Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2022г.

№ ЗАПОВЕД към РС№ основание: наименование строеж:
А-1/05.01.2022г. 103/27.06.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-2564,232-„за жил. стр. и тр.“ /с идентификатор 10135.2555.2638/, кв. 2 по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, кв. „Изгрев“, ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22, гр. Варна
А-2/07.01.2022г. 170/23.09.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА ЗАКЛИМАТИЦИ И КРОСФИТ, находяща се в УПИ-III„за производствено складова и търговска дейност“, кв.1 /с идентификатор 72709.12.3/, м-ст „Пред гробища“, по плана на землище с.Тополи, Община Варна
А-3/13.01.2022г. 121/11.12.2014 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗАЗУР-ПАНОРАМА, АПАРТ ХОТЕЛ, МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОФИСИ, СПОРТЕН ЦЕНТЪР, БАСЕЙН, РЕСТОРАНТИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ, УПИ I-44-"за жилищна сграда", кв. 5, идентификатор 10135.2570.44, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-4/20.01.2022г. 161/10.09.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ТРИ БРОЯ СГРАДИ ЗА СКЛАДОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХV-1332-„за складова и търговска дейност и офиси“, /с идентификатор 10135.3511.1401/, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, І-ви етап: склад 1 за инструменти, резервни части за автомобили, битови прибори (бяла техника), дограма, ел.оборудване на кота ±0,00, тоалетна на кота + 0,20, офис 1, битово помещение и коридор на кота +1,00;ІІ-ри етап: склад 2 за инструменти, резервни части за автомобили, битови прибори (бяла техника), дограма, ел.оборудване на кота ±0,00, офис 2, битово помещение, тоалетна и коридор на кота +0,20;ІІІ-ти етап: склад 3 за инструменти, резервни части за автомобили, битови прибори (бяла техника), дограма, ел.оборудване, битово помещение и тоалетна на кота ±0,00
А-5/24.01.2022г. 217/28.11.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-352-„за жилищно“, /с идентификатор 10135.4505.556/, кв. 18, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик - ІІ-ви м.р.“, гр. Варна
А-6/27.01.2022г. 95/15.06.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ   ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни и надземни гаражи „Фемили Гардън“ и допълващо застрояване-гаражи, находящи се в УПИ І-1777„за жилищно строителство“ , /с идентификатор 10135.3513.1777/, кв.13, 26м.р. гр.Варна,   Първи етап – сгради 4, 6 и допълващо застрояване в имота;  Втори етап – сгради 1, 2, 3 и 5
А-7/27.01.2022г. 247/14.12.2007, Заповед № 14/06.02.2014, Заповед № А-1/08.01.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ       Комплекс курортни сгради – пет входа, магазини и подземни гаражи, находящ се в УПИ ІІІ-2605, кв.1,  м-ст “Карантината”,кв. “Аспарухово”, гр.Варна
А-8/28.01.2022г. Заповед № А-4/20.01.2022, РС № 161/10.09.2020 чл. 62, ал. 1 от АПК ТРИ БРОЯ СГРАДИ ЗА СКЛАДОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХV-1332-„за складова и търговска дейност и офиси“, /с идентификатор 10135.3511.1401/, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО
А-9/01.02.2022г. 23/03.02.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МОБИЛЕН МОДУЛ ЗА ГОРИВО, находящ се в УПИ ІV-23,24-„за бетонов възел“, /с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на местност „Трошеви ниви“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
А-10/10.02.2022г. 185/14.10.2020, Заповед № А-7/26.01.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХIII-1034,1036,1037„за жил. строителство“, /с идентификатор 10135.1501.1315/, кв.331, по плана на 9м.р., ул.„Поп Харитон“ №26, гр.Варна
А-11/25.02.2022г. 105/23.06.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-203, /с идентификатор 10135.1503.203/, кв. 358, по плана на 10-ти м.р., ул. „Кракра“ № 36, гр. Варна
А-12/25.02.2022г. 67/19.04.2017 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Производствена сграда, склад и администрация, находяща се в УПИ LXXVІІІ-799„за производствено-складови, административни дейности, обществено обслужване и трафопост“, кв.35, /с идентификатор 10135.3514.799/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
А-13/25.02.2022г. 159/13.09.2018, Заповед № А-88/23.11.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUAHOUSE“, III-ти етап, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517-„за хотелски комплекс, аквапарк и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
А-14/09.03.2022г. 157/12.09.2019, Заповед № А-4/27.01.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, в УПИ V-230039, кв.2 /с идентификатор 10135.4023.68/, м-ст „Боклук търла“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна
А-15/10.03.2022г. 114/03.07.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ОГРАДА, находящ се в УПИ ХХХIІ-1417, /с идентификатор 10135.4510.648/, кв. 34, по плана на Западна промишлена зона, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
А-16/10.03.2022г. 131/02.08.2018 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-1769, /с идентификатор 10135.2563.1892/, кв. 40, по плана на 21-ви м. р., ул. „Д-р Стойчо Йорданов“ № 9, гр. Варна
А-17/16.03.2022г. 3/08.01.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІІ-1018-„за жилищно и курортно строителство“, /с идентификатор 10135.2573.1221/, кв. 10, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна, Етап І: Сграда 1 и благоустройствена стена, Етап ІІ: Сграда 2 и басейн
А-18/18.03.2022г. 40/25.02.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна, Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В1; Етап 18: сграда тип А; Етап 19: сграда тип А; Етап 20: сграда тип А; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В1, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2; Етап 29: сграда тип В2; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В2; Етап 32: сграда тип А; Етап 33: сграда тип А; Етап 34: сграда тип А; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А; Етап 37: сграда тип D2; Етап 38: сграда тип D1; Етап 39: сграда тип А, гараж; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2; Етап 45: сграда тип В2; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип А, гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А, гараж; Етап 55: сграда тип А, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В2; Етап 58: сграда за общо ползване 
А-19/23.03.2022г. 114/16.07.2019, Зап. № А-23/2020, Зап. № А-61/2020, Зап. № А-26/2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ и ограда, находящ се в УПИ ХVІ-590, /с идентификатор 10135.73.590/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна етапно строителство
А-20/24.03.2022г. 132/15.09.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ VІ-5-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.4022.117/, кв. 4, по плана на местност „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
А-21/24.03.2022г. 14/06.02.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-393, /с идентификатор 10135.2508.1598, стар 10135.2508.393/, кв. 32, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна
А-22/28.03.2022г. 155/19.10.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА - БАЗА 1, находящ се в УПИ VІІ-1783,2628, с идентификатор 10135.5506.992, кв. 151, по плана на 29-ти м.р., местност "Вилите", кв. Аспарухово", гр. Варна
А-23/28.03.2022г. 2/16.01.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен паркинг, находящ се в УПИ ХІ–796≡140, /с идентификатор 10135.2568.140/, кв. 29, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 
А-24/05.04.2022г. 37/22.02.2021 чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ І-1418-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3511.1510/, кв. 27, по плана на ж.к. "Възраждане І м.р.", гр. Варна
А-25/06.04.2022г. 37/22.02.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ І-1418-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3511.1510/, кв. 27, по плана на ж.к. "Възраждане І м.р.", гр. Варна
А-26/07.04.2022г. 236/19.12.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-580, /с идентификатор 72709.501.580/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
А-27/13.04.2022г. 175/30.09.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ    Промяна предназначение на част от партерния етаж на сгради с идентификатор 10135.2556.324.5 и 10135.2556.324.6 в ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, находящи се в УПИ Х-324„за акушеро-гинекологична болница“, /с идентификатор 10135.2556.324/, кв.995, по плана на 5м.р., бул.„Цар Освободител“ №150, гр.Варна
А-28/14.04.2022г. 69/14.04.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА 4, ЖИЛИЩНА СГРАДА 5, и ЖИЛИЩНА СГРАДА 6, находящ се в УПИ ХI-475„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3513.475/, кв.13, по плана на26-ти м.р., гр.Варна
А-29/15.04.2022г. 159/13.09.2018, Зап. № А-88/2021, Зап. № А-13/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUAHOUSE“, III-ти етап, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517-„за хотелски комплекс, аквапарк и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
А-30/21.04.2022г. 111/2018, Зап. № 61/2019 на район Приморски чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи, входове В, Г и Д в УПИ I-10, с идентификатор 10135.2028.19, кв. 28, по плана на кв. "Виница", гр. Варна
А-31/26.04.2022г. 36/19.02.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Многофамилни жилищни сгради "Азур Премиум", обменно бюро, фризьорски салон, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки, ресторант-пицария, спортен център, басейни, подземни-гаражи и паркинги" етапно строителство, като І-ви етап: "Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 4АВ, сграда № 4С/, обменно бюро, фризьорски салон, магазини за хранителни и промишлени стоки, подземни гаражи и паркинги"; ІІ-ри етап: Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 3, сграда № 4D/, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки - 3 бр., ресторант-пицария, спортен център, басейни 2 броя, находящ се в УПИ ІV-318,334-"за жил.сгр. и ТП", /с идентификатор 10135.2569.396/, кв. 24, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-32/28.04.2022г. 123/17.07.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-34, /10135.1.513/, кв.180Б, 11м.р., ул.„Макгахан“ №17, гр.Варна
А-33/29.04.2022г. 46/19.03.2020, Зап. № А-2/2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-34, /10135.1.513/, кв.180Б, 11м.р., ул.„Макгахан“ №17, гр.Варна
А-34/29.04.2022г. 13/21.01.2019, Зап. № А-79/2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА за ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ и ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, находящ се в УПИ I-229, с идентификатор 10135.2562.229, кв. 21, по плана на ж.к. "Чайка", гр. Варна
А-35/03.05.2022г. РПП 40/05.04.2022 чл. 62, ал. 2 от АПК Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.194.6.5 "За офис" в "Жилище", находящ се в сграда с идентификатор 10135.1026.194.6 в имот с идентификатор 10135.1026.194, представляващ УПИ I-2, кв. 576а, по плана на 14, м.р., ул. "Константин Величков" № 32, ет. 3, обект 5
А-36/04.05.2022г. 102/06.07.2012, Зап. № 54/2016, Зап. № А-73/2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Офис сграда с ателиета и магазин, находящ се в УПИ ІІ-10 „за обществено обслужване”, кв. 16. /с идентификатор 10135.2560.388/, 18 м.р., ул. „Николай Михайловски” №2, гр. Варна
А-37/10.05.2022г. 123/25.07.2019, Зап. № А-76/2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-4192-"за жил.стр."/с идентификатор 10135.2552.4192/, кв. 262, кв. „Изгрев", гр. Варна
А-38/11.05.2022г. 70/05.05.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-81-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2558.168/, кв. 651, по плана на 6-ти м.р., ул. „Царевец“ № 5, гр. Варна
А-39/12.05.2022г. 103/28.06.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА, РАБОТИЛНИЦА И СЕРВИЗ за ОВК, находящ се в УПИ ІV-300021/, с идентификатор 10135.4507.309/, кв. 13, по плана на местност „Узун Давлам“, ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна
А-40/17.05.2022г. 171/01.06.2010, Зап. № 62/2015 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Хотел „Посейдон”, находящ се в УПИ VІІІ-513.289 /стар VІІІ-289”за хотел”/, кв.48, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна
А-41/18.05.2022г. РПП 46/2022 чл. 62, ал. 2 от АПК Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.536.395.1.5 "Офис" в "Жилище", Приморски парк, местност "Салтанат", гр. Варна
А-42/20.05.2022г. 99/17.06.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ   Многофамилна жилищна сграда с магазин за плажни стоки, находяща се в УПИ ІII-15,54, /с идентификатор 10135.2012.211/, кв.226, м-ст„Мешелик“, кв.Виница, гр.Варна.
А-43/23.05.2022г. 63/23.04.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с медицински център и аптека, и обслужваща сграда, находящ се в УПИ ХХV-1809„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.3513.1809/, кв.13, по плана на 26м.р., ул.„Петко Стайнов“ №10А, гр.Варна
А-44/25.05.2022г. 151/20.08.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РЕКОНСТРУКЦИЯ, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ I-502, /с идентификатор 10135.1507.502/, кв. 32, по плана на 8-ми м.р., бул.„Сливница“ № 15, гр. Варна
А-45/26.05.2022г. 37/22.02.2021, Зап. № А-24/2022, Зап. № А-25/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ І-1418-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3511.1510/, кв. 27, по плана на ж.к. "Възраждане І м.р.", гр. Варна
А-46/30.05.2022г. 43/16.03.2018 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ - ХXXI-2666, /с идентификатор 10135.5504.522/, кв. 65, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна
А-47/31.05.2022г. 118/03.08.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ VІІ-14, /с идентификатор 10135.1503.393/, кв. 373, по плана на 10-ти м.р., ул. „Велико Христов“ № 19, гр. Варна, ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО
А-48/01.06.2022г. 219/04.12.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находяща се в УПИ ХІХ-3, /с идентификатор 10135.2556.196/, кв. 621, 5 м.р., ул. „Топра Хисар“ № 20, гр. Варна
А-49/03.06.2022г. 62/09.04.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IV-172-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.2553.172/, кв.4, по плана на 25м.р., ул.„Кокиче“ № 10, гр.Варна
А-50/10.06.2022г. 6/18.01.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Комплекс жилищни сгради - ІІ-ри етап - Сграда 2, находящ се в УПИ ХХІХ-1680, 1883-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.2563.1680, кв. 7, по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна
А-51/14.06.2022г. 176/10.10.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ С ПОДЗЕМНИ СКЛАДОВЕ, находящ се в УПИ VІI-012033, /с идентификатор 72709.12.99/, кв. 7, по плана на местност  „Пред гробищата“, землище с. Тополи, община Варна
А-52/14.06.2022г. 40/25.02.2021, Зап. № А-18/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна, Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В1; Етап 18: сграда тип А; Етап 19: сграда тип А; Етап 20: сграда тип А; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В1, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип А, гараж; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2; Етап 45: сграда тип В2; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип А, гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В 2'; Етап 58: сграда за общо ползване.
А-53/27.06.2022г. 198/22.12.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА с търговски и обслужващи обекти, магазин за хранителни стоки и открит паркинг, находящ се в УПИ ХХІ-1759,1760,1761-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.3513.1964/, кв. 14, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 3, гр. Варна
А-54/06.07.2022г. РПП 98/2022 чл. 62, ал. 2 от АПК Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.1303.1.32 "Друг вид самостоятелен обект в сграда" в "Жилище", находящ се в сграда с идентификатор 10135.1501.1303.1, УПИ ХІ-11,12, кв. 284а, по плана на 9-ти м.р., ул. "Акад. Никола Обрешков" № 13, гр. Варна
А-55/20.07.2022г. 122/11.08.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ-сграда 1 - етап І и сграда 2 - етап ІІ, находящ се в УПИ ХVІІ-581, с идентификатор 10135.4503.745, кв. 8, по плана на СО "Балъм дере", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
А-56/20.07.2022г. 139/23.09.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ-къща 1-етап І-ви, къща 2 и къща 3-етап ІІ-ри, находящ се в УПИ ІІІ-94-"за жилищна сграда", с идентификатор 10135.2568.94, кв. 38, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-57/20.07.2022г. 126/20.07.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  Складове с офиси, находящи се в УПИ XLIX-753„за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения“, /с идентификатор 10135.3514.753/, кв.11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
А-58/20.07.2022г. РПП 100/2022 чл. 62, ал. 2 от АПК Промяна предназначение на обект 10135.3516.41.1.13 "за склад" в "Жилище", находящ се в УПИ ХХХVІІ-1648, кв. 20, по плана на кв. "Виница", гр. Варна
А-59/21.07.2022г. 53/29.03.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Пункт за разкомплектоване на ИУМПС и тръбен кладенец, находящ се в УПИ V–237-„за производствена, складова, търговска дейност и третиране на отпадъци, разкомплектоване на ИУПМС“, /с идентификатор 10135.4507.237/, кв. 9, по плана на Производствена зона „МЕТРО“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 
А-60/25.07.2022г. 116/10.07.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА – реконструкция /настрояване/, пристрояване, находящ се в УПИ ІX-58-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1508.58/, кв. 730, по плана на 3-ти м.р., ул. „Македония“ № 40, гр. Варна
А-61/29.07.2022г. 40/25.02.2021, Зап. № А-18/2022, Зап. № А-52/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна, Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктураЕтап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В1; Етап 18: сграда тип А; Етап 19: сграда тип А'; Етап 20: сграда тип А; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В1, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2'; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип А, гараж; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2'; Етап 45: сграда тип В2'; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2'; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип А', гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В 2'; Етап 58: сграда за общо ползване.
А-62/03.08.2022г. ИИБ Удостоверение № 102/2022 чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "ТЕРАСИТЕ" ІІІ-ти етап: жилищен блок Б-1, находящ се в УПИ VІ-67, с идентификатор 10135.4019.109, кв. 1, по плана на местност "Терасите", гр. Варна
А-63/11.08.2022г. 139/12.08.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-445, /с идентификатор 10135.4505.445/, кв. 16, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“-Ім.р., ул. „Цанко Церковски“ №3, гр. Варна
А-64/11.08.2022г. 136/16.09.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-760, с идентификатор 30497.501.760, кв. 6, по плана на с. Звездица, община Варна
А-65/18.08.2022г. 132/15.09.2021, Зап. № А-20/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ VІ-5-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.4022.117/, кв. 4, по плана на местност „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
А-66/30.08.2022г. 25/07.02.2018, зап. № А-18/2019, Зап. № А-83/2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с 10 броя магазини и манипулационна към медицинска лаборатория, находяща се в УПИ V-2562, кв.15, /с идентификатор 10135.5502.142/, по плана на 27м.р., ул.„Народни Будители“ №3А, гр.Варна, І-ви етап: Многофамилна жилищна сграда с 5 броя магазини, манипулационна към медицинска лаборатория, ІІ-ри етап: 5 броя магазини за промишлени стоки
А-67/08.09.2022г. 3/11.01.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХІ–314-„за жилищни сгради и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.398/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 
А-68/09.09.2022г. Удостоверение № 113 от 25.08.2022г. за въвеждане в експлоатация чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ, находящ се в УПИ ІV-131=511, ПИ 10135.3511.511, кв. 2, по плана на ж.к. "Възраждане"-І-ви м.р., гр. Варна
А-69/12.09.2022г. 91/25.05.2022 чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, вход "А" - Общежитие от апартаментен тип, вход "Б" - жилищна част, находящ се в УПИ IX-1, с идентификатор 10135.4022.60, кв. 3, по плана на местност "Джанаварски път" и "Караулницата", гр. Варна 
А-70/14.09.2022г. 222/02.12.2019, Зап. № А-68/2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /етап 1-сграда „А“, етап 2-сграда „Б“, етап 3-сграда „В“, етап 4-сграда „Г“/, находящ се в УПИ ІІ, /с идентификатор 10135.3511.636/, кв.6, по плана на ПЗ „Планова“, гр.Варна
А-71/16.09.2022г. 182/02.12.2021 чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ     МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-19, /с идентификатор 10135. 1508.20/, кв. 706, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна
А-72/16.09.2022г. 43/17.03.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Жилищна сграда с магазин, находящ се в УПИ VIII-976„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5403.5079/, кв. 4, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, етап 1-Жилищна сграда с магазин, етап 2-частичен подземен гараж
А-73/21.09.2022г. 32/12.02.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-6,6а,7,8,8а, /с идентификатор 10135.1030.397/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. "Пейо Яворов", № 48,48а,50,52,52а, гр. Варна
А-74/26.09.2022г. 91/27.05.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС от затворен тип „СВЕТЛИНА“ с подземни гаражи и ограда, находящ се в УПИ II-„за жилищно остроителство“, /с идентификатор 10135.3511.531/, кв. 15, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., бул. „Република“ № 121, гр. Варна; Етап 1 – секция "В", секция "Г" и секция "И";Етап 2 – секция "А"-вход 1, секция "Б"-вход 2-ходземно ниво кота ±0,00 ;Етап 3 – секция "Д"-вход 7, подземно ниво кота -0,75, Етап 4-секция "Е"-вход 8 и секция "Ж"-вход 9 и 10-подземно ниво на кота -3,50
А-75/28.09.2022г. 227/05.12.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин за хранителни стоки, находящ се в УПИ VІ-1429-"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.3512.1429, кв. 2, по плана на ж.к. "Младост" - ІІ-ри м.р., гр. Варна
А-76/30.09.2022г. 111/02.07.2018 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находащ се в УПИ XX-1970, кв. 141, с идентификатор 10135.2517.5336, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
А-77/10.10.2022г. 130/02.08.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ VI-203,204-"за сграда да смесено предназначение, ПГ и трафопост", /с идентификатор 10135.2562.274/, кв. 48, по плана на гр. Варна
А-78/11.10.2022г. 99/2011, Зап. № 109/2014, Зап. № 73/2017 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-51.108, кв. 202, по плана на 12-ти м.р., /ул. “Владая” №3А/, гр. Варна
А-79/13.10.2022г. 43/01.03.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Жилищна сграда, находящ се в УПИ II-33„за жил.стр., зав.за общ.хр. и озел.“, /с идентификатор 10135.2553.1933/, кв. 62, 25-ти м.р., гр. Варна
А-80/25.10.2022г. 64/01.04.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-4, /с идентификатор 10135.1501.822/, кв. 313, по плана на 9-ти м.р., ул. Антон Неделчев“ № 16, гр. Варна
А-81/26.10.2022г. 66/05.04.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІ-135,136-"за общ.обсл., жилища и ТП", с идентификатор 10135.2569.136, кв. 34, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-82/26.10.2022г. 176/2020 на р-н Приморски, Зап. № 15/2021 на район Приморски чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ДВА БРОЯ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПОДПОРНИ СТЕНИ, Първи етап: "Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени", Втори етап: "Еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени и басейн", находящ се в УПИ ІІ-477, ПИ 10135.2522.425, нов ПИ 10135.2522.1299, кв. 17, стар кв. 26, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
А-83/28.10.2022г. 256/28.12.2007, Зап. № 12/2014, Зап. № 8/2017 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “МОРСКО ОКО”,  находящ се в УПИ І-48-”за хотелски к-с”,  кв. 12,  по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр. Варна
А-84/31.10.2022г. 36/09.03.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-577, /с идентификатор 10135.3515.577/, кв. 50, по плана на 16-ТИ м.р.-север, ул. „Елин Пелин“ № 27, гр. Варна
А-85/07.11.2022г. 386/17.10.2010, Зап. № 37/2014 и Зап. № 4/2016 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, находящ се в УПИ VІ-5511.752, стар ч. 72187, № 730, кв. 21, по плана на к.з. "Прибой", землище "Галата", гр. Варна, І-ви етап: сгради 6,7 и 8 и паркинг за 21 автомобила и ІІ-ри етап: сграда 5
А-86/08.11.2022г. 198/22.12.2021, Заповед № А-53/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА с търговски и обслужващи обекти, магазин за хранителни стоки и открит паркинг, находящ се в УПИ ХХІ-1759,1760,1761-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.3513.1964/, кв. 14, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 3, гр. Варна
А-87/14.11.2022г. 40/25.02.2021, Заповед № А-18/2021, Заповед № А-52/2022, Заповед № А-61/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна,  Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В4 и гараж; Етап 18: сграда тип А'; Етап 19: сграда тип А'; Етап 20: сграда тип А; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В5, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2'; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип Б5; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2'; Етап 45: сграда тип В2'; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2'; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип А', гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В 2'; Етап 58: сграда тип Е.
А-88/16.11.2022г. 19/14.02.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни гаражи, находящ се в УПИ ІІІ-141, /с идентификатор 10135.2563.2050/, кв. 48, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, І-ви етап: сграда А до кота ±0,00????=51,00, вход А1 и вход А2, вертикална планировка и благоустройство източно и южно от входове А3 и А4;ІІ-ри етап: вход А3 и вход А4, вертикална планировка и благоустройство западно от входове А3 и А4;ІІІ-ти етап: сграда Б до кота +5,80????=58,60, вход Б1 и вход Б2 изцяло, вертикалната планировка и благоустройство източно от входове Б3 и Б4;ІV-ти етап: вход Б3 и вход Б4, вертикална планировка и благоустройство западно и северно от входове Б3 и Б4;
А-89/16.11.2022г. 114/16.07.2019, Заповед № А-23/2020, Заповед № А-61/2020, Заповед № А-26/2021, Заповеуд № А-19/2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ и ограда, находящ се в УПИ ХVІ-590, /с идентификатор 10135.73.590/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна, І-ви етап: блок 4, ІІ-ри етап: блок 1 и ІІІ-ти етап: блок 2 и блок 3
А-90/21.11.2022г. 118/13.06.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-18, /с идентификатор 10135.2560.306/, кв. 12, по плана на 18-ти м.р., ул. „Тодор Икономов“ № 1, гр. Варна
А-91/02.12.2022г. 106/07.07.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Реконструкция, преустройство, надстройка и пристройка на Прозводствена база за противопожарна техника и спасителни средства с офисна част и покрит паркинг, находящ се в УПИ ХХХІ-1038,1039, с идентификатор 10135.3514.502, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
А-92/02.12.2022г. 162/13.09.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Хотелска сграда 3 ⃰ и външен басейн, находящ се в УПИ ІV-11 „за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.2570.46/, кв. 5, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
А-93/08.12.2022г. 219/25.11.2022 чл. 62, ал. 1 от АПК СГРАДА ЗА РЕМОНТНИ УСЛУГИ, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.5404.1681, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
А-94/13.12.2022г. 54/18.04.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находящ се в УПИ ХІ-4, /с идентификатор 10135.1.356/, кв. 167, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 20, гр. Варна
А-95/16.12.2022г. 98/03.09.2013 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-446, /идентификатор 10135.5502.372/, кв. 25, по плана на 27-ми м.р., /ул. „Кишинев” № 7/, гр. Варна
А-96/20.12.2022г. 10/19.01.2021, Заповед № А-71/17.09.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ ІІІ-300002-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.289/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
А-97/29.12.2022г. 104/06.06.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-26,28,29-„за жилищно строителство, /с идентификатор 10135.1503.1024/, кв. 355, по плана на 10-ти м.р., ул. „Радецки“/“Рали Мавридов“, гр. Варна
А-98/29.12.2022г. 178/24.08.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-182, /с идентификатор 10135.5502.196/, кв. 28, по плана на 27-ми м.р., ул. „Народни будители“ № 35, гр. Варна