Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2024г.

 

№ ЗАПОВЕД към РС № основание: наименование строеж:
А-1/05.01.2024г. 34/28.02.2023г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АВТОГАРА ВАРНА, находящ се в УПИ VII-197,212 "за автогара, офиси, общ.обс.и търговия" /с идентификатор 10135.3516.245/, кв. 5, по плана на  26-ти м.р., гр. Варна
А-2/19.01.2024г. 162/04.09.2023г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-146,148-"за жилищно строителство и търговия", с идентификатор 10135.2562.266, кв. 8, по плана на 19-ти м.р., ж.к. "Чайка", гр. Варна
А-3/29.01.2024г. 88/31.05.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. „Княз Борис І“ към основната сграда на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І“ № 364 и благоустрояване на ПИ с идентификатор 10135.2570.38, находящ се УПИ І-38-„за почивен дом и ТП“, /с идентификатор 10135.2570.38/, кв. 3, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ бул. „Княз Борис І“ № 364, гр. Варна
А-4/30.01.2024г. 148/13.07.2023г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Вътрешно преустройство и промяна предназначение на сграда ПЕЧАТНИЦА – „БЪЛГАРИЯ ИЗТОК“ – ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС с идентификатор 10135.4510.470.3 в „ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВА СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТЕКСТИЛ“, първи етап: производствена сграда /без склад за готова продукция на кота + 4,50, втори етап: склад за готова продукция на кота + 4,50, находящ се в УПИ I-470-„за производствено-складова, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения и третиране на отпадъци“, /с идентификатор 10135.4510.470/, кв. 12, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
А-5/01.02.2024г. 336/03.11.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 5549.1614, по плана на СО “Прибой”, гр. Варна
А-6/08.02.2024г. 75/27.04.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-773,774, /с идентификатор 10135.2553.1882/, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., ул. „Нарцис“ № 4, гр. Варна
А-7/08.02.2024г. 25/03.02.2023г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Апартхотел с хранителен магазин, находящ се в УПИ I-889,891, /с идентификатор 10135.2517.513/, кв. 40, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
А-8/08.02.2024г. 114/15.07.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-8, /с идентификатор 10135.1502.140/, кв. 513, по плана на 13-ти м.р., ул. „Шар“ № 11, гр. Варна
А-9/09.02.2024г. 478/08.09.2008г. /район "Приморски"/ чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА № 1 от жилищна група "Св. Никола - голф клуб" - промяна предназначение в "СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ", находящ се в УПИ І-1441, с идентификатор 10135.2526.2511, кв. 5, по плана на кв. "Св. Никола", гр. Варна
А-10/27.02.2024г. 149/01.08.2023г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находящ се в УПИ VІІ-69-"за обществено обслужване", с идентификатор 10135.3512.69, кв. 1, по плана на ж.к. "Младост" І м.р., гр. Варна
А-11/28.02.2024г. 131/13.09.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-654-"за жил.строителство", с идентификатор 10135.3511.654, кв. 17, по плана на ж.к. "Възраждане" І-ви м.р., гр. Варна
А-12/29.02.2024г. 236/19.12.2019г. и Заповед № А-26/07.04.2022г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-580, /с идентификатор 72709.501.580/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
А-13/11.03.2024г. 91/27.05.2019г., Заповед № А-74/26.09.2022г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС от затворен тип „СВЕТЛИНА“, подземни гаражи и ограда, находящ се в УПИ II-„за жилищно остроителство“, /с идентификатор 10135.3511.531/, кв. 15, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., бул. „Република“ № 121, гр. Варна; Етап 1 – секция „В“-входове 3 и 4, секция „Г“-входове 5 и 6 и секция „И“, заедно с подземните им нива; Етап 2 – секция „Д“-вход 7, ведно с подземно ниво;  Етап 3 – секция „А“-вход 1, секция „Б“-вход 2, заедно с подземните им нива;Етап 4 – секция „Е“-вход 8 и секция „Ж“-вход 9 и 10, заедно с подземните им нива
А-14/14.03.2024г. 126/30.08.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ІІ-140, кв. 37, с идентификатор 10135.5010.162, по плана на кв. "Галата", район "Аспарухово", гр. Варна
А-15/21.03.2024г. 56/30.03.2023г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-630, с идентификатор 10135.1.630, кв. 169, по плана на 11 м.р.-север, ул.Владимир Димитров - Майстора № 12, гр. Варна
А-16/22.03.2024г. 33/28.02.2023г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Изграждане на външен асансьор и рампа до същ.сграда на ДКЦ - V "Св.Екатерина" ЕООД, за осигуряване на достъп на хора с мамалена подвижност до всички нива на сграда находяща се в находящ се в УПИ II-поликлиника, /с идентификатор 10135.51.150/, кв. 209, по плана на  12-ти м.р., ул. "Сава", гр. Варна 
А-17/28.03.2024г. 89/01.06.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ - етап I, състоящо се от част „Конструкция” за анкерирана шлицова стена и част „Конструкции” за нива -1,-2,-3 на секции А,Б,В на хотел Тяло 1, както и отводнителна канализационна система за повърхностни води и ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - Етап II, състоящ се от Тяло 1-Хотел /част „Конструкции” от ниво ±0.00 на секции А,Б,В и Тяло 2-Апартаментен хотел”, находящ се в УПИ І-3811, 3813, /с идентификатор 10135.2572.149/, кв. 36, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
А-18/02.04.2024г. 26/19.02.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР И МАГАЗИН, находящ се в УПИ II–205, /с идентификатор 10135.2562.205/, кв. 11, по плана на 20-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна
А-19/08.04.2024г. 59/27.05.2016г., Зап. № А-63/2019г., Зап. № А-20/2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И КАФЕ-БАР, УПИ XXII-62 "жил.стр.", идентификатор 10135.5505.62, кв. 89, по плана на 28-ми м.р., ул. "Янтра" № 13, р-н "Аспарухово", гр. Варна, Етап 1 - търговски обект-магазин на етаж 1, Етап 2 - втори етаж на кота +3,50, Етаж 3 - окончателно завършване на сградата
А-20/08.04.2024г. 213/14.11.2022г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIХ-477, /с идентификатор 10135.5510.941/, кв. 10, по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, гр. Варна