Разрешения за строеж 2021 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/05.01.2021г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.282.1.12 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІ-1581, /с идентификатор 10135.5506.282/, кв. 138, по плана на 29-ти м.р., ул. „Моряшка“ № 7, гр. Варна Мария Иванова Недялкова и Ивелина Иванова Недялкова
2/07.01.2021г. РЕСТОРАНТ, находящ се в УПИ І–64,69,206,207-„за обществено обслужване, озеленяване, спорт и атракции, ТП и КПС“, /с идентификатор 10135.2569.305/, кв. 15, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД
3/08.01.2021г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІІ-1018-„за жилищно и курортно строителство“, /с идентификатор 10135.2573.1221/, кв. 10, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна, Етап І: Сграда 1 и благоустройствена стена, Етап ІІ: Сграда 2 „КАЛИНДРА“ ЕООД
4/11.01.2021г. Надстрояване с 3 етажа на съществуваща двуетажна сграда и промяна предназначение н ачаст от сграда в хостел, находящ се в УПИ ХІ-800-"за общ.обсл.", /с идентификатор 10135.1506.541/, кв. 141, по плана на 7-ми м.р., ул. "Д-р Заменхоф" № 40, гр. Варна "ХИЛС БИЛД" ООД
5/11.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ХVІІІ-3086, /с идентификатор 10135.5426.3188/, кв. 59, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Десислава Пенчева Пенчева
6/18.01.2021г. Комплекс жилищни сгради - ІІ-ри етап - Сграда 2, находящ се в УПИ ХХІХ-1680, 1883-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.2563.1680, кв. 7, по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна "ПЛАНЕКС" ЕООД
7/18.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-23, /с идентификатор 10135.1501.1364/, кв. 295г, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина“ № 56, гр. Варна „ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС“ ООД, Георги Илиев Иванов, Наталия Симеонова Кискинова,Юлия Николова Иванова, Илия Георгиев Илиев и Нина Колева Илиева
8/19.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-76, /с идентификатор 10135.3511.1536/, кв. 9, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна Иван Тодоров Тодоров, Танка Петрова Тодорова, Еленка Тодорова Транакиева, Димитър Дуков Транакиев, Калина Красимирова Кирилова, Кремена Димитрова Транакиева, Тодор Иванов Тодоров, "КУЛИНСКИ ИНВЕСТ" ЕООД
9/19.01.2021г. Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ І-300001-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.290/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна "МАЙТ" ЕООД
10/19.01.2021г. Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ ІІІ-300002-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.289/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна "МАЙТ" ЕООД
11/21.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-1313, /с идентификатор 10135.5403.5283/, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Мирослав Севделинов Манчев, Елеонора Евгениева Пателева
12/26.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІІ-1098, /с идентификатор 10135.5426.3155/, кв. 2, по плана на СО „Ракитника“, район "Аспарухово", гр. Варна Николай Павлов Трифонов
13/26.01.2021г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛИ, находящ се в УПИ ІV-4-"за производствено-складова и търговска дейност", /с идентификатор 72709.12.4/, по плана на с. Тополи, община Варна "ЛОРДИ" ЕООД
14/27.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-939, /с идентификатор 30497.504.2001/, кв. 72, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, община Варна Златомир Захариев Козарев и Татяна Иванова Козарева
15/27.01.2021г. Обновяване на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.3511.1035, 10135.3511.10.4, 10135.3511.10.3, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.3511.10, част от УПИ Елподстанция "Север" в ПЗ "Планова", гр. Варна, с административен адрес ж.к. "Възраждане", бл. 1а, вх. А, вх. Б, вх. В, във връзка с Национална програма за нерегийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците "ПОДСТАНЦИЯ СЕВЕР 1А", Община Варна
16/27.01.2021г. Промишлени сгради за складиране и заготовка на метали с административно-битови сектори, находящ се в УПИ ІІ-260001, с идентификатор 10135.4507.158, кв. 8, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна, І-ви етап: Сграда 2 с административно-битова част, ІІ-ри етап: Сграда 1 с административно-битова част Дора Стоянова Георгиева и Руска Стоянова Гурковска
17/28.01.2021г. СКЛАДОВЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В ГОРИМИ ОПАКОВКИ, находящ се в УПИ ІІ-70, /с идентификатор 72709.502.70/, кв. 3, по плана на ПЗ „Клисе баир, землище с. Тополи, община Варна, І-ви етап: изграждане на външни ВиК отклонения, Склад 1 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации, всички външни площадки и пътища обслужващи Склад 1 в парцела;ІІ-ри етап: изграждане на Склад 2 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации, външни площадки и пътища обслужващи Склад 2 в парцела;ІІІ-ти етап: изграждане на Склад 3 с прилежащите му Ел и ВиК инсталации и всички външни обслужващи площадки и пътища в парцела „ДЕНСТА“ ООД
18/28.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-1708, /с идентификатор 10135.5501.2381/, кв. 58, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна Галина Тихомирова Тинева и Станимир Борисов Демирев
19/29.01.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ–271-„за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.271/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна Гергана Господинова Господинова, ФИНТРЕЙД“ ЕООД, Миляна Константинова Ношкова, Райна Димитрова Бонева, Розалина Христова Петрова, Петър Михайлов Петров, Светлана Николаева Николчева, Надежда Стефанова Грънчарова, Тонка Димитрова Костова, Стоян Николаев Янков
20/01.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІ-209, /с идентификатор 30497.502.209/, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна Добрин Димитров Добрев
21/02.02.2021г. ОГРАДА по страничните граници и дъното на УПИ ХI-202, кв. 14а /с идентификатор 30497.501.202/, по плана на с. Звездица, община Варна Боян Мартинов Безус и Анета Иванова Марева
22/02.02.2021г. Метална конструкция за външни климатични тела към „Търговски комплекс ПИКАДИЛИ ПАРК“, находящ се в УПИ ІІ-2482-„за търговски комплекс“, /с идентификатор 10135.536.85/, кв. 17, по плана на Съставна зона 2, „Салтанат“, Приморска зона, гр. Варна „АРМАДА 2010“ ЕООД, представялвяна от Светлана Георгиева Димова-Петрова
23/03.02.2021г. МОБИЛЕН МОДУЛ ЗА ГОРИВО, находящ се в УПИ ІV-23,24-„за бетонов възел“, /с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на местност „Трошеви ниви“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, представлявано от Атанас Желев Митев
24/08.02.2021г. Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на блок „А“, блок „Б“ и топла връзка /фоайе/, в „Сграда за предоставяне на социални услуги“, в УПИ IV-УПП „Труд“, /с идентификатор 10135.3513.148/, кв.7, по плана на 26м.р., ул. „Петко Стайнов“ №7, гр.Варна Община Варна
25/08.02.2021г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-202, кв.14а /с идентификатор 30497.501.202/, ул.„Касиопея“ №66-б, по плана на с.Звездица, община Варна Боян Мартинов Безус и Анета Иванова Марева
26/09.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – IV-ти етап, находящ се в УПИ XIV, /с идентификатор 10135.1.1005/, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна „ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ“ АД, представлявано от Пламен Христов Трайков
27/10.02.2021г. Допълващо застрояване - стопанска постройка, находящ се в УПИ XIII-481, /с идентификатор 30497.501.481/, кв. 19, ул. „Вега“ № 32, по плана с. Звездица, община Варна Йордан Янков Чернев
28/10.02.2021г. Склад с офиси и ограда, находящ се в УПИ XV-324„за склад с офиси“, /с идентификатор 10135.4507.340/, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна „4М Енерджи“ ООД, представлявано от Мирослав Иванов Митрофанов
29/11.02.2021г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-641, кв. 48 /с идентификатор 38354.501.281/, ул. „Витоша“ № 36-Б, по плана на с. Константиново, община Варна Николай Антонов Янчев
30/12.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИН, находящ се в УПИ І-47-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.2563.47/, кв. 18, по плана на 21-ви м.р., ж.к. "Бриз", гр. Варна "ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
31/12.02.2021г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ 726 /с идентификатор 10135.2723.726/, кв. 68, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна "КАНАЛ ТРЕЙД" ЕООД, представлявано от Николай Димитров Димитров
32/12.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-6,6а,7,8,8а, /с идентификатор 10135.1030.397/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. "Пейо Яворов", № 48,48а,50,52,52а, гр. Варна "РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС ВЛАДИСЛАВ" ЕООД, Иван Манолов Иванов, Златка Манолова Иванова, Славчо Димитров Иванов, Петранка Недева Иванова, Димитричка Желязкова Стамова, Иван Ламбов Стамов, Марина Ганчева Василева, Филка Великова Соколова, Татяна Василева Стоянова, Максим Василев Мирчев, Тодор Александров Коларов, Снежана Христова Янева - Коларова, Пенка Александрова Иванова, Иван Констадинов Иванов, Калиопка Димова Янкова и Христо Иванов Янков
33/15.02.2021г. „БАНКОВ ОФИС“, представляващ вътрешно преустройство на магазин 1.102 на кота ±0,00, блок 2 /оси 11-12 и U1-R/ в Търговски център Гранд Мол Варна, находящ се в УПИ V-590,591 /с идентификатор 10135.3516.142/, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“, № 2, гр. Варна „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Офер Миретцки
34/16.02.2021г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-121, /с идентификатор 10135.2510.2065/, кв. 7, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна Ангел Георгиев Чепишев
35/16.02.2021г. Комплекс от затворен тип - Многофамилна жилищна сграда, наодящ се в УПИ ХІІ-2031, /с идентификатор 10135.2552.2031/, кв. 174, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна "НАСКАР" ЕООД, представлявано от Атанас Маринов Иванов
36/19.02.2021г. Многофамилни жилищни сгради "Азур Премиум", обменно бюро, фризьорски салон, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки, ресторант-пицария, спортен център, басейни, подземни-гаражи и паркинги" етапно строителство, като І-ви етап: "Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 4АВ, сграда № 4С/, обменно бюро, фризьорски салон, магазини за хранителни и промишлени стоки, подземни гаражи и паркинги"; ІІ-ри етап: Многофамилни жилищни сгради - 2бр. /сграда № 3, сграда № 4D/, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки - 3 бр., ресторант-пицария, спортен център, басейни 2 броя, находящ се в УПИ ІV-318,334-"за жил.сгр. и ТП", /с идентификатор 10135.2569.396/, кв. 24, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "ЛАЗУР ФЕМИЛИ РИЗОРТ" ЕООД, представлявано от Филиз Амедова Каракашева
37/22.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ І-1418-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3511.1510/, кв. 27, по плана на ж.к. "Възраждане І м.р.", гр. Варна "ДЕЛТА ХИЛ 2020" ЕООД, представлявано от Златка Демирова Демирова; Златка Демирова Демирова и Община Варна
38/24.02.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVІІ-30-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.30/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД, представлявано от Кеворк Агоп Крикорян
39/24.02.2021г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни и надземни гаражи "Фемили Гардън" и допълващо застрояване-гаражи, находящ се в УПИ І-1777-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3513.1777/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна - Трети етап: сграда 7 "ЯВОР ГАРДЪН" ООД, представлявано от Мирослав Иванов Манолов и други
40/25.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна, Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В1; Етап 18: сграда тип А; Етап 19: сграда тип А; Етап 20: сграда тип А; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В1, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2; Етап 29: сграда тип В2; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В2; Етап 32: сграда тип А; Етап 33: сграда тип А; Етап 34: сграда тип А; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А; Етап 37: сграда тип D2; Етап 38: сграда тип D1; Етап 39: сграда тип А, гараж; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2; Етап 45: сграда тип В2; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип А, гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А, гараж; Етап 55: сграда тип А, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В2; Етап 58: сграда за общо ползване ЛАЗУР 2019“ ООД, представлявано от Лъчезар Йорданов Радев
41/26.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-879, /с идентификатор 10135.5403.5189/, кв. 58, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Стойко Антонов Душев
42/01.03.2021г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-56, /с идентификатор 10135.3516.56/, кв.3, по плана на 26м.р., ул.„Паско Желев“ №1, гр.Варна Ваня Тодорова Кузманова и Иван Стоянов Тодоров, Красимир Борисов Лечев и Дарина Илиева Лечева, Дияна Любенова Лечева, Пламен Тодоров Кузманов
43/01.03.2021Г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ II-33„за жил.стр., зав.за общ.хр. и озел.“, /с идентификатор 10135.2553.1933/, кв.62, 25м.р., гр.Варна „Кондор Комерс“ ЕООД, представлявано от Илиан Петров Владимиров, „Ринг Интернешънъл“ ООД, представлявано от Веско Йорданов Великов, Мария Вескова Йорданова, Веско Йорданов Великов, Николинка Вълканова Великова, Панчо Недев Панчовск, Илиана Дойчева Панчовска, Христо Христов Христов
44/02.03.2021г. СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ L-752-„за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения“, /с идентификатор 10135.3514.752/, кв. 11, по плана на ЗПЗ гр. Варна „СЛЪНЧОГЛЕД ПП“ ЕООД, представлявано от Пламен Петров Панайотов
45/04.03.2021г. ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДИ, находящ се в УПИ ХLV-818-„ за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.1028/, кв. 34, по плана на ЗПЗ гр. Варна АМАТА“ ООД, представлявано от Павлин Георгиев Панайотов
46/04.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-638, /с идентификатор 10135.2554.638/, кв. 23, по плана на 24-ти м.р., ул. „Жеравна“ № 8, гр. Варна Жечо Савов Димов, Димчо Савов Димов, Пенка Савова Николаева, Милчо Николов Маринов и Валентина Николова Маринова
47/05.03.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ХVІ-551, /с идентификатор 72709.501.962/, кв. 23, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 12-А, по плана на с. Тополи, община Варна Дияна Иванова Иванова
48/05.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-77-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1506.77/, кв. 139, по плана на 7-ми м.р., ул. „Халил Ефенди“ № 9, гр. Варна Диян Кръстев Томов, Еленка Панайотова Атанасова и Петя Атанасова Александрова
49/08.03.2021г. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособена позиция № 3: "Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район "Младост", ж.к. "Възраждане", бл. 4, вх. 1 и 2 Етажна собственост - Сдружение на собствениците "УСПЕХ", Община Варна
50/10.03.2021г. Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ ХХ-946, кв.62 /с идентификатор 30497.505.1057/, СО „Под село“, по плана на с.Звездица, община Варна Пламен Михайлов Паскалев и Виктория Христова Паскалева
51/11.03.2021г. Жилищна сграда, находящ се в УПИ XII-202, /с идентификатор 10135.3513.2039/, кв.1089, по плана на 26м.р., ул.„Чинар“ №9, гр.Варна Димитричка Борисова Каменова, Диана Димова Тодорова и Мария Спасова Минкова
52/12.03.2021г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩЕЖИТИЕ ОТ АПАРТАМЕНТЕН ТИП, находящ се в УПИ ХХV-1087,1110,1111,1149, /с идентификатор 10135.3514.529/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ГАЛЕРИЯ СТРОЙ“ ООД, представлявано от Теодора Георгиева Жекова
53/15.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-148, /с идентификатор 35211.501.280/, кв. 16, по плана на с. Казашко, община Варна Юлияна Лев Тодорова
54/18.03.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ІV-153-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2551.2212/, кв. 14, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна Янко Стефанов Петров и Ставра Янакиева Аврамова
55/18.03.2021г. Преустройство и промяна предназначение на Магазин № 1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в "Дентален център", находящ се в УПИ ІІ-591-"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.3511.591, кв. 17, по плана на ж.к. "Възраждане" І-ви м.р., бул. "Република" № 131, гр. Варна Хриска Костова Мавродиева и Стефан Димитров Робев
56/22.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и допълващо застрояване, находящ се в УПИ ІV-3, /с идентификатор 10135.1506.549/, кв. 96, по плана на 7-ми м.р., ул. "Цар Симеон І", гр. Варна "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АКЦЕНТ" ООД, Кармелина Димитрова Бодурова, Елиана Ганчева Кирова, Мартин Владимиров Цолов, Делян Владимиров Цолов и Владимир Дилов Цолов
57/23.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – І-ви етап, находящ се в УПИ VІ-963, /с идентификатор 10135.2522.1172/, кв. 26, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна Василка Йорданова Велева и Веселин Иванов Велев
58/25.03.2021г. ОГРАДА по югозападната граница от т. 2 през т. 3 до т. 4 на УПИ І-043013-"За застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения", кв. 1, масив 43, /с идентификатор 30497.501.202/, местност "Таш тарла", по плана на с. Тополи, община Варна "ОПТИМУС ИНЖЕНЕРИНГ" АД
59/25.03.2021г. ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към VІІ СОУ "Найден Геров", находя ще в УПИ ІІІ-100-"за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р., ул. "Царевец" № 1, гр. Варна Община Варна
60/29.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-11, /с идентификатор 10135.1030.258/, кв. 539, по плана на 14-ти м.р., ул. „Овчо поле“ № 3, гр. Варна Геновева Николова Кръстева, БИЛД 2004“ ООД
61/29.03.2021г. РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ – І етап, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – ІІ етап, находящ се в УПИ ХVІІ-260036, /с идентификатор 10135.4507.215/, кв. 7, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна „БИЯНКИ“ ЕООД
62/29.03.2021г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находящ се в УПИ ХІІ-113,180, /с идентификатор 10135.2572.222/, кв. 17, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД
63/30.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-594, 565-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1503.1010/, кв. 400, по плана на 10-ти м.р., ул. „В. Христов“ № 3, гр. Варна Живко Киров Желев и Люба Стоянова Желева, „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД
64/01.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-4, /с идентификатор 10135.1501.822/, кв. 313, по плана на 9-ти м.р., ул. Антон Неделчев“ № 16, гр. Варна Боян Самуилов Чаушев
65/02.04.2021г. Смяна предназначение и преустройство на медицински и козметичен център с идентификатор 10135.2562.198.1.47 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в „Многофункционална жилищна сграда в УПИ І-3,4 и 5, /с идентификатор 10135.2562.198/, кв. 49, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна „ОЛМИНС“ ООД
66/05.04.2021г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІ-135,136-"за общ.обсл., жилища и ТП", с идентификатор 10135.2569.136, кв. 34, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД
67/06.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-263, /с идентификатор 10135.5426.263/, кв. 51, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Петър Петров Първанов
68/13.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с басейн и ограда, и с допълващо застрояване - гараж и склад, находяща се в УПИ І-729, кв.17 /с идентификатор 35211.501.282/, по плана на с.Казашко, община Варна Радослав Георгиев Кичуков
69/14.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 4 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 5, и работилница, находящ се в УПИ ХI-475„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3513.475/, кв.13, по плана на26-ти м.р., гр.Варна „РУД-ВАРНА“ АД
70/20.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-79, кв.33 /с идентификатор 10135.2052.800/, СО „Виница-север“, гр.Варна Юлиян Иванов Пажев
71/22.04.2021г. ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ЛЯТНА КУХНЯ, находящ се в УПИ III-698, /с идентификатор 35211.501.112/, кв. 4, ул. „Габър“ № 4-а, по плана на с. Казашко, община Варна Станислав Желязков Станев и Стояна Илиева Илиева - Станева
72/22.04.2021г. ГРАДСКИ ХОТЕЛ, находящ се в УПИ ХV-5, /с идентификатор 10135.1504.127/, кв. 407, по плана на 4-ти м.р., бул. „Съборни“ № 23, гр. Варна „ДИЛОВ ПРОПЪРТИС“ ООД, „ВС ЕЛИТ“ ООД
73/22.04.2021г. Преустройство на „Апартамент №15“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.19/ и „Апартамент №16“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.20/ на пети етаж, преустройство и промяна предназначение на таванско помещение - склад №3 /с идентификатор 10135.1508.250.3.21/ в „Апартамент №17“ в многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв.721, по плана на 3м.р., ул.„Македония“ №4, гр. Варна София Енчева Петева, Ирина Викторовна Чернова, „СТРОИТЕЛ“ ЕООД
74/22.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІI-8, /с идентификатор 10135.1503.300/, кв.388, по плана на 10-ти м.р., ул.„Тодор Шишков“ №1, гр.Варна Божидар Тодоров Тодоров, Никола Руменов Аргиров, Борис Проданов Георгиев
75/27.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-773,774, /с идентификатор 10135.2553.1882/, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., ул. „Нарцис“ № 4, гр. Варна Павлин Пламенов Петров, Таня Петрова Георгиева, Виолета Панайотова Стефанова, Димитър Христов Димитров, Елена Панайотова Кръстева, „МУЛТИБИЛД ПРОПЪРТИС“ ООД, КОНСУЛТ ТОД“ ЕООД, „КОНЦЕПТ МК“ ЕООД
76/27.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-2151-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.5549.2523/, кв. 27, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Денис Щайнмюлер и Олга Щайнмюлер
77/27.04.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIІІ-172,173„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1.1011/, кв.161, 11м.р., ул.„Тодор Влайков“ №9, гр.Варна Тодорка Йорданова Колева, Марияна Георгиева Иванова, Красимира Георгиева Славова, Масис Антраник Шакарян, Гаро Левон Шакарян, Антраник Левон Шакарян, Нони Киркор Дойчева и Едуард Киркор Шакарян
78/27.04.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XІІ-10, /с идентификатор 10135.1505.207/, кв. 444, по плана на 1-ви м.р., ул. "Македония", гр. Варна "БАЗИЛИКА ВАРНА" ЕООД, "ВЕГАС ВАРНА" ЕООД, "ОНО" ЕООД, "УЛУА" ЕООД, "АЙ ВИ БИЛД" ООД, "СПАЙ ХОУМ" ЕООД, "СПАЙ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
79/28.04.2021г. АВТОСЕРВИЗ И ПУНКТ за ГТП, находящ се в УПИ ІХ-300041, /с идентификатор 10135.4507.334/, кв. 13, по плана на ПЗ "Метро", район "Вл. Варненчик", гр. Варна "ТТ-ТУНИНГ" ЕООД
80/29.04.2021г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – МАГАЗИН НА ЕДИН ЕТАЖ, находящ се в УПИ І-265-"за обществено обслужване и търговия", /с идентификатор 10135.3512.265/, кв. 4, по плана на ж.к. "Младост" ІІ м.р., гр. Варна "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА" АД
81/07.05.2021г. Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция, находящ се в УПИ ХV-2577-„за бензиностанция“, /с идентификатор 10135.2555.2577/, кв. 9, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна Община Варна
82/11.05.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-448, /с идентификатор 10135.1501.448/, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул. "Стара планина" № 68, гр. Варна "ПН ИНВЕСТ ВАРНА 02" ЕООД, Карола Григорова Великова, Кирил Георгиев Великов и Венелин Георгиев Великов
83/19.05.2021г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.282.1.12 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІ-1581, /с идентификатор 10135.5506.282/, кв. 138, по плана на 29-ти м.р., ул. „Моряшка“ № 7, гр. Варна Мария Иванова Недялкова и Ивелина Иванова Недялкова
84/19.05.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-1058, /с идентификатор 10135.4501.2156/, кв. 11, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна Мария Руменова Йорданова и Стефан Жулианов Карагьозов
85/20.05.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХ-182, /с идентификатор 10135.5507.182/, кв. 8, по плана на м-ст "Вилите", гр. Варна Орлин Вълчанов Вълчанов
86/21.05.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ VІІІ-213-"за смесено предназначение", /с идентификатор 10135.2562.279/, кв. 8, по плана на ж.к. "Чайка", гр. Варна "ЯВОР ГРУП" ЕООД и др.
87/31.05.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-447-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.447/, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул. „Цар Иван Срацимир“ № 63, гр. Варна „ТОП СТРОЙ ВАРНА“ ЕООД, Илия Иванов Илиев,Румен Георгиев Георгиев, Силвия Стефанова Стефанова
88/31.05.2021г. Основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. „Княз Борис І“ към основната сграда на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І“ № 364 и благоустрояване на ПИ с идентификатор 10135.2570.38, находящ се УПИ І-38-„за почивен дом и ТП“, /с идентификатор 10135.2570.38/, кв. 3, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ бул. „Княз Борис І“ № 364, гр. Варна Община Варна
89/03.06.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХLV-4937, кв. 11 /с идентификатор 10135.5403.5292/, по плана на СО „Боровец-юг“, р-н Аспарухово, гр. Варна Живко Живков Василев и Христо Койчев Хаджиев
90/04.06.2021г. Промяна предназначение на част от „конферентен блок“ в „магазин“ находящ се на кота -11,00 в хотел „Арена мар“, в УПИ I-44,293,256,393„за хотелски комплекс“, /идентификатор 10135.513.293/, кв. 46, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ДЖИ ВИ ВИ“ АД
91/07.06.2021г. СКЛАДОВА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-3-„за складова дейност“, /с идентификатор 10135.4508.3/, кв. 1, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП3/, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна "ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
92/08.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-311-„за жилищно застрояване“, /с идентификатор 10135.4505.311/, кв. 4, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ ІІ-ри м.р., гр. Варна „ЕЛЕМЕНТ 99“ ООД
93/10.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-2397, /с идентификатор 10135.2552.2397/, кв. 226, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна „СКАЙ БИЛД“ ЕООД, Красимир Стоянов Узов, Живко Стоянов Узов, Траян Евгениев Ангелов, Александра Евгениева Ангелова
94/10.06.2021г. СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, находящ се в ПИ – 361/1355, с идентификатор 10135.2723.361/, кв. 75, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна "ВЮ ИНВЕСТ“ ЕООД
95/11.06.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IІI-26, /с идентификатор 10135.2464.118/, кв. 6, по плана на м. „Баба Алино“, СО "Ален мак", гр. Варна Румяна Ненчева Йорданова
96/11.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-557, /с идентификатор 10135.51.557/, кв. 210, по плана на 12-ти м.р., ул. „М-р Минчо Димитриев“ № 14, гр.Варна Стефко Димитров Георгиев, Дияна Стефанова Митев, Ангел Тодоров Андреев и Росица Тодорова Андреева, Елена Христова Любомирова, Цветан Божидаров Калинов и Христина Божидарова Кънева
97/16.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-492, /с идентификатор 10135.1506.492/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна Румянка Асенова Сантева
98/18.06.2021г. СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕХ за дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, производствено-складови помещения, находящ се в УПИ І-300004„за производствена, складова дейност“, /с идентификатор 10135.4507.288/, кв. 5, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна „ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ” ООД
99/21.06.2021г. ПРИСТРОЙКА /БИТОВКА/, находящ се в УПИ V-751-„за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“, /с идентификатор 10135.4510.1090/, кв. 55, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна "ЕЛДОМИНВЕСТ“ ООД
100/22.06.2021г. ПЛЪТНА ОГРАДА по южната граница на УПИ ІІ-194, /с идентификатор 72709.505.230/, кв. 61, /между ПИ 72709.505.230 и ПИ 72709.505.64/, по плана на с. Тополи, община Варна Джумасие Мехмед Къврък, Билгин Мустафов Исинов и Мерлин Билгинова Мустафова
101/23.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІ-492.493.494-"за жил.стр.", с идертификатор 10135.1501.1343/, кв. 295, по плана на 9-ти м.р., ул. "Цар Иван Срацимир" № 58, гр. Варна "ПН ИНВЕСТ ВАРНА 02" ЕООД, Паунка Димитрова Тодорова, Георги Василев Чолаков, Ангел Петров Дончев
102/28.06.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-177, /с идентификатор 10135.1506.177/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 8, гр. Варна „СТРОЙ МАТ 8“ ЕООД , представлявано от Георги Димитров Иванов, Живка Димитрова Тишева, Герчо Николаев Герчев, Светлозар Николаев Герчев
103/28.06.2021г. СКЛАДОВА БАЗА, РАБОТИЛНИЦА И СЕРВИЗ за ОВК, находящ се в УПИ ІV-300021/, с идентификатор 10135.4507.309/, кв. 13, по плана на местност „Узун Давлам“, ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна „ДЕЙМОС-КОРЕКТ“ ООД, представлявано от Димитър Стефанов Дамаскинов
104/05.07.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-16-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.55/, кв. 184, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна Дияна Вълчева Андреева, Даниел Андреянов Андреев и Виктория Андреянова Георгиева
105/06.07.2021г. СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ VІІІ-16/, с идентификатор 72709.110.22/, кв. 32, по плана на землище с. Тополи, гр. Варна ПР ТРЕЙДИНГ“ ООД, представлявано от Драгомир Петков Рашков
106/07.07.2021г. Реконструкция, преустройство, надстройка и пристройка на Прозводствена база за противопожарна техника и спасителни средства с офисна част и покрит паркинг, находящ се в УПИ ХХХІ-1038,1039, с идентификатор 10135.3514.502, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна "ДЖАМБО" ООД, представлявано от Пламен Василев Джамбазов
107/07.07.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и плътна ограда с височина до 2.20м., находящ се в УПИ VІІ-31-"за смесено предназначение", с идентификатор 10135.1504.47, кв. 435, по плана на 4-ти м.р., ул. "Цар Петър" № 12, гр. Варна Аргир Христов Сидов
108/13.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-430, /с идентификатор 10135.1507.430/, кв. 29, по плана на 8-ми м.р., ул. „Стефан Стамболов“ № 6, гр. Варна Кристина Георгиева Дончева, Илиян Валентинов Дончев, Илиян Кондов Неделчев, Калина Кондова Неделчева, Александър Георгиев Георгиев
109/13.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-2,2а,3, /с идентификатор 10135.1030.369/, кв. 560, по плана на 14-ти м.р., ул. „Дунавски лебед“, гр. Варна „БУЛСТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД , представлявано от Петър Атанасов Петров
110/14.07.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IІ-332, /с идентификатор 10135.5506.332/, кв. 15, по плана на 29-ти м.р., ул .„Стенка Разин“ 24, гр. Варна Мария Йорданова Станчева и Светломир Неделчев Станчев
111/14.07.2021г. Разширение на Основно училище „Васил Друмев“ – ПРИСТРОЙКА към съществуваща сграда, находящ се УПИ -„за училище“, /с идентификатор 10135.2560.221/, кв. 23, по плана на 18-ти м.р., ул. „Любен Каравелов“ № 60А, гр. Варна Община Варна
112/14.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 3, находящ се в УПИ ХI-475„за жил. строителство“, /с идентификатор 10135.3513.475/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „РУД-ВАРНА“ АД, представлявано от Живко Йорданов Вълчанов
113/14.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-114,115, /с идентификатор 10135.1030.399/, кв. 553, по плана на 14-ти м.р., ул. „Григор Парличев“ № 11,13, гр. Варна „БИЛД 2004“ ООД , представлявано от Христо Иванов Петков; Живка Боянова Димитрова, Нела Пенчева Михайлова и Димитър Пенчев Димитров
114/15.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-8, /с идентификатор 10135.1502.140/, кв. 513, по плана на 13-ти м.р., ул. „Шар“ № 11, гр. Варна Катя Панайотова Димитрова, Мариян Петров Димитров, Панайот Петров Димитров
115/19.07.2021г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАБИНЕТ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (обект № 3), с идентификатор 10135.1501.1287.4.23 в ЖИЛИЩЕ, част от многофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ І-1287-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.1501.1287/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., бул. "Вл. Варненчик", гр. Варна Иван Митев Иванов и Евелина Веселинова Денева-Иванова
116/22.07.2021г. СКЛАДОВА БАЗА за негорими материали в негорима опаковка, находящ се в УПИ VІ-012032-„за производствено складови обслужващи сгради и съоръжения“, /с идентификатор 72709.12.98/, кв. 7, по плана на землище с. Тополи, община Варна „ТМ ГРУП 2020“ ООД
117/22.07.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-379, с идентификатор 10135.1507.379, кв. 18, по плана на 8-ми м.р., ул. "Воден" № 23, гр. Варна "Н. Т. Г-ИНВЕСТ" ЕООД и Костадин Божидаров Будаков
118/03.08.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ VІІ-14, /с идентификатор 10135.1503.393/, кв. 373, по плана на 10-ти м.р., ул. „Велико Христов“ № 19, гр. Варна Добрин Светозаров Георгиев и Иванка Тодорова Георгиева
119/04.08.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-492, /с идентификатор 10135.1506.492/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дебър“ № 37, гр. Варна Румянка Асенова Сантева
120/04.08.2021г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с търговски обекти, находящ се в УПИ ХVІІІ-717-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4504.717/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ І-ви м.р., гр. Варна „АЛИОТ МД“ ООД, представлявано от Станчо Петков Кръстев, Диана Костадинова Сидерова, Атанаска Желязкова Пеева и Светлана Атанасова Кръстева
121/04.08.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІ-593, с идентификатор 10135.2517.5453, кв. 46, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна Иван Милков Тонков
122/11.08.2021г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХVІІ-581, с идентификатор 10135.4503.745, кв. 8, по плана на СО "Балъм дере", район "Вл. Варненчик", гр. Варна Стефка Костова Михалева, Милен Кръстев Михалев, Петранка Тодорова Маринова и Христо Маринов Маринов
123/16.08.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІ-739, с идентификатор 10135.2515.4135, кв. 47, по плана на СО "Ален мак", район Приморски", гр. Варна Евелинка Петрова Славова и Славе Иванов Славов
124/23.08.2021г. Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, каналн амрежа на стадион "Спартак", находящ се в УПИ ІІІ-"за стадион със спортно възстановителен център и хотел", с идентификатор 10135.2556.350, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна "СТАДИОН СПАРТАК" ЕАД
125/27.08.2021г. ТЪРГОВСКА и ОФИС СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-711-"за производствено-складова дейност, магазини и обсл.сгради", с идентификатор 10135.4510.711, кв. 17, по плана на ЗПЗ, гр. Варна "БУРОВ" ЕООД
126/30.08.2021г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ІІ-140, кв. 37, с идентификатор 10135.5010.162, по плана на кв. "Галата", район "Аспарухово", гр. Варна "РУДИСТРОЙ" ЕООД
127/31.08.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-2710,2084,2085-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2552.5477/, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна Валентина Радева Йорданова, Тодор Радев Чобанов, Светослав Кръстев Бакърджиев,Боян Иванов Янев
128/31.08.2021г. Преустройство и покриване на тераса на кабинет за творческа дейност № 9 на кота +21,70 в жилищна сграда, находящ се в УПИ ХVІ-106, /с идентификатор 10135.1505.106/, кв. 448, по плана на 1-ви м.р., ул. „Иван Драсов“ № 4а, гр. Варна „БРЪНЧЕВ“ ЕООД, „АРХИНВЕСТ ГРУП“ ООД
129/02.09.2021г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ С ЩОУРУМ И ОФИСИ, находящ се в УПИ VІІІ-260014, с идентификатор 10135.4507.260, кв. 10, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна "ОДИСЕЙ МЕРИТАЙМ" ЕООД
130/09.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини за промишлени стоки, гаражи, подземен паркинг и домови ВиК връзки, находящ се в УПИ І-13, с идентификатор 10135.1503.329, кв. 382, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна "СТЕЛАР ИНВЕСТ" ЕООД
131/13.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-654-"за жил.строителство", с идентификатор 10135.3511.654, кв. 17, по плана на ж.к. "Възраждане" І-ви м.р., гр. Варна Николай Тодоров Славов, Теодора Божидарова Славова и Моника Николаева Славова, "МС-БИЛД ИНВЕСТ" ООД
132/15.09.2021г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ VІ-5-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.4022.117/, кв. 4, по плана на местност „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „ПАРК ХОУМС“ ООД
133/15.09.2021г. ДВЕ СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХІІ-223-„за обществено обслужване и жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4508.223/, кв. 4 по плана на „Паркова зона“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „ХЕЛИОС - 06“ ООД
134/15.09.2021г. ОГРАДИ по уличните регулационни линии на УПИ ІІ-430, с идентификатор 72709.501.430, ул. "Христо Патрев" № 19, с. Тополи, община Варна Бояна Христова Паскова
135/16.09.2021г. ЛЯТНА КУХНЯ, находящ се в УПИ LІІІ-340, с идентификатор 72709.501.830, кв. 34, по плана на с. Тополи, ул. "Мита Генова Стайкова № 8а, община Варна Калоян Миленов Димов и Кольо Миленов Димов
136/16.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-760, с идентификатор 30497.501.760, кв. 6, по плана на с. Звездица, община Варна Веселин Желев Тишев и Веселина Великова Тишева
137/20.09.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІІ-38, с идентификатор 30497.13.99, кв. 98, по плана на местност "Корията", землище с. Звездица, община Варна Владимир Тодоров Теохарев и Бориса Жулиен Теохарева
138/20.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-51,52-"за жил.стр.", с идентификатор 10135.1501.1357, кв. 283, по плана на 9-ти м.р., ул. "Капитан Райчо" № 71, гр. Варна Димчо Михайлов Янев, Милена Ангелова Колчева, Светла Георгиева Великова, Кремена Георгиева Сотирова, Добромир Маринов Великов, "АНТАРЕС ИНВЕСТ" ЕООД, Георги Михайлов Янев и Деница Димчева Александрова
139/23.09.2021г. ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ІІІ-94-"за жилищна сграда", с идентификатор 10135.2568.94, кв. 38, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "АЛКОС ТРАНСПОРТ" ЕООД
140/23.09.2021г. Вертикална планировка на терен - оформяне на шкарпови откоси по южната и югоизточната граница в ПИ № 780, с идентификатор 10135.2522.780, кв. 10, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна Христо Димитринов Градечлиев
141/27.09.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-1290, /с идентификатор 10135.1501.1290/, кв. 314А, по плана на 9-ти м.р., ул. „Антон Неделчев“ № 5-5а, гр. Варна „Т-ИНВЕСТ“ ЕООД, Анета Георгиева Попова, Пламен Георгиев Попов, Илия Владов Лазаров, Тодор Владимиров Лазаров
142/28.09.2021г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ОГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-481,482,484, /с идентификатор 10135.2553.2010/, кв. 52, по плана на 25-ти м.р., ул. „Тинтява“ № 11-13, гр. Варна Светослав Иванов Колев, Теодора Иванова Георгиева, Марин Георгиев Георгиев, Иван Желязков Димитров, Янка Иванова Велева, Даниела Желязкова Димитрова,Даниела Атанасова Делева, Живко Атанасов Павлов
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2021 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.