристройка, надстройка и промяна предназначение на жилищна сграда в офис сграда с ресторант, в УПИ V-1507.598, /стар V-3/, кв. 43, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна "АЛБОНА ИНВЕСТ" ЕООД
52/20.06.2016г. 19/15.03.1989г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ГЛАВЕН РЕМОНТЕН КОРПУС КЪМ ОБЕКТ "БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ", УПИ VI-1199/10135.3514.150, кв. 35, ЗПЗ, гр. Варна "МИГ-МАРКЕТ" ООД
53/21.06.2016г. 62/02.07.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-415, /идентификатор 10135. 2553.415/, кв. 50, по плана на 25-ти м.р., ул. „Синчец“ № 2, гр. Варна Теодора Стоянова Пешева и Васил Лазаров Пешев и „СТИНЕКС – Д“ ООД, представлявано от Диян Николов Николов
54/23.06.2016г. 102/06.07.2012г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Офис сграда с магазини, находяща се в УПИ ІІ-10 „за обществено обслужване”, кв. 16. /с идентификатор 10135.2560.388/, 18 м.р., ул. „Николай Михайловски” №2, гр. Варна „ВИДА- СТРОЙ” ООД и др.
55/23.06.2016г. 56/30.04.2013г. чл. 62, ал. 2 от АПК Промяна предназначение на Складова база – І-ви етап в Цех за сладкарски изделия и производство на сладолед, /10135.3514.172.2/, находящ се в УПИ ХІХ-1259, /10135.3541.172/, кв. 49, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ЕВРОМАДО” ООД
56/24.06.2016г. 55/28.05.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-9, идентификатор 10135.1509.181, кв. 305, 9-ти м.р., ул. "Средна гора" № 4, гр. Варна Анна Йорданова Петрова, Йордан Дянков Йорданов, Жана Игнатова Дянкова, Игнат Петров Дянков, Адрияна Петрова Дянкова
57/29.06.2016г. Удостоверение № 122/22.04.2016г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXVI-193, кв. 34, 10135.2563.193, 21м.р., гр. Варна Оксана Морозова
58/30.06.2016г. 121/11.12.2014г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ, УПИ I-44-"за жилищна сграда", кв. 5, идентификатор 10135.2570.44, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна  „БОР 2016” ЕООД
59/04.07.2016г. 30/09.03.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, магазин и подземни гаражи, УПИ XXVIII-326, идентификатор 10135.2526.326, кв. 5, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна "ГМ БИЛД" ЕООД и Георги Филипов Наумов
60/07.07.2016г. 3/23.02.2010г. на Главен архитект на район "Аспарухово" чл. 153, ал. 3 от ЗУТ СКЛАДОВО СТОПАНСТВО - СИЛОЗЕН ТИП - 4бр. метални силози - I силозна батерия като втори етап на застрояване в УПИ II-009026, 009014, кв. 3 - "Производствен терен и селскостопански бази" /Стопански двор/, землище с. Константиново, Община Варна "ДЕНИСЛАВ" ЕАД
61/12.07.2016г. 69/2016г. чл. 62, ал. 2 от АПК АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, УПИ I-25,26,27,28,29-"за административно-търговски дейности и жилищни сгради", с идентификатори 10135.2553.25,26,27,28,29, кв. 31, по плана на 26-ти м.р., кв. "Изгрев", гр. Варна "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА" ООД
62/13.07.2016г. 96/2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в УПИ XV-395,825,826, /идентификатор 10135.1506.826, 10135.1506.395, 10135.1506.825/, кв. 108, по плана на 7-ми м.р., /ул. „Крали Марко“ № 9/, гр. Варна „БАЙВЮ“ ООД и др.
63/14.07.2016г. 5/2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-8, /идентификатор 10135.1506.190/, кв. 115, по плана на 7-ми м.р., /ул. „Капитан Петко Войвода“ № 26/, гр. Варна "НИВСТРОЙ" ЕООД, Николай Лъчезаров Лазаров, Николай Иванов Станчев и Лъчезар Николаев Лазаров и др.
64/18.07.2016г. 24/2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Вилна сграда, в ПИ № 884, по плана на СО “Боровец – север”, гр. Варна Радослав Иванов Георгиев
65/20.07.2016г. 86/2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, УПИ V-269, кв. 46, идентификатор 10135.2563.1676, по плана на 21-ви м.р., м. "Свети Никола" № 117, гр. Варна "БРИЗ РЕЗИДЪНС" ЕООД
66/27.07.2016г. 105/2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, І-ви етап „блок А” и паркинг , ІІ-ри етап „блок Б”, ІІІ-ти етап „блок В”, ІV-ти етап „блок Г”, находяща се в УПИ L-2526.1953, /стар 1622/, кв. 12, по плана на ЖК „Бриз”, гр. Варна „ВИП БИЛД” ЕООД
67/05.08.2016г. 108/2015г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХLV-436,437, кв.18, /с идентификатор 10135.3506.1147/, по плана на СО „Пчелина“, гр.Варна. "ПЧЕЛИНА 2" ООД, Жечка Тодорова Колева и Силвия Димитрова Григорова
68/09.08.2016г. 94/2014г., Заповед № 77/2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Многофункционална СГРАДА, с денски център, търговски център с магазини за промишлени стоки и кафе, общежитие вх. А и вх. Б, ателиета и подземен гараж, в УПИ III-1310"общ.обслужване", идентификатор 10135.2555.25, кв. 2, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна "АЛЕКСАНДРИДА" ООД И др.
69/10.08.2016г. 9/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, УПИ XXVIII-268,305,349,350, кв. 46, идентификатор 10135.2563.1790, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна "БРИЗ РЕЗИДЪНС" ЕООД
70/11.08.2016г. 38/2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в УПИ VІІІ-„за жилища и трафопост“, /с идентификатор 10135.2554.42/, кв.33, по плана на 24 м.р., гр.Варна „Кристина 92“ ЕООД
71/12.08.2016г. 56/20.05.2016г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“, УПИ VI-131, кв. 2, идентификатор 10135.3511.513, по плана на ж.к. "Възраждане", I-ви м.р., ул. "Иван Янев", гр. Варна Крум Любомиров Крумов
72/12.08.2016г. 47/2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА с бистро и два броя магазини”, находящ се в УПИ IV-общ., кв. 32, /с идентификатор 10135.2554.525/, по плана на 24м.р., ул. „Дубровник“ № 36, гр. Варна. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФИНАНС ГАРАНТ“ ООД
73/17.08.2016г. 7/2015г. и Заповед № 29/2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ВАРНА СИТИ ПАРК“ /етап 1-блок „А“, етап 2-блок „Б“, етап 3-блок „В“, етап 4-блок „Г“, етап 5-блок „З“, подземен гараж и покрити надземни паркинги, етап 6-блок „Ж“, етап 7-блок „Е“, етап 8-блок „Д“/, находящ се в УПИ ХVI-553, кв.57, /с идентификатор 10135.3514.766/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна.”  „Варна сити парк“ АД
74/19.08.2016г. Заповед № 52/2016г. и РС № 19/1989г. чл. 62, ал. 2 от АПК „Главен ремонтен корпус към обект „База за строителна механизация“ в „Цех за дограма“, находящ се в УПИ IV-1199, /идентификатор 10135.3514.150/, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна "МИГ-МАРКЕТ" ООД
75/19.08.2016г. 35/08.03.2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ и чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 Ремонт, реконструкция и пристройка на Хотелски комплекс „Обзор-Изгрев”, находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447 „за хотелски комплекс”, кв. 7, /с идентификатор 10135.513.612 и 10135.513.613/, по ПРЗ на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна "ИЗГРЕВ-ОБЗОР" ЕООД
76/24.08.2016г. 96/07.09.2015г. Зап. № 62/13.07.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в УПИ XV-395,825,826, /идентификатор 10135.1506.826, 10135.1506.395, 10135.1506.825/, кв. 108, по плана на 7-ми м.р., /ул. „Крали Марко“ № 9/, гр. Варна „БАЙВЮ“ ООД и др.
77/25.08.2016г. 111/26.11.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в УПИ ХVI-18, /идентификатор 10135.2556.137/, кв. 619, по плана на 5-ти м.р., /ул. „Брегалница“ № 24/, гр. Варна ЛИДЕР ИНВЕСТ“ ЕООД,  представлявано от Любомир Кирилов Славчев, Владимир Живков Велчев, Младен Живков Велчев, Живко Велчев Жеков и Елена Стойчева Радева
78/25.08.2016г. 80/27.05.2011г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“, находящ се в УПИ ІV-”за производствено-складова дейност”-4510.722, кв. 18, по плана на ЗПЗ, гр. Варна,  като се въвежда етапност както следва: I-ви етап: „Склад, първи етаж на административната сграда, резервоара за вода“; II-ри етап: „Втори етаж на административната сграда“; III-ти етап: „Трети етаж на административната сграда“. „ЛС - КОМЕРС“ ООД,  представлявано от Иванка Стоянова Савова
79/29.08.2016г. 15/15.06.1992г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „Жилищна сграда – блок 10 и блок 11, съдържащи магазинна част от 2 етажа, жилища на 6 етажа и ателиета, находящ се в ПИ І-63,94,95, кв.10, по плана на 26 м.р., /идентификатор 10135.3513.199/, гр.Варна Валентин Николов Русанов 
80/31.08.2016г. Удостоверение № 160/30.06.2016г. чл. 62, ал. 2 от АПК МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-590, кв. 4, по плана на кв. "Виница", гр. Варна "ДИ БИ АЙ" ЕООД
81/09.09.2016г. 197/29.05.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „Жилищна сграда", находяща се в УПИ ХVІ-627, кв.5, по плана на кв.„Галата”, гр.Варна       Светлана Василева Левкова 
82/14.09.2016г. 66/15.03.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ ІІ-2”за жил.стр.”, кв. 728, по плана на 3-ти м.р., /ул. “Любен Каравелов” №4А/, гр. Варна "КОНКОРД КЦ" ООД, Росен Иванов Колелиев, Ганка Атанасова Колелиева, Пламен Христов Цанков, Таня Иванова Цанкова
83/16.09.2016г. 85/ГИ/16.09.2016г. чл. 60, ал. 1 от АПК "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВОДОПРОВОДИМОСТТА НА ЗАПАДЕН ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ на тариторията на кв. Аспарухово", гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
84/16.09.2016г. 86/ГИ/16.09.2016г.   "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВОДОПРОВОДИМОСТТА НА ИЗТОЧЕН ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ на тариторията на кв. Аспарухово", гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
85/19.09.2016г. 108/01.07.2011г. и Заповед № 103/22.08.2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „Студентско общежитие", находящо се в УПИ VІ-2555.320 /стар VІ-1518”за студ. Общежитие и общ. обслужване”/, кв. 2, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна „Академика инвест“ АД,  представлявано от Красен Денчев Георгиев
86/20.09.2016г. 252/29.06.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „СГРАДА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ”, находящ се в УПИ ХVII – 3445, кв. 60, по плана на Вилна зона „Траката“, гр. Варна „КАРИТРЕЙД“ ООД, , представлявано от Кремена Миланова Калчева и Димитричка Митева Калчева
87/20.09.2016г. Удостоверение № 159/29.06.2016г. чл. 62, ал. 2 от АПК ”ЖИЛИЩНА СГРАДА „АЛБАТРОС”, находящ се в УПИ I-134-„за жилищна сграда“, кв. 21 /≡2569.123 по к.к./, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. „ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД,  представлявано от Михаел Иванов Джамбазов
88/20.09.2016г. 31/09.03.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА и магазин“, находящ се в УПИ ХII-3037, /идентификатор 10135.2559.54/, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., /ул. „Зора“ № 18/, гр. Варна „ДИЛОВ ИНВЕСТ“ ЕООД,  представлявано от Веселин Тодоров Дилов
89/20.09.2016г. 69/25.07.2014г., Заповед № 58/22.06.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ I-1“за смесено предназначение“, кв. 396, /с идентификатор 10135.1503.544/, по плана на 10м.р., гр. Варна, ул.“Христо Самсаров“ № 3  „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД  представлявано от Валентин Димитров Вълев, чрез Николай Исидоров Николов и КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
90/21.09.2016г. 8/26.01.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА 3, находяща се в УПИ ХIХ-1772„за жилищно строителство“, кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1772/,по плана на 26м.р., ул.„Акад. Андрей Сахаров“ №11, гр.Варна «РУД - ВАРНА» АД с ЕИК-103297006, представлявано от Живко Йорданов Вълчанов 
91/10.10.2016г. 145/15.10.2008г., Заповед № 82/09.09.2014г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1       ХОТЕЛ и жилищна сграда, находящи се в УПИ Х-154”за хотел и жилищна сграда”, кв. 6  по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.      "ОРЕНДА ИНВЕСТ" ЕООД, представлявано от Ивайло Георгиев Паунов
92/18.10.2016г. 142/01.09.2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „ВИЛНА СГРАДА”, находящ се в ПИ № 2517.1239, кв. 38, по плана на СО „Манастирски рид“, гр. Варна „ЕКСПЕРТ ВГ“ ЕООД,  представлявано от Веселин Иванов Гайдаров
93/20.10.2016г. 80/16.02.2009г., Заповед № 20/13.03.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в УПИ V-13, кв. 203, по плана на 12м.р., гр. Варна, ул.“Иван Рилски“ № 5 ИЗОТЕХ БУРГАС“ АД  представлявано от Йордан Павлов Йорданов, с адрес на управление гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” №60, вх. 1, ет.5, Георги Стоянов Янев, Дияна Стоянова Бекярова, Мартин Иванов Одрински и Юлия Блажева Одринска
94/21.10.2016г. 178/29.08.2007г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 „ХОТЕЛ”, находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447 „за хотелски комплекс”, кв. 7, /с идентификатор 10135.513.612 и 10135.513.613/, по ПРЗ на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна. ИЗГРЕВ-ОБЗОР” ЕООД, ЕИК: 203637100, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
95/26.10.2016г. 171/21.11.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ      Жилищни сгради с открит басейн, находящи се в УПИ V-65”за жилищно строителство, басейн и трафопост”, кв.14, по плана на к.к.”Златни пясъци”, /Комплекс „Фанагория”/, гр.Варна.  “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДЕВЕЛОПМЪНТ” ООД представлявано от Игнат Христов Игнев
96/01.11.2016г. 21/12.02.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-215, /идентификатор 10135.1504.215/, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., /ул. „Драгоман“ № 44/, гр. Варна "ИВА 95" ЕООД и др.
97/01.11.2016г. 15/27.01.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUA HOUSE“, I-ви етап - Блок Д и Е, II-ри етап: Спа център „AQUA HOUSE“ - Блок А, Б, В и Г, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517 /идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, "КАРАЧИ" АД
98/01.11.2016г. 93/01.09.2015г., Заповед № 19/2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-16,17, /идентификатор 10135.1030.374/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. „Константин Величков“ № 41-43, гр. Варна Теодора Георгиева Асенова - пълномощник на възложителите
99/02.11.2016г. 56/24.06.2016г., Заповед № 55/28.05.2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-181, идентификатор 10135.1509.181, кв. 305, 9-ти м.р., ул. "Средна гора" № 4, гр. Варна Анна Йорданова Петрова, Йордан Дянков Йорданов, Жана Игнатова Дянкова, Игнат Петров Дянков, Адрияна Петрова Дянкова
100/07.11.2016г. 95/16.08.2016г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVIIІ-857, /с идентификатор 10135.3506.857/, кв.28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна "ВИДА ГРУП" ООД
101/10.11.2016г. 135/03.05.2010г., Заповед № 129/2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Морелечебна база, в УПИ І-2536.1009 = І”за морелечебна база”, кв. 2, Приморска зона – Съставна зона №6, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
102/10.11.2016г. 136/03.05.2010г., Заповед № 130/2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Център за възстановяване и рехабилитация, в УПИ ІІ-2536.1010 =ІІ”за хотел”, кв. 2, Приморска зона – Съставна зона №6, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
103/10.11.2016г. 68/13.06.2016г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ   СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ Х-248, кв.134, /с идентификатор 10135.1506.100/, по плана на 7м.р., ул.„Солун“  №11, гр.Варна. "СОЛУН БИЛДИНГ" ЕООД
104/14.11.2016г. 323/13.08.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, находяща  се  в  УПИ ХІ-65, кв.7, по плана на 16м.р.-север, ул.”Усмивка” №19, гр.Варна Калина Кондова Неделчева
105/14.11.2016г. 48/04.05.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща преустройство , реконструкция и надстройка с един етаж и тавански етаж на запазваща се като елемент на застрояване двуетажна сграда, пристройка на три етажа и тавански етаж, офис сграда с к.к. 8,50м. и подземни гаражи, УПИ XI-4, 10135.1507.81, кв. 11, 8м.р., ул. "Иван Вазов" № 39, гр. Варна Стефан Петров Попов, Жана Ангелова Николова, Иван Димитров Денев, "ИВАН ВАЗОВ ИНВЕСТ" ЕООД, "ИВЕС 104" ЕООД, "ИВЕС 104" ЕООД, Надя Павлова Жекова и Павел Марков Жеков
106/16.11.2016г. 106/07.09.2016г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-2, /идентификатор 10135.1026.70/, кв. 579, по плана на 14-ти м.р., /ул. „Гоце Делчев“ № 30/, гр. Варна "РУДИСТРОЙ 2" ООД
107/16.11.2016г. Удостоверение № 192/04.10.2016г. чл. 62, ал. 2 от АПК Реконструкция, ремонт, преустрайство и пристрояване на шоурум, автосервиз и офиси, 10135.4508.277.1 и ограда с плътна част от 0,60м., УПИ XIX-212, кв. 7 по ПР ОП.3, "Вл. Варненчик" "ВАРНА КАРС" ООД
108/17.11.2016г. 133/02.11.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА - първи етап - вход "А" и втори етап - вход Б, УПИ II-401, кв. 20, идентификатор 10135.4505.401, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", 2-ри м.р., гр. Варна "ЕЛИТ ИНВЕСТ ХОУМ" ЕООД
109/17.11.2016г. 43/14.04.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“, находящ се в УПИ XXVI-540, /идентификатор 10135.2563.1875/, кв. 7, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз-юг“, гр. Варна „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД
110/17.11.2016г. 135/08.10.2012г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Ваканционен комплекс „Хоризонт”, находящ се в УПИ ІІ-362, кв. 27, /с идентификатор 10135.2571.1291/, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна "ВАРНА ВИП ПРОПЪРТИ" ООД
111/21.11.2016г. 295/01.09.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, в ПИ №1669, СО “Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна Деян Христов Косев
112/22.11.2016г. 188/28.12.2011г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ Жилищна сграда с магазин, находяща се в УПИ ХХХІ-440 /идентификатор 10135.3506.440/, кв. 19, по плана на СО „Пчелина”, гр. Варна "ХЕРМЕС ИНВЕСТ" ООД
113/23.11.2016г. 480/22.12.2009г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ      Вилна  сграда, находяща  се  в  ПИ - 1287, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна. Станислав Иванов Пейчев и Владимир Веселинов Николов
114/24.11.2016г. 155/19.05.2010г., Заповед № 87/2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Надстройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда, УПИ XIII-1636, кв. 52, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Самуил" № 14 Тошко Възкресенов Китанчев, Девора Тошкова Китанчева, Жоро Благоев Китанчев и Магдалена Михайлова Китанчева
115/28.11.2016г. 293/22.07.2009г., Заповед № 58/2013г., Заповед № 58/2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, находяща се  в  УПИ ІХ-1943, кв. 104,  по плана 28 м.р.  /ул.”Мара Гидик” № 48/, гр.Варна Иванка Тодорова Русева
116/30.11.2016г. 418/22.10.2009г., Заповед № 29/2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ      Курортна сграда, находяща  се  в  УПИ VІ-861, кв.40, /≡2464.40 по к.к./, по плана на КК „Чайка”, гр.Варна.             Мариана Ангелова Керчева, Ангел Райчев Керчев, Роса Димитрова Керчева и "АСТАРТА СТРОЙ" ООД
117/30.11.2016г. 34/18.03.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини и гаражи /първи етап - вх. 1, УПИ X-958, кв. 1, идентификатор 10135.3512.290, по плана на ж.к. "Младост" - 1 м.р., гр. Варна "АНТАРЕС" ООД
118/30.11.2016г. 385/30.09.2009г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АТРАКЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛНО ЗАВЕДЕНИЕ /надстрояване и реконструкция", УПИ II-265 "за развлекателен комплекс", кв. 47, по плана на к.к. "Зл. Пясъци", гр. Варна "ВАНГАРДИ" ООД, представлявано от Илко Колев Запрянов
119/07.12.2016г. 99/14.03.2009г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА с МАГАЗИНИ и СКЛАДОВЕ, находяща се в УПИ VІІ-1405, кв. 17 по плана на ЗПЗ, р-н “Владислав Варненчик”, гр.Варна "РАШКОВ" ЕООД
120/12.12.2016г. 75/11.09.2014г. на р-н "Аспарухово" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ "Транжорна за производство на месни заготовки и магазин за месо, представляващо промяна предназначение на кафе - сладкарница и магазин за закуски, част от жилищна сграда, УПИ IV-1150, 1151, идентификатор 10135.5502.573.1.16 и 10135.5502.573.1.17, кв. 24, по плана на 27 м.р., ул. "Средец" № 51, гр. Варна "КИП-3" ООД
121/13.12.2016г. 345/31.08.2009г., Зап. № 15/2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Вилна сграда,  находяща  се  в  ПИ-1264, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна „ДВ-ИНВЕСТ” ЕООД представлявано от Драга Валериева Велкова
122/14.12.2016г. 168/14.11.2008г., Зап. № 96/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК, находящ се в УПИ ІІ “за жил. ст-во и обезщетяване на собственици от пробива на бул. “В. Левски” и др. общ. мероприятия”, кв.595по плана на 5м.р., гр.Варна                    "Пътища и мостове” ЕООД
123/21.12.2016г. 11/01.02.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-569, /с идентификатор 10135.1506.495/, кв.110, по плана на 7м.р., ул.„Бузлуджа“ №17, гр.Варна Димитър Атанасов Стамов и „ВИДА-СТРОЙ 11“ ЕООД 
124/29.12.2016г. 228/14.11.2007г., Зап. № 142/2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ GRAND MALL /ГРАНД МОЛ/, Сграда за обществено обслужване и разпределителна уредба с възлови функции 20/0.4Kv, находяща се в УПИ V-590,591, кв.5, по плана на 26тим-р., гр.Варна. – ІІ-ри етап   "ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА”  ЕООД
125/29.12.2016г. 151/14.12.2015г., Зап. № 46/2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-86 - „за жилищно строителство“, с идентификатор 10135.1505.86, кв. 452, по плана на 1-ви м.р., ул. „Македония“ № 98, гр. Варна  „ЕКО ФУРАЖ“ ООД
126/30.12.2016г. 140/16.11.2015г., Зап. № 30/2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с идентификатор 10135.1509.4.4, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.4, по КК и КР на гр. Варна „МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА“ ЕАД,  представлявано от Пламен Иванов Танев – председател на съвета на директорите
127/30.12.2016г. 98/10.09.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, находящ се в УПИ III-135-“ за обитаване  и обществено обсл. Дейности“, /идентификатор 10135.1506.135/, кв. 119, по плана на 7-ми м.р., ул. „Райко Жинзифов“ № 22, гр. Варна  „ВИТА ПЛЮС“ ЕООД, „БЕЛАВА ВАРНА“ ЕООД, Митко Георгиев Димитров, Емануил Николаев Митев, „КРУЗ“ ЕООД и др.
128/30.12.2016г. 20/18.02.2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Складова сграда А5 в Логистичен парк Варна, находяща се в УПИ ХVІІ-13 „за производствено –складови дейности”, кв. 50, /10135.3514.130/, по плана на ЗПЗ – юг, гр. ВарнаІ етап: Складова сграда А5, ІІ етап : Оборудване хладилни камери  „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС” ЕАД, Минко Василев Борджуков