Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2013г.

ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ЗА 2013г.
№ ЗАПОВЕД към РС№ основание: наименование строеж: възложител:
1 / 09.01.2013 г. 5 / 11.01.2012 г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "ЕЛЕМЕНТ 9" ООД
      находяща се в УПИ VII - 4; кв. 382 по плана на 10 м.р.; представлявано от Светослав Антонов Пеев
      ул. "Г. Бенковски" № 69; /идентификатор 10135.1503.321/  
2 / 14.01.2013 г. О-315 / 27.11.2007 г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "АРХИНВЕСТ ГРУП" ООД
  /"Одесос"/   находяща се в УПИ ХVI - 4; кв. 448 по плана на 1-ви м.р.; Ивелин Златанов Стойков
       ул. "Драсов" № 4а  
3 / 14.01.2013 г. 178 / 29.08.2007 г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ХОТЕЛ,  "ХЕРМЕС ТУР" ООД, с управител 
      находящ се в УПИ I - 21, 45, 46, 77, 447 "за хотелски комплекс"; Георги Георгиев Щерев
       кв.7, по плана на к.к. "Златни пясъци"  
4 / 28.01.2013 г. 311 / 30.07.2009 г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "БОРД" ЕООД, представлявано от 
      находяща се в УПИ ХХХIV - 144; кв. 12, к.к. "Чайка" Димитрина Цвяткова Станева
5 / 29.01.2013г. 29 / 28.02.2012 г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ СГРАДИ ЗА ВИЛЕН ОТДИХ с ВиК отклонения, "ЛОКАЛ ПОИНТ" ООД с управител 
      находящ се в УПИ II - 57; кв. 2, по плана на "Вилна зона" Мартин Байчев, Георги Боев, Ангел Колев;
      /идентификатор 10135.2564.57/  "ШСБ" ЕООД управител Панайот Емилов Минев, 
        Александър Емилов Минев, Панайот Емилов Минев
6 / 29.01.2013 г. 103 / 13.07.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, "ЕН ЕР ГРУП" оод
      находяща се в УПИ VIII - 3; кв. 546, по плана на 14-ти м.р. управител Николай Димитров Велков
      ул. "Овчо поле" № 26; /идентификатор 10135.1030.216/  
         
7 / 05.02.2013 г. 71/11.05.2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, "ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ" ООД представлявано от 
       находяща се в УПИ ХХХV - 29; кв. 30, по плана на 21 м.р. Даниела Георгиева Стефанова
      /идентификатори 10135.2563.316 и 10135.2563.1727/  
         
8 / 07.02.2013 г. 28 / 21.01.2009 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  ЕТ "КЯЦА - ЦВЕТАН КЕРЕВ", 
      находяща се в УПИ ХХIV - 84; кв. 4, по плана на 26 м.р. Лидия Димитрова Георгиева, 
      ул. "Академик Андрей Сахаров" № 8 Валентин Данаилов Георгиев
9 / 08.02.2013 г. 145 / 29.10.2012 г. чл. 62, ал.2 от АПК ПОДЗЕМНА ПРИСТРОЙКА ЗА МОНТАЖ НА ЦИКЛОТРОН Многопрофилна болница за активно
       ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА F 18 (FDG)  BIOMARKER лечение "СВ. Марина" ЕАД - Варна
       GENERATOR НА АТВ към сграда на територията на  
      МБАЛ "Св. Марина",   
      находящ се в УПИ "ВМИ" по плана на 23-ти м.р.  
      /идентификатор 10135.2555.330/  
10 / 14.02.2013 г. 277 / 10.07.2009 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА,  Павел Иванов Бояджиев
      находяща се в ПИ № 1555, по плана на с.о. "Прибой"  
11 / 14.02.2013 г. 254 / 29.06.2009 г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА,  Абиб Азис Исмаил
      находяща се в УПИ VII - 986; кв. 75, по плана на 28-ми м.р.  
12 / 25.02.2013 г. 360 / 10.09.2009 г. чл. 148, ал. 4 и  ВИЛНА СГРАДА,  Юлия Иванова Желева
    чл. 161, ал.1 от ЗУТ  находяща се в ПИ № 2363,   
      по плана на с.о. "Бялата чешма и дъбравата"  
13 / 25.02.2013 г. 52 / 04.04.2012 г. чл. 148, ал. 4 и  СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ,  "СОЛЕЙ БИЛД" ООД
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ находяща се в УПИ ХVІ - 1196; кв. 39, по плана на „Вилна зона”;  
      /идентификатор 10135.2564.1362/  
14 / 25.02.2013 г. 651 / 02.11.2007 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ,  Юрий Борисович Шилов
  /"Приморски"/   находяща се в УПИ ХIIІ - 1111; кв. 49, по плана на "Вилна зона"  
         
15 / 27.02.2013 г. 345 / 31.08.2009 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА,  „ДВ-ИНВЕСТ” ЕООД представлявано от
      находяща  се  в  ПИ - 1264; по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна  Драга Валериева Велкова
16 / 27.02.2013 г. 79 / 12.06.2008 г. чл. 148, ал. 4 и     ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V - 8,         Женя Стефанова Чалъкова, Стояна Каменова Кириш,
    чл. 161, ал.1 от ЗУТ  кв. 126  по плана на 7 м.р.;  Златина Ангелчева Ангелова, Иван Стойчев Чалъков, 
      ул. “Ал. Дякович” №14 Красимира Петрова Ангелова,
        Веска Георгиева Георгиева,
        Катерина Антимова Ставрева,
         Татяна Пейчева Тодорова, Радка Малчева Белчева,
        Кристина Ненова Андонова
17 / 28.02.2013 г. 90 / 15.06.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, „ДОМКО” ООД, ЕИК: 130181148, 
      УПИ III -„обществено обслужване”; в кв.5 по плана на 15-ти м.р.; Владимир Георгиев Миков, Мая Богомилова Микова
       /идентификатор 10135.2559.249/, гр. Варна  
18 / 01.03.2013 г. 236 / 04.12.2007 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ      СТАДИОН ВАРНА,  ”СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД 
      находящ се в УПИ ХХV - “стадион”; кв.7, представляван от  Марин Великов Митев
       по плана на 21 м.р. - ж.к.”Бриз-юг”, гр.Варна  
19 / 13.03.2013 г. 175 / 18.12.2012 г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЧЕТИРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ,  Илко Бориславов Нинов
      находящи се в УПИ ІІ - 374; кв. 8, по плана на с.о. „Пчелина”, Семра Ахмед Икиз
      район „Младост”; /идентификатор 10135.3506.374/  
20 / 13.03.2013 г. 80 / 16.02.2009 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  Димитър Димитров Стоянов и 
      находяща се в УПИ V - 13; кв.203, по плана на 12-ти м.р.; Гина Николова Демирова,Юлия Блажева 
       ул.”Иван Рилски” №5  Одринска ”Юстиниян” ООД  
21 / 15.03.2013 г. 68 / 03.05.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА - ВТОРИ ЕТАП /подетап 1 до трети етаж/ Георги Стоянов Иванов 
      находяща се в УПИ VI - 115; кв. 288, по плана на 9-ти м.р. Еленка Здравкова Иванова
      ул."Трайко Китанчев'' №10, /идентификатор 10135.1501.147/  
         
22 / 15.03.2013 г. 72 / 11.05.2012 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ АВТОСЕРВИЗ С ОФИСНА ЧАСТ И МАГАЗИН, Петя Иванова Тодорова
       находящ се в УПИ ХХIХ - 1183,1707; кв. 50;   
      ЗПЗ като в I-ви етап - Монолитна сграда,  
      подземен паркинг и магазин, се променя в I-ви етап-Монолитна   
      сграда и магазин; /идентификатор 10135.3514.637/,  
23 / 15.03.2013 г. 358 / 12.11.2010 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "АСТОРИЯ",  "МАРНО" ООД
      находящ се в УПИ IV - 513.84; кв. 16,  
       по плана на к.к. "Зл. Пясъци"  
24 / 15.03.2013 г. 193 / 16.12.2008 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "КРИС БИЛДИНГ" ЕООД
      находяща се в УПИ V - 641.642; кв. 60, по плана на 25-ти м.р.;   
       ул. "Ружа" № 17  
25 / 18.03.2013г. 70 / 10.05.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин и ВиК отклонения  "АЛФАБЕТ ИНКОРПОРЕЙТЕД" ООД
      находяща се в УПИ I - 140, кв.11, ж.к. Възраждане I м.р.  
26 / 18.03.2013 г. 6 / 08.01.2009 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВА ВХОДА - I етап, вход А,  "ХУБАВ НОВ ДОМ" ООД, Станю Стоянов Станев,
      находяща се в УПИ VIII - 3; кв. 288, по плана на 9-ти м.р.; Стилияна Станева Станева, Валентина Станева Станева, 
      ул. "Кап. Райчо" и ул. "Трайко Китанчев"; Иван Димитров Павлов, Милка Иванова Павлова,
      /идентификатор 10135.1501.149/ Нели Иванова Павлова, Румяна Якимова Димова,
        Миглена Веселинова Стойкова и Антония Веселинов
        Димова
27 / 19.03.2013 г. 177 / 19.12.2012 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - първи етап, Максим БожидаровМаксимов и Ирина 
      находяща се в УПИ IV - 114, кв. 407, по плана на 4-ти м.р.; Божидарова Момирова
      ул. "Братя Шкорпил" № 26А; /идентификатор 10135.1504.125/  
28 / 21.03.2013 г. 79 / 12.06.2008 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  Женя Стефанова Чалъкова, Стояна Каменова Кириш,
      находяща с ев УПИ V - 8; кв. 126, по плана на 7-ми м.р.;  Златина Ангелчева Ангелова, Иван Стойчев Чалъков,
      ул. "Александър Дякович" № 14  Красимира Петрова Ангелова, 
        Веска Георгиева Георгиева,
        Катерина Антимова Ставрева, 
        Татяна Пейчева Тодорова, Радка Малчева Белчева,
        Кристина Ненова Андонова
29 / 25.03.2013 г. 418 / 22.10.2009 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ КУРОРТНА СГРАДА,  Мариана Ангелова Керчева, Ангел Райчев Керчев,
      находяща се в УПИ VI - 861, кв. 40; по плана на к.к. "Чайка" Роса Димитрова Керчева, 
      /идентификатор 10135.2464.40/ "АСТАРТА СТРОЙ" ООД
30 / 25.03.2013 г. 67 / 03.05.2011 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "ВАЛЕРИЯ 2010" ООД - Валерий Петрович Видулин
      находяща се в УПИ ХIV - 5510.431; кв. 23, кв. "Галата"  
31 / 26.03.2012 г. 428 / 08.08.2008 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "Гранит - 91" ООД, "Ергос" АД
   /"Приморски"/   УПИ LV - 323 = ХХV - 2097 (стар), кв.50, 21 м.р.  
32 / 28.03.2013 г. 130 / 27.04.2010 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  "Офис сграда с подземен паркинг - А", променя се на   "РУД - Варна" АД,
      "СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ОФИСИ,  представлявано от Юлиана Красимирова Живкова
      ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ТВОРЧЕСКА Галя Неделчева Димитрова,
       ДЕЙНОСТ, ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР,  Теодора Неделчева Неделчева
      ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ"  
      находящ се в УПИ ХХ - 1774 (стар 90), кв. 13,  по плана на 26 м.р.  
33 / 29.03.2013 г. 196 / 28.05.2009 г.  чл. 148, ал. 4 и  ЖИЛИЩНА СГРАДА,  заличава: "Комар Инвестмънт" ООД
    чл. 161, ал.1 ЗУТ находяща се в УПИ ХХІ - 106, кв. 70; вписва: Милен Христов Петров
       по ПП на к.к. "Св.св. Константин и Елена"  
34 / 01.04.2013 г. 93 / 09.03.2009 г. чл. 153, ал. 3 ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Димитър Яков Кьосев
      ПИ - 709, к.п. "Акчелар"   
35 / 03.04.2013 г. 31 / 06.03.2013 г. чл. 62, ал. 2 АПК "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, представляващ Сграда 1 - офис "ЕВРО БИЛД ИНВЕСТ" ЕООД
      сграда със складове и обслужваща група и Сграда 2 - офис   
      сграда със складове"  
      УПИ ХІІ - 489 "за търговски комплекс" /10135.4508.189/, кв.4;   
      по ПРП на ПЗ за обществено обслужване /ОП3/,   
      р-н "Вл. Варненчик"  
37 / 08.04.2013 г. 299 / 27.04.2009 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, Слави Недялков Киряков
       находяща се вв ПИ - 763, кв.194 по ПНИ на с.о. "Горна Трака"  
38 / 10.04.2013 г. 89 / 26.02.208 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "Билдстрой - Инженеринг Ком" ООД
      находяща се в УПИ ІІ - 71; кв. 26, по плана на 19-ти м.р.,   
      ж.к. "Чайка" ; /идентификатор 10135.2562.217/  
39 / 10.04.2013 г.  90 / 26.02.2008 г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА,  "Билдстрой - Инженеринг Ком" ООД
      находяща се в УПИ І - 71; кв. 26, по плана на 19-ти , ж.к. "Чайка;   
      /идентификатор 10135.2562.216/  
40 / 11.04.2013 г. 137 / 09.04.2009 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ПАНСИОН С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО НАСТАНЯВАНЕ "Жеков" ЕООД
      находящ се в ПИ - 1345, по плана на с.с. "Прибой"  
41 / 11.04.2013 г. 48 / 27.03.2012 г чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА - етапно строителство,  "Бон Марин" АД
      находяща се в УПИ ІІ - 196 "за производствена и складова дейност"   
      в ТД - 52, землище с. Тополи  
42 / 12.03.2013 г. 135 / 26.08.2011 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО Нина Иванова Радева
      ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЕДИН ЕТАЖ,   
      находяща се в УПИ ХІІ - 1208.163 (стар 3), кв.724,  
      по плана на 3-ти м.р.; ул. "Петко Каравелов" № 22  
43 / 18.04.2013 г. 113 / 19.04.2010 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РАЗШИРЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА  "Нестле България" АД
      СУХИ ПРОДУКТИ - ЦЕХ  А,  
      находящ се в УПИ ІV - 4510.491 (стар 1614); кв.12,  
         по плана на ЗПЗ, район "Вл. Варненчик"  
44 / 18.04.2013 г. 158 / 26.05.2010 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  ЖСК "Кавала 3", Елисавета Пламенова 
      находяща се в УПИ VІІ - 1506.143 (стар VІІ - 6); кв.117,  Василева - Бекер, Лилия Ламбова Димитрова 
      по плана на 7-ми м.р.; ул. "Кавала" №3 и Ивайло Рангелов Василев
45 / 23.04.2013 г. 147 / 14.09.2011 г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, Марин Цвятков Атанасов
       находяща се в ПИ № 506.784; по плана на С.О. "Под село",  
      землище с. Звездица  
46 / 23.04.2013 г. 46 / 09.04.2013 г. чл. 62, ал. 2 АПК ВЪНШЕН БАСЕЙН КЪМ ХОТЕЛ "ЦАРЕВЕЦ"  "Турал - Царевец" ЕООД
      С ОБЕМ ДО 100 куб.м.,   
      находящ с ев УПИ ІІІ - 271, 270;   
      кв. 48 по плана на к.к. "Златнипясъци"   
      /идентификатор 10135.513.271/  
47 / 24.04.2013 г. 135 / 26.08.2011 г. чл. 62, ал. 2 АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО "ОМЕГА-НН" ООД
      ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЕДИН ЕТАЖ,  и други
      находяща се в УПИ ХІІ - 1508.163 (стар 3); кв.724,  
      по плана на 3-ти м.р.; ул. "Петко Каравелов" № 22  
48 / 26.04.2013 г. 243 / 04.05.2007 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ   4, 5, 6, "Деспа Евро Билд" ООД
  "Приморски"/    находящи се в  УПИ ХХV - 3139, 3138; кв. 30,  
       по плана на ж.к. "Бриз"  
49 / 30.04.2013 г. 27 / 21.02.2012 г. чл. 62, ал. 2 АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "Т - Инвест" ЕООД
      находяща се в УПИ Х - 917, кв.314а, по плана на 9-ти м.р.;  
       ул. "Беласица" № 42; /идентификатор 10135.1501.917/  
50 / 08.05.2013 г.  53 / 10.02.2009 г. чл. 154, ал. 5 във ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "Самкол - 2" ЕООД
    връзка с чл.148, ал. 4 находяща се в УПИ ХІV - 5; кв.223, по плана на 12-ти м.р.;  
    и чл. 161, ал.1 от ЗУТ ул. "Ангелари" № 8  
51 / 10.05.2013 г. 16 / 14.01.2009 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА,  "Експириан" ЕООД
      находяща се в УПИ V - 526, кв. 1; по плана на  
      ж.к. "Вл. Варненчик" - ІІ; /идентификатор 10135.4505.3/  
52 / 10.05.2013 г. 123 / 13.07.2011 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО  Христо Стефанов Досев, Денка Петрова Досева
  /"Приморски"/   ПОЛУПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ,   
      находяща се в УПИ 10135.2526.268; кв.27,  
       по плана на ж.к. "Бриз"  
53 / 13.05.2013 г. 120 / 03.09.2012 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, „ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП” ЕООД, 
      находяща се в УПИ ХІ - 7; кв. 360, по плана на 10-ти м.р.;  
      ул. "Георги Бенковски" №76; /идентификатор 10135.1503.254/  
54 / 21.05.2013 г. 53 / 26.04.2013 г. чл. 62, ал. 2 АПК ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ - КАМЕРА 1 И КАМЕРА 2,  "Анима Груп" ЕООД
      находящ се в УПИ ХХVІІІ - 1728, кв.16; по плана на ЗПЗ  
      /идентификатор 10135.4510.785/  
55 / 21.05.2013 г. 54 / 29.04.2013 г. чл. 62, ал. 2 от АПК СГРАДА ЗА ВАКАНЦИОННО ОБИТАВАНЕ, 1. Велин Марков Жеков, 
       находяща се в ПИ 383, кв. 20 по плана на к.к. "Чайка" 2. Ивайло Николов Манов, 
      /идентификатор 10135.2571.383/ 3. „ГРИЙН УИНД 07” ЕООД, 
56 / 27.05.2013 г. 173 / 04.04.2008 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ,  "Фамилия" ЕООД
  /"Приморски"/   находяща се в УПИ ХХХІ - 3736 = 3079, 3079а, 3079б, 3079в;  
      кв. 36, по плана на к.к. "Чайка"; /идентификатор 10135.2572.96/  
57 / 27.05.2013 г. 163 / 01.11.2011 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, "Рудистрой Инвест" ООД
      находяща се в УПИ ХІV - 68 = 675, кв. 7, по плана на 24-ти м.р.;  
      ул. "Ген. Георги Попов" №8   
58 / 27.05.2013 г. 293 / 22.07.2019 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  Антон Желязков Андонов
      находяща се в УПИ ІХ - 1943; кв. 104 по плана на 28-ми м.р.;   
      ул. "Мара Гидик"; /идентификатор 10135.5505.186/  
59 / 28.05.2013 г. 172 / 04.04.2008 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ,  "Тортуга" ООД
  /"Приморски"/   находяща са в УПИ ХХХІІ - 3815, 3079а, кв. 36;  
      по плана на к.к. "Чайка"  
60 / 29.05.2013 г. 199 / 29.05.2009 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  Николина Иванова Колева, 
      находяща се в  УПИ ХІV - 524, кв. 15; по плана на кв. Виница Радослава Иванова Колева
61 / 29.05.2013 г. 130 / 27.04.2010 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - "РУД - Варна" АД, 
       ОФИСИ, ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА ЗА ИНДИВИДУАЛНА  с управител Живко Йорданов Вълчанов
      ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР,  Галя Неделчева Димитрова,
      ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ,  Теодора Неделчева Неделчева
      находяща се в УПИ ХХ - 1774, кв. 13 по плана на 26-ти м.р.  
62 / 05.06.2013 г. 247 / 21.07.2010 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И  Георги Димитров Димитров
      КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ  
      находяща се в УПИ ХІІІ - 10135.2554.568 (стар 1536); кв. 3,  
      по плана на 24-ти м.р.  
63 / 07.06.2013 г. 38 / 08.03.2007 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ БАСЕЙН КЪМ ХОТЕЛ "ЕРМА", "Норма Асет Мениджмънт" ООД, 
      находящ се в УПИ Х - 182, 183, 179"за хотел"; кв. 31,  представлявано от Ивелин Петров Апостолов
      по плана на к.к. "Златни Пясъци"   
64 / 07.06.2013 г. 106 / 25.07.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, "Риг - Травел" ООД 
      находяща се в УПИ VІІ - 1511"за вилна сграда";кв.1, чрез Петър Йорданов Григоров
      по плана на с.о. "Добна Трака"; /идентификатор 101352566.189/  
65 / 14.06.2013 г. 130 / 28.09.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ НАДСТРОЙКА И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТ  Милен Борисов Банев
      ЖИЛИЩЕ В ОФИС СГРАДА,  
      находящ се в УПИ ІІ - 615 "за общ. Обслужване";   
      кв. 83 по плана на 7-ми м.р.;  
      ул. "Охрид" №8; /идентификатор 10135.1506.615/  
66 / 17.06.2013 г.  4 / 11.01.2012 г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, "Имохолд" ЕООД, представлявано
      находяща се в УПИ V - 12; кв. 625, по плана на 5-ти м.р.; от Любомир Кирилов Славчев
      ул. "Тодор Димов" № 33; /идентификатор 10135.2556.105/  
67 / 17.06.2013 г. 01.04.01.2012 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, Валентин Сергеев Георгиев, управител на "Строн" ООД,
      находяща се в УПИ ХХ - 1; кв. 337, по плана на 9-ти м.р.; представляващ също и: 
      ул. "Баба Тонка" №12; /идентификатор 10135.1501.1094/ Александър Димитров Костадинов,
        Красимир Димитров Костадинов,
        Илия Янчев Илиев, Валентина Илиева Илиева,
        Дамян Илиев Илиев, Симеон Вълчев Симеонов,
        Бисер Христов Проданов, Димитър Василев Фетваджиев,
        Пламен Димитров Атмаджов, Веселин Лилянов Димитров,
        Катя Димова Божкова, Недко Йорданов Божков,
        Теодера Тодорова Димитрова като представител на:
        Тея Веселинова Димитрова и Лилян Веселинов Димитров
        "ДАСА" ЕООД с управител Димитър Цветков Атмаджов
68 / 17.06.2013 г. 207 / 21.06.2010 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА С ВГРАДЕН ТРАФОПОСТ, "Панк" ЕООД представлявано 
      находящ се в УПИІV - 1501.1227 (стар ІV - 4, 4а), кв. 306, от Любомир Кирилов Славчев;
      по плана на 9-ти м.р.; Николай Георгиев Караиванов,
      бул. "Владислав Варненчик" №95 Маргарита Спасова Караиванова,
        Любомир Кирилов Славчев
69 / 17.06.2013 г. 101 / 20.03.2009 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - първи етап, Славчо Иванов Арсов, пълномощник на
      находящ се в УПИ ХІІ - 247; кв. 8, по плана на в.з. "Лазур",  "Фървин" ООД, представлявано 
      землище с. Константиново от Джеймс ФрансисМелвин
70 / 18.06.2013 г. 156 / 06.11.2006 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ КОНСЕРВАЦИОННО - РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ -  Емил Валентинов Деров
      ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БАЛКОН НА ВТОРИ ЕТАЖ   
      КЪМ ВЪТРЕШНАТА ФАСАДА НА СГРАДАТА,  
      находящ се в ПИ - 13; кв. 438, по плана на 4-ти м.р.;  
      ул. "Херман Шкорпил" №5  
71 / 18.06.2013 г. 96 / 25.06.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, Емил Аврамов Севиля
      находяща се в УПИ ХІ - 324, кв. 46, по плана на 21-ви м.р.;  
      местност "Св. Никола"; /идентификатор 10135.2563.543/  
72 / 21.06.2013 г. 314 / 31.07.2009 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, Хриска Христова Петрова
      находяща се в УПИ ХL - 591; кв. 33, по плана на кв. "Галата"   
73 / 24.06.2013 г. 128 / 11.06.2007 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА С ДИСТРИБУТОРСКИ СКЛАДОВЕ "Деливър" ООД с управител Иван Николов Димов
      И АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ,  
      находящ се в УПИ ХІІІ - 1502, 1503; кв. 42, по плана на ЗПЗ  
74 / 25.06.2013 г. 106 / 06.08.2008 г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВГРАДЕН ТРАФОПОСТ 10 / 0.4 кV, Красимир Манолов Стойчев
      находящ се в УПИ ІХ - 1; кв.178, по плана на 11-ти м.р.;  
      ул. "Густав Вайганд" №10  
75 / 26.062013 г. 112 / 31.07.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, "Майт" ЕООД с управител Калинка Иванова Червенкова
      находяща се в УПИ ІV - 208; кв. 5А, по плана на 17-ти м.р.;  
      ул. "Мир" № 40; /идентификатор 10135.2559.262/  
76 / 26.06.2013 г. 66 / 29.04.2011 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОТКРИТИ БАСЕЙНИ, "Долче Вита 2007" АД 
      находящи се в УПИ VІІ - 545 "за озеленяване и басейн"; кв. 54, с управител Димитър Георгиев Бучков
      по плана на к.к. "Златни Пясъци"   
      /идентификатор 10135.513.545/  
77 / 27.06.2013 г. 140 / 22.10.2012 г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РЕМОНТ НА ВИЛНА СГРАДА И НАПОРНА "Зърнени Храни - гр. Силистра" АД, с управител
       КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА  КПС, Стефан Димитров Иванов, 
      променя се на: с пълномощник Милена Михайлова Вълчева
      РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИЛНА СГРАДА   
      И НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА  КПС,  
      находящ се в ПИ с идентификатор 10135.536.54;   
      по плана на "Приморски Парк", местност "Салтанат" №59  
78 / 27.06.2013 г. 215 / 23.06.2010 г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, Стоянка Панаьотова Лозева
      находящ се в УПИ VІ - 2554.381 = 277; кв. 28, по плана на 24 м.р.;  
      ул. "Арх. Дабко Дабков" №4  
79 / 28.06.2013 г. 147 / 12.05.2010 г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, "РАД" ЕООД 
      находящ се в УПИ ХІ - 1506.185 (стар 213); кв. 118, с управител Радослав Димитров Димитров
      по плана на 7-ми м.р.; ул. "Кавала" №15 с пълномощник Даниела Албертова Христова
80 / 02.07.2013г. 156/21.11.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД ЗА МЕТАЛИ "ВАРНАКОМ" ЕООД
  .   находящ се в УПИ VI-2002 "за произв.скл.дейност"  
      кв. 20, по плана ЗПЗ, земл. с. Тополи  
81 / 03.07.2013г. 110/30.07.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ЕН ЕР 2007" ООД
      находящ се в УПИ V-общ. "МЕТАЛЕКС СТРОЙ" ООД
      идентификатор 10135.3511.1382/  
      по плана на ж.к. "Възраждане" III м.р.  
82 / 05.07.2013г. 75/22.03.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, Светла Георгиева Караколева
      ПИ-726, по плана на СО "Ракитника", кв. Галата  
83 / 08.07.2013г. 37/15.03.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ "ТЪРГОВСКА СГРАДА - МАГАЗИНИ И ОФИСИ" "ДЕТЕКС" ООД
      УПИ ХVII-"за търговия"  
      идентификатор 10135.2555.2585  
      кв. 4б, по плана на 23м.р.  
84 / 12.07.2013г. 231/12.06.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ Промяна предназначение и преустройство на съществуващи  ОБЩИНА ВАРНА
      Стол № 5 със санитарен блок към него, разпроложен в сградата СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна
      на ДКЦ IV в "Отделение за лъчетерапия към МДОЗС"  
      и пристройка на подземно помещение-бункер за  
      линеен ускорител"  
      УПИ ХVII-"за болница", кв. 682, 2м.р.  
      бул. "Цар Освободител" № 100  
85/15.07.2013г. 66/29.04.2011г. чл. 62, ал. 2 от АПК ОТКРИТИ БАСЕЙНИ, "ДОЛЧЕ ВИТА 2007" АД
      УПИ VIII-545 "за озел.и басейни", кв. 54,   
      к.к. "Златни пясъци"  
86/15.07.2013г. 68/28.05.2013г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА "ГЕНЕРАЛА" Бойко Цанев Цанев
      УПИ V-5, кв. 702  
      идентификатор 10135.2557.164, 2м.р., гр. Варна  
87/15.07.2013г. 155/19.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ НАДСТРОЙКА И РЕНОКСТРУКЦИЯ НА Тошко Възкресенов Китанчев
      СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА Девора Токова Китанчева
      УПИ ХIII-1507.693/стар ХIII-1636/, кв. 52, 8м.р. Магдалена Михайлова Китанчева
        Жоро Благоев Китанчев
88/18.07.2013г. 261/04.08.2010г. чл. 148, ал.4, ЗУТ Жилищна сграда, в УПИ ХХІІІ-2526.1744 = 746, кв. 47,  Йордан Георгиев Симеонов
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ по плана на кв. «Св. Никола», гр. Варна  
89/23.07.2013г. 79/26.03.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ Основен ремонт с реконструкция на сграда "Павилион за  МБАЛ "Света Марина" ЕАД
      сънна терапия" в Онкологичен център  
      на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, изграждане на бункер  
       за линеен ускорител УПИ "ВМИ", 23м.р., гр. Варна  
90/30.07.2013г. 64/23.05.2013г. чл. 148, ал.4, ЗУТ Сграда за сезонен отдих Славка Василева Василева
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ ХХIII-945А, кв. 59 Лина Жихад Мохамед Салем
      идентификатор 10135.2564.1440 Фарис Жихад Салем
      по плана на Вилна зона "ВЮ ИНВЕСТ" ЕООД
91/30.07.2013г. 63/23.05.2013г. чл. 148, ал.4, ЗУТ Сграда за сезонен отдих Славка Василева Василева
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ ХХIV-945А, кв. 59 Лина Жихад Мохамед Салем
      идентификатор 10135.2564.1439 Фарис Жихад Салем
      по плана на Вилна зона "ВЮ ИНВЕСТ" ЕООД
92/01.08.2013г. 73/10.04.2008г. чл. 62, ал. 2 от АПК Жилищна сграда на три етажа с партер за гаражи, "БЕСКО СТРОЙ" ООД
  р-н "Младост" чл. 153, ал. 3 от ЗУТ сутерен, използваемо подпокривно пространство  
      съдържа 8бр.апартаменти, 3бр.ателиета, магазин,  
      гараж, подземен паркинг-5 места, надземен паркинг-6 места  
      УПИ III-619, кв. 51, 16м.р. Север, ул."Елин Пелин" № 17  
93/01.08.2013г. 242/04.05.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 1,2,3,7 "Деспа Евро Билд" ООД
  р-н "Приморски"   УПИ ХIII-3137,2940,кв. 29, по плана на ж.к. "Бриз"  
94/13.08.2013г. 198/20.09.2007г. чл. 148, ал.4, ЗУТ     Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-5,  "БАРНЕТ - БГ" ООД
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ кв. 389 по плана на 10 м.р. / ул. ”Рали Мавридов” № 12/, гр.Варна  
95/13.08.2013г. 110/30.07.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ Сграда за сезонен отдих "САНТА ХОУМ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД
      УПИ ХV-78, идентификатор 10135.2564.78  
      по плана на Вилна зона  
96/16.08.2013г. 150/08.11.2012г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА Гинка Славова Атанасова
      УПИ Х-253, кв. 1086, 26м.р. Атанас Славов Атанасов
      идентификатор 10135.3515.1791  
97/16.08.2013г. 119/13.06.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Александр Викторович Кукушкин
  р-н "Аспарухово"   УПИ ХV-403, идентификатор 10135.5510.428 управител на
      кв. 23, по плана на кв. "Галата", гр. Варна ""НАНО ИНВЕСТ БГ" ЕООД
98/16.08.2013г. 20/26.01.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ към МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
      МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИСЕТ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВА"
      УПИ IХ-315-"за медицински колеж"  
      кв. 995, по плана на 5м.р., гр. Варна  
99/19.08.2013г. 414/01.08.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ,  "Фамилия" ЕООД
  р-н "Приморски"   УПИ IХ-3086, кв. 36, по плана на к.к. "Чайка"  
100/19.08.2013г. 209/21.06.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ  "ПЕТЕМ" ООД
      УПИ I-"за общ.обслужване и социални дейности"  
      кв. 32, СО "Пчелина", гр. Варна  
101/20.08.2013г. 79/02.07.2013г. чл. 148, ал.4, ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Иванка Любомирова Сидерова
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ II-12, идентификатор 10135.1503.292 Цветелина Маринова Демирова
      кв. 388, по плана на 10-ти м.р. Бойко Маринов Бойчев
      площад "Лаврентий" № 35, гр. Варна  
102/21.08.2013г. 323/13.08.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Донка Маринова Неделчева
      УПИ ХI-65, кв. 7, по плана на 16м.р.-север,   
      ул. "Усмивка" № 19, гр. Варна  
103/22.08.2013г. 108/01.07.2011г. чл. 148, ал.4, ЗУТ СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ "АКАДЕМИКА ИНВЕСТ" АД
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ VI-2555.320 /стар VI-1518-"за студентско обшежитие  
      и общ.обслужване", кв. 2, по плана на 23м.р., гр. Варна  
104/22.08.2013г. 80/04.07.2013г. чл. 148, ал.4, ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "КОНСТРУМАКС" ООД
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ ХLV-170, кв. 42, 21м.р., гр. Варна  
105/26.08.2013г. О-74/09.04.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СРЕДНО ЗАСТРОЯВАНЕ "БУЛСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
  р-н "Одесос"   УПИ I-6, кв. 557, 14м.р., бул. "Сливница" № 151, гр. Варна  
106/27.08.2013г. 168/16.11.2011г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Станимир Стоянов Илиев
      УПИ I-11, идентификатор 10135.1501.479, кв. 295  
      9м.р., ул. "Ивайло" № 59, гр. Варна  
107/27.08.2013г. 67/11.01.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Милен Николов Бакърджиев
      УПИ III-367, идентификатор 10135.3511.495  
      кв. "Възраждане", лу. "Поп Димитър", гр. Варна  
108/28.08.2013г. 116/03.08.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Мая Владимирова Николова
      УПИ ХIV-727, кв. 1081, идентификатор 10135.2553.727  
      по плана на 26м.р., гр. Варна  
109/29.08.2013г. 106/06.08.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА  Даниела Делчева Тенева
      УПИ IХ-1, кв. 178, по плана на 11м.р. Лилия Андреевна Златова
      ул. "Густав Вайганд" №10 Иван Димитров Хаджиев
        Красимир Манолов Стойчев
        Елена Георгиева Иванова
        Галин Иванов Иванов
        Виолета Георгиева Стойчева и др.
110/05.09.2013г. 382/16.12.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА "ЕСКАНА" АД
      УПИ ХХI-407, идентификатор 10135.1506.647, св. 80 "РЕЛАКСА РЕАЛ" ЕООД
      по плана на 7м.р., ул. "Охрид" № 19, гр. Варна  
111/05.09.2013г. 78/16.02.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ХОТЕЛ "АРЕНА" -ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, "ДЖИ ВИ ВИ" АД
      УПИ I-44, 293, 256, 393 - "за хотелски комплекс"  
      кв. 46, по плана на к.к. "ЗЛ. Пясъци"  
112/09.09.2013г. 57/09.04.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА СЪС СМЕСЕНО Мария Тодорова Иванова
      ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДАТА - ЕТАП 1 И ЕТАП 2 Милена Славова Фучеджиева
      УПИ VI-10, кв. 723, идентификатор 10135.1508.273 Даниел Николов Фучеджиев
      3м.р., ул. "Петко Каравелов" № 34, гр. Варна Славян Светломиров Иванов
113/10.09.2013г. 31/06.03.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, представляващ Сграда 1 - офис "ЕВРО БИЛД ИНВЕСТ" ЕООД
      сграда със складове и обслужваща група и Сграда 2 - офис   
      сграда със складове"  
      УПИ ХІІ - 489 "за търговски комплекс" /10135.4508.189/, кв.4;   
      по ПРП на ПЗ за обществено обслужване /ОП3/,   
      р-н "Вл. Варненчик"  
114/17.09.2013г. 71/16.05.2011г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "СТОУН КРАФТ ЕНТЪРПРАЙС" ООД
      ПИ 2522.145/стар 372/  
      кв. 19, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна  
115/17.09.2013г. 88/08.08.2013г. чл. 62, ал. 2 от АПК ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ "ЛОВОС" ООД
      КОМПЛЕКС ПАРК-ХОТЕЛ "ГОЛДЪН БИЙЧ"  
      УПИ I-66,90,423,424,425,426,427,461,78,92  
      кв. 16, идентификатор 10135.513.505  
      к.к. "Златни пясъци"  
116/20.09.2013г. 191/14.09.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Евгени Борисов Божилов
      УПИ IV-4, кв. 288, по плана на 9м.р. управител на
      ул. "Капитан Райчо" № 58, гр. Варна "ХУБАВ НОВ ДОМ" ООД, 
117/24.09.2013г. 6/12.01.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА Михаил Иванов Михайлов
      ВИЛНА СГРАДА,  
      УПИ III-13851, кв. 74, по плана на Вилна зона, гр. Варна  
118/25.09.2013г. 239/19.07.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ "КИЛИКИА" ООД
      ПИ 2522.392, кв. 18  
      СО "Акчелар", гр. Варна  
119/25.09.2013г. 24/27.01.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, "С.А.Н. ПРО 2000" ЕООД
      "ЕВКСИНОГРАД С ОФИС И БАСЕЙН"  
      ПИ 6892, кв. 107, по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна  
120/25.09.2013г. 162/11.05.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, Наталия Славчева Юдова - Петрова
      ПИ 2124, по плана на СО "Прибой", гр. Варна  
121/01.10.2013г. 200/19.12.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - първи етап-вход 7,  "СТАТ 1" ООД
      втори етап - входове 5 и 6, трети етап - вход 4, Албена Николаева Симеонова
      четвърти етап - вхоз 3, пети етап - вход 1 и Николай Тодоров Военкин
      шести етап - вход 2, УПИ III-871, кв. 42, 1м.р., гр. Варна Тодор Николаев Военкин
        Виолетка Христона Начева и др.
122/02.10.2013г. 231/12.07.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ШОУРУМ И ОФИСИ Андреана Атанасова Николичева
      УПИ ХХIV-465, кв. 5, зона ОП.3  
      идентификатор 10135.4508.96  
      по плана на район "Вл. Варненчик", гр. Варна  
124/07.10.2013г. 137/28.06.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА Румен Йорданов Радев
  р-н "Младост" чл. 148, ал.4, ЗУТ И ТАВАНСКИ ЕТАЖ  
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ V-133б, кв. 12, по плана на 26м.р.  
      ул. "Андрей Сахаров", гр. Варна  
125/07.10.2013г. 263/10.08.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, Даниела Калинова Запрянова и
      ПИ № 5549.1609, кв. 9, по плана на СО "Прибой", гр. Варна Иван Грозев Запрянов
126/10.10.2013г. 154/10.10.2011г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТРАФОПОСТ Ирина Георгиева Ставрева - Минчева
      УПИ ХVI-2554.251 /стар 624/, кв. 8 Емил Крумов Минчев
      по плана на 24-ти м.р. Добромир Йорданов Джиков
      ул. "Емине" № 4, гр. Варна Александър Тодоров Ганчев
        Младен Йорданов Джиков
        Петър Димитров Ангелов
        Красимира Михайлова Георгиева
        Пламена Николаева Ралева
        Даниела Божкова Рашкова
        "СТОДО ТРЕЙДИНГ" ЕООД
127/10.10.2013г. 136/09.10.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ И ОТГРАДА "ЕЛБА" ЕООД
      УПИ ХVIII-450, кв. 30  
      идентификатор 10135.4510.909, по плана на  
      ЗПЗ, р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна  
128/11.10.2013г. 55/30.04.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ЕКОХИМ ПЛАСТИК" ООД
      УПИ IХ-1712,1713, кв. 59  
      идентификатор 10135.2526.2336, по плана на   
      кв. "Св. Никола", гр. Варна  
129/14.10.2013г. 135/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ МОРЕЛЕЧЕБНА БАЗА "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
      УПИ I-2536.1009, кв. 2  
      Приморска зона СЗ 6, гр. Варна  
130/14.10.2013г. 136/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
      РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
      УПИ II-2536.1010, кв. 2  
      Приморска зона СЗ 6, гр. Варна  
131/15.10.2013г. 42/17.02.2010г. чл. 148, ал.4, ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Албена Александрова Делистоянова
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ VI-92, кв. 24а, по плана на кв. "Виница", гр. Варна Магдалена Александрова Делистоянова
132/16.10.2013г. 159/21.11.2012г. чл. 148, ал.4, ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ВАРНАИНВЕСТ БГ" ЕООД
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ V-102, кв. 1, идентификатор 10135.3516.28  
      по плана на 26м.р., бул. "Сливница" № 167, гр. Варна  
133/16.10.2013г. 233/13.07.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Ибрахим Махмуд Амура и
      УПИ I-1501.1199/стар I-24,25/ Валерия Николаева Амура
      кв. 296А, по плана на 9м.р., ул. "Стара планина" I 59А, гр. Варна  
134/17.10.2013г. 27/21.01.2009г. чл. 148, ал.4, ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ВАРНАБИЛД БГ" ЕООД
    чл. 161, ал. 1, ЗУТ УПИ Х-74, кв. 123, по плана на 29м.р., гр. Варна  
135/18.10.2013г. 112/13.07.2011г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Златка Бойчева Липчева
      УПИ II-2562.206/стар 2650/ "ЧАЙКА-65" ЕООД
      кв. 28, по плана на 19м.р., ж.к. "Чайка", гр. Варна Николай Петров Липчев
        Юлия Стоянова Костадинова
        Диана Николова Костадинова
        Илиян Стоянова Костадинов
136/28.10.2013г. 133/04.10.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЕТ "ВИТАЛИЙ И СИН-ИГЛИКА МАНОВА"
      ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЦЕХ  
      УПИ VIII-1247, идентификатор 10135.3514.60, ЗПЗ-север, гр. Варна  
137/31.10.2013г. 200/19.12.2008г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - първи етап-вход 7,  "СТАТ 1" ООД
      втори етап - входове 5 и 6, трети етап - вход 4,  
      четвърти етап - вхоз 3, пети етап - вход 1 и  
      шести етап - вход 2, УПИ III-871, кв. 42, 1м.р., гр. Варна  
138/31.10.2013г. 716/28.11.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ВАКАНЦИОННИ ЖИЛИЩА "ГУРУ СТРОЙ" ЕООД
  район "Приморски"   ПИ 66, кв. 5, идентификатор 10135.2515.66,  
      по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  
139/31.10.2013г. 717/28.11.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ВАКАНЦИОННИ ЖИЛИЩА "ГУРУ СТРОЙ" ЕООД
  район "Приморски"   ПИ 3317, кв. 5, идентификатор 10135.2515.3317,  
      по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  
140/05.11.2013г. 247/21.07.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "СТРОЙГАРАНТ ВАРНА" ЕООД и други
      УПИ ХIII-2554.568/стар 1536/, кв. 3  
      по плана на 24м.р., р-н "Приморски", гр. Варна  
141/11.11.2013г. 101/06.07.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА Николай Иванов Ангелов и
      УПИ ХХ-522, кв. 45, идентификатор 10135.2563.522, Златка димитрова Ангелова
      по плана на 21м.р., гр. Варна  
142/12.11.2013г. 228/14.11.2007г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ГРАНД МОЛ - СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ "ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА" ЕООД
      И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА С ВЪЗЛОВИ  
      ФУНКЦИИ 20/0,4КV  
      УПИ 590,591, кв. 5, по плана на 26м.р., гр. Варна - Iiри етап  
143/12.11.2013г. 2/21.01.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "ТОЛИНИ ВАРНА" ЕООД
      УПИ VII-121, кв. 104, идентификатор 10135.1506.322, по   
      плана на 7м.р., ул. "Людвик Заменхоф" № 10, гр. Варна  
144/13.11.2013г. 445/24.11.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА - 4 броя Хюсеин Алиев Алиосманов
      ПИ № 3185, по плана на СО "Боровец-юг"  
      р-н "Аспарухово", гр. Варна  
145/13.11.2013г. 6/12.01.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА  Михаил Иванов Михайлов
      СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА  
      УПИ III-13851, кв. 74, по плана на Вилна зона, гр. Варна  
146/13.11.2013г. 426/13.07.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ Марийка Димитрова Атанасова и други
  район "Приморски"   УПИ IV-393, кв. 14а, по плана на 24м.р.  
      идентификатор 10135.2554.86  
147/21.11.2013г. 123/14.11.2013г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА "НОРД" ООД
      УПИ ХI-2050, кв. 203  
      идентификатор 10135.2551.2050  
      по плана на кв. "изгрев", гр. Варна  
148/22.11.2013г. 110/30.07.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ЕН ЕР 2007" ООД
      находящ се в УПИ V-общ. "МЕТАЛЕКС СТРОЙ" ООД
      идентификатор 10135.3511.1382/  
      по плана на ж.к. "Възраждане" III м.р.  
149/22.11.2013г. 481/23.12.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЛБАТРОС" "ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД
      УПИ I-134, кв. 21/2569.123/  
      по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна  
150/28.11.2013г. 127/29.08.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Едмонд Нишан Тасчиян
      УПИ V-1348, кв. 18, по плана на 23м.р. и други
      кв. "Левски", гр. Варна  
151/28.11.2013г. 101/31.07.2008г. чл. 99, т. 2 АПК РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА Сдружение
      СТОПАНСКА И ЧАСТ ОТ АДМ. СГРАДИ НА БЧК "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ"
      В "РЕСТОРАНТ"  
      Пи № 145, 4 м.р., ул. "Братя Шкорпил" № 3, гр. Варна  
152/29.11.2013г. 241/07.12.2007г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Маргарита Тодорова Иванова и
      УПИ I-64, кв. 32, по плана на 24м.р. Славчо Недков Иванов
      ул. "Дубровник" № 54, гр. Варна  
153/29.11.2013г. 63/27.04.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ДВУФАМИЛНА СГРАДА ЗА КУРОРТНО ОБИТАВАНЕ "ВЕСМАР ВИЛАС" ООД
      УПИ III-72133, идентификатор 10135.5511.172 Иван Трендафилов Маринов
      кв. 13, по плана на КЗ "Прибой", гр. Варна  
154/02.12.2013г. 25/27.02.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ "ДАУНТАУН РЕЗИДЕНС" ЕООД
      УПИ I-1263, кв. 20, идентификатор 10135.1507.306  
      по плана на 8м.р., ул. "Петър Енчев" № 17/ул. "Воден"№26  
155/03.12.2013г. 757/07.12.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Иванка Кирилова Коева
  район "Приморски"   УПИ IХ-295, кв. 37, по плана на кв. "Виница", гр. Варна Кремена Кирилова Коева
        "СИК" ЕООД
156/04.12.2013г. 66/03.05.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ДЕТСКА ЯСЛА ЗА ЧЕТИРИ ГРУПИ ОБЩИНА ВАРНА
      УПИ IV-739, кв. 9а, идентификатор 10135.4504.739  
      по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", I-ви м.р., ул. "Ниш" № 29  
157/06.12.2013г. 154/18.05.2010г. чл. 62, ал. 2 от АПК ВИЛНА СГРАДА Ганка Василева Нанкова
      ПИ - 2510.971, по плана на СО Добрева чешма"  
158/09.12.2013г. 6/19.01.2011г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА Женя Андреева Романова
      ПИ 2515.3579, кв. 3, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  
159/09.12.2013г. 235/13.07.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ШОУРУМ И ОФИС - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА Красимир Атанасов Николичев
      УПИ ХХIII-4508.98/стар 466, кв. 5  
      по плана на Паркоустройствен и регулационен план ОП3-  
      район "Вл. Варненчик", гр. Варна  
160/09.12.2013г. 65/27.04.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "БИЛД ИНВЕСТ ВАРНА" ЕООД
      УПИ IV-203, идентификатор 10135.2554.203 "ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ БИЛД
      кв. 31, по плана на 24м.р.,  ИНВЕСТ ВАРНА" ЕООД и други
      ул. "Железни врата" № 22, гр. Варна  
161/16.12.2013г. 232/12.07.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Валентин Златев Вълчев
      ПИ 1599, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна  
162/16.12.2013г. 41/17.02.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА Екатерина Йорданова Кателиева
      УПИ IV-1600, кв. 10, по плана на Вилна зона, гр. Варна Христина Иванова Кателиева
        Денислав Иванов Кателиев
163/17.12.2013г. 88/08.07.2005г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ХОТЕЛ "ОАЗИС" "ОАЗИС ТУР" ООД
      УПИ V-113,112-"за хотел", кв. 20, к.к. "Зл. Пясъци", Варна  
164/18.12.2013г. 480/22.12.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА Владимир Веселинов Николов
      ПИ - 1287, по плана на СО "Прибой", гр. Варна  
165/18.12.2013г. 178/29.08.2007г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ "ХОТЕЛ" "ХЕРМЕС ТУР" ООД-ВАРНА
      УПИ I-21,45,46,77,447-"за хотелски комплекс"  
      кв. 7, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна  
166/18.12.2013г. 13/15.06.1992г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС 1 В АТЕЛИЕ 34 Ахмет Ахмедов Кючуков
      УПИ I-63,94,95, кв. 10, идентификатор 10135.3513.199, 26м.р.  
167/19.12.2013г. 178/03.06.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕТАП "С" Владимир Йорданов Михалчев
      ПИ 716, по плана на СО "Прибой", гр. Варна  
168/19.12.2013г. 155/13.11.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЛЕКСАНДРИД" ООД
      УПИ V-1, кв. 603  
      идентификатор 10135.2556.372, 5м.р., ул. "Топра Хисар" № 1  
169/20.12.2013г. 131/27.04.2010г. чл. 99, т. 2 АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО Тенчо Илиев Чолаков
      ОТКЛОНЕНИЕ - НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ "БИЛДЕМАН" ООД
      УПИ ХVI-692/стар 205/, кв. 47, 21м.р., гр. Варна  
170/20.12.2013г. 105/17.07.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 
      "ЕВКСИНОГРАД" И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
171/21.12.2013г. 141/22.10.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ОМЕГА-НН" ООД
      УПИ ХIII-166, идентификатор 10135.1508.166, кв. 724  и други
      3м.р., ул. "Петко Каравелов" № 24, гр. Варна  
172/21.12.2013г. 173/17.12.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО-ПЛОСЪК ТИП "ЧЕРНОГОР АГРО" ООД
      УПИ I-50-"за складова база",  
      идентификатор 10135.3514.238, кв. 31, ЗПЗ, гр. Варна