Разрешения за строеж 2021 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект:
1/05.01.2021г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.282.1.12 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІ-1581, /с идентификатор 10135.5506.282/, кв. 138, по плана на 29-ти м.р., ул. „Моряшка“ № 7, гр. Варна
2/07.01.2021г. РЕСТОРАНТ, находящ се в УПИ І–64,69,206,207-„за обществено обслужване, озеленяване, спорт и атракции, ТП и КПС“, /с идентификатор 10135.2569.305/, кв. 15, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
3/08.01.2021г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІІ-1018-„за жилищно и курортно строителство“, /с идентификатор 10135.2573.1221/, кв. 10, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна, Етап І: Сграда 1 и благоустройствена стена, Етап ІІ: Сграда 2
4/11.01.2021г. Надстрояване с 3 етажа на съществуваща двуетажна сграда и промяна предназначение н ачаст от сграда в хостел, находящ се в УПИ ХІ-800-"за общ.обсл.", /с идентификатор 10135.1506.541/, кв. 141, по плана на 7-ми м.р., ул. "Д-р Заменхоф" № 40, гр. Варна
5/11.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ХVІІІ-3086, /с идентификатор 10135.5426.3188/, кв. 59, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
6/18.01.2021г. Комплекс жилищни сгради - ІІ-ри етап - Сграда 2, находящ се в УПИ ХХІХ-1680, 1883-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.2563.1680, кв. 7, по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна
7/18.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-23, /с идентификатор 10135.1501.1364/, кв. 295г, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина“ № 56, гр. Варна
8/19.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-76, /с идентификатор 10135.3511.1536/, кв. 9, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна
9/19.01.2021г. Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ І-300001-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.290/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
10/19.01.2021г. Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ ІІІ-300002-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.289/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
11/21.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-1313, /с идентификатор 10135.5403.5283/, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
12/26.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІІ-1098, /с идентификатор 10135.5426.3155/, кв. 2, по плана на СО „Ракитника“, район "Аспарухово", гр. Варна
13/26.01.2021г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛИ, находящ се в УПИ ІV-4-"за производствено-складова и търговска дейност", /с идентификатор 72709.12.4/, по плана на с. Тополи, община Варна
14/27.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-939, /с идентификатор 30497.504.2001/, кв. 72, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, община Варна
15/27.01.2021г. Обновяване на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.3511.1035, 10135.3511.10.4, 10135.3511.10.3, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.3511.10, част от УПИ Елподстанция "Север" в ПЗ "Планова", гр. Варна, с административен адрес ж.к. "Възраждане", бл. 1а, вх. А, вх. Б, вх. В, във връзка с Национална програма за нерегийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
16/27.01.2021г. Промишлени сгради за складиране и заготовка на метали с административно-битови сектори, находящ се в УПИ ІІ-260001, с идентификатор 10135.4507.158, кв. 8, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна, І-ви етап: Сграда 2 с административно-битова част, ІІ-ри етап: Сграда 1 с административно-битова част
17/28.01.2021г. СКЛАДОВЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В ГОРИМИ ОПАКОВКИ, находящ се в УПИ ІІ-70, /с идентификатор 72709.502.70/, кв. 3, по плана на ПЗ „Клисе баир, землище с. Тополи, община Варна, І-ви етап: изграждане на външни ВиК отклонения, Склад 1 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации, всички външни площадки и пътища обслужващи Склад 1 в парцела;ІІ-ри етап: изграждане на Склад 2 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации, външни площадки и пътища обслужващи Склад 2 в парцела;ІІІ-ти етап: изграждане на Склад 3 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации и всички външни обслужващи площадки и пътища в парцела
18/28.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-1708, /с идентификатор 10135.5501.2381/, кв. 58, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна
19/29.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ–271-„за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.271/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
20/01.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІ-209, /с идентификатор 30497.502.209/, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна
21/02.02.2021г. ОГРАДА по страничните граници и дъното на УПИ ХI-202, кв. 14а /с идентификатор 30497.501.202/, по плана на с. Звездица, община Варна
22/02.02.2021г. Метална конструкция за външни климатични тела към „Търговски комплекс ПИКАДИЛИ ПАРК“, находящ се в УПИ ІІ-2482-„за търговски комплекс“, /с идентификатор 10135.536.85/, кв. 17, по плана на Съставна зона 2, „Салтанат“, Приморска зона, гр. Варна
23/03.02.2021г. МОБИЛЕН МОДУЛ ЗА ГОРИВО, находящ се в УПИ ІV-23,24-„за бетонов възел“, /с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на местност „Трошеви ниви“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
24/08.02.2021г. Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на блок „А“, блок „Б“ и топла връзка /фоайе/, в „Сграда за предоставяне на социални услуги“, в УПИ IV-УПП „Труд“, /с идентификатор 10135.3513.148/, кв.7, по плана на 26м.р., ул. „Петко Стайнов“ №7, гр.Варна
25/08.02.2021г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-202, кв.14а /с идентификатор 30497.501.202/, ул.„Касиопея“ №66-б, по плана на с.Звездица, община Варна
26/09.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – IV-ти етап, находящ се в УПИ XIV, /с идентификатор 10135.1.1005/, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна
27/10.02.2021г. Допълващо застрояване - стопанска постройка, находящ се в УПИ XIII-481, /с идентификатор 30497.501.481/, кв. 19, ул. „Вега“ № 32, по плана с. Звездица, община Варна
28/10.02.2021г. Склад с офиси и ограда, находящ се в УПИ XV-324„за склад с офиси“, /с идентификатор 10135.4507.340/, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
29/11.02.2021г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-641, кв. 48 /с идентификатор 38354.501.281/, ул. „Витоша“ № 36-Б, по плана на с. Константиново, община Варна
30/12.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИН, находящ се в УПИ І-47-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.2563.47/, кв. 18, по плана на 21-ви м.р., ж.к. "Бриз", гр. Варна
31/12.02.2021г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ 726 /с идентификатор 10135.2723.726/, кв. 68, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
32/12.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-6,6а,7,8,8а, /с идентификатор 10135.1030.397/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. "Пейо Яворов", № 48,48а,50,52,52а, гр. Варна
33/15.02.2021г. „БАНКОВ ОФИС“, представляващ вътрешно преустройство на магазин 1.102 на кота ±0,00, блок 2 /оси 11-12 и U1-R/ в Търговски център Гранд Мол Варна, находящ се в УПИ V-590,591 /с идентификатор 10135.3516.142/, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“, № 2, гр. Варна
34/16.02.2021г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-121, /с идентификатор 10135.2510.2065/, кв. 7, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна
35/16.02.2021г. Комплекс от затворен тип - Многофамилна жилищна сграда, наодящ се в УПИ ХІІ-2031, /с идентификатор 10135.2552.2031/, кв. 174, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна
36/19.02.2021г. Многофамилни жилищни сгради "Азур Премиум", обменно бюро, фризьорски салон, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки, ресторант-пицария, спортен център, басейни, подземни-гаражи и паркинги" етапно строителство, като І-ви етап: "Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 4АВ, сграда № 4С/, обменно бюро, фризьорски салон, магазини за хранителни и промишлени стоки, подземни гаражи и паркинги"; ІІ-ри етап: Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 3, сграда № 4D/, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки - 3 бр., ресторант-пицария, спортен център, басейни 2 броя, находящ се в УПИ ІV-318,334-"за жил.сгр. и ТП", /с идентификатор 10135.2569.396/, кв. 24, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
37/22.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ І-1418-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3511.1510/, кв. 27, по плана на ж.к. "Възраждане І м.р.", гр. Варна
38/24.02.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVІІ-30-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.30/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
39/24.02.2021г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни и надземни гаражи "Фемили Гардън" и допълващо застрояване-гаражи, находящ се в УПИ І-1777-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3513.1777/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна - Трети етап: сграда 7
40/25.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна, Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В1; Етап 18: сграда тип А; Етап 19: сграда тип А; Етап 20: сграда тип А; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В1, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2; Етап 29: сграда тип В2; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В2; Етап 32: сграда тип А; Етап 33: сграда тип А; Етап 34: сграда тип А; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А; Етап 37: сграда тип D2; Етап 38: сграда тип D1; Етап 39: сграда тип А, гараж; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2; Етап 45: сграда тип В2; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип А, гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А, гараж; Етап 55: сграда тип А, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В2; Етап 58: сграда за общо ползване
41/26.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-879, /с идентификатор 10135.5403.5189/, кв. 58, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
42/01.03.2021г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-56, /с идентификатор 10135.3516.56/, кв.3, по плана на 26м.р., ул.„Паско Желев“ №1, гр.Варна
43/01.03.2021Г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ II-33„за жил.стр., зав.за общ.хр. и озел.“, /с идентификатор 10135.2553.1933/, кв.62, 25м.р., гр.Варна
44/02.03.2021г. СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ L-752-„за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения“, /с идентификатор 10135.3514.752/, кв. 11, по плана на ЗПЗ гр. Варна
45/04.03.2021г. ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДИ, находящ се в УПИ ХLV-818-„ за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.1028/, кв. 34, по плана на ЗПЗ гр. Варна
46/04.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-638, /с идентификатор 10135.2554.638/, кв. 23, по плана на 24-ти м.р., ул. „Жеравна“ № 8, гр. Варна
47/05.03.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ХVІ-551, /с идентификатор 72709.501.962/, кв. 23, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 12-А, по плана на с. Тополи, община Варна
48/05.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-77-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1506.77/, кв. 139, по плана на 7-ми м.р., ул. „Халил Ефенди“ № 9, гр. Варна
49/08.03.2021г. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособена позиция № 3: "Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район "Младост", ж.к. "Възраждане", бл. 4, вх. 1 и 2
50/10.03.2021г. Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ ХХ-946, кв.62 /с идентификатор 30497.505.1057/, СО „Под село“, по плана на с.Звездица, община Варна
51/11.03.2021г. Жилищна сграда, находящ се в УПИ XII-202, /с идентификатор 10135.3513.2039/, кв.1089, по плана на 26м.р., ул.„Чинар“ №9, гр.Варна
52/12.03.2021г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩЕЖИТИЕ ОТ АПАРТАМЕНТЕН ТИП, находящ се в УПИ ХХV-1087,1110,1111,1149, /с идентификатор 10135.3514.529/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
53/15.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-148, /с идентификатор 35211.501.280/, кв. 16, по плана на с. Казашко, община Варна
54/18.03.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ІV-153-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2551.2212/, кв. 14, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
55/18.03.2021г. Преустройство и промяна предназначение на Магазин № 1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в "Дентален център", находящ се в УПИ ІІ-591-"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.3511.591, кв. 17, по плана на ж.к. "Възраждане" І-ви м.р., бул. "Република" № 131, гр. Варна
56/22.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и допълващо застрояване, находящ се в УПИ ІV-3, /с идентификатор 10135.1506.549/, кв. 96, по плана на 7-ми м.р., ул. "Цар Симеон І", гр. Варна
57/23.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – І-ви етап, находящ се в УПИ VІ-963, /с идентификатор 10135.2522.1172/, кв. 26, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна
58/25.03.2021г. ОГРАДА по югозападната граница от т. 2 през т. 3 до т. 4 на УПИ І-043013-"За застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения", кв. 1, масив 43, /с идентификатор 30497.501.202/, местност "Таш тарла", по плана на с. Тополи, община Варна
59/25.03.2021г. ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към VІІ СОУ "Найден Геров", находя ще в УПИ ІІІ-100-"за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р., ул. "Царевец" № 1, гр. Варна
60/29.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-11, /с идентификатор 10135.1030.258/, кв. 539, по плана на 14-ти м.р., ул. „Овчо поле“ № 3, гр. Варна
61/29.03.2021г. РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ – І етап, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – ІІ етап, находящ се в УПИ ХVІІ-260036, /с идентификатор 10135.4507.215/, кв. 7, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
62/29.03.2021г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находящ се в УПИ ХІІ-113,180, /с идентификатор 10135.2572.222/, кв. 17, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
63/30.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-594, 565-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1503.1010/, кв. 400, по плана на 10-ти м.р., ул. „В. Христов“ № 3, гр. Варна
64/01.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-4, /с идентификатор 10135.1501.822/, кв. 313, по плана на 9-ти м.р., ул. Антон Неделчев“ № 16, гр. Варна
65/02.04.2021г. Смяна предназначение и преустройство на медицински и козметичен център с идентификатор 10135.2562.198.1.47 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в „Многофункционална жилищна сграда в УПИ І-3,4 и 5, /с идентификатор 10135.2562.198/, кв. 49, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
66/05.04.2021г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІ-135,136-"за общ.обсл., жилища и ТП", с идентификатор 10135.2569.136, кв. 34, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
67/06.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-263, /с идентификатор 10135.5426.263/, кв. 51, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
68/13.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с басейн и ограда, и с допълващо застрояване - гараж и склад, находяща се в УПИ І-729, кв.17 /с идентификатор 35211.501.282/, по плана на с.Казашко, община Варна
69/14.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 4 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 5, и работилница, находящ се в УПИ ХI-475„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3513.475/, кв.13, по плана на26-ти м.р., гр.Варна
70/20.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-79, кв.33 /с идентификатор 10135.2052.800/, СО „Виница-север“, гр.Варна
71/22.04.2021г. ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ЛЯТНА КУХНЯ, находящ се в УПИ III-698, /с идентификатор 35211.501.112/, кв. 4, ул. „Габър“ № 4-а, по плана на с. Казашко, община Варна
72/22.04.2021г. ГРАДСКИ ХОТЕЛ, находящ се в УПИ ХV-5, /с идентификатор 10135.1504.127/, кв. 407, по плана на 4-ти м.р., бул. „Съборни“ № 23, гр. Варна
73/22.04.2021г. Преустройство на „Апартамент №15“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.19/ и „Апартамент №16“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.20/ на пети етаж, преустройство и промяна предназначение на таванско помещение - склад №3 /с идентификатор 10135.1508.250.3.21/ в „Апартамент №17“ в многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв.721, по плана на 3м.р., ул.„Македония“ №4, гр. Варна
74/22.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІI-8, /с идентификатор 10135.1503.300/, кв.388, по плана на 10-ти м.р., ул.„Тодор Шишков“ №1, гр.Варна
75/27.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-773,774, /с идентификатор 10135.2553.1882/, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., ул. „Нарцис“ № 4, гр. Варна
76/27.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-2151-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.5549.2523/, кв. 27, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна
77/27.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIІІ-172,173„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1.1011/, кв.161, 11м.р., ул.„Тодор Влайков“ №9, гр.Варна
78/27.04.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XІІ-10, /с идентификатор 10135.1505.207/, кв. 444, по плана на 1-ви м.р., ул. "Македония", гр. Варна
79/28.04.2021г. АВТОСЕРВИЗ И ПУНКТ за ГТП, находящ се в УПИ ІХ-300041, /с идентификатор 10135.4507.334/, кв. 13, по плана на ПЗ "Метро", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
80/29.04.2021г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – МАГАЗИН НА ЕДИН ЕТАЖ, находящ се в УПИ І-265-"за обществено обслужване и търговия", /с идентификатор 10135.3512.265/, кв. 4, по плана на ж.к. "Младост" ІІ м.р., гр. Варна
81/07.05.2021г. Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция, находящ се в УПИ ХV-2577-„за бензиностанция“, /с идентификатор 10135.2555.2577/, кв. 9, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
82/11.05.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-448, /с идентификатор 10135.1501.448/, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул. "Стара планина" № 68, гр. Варна
83/19.05.2021г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.282.1.12 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІ-1581, /с идентификатор 10135.5506.282/, кв. 138, по плана на 29-ти м.р., ул. „Моряшка“ № 7, гр. Варна
84/19.05.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-1058, /с идентификатор 10135.4501.2156/, кв. 11, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна
85/20.05.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХ-182, /с идентификатор 10135.5507.182/, кв. 8, по плана на м-ст "Вилите", гр. Варна
86/21.05.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ VІІІ-213-"за смесено предназначение", /с идентификатор 10135.2562.279/, кв. 8, по плана на ж.к. "Чайка", гр. Варна
87/31.05.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-447-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.447/, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул. „Цар Иван Срацимир“ № 63, гр. Варна
88/31.05.2021г. Основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. „Княз Борис І“ към основната сграда на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І“ № 364 и благоустрояване на ПИ с идентификатор 10135.2570.38, находящ се УПИ І-38-„за почивен дом и ТП“, /с идентификатор 10135.2570.38/, кв. 3, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ бул. „Княз Борис І“ № 364, гр. Варна
89/03.06.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХLV-4937, кв. 11 /с идентификатор 10135.5403.5292/, по плана на СО „Боровец-юг“, р-н Аспарухово, гр. Варна
90/04.06.2021г. Промяна предназначение на част от „конферентен блок“ в „магазин“ находящ се на кота -11,00 в хотел „Арена мар“, в УПИ I-44,293,256,393„за хотелски комплекс“, /идентификатор 10135.513.293/, кв. 46, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
91/07.06.2021г. СКЛАДОВА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-3-„за складова дейност“, /с идентификатор 10135.4508.3/, кв. 1, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП3/, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
92/08.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-311-„за жилищно застрояване“, /с идентификатор 10135.4505.311/, кв. 4, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ ІІ-ри м.р., гр. Варна
93/10.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-2397, /с идентификатор 10135.2552.2397/, кв. 226, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна
94/10.06.2021г. СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, находящ се в ПИ – 361/1355, с идентификатор 10135.2723.361/, кв. 75, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна
95/11.06.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IІI-26, /с идентификатор 10135.2464.118/, кв. 6, по плана на м. „Баба Алино“, СО "Ален мак", гр. Варна
96/11.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-557, /с идентификатор 10135.51.557/, кв. 210, по плана на 12-ти м.р., ул. „М-р Минчо Димитриев“ № 14, гр.Варна
97/16.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-492, /с идентификатор 10135.1506.492/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна
98/18.06.2021г. СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕХ за дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, производствено-складови помещения, находящ се в УПИ І-300004„за производствена, складова дейност“, /с идентификатор 10135.4507.288/, кв. 5, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
99/21.06.2021г. ПРИСТРОЙКА /БИТОВКА/, находящ се в УПИ V-751-„за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“, /с идентификатор 10135.4510.1090/, кв. 55, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
100/22.06.2021г. ПЛЪТНА ОГРАДА по южната граница на УПИ ІІ-194, /с идентификатор 72709.505.230/, кв. 61, /между ПИ 72709.505.230 и ПИ 72709.505.64/, по плана на с. Тополи, община Варна
101/23.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІ-492.493.494-"за жил.стр.", с идертификатор 10135.1501.1343/, кв. 295, по плана на 9-ти м.р., ул. "Цар Иван Срацимир" № 58, гр. Варна
102/28.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-177, /с идентификатор 10135.1506.177/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 8, гр. Варна
103/28.06.2021г. СКЛАДОВА БАЗА, РАБОТИЛНИЦА И СЕРВИЗ за ОВК, находящ се в УПИ ІV-300021/, с идентификатор 10135.4507.309/, кв. 13, по плана на местност „Узун Давлам“, ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна
104/05.07.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-16-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.55/, кв. 184, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна
105/06.07.2021г. СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ VІІІ-16/, с идентификатор 72709.110.22/, кв. 32, по плана на землище с. Тополи, гр. Варна
106/07.07.2021г. Реконструкция, преустройство, надстройка и пристройка на Прозводствена база за противопожарна техника и спасителни средства с офисна част и покрит паркинг, находящ се в УПИ ХХХІ-1038,1039, с идентификатор 10135.3514.502, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
107/07.07.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и плътна ограда с височина до 2.20м., находящ се в УПИ VІІ-31-"за смесено предназначение", с идентификатор 10135.1504.47, кв. 435, по плана на 4-ти м.р., ул. "Цар Петър" № 12, гр. Варна
108/13.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-430, /с идентификатор 10135.1507.430/, кв. 29, по плана на 8-ми м.р., ул. „Стефан Стамболов“ № 6, гр. Варна
109/13.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-2,2а,3, /с идентификатор 10135.1030.369/, кв. 560, по плана на 14-ти м.р., ул. „Дунавски лебед“, гр. Варна
110/14.07.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IІ-332, /с идентификатор 10135.5506.332/, кв. 15, по плана на 29-ти м.р., ул .„Стенка Разин“ 24, гр. Варна
111/14.07.2021г. Разширение на Основно училище „Васил Друмев“ – ПРИСТРОЙКА към съществуваща сграда, находящ се УПИ -„за училище“, /с идентификатор 10135.2560.221/, кв. 23, по плана на 18-ти м.р., ул. „Любен Каравелов“ № 60А, гр. Варна
112/14.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 3, находящ се в УПИ ХI-475„за жил. строителство“, /с идентификатор 10135.3513.475/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
113/14.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-114,115, /с идентификатор 10135.1030.399/, кв. 553, по плана на 14-ти м.р., ул. „Григор Парличев“ № 11,13, гр. Варна
114/15.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-8, /с идентификатор 10135.1502.140/, кв. 513, по плана на 13-ти м.р., ул. „Шар“ № 11, гр. Варна
115/19.07.2021г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАБИНЕТ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (обект № 3), с идентификатор 10135.1501.1287.4.23 в ЖИЛИЩЕ, част от многофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ І-1287-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.1501.1287/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., бул. "Вл. Варненчик", гр. Варна
116/22.07.2021г. СКЛАДОВА БАЗА за негорими материали в негорима опаковка, находящ се в УПИ VІ-012032-„за производствено складови обслужващи сгради и съоръжения“, /с идентификатор 72709.12.98/, кв. 7, по плана на землище с. Тополи, община Варна
117/22.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-379, с идентификатор 10135.1507.379, кв. 18, по плана на 8-ми м.р., ул. "Воден" № 23, гр. Варна
118/03.08.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ VІІ-14, /с идентификатор 10135.1503.393/, кв. 373, по плана на 10-ти м.р., ул. „Велико Христов“ № 19, гр. Варна
119/04.08.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-492, /с идентификатор 10135.1506.492/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дебър“ № 37, гр. Варна
120/04.08.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с търговски обекти, находящ се в УПИ ХVІІІ-717-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4504.717/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ І-ви м.р., гр. Варна
121/04.08.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІ-593, с идентификатор 10135.2517.5453, кв. 46, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
122/11.08.2021г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІІ-581, с идентификатор 10135.4503.745, кв. 8, по плана на СО "Балъм дере", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
123/16.08.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІ-739, с идентификатор 10135.2515.4135, кв. 47, по плана на СО "Ален мак", район Приморски", гр. Варна
124/23.08.2021г. Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, каналн амрежа на стадион "Спартак", находящ се в УПИ ІІІ-"за стадион със спортно възстановителен център и хотел", с идентификатор 10135.2556.350, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
125/27.08.2021г. ТЪРГОВСКА и ОФИС СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-711-"за производствено-складова дейност, магазини и обсл.сгради", с идентификатор 10135.4510.711, кв. 17, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
126/30.08.2021г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ІІ-140, кв. 37, с идентификатор 10135.5010.162, по плана на кв. "Галата", район "Аспарухово", гр. Варна
127/31.08.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-2710,2084,2085-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2552.5477/, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
128/31.08.2021г. Преустройство и покриване на тераса на кабинет за творческа дейност № 9 на кота +21,70 в жилищна сграда, находящ се в УПИ ХVІ-106, /с идентификатор 10135.1505.106/, кв. 448, по плана на 1-ви м.р., ул. „Иван Драсов“ № 4а, гр. Варна
129/02.09.2021г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ С ЩОУРУМ И ОФИСИ, находящ се в УПИ VІІІ-260014, с идентификатор 10135.4507.260, кв. 10, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
130/09.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини за промишлени стоки, гаражи, подземен паркинг и домови ВиК връзки, находящ се в УПИ І-13, с идентификатор 10135.1503.329, кв. 382, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна
131/13.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-654-"за жил.строителство", с идентификатор 10135.3511.654, кв. 17, по плана на ж.к. "Възраждане" І-ви м.р., гр. Варна
132/15.09.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ VІ-5-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.4022.117/, кв. 4, по плана на местност „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
133/15.09.2021г. ДВЕ СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХІІ-223-„за обществено обслужване и жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4508.223/, кв. 4 по плана на „Паркова зона“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
134/15.09.2021г. ОГРАДИ по уличните регулационни линии на УПИ ІІ-430, с идентификатор 72709.501.430, ул. "Христо Патрев" № 19, с. Тополи, община Варна
135/16.09.2021г. ЛЯТНА КУХНЯ, находящ се в УПИ LІІІ-340, с идентификатор 72709.501.830, кв. 34, по плана на с. Тополи, ул. "Мита Генова Стайкова № 8а, община Варна
136/16.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-760, с идентификатор 30497.501.760, кв. 6, по плана на с. Звездица, община Варна
137/20.09.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІ-38, с идентификатор 30497.13.99, кв. 98, по плана на местност "Корията", землище с. Звездица, община Варна
138/20.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-51,52-"за жил.стр.", с идентификатор 10135.1501.1357, кв. 283, по плана на 9-ти м.р., ул. "Капитан Райчо" № 71, гр. Варна
139/23.09.2021г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ІІІ-94-"за жилищна сграда", с идентификатор 10135.2568.94, кв. 38, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
140/23.09.2021г. Вертикална планировка на терен - оформяне на шкарпови откоси по южната и югоизточната граница в ПИ № 780, с идентификатор 10135.2522.780, кв. 10, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
141/27.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-1290, /с идентификатор 10135.1501.1290/, кв. 314А, по плана на 9-ти м.р., ул. „Антон Неделчев“ № 5-5а, гр. Варна
142/28.09.2021г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ОГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-481,482,484, /с идентификатор 10135.2553.2010/, кв. 52, по плана на 25-ти м.р., ул. „Тинтява“ № 11-13, гр. Варна
143/01.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІI-592,593,594„за жил.стр“, /с идентификатор 10135.1501.1342/, кв.301, по плана на 9м.р., ул.„Цар Иван Страцимир“ №26,28,28а, гр.Варна
144/04.10.2021г. СГРАДА ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ТРАФОПОСТ И ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в УПИ І-1424-„за обслужващи дейности“, /с идентификатор 10135.1507.1180/, кв. 31, по плана на 8-ми м.р., ул. „Стефан Стамболов“ № 16, гр. Варна
145/05.10.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, находящ се в УПИ VІIІ-289a, кв.11 /с идентификатор 30497.501.436/, ул.„Андромеда“ №46, по плана на с.Звездица, община Варна
146/06.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-645, /с идентификатор 35211.501.59/, кв. 11, по плана на с. Казашко, община Варна
147/07.10.2021г. ШЕСТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І-4884, с идентификатор 10135.5043.4899, кв. 205, по плана на местност "Карач Борун", СО "Боровец-юг", гр. Варна
148/07.10.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ–300-„за жилища“, /с идентификатор 10135.2569.415/, кв. 39, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
149/08.10.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V–300-„за жилища“, /с идентификатор 10135.2569.403/, кв. 13, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
150/11.10.2021г. СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находящ се в УПИ І–99-„за хотел, обществено обслужване и трафопост“, /с идентификатор 10135.2569.99/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
151/11.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находящ се в УПИ XLІ-15,2573-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2555.2670/, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
152/12.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІХ-255-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.5505.255/, кв. 146, по плана на 28-ми м.р., ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 141, гр. Варна
153/13.10.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-82, /с идентификатор 30497.501.82/, кв. 6, по плана на с. Звездица, община Варна
154/19.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-599, с идентификатор 10135.5510.523, кв. 33, по плана на кв. "Галата", район "Аспарухово", гр. Варна
155/19.10.2021г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА - БАЗА 1, находящ се в УПИ VІІ-1783,2628, с идентификатор 10135.5506.992, кв. 151, по плана на 29-ти м.р., местност "Вилите", кв. Аспарухово", гр. Варна
156/20.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-1294, с идентификатор 10135.2526.1294, кв. 34, по плана на кв. "Св. Никола", район "Приморски", гр. Варна
157/21.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-252,253, /с идентификатор 10135.51.619/, кв. 223, по плана на 12-ти м.р., ул. „Теодосий Търновски“ № 7-9, гр. Варна
158/21.10.2021г. ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /етап І-Еднофамилна жилищна сграда „А“ и етап ІІ- Еднофамилна жилищна сграда „Б“/, находящ се в УПИ ХL-303,304,702, кв. 23 /с идентификатор 10135.3506.1538/, по плана на СО „Пчелина“, район „Младост“, община Варна
159/21.10.2021г. ОБЩЕЖИТИЕ, находящ се в УПИ VІІІ-240013, кв.5, /с идентификатор 10135.4024.82/, по плана на м-ст „Боклук тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна
160/22.10.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІV-230027, /с идентификатор 10135.4023.97/, кв. 8, по плана на местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
161/25.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-467, /с идентификатор 30497.501.467/, кв. 54, по плана на с. Звездица, община Варна
162/25.10.2021г. ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м. по границите на УПИ ХVІІІ-1071-„за жилищно застрояване“, /с идентификатор 72709.501.1071/, кв. 20, по плана на с. Тополи, община Варна
163/26.10.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІІ-38, с идентификатор 30497.13.100, кв. 98, по плана на местност "Корията", с. Звездица, община Варна
164/27.10.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІІ-82, с идентификатор 10135.2509.387, кв. 16, по плана на СО "Телевизионна кула", район "Приморски", гр. Варна
165/03.11.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-617, /с идентификатор 10135.51.633/, кв. 223, по плана на 12-ти м.р., ул. „Ангеларий“ № 6, гр. Варна
166/08.11.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-595, с идентификатор 10135.5403.595, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна
167/09.11.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-215, с идентификатор 10135.5545.4258, кв. 7, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна
168/09.11.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-4, /с идентификатор 10135.51.114/, кв. 203, по плана на 12-ти м.р., ул. „Наум“ № 8, гр. Варна
169/10.11.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІ-283, с идентификатор 30497.502.470, кв. 11, по плана на СО "Орехчето", с. Звездица, община Варна
170/11.11.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ І-1424,1425-"за сграда със смесено предназначение и автосервиз", с идентификатор 10135.3511.1554, кв. 17, по плана на ж.к. "Възраждане" ІV м.р., гр. Варна
171/11.11.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІ-22, с идентификатор 10135.2039.168, кв. 3, по плана на местност "Таушан тепе", район "Приморски", гр. Варна
172/12.11.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-1005-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1005/, кв. 330, по плана на 9-ти м.р., ул. „Алеко Константинов“ № 43, гр. Варна
173/12.11.2021г. ПОДПОРНА СТЕНА с височина до 2м. над нивото на прилежащият в основата терен, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1806, по плана на ж.к. „Бриз“, местност “Свети Никола, гр. Варна
174/16.11.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-155, /с идентификатор 10135. 1508.155/, кв. 713, по плана на 3ти м.р., ул. „Братя Миладинови“ № 13, гр. Варна
175/19.11.2021г. КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП – МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-2246, /с идентификатор 10135.2552.5061/, кв. 225, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна
176/23.11.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, подпорни стени и ограда, находящ се в УПИ ХІV-177-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 30497.502.471/, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна
177/23.11.2021г. ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - етапно строителство: сграда "А"-първи етап; сграда "Б"-втори етап, находящ се в УПИ ХХХVІ-3609.3610, с идентификатор 10135.2515.4020/, кв. 63, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
178/24.11.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІІ-1071-„за жилищно застрояване“, /с идентификатор 72709.501.1071/, кв. 20, по плана на с. Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 1г, община Варна, І-ви етап: търговски обекти и заведение за хранене;ІІ-ри етап: жилищна част и ателиета;
179/25.11.2021г. Изграждане и възстановяване на части от съществуваща ограда с нова ажурна част и плътен цокъл на ПГГСД „Николай Хайтов“, по границите на УПИ ІІ-„техникум по дървообработване“, /с идентификатор 10135.3513.1800/, кв. 13, по плана на район „Младост“, ул. „Орех“ № 11, гр. Варна
180/30.11.2021г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с ограда и допълващо застрояване – гаражи и стопански помещения, находящ се в УПИ VІІ-730, /с идентификатор 35211.501.143/, кв. 17, по плана на с. Казашко, община Варна, Етап І: къща 1, Етап ІІ: къща 2
181/01.12.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-4193„за жил. стр.“, кв. 262 /с идентификатор 10135.2552.4193/, кв. „Изгрев“, гр. Варна
182/02.12.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-19, /с идентификатор 10135. 1508.20/, кв. 706, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна
183/02.12.2021г. Многофамилна жилищна сграда с търговски обекти, находящ се в УПИ ХVІI-417„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4504.417/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, Ім.р., гр. Варна
184/02.12.2021г. РАБОТИЛНИЦА, находящ се в УПИ I-110-„за пречиствателна станция“, /с идентификатор 10135.5501.110/, кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
185/03.12.2021г. Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ I-2357, кв. 54 /с идентификатор 10135.5426.3213/, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
186/06.12.2021г. ПРИСТРОЙКА и НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ГАРАЖ, находящ се в УПИ I-210, /с идентификатор 30497.501.873/, кв.24, по плана на с.Звездица
187/08.12.2021г. СКЛАД ЗА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, находящ се в имот УПИ І-62-„за обществено обслужване, производствени и складови дейности“, /с идентификатор 10135.4044.135/, кв. 19, по плана на „Западна промишлена зона ІІ част“, гр. Варна
188/09.12.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-3306, /с идентификатор 10135.5545.4186/, кв. 51, по плана на СО „Зеленика“ район „Аспарухово“, гр. Варна
189/09.12.2021г. СКЛАД ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В НЕГОРИМИ ОПАКОВКИ, находящ се в имот ПИ 32021, с идентификатор 72709.520.21/, кв. 35, по плана на СОП 4.2, землище с. Тополи, община Варна, І-ви етап: склад от ос 1 до ос 3; ІІ-ри етап: от ос 3 до ос 6
190/10.12.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІ-34-„за жил.стр.“, /с идентификатор 30497.15.41/, кв. 96, по плана на местност „Поляната“, с. Звездица, община Варна
191/13.12.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ LІІ-555,556,557, с идентификатор 10135.3506.1718, кв. 28, по плана на СО "Пчелина", район "Младост", гр. Варна
192/13.12.2021г. Ж.К. „ТЕРАСИТЕ“ – преустройство и промяна предназначение на СОС с идентификатор 10135.4019.109.3.23 от „фитнес“ в „Обект за търговия с месо и месни продукти и производство на кулинарни продукти за собствени нужди“/, находящ се в УПИ - VI-67-„за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.,“ /с идентификатор 10135.4019.109/, кв. 1, по плана на местност „Терасите“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна
193/13.12.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-1180, /с идентификатор 10135.4501.2067/, кв. 32, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна
194/13.12.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-22-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.5505.22/, кв. 74, по плана на 28-ми м.р., ул. „Злетово“ 36, гр. Варна
195/20.12.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІ-578, /с идентификатор 72709.501.966/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
196/20.12.2021г. Ремонт на учебна работилница, сгради с идентификатори 10135.3513.1933.17 и 10135.3513.1933.13 в Професионална техническа гимназия по НП „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на училища“, находящ се УПИ –ІІІ-1393-„за учебен и спортен комплекс“, /с идентификатор 10135.3513.1933/, кв. 15, по плана на 26-ти м.р., бул. „Сливница“ № 158А, гр. Варна
197/22.12.2021г. НАДСТРОЙКА НА СКЛАДОВА СГРАДА с идентификатор 10135.3514.24.14, находящ се в УПИ „ЕЛЕКС“ ООД-І, /с идентификатор 10135.3514.24/, по плана на Западна промишлена зона, бул. „Република“ № 1, гр. Варна
198/22.12.2021г. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА с търговски и обслужващи обекти, магазин за хранителни стоки и открит паркинг, находящ се в УПИ ХХІ-1759,1760,1761-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.3513.1964/, кв. 14, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 3, гр. Варна
199/22.12.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-10, /с идентификатор 30497.16.27/, кв. 21, по плана на с. Звездица, община Варна
200/22.12.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-352, кв.1083 /с идентификатор 10135.2553.663/, по плана на 26м.р., ул.„Кестен“ №25, гр.Варна, І-ви етап – от кота±0,00 до кота +18,00
201/22.12.2021г. ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХХVІ-38,48, /с идентификатор 30497.13.98/, кв. 98, по плана на с. Звездица, община Варна
202/22.12.2021г. ПУНКТ за ПРЕГЛЕДИ на ПТС, ЕЛ. ДИАГНОСТИКА и АВТОСЕРВИЗ и подпорна стена, находящ се в УПИ ХХХІ-85-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4503.779/, кв. 5, по плана на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
203/23.12.2021г. Основен ремонт на покривна конструкция с изграждане на надзид до 1.50м. и направа на капандури на сграда, основен ремонт на апартамент с идентификатор 10135.1507.515.1.4, и саниране на фасадата на съществуващата сграда с идентификатор 10135.1507.515.1, находяща се в УПИ Х-11, /с идентификатор 10135.1507.515/, кв.29, по плана на 8м.р., ул.„Стефан Богориди“ №3, гр.Варна
204/29.12.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-329-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.51.329/, кв. 228, по плана на 12-ти м.р., ул. „Академик Методи Попов“ № 28, гр. Варна
205/29.12.2021г. Покрита външна рампа за празен амбалаж, находящ се в УПИ І-68„хипермаркет“, кв.9, /с идентификатор 10135.3511.666/, по плана на ж.к.„ Възраждане“ ІІм.р., гр.Варна
206/29.12.2021г. КОСТНИЦА в Гробищен парк „ТОПОЛИ“, находящ се в УПИ-„Гробищен парк „Тополи““, /с идентификатор 72709.511.133/, по плана на с. Тополи, община Варна
207/30.12.2021г. Реконструкция и модернизация на ЗООПАРК-Варна /етап втори/, находящ се в имот с идентификатор 10135.2561.4, Приморски парк, гр.Варна, Подобект: Местообитания вълци и средноголеми котки
№ РС обект:

Разрешения за строеж 2022 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект:
1/04.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-общ. /с идентификатор 30497.501.100/, по плана на с. Звездица, община Варна
2/11.01.2022г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /втори етап – блок „В“ и блок „Г“/, находящ се в УПИ ІІ-208„за жилищни сгради“, кв. 12 /с идентификатор 10135.3511.182/, по плана на ж.к. „Възраждане“-Івим.р., гр. Варна
3/11.01.2022г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХІ–314-„за жилищни сгради и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.398/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
4/12.01.2022г. Преустройство на магазин „ЗОРА“ в сграда с идентификатор 10135.4508.192.1, находящ се в УПИ I-29010, /с идентификатор 10135.4508.192/, кв. 3, зона ОП-3, район „Вл. Варненчик“, община Варна
5/13.01.2022г. Вътрешно преустройство на търговска зала на едроплощен хипермаркет Кауфланд Варна 2-Трошево, находящ се в УПИ ХХІІ-556, кв.27, /с идентификатор 10135.3516.158/, по плана на 26-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Варна
6/17.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІI-36, /с идентификатор 10135.5065.53/, кв. 65, по плана на м-ст Патрабана, р-н Аспарухово, Община Варна
7/17.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-304, /с идентификатор 10135.4505.304/, кв. 3, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна
8/19.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-360, /с идентификатор 10135.5545.360/, кв. 33, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна
9/21.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-187, /с идентификатор 10135.3511.1478/, кв. 1, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна
10/25.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-138-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2554.138/, кв. 30, по плана на 24-ти м.р., ул. „Железни врата“ № 41, гр. Варна
11/26.01.2022г. ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящи се в УПИ LХ-20, с идентификатор 10135.2054.51, кв. 207, по плана на местност “Коджа тепе“, гр. Варна
12/26.01.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-2, /с идентификатор 10135.1026.371/, кв. 567, по плана на 14-ти м.р., ул. "Гоце Делчев", гр. Варна
13/27.01.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІI-5208, 5209-„за жил.стр.“ /с идентификатор 10135.2552.5356/, кв. 227, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
14/27.01.2022г. Основен ремонт на покрив на еднофамилна вилна сграда, с идентификатор 38354.502.11.2, находяща се в УПИ ХV-47, /с идентификатор 38354.502.11/, кв. 1, по плана на Вилна зона „Лазур“, землище с. Константиново, община Варна
15/31.01.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находящ се в УПИ ІІІ-228-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5426.3206/, кв. 54, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
16/07.02.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІ-73, /с идентификатор 30497.13.104/, кв. 23, по плана на с. Звездица, гр. Варна
17/07.02.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ, находящ се в УПИ ХІV-280, /с идентификатор 72709.501.280/, кв. 55, по плана на с. Тополи, община Варна
18/11.02.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІХ-81-"за смесено предназначение", с идентификатор 10135.1508.81, кв. 728, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна
19/14.02.2022г. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни гаражи, находящ се в УПИ ІІІ-141, /с идентификатор 10135.2563.2050/, кв. 48, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, І-ви етап: сграда А до кота ±0,00??=51,00, вход А1 и вход А2, вертикална планировка и благоустройство източно и южно от входове А3 и А4;ІІ-ри етап: вход А3 и вход А4, вертикална планировка и благоустройство западно от входове А3 и А4;ІІІ-ти етап: сграда Б до кота +5,80??=58,60, вход Б1 и вход Б2 изцяло, вертикалната планировка и благоустройство източно от входове Б3 и Б4;ІV-ти етап: вход Б3 и вход Б4, вертикална планировка и благоустройство западно и северно от входове Б3 и Б4;
20/16.02.2022г. ХРАНИЛИЩЕ ЗА ГОРИМИ ТЕЧНОСТИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ, находящ се в УПИ I-110-„за пречиствателна станция“, /с идентификатор 10135.5501.110/, кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
21/16.02.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХV-2202, /с идентификатор 10135.5404.4832/, кв. 32, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
22/23.02.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-6, /с идентификатор 10135.1030.101/, кв. 554, по плана на 14-ти м.р., ул. „Григор Пърличев, № 18, гр. Варна
23/25.02.2022г. СНЕКБАР И ПУЛ БАР, представляващи допълващо застрояване към ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUAHOUSE“, III-ти етап, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517-„за хотелски комплекс, аквапарк и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
24/28.02.2022г. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 10135.5502.53, представляващ УПИ ХІV, кв. 8, по плана на 27-ми м.р., ул. „Белгород“ № 8-8а, по проект: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RGOР001-1.002-0007-С01 по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25/28.02.2022г. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 10135.5502.65, представляващ УПИ VІІ, кв. 7, по плана на 27-ми м.р., ул. „Ростов“ № 7, по проект:„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансиран по Административен договорза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RGOР001-1.002-0007-С01 по оперативнапрограма „Региони в растеж“ 2014-2020
26/01.03.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяа се в УПИ ХV-586-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.73.586/, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
27/01.03.2022г. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, АСАНСЬОР И ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ LII-555,556,557 /с идентификатор 10135.3506.1718/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна
28/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. „Ростов“ № 12-12а по проект № BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.5502.73, Община Варна
29/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.1507.578, Община Варна
30/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород“ № 6 по проект №BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.5502.52, Община Варна
31/02.03.2022г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород“ № 14 по проект № BG16RFОР001-1-002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, местонахождение ПИ с идентификатор 10135.5502.56, Община Варна
32/02.03.2022г. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 10135.5502.55, представляващ УПИ ХVІ, кв. 8, по плана на 27-ми м.р., ул. „Белгород“ № 12, по проект: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RGOР001-1.002-0007-С01 по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
33/04.03.2022г. ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ, находящ се в УПИ ХІІ-336-„за обществено обслужване и пункт за изваряване на ракия“, /с идентификатор 72709.501.336/, кв. 34, по плана на с. Тополи, община Варна, Първи етап: производствено помещение; Втори етап: склад, битовка, сервиз
34/07.03.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІ-2610,259, /с идентификатор 10135.2555.2678/, кв. 4, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
35/07.03.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІ-9-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.1.403/, кв. 170, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 31, гр. Варна
36/08.03.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, подпорни стени и открит басейн до 100м?, находящ се в УПИ ХХVІ-3010,3521,3522, /с идентификатор 10135.5545.4218/, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна
37/09.03.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-811-„за жил.стр.“/с идентификатор 10135.1501.1373/, кв. 317, по плана на „9-ти м.р., ул. „Димитър Станчев“ № 6, гр. Варна
38/14.03.2022г. ПРИСТРОЙКА КЪМ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ТИП "ЛИДЛ" /LIDL/, находящ се в УПИ ХІІІ-882-"за търговия, обществено обслужване и трафопост", кв. 151/с идентификатор 10135.5506.999/, 29-ти м.р., кв. "Аспарухово", гр. Варна
39/16.03.2022г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ПАРКИНГ, находящ се в УПИ VІІ-1432-„за обществено обслужване, жилищно строителство и паркинг“, /с идентификатор 10135.3512.1432/, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“ – ІІ м.р., ул. „Вяра“ № 1, гр. Варна
40/21.03.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-29,30, с идентификатор 10135.1501.1375, кв. 295г, по плана на 9-ти м.р., ул. "Цар Иван Срацимир" № 53, гр. Варна
41/24.03.2022г. Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по Урология, находяща се на дванадесети етаж на основната сграда в блок 7,с идентификатор 10135.2555.2677.9 и блок 8, с идентификатор 10135.2555.2677.13 на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, в УПИ І-330-"за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП", кв. 9, ПИ с идентификатор 10135.2555.2677, по плана на 23-ти м.р., местност "Сотира", бул. "Христо Смирненски" № 1, гр. Варна
42/24.03.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-2, /с идентификатор 10135.4018.24/, кв. 24, по плана на район „Вл. Варненчик“, местност „Кьор бунар“, гр. Варна
43/30.03.2022г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІI-2033, /с идентификатор 10135.3513.2038/, кв.11, по плана на 26м.р., гр.Варна.
44/31.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-73-„за жил.стр.“, /с идентификатор 30497.502.319/, кв. 4, по плана на СО „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна
45/01.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-4875-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5404.4836/, кв. 33, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
46/07.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-32„за жилищно строителство и озеленяване/с идентификатор 10135.2553.1934/, кв. 62, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
47/08.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-863, /с идентификатор 30497.505.1042/, кв. 57, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, община Варна
48/08.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІI-200-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1.200/, кв. 155, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 5, гр. Варна
49/11.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV–300-„за жилища“, /с идентификатор 10135.2569.426/, кв. 13, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
50/11.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-213, /с идентификатор 10135.2557.213/, кв.701, 2м.р., ул.„Иван Аксаков“ №25, гр.Варна.
51/12.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІ-575, /с идентификатор 72709.501.575/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
52/13.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с къща за гости за сезонно ползване и допълващо застрояване – лятна кухня, басейн, гараж и подпорни стени, находящ се в УПИ ІІ-1, /с идентификатор 30497.15.99/, кв. 106, по плана на с. Звездица, община Варна
53/13.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-201-„за жилищно“,/с идентификатор 10135.3513.2054/, кв. 1089, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
54/18.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находящ се в УПИ ХІ-4, /с идентификатор 10135.1.356/, кв. 167, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 20, гр. Варна
55/18.04.2022г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ VІІІ-7„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 72709.12.89/, кв.1, по плана на с.Тополи, Община Варна
56/18.04.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ V-„за смесено предназначение /с идентификатор 10135.2554.54/, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., ул. “Студентска“ № 9, гр. Варна
57/19.04.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІІ-261„за смесено предназначение /с идентификатор 10135.3512.261/, кв. 16, по плана на ж.к. “Младост“ І м.р., гр. Варна
58/21.04.2022г. Пристройка и преустройство на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ VІ-224„за търговия, обществено обслужване и паркинг“, кв.5, /с идентификатор 10135.3512.1433/, 2м.р., ж.к.„Младост“, гр.Варна.
59/21.04.2022г. РЕСТОРАНТ, находящ се в УПИ VІI-490-„за обществено обслужване“ /с идентификатор 10135.4505.490/, кв. 26, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна
60/26.04.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІ-9-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.1.403/, кв. 170, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 31, гр. Варна
61/28.04.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-21„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2559.165/, кв. 791, по плана на 17-ти м.р, ул. „Д-р Анастасия Головина“ № 14, гр. Варна
62/29.04.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и допълващо застрояване - гараж, находящ се в УПИ XII-2748, с идентификатор 10135.2517.5445, кв. 132, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
63/03.05.2022г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ+, находящ се в УПИ VIII-538, с идентификатор 10135.3514.814, кв. 22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
64/04.05.2022г. Цялостен/основен ремонт на теренна настилка на стадион "Локомотив", находящ се в УПИ XV-12,478-"за спорт и възстановителни дейности", кв. 27, по плана на 26-ти м.р., с идентификатор 10135.3516.163, гр. Варна
65/05.05.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIII-649, с идентификатор 10135.5510.649, кв. 8, по плана на кв. "Галата", гр. Варна
66/05.05.2022г. КЛИНИЧНА И ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА /СМДЛ/ „РАМУС“, и „Кафе сладкарница“, представляващи преустройство и смяна на предназначението на „търговски площи“ с идентификатор 10135.2555.320.1.202, 10135.2555.320.1.203, и помещение с идентификатор 10135.2555.320.1.201, в приземен етаж в „Сграда със смесено предназначение, с обществено обслужваща и търговска част, с жилища и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІ-1518, кв.2 /с идентификатор 10135.2555.320/, по плана на 23тим.р., гр.Варна
67/09.05.2022г. НОВА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 48 "РАН БОСИЛЕК", находящ се в УПИ II-"за детска градина", с идентификатор 72709.501.250, кв. 36, по плана на с. Тополи, община Варна
68/10.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХI-833, /с идентификатор 10135.2575.1027/, кв. 43, по плана на кв. „Виница“, ул. „Св. Св. Константин и Елена“ № 13, гр. Варна
69/10.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-293-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.51.293/, кв.2263, по плана на 12-ти м.р., гр. Варна
70/11.05.2022г. Надстрояване на склад за технически стоки, находящ се в УПИ ХVІII-450„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.909/, кв. 30, по плана на ЗПЗ, р-н „Вл.Варненчик“, гр.Варна
71/12.05.2022г. Еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени и ограда, находящи се в УПИ ІХ-3118 /с идентификатор 10135.5426.3136/, кв.37, по плана на С.О.„Ракитника“, р-н Аспарухово, гр.Варна
72/12.05.2022г. Еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени и ограда, находящи се в УПИ VІІІ-3117 /с идентификатор 10135.5426.3135/, кв.37, по плана на С.О.„Ракитника“, гр.Варна
73/12.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи и общежитие, находящ се в УПИ Х-249, /с идентификатор 10135.2555.249/, кв. 3, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, район „Приморски“, гр. Варна
74/12.05.2022г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-3191, /с идентификатор 10135.5545.4196/, кв. 26, по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна
75/12.05.2022г. КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находящ се в УПИ ХХІ-19, /с идентификатор 10135.73.667/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна, Етап І – блок 5, блок 6 и подземни гаражи, Етап ІІ – блок 7, блок 7А и блок 8
76/13.05.2022г. Производствено-складова сграда, находяща се в УПИ І-300001„за производствена, складова дейност“, /с идентификатор 10135.4507.290/, кв.6, по плана на ПЗ „Метро“, гр.Варна
77/13.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-19, /с идентификатор 10135.1.1059/, кв. 162а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Тодор Влайков“ № 21, гр. Варна
78/13.05.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІІ-537,541-„за жил. стр.“, /с идентификатори 10135.1.537 и 10135.1.541/, кв. 179, по плана на 11-ти м.р., ул. „Густав Вайганд“ № 14-16, гр. Варна
79/13.05.2022г. СГРАДА ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ТРАФОПОСТ И ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в УПИ I-1424-"за обслужващи дейности", с идентификатор 10135.1507.1180, кв. 31, по плана на 8-ми м.р., ул. "Стефан Стамболов" № 16, гр. Варна
80/16.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-1918„за жил.стр. и озел.“, /с идентификатор 10135.2553.1935/, кв.62, 25м.р., ул.„Прилеп“ №66, гр.Варна
81/16.05.2022г. Промяна предназначение на тавански етаж в жилищен етаж в съществуваща жилищна сграда и обособяване на самостоятелен обект, находящ се в УПИ ХХХ-416, с идентификатор 10135.5545.416, кв. 35, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна
82/17.05.2022г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ V-31043, /с идентификатор 10135.4508.332/, кв. 8, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, гр. Варна
83/18.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-1314, /с идентификатор 10135.2564.506/, кв.33, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
84/19.05.2022Г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находяща се в УПИ V-622,640„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5502.662/, кв.3, 27м.р., ул.„Орел“ №14, кв.Аспарухово, гр.Варна
85/20.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж и допълващо застрояване, находяща се в УПИ ІІ-11, /с идентификатор 10135.1.496/, кв.180-а, по плана на 11м.р, ул.„Фьодор Успенски“ №2, гр.Варна
86/20.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVI-616, /с идентификатор 10135.1026.371/, кв.57, по плана на 16м.р.-север, ул.„Хан Кубрат“ №56-б, гр.Варна
87/23.05.2022г. Реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към Художествен музей „Георги Велчев“ с идентификатор 10135.1504.67.3, находящ се в УПИ Х-15, /с идентификатор 10135.1504.67/, кв. 409, поплана на 4-ти м.р., с административен адрес гр. Варна, ул. „Ген. Радко Димитриев“ № 8, филиал наГрадска художествена галерия „Борис Георгиев“, с цел създаване на Арт-център „Георги Велчев“
88/23.05.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-988, с идентификатор 10135.5505.103, кв. 93, по плана на 28-ми м.р., ул. "Камчия" № 16, гр. Варна
89/25.05.2022г. ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, находящ се в УПИ V-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.501.802/, кв. 8, по плана на с. Тополи, община Варна, Първи етап: Заведение за бързо хранене /етаж 1/; Втори етап: Офис /етаж 2/
90/25.05.2022г. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБВАЛОВКА НА РЕЗЕРВОАР ЗА АВИАЦИОННО ГОРИВО, ЛАФЕТИ И ПРОТИПОПОЖАРНА ПЛОЩАДКА С ПЪТ ЗА ДОСТЪП, находящ се в УПИ „Разливно стопанство на ГСМ“ /с идентификатор 72709.513.355/, по плана на Промишлена зона “Тополи“, гр. Варна
91/25.05.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, вход "А" - Общежитие от апартаментен тип, вход "Б" - жилищна част, находящ се в УПИ IX-1, с идентификатор 10135.4022.60, кв. 3, по плана на местност "Джанаварски път" и "Караулницата", гр. Варна
92/25.05.2022г. Покриване на тераса и приобщаването ? ведно с два броя тавански помещения към апартамент № 16, с идентификатор 10135.1507.885.1.14, находящи с в жилищна сграда с административен адрес гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 6, вх. Б, представляващ УПИ II-7,8 /с идентификатор 10135.1507.885/, кв. 71, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
93/26.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-985, /с идентификатор 10135.5504.203/, кв. 75, по плана на 28-ми м.р., ул. “Мутаф Манол“ № 3, гр. Варна
94/26.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-467, /с идентификатор 30497.51.132/, кв. 54, по плана на с. Звездица, ул. "Касиопея" № 11, община Варна
95/26.05.2022г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ II-12-"за смесено пр.", с идентификатор 10135.4021.73, кв. 2, по плана на местност "Джанаварски път" и местност "Караулницата", гр. Варна
96/27.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-543, /с идентификатор 10135.3506.543/, кв. 24, по плана на СО „Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна
97/27.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLII-95, с идентификатор 10135.2526.95, кв. 23, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
98/30.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXV-465-„за жилищно строителство, /с идентификатор 10135.2554.666/, кв. 40, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 17, гр. Варна
99/30.05.2022г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ІV-117,118-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.1035/, кв. 164, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Тервел“ № 16А-18, гр. Варна
100/31.05.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-15, с идентификатор 10135.1026.241, кв. 577, по плана на 14-ти м.р., ул. "П. Ю. Тодоров" № 29, гр. Варна
101/01.06.2022г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-15, с идентификатор 10135.1.227, кв. 154, по плана на 14-ти м.р., ул. "Три уши" № 10, гр. Варна
102/02.06.2022г. ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ, находящ се в УПИ II-50-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4027.50/, кв. 27, по плана на район „Вл. Варненчик“, местност „Атанас Тарла“, гр. Варна
№ РС обект:

Разрешения за строеж 2021 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.