Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/04.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ Х-64, /идентификатор 10135.3515.204/, кв. 7, по плана на 16-ти м.р., ул.„Усмивка“ № 21, гр.Варна Деян Михайлов Михайлов, Иванка Кръстева Михайлова, Мария Михайлова Михайлова
2/15.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-157„за жил.строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.2562.157/, кв.20, по плана на ж.к.„Чайка“, гр.Варна ЗАХАРИ БОРИСОВ ХРИСТОВ, ЖИВКО НЕДЕВ КАТЕЛИЕВ
3/17.01.2018г. „Изпълнение на инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна”, находящ се в УПИ I-72-„за спортно училище“, /с идентификатор 10135.2562.72/, кв. 12, по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, 2. ОБЩИНА ВАРНА
4/17.01.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - I-7, /с идентификатор 10135.1030.381/, кв. 554, по плана на 14-ти м.р., /ул. „Константин Иречек“ № 9/, гр. Варна „АЛЕКСАНДРИД“ ООД, ДРАГАН БОЯНОВ ДРАГАНОВ, СУЛТАНКА ПОЛИХРОНОВА ДРАГАНОВА, ДРАГАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, МИЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
5/17.01.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - VII-340-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.340/, кв. 383, по плана на 10-ти м.р., /ул. „Парижка комуна“ № 26/, гр. Варна ДИ ЕМ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Милен Христов Петров
6/17.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-768, /с идентификатор 30497.506.806/, кв.27, по плана на СО „Под село“, с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ и МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
7/17.01.2018г. ПОДПОРНА СТЕНА, находяща се в ПИ № 328, /с идентификатор 10135.2723.1218, стар 10135.2723.328 /, кв. 75, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна, представляваща извършване на укрепващи работи на новопостроена сграда, с цел предпазване от свличащи се земни маси от съседния имот и осигуряване на сградата в него „АЛЕКСАНДРИД” ООД, представлявано от Георги Русев Николов - управител
8/18.01.2018г. ОФИС СГРАДА С ОГРАДА – реставрация и адаптация на сграда културна ценност, находящ се в УПИ XIV-1084 -„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.1507.1084/, кв. 47, по плана на 8-ми м.р., ул. „Преслав“ № 24, гр. Варна ОУВЪРСИЙС ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ООД, представлявано от Ясон Корбетис и Алексия – Анастасия Бодуроглу
9/19.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-968, кв.63, /с идентификатор 10135.5403.5153/, по плана на СО „Боровец-юг“, кв.Галата, р-н Аспарухово, гр.Варна РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА и МИХАИЛ ДЕНЧЕВ МИХАЛЕВ
10/22.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-368, /с идентификатор 10135.2553.680/, кв.8, по плана на 2бм.р., ул.„Бяла мура'' №12, гр.Варна Даниела Минчева Димитрова, Янка Минчева Томова, Гергана Трифонова Трифонова, „ИВА-95" ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов"
11/22.01.2018г. СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ - IV-„обслужващо“, /с идентификатор 10135. 2552.4313/, кв. 6, по плана на Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, /ул. „Мир“ № 81/, гр. Варна Емил Стоянов Георгиев
12/24.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-277, кв. 7, по плана на в. з. "Лазур", с. Константиново, Община Варна" Борислав Лилов Борисов
13/25.01.2018г. НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-12, /с идентификатор 10135.1506.123/, кв.121, по плана на 7м.р., ул.„Кавала“ №12, гр.Варна ДИМИТРИЧКА СОФИЯНОВА МИХОВА, ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, РАДМИЛА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА-КРЪСТЕВА и СТРОЙ МАТ“ ЕООД, представлявано от Георги Димитров Иванов
14/25.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАРБЕКЮ И БАСЕЙН, находящ се в УПИ XLIX-308, 309, с идентификатори 10135.2508.308 и 10135.2508.309, кв. 24, по плана на СО "Сотира", гр. Варна " Мирослава Енева Пеева и Николай Ангелов Венков
15/25.01.2018г. Пристройка-външен асансьор към съществуваща сграда на специализирана болница за акушерство и гинекология „Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД, находяща се в УПИ Х-324„за акушеро-гинекологична болница“, /с идентификатор 10135.2556.324/, кв.995, по плана на 5м.р., бул.„Цар Освободител“ №150, гр.Варна СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД, представляван от управителя Емил Георгиев Ковачев
16/29.01.2018г. СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, находящ се в ПИ № 001012, местност „Чеира“, землище с. Константиново, Община Варна Ангел Димитров Ангелов
17/31.01.2018г. БАСЕЙН С ДЕТСКИ АКВАПАРК, находящ се в УПИ VІІІ-545„за озеленяване и басейн“, /с идентификатор 10135.513.545/, кв.54, по плана на к.к.„Златни пясъци“, гр.Варна „ДОЛЧЕ ВИТА 2007“ АД, представлявано от Димитър Георгиев Бучков
18/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-6, /с идентификатор 10135.1501.198/, кв. 306, по плана на 9-ти м.р., ул. "Доспат" № 6, гр. Варна" 'СПАТ БИЛД" ЕООД, Георги Валентинов Върбанов, Юлиан Петров Петков и Стела Петрова Тодорова"
19/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-704, /с идентификатор 10135.3505.704/, кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна „СИНТЕС БИЛД“ ЕООД, представлявано от Александър Костадинов Немцов
20/05.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ„за жил.стр., общ.обсл. и трафопост“, /с идентификатор 10135.1030.377/, кв.560, по плана на 14м.р., ул.„8-ми март“, гр.Варна. /І-ви етап: Сграда „Б“ и две едноетажни тела „Г“ и „Д“, ІІ-ри етап: Сграда „А“ и ІІІ-ти етап: Сграда „В“/ 'СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК" АД с ЕИК-148063980, представлявано от Боян Василев Колев
21/06.02.2018г. РАЗШИРЕНИЕ НА МАГАЗИН МЕТРО - ВАРНА, находящ се в УПИ - III-280024-„за търговски комплекс Метро“, /с идентификатор 10135.4507.274/, кв. 16, по плана на Производствена зона „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Филип Костас Анастасиу и Диана Стоянова Бонева
22/06.02.2018г. ВИЛНА СГРАДА, находащ се в имот с идентификатор 30497.505.969, кв. 57, по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, Община Варна" Ивайло Пламенов Иванов и Веселина Петкова Иванова
23/07.02.2018г. БАСЕЙН № 2 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ПРЕСТИЖ ВАРНА БГ“ ЕООД, представлявано от Денис Дралюк
24/07.02.2018г. БАСЕЙН № 3 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ПРЕСТИЖ ВАРНА БГ“ ЕООД, представлявано от Денис Дралюк
25/07.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с 5 броя магазини и бистро, находяща се в УПИ V-2562, кв.15, /с идентификатор 10135.5502.142/, по плана на 27м.р., ул.„Народни Будители“ №3А, гр.Варна "БИЛДИНГ СТРОЙГРУП" ООД, представлявано от Антон Христов Ганев
26/08.02.2018г. ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м. по североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 30497.501.290, кв. 16, по плана на землище с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 58, Община Варна „НЕКТАР НАТУРА“ ООД, представлявано от Костадин Любомиров Петрински
27/16.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-546,547, /с идентификатор 10135.1506.984/, кв.96, по плана на 7м.р., ул.„Д-р Людвиг Заменхоф“ №19 и ул.„Дебър“ №19, гр.Варна РУМЯНА СТАНЧЕВА МИЛЕВА, ЛЮБОМИР СВЕТЛОЗАРОВ МИЛЕВ, БИСЕР ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ, ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА, ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ОБЛАКОВА, ДАРЕНА СВЕТЛОЗАРОВА СУРАЕВА, „ТРАНС РЕНТ ВАРНА“ ООД, „АЛЕ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, СТАНИСЛАВ МАТЕЕВ МАТЕЕВ и КАТЯ АНГЕЛОВА МАТЕЕВА, ЕМИЛИЯ ДИМОВА ИЛИЕВА, СЕРГЕЙ ЕВДАКОВ, МИКОЛА ДЕНИСОВ, ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ТОШЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВ И МИЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, „АД ХОЛД“ ООД, „АЛЕКСАНДР ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ“ ЕООД, РАДОСЛАВ КОЛЕВ ЦАЧЕВ, МАРТИН ИВАНОВ МАТЕЕВ, ВЛАДИМИР АНАТОЛИЕВИЧ ЦВЕТКОВ и ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЦВЕТКОВА, НЕЗАБРАВКА ИВЕЛИНОВА МАРТИНОВА И МАРТИН ЙОРДАНОВ МАРТИНОВ
28/16.02.2018г. ХОТЕЛ и ВЪНШЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ II-188, /идентификатор 10135.2569.188/, кв. 8, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „КАРАЧИ“ ЕАД, представлявано от Силвия Руменова Теленчева
29/19.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ – VII-3855, /с идентификатор 10135.2555.2611/, кв. 2, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, /ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 18/, гр. Варна „ВИП БИЛД“ ЕООД, представлявано от Светлана Ганчева Милева
30/23.02.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVII-75-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.75/, кв. 344, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев“ № 46, гр. Варна Димо Георгиев Гяуров и Елена Желязкова Гяурова
31/26.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-185-"з ажил.сграда и ТП", идентификатор 10135.2569.185, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна" 'ПЕРОТА БИЛД" 2008, представлявано от Стефан Борисов Василев
32/27.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ – VII-274-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.274/, кв. 13, по плана на 8-ми м. р., ул. „Петър Парчевич“ № 20, гр. Варна „ПАР 20“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Тонев и Николай Стефанов Ямболов, Ивелина Стойчева Кърлиева, Веселин Стойчев Станчев, Мария Тодорова Брегова и Слави Живков Брегов и „ПАР 20 ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Тонев и Николай Стефанов Ямболов
33/27.02.2018г. ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА за отдих и туризъм и подпорни стени, находяща се в УПИ VІ-1495, /с идентификатор 10135.5549.1495/, кв.49, по плана на СО „Прибой“, гр.Варна ОГНЯН ПЕТРОВ БЕГАЖЕВ
34/27.02.2018г. Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ І-289, кв.12, /с идентификатор 10135.2569.289/, по плана на к.к.„Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО” КД представлявано от Милена Емилова Драгийска-Денчева и Бисер Борисов Инчовски
35/28.02.2018г. ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“ ВАРНА-ОДЕСОС, находящ се в УПИ ІV-3„за магазин и трафопост“, кв.148, /с идентификатор 10135.1506.976/, по плана на 7м.р., ул.„Девня“ №24, гр.Варна „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД , представлявано от Димитър Иванов Спасов
36/02.03.2018г. Основен ремонт и промяна на предназначение на складово помещение в помещение за котелна инсталация на приподен газ, находящо се на инсталационният етаж в блок 7 и блок 8 в МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, и промяна предназначение на асансьорна шахта в коминно тяло и газопроводно отклонение от площадков газопровод, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов
37/02.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХL-322,331, /с идентификатор 10135.2555.322 и 10135.2555.331/, кв.1, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр.Варна МАРТИН НЕДКОВ НЕДКОВ и СВЕТЛАНА ПАВЛОВА НЕДКОВА, МАКСИМ МАРТИНОВ НЕДКОВ, „КРИСТИНА 92“ ЕООД представлявано от Кристина Желева Божкова-Натова
38/06.03.2018г. РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИ ЗА ОБИТАВАНЕ В СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ИЗГРАЖДАНЕ НАНАДЗИД ДО 1,50 м. и направа на капандури" на сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 и сграда с идентификатор 10135.1508.113.6, кв. 712, по плана на 3-ти м.р., бул. "Княз Борис I" № 64, гр. варна" 'ФУУД ПРОДЖЕКТ ДРАЙВ" ЕООД, представлявано от Марияна Георгиева Филипова
39/06.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IX-5, /с идентификатор 10135.1501.675/, кв. 853, по плана на 9-ти м.р., ул. "Стара планина" № 24, гр. Варна" Георги Стефанов Трендафилов и Иван Стефанов Трендафилов
40/09.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIII-7, с идентификатор 10135.1030.254, кв. 539, по плана 14 м.р., ул. "Патриарх Евтимий" № 25, гр. Варна" 'ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС" ООД, представлявано от Али Огул, Мария Павлова Терзиева
41/14.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с офис и подземни гаражи, находяща се в УПИ ХІХ-113„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.113/, кв.22, по плана на 8м.р., ул.„Марко Балабанов“ №45, гр.Варна Ивелина Николова Ненкова, Стоянка Вълева Хаджинонева, Драгомир Божидаров Катеринов и „ТИМРОС“ ЕООД, представлявано от Людмила Ивашина
42/16.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХХІ-89„за жилищно строителство“, кв.38, с.Константиново, община Варна Константин Йорданов Боев
43/16.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ - ХXXI-2666, /с идентификатор 10135.5504.522/, кв. 65, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна „АН ИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Андриян Атанасов Атанасов
44/20.03.2018г. СКЛАД С ОФИС, находяща се в УПИ VІІ-1010„за произв.-складова дейност и търговия“, /с идентификатор 10135.3514.335/, кв.39, по плана на ЗПЗ, гр.Варна „ДЕНЕБ ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Константин Иванов Дараданов
45/21.03.2018г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ Х-359„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.5501.361/, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна „ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА“ АД, представлявано от Милен Димитров Градев и Юлиян Иванов Гендов
46/21.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-406, /с идентификатор 10135.4505.406/,кв.20, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ -ІІм.р., гр.Варна „ГАРДАНС ВАРНА“ ООД, представлявано от Боян Иванов Томов
47/21.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-60, с идентификатор 10135.2565.60, кв. 223, по плана на СО "Траката", гр. Варна" Николай Радев Николов
49/26.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-646'за жилищно строителство', кв.49, с.Константиново, община Варна Жанета Атанасова Балева
50/27.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-1947, /с идентификатор 10135.2575.1947/, кв.8, ул.'Св. Димитър Солунски” №13, кв.Виница, гр.Варна Георги Атанасов Илиев, Емил Атанасов Георгиев и 'МИРАЙ ПРОДЖЕКТ' ЕООД , представлявано от Христо Василев Попов
51/27.03.2018г. 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - ДЪЖДОВНО, находящ се в УПИ VIII-'обществено обслужване', с идентификатор 10135.3513.1846, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., район 'Младост', гр. Варна' 'ПРОДЖЕКТ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ' ЕООД, представлявано от Михай Радулеску
52/27.03.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА БЛОК 'А' в сграда с идентификатор 10135.2556.315.1 – част от Медицински колеж към МУ-Варна в 'ЦЕНТЪР ПО ОЧНО ЗДРАВЕ', находящ се в УПИ IХ-315-'за медицински колеж”, /с идентификатор 10135.2556.315/, кв. 995, по плана на 5 м.р., бул. 'Цар Освободител” № 84 ,гр. Варна МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 'ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ – ВАРНА”, представлявано от проф. Д-р Красимир Димитров Иванов-д.м.н.
53/28.03.2018г 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-445-'за жилищни сгради', /с идентификатор 10135.1501.455/, кв.295а, по плана на 9-ти м.р., ул.'Стара планина” №70, гр.Варна' 'Мария Златкова Харбалиева, Тодор Киров Харбалиев, Златко Киров Харбалиев и 'ПН ИНВЕСТ ВАРНА 02' ЕООД, представлявано от Николай Радев Николов
54/28.03.2018г. 'Реконструкция на апратамент № 36 с идентификатор 10135.511.208.4.4, представляваща пристрояване на балкон със ЗП-11,40 кв.м. към него, находящ се в жилищна сграда № 4, изградена в ПИ с идентификатор 10135.511.208 по КККР на гр. Варна - 2 м.р., ж.к. 'Възраждане', бл. 40, вх. 2, ет. 1, ап. 36' Павлин Пасков Донев
55/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-667, /с идентификатор 10135.1501.667/, кв.8534, по плана на 9-ти м.р., ул.'Доспат” №26, гр.Варна 'ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС' ООД, представлявано от Христо Атанасов Димитров и Борис Стоянов Колев
56/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XVIII-160-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.2563.160/, кв. 6, по плана на 'Бриз-юг', гр. Варна Милко Райков Русев, Елка Атанасова Фажева, Антон Аладаров Фажев, 'КРИСТИНА 92' ЕООД, представлявано от Кристина Желева Божкова – Натова
57/29.03.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-225, кв. 41, по плана на с. Каменар, район 'Приморски', гр.Варна' Диян Николов Георгиев и Таня Пенева Георгиева
58/02.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ III-231-'за компл.жил.стр-во', /с идентификатор 10135.2562.265/, кв.47, по плана на 19-ти м.р., ж.к. 'Чайка', гр.Варна' 'ГРИЙН МАР' ЕООД
59/05.04.2018г. 'Основен ремонт и реконструкция в обема на сгради с идентификатори 10135.513.715.1 и 10135.513.715.2 - Снек бар, находящи се в УПИ I-100-'за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване', с идентификатор 10135.513.715, кв. 68, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' 'БРАНД ХОТЕЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
60/10.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-7, /с идентификатор 10135.1501.568/, кв. 322, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Хан Маламир' № 2а, гр. Варна Блага Николова Вълева и Стефан Николов Мирчев, 'ТОЛИНИ-ВАРНА' ЕООД, представлявано от Калинка Иванова Недкова, Вера Георгиева Сивова – Трифонова, Мария Стоянова Малешкова и Петър Христов Малешков, Пламен Николаев Тенев, Надежда Ганкова Илиева
61/10.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-204-'за обитаване и обществено обслужване', /с идентификатор 10135.4505.553/, кв. 15, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Денислав Маринов Тодоров и Даниела Янкова Тодорова
62/11.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХI-1775'за жилищно строителство', кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1775/,по плана на 26м.р., ул.'Акад. Андрей Сахаров' №11, гр.Варна 'РУД-ВАРНА' АД, представлявано от Живко Йорданов Вълчанов
63/11.04.2018г. 'ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящи се в УПИ XV-1510м, 1510н-'за вилна сграда', с идентификатор 10135.2566.6505, кв. 2, по плана на местност 'Старите лозя', гр. Варна' 'ГРИФИД ГОЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
64/13.04.2018г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ VІI-724,759, кв.4, /с идентификатор 10135.4505.313/, по плана на ж.к.'Вл. Варненчик' ІІ-ри м.р., гр.Варна 'ЕКИП ИНВЕСТ' ООД, представлявано от Станислав Димитров Борисов
65/16.04.2018г. АВТОСЕРВИЗ, СКЛАД, ОФИС, МАГАЗИН, ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, находящ се в УПИ Х-250016, /с идентификатор 10135.4507.210/, кв. 2, по плана на ПЗ 'Метро', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна 'ОДЕСОС ТРАВЕЛ' ЕООД, представлявано от Антон Атанасов Киров
66/16.04.2018г. 'Промяна предназначение и преустройство на хотелски комплекс 'ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК', тяло 'F', находящ се в УПИ III-219,220,221,222,223,224,225,452,454-'за хотелски комплекс', с идентификатор 10135.513.520, кв. 62, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' 'ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ КОНСУЛТ' ООД
67/16.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-428-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135. 2571.4677/, кв. 18, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна 'САН СИТИ С КОРПОРЕЙШЪН' ЕООД, представлявано от Александр Савелиев
68/20.04.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА с идентификатор 10135.536.598.1 в рамките на съществуващата застроена площ и застроен обем, находящ се в имот с идентификатор 10135.536.598, Приморски парк, местност 'Салтанат' № 81, гр. Варна 'ГАРДЪН СПОРТ' ЕООД, ЕИК: 202529214, представлявано от Стефан Бочев Цветков
69/20.04.2018г. НОВА СГРАДА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 'ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ' - гр.ВАРНА, находяща се в УПИ ІІ-219'за библиотека и подземен паркинг', /с идентификатор 10135.1505.219/, кв.440, по плана на 1м.р., гр.Варна Община Варна
70/20.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-400, /с идентификатор 10135.4505.400/, кв.20, по плана на ж.к.'Вл.Варненчик'–ІІм.р., гр.Варна Сийка Димова Минева и Стоян Димов Кехайов
71/23.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи на партерно ниво, находящ се в УПИ V-1, кв. 159, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Пресиян' № 17А, гр. Варна Мариана Радева Христова - Кирова, Катерина Павлова Шопова
72/24.04.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор 10135.5502.190.1.4, в „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“, находящ се на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.190.1, изградена в парцел „жилищен комплекс“, кв. 20, по ЗРП на 27-ми м.р., ул. „Гривица”, бл. 10, гр. Варна Мирела Валериева Христова и Димитър Благоев Врабчев
73/27.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІI-„за жилищно строителство“, кв. 1, /с идентификатор 10135.3511.561/, по плана на ж.к. „Възраждане“, ІІ-ри м.р., гр. Варна „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Живко Киров Желев
74/30.04.2018г. УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ XIV-4260-„за обществено обслужване“, /идентификатор 10135.2552.5216/, кв. 121, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна Стоян Константинов Стоянов
75/30.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-710,713, /идентификатор 10135.2553.1924/, кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Бяла мура“ № 13/, гр. Варна Веса Китанова Маринова, Нина Атанасова Пилева, Соня Атанасова Иванова, Марийка Щерева Анастасова, Керанка Маринова Петрова, Мирослав Йорданов Савов, Сергей Пейчев Георгиев, Дидиана Стоянова Георгиева, Денис Маринов Добрев
76/30.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-666,667-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.449/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна „ЖЮ ВИ ПРОПЪРТИС“ ООД, с управители Валентин Илиев Димитров и Жюлент Али Атавула
77/03.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IХ-1, /с идентификатор 10135.2560.145/, кв. 34, по плана на 18-ти м.р., ул. „Васил Кънчев“ № 2, гр. Варна Сава Веселинов Даритков
78/14.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - V-882-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.448/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна „ВИ ЖЮ ПРОПЪРТИС“ ООД, с управители Валентин Илиев Димитров и Жюлент Али Атавула
79/17.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІІІ-189„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2526.189/, кв.15, по плана на ж.к.„Бриз“, ул.„Д-р Любен Попов“ №68, гр.Варна Александър Драганов Гергинов и Иван Драганов Гергинов
80/17.05.2018г. Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект „ГРАНД МОЛ-ВАРНА“ /с идентификатор 10135.3516.142/, находящ се в УПИ V-590,591-„за обществено обслужване“, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 2, гр. Варна, I-ви етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.020, промяна на част от магазин 1.022 в склад и приобщаването му към магазин 1.020; II-ри етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и К и промяна предназначение на склада към магазин 1.018 в търговска площ „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Офер Миретцки
81/21.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-501-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4504.501/, кв. 25, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I-ви м.р., гр. Варна Анка Борисова Желязкова, Бонка Борисова Ангелова, Катерина Стефанова Стойчева
82/21.05.2018г. СКЛАДОВА СГРАДА ЗА МЕБЕЛЕН ОБКОВ С МОСТРЕНА ЗАЛА И АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВА ЧАСТ, находящ се в УПИ - ХХVII-489-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.3513.106/, кв. 6, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „ЦЕНТУРИОН БГ“ ЕООД, представлявано от Лъчезар Янев Атанасов
83/21.05.2018г. БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна Кристина Георгиева Христова - Атанасова
84/22.05.2018г. НОВА СГРАДА към детска градина № 23 „Иглика“, находяща се в УПИ І-„за детско заведение“, /с идентификатор 10135.2575.453/, кв.32а, по плана на кв.Виница, ул.„Албатрос“ №5, гр.Варна Община Варна
85/23.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-3151, /с идентификатор 10135.5545.3151/, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Сергей Владимирович Кучерявий
86/23.05.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и подземен етаж, находяща се в УПИ ХІ-10„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1508.238/, кв.720, по плана на 3м.р., бул.„Приморски“ №121, гр.Варна „СТРОЙ МАТ“ ЕООД, представлявано от Георги Димитров Иванов, Божидарка Жекова Димитрова, Паолина Христова Димитрова, Ценомира Христова Димитрова, Георги Димитров Иванов
87/25.05.2018г. СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ ХVІІІ-1147„за производствено складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.671/, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр.Варна „ДЖИЯ 2001“ ООД, представлявано от Иван Минчев Иванов
88/25.05.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 902, /с идентификатор 30497.505.902/, по плана на м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна Ивайло Георгиев Станчев
89/28.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ V-11,15 /10135.1030.376/, кв. 546, по плана на 14 м.р., ул. "Изгрев" № 1-1а, гр. Варна" 'АГРОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2013" ЕООД, представлявано от Мариям Кеворк Бургазлиян
90/28.05.2018г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ № 1 и № 2, находящ се в УПИ II-102А, 102Б, 103, 132, /с идентификатор 10135.3513.1827/, кв. 12, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, -ви етап: Жилищна сграда № 2 с подземен паркинг, II-ри етап: Жилищна сграда № 1 Иван Димитров Иванов и Йорданка Стоянова Иванова, „ИВА-95“ ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов
91/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - Х-3033,3034, /с идентификатор 10135.2559.280/, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. „Зора“ № 14, гр. Варна „СИ БИЛД ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Светлин Йорданов Тодоров и Гергана Михайлова Джендова, Донка Атанасова Стаменова, Димитричка Атанасова Добрева, Георги Теофанов Симеонов, Владимир Неделчев Вълчев, Гинка Енчева Вълчева, Мирослав Михайлов Авджиев и Вержиния Георгиева Стоянова
92/30.05.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН с идентификатор 10135.1504.29.1.19 в „КАФЕ БАР“ И ОБЕДИНЯВАНЕТО МУ С БАР-МЕХАНА с идентификатор 10135.1504.29.1.18, находящ се в имот с идентификатор 10135.1504.29, с административен адрес гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 15 Георги Христов Георгиев
93/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІІ-810, /с идентификатор 30497.501.470/, кв. 53, по плана на с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 21, Община Варна Христо Василев Христов
94/31.05.2018г. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ЗАНАЯТЧИЙСКА РАБОТИЛНИЦА – ШИВАШКИ ЦЕХ, находящ се в УПИ - I-54-„ за жилищно строителство и занаятчийска работилница-шивашки цех“, /с идентификатор 30497.13.88/, кв. 98, местност „Корията“, с. „Звездица“, Община Варна, I-ви етап: жилищна част, шивашки цех, битови помещения и площадка за допълващо застрояване, II-ри етап: допълващо застрояване – техническо помещение Добромир Тодоров Томов
95/01.06.2018г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХХ-767,/с идентификатор 10135.501.777/, кв. 21, по плана на с. Звездица, Община Варна Бранимир Пламенов Димов и Александрина Руменова Димова
96/04.06.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХII-571, /с идентификатор 10135.1506.497/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. „Бузлуджа“ № 15, гр. Варна Дора Иванова Иванова и Мариана Николаева Иванова
97/04.06.2018г. ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ЗИМНА ГРАДИНА - Второстепенна постройка от допълващото застрояване, находяща се в УПИ ХIХ-333, /с идентификатор 30497.501.415/, кв. 10, по плана на с. „Звездица“, Община Варна Златка Михалева Димитрова
98/04.06.2018г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-325, /с идентификатор 10135.1506.524/, кв. 102, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дунав“ № 18, гр. Варна Венка Василева Маринова, Божидар Маринов Стефанов, Маринка Петрова Иванова, Веселин Василев Иванов, Кирил Емилиянов Димитров, Вяра Емилиянова Димитрова, „СТАТ“ ООД, представлявано от Николай Маринов Станков, и „ПРИМАСОЛ 2“ ЕООД, представлявано от Стоян Илиев Костадинов
99/04.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XV-153,155 /с идентификатор 10135.1501.1295/, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 65, № 67, гр. Варна Кирилка Иванова Бакалова, Димитър Йорданов Димитров, Иван Йорданов Димитров и „БИЛД 2004“ ООД, представлявано от Христо Иванов Петков
100/05.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ОФИСИ И ГАРАЖИ, находящ се в УПИ XIII-1838,1839, /с идентификатор 10135.3515.1962/, кв. 4, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. 'Фантазия', гр. Варна 'КОМФОРТ' ООД, с управител Атанас Атанасов Костурков
101/05.06.2018г. 'ВИЛНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-1510м, 1510н, кв. 2, с идентификатор 10135.2566.6505, по плана на местност 'Старите лозя', гр. Варна' ''ГРИФИД ГОЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
102/06.06.2018г. 'ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ТРАПЕЗНА ВОДА, находящ се в УПИ XVI-56, с идентификатор 72709.502.56, св. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище с. Тополи, Община Варна' ''ВАЛМАР' ЕООД, представлявано от Валентин Василев Марински
103/15.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА 'МЕТАЛЕКС ГАРДЪН', находящ се в УПИ XXXI-1795, 1796-'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.2563.1926, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна' ''ПАЛАДИУМ ЦЕНТЪР' ЕООД, представлявано от Румен Кузманов Давидов
104/18.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА /етап I-вход 'А' и етап II-вход 'Б'/, находящ се в УПИ XI-360-'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.4505.360, кв. 17, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', II-ри м.р., гр. Варна' ''Н 2 ГРУП' ООД, представлявано от Николай Стефанов Ямболов и Николай Кирилов Тонев
105/19.06.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - V-3-'за смесено предназначение', /с идентификатор 10135.3515.3/, кв. 62, по плана на 16-ти м.р.-север, /ул. 'Младежка' № 48/, гр. Варна 'РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ' ЕООД, представлявано от Пенка Атанасова Костадинова
106/20.06.2018г. СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ, находящ се в УПИ VIII-359-'за обществено обслужване', /с идентификатор 10135.5501.363/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна 'ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА' АД, представлявано от Милен Димитров Градев и Юлиян Иванов Гендов
107/22.06.2018г. 'СКЛАДОВЕ С ОФИСИ, находящ се в УПИ VI-563-'за производствена, складова, административна и търговска дейности', с идентификатор 10135.4510.563, кв. 13, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна' ''РУМЕНС' ЕООД, представлявано от Румен Петров Стефанов
108/26.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLVIII-2990, с идентификатор 10135.5403.2990, кв. 49, по плана на СО 'Боровец-юг', землище 'Галата', гр. Варна' Маргарита Николова Недялкова
109/28.06.2018г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 5020036, /с идентификатор 30497.502.36/, по плана на м-ст 'Орехчето', землище с. Звездица, Община Варна 'БУЛ-МАРК' ООД, представлявано от Гинка Генчева Пейкова
110/02.07.2018г. АВТОСЕРВИЗ, находящ се в УПИ IV-4, 5-'за автосервиз', кв. 3, по КП на местност 'Лазур' и 'Сливова градина', землище с. Константиново, община Варна Георги Йорданов Полихронов
111/02.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находащ се в УПИ XX-1970, кв. 141, с идентификатор 10135.2517.5336, по плана на СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата', гр. Варна Ивайло Пройнов Маринов
112/02.07.2018г. 'СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXVI-99, /10135.4508.99/ по плана на Паркова зона, район 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Николай Павлов Павлов и Валентина Павлова Янева
113/04.07.2018г. 'Основен ремонт и промяна на предназначение на помещения находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в 'Ангиографска лаборатория' към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ 'Света Марина' ЕАД-сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. 'Христо Смирненски' № 1, гр. Варна' 'УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.
114/04.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХI-339,1493, /с идентификатор 10135.2526.2617/, кв. 5, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна 'ИВЕЛИН ИВАНОВ' ЕООД, представлявано от Ивелин Ванков Иванов, 'АРГУС ИНВЕСТ' ООД, представлявано от Кирил Веселинов Коцев и Калоян Стойков Марков, Албена Димитрова Коцева, Кирил Веселинов Коцев, Калоян Стойков Марков, Дамян Тодоров Костов
115/04.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-656, идентификатор 10135.4501.4867, кв. 56, по плана на СО 'Ментеше', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Галин Стойчев Гавраилов и Миглена Маринова Минкова
116/04.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-654, идентификатор 10135.4501.2138, кв. 55, по плана на СО 'Ментеше', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Галин Стойчев Гавраилов
117/05.07.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХ-502,503-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.2563.1944/, кв. 46, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Антик Апрахамова Азизова и Аведис Абрахам Азизов
118/09.07.2018г. 'СКЛАДОВА БАЗА - II етап, тяло 'В', находящ се в УПИ XV-1240-'за поризводствено складова дейност', идентификатор 10135.3514.218, кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна' ''АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000' АД, представлявано от Ивелина Илиева Баланова,Милко Йорданов Малев
119/09.07.2018г. 'ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м. по източната граница на поземлен имот с идентификатор 30497.501.357 /УПИ XIII-357/, кв. 17, по плана на землище с. Звездица, ул. 'Касиопея'№ 28, Община Варна' Николай Стефанов Йорданов и Димитричка Стефанова Йорданова
120/10.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-5051,5052-'за жилищно строителство и търговия', /с идентификатор 10135.2552.5139/, кв. 6, по плана на 'Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ', гр. Варна 'ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ ГРУП' ООД, представлявано от Милен Жечев Дичев, Милен Жечев Дичев, Иван Благоев Михайлов, Галин Христов Алексиев, Владимир Стойков Христов, Искра Петрова Алексиева
121/16.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-529, /с идентификатор 10135.3515.638/, кв.54, по плана на 16м.р., ул.„Хан Кубрат“ №38, гр.Варна Антонина Анестиева Мавродиева, Христо Михайлов Мавродиев, Александър Христов Мавродиев, Мартин Христов Мавродиев, Панко Анестев Панайотов
122/19.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-137, кв. 176, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“, СО „Горна Трака“, гр. Варна Цеца Георгиева Атанасова
123/19.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-480, /с идентификатор 10135.4505.480/, кв. 25, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, IIм.р., гр. Варна „ДИМОТИ“ ЕООД, представлявано от Иво Мишев Попов
124/19.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-407, кв. 41, /с идентификатор 10135.2563.2005/, по плана на 21-ви м.р., ул. „Д-р Борис Окс“ № 9, гр. Варна „РУДИСТРОЙ 3“ ООД, представлявано от Георги Димитров Христов
125/20.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-450, 451, 452, 456, кв.45, /с идентификатор 10135.3515.1954/, по плана на 16-ти м.р., ул. „Милосърдие“ , гр. Варна Мария Захариева Николова, Захария Николова Неделчева, Милен Николов Николов, Марияна Атанасова Манолова, Стелиян Атанасов Манолов, Елена Стойчева Добрева, Добрин Николаев Добрев, Иванка Стойчева Петрова, Бисер Костадинов Петров, Петър Стойчев Димитров, Тихомир Петров Димитров, Здравка Илиева Караатанасова, Станка Илиева Ралчева, Илко Денев Илиев, Светлана Любомирова Караатанасова, Галина Ташкова Димитрова и "КУЛИНСКИ ИНВЕСТ" ЕООД
126/20.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-1812-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2563.1812/, кв. 38, по плана на ж.к. „Бриз“, ул. „Любен Попов“ № 29, гр. Варна Доля Цветанова Пчелинска - Бойчева
127/23.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-162Б, /с идентификатор 30497.501.455/, кв. 25, по плана на с. Звездица, ул. „Плутон“ № 14, Община Варна Динко Георгиев Барулов
128/24.07.2018г. ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ VI-280006, /с идентификатор 10135.4507.271/, кв. 3, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна МАРТИН 2002“ ООД, представлявано от Станимир Димитров Димитров
129/24.07.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - XIII-1420-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3512.1420/, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“, I-ви м.р., гр. Варна „МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД, Миглена Петкова Поролиева, Павлинка Петкова Велева, Тодор Димитров Тодоров
130/27.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-6428,6429, /с идентификатор 10135.2559.213/, кв. 18, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна „ХУБАВ НОВ ДОМ“ ООД, представлявано от Галя Иванова Димитрова, Галя Иванова Димитрова, Евгени Борисов Божилов, Мирослав Николов Стойчев, Илияна Николова Стойчева, Никола Мирославов Стойчев
132/02.08.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IV-323, /с идентификатор 10135.5506.323/, кв. 126, по плана на 29-ти м.р., ул. „Кирил Пейчинович“ № 38, гр. Варна „МУЛТИ БИЛД“ ЕООД, представлявано от Жельо Димитров Бойчев
133/02.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ IV-131?511, /с идентификатор 10135.3511.511/, кв. 2, по плана на ж.к. "Възраждане" - I м.р., ул. "Иван Янев" № 1 ТОПБАУ ООД, с управител Румен Николов Парашкевов, Стелиана Александрова Костадинова и Тихомира Генкова Нанкова"
134/03.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-146„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3516.146/, кв.4, по плана на 26м.р., ул. „Атанас Манолов“ №7, гр.Варна Христо Георгиев Николов и Жени Георгиева Николова, Евгени Георгиев Николов и Мария Минчева Николова, Николай Георгиев Николов, „КОНДОР-КОМЕРС“ ЕООД, представлявано от Петър Илиев Владимиров
135/06.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VIII-157, кв. 12, по плана на с. Константиново, Община Варна Жеко Андонов Жеков
136/07.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIII-8, /с идентификатор 10135.1030.90/, кв. 555, по плана на 14-ти м.р., ул. „Скопие“ № 6, гр.Варна Росица Борисова Илиева, Борислав Иванов Илиев, Светлана Николова Желева и "КРИС-БИЛДИНГ ИНВЕСТ" ООД, представлявано от Калин Красимиров Манолов
137/07.08.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXI-1421,1422,1423, /с идентификатор 10135.3512.1438/, кв. 5, район "Младост" , I-ви м.р., гр. Варна МЕТАЛЕКС-БИЛД-5 ЕООД, представлявано от Жейни Кънчева Даскалова, Петър Георгиев Петров, Цветан Георгиев Петров
138/07.08.2018г. Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, находяща се в УПИ„училище“, /с идентификатор 10135.3511.220/, ж.к.„Възраждане“ ІІм.р., гр.Варна Община Варна
139/08.08.2018г. Сгради за гости и външни басейни, находящ се в УПИ ІІІ-72,212,253„за озеленяване,обществено обслужване,хотел, жилища и ТП”, кв.8 /с идентификатор 10135.2569.306/, по плана на кк „Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна „СИЙ ФОРТРЕС” ЕАД, представлявано от Виктория Валентинова Байнова
140/09.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIII-449, /с идентификатор 10135.3513.1901/, кв. 11, по плана на 26-ти м.р., ж.к. „Победа“, ул. "Христо Смирненски", № 30, гр.Варна" Димитър Петров Димитров и Славка Петкова Димитрова
141/09.08.2018г. Ремонт и енергийна ефективност на ОУ „Стефан Караджа“, находящ се в УПИ„училище“, /с идентификатор 10135.2556.176/, кв.622, 5м.р., гр.Варна Община Варна
142/10.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ III-10, /с идентификатор 10135.1030.240/, кв. 543, по плана на 14-ти м.р., ул. "Овчо поле", № 27, гр.Варна" 'ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС" ООД, представлявано от Христо Атанасов Димитров
143/10.08.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VII-546, /с идентификатор 10135.4505.450/, кв. 16, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", II-ри м.р., гр.Варна" 'ХОУМ ВАРНА" ЕООД, представлявано от Красимир Иванов Стоилов и Венцислав Любомиров Саманлиев
144/13.08.2018г. ДГ № 41 „ПЪРВИ ЮНИ“ (с яслена група) – ремонт, газификация и оборудване, находящ се в УПИ – II - „за детска градина“ с идентификатор 10135.4502.227, кв. 5, по плана на III-ти м.р., кв. „Вл. Варненчик“, гр. Варна Община Варна
145/13.08.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ на ФИЛИАЛА на ДГ № 12 „ЯН БИБИЯН“, находящ се в имот с идентификатор 10135.2558.23, кв. 636, по плана на 6-ти м.р., ул. „Добруджа“ № 1, гр. Варна Община Варна
146/17.08.2018г. ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ І-197,199,214,232,233,234,235„за обществено обслужване, хотел, офиси и ТП”, кв.10 /с идентификатор 10135.2569.295/, по плана на кк „Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна 'СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, представлявано от Елена Косева Косева и Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан
147/17.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА, находящ се в УПИ XXII-1867-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2563.1867/, кв. 49, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна „ПРО ЕВРО БИЛД“ ООД, представлявано от Ясен Георгиев Тодоров
148/17.08.2018г. НАВЕС ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕТАЛИ на територията на пристанище „Одесос ПБМ“ АД, находящ се в УПИ II-154, 155, 157, 158, 159, 160-„за пристанищна дейност“, /с идентификатор 10135.5501.356/, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна „ОДЕСОС ПБМ“ АД, представлявано от Ивайло Тодоров Радославов
149/23.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIХ-22, /с идентификатор 30497.15.45/, кв. 96, по плана на местност „Поляната“, с. Звездица, Община Варна Димо Николаев Митев и Ивелина Миткова Динева
150/28.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-783„за жил., общ. и търг.дейност“ /с идентификатор 10135.3506.1234/, кв.29, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна „Металекс Инвест“ ЕООД, с управител Александър Константинов Ефтимов, Димитричка Христова Димитрова, Христина Димитрова Петрова и Петър Димитров Петров
151/30.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХХІІІ-2630, кв.1 /с идентификатор 10135.2555.2630/, по плана на Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, гр.Варна „МОДУС 2” ЕООД, представлявано от Андрей Калоянов Андреев
152/30.08.2018г. Основно обновяване, реконструкция, пристрояване и надстрояване на жилищна сграда, находящ се в УПИ I-583-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1506.583/, кв. 81, по плана на 7-ми м.р., ул. „Преслав“ № 57, гр. Варна „АЛБОНА ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Александр Александрович Бонашевский – Управител
153/31.08.2018г. Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ VІ-224„за търговия, обществено обслужване и паркинг“, кв.5, /с идентификатор 10135.3512.1433/, по плана на ж.к.„Младост“-ІІм.р., гр.Варна „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО” КД, представлявано от Милена Емилова Драгийска-Денчева и Бисер Борисов Инчовски
154/04.09.2018г. Ремонт с прилагане на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на съществуваща сграда на ДГ № 1 „СВЕТУЛКА“, находящ се в УПИ – III - „за детска ясла“, с идентификатор 10135.1503.663, кв. 390, по плана на 10-ти м.р., ул. „Парижка комуна“ № 25, гр. Варна Община Варна
155/05.09.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА-ТИП БЛИЗНАК, находяща се в УПИ I-1006, /с идентификатор 10135.3505.1006/, кв.13, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна Андон Тодоров Кисьов и Лилия Тодорова Кисьова
156/05.09.2018г. ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ-БЛОК "А", БЛОК "Б" и БЛОК "В" с подземни паркинги и магазини, находяща се в УПИ VII-„за жил.стр., общ. обсл. и спортна площадка“ /с идентификатор 10135.3513.18454/, кв.4, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна БИЗНЕС КОМПЛЕКС МЛАДОСТ АД, представлявано от Лиляна Данаилова Терзиева и Васил Богомилов Божинов
157/10.09.2018г. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ II-„за училище“ с идентификатор 10135.4502.160, кв. 21, по плана на IV-ти м.р., кв. „Вл. Варненчик“, гр. Варна: 1. Мълниезащитна инсталация, 2. Пожароизвестителна инсталация, 3. Аварийно осветление, 4. Фасадно осветление, 5. Контакти за слаботокови инсталации Община Варна
158/11.09.2018г. ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СГРАДАТА НА СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, находящ се в имот с идентификатор 10135.1506.33 по КК на гр. Варна, кв. 136, по РП на гр. Варна Община Варна
159/13.09.2018г. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUAHOUSE“, III-ти етап, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517-„за хотелски комплекс, аквапарк и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „БОРОВЕТЕ I“ ЕАД, представлявано от Ивелина Йорданова Александрова
160/13.09.2018г. Основен ремонт и реконструкция на Начално училище ''Васил Левски'', находящ се в УПИ I-''за начално училище'', с идентификатор 10135.5504.196, кв. 70, по плана на 28-ми м.р., кв. ''Аспарухово'', гр. Варна Община Варна
161/17.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ III-35, /с идентификатор 10135.4021.75/, кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна „РОМЕЛ БИЛД“ ЕООД, представлявано от Нели Георгиева Петрова-управител, Стоян Димитров Казаков
162/17.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVIII-218,219-„за жилищно строителство“, /с идентификатори 10135.1026.218 и 10135.1026.219/, кв. 569, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна „АДВАНС ХОЛД“ ЕООД, представлявано от Любомир Кирилов Славчев, Иван Михайлов Калчев, Жана Атанасова Маринова, Иванка Атанасова Кънчева, Валентин Вихъров Радулов, Георги Атанасов Петров
163/18.09.2018г. Преустройство на съществуваща кухненска асансьорна уредба на ЦДГ № 44 „Валентина Терешкова“, находяща се в сграда с идентификатор 10135.5506.33 по кадастралната карта на гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил Пейчинович“ № 19 Община Варна
164/19.09.2018г. НАДСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ, находящ се в УПИ III-243-„за хотел“, /идентификатор 10135.2569.188/, кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ВАЛДЕМОСА“ ЕООД, представлявано от Томаш Краев
165/19.09.2018г. Основен ремонт, реконструкция, промяна предназначение на жилищна сграда и преустройство на покривна конструкция с изграждане на надзид до 1.50м., реставрация и реновация на фасадата на сграда с идентификатор 10135.1507.53.1, находяща се в УПИ ХІІ-10, /с идентификатор 10135.1507.53/, кв.8, по плана на 8м.р., ул.„Драган Цанков“ №17, гр.Варна „СТОМИС 2002“ ЕООД , представлявано от Стоянка Христова Василева, Христо Николаев Карапетков, Анастасия Димитрова Карталева, Надежда Теодорова Делева, Николай Теодоров Карапетков, Камен Колев Киров, Мариана Радева Христова-Кирова
166/20.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, находяща се в УПИ І-177„за жилищни нужди“, /с идентификатор 10135.3512.177/, кв.14, по плана на ж.к.„Младост“ ІІ-ри м.р., гр.Варна, Іви етап – всички подземни нива, административна част и вход 3, ІІри етап – надземни нива на вход 1 и вход 2 „ЯВОР“ АД, представлявано от Мирослав Иванов Манолов и други
167/21.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-1943, /с идентификатор 10135.5505.186/, кв. 104, по плана на 28-ми м.р., кв. ''Аспарухово'', гр. Варна Иванка Тодорова Русева, Антон Желязков Андонов, Тодор Маринов Николов и Евгения Желязкова Димитрова
168/25.09.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - II-11, /с идентификатор 10135.1501.1252/, кв. 288, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 79, гр. Варна Виталий Александров Зарков, Росица Владимирова Заркова,Георги Виталиев Зарков, Явор Насков Якимов, Любомир Насков Якимов, Йордан Любенов Дамянов, Запринка Георгиева Дамянова
169/25.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ ХХ-1418,1419„за сграда със смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3512.1431/, кв.5, по плана на І-ви м.р., р-н.„Младост“, гр.Варна Мара Вълева Попова и Веска Вълева Няголова
170/26.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - АКАЦИЯ, находяща се в УПИ IX-1427, /с идентификатор 10135.3512.1427/, кв. 5, по плана на I-ви м.р., ж.к. ''Младост'', гр. Варна ''НАРВАЛ ТРЕЙДИНГ'' ЕООД, представлявано от Федор Федорович Берека
171/26.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - БРЕЗА, находяща се в УПИ VIII-1426, /с идентификатор 10135.3512.1426/, кв. 5, по плана на I-ви м.р., ж.к. ''Младост'', гр. Варна НАРВАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД, представлявано от Федор Федорович Берека
172/27.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СНЕК-БАР, находящ се в УПИ VI-84-„за хотел, жилища и ТП“, /идентификатор 10135.2570.84/, кв. 5, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „МИТКО И МАРИНА САВОВИ“ ООД, представлявано от Митко Панайотов Савов и Маринка Янева Савова
173/27.09.2018г. Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион ''Спартак'', находящ се в УПИ III-''за стадион със спортно-възстановителен център и хотел'', /с идентификатор 10135.2556.350/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна ''СТАДИОН СПАРТАК'' ЕАД
174/28.09.2018г. Преустройство на вертикални комуникации в търговска площ от ос 7 до ос 11а, от ос Б до ос 3.2, кота ±0,00 в „МОЛ Варна“ ЕАД, находящ се в УПИ ХХІІІ-1а,541,567,587„за обществено обслужване”, кв.27 /с идентификатор 10135.3516.140/, по плана на 26м.р., бул.„Вл.Варненчик“, гр.Варна „МОЛ ВАРНА” ЕАД, представлявано от Юлиян Павлов Христов
175/01.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-928-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2553.619/, кв. 56, по плана на 25-ти м.р., ул. „Карамфил“ № 7А, гр. Варна „Т-ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Юлиян Теодосиев Дончев – управител, Рая Симеонова Симова, Петрана Павлова Симова, Силвана Димитрова Цветкова, Марина Димитрова Керчева, Емилия Петкова Симова
176/01.10.2018г. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-818, /с идентификатор 10135.501.862/, кв. 8, по плана на с. Звездица, Община Варна Лъчезар Свиленов Щерев и Кирил Свиленов Щерев
177/02.10.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VII-446-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.51.446/,кв. 227б, по плана на 12-ти м.р., ул. „Доспат“ № 49, гр. Варна „ВИКТОРИЯ-ПМ“ ЕООД, представлявано от Петранка Маркова Тодорова
178/02.10.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-36, /с идентификатор 30497.501.37/, кв. 4, по плана на с. Звездица, Община Варна Деян Йорданов Пенев и Антония Георгиева Пенева
179/03.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СЕРВИЗ ЗА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ, находящ се в УПИ IV-1751, /с идентификатор 10135.4501.1751/, кв. 64, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна Емилиян Стоев Енчев
180/03.10.2018г. КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ VII-261-''за хотел, жилища, СПА център и ТП'', с идентификатор 10135.2569.261, кв. 6, по плана на к.к. ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна ''ФОРТЕРА'' АД, представлявано от Фуат Гювен
181/04.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-10, /с идентификатор 10135.1505.37/, кв. 5461, по плана на 1-ви м.р., ул. „Македония“ № 97, гр. Варна 'Сийка Георгиева Шалтева, Илияна Илиева Шалтева, Русалина Илиева Григорова, Радослава Страхилова Доровска, Димитър Пантелеев Горов, Евелина Пантелеева Георгиева и ''АЙ ВИ БИЛД С'' ООД'
182/04.10.2018г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2573.31, кв.58, по плана на к.к.„Чайка“, гр.Варна „ЕЛЕЯ ТРЕЙД“ ООД, представлявано от Елена Пеева Георгиева и Явор Георгиев Янков
183/05.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – III-ти етап, находящ се в УПИ VIII-131, /идентификатор 10135.3511.657/, кв. 3, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., гр. Варна „ЛЪКИ КД“ ЕООД, Огнян Стоянов Димитров, Стефан Лефтеров Димитров, Соника Любомирова Дертлийска, Магдалена Александрова Делистоянова, Албена Александрова Делистоянова
184/05.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-384, /с идентификатор 10135.3506.1193/, кв. 7, по плана на СО „Пчелина“ , гр. Варна Ирина Валентинова Ангелова, Янаки Желязков Янакиев и Анастасия Христова Янакиева
185/08.10.2018г. ОРАНЖЕРИИ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ – /блок „А“-24,00/36,00м. и блок „Б“- 24,00/36,00м./, находящ се в ПИ № 72709.29.37, местност „Корията “, по к.к. на с. Тополи, Община Варна Красимир Ангелов Димитров и Дамян Ангелов Димитров
186/08.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-288-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.288/, кв. 1, по плана на ж.к. „Възраждане“, II-ри м.р., гр. Варна Завен Нишанов Кърккеселян и Аскануш Ваханик Кърккеселян
187/08.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ, находящ се в УПИ VI-8, /с идентификатор 10135.1504.83/, кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул. „Атанас Георгиев“ № 5, гр. Варна „АН-ИНВЕСТ-1“ ЕООД, от Анастас Детелинов Гонов, „ВАСТЕЛ“ ЕООД, представлявано от Петър Петров Георгиев
188/09.10.2018г. Жилищен комплекс „ТЕРАСИТЕ“, находящ се в УПИ VI-67 „за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.“ /с идентификатор 10135.4019.109/, кв. 1, по плана на местност „Терасите“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, I-ви етап: жилищен блок А-1 с бистро и навес,II-ри етап: жилищен блок А-2 с два магазина и фитнес зала “САНДИ 95“ ЕООД, с управител Борис Сашев Боев
189/10.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-278,285-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.51.613/, кв. 225, по плана на 12-ти м.р., ул. „Патриарх Евтимий“ № 100, гр. Варна „ИНВЕСТ БИЛД - ВАРНА“ ООД и Петър Димитров Цветков
190/12.10.2018г. Основен ремонт, реконструкция, преустройство и изграждане на надзид на покрива на сграда с идентификатор 10135.5502.219.1 по КК на гр. Варна, представляваща филиал на ЦДГ № 44 „Валентина Терешкова“, находяща се в УПИ-„за жилищен комплекс и обществени нужди“, кв. 24, по плана на 27-ми м.р., ул. „Кишинев“ № 11, гр. Варна Община Варна
191/12.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-7, /с идентификатор 10135.2560.74/, кв. 38, по плана на 18-ти м.р., бул. „Чаталджа“ № 14, гр. Варна 'Луция Неделчева Греува, Мирелла Неделчева Генова - Лазова, Огнян Михайлов Зидаров, Явор Михайлов Зидаров и ''РУСЕВ ИНЖЕНЕРИНГ'' ООД, представлявано от Иван Русев Иванов и Руси Иванов Русев'
192/12.10.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с двоен гараж, находящ се в УПИ VII-608, /с идентификатор 10135.2520.608/, кв. 166, по плана на СО „Траката“, гр. Варна Иван Насков Маринов
193/12.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-279-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.51.279/, кв. 225, по плана на 12-ти м.р., ул. „Майор Минчо Димитриев“ № 8, гр. Варна Янка Йорданова Драмова
194/16.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-901, с идентификатор 10135.505.1025, кв. 30, по плана на СО 'Под село', гр. Варна Георги Стоянов Георгиев
195/17.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-''общински за обезщетение на собственици от кв. 2, с идентификатор 10135.2554.570, кв. 2А, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна 'МАЙТ' ЕООД, представлявано от Коста Георгиев Червенков, Красимир Пеев Иванов, Нелияна Иванова Иванова, Александър Тодоров Николов и Галя Тодорова Николова
196/26.10.2018г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-925, /с идентификатор 10135.2575.626/, кв. 20В, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна Тихомира Стефанова Илиева и Евгени Петров Илиев
197/29.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-5051,5052-„за жилищно строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.2552.5139/, кв. 6, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ“, гр. Варна „ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД, представлявано от Светослав Драганов Савов, „ФУГО ГРУП“ ООД, представлявано от Милен Жечев Дичев,Милен Жечев Дичев, Иван Благоев Михайлов, Галин Христов Алексиев, Владимир Стойков Христов, Искра Петрова Алексиева
198/29.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-402, /с идентификатор 10135.4505.402/, кв. 20, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ – II-ри м.р., гр. Варна „БУЛГАРА РИЪЛТИ“ ООД, представлявано от Константин Андреев Георгиев
199/30.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-554-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.51.554/, кв. 209А, по плана на 12-ти м.р., ул. "Иван Рилски" № 10,10А, гр. Варна Т-ИНВЕСТ" ЕООД, представлявано от Юлиян Теодосиев Дончев, Мирослав Георгиев Николов, Жеко Янев Жеков, Иван Димов Долапчиев, Калин Веселинов Бобчев, Милена Димитрова Стефанова
200/31.10.2018г. Промяна предназначение на ОФИСНА СГРАДА в „ЖИЛИЩНА“, находящ се в УПИ III-3303-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2515.3303/, кв. 15, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна Митко Христов Димитров
201/31.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-939, /с идентификатор 10135.2526.939/, кв. 61, по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна БУХАРА ГРУП" ООД, представлявано от Ирина Тен и Лев Тен
202/31.10.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 64, /с идентификатор 10135.2723.64/, кв. 178, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна Надежда Красимирова Бонева – Христова и Георги Христов Христов
203/01.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин, находящ се в УПИ I-„общ.“, /с идентификатор 10135.2555.52/, кв. 4а, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна „АЛВЕС“ ООД, представлявано от Стефан Веселинов Дилов
204/01.11.2018г. Реконструкция, преустройство, надстройка и промяна предназначение на банков офис на ТБ "Биохим" АД в жилищна сграда, находящ се в УПИ XII-46/с идентификатор 10135.1508.46/, кв. 729, по плана на 3-ти м.р., ул. "Любен Каравелов" № 7, гр. Варна БНП ВАРНА" ООД, представлявано от Борислов Григориев Лазаров и Николай Иванов Калинков
205/05.11.2018г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА, находящ се в УПИ IX-79-"за търговски комплекс", /с идентификатор 10135.4508.290, кв. 8, по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна КАБЕЛНИ СИСТЕМИ" ООД, представлявано от Диляна Филипова Сивкова
206/06.11.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-4, кв. 1, по плана на в.з. „Лазур“, с. Константиново, Община Варна Пламен Начков Михов
207/06.11.2018г. СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ, находящ се в УПИ I-226, /идентификатор 10135.2568.226/, кв. 32, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна Даниела Атанасова Кондова и Пламен Иванов Кондов
208/06.11.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-252, /с идентификатор 10135.3515.1943/, кв. 38, по плана на 6-ти м.р., ул. „Радост“ № 10, гр. Варна, първи етап: - Подземен паркинг 1,2,3,4, блок "А", блок "Б", блок "В", северна двулентова рампа и южна двулентова рампа, втори етап: - подземен паркенг 5,6,7, блок "Г", блок "Д" ЕЛ ХЕФЕ" ЕООД, представлявано от Стефан Господинов Господинов
209/09.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-133, /с идентификатор 10135.2562.133/, кв. 44, по плана на 19-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна Ангелина Костадинова Минева, Красимира Костадинова Костадинова, Николинка Димитрова Ангелова и Анчо Петров Ангелов, Йордан Димитров Василев
210/14.11.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-905, /с идентификатор 10135.5403.5154/, кв.91, по плана на СО„Боровец-юг“, гр.Варна Валентин Василев Иванов и Галина Иванова Иванова
211/19.11.2018г. ОГРАДА с височина на плътната част до 2,20 м. в УПИ Х-108-„за общински приют за бездомни кучета”, кв. 50, по плана на с. „Каменар”, Община Варна Община Варна
212/19.11.2018г. КОСТНИЦА С БЕСЕДКА ЗА ПОКЛОНЕНИЕ, находящ се в УПИ-„стари гробища“, /с идентификатор 10135.3516.174/, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 1, гр. Варна Община Варна
213/19.11.2018г. Преустройство и промяна на предназначението на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1030.292.1.22 в „БАНКОВ и ФИНАНСОВ ОФИС на „ТЕКСИМ БАНК“ АД“, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ I-„за жилищно строителство“, кв. 531, по плана на 14-ти м.р., ул. „Яне Сандански“ № 1, гр. Варна Община Варна
214/19.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-447„за жил.стр.“, кв.227б, /с идентификатор 10135.1506.425/, по плана на 12м.р., ул.„Академик Методи Попов“ №16, гр.Варна Биляна Димитрова Димитрова, Йордан Георгиев Дончев , Дончо Георгиев Дончев , Ивайло Димитров Димитров, Ирина Георгиева Димитрова, Ивайло Димитров Иванов, Димитринка Йовкова Иванова , Ивайло Неделчев Ганев , Александра Александровна Ганева , Силвия Николаева Василева , Димитър Трендафилов Василев, Иванка Жекова Касабова , Елена Василева Йорданова, „ЛОФТ ИЗТОК“ ЕООД представлявано от Биляна Димитрова Димитрова, „ЛОФТ ЗАПАД“ ЕООД, представлявано от Биляна Димитрова Димитрова, „АТИЛА БИЛД“ ЕООД, представлявано от Биляна Димитрова Димитрова, „СПАРТАК БИЛД“ ЕООД, представлявано от Биляна Димитрова Димитрова
215/20.11.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-620, /с идентификатор 30497.501.620/, кв. 23, по плана на с. Звездица, Община Варна Тодор Бойчев Тодоров, Кремена Иванова Тодорова, Ивайло Бойчев Тодоров
216/20.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VIІ-196, /с идентификатор 10135.2568.258/, кв. 37, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна ИНКОМ РЕАЛ 2" ЕООД, представлявано от Антонина Александровна Кичеджи
217/21.11.2018г. Частично преустройство на семеен хотел с идентификатор 10135.2563.370.1, находящ се в УПИ Х-2105, кв. 50, по плана на 21-ви м.р. ,ж.к. „Бриз“, гр. Варна „ГАНЧЕВИ ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Валентин Янков Ганчев и Станислава Божидарова Иванова – Ганчева
218/22.11.2018г. ЧАСТИЧЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ – подмяна на гредоред на етаж 1, кота ±0,00 със стоманобетонна плоча на съществуваща сграда на Основно училище „Васил Априлов“, находящ се в имот с идентификатор 10135.1502.168, кв. 477, по плана на 13-ти м.р., ул. „Братя Миладинови“ № 130, гр. Варна Община Варна
219/22.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IIІ-63, /с идентификатор 10135.2564.63/, кв. 2, по плана на "Вилна зона", гр.Варна Румен Георгиев Рашков и Елка Христова Рускова-Рашкова
220/23.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИН и ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, находящ се в УПИ IV-301, /с идентификатор 72709.501.301/, кв. 53, по плана на с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 36, Община Варна, I-ви етап: магазин и заведение за бързо хранене, II-ри етап: жилищна част „ВИТРОН ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Станислав Кирилов Станков
221/26.11.2018г. Основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина, находящ се в УПИ„за детски дом“, кв.665, /с идентификатор 10135.2558.90/ по плана на 6м.р., ул.„Генерал Колев“ №90, гр.Варна Община Варна
222/26.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-13, /с идентификатор 10135.2559.118/, кв.792, по плана на 17-ти м.р., ул.„Д-р Басанович“ №24, гр.Варна Душка Димитрова Цонева, Петя Станчева Сивова, Ирина Христова Донева, „ДЖЕТКОМ“ ЕООД, представлявано от Иван Валентинов Дончев
223/27.11.2018г. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ /СО/ - Вътрешно преустройство и пристройка към част от съществуваща триетажна сграда на МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД с козирка, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2641/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО , представлявано от Министъра на здравеопазването, чрез „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД
224/27.11.2018г. Основен ремонт, преустройство, ремонт на покрив с изграждане на капандури и боядисване на фасада на сграда недвижима културна ценност с идентификатор 10135.1507.363.2, находящ се на ул. „Шипка“ №6, кв. 17, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна Евгени Борисов Божилов
225/28.11.2018г. Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център - Варна /с идентификатор 10135.1506.39.11/, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1506.39, кв. 405, по плана на 7-ми м.р., пл. „Независимост“ № 1, гр. Варна МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, чрез ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР – ВАРНА, представляван от Даниела Стефанова Иванова-Димова
226/03.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находяща се в УПИ V-739, /с идентификатор 10135.2553.474/, кв.52, по плана на 25-ти м.р., ул.„Нарцис“ № 12а, гр.Варна Ганка Ганчева Тодорова и Недю Янчев Тодоров
227/03.12.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ - ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ХОТЕЛ „МОРСКА ЗВЕЗДА“, находящ се в УПИ I-98-„за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.98/, кв.18, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
228/06.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-562,563, /с идентификатор 10135.4505.314/, кв. 4, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна “ЕЛЕМЕНТ 99“ ООД, представлявано от Атанас Иванов Апостолов – управител, Юлия Тодорова Каменова – Костадинова, Костадин Георгиев Костадинов
229/07.12.2018г. КУРОРТНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ Х-142, /с идентификатор 10135.2568.142/, кв. 31, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна Красимира Петрова Кънчева, Теодора Красимирова Ангелова, Емил Иванов Таушанов, Ваню Павлов Иванов, Красимир Иванов Ангелов, „АГРО КАПИТАЛ 67“ ЕООД, представлявано от Здравко Василев Гинев и „МИГ МАРКЕТ“ ООДпредставлявано от Галин Иванов Ненов
230/07.12.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-2665,2612„за жилищно строителство“, кв.151 /с идентификатор 10135.5506.883/, по плана на 29м.р., кв.Аспарухово, гр.Варна „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, представлявано от Станислав Николаев Василев и Стела Валентинова Василева
231/07.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-2, кв. 166, по плана на 11-ти м.р., ул. "Хан Кардам" № 4, гр. Варна БИЗНЕСКОНСУЛТ-2000" ООД, представлявано от Илиян Димитров Илиев и Ангелина Димитрова Илиева
232/10.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-823, /с идентификатор 10135.1501.823/, кв.313, по плана на 9м.р., ул.„Димитър Станчев“ №11, гр.Варна „РУНИК“ ООД, представлявано от Румен Николаев Калчев
233/11.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с търговски обект, находяща се в УПИ VІІ-560„за жилищно строителство“, кв.14, /с идентификатор 10135.4505.560/, по плана на ж.к.„Вл.Варненчик“-ІІм.р., гр.Варна ДАНСТРОЙ 61 ЕООД, представлявано от Адам Павлов Адамов
234/13.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находящ се в УПИ IV-86-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1508.86/, кв. 728, по плана на 3-ти м.р., ул. „Л. Каравелов“ № 8, гр. Варна СТРОЙ МАТ 121 ЕООД, представлявано от Георги Димитров Иванов, Керанка Георгиева Тодорова, Деана Николаева Савова, Никола Найденов Савов
235/17.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-1416-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3511.1528/, кв. 26, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., гр. Варна „БЛД ХОУМС“ ЕООД, представлявано от Димитър Бончев Савов
236/18.12.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, /идентификатор 10135.1030.251/, кв. 539, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Юрий Венелин' № 28, гр. Варна' Веселина Иванова Иванова, Ирина Иванова Георгиева, 'ВЕНЕЛИН ПРОЕКТ' ООД, Нивалин Костадинов Ненков, Албена Кирилова Ненкова, Широна Джуде-Манораж, Аделина Христова Лазарова, Вероника Валентинова Пачеръзова, Цветанка Йорданова Стефанова, Димитър Димитров Мирчев, Иванка Илиева Славова, Мария Панайотова Димитрова'
237/18.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-220?458, /идентификатор 10135.2575.458/, кв. 31а, по плана на кв. Виница, гр. Варна Трифон Димитров трифонов и Зорница Георгиева Гърдева
238/18.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-140,141, кв. 205, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Радецки' № 59,61, гр. Варна' 'БРАДЪРС БИЛДИНГ' ООД, Анна Димова Рачева, Христо Ставрев Христов, Васил Христов Ставрев, Тодорка Христова Ставрева, Антон Колев Иванов, Кристина Колева Иванова, Петьо Цветанов Иванов, Симанка Андонова Камбурова, Георги Иванов Георгиев, Симона Георгиева Георгиева'
239/19.12.2018г. НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-2, /идентификатор 10135.2557.306/, кв. 699, по плана на 2-ри м.р., ул. 'Генерал Столипин' № 11, гр. Варна' Пламен Благов Илиев и Дарина Русева Бобева - Илиева
240/20.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-15, /идентификатор 10135.1030.344/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Пловдив' № 23, гр. Варна' ''ТОПЛЕНД СТРОЙИНВЕСТ' ООД, Николинка Георгиева Тодорова'
241/20.12.2018г. Основен ремонт, реконструкция, преустройство и надстрояване на надзид до 150 см. на административна сграда с идентификатор 10135.2574.1.55, находящ се в УПИ ВК „Ривиера“, гр. Варна „РИВИЕРА“ АД
242/21.12.2018г. 'СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ XII-3-'за административно-търговска и производствено-складова дейност', /с идентификатор 72709.23.34/, кв. 23, по плана на м-ст 'Козаджи', землище с. Тополи, община Варна' 'ЕЛДОМИНВЕСТ' ООД'
243/21.12.2018г. Гараж /допълващо застрояване/ към жилищна сграда, находящ се в УПИ XIV-794, 795 „за жил. строителство“ /с идентификатори 10135.1507.794 и 10135.1507.795/ в кв.55, по плана на 8-ми м.р., ул. „Йоан Екзарх“ №16,18, гр. Варна Стефан Мартинов Христов
244/21.12.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XII-236-'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.4504.326/, кв. 11, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик' I-ви м.р., бул. 'Света Елена' № 24, гр. Варна' Даниела Ангелова Тодорова, Павлина Александрова Ганчева
245/21.12.2018г. 'АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС-МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ I-1946-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.3513.1946/, кв. 3, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна' ''ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ' АД'
246/27.12.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-141, /с идентификатор 10135.5010.159/, кв. 37, по плана на кв. 'Галата', гр. Варна' 'Стойко Каменов Янков, 'РУДИСТРОЙ' ЕООД'
247/27.12.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНА И ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА БОРБА „ПРОСТОР“, находящ се в УПИ IV – 313-„за спортна зала „Простор“, /с идентификатор 10135.2556.351/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., ул. „Селиолу“ № 39, гр. Варна Община Варна
248/27.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-422, кв.103, /с идентификатор 10135.3511.561/, по плана на 7ми м.р., ул.„Дебър“ №22, гр.Варна 'Васил Темелков Темелков и Недка Стоянова Темелкова, Олег Петров Александров, Димитрина Костадинова Александрова, Стоян Ангелов Александров, Дикран Саркис Прудян, Жаклина Саркис Прудян, Флора Оник Прудян, Анатоли Маркариев Шпиленко и Стоянка Димова Шпиленкова, Дияна Василева Кърджиева и Павел Ангелов Кърджиев, 'ДЕБЪР ИНВЕСТ”ООД, Незабравка Ивелинова Мартинова и Мартин Йорданов Мартинов, Анастас Атанасов Маринов, Елена Рангелова Василева и Васил Каров Василев, Ирина Геннадевна Бикова и Владислав Федорович Биков, „Даунтаун Пропъртис” ЕООД, Невен Рахнев Терзиев'
249/27.12.2018г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, СКЛАД И АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находящ се в УПИ III-31042-„за търговски комплекс“, /с идентификатор 10135.4508.85/, кв. 8, по Паркоустройствен и регулационен план (ОП.3), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „КОРЕКТ КОМЕРС 78“ ООД
250/28.12.2018г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 'АЗУР-1' две водни огледала, подземни гаражи и паркинги, находящ се в УПИ IV-230-'за жилищна сграда и ТП', /с идентификатор 10135.2569.336/, кв. 24, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна' 'ЛАЗУР ФЕМИЛИ РИЗОРТ' ЕООД
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.