Решения за одобряване на ПУП - чл.129,ал.1 от ЗУТ

Решения на общински съвет - Варна за одобряване на ПУП на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

1 ГОДИНА-ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ  НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
2 2018-35-1403-8 ПУП-ПРЗ за УПИ V-208,210 „за общ. обсл., хотел, озеленяване и ТП”, кв. 16, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, Община Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2018-35-1403-8/ 
3 2018-36-1434-4 ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-89 „за жилищни сгради“, кв. 37, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2018-36-1434-4/ 
4 2018-36-1435-4 ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-11 „за хотел, жилища и ТП“ и УПИ Х-11 „за болница“, кв. 11, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2018-36-1435-4/ 
5 2019-39-1564-2 ПУП-ПРЗ на „Аспарухов парк“, община Варна и улична регулация между о.т.35, о.т.34, о.т.33, о.т.32, о.т.31, о.т.30, о.т.25, о.т.26, о.т.27, о.т.28, о.т.29, о.т.549, о.т.24, о.т.23, о.т.22 и о.т.1 http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1564-2/ 
6 2019-39-1565-2 ПУП-ПРЗ за УПИ V-704 „за курортни сгради и озеленяване”, кв. 2, по плана на КК „Златни пясъци”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1565-2/ 
7 2019-39-1566-2 ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-710 „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 37, по плана на КК „Златни пясъци”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1566-2/ 
8 2019-39-1567-2 ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-228 „за хотелски комплекс”, кв. 36, по плана на КК „Златни пясъци”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1567-2/ 
9 2019-39-1568-2 ПУП-ПР за УПИ І-26 „за общ. обсл., уч. център, поч. дом и ТП“, кв. 1, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1568-2/ 
10 2019-41-1737-5  ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-264,265,266 „за жилищни сгради“, кв. 18, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1568-2/ 
11 2019-39-1562-2 ПУП-ПУР, изменение на улична регулация в участъка от бул. „Съборни“ до бул. „Ген. Колев“ от о.т.3203 до о.т.3206 в кв. 433, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1562-2/ 
12 2019-44-1839-5 ПУП-Парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море при КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“ http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-44-1839-5/
13 2019-44-1840-5 ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-594,565 и УПИ ІІІ-562,566,567 „за градска болница“ и план за улична регулация от о.т.3686 до о.т.1334, кв. 400, по плана на 10 м.р., гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-44-1840-5/
14 2020-4-184-7 ПУП-ПРЗ за УПИ Х-154 „за жил. сгради и трафопост“, кв. 6, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна http://agup.varna.bg/pup/2020/2020-4-184-7/
15 2020-4-185-7 ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4044011; УПИ VІІ-4044037; УПИ VІІІ-4044012 и УПИ Х-4044086, кв. 9, по плана на ЗПЗ ІІ част, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2020/2020-4-185-7/
16 2020-10-483-6 ПУП-ПРЗ за УПИ VI-318,334 „за жил. сграда и ТП“, кв. 24, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2020/2020-10-483-6/
17 2020-10-484-6 ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-135,136 „за общ. обсл., жилища и ТП“, кв. 34, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2020/2020-10-484-6/
18 2020-10-485-6 ПУП-ПРЗ за УПИ IX-314 „за жил. сгради и ТП“ и УПИ Х-314 „за хотел, общ. обсл. и жил. сгради и ТП“, кв. 19, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2020/2020-10-485-6/
19 2020-10-486-6 ПУП-ПРЗ за УПИ: V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, X-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“ от кв. 13 и УПИ: I-300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, X-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища и ТП“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300 „за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т.375 до о.т.395, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2020/2020-10-486-6/
20 2021-17-591-8 Поправка очевидна фактическа грешка в Решение №485-6(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна http://agup.varna.bg/pup/2021/2021-17-591-8/
21 2021-17-590-8 ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ VII-30 „за жил. сгради“ и УПИ VIII-30 „за жил. сгради“, кв. 30, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2021/2021-17-590-8/
22 2021-17-589-8 ПУП-ПРЗ за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, м-ст „Трошеви ниви” и м-ст „Кюклюк“, район „Вл. Варненчик”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2021/2021-17-589-8/
23 2021-21-690-3 ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ І-671,672 „за жилищни нужди“, кв. 36, по плана на КК „Златни пясъци”, общ. Варна http://agup.varna.bg/pup/2021/2021-17-589-8/
24 2021-21-691-3 ПУП-ПРЗ за УПИ І-85 „за жилищно строителство и ТП“, кв. 37, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2021/2021-17-589-8/
25 2021-21-692-3 ПУП-ПРЗ за кв. 17, кв. 19, кв. 20 и УПИ ХХІІІ-490 „за техническа инфраструктура и трафопост“, кв. 18 по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., както и улична регулация от о.т. 93 до о.т. 87 и от о.т. 105 през о.т. 106 до о.т. 118 и през о.т. 134 до о.т. 99 в обхват на ПИ 10135.3525.5, ПИ 10135.3525.2, 10135.3525.3, 10135.3525.6, 10135.3525.7, 10135.3525.8, 10135.3525.9, ПИ 10135.3511.490, ПИ 10135.3511.1426 и ПИ 10135.3511.1427 по КК на район „Младост“, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2021/2021-17-589-8/
26 2022-31-1165-8 ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-98,260,39,41 „за нискоетажно жил. стр. и ТП“, кв. 27, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2022/2022-31-1165-8/
27 2023-34-1258-10 ПУП-ПП за канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с.Каменар http://agup.varna.bg/pup/2023/2023-34-1258-10/