Разрешения за строеж 2021 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/05.01.2021г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.282.1.12 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІ-1581, /с идентификатор 10135.5506.282/, кв. 138, по плана на 29-ти м.р., ул. „Моряшка“ № 7, гр. Варна Мария Иванова Недялкова и Ивелина Иванова Недялкова
2/07.01.2021г. РЕСТОРАНТ, находящ се в УПИ І–64,69,206,207-„за обществено обслужване, озеленяване, спорт и атракции, ТП и КПС“, /с идентификатор 10135.2569.305/, кв. 15, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД
3/08.01.2021г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІІ-1018-„за жилищно и курортно строителство“, /с идентификатор 10135.2573.1221/, кв. 10, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна, Етап І: Сграда 1 и благоустройствена стена, Етап ІІ: Сграда 2 „КАЛИНДРА“ ЕООД
4/11.01.2021г. Надстрояване с 3 етажа на съществуваща двуетажна сграда и промяна предназначение н ачаст от сграда в хостел, находящ се в УПИ ХІ-800-"за общ.обсл.", /с идентификатор 10135.1506.541/, кв. 141, по плана на 7-ми м.р., ул. "Д-р Заменхоф" № 40, гр. Варна "ХИЛС БИЛД" ООД
5/11.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ХVІІІ-3086, /с идентификатор 10135.5426.3188/, кв. 59, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Десислава Пенчева Пенчева
6/18.01.2021г. Комплекс жилищни сгради - ІІ-ри етап - Сграда 2, находящ се в УПИ ХХІХ-1680, 1883-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.2563.1680, кв. 7, по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна "ПЛАНЕКС" ЕООД
7/18.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-23, /с идентификатор 10135.1501.1364/, кв. 295г, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина“ № 56, гр. Варна „ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС“ ООД, Георги Илиев Иванов, Наталия Симеонова Кискинова,Юлия Николова Иванова, Илия Георгиев Илиев и Нина Колева Илиева
8/19.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-76, /с идентификатор 10135.3511.1536/, кв. 9, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна Иван Тодоров Тодоров, Танка Петрова Тодорова, Еленка Тодорова Транакиева, Димитър Дуков Транакиев, Калина Красимирова Кирилова, Кремена Димитрова Транакиева, Тодор Иванов Тодоров, "КУЛИНСКИ ИНВЕСТ" ЕООД
9/19.01.2021г. Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ І-300001-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.290/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна "МАЙТ" ЕООД
10/19.01.2021г. Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ ІІІ-300002-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.289/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна "МАЙТ" ЕООД
11/21.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-1313, /с идентификатор 10135.5403.5283/, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Мирослав Севделинов Манчев, Елеонора Евгениева Пателева
12/26.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІІ-1098, /с идентификатор 10135.5426.3155/, кв. 2, по плана на СО „Ракитника“, район "Аспарухово", гр. Варна Николай Павлов Трифонов
13/26.01.2021г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛИ, находящ се в УПИ ІV-4-"за производствено-складова и търговска дейност", /с идентификатор 72709.12.4/, по плана на с. Тополи, община Варна "ЛОРДИ" ЕООД
14/27.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-939, /с идентификатор 30497.504.2001/, кв. 72, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, община Варна Златомир Захариев Козарев и Татяна Иванова Козарева
15/27.01.2021г. Обновяване на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.3511.1035, 10135.3511.10.4, 10135.3511.10.3, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.3511.10, част от УПИ Елподстанция "Север" в ПЗ "Планова", гр. Варна, с административен адрес ж.к. "Възраждане", бл. 1а, вх. А, вх. Б, вх. В, във връзка с Национална програма за нерегийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците "ПОДСТАНЦИЯ СЕВЕР 1А", Община Варна
16/27.01.2021г. Промишлени сгради за складиране и заготовка на метали с административно-битови сектори, находящ се в УПИ ІІ-260001, с идентификатор 10135.4507.158, кв. 8, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна, І-ви етап: Сграда 2 с административно-битова част, ІІ-ри етап: Сграда 1 с административно-битова част Дора Стоянова Георгиева и Руска Стоянова Гурковска
17/28.01.2021г. СКЛАДОВЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В ГОРИМИ ОПАКОВКИ, находящ се в УПИ ІІ-70, /с идентификатор 72709.502.70/, кв. 3, по плана на ПЗ „Клисе баир, землище с. Тополи, община Варна, І-ви етап: изграждане на външни ВиК отклонения, Склад 1 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации, всички външни площадки и пътища обслужващи Склад 1 в парцела;ІІ-ри етап: изграждане на Склад 2 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации, външни площадки и пътища обслужващи Склад 2 в парцела;ІІІ-ти етап: изграждане на Склад 3 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации и всички външни обслужващи площадки и пътища в парцела „ДЕНСТА“ ООД
18/28.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-1708, /с идентификатор 10135.5501.2381/, кв. 58, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна Галина Тихомирова Тинева и Станимир Борисов Демирев
19/29.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ–271-„за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.271/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна Гергана Господинова Господинова, ФИНТРЕЙД“ ЕООД, Миляна Константинова Ношкова, Райна Димитрова Бонева, Розалина Христова Петрова, Петър Михайлов Петров, Светлана Николаева Николчева, Надежда Стефанова Грънчарова, Тонка Димитрова Костова, Стоян Николаев Янков
20/01.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІ-209, /с идентификатор 30497.502.209/, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна Добрин Димитров Добрев
21/02.02.2021г. ОГРАДА по страничните граници и дъното на УПИ ХI-202, кв. 14а /с идентификатор 30497.501.202/, по плана на с. Звездица, община Варна Боян Мартинов Безус и Анета Иванова Марева
22/02.02.2021г. Метална конструкция за външни климатични тела към „Търговски комплекс ПИКАДИЛИ ПАРК“, находящ се в УПИ ІІ-2482-„за търговски комплекс“, /с идентификатор 10135.536.85/, кв. 17, по плана на Съставна зона 2, „Салтанат“, Приморска зона, гр. Варна „АРМАДА 2010“ ЕООД, представялвяна от Светлана Георгиева Димова-Петрова
23/03.02.2021г. МОБИЛЕН МОДУЛ ЗА ГОРИВО, находящ се в УПИ ІV-23,24-„за бетонов възел“, /с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на местност „Трошеви ниви“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, представлявано от Атанас Желев Митев
24/08.02.2021г. Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на блок „А“, блок „Б“ и топла връзка /фоайе/, в „Сграда за предоставяне на социални услуги“, в УПИ IV-УПП „Труд“, /с идентификатор 10135.3513.148/, кв.7, по плана на 26м.р., ул. „Петко Стайнов“ №7, гр.Варна Община Варна
25/08.02.2021г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-202, кв.14а /с идентификатор 30497.501.202/, ул.„Касиопея“ №66-б, по плана на с.Звездица, община Варна Боян Мартинов Безус и Анета Иванова Марева
26/09.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – IV-ти етап, находящ се в УПИ XIV, /с идентификатор 10135.1.1005/, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна „ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ“ АД, представлявано от Пламен Христов Трайков
27/10.02.2021г. Допълващо застрояване - стопанска постройка, находящ се в УПИ XIII-481, /с идентификатор 30497.501.481/, кв. 19, ул. „Вега“ № 32, по плана с. Звездица, община Варна Йордан Янков Чернев
28/10.02.2021г. Склад с офиси и ограда, находящ се в УПИ XV-324„за склад с офиси“, /с идентификатор 10135.4507.340/, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна „4М Енерджи“ ООД, представлявано от Мирослав Иванов Митрофанов
29/11.02.2021г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-641, кв. 48 /с идентификатор 38354.501.281/, ул. „Витоша“ № 36-Б, по плана на с. Константиново, община Варна Николай Антонов Янчев
30/12.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИН, находящ се в УПИ І-47-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.2563.47/, кв. 18, по плана на 21-ви м.р., ж.к. "Бриз", гр. Варна "ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
31/12.02.2021г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ 726 /с идентификатор 10135.2723.726/, кв. 68, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна "КАНАЛ ТРЕЙД" ЕООД, представлявано от Николай Димитров Димитров
32/12.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-6,6а,7,8,8а, /с идентификатор 10135.1030.397/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. "Пейо Яворов", № 48,48а,50,52,52а, гр. Варна "РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС ВЛАДИСЛАВ" ЕООД, Иван Манолов Иванов, Златка Манолова Иванова, Славчо Димитров Иванов, Петранка Недева Иванова, Димитричка Желязкова Стамова, Иван Ламбов Стамов, Марина Ганчева Василева, Филка Великова Соколова, Татяна Василева Стоянова, Максим Василев Мирчев, Тодор Александров Коларов, Снежана Христова Янева - Коларова, Пенка Александрова Иванова, Иван Констадинов Иванов, Калиопка Димова Янкова и Христо Иванов Янков
33/15.02.2021г. „БАНКОВ ОФИС“, представляващ вътрешно преустройство на магазин 1.102 на кота ±0,00, блок 2 /оси 11-12 и U1-R/ в Търговски център Гранд Мол Варна, находящ се в УПИ V-590,591 /с идентификатор 10135.3516.142/, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“, № 2, гр. Варна „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Офер Миретцки
34/16.02.2021г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-121, /с идентификатор 10135.2510.2065/, кв. 7, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна Ангел Георгиев Чепишев
35/16.02.2021г. Комплекс от затворен тип - Многофамилна жилищна сграда, наодящ се в УПИ ХІІ-2031, /с идентификатор 10135.2552.2031/, кв. 174, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна "НАСКАР" ЕООД, представлявано от Атанас Маринов Иванов
36/19.02.2021г. Многофамилни жилищни сгради "Азур Премиум", обменно бюро, фризьорски салон, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки, ресторант-пицария, спортен център, басейни, подземни-гаражи и паркинги" етапно строителство, като І-ви етап: "Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 4АВ, сграда № 4С/, обменно бюро, фризьорски салон, магазини за хранителни и промишлени стоки, подземни гаражи и паркинги"; ІІ-ри етап: Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 3, сграда № 4D/, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки - 3 бр., ресторант-пицария, спортен център, басейни 2 броя, находящ се в УПИ ІV-318,334-"за жил.сгр. и ТП", /с идентификатор 10135.2569.396/, кв. 24, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "ЛАЗУР ФЕМИЛИ РИЗОРТ" ЕООД, представлявано от Филиз Амедова Каракашева
37/22.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ І-1418-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3511.1510/, кв. 27, по плана на ж.к. "Възраждане І м.р.", гр. Варна "ДЕЛТА ХИЛ 2020" ЕООД, представлявано от Златка Демирова Демирова; Златка Демирова Демирова и Община Варна
38/24.02.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVІІ-30-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.30/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД, представлявано от Кеворк Агоп Крикорян
39/24.02.2021г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни и надземни гаражи "Фемили Гардън" и допълващо застрояване-гаражи, находящ се в УПИ І-1777-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3513.1777/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна - Трети етап: сграда 7 "ЯВОР ГАРДЪН" ООД, представлявано от Мирослав Иванов Манолов и други
40/25.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна, Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В1; Етап 18: сграда тип А; Етап 19: сграда тип А; Етап 20: сграда тип А; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В1, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2; Етап 29: сграда тип В2; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В2; Етап 32: сграда тип А; Етап 33: сграда тип А; Етап 34: сграда тип А; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А; Етап 37: сграда тип D2; Етап 38: сграда тип D1; Етап 39: сграда тип А, гараж; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2; Етап 45: сграда тип В2; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип А, гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А, гараж; Етап 55: сграда тип А, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В2; Етап 58: сграда за общо ползване ЛАЗУР 2019“ ООД, представлявано от Лъчезар Йорданов Радев
41/26.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-879, /с идентификатор 10135.5403.5189/, кв. 58, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Стойко Антонов Душев
42/01.03.2021г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-56, /с идентификатор 10135.3516.56/, кв.3, по плана на 26м.р., ул.„Паско Желев“ №1, гр.Варна Ваня Тодорова Кузманова и Иван Стоянов Тодоров, Красимир Борисов Лечев и Дарина Илиева Лечева, Дияна Любенова Лечева, Пламен Тодоров Кузманов
43/01.03.2021Г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ II-33„за жил.стр., зав.за общ.хр. и озел.“, /с идентификатор 10135.2553.1933/, кв.62, 25м.р., гр.Варна „Кондор Комерс“ ЕООД, представлявано от Илиан Петров Владимиров, „Ринг Интернешънъл“ ООД, представлявано от Веско Йорданов Великов, Мария Вескова Йорданова, Веско Йорданов Великов, Николинка Вълканова Великова, Панчо Недев Панчовск, Илиана Дойчева Панчовска, Христо Христов Христов
44/02.03.2021г. СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ L-752-„за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения“, /с идентификатор 10135.3514.752/, кв. 11, по плана на ЗПЗ гр. Варна „СЛЪНЧОГЛЕД ПП“ ЕООД, представлявано от Пламен Петров Панайотов
45/04.03.2021г. ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДИ, находящ се в УПИ ХLV-818-„ за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.1028/, кв. 34, по плана на ЗПЗ гр. Варна АМАТА“ ООД, представлявано от Павлин Георгиев Панайотов
46/04.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-638, /с идентификатор 10135.2554.638/, кв. 23, по плана на 24-ти м.р., ул. „Жеравна“ № 8, гр. Варна Жечо Савов Димов, Димчо Савов Димов, Пенка Савова Николаева, Милчо Николов Маринов и Валентина Николова Маринова
47/05.03.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ХVІ-551, /с идентификатор 72709.501.962/, кв. 23, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 12-А, по плана на с. Тополи, община Варна Дияна Иванова Иванова
48/05.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-77-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1506.77/, кв. 139, по плана на 7-ми м.р., ул. „Халил Ефенди“ № 9, гр. Варна Диян Кръстев Томов, Еленка Панайотова Атанасова и Петя Атанасова Александрова
49/08.03.2021г. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособена позиция № 3: "Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район "Младост", ж.к. "Възраждане", бл. 4, вх. 1 и 2 Етажна собственост - Сдружение на собствениците "УСПЕХ", Община Варна
50/10.03.2021г. Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ ХХ-946, кв.62 /с идентификатор 30497.505.1057/, СО „Под село“, по плана на с.Звездица, община Варна Пламен Михайлов Паскалев и Виктория Христова Паскалева
51/11.03.2021г. Жилищна сграда, находящ се в УПИ XII-202, /с идентификатор 10135.3513.2039/, кв.1089, по плана на 26м.р., ул.„Чинар“ №9, гр.Варна Димитричка Борисова Каменова, Диана Димова Тодорова и Мария Спасова Минкова
52/12.03.2021г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩЕЖИТИЕ ОТ АПАРТАМЕНТЕН ТИП, находящ се в УПИ ХХV-1087,1110,1111,1149, /с идентификатор 10135.3514.529/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ГАЛЕРИЯ СТРОЙ“ ООД, представлявано от Теодора Георгиева Жекова
53/15.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-148, /с идентификатор 35211.501.280/, кв. 16, по плана на с. Казашко, община Варна Юлияна Лев Тодорова
54/18.03.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ІV-153-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2551.2212/, кв. 14, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна Янко Стефанов Петров и Ставра Янакиева Аврамова
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2021 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.