Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2020г.

№ ЗАПОВЕД към РС№ основание: наименование строеж:
А-1/20.01.2020г. 122/09.08.2017г., Заповед № А-76/30.07.2019г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна
А-2/24.01.2020г. 10/18.01.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ V-20-"за общ. обсл.-дентална клиника, /с идентификатор 10135.2118.20, кв. 1, по плана на местност "Ботаническа градина", землище Виница, гр. Варна
А-3/24.01.2020г. 41/12.04.2016г., Заповед № А-36/09.04.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ НОВА СГРАДА КЪМ ЦДГ № 28 "КАРАМФИЛЧЕ", УПИ VII-312-"за детска градина", идентификатор 10135.2553.312, кв. 17, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, І етап: изграждане на нова сграда, ІІ етап: спортна и детски площадки
А-4/27.01.2020г. 157/12.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, в УПИ V-230039, кв.2 /с идентификатор 10135.4023.68/, м-ст „Боклук търла“, район „Вл.Варненчик“, гр. Варна
А-5/28.01.2020г. 50/27.03.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXVI-182-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.182/, кв. 6, по плана на ж.к. „Бриз-юг“ по к.к. на гр. Варна
А-6/31.01.2020г. 135/06.08.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩЕЖИТИЕ ОТ АПАРТАМЕНТЕН ТИП, находящ се в УПИ XXIV-1109,1385,1456,1457, /с идентификатор 10135.3514.528/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
А-7/03.02.2020г. 153/31.08.2018г., Заповед № А-59/18.06.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ VІ-224„за търговия, обществено обслужване и паркинг“, кв.5, /с идентификатор 10135.3512.1433/, по плана на ж.к.„Младост“-ІІм.р., гр. Варна
А-8/03.02.2020г. 42/20.03.2017г., Заповед № А-51/25.09.2018г., Заповед № А-85/11.12.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІ-1091, кв.22, /с идентификатор 10135.1507.1091/, по плана на 8м.р., ул.„Марко Балабанов“  №41,43, гр.Варна
А-9/03.02.2020г. 6/14.01.2015г., РС № 52/25.05.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на узаконената с Акт за узаконяване № О-3 от 05.03.2012г. на жилищна сграда - I етап и надстройка н ачетвърти, мансарден и тавански етажи на съществуващ строеж на жилищна сграда - ІІ етап, находящ се в УПИ XI-7, кв. 159, по плана на 11м.р., ул. "Антон Страшимиров" № 28, гр. Варна
А-10/03.02.2020г. 167/21.09.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-1943, /с идентификатор 10135.5505.186/, кв. 104, по плана на 28-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр. Варна
А-11/13.02.2020г. 174/30.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-826-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.826/, кв. 313, по плана на 9-ти м.р., ул. „Димитър Станчев“ № 9, гр. Варна
А-12/14.02.2020г. 64/16.04.2019г., Заповед № А-108/20.11.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ, находящ се в УПИ XVIII-1394-"за производствено-складова дейност /вторични суровини/ ПИ 10135.3511.1394/, кв. 5, по плана на м. "Планова", гр. Варна
А-13/17.02.2020г. 172/27.09.2018г., Заповед № А-86/19.08.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СНЕК-БАР, находящ се в УПИ VI-84-„за хотел, жилища и ТП“, /идентификатор 10135.2570.84/, кв. 5, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
А-14/18.02.2020г. 73/27.04.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІI-„за жилищно строителство“, кв. 1, /с идентификатор 10135.3511.561/, по плана на ж.к. „Възраждане“, ІІ-ри м.р., гр. Варна
А-15/24.02.2020г. 133/26.11.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-1510а, кв. 1, с идентификатор 10135.2566.202, по плана на СО „Долна трака”, гр. Варна
А-16/24.02.2020г. 105/19.06.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - V-3-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3515.3/, кв. 62, по плана на 16-ти м.р.-север, /ул. „Младежка“ № 48/, гр. Варна
А-17/25.02.2020г. 171/26.09.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - БРЕЗА, находяща се в УПИ VIII-1426, /с идентификатор 10135.3512.1426/, кв. 5, по плана на I-ви м.р., ж.к. "Младост", гр. Варна
А-18/27.02.2020г. 70/16.06.2016г., Заповед № А-66/19.07.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-12, с идентификатор 10135.2557.204, кв. 696, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ № 22, гр. Варна
А-19/04.03.2020г. 159/13.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVII-620-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.3506.620/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
А-20/06.03.2020г. 59/27.05.2016г., Заповед № А-63/01.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАСА С МАГАЗИН И КАФЕ-БАР, УПИ XXII-62 "жил.стр.", идентификатор 10135.5505.62, кв. 89, по плана на 28-ми м.р., ул. "Янтра" № 13, р-н "Аспарухово", гр. Варна
А-21/16.03.2020г. 250/28.12.2018г., Заповед № А-49/13.05.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЗУР-1" две водни огледала, подземни гаражи и паркинги, находящ се в УПИ IV-230-"за жилищна сграда и ТП", /с идентификатор 10135.2569.336/, кв. 24, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-22/18.03.2020г. 145/26.08.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА - I-ви етап, находящ се в УПИ XV-714-"за обществено обслужване", /с идентификатор 10135.2526.714/, кв. 58, по плана на кв. "Св. Никола", гр. Варна
А-23/20.03.2020г. 114/16.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ и ограда, находящ се в УПИ ХVІ-590, /с идентификатор 10135.73.590/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна, І етап: блок 3 и блок 4, ІІ етап: блок 1 и ІІІ етап: блок 2
А-24/25.03.2020г. 47/22.03.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Основен ремонт на зали и кабинети към Клиника по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда, в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2641/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
А-25/26.03.2020г. 6/10.01.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ-СЕВЕРОЗАПАД И ТОАЛЕТНИ НА СТАДИОН "СПАРТАК", находящ се в УПИ III-"за стадион със спъртно възстановителен център и хотел", /с идентификатор 10135.2556.350/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
А-26/31.03.2020г. 17/01.02.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-152-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2554.152/, кв. 32, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 48, гр. Варна
А-27/31.03.2020г. 39/11.03.2019г., Заповед № А-98/01.10.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /първи етап - блок "А" и блок "Б"/, находящ се в УПИ II-208-"за общ.обслужване", кв. 12, /с идентификатор 10135.3511.182/, по плана на ж.к. "Възраждане" - I-ви м.р., гр. Варна
А-28/08.04.2020г. 385/30.09.2009г., Заповед № 118/30.11.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ІІ-265-"за развлекателен комплекс", кв. 47, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
А-29/10.04.2020г. 30/22.02.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Реконструкция, адаптация, реставрация и надстрояване на съществуваща сграда - културна ценност и пристрояване с 2, 3 и 4 етажа за обществено обслужване, находящ се в УПИ XVIII-1033, /с идентификатор 10135.1507.1118/, кв. 4, по плана на 8-ми м.р., ул. "Шопен" № 4, гр. Варна
А-30/14.04.2020г. 62/11.04.2018г., Заповед № А-74/26.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХI-1775„за жилищно строителство“, кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1775/,по плана на 26м.р., ул.„Акад. Андрей Сахаров“ №11, гр.Варна
А-31/16.04.2020г. 160/13.09.2018г., Заповед № А-56/06.06.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Основен ремонт и реконструкция на Начално училище "Васил Левски", находящ се в УПИ I-"за начално училище", с идентификатор 10135.5504.196, кв. 70, по плана на 28-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр. Варна
А-32/28.04.2020г. 105/19.06.2018г., Заповед № А-16/24.02.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - V-3-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3515.3/, кв. 62, по плана на 16-ти м.р.-север, /ул. „Младежка“ № 48/, гр. Варна
А-33/28.04.2020г. 164/16.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Пристройка на един етаж, ремонт на покрив с обособяване на мансарден етаж и укрепване на физкултурен салон на сградата на Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“, и реставрация на каменна чешма в двора на сградата, находяща се в УПИ I-1, /с идентификатор 10135.1508.284/, кв.710, по плана на 3м.р, бул.„Княз Борис I“ №15, гр.Варна
А-34/28.04.2020г. 68/24.04.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА, ШОУРУМ И ОФИСНА ЧАСТ, находящ се в УПИ V-300027-"за производствено-складова дейност", с идентификатор 10135.4507.295, кв. 14, по плана на ПЗ "Метро", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
А-35/28.04.2020г. 139/08.08.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Сгради за гости и външни басейни, находящ се в УПИ ІІІ-72,212,253„за озеленяване,обществено обслужване,хотел, жилища и ТП”, кв.8 /с идентификатор 10135.2569.306/, по плана на кк „Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна, І етап: бистро, ІІ етап: сгради за гости и външни басейни
А-36/30.04.2020г. 133/23.08.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ТЪРГОВСКА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-82,682„за магазин, заведение за хранене и търговска дейност“, кв.18, с.Константиново, община Варна
А-37/04.05.2020г. 144/24.10.2012г., Заповед № А-6/06.02.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Ремонт на съществуваща вилна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.536.1011, по плана на Приморски парк, м-ст „Салтанат” № 81, гр. Варна
А-38/11.05.2020г. 214/19.11.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-447„за жил.стр.“, кв.227б, /с идентификатор 10135.1506.425/, по плана на 12м.р., ул.„Академик Методи Попов“ №16, гр.Варна
А-39/11.05.2020г. 15/11.02.2008г., Заповед № А-89/03.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ     ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ “за обществено обслужване – 169” ,по плана на 1-ви м.р. в ж.к. “Възраждане”, гр. Варна 
А-40/18.05.2020г. 22/11.02.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА – III-ти етап, находящ се в УПИ XIV, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна
А-41/22.05.2020г. 168/14.11.2008г., Заповед № 96/04.11.2014г., Заповед № 122/14.12.2016г., Заповед № А-118/28.12.2017г., Заповед № А-15/25.02.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК, находящ се в УПИ ІІ “за жил. ст-во и обезщетяване на собственици от пробива на бул. “В. Левски” и др. общ. мероприятия”, кв. 59, 5по плана на 5-ти м.р., гр. Варна                   
А-42/22.05.2020г. 150/28.08.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-783„за жил., общ. и търг.дейност“ /с идентификатор 10135.3506.1234/, кв.29, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
А-43/29.05.2020г. 182/17.10.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Промяна предназначение и вътрешно преустройство на кафе-бар на две нива с идентификатор 10135.1507.465.7.1, офис на две нива с идентификатор 10135.1507.465.7.2 и на търговски обект на ет. 1 с идентификатор 10135.1507.465.7.3, находящи се в сградата на хотел-ресторант "Черно море" в "РЕСТОРАНТ И КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА", в УПИ І-"за хотел", кв. 27, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
А-44/01.06.2020г. 155/12.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІІ-65„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3516.65/, кв.4, по плана на 26-ти м.р., ул.„Академик Андрей Сахаров“ №4, гр.Варна
А-45/01.06.2020г. 15/27.01.2017г., Заповед № А-33/08.04.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в УПИ VI-86-„за жилищно строителство и търговия“, /идентификатор 10135.3517.86/, кв. 11, по плана на 15-ти м.р., ул. „Злати Бръчков“ № 10, гр. Варна
А-46/02.06.2020г. 137/07.08.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXI-1421,1422,1423, /с идентификатор 10135.3512.1438/, кв. 5, район "Младост" , I-ви м.р., гр. Варна 
А-47/09.06.2020г. 215/22.11.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АВТОСЕРВИЗ И ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ /ГТП/, находящ се в УПИ ІV-4-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.27.4/, кв. 1, по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна
А-48/10.06.2020г. 180/03.10.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ VII-261-"за хотел, жилища, СПА център и ТП", с идентификатор 10135.2569.261, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-49/16.06.2020г. 64/13.04.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ VІI-724,759, кв.4, /с идентификатор 10135.4505.313/, по плана на ж.к.„Вл. Варненчик“ ІІ-ри м.р., гр.Варна, І етап: жилищни сгради 1 и 2, ІІ етап: топлопроводна инсталация
А-50/17.06.2020г. 5/17.01.2018г., Заповед № А-64/02.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - VII-340-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.340/, кв. 383, по плана на 10-ти м.р., /ул. „Парижка комуна“ № 26/, гр. Варна
А-51/17.06.2020г. 128/28.08.2018г. на район "Приморски", Заповед № А-84/14.08.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ІХ-40-"за търговски комплекс", с идентификатор 10135.2556.40, кв. 997, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
А-52/24.06.2020г. 160/13.09.2018г., Заповед № А-56/06.06.2019г., Заповед № А-31/16.04.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Основен ремонт и реконструкция на Начално училище "Васил Левски", находящ се в УПИ I-"за начално училище", с идентификатор 10135.5504.196, кв. 70, по плана на 28-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр. Варна
А-53/03.07.2020г. 112/15.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-808, кв. 3 /с идентификатор 10135.4505.303/, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна
А-54/06.07.2020г. 234/13.12.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находящ се в УПИ IV-86-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1508.86/, кв. 728, по плана на 3-ти м.р., ул. „Л. Каравелов“ № 8, гр. Варна
А-55/14.07.2020г. 19/06.02.2019г., Заповед № А-85/16.08.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ II-610-„за общ.обсл.“, /с идентификатор 10135.3513.610/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна
А-56/20.07.2020г. 122/22.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин, находящ се в УПИ ХХХII-323, /с идентификатор 10135.2562.323/, кв. 5, по плана на ж.к. „Бриз“ , гр. Варна
А-57/22.07.2020г. 224/03.12.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-340,341, /с идентификатор 10135.3515.1973/, кв. 34, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. „Н. Чернишевски“ № 14, гр. Варна
А-58/27.07.2020г. 222/26.11.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-13, /с идентификатор 10135.2559.118/, кв .792, по плана на 17-ти м.р., ул. „Д-р Басанович“ №24, гр. Варна
А-59/28.07.2020г. 219/29.11.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІII-4, /с идентификатор 10135.1.475/, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 51, гр. Варна
А-60/07.08.2020г. 92/26.06.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVI-1417-"за смесени сгради", с идентификатор 10135.3512.1417, кв. 5, по плана на ж.к. "Младост", I м.р., гр. Варна
А-61/14.08.2020г. 114/16.07.2019г., Заповед № А-23/20.03.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ и ограда, находящ се в УПИ ХVІ-590, /с идентификатор 10135.73.590/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна, І етап: блок 3 и блок 4, ІІ етап: блок 1 и ІІІ етап: блок 2
А-62/24.08.2020г. 203/01.11.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин, находящ се в УПИ I-„общ.“, /с идентификатор 10135.2555.52/, кв. 4а, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
А-63/28.08.2020г. 164/16.09.2019г., Заповед № А-33/28.04.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Пристройка на един етаж, ремонт на покрив с обособяване на мансарден етаж и укрепване на физкултурен салон на сградата на Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“, и реставрация на каменна чешма в двора на сградата, находяща се в УПИ I-1, /с идентификатор 10135.1508.284/, кв. 710, по плана на 3-ти м.р, бул. „Княз Борис I“ , № 15, гр. Варна, І етап: пристройка на един етаж - тоалетни, ремонт на покрив с обособяване на мансарден етаж, укрепване на фискултурен салон и реставрация на каменна чешма в двора на сградата, ІІ етап: пристройка на един етаж - котелно с газоснабдяване
А-64/15.09.2020г. 53/01.04.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-8, /с идентификатор 10135.1.281/, кв. 156, по плана на 11-ти м.р., ул. „Веслец“ № 41, гр. Варна
А-65/18.09.2020г. 156/05.09.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ-БЛОК "А", БЛОК "Б" и БЛОК "В" с подземни паркинги и магазини, находяща се в УПИ VII-„за жил.стр., общ. обсл. и спортна площадка“ /с идентификатор 10135.3513.1845/, кв.4, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
А-66/23.09.2020г. 215/22.11.2019г., Заповед № А-47/09.06.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АВТОСЕРВИЗ И ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ /ГТП/, находящ се в УПИ ІV-4-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.27.4/, кв. 1, по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна
А-67/23.09.2020г. 168/14.11.2008г., Заповед № 96/04.11.2014г., Заповед № 122/14.12.2016г., Заповед № А-118/28.12.2017г., Заповед № А-15/25.02.2019г., Заповед № А-41/22.05.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК, находящ се в УПИ ІІ “за жил. ст-во и обезщетяване на собственици от пробива на бул. “В. Левски” и др. общ. мероприятия”, кв. 59, 5по плана на 5-ти м.р., гр. Варна                   
А-68/23.09.2020г. 162/14.12.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ НОВ КОРПУС С ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ VII СОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“, находящ се в УПИ III-100-„за училище“, с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул. „Царевец“ № 1, гр. Варна
А-69/25.09.2020г. 22/29.10.2013г., район "Вл. Варненчик", РС № 21/29.10.2013г., район "Вл. Варненчик" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Обединяване на сгради с идентификатори 10135.4510.907.3-нов идентификатор 10135.4510.1092.3, 10135.4510.907.2-нов идентификатор 10135.4510.1092.2 и 10135.4510.906.4-нов идентификатор 10135.4510.1092.8 и преустройство и промяна предназначение на част от сградата в АВТОСЕРВИЗ, находящ се в УПИ XLII-906,907, кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
А-70/19.10.2020г. 75/15.05.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – промяна на предназначение и основен ремонт на сграда с идентификатор 10135.3513.148.24, находящ се в  УПИ IV–„УПП „Труд“, /с идентификатор 10135.3513.148/, кв. 7, по плана на 26-ти м.р., ул. „Петко Стайнов“ № 7,  гр. Варна 
А-71/20.10.2020г. 181/16.10.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД-УЧЕБЕН КОРПУС 1, ТОПЛА ВРЪЗКА, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, РАБОТИЛНИЦИ И ЧАСТИЧНО ДВОРНА ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, находящ се в УПИ – II - „за строителен техникум „В. Левски“, с идентификатор 10135.3514.807, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 187-189, гр. Варна 
А-72/23.10.2020г. 49/26.03.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1053-"за жилищни сгради", /с идентификатор 10135.1501.1053/, кв. 338, по плана на 9-ти м.р., ул. "Неофит Бозвели" 9, гр. Варна
А-73/26.10.2020г. 102/06.07.2012г., Заповед № 54/23.06.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА С АТЕЛИЕТА И МАГАЗИН, находящ се в УПИ ІІ-10 „за обществено обслужване”, кв. 16. /с идентификатор 10135.2560.388/, 18 м.р., ул. „Николай Михайловски” №2, гр. Варна
А-74/30.10.2020г. 84/21.05.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-105, /с идентификатор 30497.502.321/, кв. 7, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна
А-75/06.11.2020г. 167/18.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Сграда със смесено предназначение с апартаменти, ателиета за творческа дейност, магазини и паркинги, находящ се в УПИ I-„за сграда със смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.2558.143/, кв. 640, по плана на 6-ти м.р, гр. Варна
А-76/09.11.2020г. 20/11.02.2019г., Заповед № А-96/27.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, /с идентификатор 10135.1030.251/, кв. 539, по плана на 14-ти м.р., ул. „Юрий Венелин“ № 28, гр. Варна
А-77/10.11.2020г. 84/04.11.2015г. на район "Аспарухово" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ 30497.505.851, по плана на местност "Под село", с. Звездица
А-78/13.11.2020г. 156/05.09.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ-БЛОК "А", БЛОК "Б" и БЛОК "В" с подземни паркинги, 8 броя магазини, магазин за месо с топла точка, обект за производство на закуски за собствени нужди и разнос на охладени и замразени полуфабрикати, находящ се в УПИ VII-„за жил.стр., общ. обсл. и спортна площадка“ /с идентификатор 10135.3513.1845/, кв.4, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
А-79/19.11.2020г. 13/21.01.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ГРАДА за ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ и ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, находящ се в УПИ I-229, с идентификатор 10135.2562.229, кв. 21, по плана на ж.к. "Чайка", гр. Варна
А-80/20.11.2020г. 16/07.02.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находящ се в УПИ XL-2020, кв.35 /с идентификатор 10135.2517.2020/, по плана на СО „Манастирски рид“, гр.Варна
А-81/20.11.2020г. 49/24.03.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІV-342-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.2555.342, кв. 11, по плана на СО „Сотира“, зона МБАЛ "Св. Марина", гр. Варна
А-82/20.11.2020г. 203/08.11.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА-допълващо застрояване, находящ се в УПИ IV-109,238-„за жил.стр. и общ.обсл.“, /с идентификатор 10135.2559.275/, кв. 798, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна
А-83/23.11.2020г. 52/01.04.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Нова сервизна станция Турбокомпресори,  находящ се в УПИ I-86, /с идентификатор 10135.5501.89/, кв. 1, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
А-84/02.12.2020г. 87/29.05.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-39, /с идентификатор 10135.1501.39/, кв. 285, по плана на 9-ти м.р., ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 18, гр. Варна
А-85/03.12.2020г. 133/02.08.2018г., Заповед № А-79/06.08.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ IV-131≡511, /с идентификатор 10135.3511.511/, кв. 2, по плана на ж.к. "Възраждане" - I м.р., ул. "Иван Янев"  № 1, гр. Варна
А-86/08.12.2020г. 12/30.01.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ И ГАРАЖИ, находящ се в УПИ XVІІІ-31-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.31/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
А-87/09.12.2020г. 5/05.09.2013г. на район "Аспарухово" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА № 1 на два етажа и ЖИЛИЩНА СГРАДА № 2 на два етажа, находящ се в УПИ ХІХ-602, кв. 48, по РП на с. Константиново, община Варна, І етап: ЖИЛИЩНА СГРАДА № 2 на два етажа, ІІ етап: ЖИЛИЩНА СГРАДА № 1 на два етажа
А-88/17.12.2020г. 9/14.01.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, находящ се в УПИ III-1733, /с идентификатор 10135.1507.811/, кв. 58, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Калоян" № 18, гр. Варна