Разрешения за строеж 2022 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект:
1/04.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-общ. /с идентификатор 30497.501.100/, по плана на с. Звездица, община Варна
2/11.01.2022г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /втори етап – блок „В“ и блок „Г“/, находящ се в УПИ ІІ-208„за жилищни сгради“, кв. 12 /с идентификатор 10135.3511.182/, по плана на ж.к. „Възраждане“-Івим.р., гр. Варна
3/11.01.2022г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХІ–314-„за жилищни сгради и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.398/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
4/12.01.2022г. Преустройство на магазин „ЗОРА“ в сграда с идентификатор 10135.4508.192.1, находящ се в УПИ I-29010, /с идентификатор 10135.4508.192/, кв. 3, зона ОП-3, район „Вл. Варненчик“, община Варна
5/13.01.2022г. Вътрешно преустройство на търговска зала на едроплощен хипермаркет Кауфланд Варна 2-Трошево, находящ се в УПИ ХХІІ-556, кв.27, /с идентификатор 10135.3516.158/, по плана на 26-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Варна
6/17.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІI-36, /с идентификатор 10135.5065.53/, кв. 65, по плана на м-ст Патрабана, р-н Аспарухово, Община Варна
7/17.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-304, /с идентификатор 10135.4505.304/, кв. 3, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна
8/19.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-360, /с идентификатор 10135.5545.360/, кв. 33, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна
9/21.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-187, /с идентификатор 10135.3511.1478/, кв. 1, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна
10/25.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-138-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2554.138/, кв. 30, по плана на 24-ти м.р., ул. „Железни врата“ № 41, гр. Варна
11/26.01.2022г. ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящи се в УПИ LХ-20, с идентификатор 10135.2054.51, кв. 207, по плана на местност “Коджа тепе“, гр. Варна
12/26.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-2, /с идентификатор 10135.1026.371/, кв. 567, по плана на 14-ти м.р., ул. "Гоце Делчев", гр. Варна
13/27.01.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІI-5208, 5209-„за жил.стр.“ /с идентификатор 10135.2552.5356/, кв. 227, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
14/27.01.2022г. Основен ремонт на покрив на еднофамилна вилна сграда, с идентификатор 38354.502.11.2, находяща се в УПИ ХV-47, /с идентификатор 38354.502.11/, кв. 1, по плана на Вилна зона „Лазур“, землище с. Константиново, община Варна
15/31.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находящ се в УПИ ІІІ-228-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5426.3206/, кв. 54, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
16/07.02.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІ-73, /с идентификатор 30497.13.104/, кв. 23, по плана на с. Звездица, гр. Варна
17/07.02.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ, находящ се в УПИ ХІV-280, /с идентификатор 72709.501.280/, кв. 55, по плана на с. Тополи, община Варна
18/11.02.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІХ-81-"за смесено предназначение", с идентификатор 10135.1508.81, кв. 728, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна
19/14.02.2022г. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни гаражи, находящ се в УПИ ІІІ-141, /с идентификатор 10135.2563.2050/, кв. 48, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, І-ви етап: сграда А до кота ±0,00??=51,00, вход А1 и вход А2, вертикална планировка и благоустройство източно и южно от входове А3 и А4;ІІ-ри етап: вход А3 и вход А4, вертикална планировка и благоустройство западно от входове А3 и А4;ІІІ-ти етап: сграда Б до кота +5,80??=58,60, вход Б1 и вход Б2 изцяло, вертикалната планировка и благоустройство източно от входове Б3 и Б4;ІV-ти етап: вход Б3 и вход Б4, вертикална планировка и благоустройство западно и северно от входове Б3 и Б4;
20/16.02.2022г. ХРАНИЛИЩЕ ЗА ГОРИМИ ТЕЧНОСТИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ, находящ се в УПИ I-110-„за пречиствателна станция“, /с идентификатор 10135.5501.110/, кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
21/16.02.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХV-2202, /с идентификатор 10135.5404.4832/, кв. 32, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
22/23.02.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-6, /с идентификатор 10135.1030.101/, кв. 554, по плана на 14-ти м.р., ул. „Григор Пърличев, № 18, гр. Варна
23/25.02.2022г. СНЕКБАР И ПУЛ БАР, представляващи допълващо застрояване към ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUAHOUSE“, III-ти етап, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517-„за хотелски комплекс, аквапарк и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
24/28.02.2022г. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 10135.5502.53, представляващ УПИ ХІV, кв. 8, по плана на 27-ми м.р., ул. „Белгород“ № 8-8а, по проект: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RGOР001-1.002-0007-С01 по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25/28.02.2022г. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 10135.5502.65, представляващ УПИ VІІ, кв. 7, по плана на 27-ми м.р., ул. „Ростов“ № 7, по проект:„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансиран по Административен договорза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RGOР001-1.002-0007-С01 по оперативнапрограма „Региони в растеж“ 2014-2020
26/01.03.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяа се в УПИ ХV-586-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.73.586/, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
27/01.03.2022г. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, АСАНСЬОР И ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ LII-555,556,557 /с идентификатор 10135.3506.1718/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна
28/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. „Ростов“ № 12-12а по проект № BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.5502.73, Община Варна
29/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.1507.578, Община Варна
30/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород“ № 6 по проект №BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.5502.52, Община Варна
31/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород“ № 14 по проект № BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.5502.56, Община Варна
32/02.03.2022г. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 10135.5502.55, представляващ УПИ ХVІ, кв. 8, по плана на 27-ми м.р., ул. „Белгород“ № 12, по проект: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RGOР001-1.002-0007-С01 по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
33/04.03.2022г. ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ, находящ се в УПИ ХІІ-336-„за обществено обслужване и пункт за изваряване на ракия“, /с идентификатор 72709.501.336/, кв. 34, по плана на с. Тополи, община Варна, Първи етап: производствено помещение; Втори етап: склад, битовка, сервиз
34/07.03.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІ-2610,259, /с идентификатор 10135.2555.2678/, кв. 4, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
35/07.03.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІ-9-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.1.403/, кв. 170, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 31, гр. Варна
36/08.03.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, подпорни стени и открит басейн до 100м?, находящ се в УПИ ХХVІ-3010,3521,3522, /с идентификатор 10135.5545.4218/, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна
37/09.03.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-811-„за жил.стр.“/с идентификатор 10135.1501.1373/, кв. 317, по плана на „9-ти м.р., ул. „Димитър Станчев“ № 6, гр. Варна
38/14.03.2022г. ПРИСТРОЙКА КЪМ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ТИП "ЛИДЛ" /LIDL/, находящ се в УПИ ХІІІ-882-"за търговия, обществено обслужване и трафопост", кв. 151/с идентификатор 10135.5506.999/, 29-ти м.р., кв. "Аспарухово", гр. Варна
39/16.03.2022г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ПАРКИНГ, находящ се в УПИ VІІ-1432-„за обществено обслужване, жилищно строителство и паркинг“, /с идентификатор 10135.3512.1432/, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“ – ІІ м.р., ул. „Вяра“ № 1, гр. Варна
40/21.03.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-29,30, с идентификатор 10135.1501.1375, кв. 295г, по плана на 9-ти м.р., ул. "Цар Иван Срацимир" № 53, гр. Варна
41/24.03.2022г. Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по Урология, находяща се на дванадесети етаж на основната сграда в блок 7,с идентификатор 10135.2555.2677.9 и блок 8, с идентификатор 10135.2555.2677.13 на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, в УПИ І-330-"за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП", кв. 9, ПИ с идентификатор 10135.2555.2677, по плана на 23-ти м.р., местност "Сотира", бул. "Христо Смирненски" № 1, гр. Варна
42/24.03.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-2, /с идентификатор 10135.4018.24/, кв. 24, по плана на район „Вл. Варненчик“, местност „Кьор бунар“, гр. Варна
43/30.03.2022г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІI-2033, /с идентификатор 10135.3513.2038/, кв.11, по плана на 26м.р., гр.Варна.
44/31.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-73-„за жил.стр.“, /с идентификатор 30497.502.319/, кв. 4, по плана на СО „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна
45/01.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-4875-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5404.4836/, кв. 33, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
46/07.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-32„за жилищно строителство и озеленяване/с идентификатор 10135.2553.1934/, кв. 62, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
47/08.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-863, /с идентификатор 30497.505.1042/, кв. 57, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, община Варна
48/08.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІI-200-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1.200/, кв. 155, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 5, гр. Варна
49/11.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV–300-„за жилища“, /с идентификатор 10135.2569.426/, кв. 13, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
50/11.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-213, /с идентификатор 10135.2557.213/, кв.701, 2м.р., ул.„Иван Аксаков“ №25, гр.Варна.
51/12.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІ-575, /с идентификатор 72709.501.575/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
52/13.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с къща за гости за сезонно ползване и допълващо застрояване – лятна кухня, басейн, гараж и подпорни стени, находящ се в УПИ ІІ-1, /с идентификатор 30497.15.99/, кв. 106, по плана на с. Звездица, община Варна
53/13.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-201-„за жилищно“,/с идентификатор 10135.3513.2054/, кв. 1089, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
54/18.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находящ се в УПИ ХІ-4, /с идентификатор 10135.1.356/, кв. 167, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 20, гр. Варна
55/18.04.2022г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ VІІІ-7„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 72709.12.89/, кв.1, по плана на с.Тополи, Община Варна
56/18.04.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ V-„за смесено предназначение /с идентификатор 10135.2554.54/, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., ул. “Студентска“ № 9, гр. Варна
57/19.04.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІІ-261„за смесено предназначение /с идентификатор 10135.3512.261/, кв. 16, по плана на ж.к. “Младост“ І м.р., гр. Варна
58/21.04.2022г. Пристройка и преустройство на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ VІ-224„за търговия, обществено обслужване и паркинг“, кв.5, /с идентификатор 10135.3512.1433/, 2м.р., ж.к.„Младост“, гр.Варна.
59/21.04.2022г. РЕСТОРАНТ, находящ се в УПИ VІI-490-„за обществено обслужване“ /с идентификатор 10135.4505.490/, кв. 26, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна
60/26.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІ-9-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.1.403/, кв. 170, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 31, гр. Варна
61/28.04.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-21„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2559.165/, кв. 791, по плана на 17-ти м.р, ул. „Д-р Анастасия Головина“ № 14, гр. Варна
62/29.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и допълващо застрояване - гараж, находящ се в УПИ XII-2748, с идентификатор 10135.2517.5445, кв. 132, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
63/03.05.2022г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ+, находящ се в УПИ VIII-538, с идентификатор 10135.3514.814, кв. 22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
64/04.05.2022г. Цялостен/основен ремонт на теренна настилка на стадион "Локомотив", находящ се в УПИ XV-12,478-"за спорт и възстановителни дейности", кв. 27, по плана на 26-ти м.р., с идентификатор 10135.3516.163, гр. Варна
65/05.05.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIII-649, с идентификатор 10135.5510.649, кв. 8, по плана на кв. "Галата", гр. Варна
66/05.05.2022г. КЛИНИЧНА И ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА /СМДЛ/ „РАМУС“, и „Кафе сладкарница“, представляващи преустройство и смяна на предназначението на „търговски площи“ с идентификатор 10135.2555.320.1.202, 10135.2555.320.1.203, и помещение с идентификатор 10135.2555.320.1.201, в приземен етаж в „Сграда със смесено предназначение, с обществено обслужваща и търговска част, с жилища и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІ-1518, кв.2 /с идентификатор 10135.2555.320/, по плана на 23тим.р., гр.Варна
67/09.05.2022г. НОВА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 48 "РАН БОСИЛЕК", находящ се в УПИ II-"за детска градина", с идентификатор 72709.501.250, кв. 36, по плана на с. Тополи, община Варна
68/10.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХI-833, /с идентификатор 10135.2575.1027/, кв. 43, по плана на кв. „Виница“, ул. „Св. Св. Константин и Елена“ № 13, гр. Варна
69/10.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-293-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.51.293/, кв.2263, по плана на 12-ти м.р., гр. Варна
70/11.05.2022г. Надстрояване на склад за технически стоки, находящ се в УПИ ХVІII-450„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.909/, кв. 30, по плана на ЗПЗ, р-н „Вл.Варненчик“, гр.Варна
71/12.05.2022г. Еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени и ограда, находящи се в УПИ ІХ-3118 /с идентификатор 10135.5426.3136/, кв.37, по плана на С.О.„Ракитника“, р-н Аспарухово, гр.Варна
72/12.05.2022г. Еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени и ограда, находящи се в УПИ VІІІ-3117 /с идентификатор 10135.5426.3135/, кв.37, по плана на С.О.„Ракитника“, гр.Варна
73/12.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи и общежитие, находящ се в УПИ Х-249, /с идентификатор 10135.2555.249/, кв. 3, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, район „Приморски“, гр. Варна
74/12.05.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-3191, /с идентификатор 10135.5545.4196/, кв. 26, по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна
75/12.05.2022г. КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находящ се в УПИ ХХІ-19, /с идентификатор 10135.73.667/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна, Етап І – блок 5, блок 6 и подземни гаражи, Етап ІІ – блок 7, блок 7А и блок 8
76/13.05.2022г. Производствено-складова сграда, находяща се в УПИ І-300001„за производствена, складова дейност“, /с идентификатор 10135.4507.290/, кв.6, по плана на ПЗ „Метро“, гр.Варна
77/13.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-19, /с идентификатор 10135.1.1059/, кв. 162а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Тодор Влайков“ № 21, гр. Варна
78/13.05.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІІ-537,541-„за жил. стр.“, /с идентификатори 10135.1.537 и 10135.1.541/, кв. 179, по плана на 11-ти м.р., ул. „Густав Вайганд“ № 14-16, гр. Варна
79/13.05.2022г. СГРАДА ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ТРАФОПОСТ И ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в УПИ I-1424-"за обслужващи дейности", с идентификатор 10135.1507.1180, кв. 31, по плана на 8-ми м.р., ул. "Стефан Стамболов" № 16, гр. Варна
80/16.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-1918„за жил.стр. и озел.“, /с идентификатор 10135.2553.1935/, кв.62, 25м.р., ул.„Прилеп“ №66, гр.Варна
№ РС обект:

Разрешения за строеж 2022 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.