Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/05.01.2017г. ВИЛНА СГРАДА, ПИ-9, идентификатор 30497.508.9, по плана на СО 'Орехчето', гр. Варна Мустафа Юсуфов Кафелов
2/10.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-307,308,/идентификатор 10135.3513.1894/, кв. 1085а, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Чинар“ № 40 и № 42, гр. Варна Добринка Йорданова Петкова, Снежана Йорданова Великова, 'ИВА-95“ ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов, Николай Василев Атанасов, Атанас Василев Атанасов, Стайка Стоянова Кателиева и Георги Великов Великов
3/10.01.2017г. /ОТТЕГЛЕНО/ ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Български орел' № 20, гр. Варна 'ЛИДЕР ИНВЕСТ' ЕООД, Милен Янев Александров, Валентин Янев Александров, Веселин Георгиев Трифонов, Ваня Петрова Танчева, Иринка Георгиева Минкова, Янка Петрова Канарчева, Веселин Димитров Манев, Миленка Димитрова Стоянова, Павлина Стоянова Павлова, 'ДЛ ХОЛД' ЕООД, 'ТЕО ХОЛД' ЕООД, 'ХОУМ ХОЛД' ЕООД, 'БГ РЕЗИДЕНС' ЕООД, 'ИТ ХОЛД' ЕООД
4/12.01.2017г. 'Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки с гараж, кабинет и подземен паркинг – представляващи реконструкция, пристройка и надстройка на съществуващ търговски обект“, находящ се в УПИ VI-1064, /идентификатор 10135.2555.97/, кв. 22, по плана на 23-ти м.р., ул. 'В. Петлешков“ и ул. 'Дружба“, гр. Варна 'КОЛЕДЖИКОВ“ ЕООД, Мария Иванова Иванова, Ивайло Иванов Коледжиков, 'АЛЕКСАНДРИД“ ООД и Росица Димитрова Иванова
5/13.01.2017г. 'Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - 'Сграда с административен адрес: район 'Аспарухово', ул. 'Моряшка', бл. № 21/31, вх. 21,23,25,27,29,31 Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'ВАРНА, РАЙОН 'АСПАРУХОВО' МОРЯШКА 21-31' и Община Варна
6/13.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХХ-1692, идентификатор 10135.2563.1692, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна Цветан Иванов Груев, Павлин Евстатиев Пачков и 'КРИСТИНА 92' ЕООД
7/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХV-437, идентификатор 10135.5510.249, кв. 27, по плана на кв. 'Галата', ул. 'Лазурна' № 6, гр. Варна 'ВИКТОРИЯ-Л' ЕООД
8/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-4а, /с идентификатор 10135.1502.156/, кв. 507, по плана на 13 м.р., ул. 'Братя Миладинови“ № 87, гр. Варна 'ГРИФОН БГ“ ЕООД, представлявано от Атанаска Костадинова Станчева
9/19.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-196Б, /с идентификатор 30497.501.307/, кв. 14, по плана на ЗРП с. Звездица, ул. 'Леда“ № 8, гр. Варна Панчо Недев Панчовски
10/23.01.2017г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /първи етап - сграда 1 и двете подземни нива на сграда 2 и втори етап - всички надземни нива на сграда 2, УПИ ХI-623,624, кв. 4, /с идентификатор 10135.3513.1940/, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна 'БРИЗ 707' ООД, представлявано от Веселин Илиев Петров
11/24.01.2017г. ВИЛНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ XVII-218, кв. 2, по РП на ВЗ 'Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна Антон Георгиев Мишков и Камен Георгиев Мишков
12/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XХV-266, кв. 3, по плана на ВЗ 'Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна Кремена Иванова Кунева
13/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'Б“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов“ № 3, гр. Варна 'КОМЕРСИВ“ ЕООД, ЕИК: 103896415, представлявано от Иван Христов Недялков
14/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'А“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов“ № 3, гр. Варна КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛАКОПУЛУ
15/27.01.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в УПИ VI-86-'за жилищно строителство и търговия“, /идентификатор 10135.3517.86/, кв. 11, по плана на 15-ти м.р., ул. 'Злати Бръчков“ № 10, гр. Варна Камен Димитров Стоянов, Даниел Стефанов Стефанов, Мариета Георгиева Стефанова, Зорница Валериева Иванова, Мария Веселинова Добрева, Мария Йорданова Стоянова, Юлияна Димитрова Иванова и Валери Велев Иванов,
16/27.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находящ се в УПИ ХХХIII-385,386, /идентификатори 10135.3506.385 и 10135.3506.386/, кв. 7, по плана на Со 'Пчелина', гр. Варна Емилия Иванова Чакалова, Валери Христов Чакалов, Марина Димитрова Иванова, Венелин Петров Иванов и 'МЕТАЛЕКС СТРОЙ' ООД
17/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-794,795-'за жилищно строителство“,/с идентификатори 10135.1507.794 и 10135.1507.795/, кв. 55, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Йоан Екзарх“ № 16,18, гр. Варна Надежда Христова Кирчева-Христова, Стефан Мартинов Христов, Милен Мартинов Христов, Парашкева Василева Атанасова, Свобода Радомирова Ралева, Севелина Владимирова Ралева, Радомир Владимиров Ралев, Христина Вълчева Ралева, Стефан Веселинов Ралев, Росен Веселинов Ралев, Седефка Ставрева Бояджиева, Величка Йорданова Кирова, Пламен Димчев Милев, Владимир Пламенов Милев,Жан Пламенов Милев, 'ТОЛИНИ-ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Калинка Иванова Недкова – управител, Звезделин Кирилов Киров, 'КМК“ ЕООД, представлявано от Кольо Митев Колев – управител, Светлана Валеревна Лобанова, Елена Тодорова Атанасова,
18/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-635, /с идентификатор 10135.1501.635/, кв.295г, по плана на 9м.р., ул.'Цар Иван Страцимир“ №51, гр.Варна Петранка Дойчева Атанасова, Илияна Атанасова Атанасова, Даниел Атанасов Атанасов и Деян Петков Кундев
19/01.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІ-1542, /с идентификатор 10135.2564.332/, кв. 12, по плана на 'Вилна зона', гр.Варна Валентин Асенов Давидов
20/02.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-80, кв.129, /с идентификатор 10135.5506.58/, по плана на 29м.р., ул.'Димчо Дебелянов“ №5, гр.Варна. Атанаска Коева Александрова, Мария Бонева Александрова, ЖСК 'Димчо Дебелянов-2016“
21/03.02.2017г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2573.31, кв.58, по плана на к.к.'Чайка“, гр.Варна. 'ЕЛЕЯ ТРЕЙД' ЕООД с ЕИК-202722430, представлявано от Елена Пеева Георгиева
22/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIX-17, кв. 162а, по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Тервел' № 4, гр. Варна 'БИЗНЕСКОНСУЛТ-2000' ООД, Мери Сахаг Сеферян и Армен Сахаг Славова
23/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІІ-285, кв.38, /с идентификатор 10135.2553.231/, по плана на 25м.р., ул.'Детелина“ №11, гр.Варна Емил Панков Иванов, Пламен Иванов Панков и .'Т-Инвест“ ЕООД
24/08.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-198, /идентификатор 10135.3513.1920/, кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Чинар“ № 1А, гр. Варна Бою Николов Димов и Марийка Маринова Димова
25/10.02.2017г. ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ ХIХ-95,96-'за производствено-складова дейност“, /с идентификатори 72709.518.95 и 72709.518.96/, кв. 2, по плана на СОП 'Тополи“, землище с. Тополи, община Варна, I-ви етап – Склад 1, II-ри етап – Склад 2 'ИЗИДА“ ООД, представлявано от Младен Димитров Матеев
26/15.02.2017г. Промяна на предназначението и преустройство на обект в сграда с идентификатор 10135.2569.181.3.31 по КК и КР на гр. Варна от 'КАФЕ - КЛУБ“ в 'АПАРТАМЕНТ 99 и АПАРТАМЕНТ 100“, находящи се на първи етаж в Блок 3 на 'КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, УПИ IV-109, кв. 18, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 'А ПРОЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Виктория Желева Миролескова
27/16.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-3, кв.37, /с идентификатор 10135.2560.96/, по плана на 18м.р., ул.'Сава Радулов“ №16, гр.Варна Сава Веселинов Даритков, Пламка Иванова Дариткова и Сия Костадинова Беширова
28/16.02.2017г. РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КОМПЛЕКСНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛЕКИ ГОРИВА И ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ – МЕТАН СТАНЦИЯ, находящ се в УПИ I-2,3,4, /идентификатор 10135.73.541/, кв. 8, по плана на ПЗ 'Планова“, район 'Вл. Варненчик“, гр. Варна 'ТЕСА-М“ ООД, ЕИК: 103749900, представлявано от Митко Велков Бакалов
29/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, тяло Б - II-ри етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Български орел' № 20, гр. Варна 'ЛИДЕР ИНВЕСТ' ЕООД, Милен Янев Александров, Валентин Янев Александров, Веселин Георгиев Трифонов, Ваня Петрова Танчева, Иринка Георгиева Минкова, Янка Петрова Канарчева, Веселин Димитров Манев, Миленка Димитрова Стоянова, Павлина Стоянова Павлова, 'ДЛ ХОЛД' ЕООД, 'ТЕО ХОЛД' ЕООД, 'ХОУМ ХОЛД' ЕООД, 'БГ РЕЗИДЕНС' ЕООД, 'ИТ ХОЛД' ЕООД
30/17.02.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляваща основен ремонт, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда, водопроводно и битово канализационно отклонения, находящ се в УПИ - III-1014-'за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1507.1157/, кв. 72, по плана на 8-ми м.р., /ул. 'Хан Омуртаг“ № 22/, гр. Варна 'ФЕНДЕР“ ЕООД, представлявано от Георги Павлов Бонин
31/17.02.2017г. РЕЗЕРВОАРНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОПАН - БУТАН 10 куб.м. захранваща газови уреди в мотел и общежитие', УПИ XII - 275 'за мотел и общежитие', 10135.513.275, кв. 62, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 'ГРИФИД ХОЛИ' ЕООД
32/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-409, /идентификатор 10135.2554.279/, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. 'Евлоги Георгиев“ № 18, гр. Варна Юлия Илиева Петкова и Никола Вълков Петков, Ваня Илиева Иванова
33/22.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLI-2565, / идентификатор 10135.2555.2636/, кв. 1, по плана на 'Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, ул. 'проф. д-р Ванко Ванков“ № 23, гр. Варна 'МОДУС 2“ ЕООД, Живко Георгиев Хаджиев, Фаня Алексиева Петкова и Елена Георгиева Петкова
34/24.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-31, кв. 179а, по плана на 11 м.р., ул. 'Густав Вайганд“ № 24, гр. Варна
35/27.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-189, кв. 12, с идентификатор 10135.3506.189, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна Гинка Добрева Станчева и Вълчо Кръстев Станчев
36/01.03.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2558.1.9, кв. 632, по плана на 6м.р., ул. Силистра № 1 във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците СИЛИСТРА № 1 и Община Варна
37/23.03.2017г. ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА Магазин за промишлени стоки 'JUMBO”, находящ се в УПИ ХІ-89,90,91'за търговски комплекс”, кв.8, /с идентификатор 10135.4023.133/, по плана на м-ст 'Боклук тарла”, р-н 'Вл.Варненчик”, гр.Варна 'ТРАСТ ХОЛДИНГС” ЕООД представлявано от управителя Васил Петров Русев
38/09.03.2017г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.433.1 и 10135.5502.433.2, район Аспарухово, ул. Балкапан № 2 и № 4 Етажна собственост - Сдружение на собствениците БАЛКАПАН 2 и 4 и Община Варна
39/09.03.2017г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - за обособена позиция № 4 - Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: р-н Приморски, ул. Морска сирена, бл. 25 Етажна собственост - Сдружение на собствениците МОРСКА ЗВЕЗДА и Община Варна
40/10.03.2017г. КРЕМАТОРИУМ И КОЛУМБАРИЙНИ СТЕНИ, етап I - Крематориум, кремационна пещ I и колумбарийни стени, етап II - Монтиране на кремационна пещ II, УПИ I-1, с идентификатор 72709.38.85, кв. 2, по плана на Западен гробищен парк, с. Тополи, Община Варна КРЕМАТОРИУМ ИНВЕСТ ООД
41/16.03.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-849, /с идентификатор 10135.2515.849/, кв. 53, по плана на СО 'Ален мак“, район 'Приморски“, гр. Варна КРИСТИАНА ЛЮБЕНОВА ГЕНЧЕВА
42/20.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІ-1091, кв.22, /с идентификатор 10135.1507.1091/, по плана на 8м.р., ул.'Марко Балабанов“ №41,43, гр.Варна ВАСИЛ МАРИО КАЛАМАРОВ И МАРИО ВАСИЛЕВ КАЛАМАРОВ
43/22.03.2017г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници, находяща се в УПИ ІХ-768, кв.27, /поземлен имот с идентификатор 30497.506.806/, по плана на с.о.'Под село“, землище с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ И МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
44/22.03.2017г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници, находяща се в УПИ Х-769, кв.27, /поземлен имот с идентификатор 30497.506.807/, по плана на с.о.'Под село“, землище с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ И МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
45/22.03.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIХ-168, /с идентификатор 10135.2563.168/, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг“, гр. Варна Маруся Белчева Донева
46/23.03.2017г. НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство, находяща се в УПИ ІV-131-'за детска градина“, /с идентификатор 10135.71.131/, кв. 189, по плана на 12 м.р., ул.'Хъшове“ № 2, гр. Варна Община Варна
47/24.03.2017г. ОФИС СГРАДА и плътна ограда по вътрешната регулационна линия, находящ се в УПИ IХ-69, /идентификатор 10135.1504.79/, кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Генерал Колев“ № 12, гр. Варна 'ГИФТА“ АД, представлявано от Ненко Илиев Ненков
48/24.03.2017г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за Многофамилна жилищна сграда, находяща се в кв. Чайка, бл. 43, вх. А, Б, В и Г, с идентификатор 10135.2562.108.1 Етажна собственост - Сдружение на собствениците БЛ. 43, Ж.К. ЧАЙКА и Община Варна
49/24.03.2017г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за Многофамилна жилищна сграда, находяща се в ж.к. Вл. Варненчик, бл. 27 Етажна собственост - Сдружение на собствениците - , Ж.К. ВЛ. ВАРНЕНЧИК, БЛОК 27 и Община Варна
50/27.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXVI-182-'за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.182/, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг“ по к.к. на гр. Варна 'МАЙТ“ ЕООД, представлявано от Коста Георгиев Червенков
51/27.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-985,1007, кв.69, /с идентификатор 10135.1507.1166/, по плана на 8м.р., ул.'Цар Иван Шишман“ №5, гр.Варна Серафим Крумов Серафимов, Станка Неделчева Димитрова, Савка Петрова Серафимова, Мариана Бориславова Стойчева, Николай Асенов Рачев, Слава Димитрова Найденова, Румен Иванов Рачев, Августа Иванова Рачева-Жекова и 'Металекс Строй“ ООД
52/28.03.2017г. СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ към РЕСТОРАНТ 'ЛАРГО“, /част от ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ 'ЧЕРНО МОРЕ“/, находящ се в УПИ І-'хотел,ресторант“, /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.'Сливница“ № 33, гр. Варна 'ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
53/30.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVII-197, с идентификатор 30497.501.853, кв. 14а, по плана на с. Звездица, Община Варна Дора Стоянова Кирчева и Николай Христов Кирчев
54/30.03.2017г. Саниране на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.5505.71.1, 10135.5505.71.2 по КККР на гр. Варна, ул. Св. Св. Кирил и Методий № № 1, вх. А и вх. Б и - изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците К и М блок 34 и Община Варна
55/30.03.2017г. Саниране на многофамилни жилищни сгради - изпълнение по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по обособена позиция № 24: Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, гр. Варна, район Аспарухово, ул. Мур № 17 Етажна собственост - Сдружение на собствениците МУР 174 и Община Варна
56/30.03.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда - блок 146, входове 5 и 6, с идентификатори 10135.3512.189.3 и 10135.3512.189.2, ж.к. Младост, гр. Варна по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците ЗДРАВЕ и Община Варна
57/31.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XХV-34, с идентификатор 30497.15.43, кв. 96, по плана на с. Звездица, Община Варна ТИХОМИР КОСТАДИНОВ ТРАЙКОВ
58/31.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-297'за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.51.297/, кв.226, по плана на 12м.р., ул.'Средна гора“ №44, гр.Варна Ренета Андреева Стойчева и 'НИРО ПАРТС“ ЕООД представлявано от Ренета Андреева Стойчева
59/03.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-769, /с идентификатор 30497.506.807/, кв.27, по плана на м-ст 'Под село“, с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ И МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
60/06.04.2017г. ПРИСТРОЙКА НА ВЪНШЕН АСАНСЬОР ДВЕ СПИРКИ към съществуващия застроен обем на хотел 'СЛАВЕЙ“, находящ се в УПИ VII-627-'за хотел, басейн и озеленяване“, /идентификатор 10135.513.627/, кв. 39, по плана на к.к. 'Златни пясъци“, гр. Варна 'АЛИАНС ТУР“ ООД, представлявано от Петко Петров Йорданов
61/06.04.2017г. ДЕТСКИ и ВИП БАСЕЙНИ в УПИ I-167-'за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци”, гр. Варна 'СЪНИ ТРАВЕЛ” ЕООД
62/06.04.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXIV-34, /с идентификатор 30497.15.44/, кв. 94, по плана на с. Звездица, Община Варна ИВЕЛИНА ПАНКОВА ПАНАЙОТОВА
63/07.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIV-760-'за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.760/, кв. 18, по плана на ж.к. 'Бриз“, гр. Варна 'ЯВОР“ АД, представлявано от Мирослав Иванов Манолов
64/11.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-1192, кв.14, /с идентификатор 10135.1507.95/, по плана на 8м.р., ул.'Иван Вазов“ №34, гр.Варна АННА ПАВЛОВА ЕНЧЕВА и .'КРИСТИНА 92“ ЕООД
65/13.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-591, с идентификатор 10135.3511.591, кв. 17, по плана на ж.к. Възраждане, I-ви м.р., бул. Република № 131, гр. Варна Хриска Костова Мавродиева, ТОПЛЕНД СТРОЙИНВЕСТ ООД, ХРУПИ ЛЕНД ООД
66/18.04.2017г. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, находящ се в УПИ VІІ-1393, /с идентификатор 10135.4510.680/, кв.16, по плана на ЗПЗ, район 'Владислав Варненчик“, гр.Варна 'ДИЛАЙТ“ ЕООД, представлявано от Иван Янчев Бъчваров
67/19.04.2017г. Производствена сграда, склад и администрация, находяща се в УПИ LXXVІІІ-799'за производствено-складови, административни дейности, обществено обслужване и трафопост“, кв.35, /с идентификатор 10135.3514.799/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна 'БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, представлявано от Димитър Христов Балев
68/20.04.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща бензиностанция за продажба на светли горива, в КОМПЛЕКСНА АВТОСНАБДИТЕЛНА СТАНЦИЯ за продажба на светли горива, пропан-бутан и компресиран природен газ, находяща се в УПИ І-'осо“, кв.3, /с идентификатор 10135.3513.74/, по плана на 26м.р., гр.Варна 'БЛЯСЪК“ ЕООД, представлявано от Румен Горанов Цонков
69/25.04.2017г. ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДНА ПЪРЗАЛКА в УПИ I-167-'за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 'СЪНИ ТРАВЕЛ” ЕООД, с управител Веселин Божидаров Данев
70/26.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-4697, /идентификатор 10135.5504.4697/, кв. 76, по плана на 28-ми м.р., ул. 'Балатон“ № 11, гр. Варна Галина Василева Георгиева, Ина Славкова Шкарова, Николина Петкова Христова,
71/27.04.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – I-ви етап, находящ се в УПИ ХХI-176,/идентификатор 10135.1506.176/, кв. 406, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Братя Шкорпил № 23“, гр. Варна 'АЛЕКСАНДРИД“ ООД, представлявано от Георги Русев Николов, Атанас Иванов Боянов, Марияна Великова Боянова, Петър Георгиев Шулеков,Марияна Йорданова Шулекова, 'ПЛАДОР“ ЕООД, представлявано от Петър Георгиев Шулеков,
72/27.04.2017г. МЕБЕЛЕН МАГАЗИН, находящ се в УПИ ІV-771, кв.21, /с идентификатор 10135.3514.771/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна 'ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН“ ЕООД представлявано от Мариан Душков Душков и Маг. Матиас Лей,
73/28.04.2017г. Преустройство на апартаменти №27 и №28, находящи се в съществуваща сграда с идентификатор 10135.2568.88.1, в УПИ ХV-138,139'за офиси и офис-жилища“, кв.70, /с идентификатор 10135.2568.88/, по плана на в.с.'Абатко“, к.к.'СВ.Св. Константин и Елена“, гр.Варна Светлана Николаева Йорданова
74/28.04.2017г. ВЪНШЕН БАСЕЙН, УПИ I-100-за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване, с идентификатор 10135.513.715, кв. 68, по плана на к.к. Златни пясъци, гр. Варна БРАНД ХОТЕЛ ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
75/02.05.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-13, /идентификатор 10135.1030.131/, кв. 552, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Константин Величков' № 29, гр. Варна Атанас Душков Панайотов, Душко Атанасов Панайотов и Янка Душкова Неделчева
76/10.05.2017г. КАФЕ СЛАДКАРНИЦА, представляваща преустройство и промяна предназначение на съществуващ покрит паркинг с идентификатор 10135.5506.11.2.32, находящ се в УПИ XVII-59, /идентификатор 10135.5506.11/, кв. 123, по плана на 29-ти м.р., ул. 'Св. Св. Кирил и Методий“ 1, гр. Варна 'КА ЕНД ЕМ МАГ“ ЕООД, , представлявано от Светослава Георгиева Русева – управител
77/18.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-317, /идентификатор 10135.1026.317/, кв. 572, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Скопие“ № 15, гр. Варна Даниела Архондиева Друмева, Александър Иванов Александров и Мая Кристианова Костова
78/18.05.2017г. ПОДПОРНА СТЕНА, находяща се в УПИ V-3, кв. 41, с идентификатор 10135.1507.1064/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Преслав“ № 36, гр. Варна, представляваща аварийно укрепване на ограда, находяща се в имот с идентификатор 10135.1507.523 'АЛБОНА ИНВЕСТ' ЕООД, представлявано от Александр Бонашевский
79/19.05.2017г. 'ОГРАДА - плътна с височина до 2,20м. и дължина 35,72м. над прилежащия терен към съседните имоти с ПИ 1855 и ПИ 1998, изцяло разположена в УПИ VII-1856, с идентификатор 10135.5549.1856, кв. 40, по плана на СО Прибой, район Аспарухово, гр. Варна' Росен - Явор Николаев Бангиев
80/23.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-9, /идентификатор 10135.1026.76/, кв. 579, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Неофит Рилски' № 33, гр. Варна Йордан Маринов Николов, Николай Маринов Николов и Елена Маринова Георгиева
81/25.05.2017г. СГРАДА със смесено предназначение, находяща се в УПИ ХVІІІ-914,759 кв.86, /с идентификатор 10135.1506.973/, по плана на 7м.р., ул.'София' №14, гр.Варна 'АВАЛОН ВАРНА' ООД представлявано от Людмила Андреевна Воробева
82/29.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-495, /идентификатор 10135.2553.495/, кв. 53, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Люляк' № 35, гр. Варна Елвира Капрел Капрелян
83/01.06.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ /ЧАСТ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВ КОМБИНАТ /И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ В СКЛАД ЗА ЗЪРНО, УПИ VIII-553-"хранително-вкусов комбинат, бензиностанция с автосервиз", кв. 1, с идентификатор 10135.3513.1849, 26 м.р., гр. Варна "ЕКО ФУРАЖ" ООД, представлявано от Пламен Господинов Панайотов
84/09.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-413, с идентификатор 10135.5403.5096, кв. 48, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ МИТЕВ
85/12.06.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ, находяща се в УПИ ХVІІ-146, /с идентификатор 10135.2553.146/, кв.17, по плана на 25м.р., ул.„Кокиче“, гр.Варна РАДОСТИН ЕНЧЕВ РАДУШЕВ
86/14.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-416, с идентификатор 10135.5403.416, кв. 48, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна ПЛАМЕН КЪНЧЕВ ПЕТРОВ
87/21.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-210-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.210/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., ул. „Доспат“ № 3, гр. Варна Русанка Петрова Куртева, Николай Петров Кръчмаров, Светлана Петрова Кръчмарова - Симеонова, „ЕН ДЖИ ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Славчев,
88/21.06.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-85,96, /идентификатор 10135.3516.139/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., ул. „Паско Желев“ № 14А, гр. Варна „ЛУКС СТРОЙ 2006“ ЕООД, представлявано от Сергей Петракиев Кръстев, Никола Василев Николов, Тодорка Станева Денчева, Пламен Жеков Димитров, Детелина Жекова Такиева, Георги Станев Георгиев, Наталия Илиянова Николова, Марийка Станева Еленкова и Тодор Иванов Еленков, „Б ЕНД Д СТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Донко Иванов Златанов,
89/23.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ XIV, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна „ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ“ АД, представлявано от Пламен Христов Трайков
90/23.06.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ-313, /с идентификатор 10135.5545.313/, по плана на м.„Зеленика“, кв.Галата, гр.Варна „ЗИГИ ФОЛК ФЕСТ” ЕООД, представлявано от Зигфрид Андреас Вилхем Нагел,
91/26.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА-2, находящ се в УПИ Х-769, /с идентификатор 30497.506.807/, кв. 27, по плана на м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ И МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
92/26.06.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVI-1417-"за смесени сгради", с идентификатор 10135.3512.1417, кв. 5, по плана на ж.к. "Младост", I м.р., гр. Варна "ЕКСТРИЙМ ВАРНА" ООД, "ИНТЕРКОМ МЛАДОСТ ИНВЕСТ" ЕООД, "ДИ ЕНД ДИ 2017" ЕООД, "ДИ ЕНД ДИ 2018" ЕООД, ИВАН ЦВЕТАНОВ НИНОВ, ИВАН МИХАЙЛОВ КАЛЧЕВ, МИХАИЛ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ, КРЕМЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, МАРГАРИТА ГЕНЧЕВА НИКОЛОВА, ДАНИЕЛА БОЖКОВА РАШКОВА
93/30.06.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, УПИ I-177, идентификатор 10135.1026.177, кв. 568, по плана на 14-ти м.р., ул. "Гоце Делчев" № 55, гр. Варна МАРИЯ БОГОМИЛОВА ХРИСТОВА, ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНРОВА, ЗИНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА - БОНЕВА, "ГМ БИЛД" ЕООД, представлявано от Георги Траянов Милев
94/03.07.2017г. АВТОСЕРВИЗ за монтьорска и тенекеджийска дейност и ОФИС СГРАДА, находящи се в УПИ ІІ-3„за производствено-складови дейности“, кв.4, /с идентификатор 72709.11.9/, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с.Тополи, гр.Варна „АВТОЕКСПРЕС 1000” ООД, представлявано от Николай Христов Николов
95/03.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-18, /идентификатор 10135.1501.339/, кв. 324, по плана на 9-ти м.р., ул. „Беласица“ № 3, гр. Варна „Т-ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Юлиян Теодосиев Дончев, Антоанета Тодорова Атанасова и Георги Атанасов Атанасов
96/03.07.2017г. ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА СЪС СТРОИТЕЛЕН РЕЖИМ, находящ се в УПИ IV-14, /идентификатор 10135.1503.358/, кв. 378, по плана на 10-ти м.р., ул. „Христо Самсаров“, № 25, гр. Варна „ПЕТМАДЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Веселин Иванов Казаков - управител и Румяна Стоянова Митева
97/04.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с открит басейн, находяща се в УПИ LVІІ-1846, /с идентификатор 10135.2563.1846/, кв.47, по плана на 21м.р., гр.Варна РУМЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
98/05.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-281, /с идентификатор 10135.1507.281/, кв.15, по плана на 8м.р., ул.„Иларион Макариополски“ №14, гр.Варна Искра Бончева Шанова-Койчева, Димитър Иванов Николов, „ИНЕС-ПЕТРАКИЕВ“ ООД, представлявано от Величко Стойков Вичков и „СТАТ“ ООД, представлявано от Атанас Иванов Атанасов
99/07.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН, находящ се в УПИ IХ-17, /идентификатор 10135.1508.218/, кв. 722, по плана на 3-ти м.р., бул. „Цар Освободител“ № 7, гр. Варна Сергей Григориев Улянов
100/07.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-527, с идентификатор 10135.3515.637, кв. 54, по плана на 16-ти м.р., ул. "Драгаш" № 13, гр. Варна Звезделина Атанасова Баева и Красимир Тодоров Баев
101/10.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-7, кв. 180, по плана на 11-ти м.р., ул. „Илю войвода“ № 16, гр. Варна Камен Любомиров Иванов, „ЛИНО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, представлявано от Веселин Недев Вълев
102/11.07.2017г. МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ VІІІ-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.2556.27/, кв.997, по плана на 5м.р., ул.„Селиолу“ №48, гр.Варна, Етап І – Сграда за постоянно и временно обитаване - общежитие, Етап ІІ – Офис сграда „КАГАМИ“ ООД, представлявано от Мирослав Атанасов Йонев и Галин Петров Димитров
103/19.07.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІ-908, /с идентификатор 10135.2515.908/, кв.62, по плана на СО „Ален мак“, гр.Варна Боряна Димитрова Велчева
104/19.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, находящ се в УПИ ХХХ-322, / с идентификатор 10135.2563.1902/, кв. 40, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна „СВЕТА ПЕТКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Тошо Войчев Митов
105/19.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, СНЕК-БАР И ДВА БРОЯ МАГАЗИНИ, находящ се в УПИ ХХХI-322, / с идентификатор 10135.2563.1903/, кв. 40, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна „СВЕТА ПЕТКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Тошо Войчев Митов
106/21.07.2017г. РЕМОНТ НА ЧЕТИРИ БРОЯ КОЗИРКИ В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, находящ се в УПИ -„за училище”, /с идентификатор 10135.5502.166/, по плана на 27-ми м.р., Община Варна Община Варна
107/24.07.2017г. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - сортировъчен център за дрехи, УПИ II-300005, с идентификатор 10135.4507.287, кв. 5, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна "ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ" ООД, представлявано от Коста Георгиев Червенков
108/25.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXIX-169, с идентификатор 10135.5504.169, кв. 56, по плана на 28-ми м.р., ул. "Янтра" № 6, р-н "Аспарухово", гр. Варна "ЕЛЕМЕНТ-9" ООД, представлявано от Атанас Апостолов и Светослав Пеев; Мария Иванова Костадинова, Мариета Петкова Георгиева
109/28.07.2017г. БАНКОВ ОФИС - представляващ вътрешно преустройство и промяна предназначение на част от магазин на две нива с идентификатор 10135.1508.4.11.4, УПИ VI-97, кв. 708, с идентификатор 10135.1508.4, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна "ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК" ЕООД, представлявано от Явор Иванов Пеев
110/31.07.2017г. АВТОМИВКА И СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА, УПИ XVIII-851,882-"за смесено предназначение", с идентификатори 10135.5510.882 и 10135.5510.851, кв. 31, по плана на кв. "Галата", ул. "Панорамна" № 36, гр. Варна Димитър Стефанов Димчев и Севдалина Иванова Димчева
111/31.07.2017г. ВИЛНА СГРАДА И ОГРАДА, находящ се в УПИ V-586, /с идентификатор 10135.2508.586/, кв. 16, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна Георги Димитров Георгиев
112/31.07.2017г. СКЛАДОВО ХАЛЕ С РАМПИ ЗА ТОВАРО-РАЗТОВАРВАНЕ, ОФИСИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, находящ се в УПИ XXVII-582-„за производствена, складова, административна, търговска и обслужващи дейности, тр.п. и третиране на пластмасови отпадъци“, /идентификатор 10135.4510.582/, кв. 41, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна „БИЗНЕС И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР“ ЕАД,представлявано от Евгений Марков Марков
113/01.08.2017г. ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПРИСТРОЙКА – АСАНСЬОРНА ШАХТА, находяща се в УПИ ХІІІ-1677, /с идентификатор 10135.1507.802/, кв.55, по плана на 8м.р., ул.„Граф Игнатиев“ №37, гр.Варна СНЕЖАНКА СТОЙНОВА АГНОСТЕВА И ЛЮБЧО МИХАЙЛОВ АГНОСТЕВ, ДИМИТЪР ПЕЕВ ПЕЕВ и ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ЧАНЕВА, ЕВГЕНИЙ КОСТАДИНОВ ГЕНОВ И ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕНОВ
114/01.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VII-246-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2554.246/, кв. 10, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна ИНВЕСТА“ ООД, представлявано от Здравко Йосифов Здравков, Нели Христова Арсова, Красимира Христова Карабельова,Ани Василева Атанасова, Росен Василев Ангелов
115/01.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-6412, с идентификатор 10135.2559.276, кв. 18, по плана на 27-ти м.р., ул. "Бреза" № 8, гр. Варна Стефка Горанова Палечева, Мирослава Руменова Палечева - Радева и Юлияна Руменова Палечева
116/03.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIII-477-„за жилищно“, /идентификатор 10135.1506.477/, кв. 110а, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дебър“, № 41, гр. Варна „СТИНЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Христо Антонов Свраков, Ивелина Илиева Йорданова, Елена Илиева Йорданова, Диана Атанасова Стоянова
117/04.08.2017г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в УПИ VII-16, /идентификатор 10135.1030.179/, кв. 547, по плана на 14-ти м.р., ул. „8-ми март“, № 7, гр. Варна „ИНК ХОЛД“ ЕООД, представлявано от Любомир Кирилов Славчев; Любомир Бонев Йосифов и Татяна Данаилова Йосифова
118/04.08.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-4980, /с идентификатор 10135.5403.4980/, кв.81, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна „МИ КОСТА“ ЕООД, представлявано от управителя Райка Георгиева Костадинова
119/04.08.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІII-4980, /с идентификатор 10135.5403.4980/, кв.81, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна „МИ КОСТА“ ЕООД, представлявано от управителя Райка Георгиева Костадинова
120/07.08.2017г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - за обособена позиция № 18 - Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес, район "Младост", ул. "Свобода" № 18, вх. 1 и вх. 2" Община Варна и Етажна собственост - Сдружение на собствениците "ТАЙФУН-СВОБОДА 18-1-2"
121/07.08.2017г. СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ И ЖИЛИЩЕ ЗА ОХРАНАТА, находящ се в УПИ II-546-„ за производствени, складови дейности и жилища за охраната“, /с идентификатор 10135.4504.546/, кв. 50, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, I-ви м.р., гр. Варна, I-ви етап: открити складови площадки, офиси и жилище за охраната; II-ри етап: покрити складове /тип Навеси/ Петя Досева Челашинова
122/09.08.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна „ДЪ РОЯЛС ГЕСТХАУС“ ЕООД, представлявано от Кристина Георгиева Христова - Атанасова
123/09.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-61, /идентификатор 10135.1501.61/, кв. 282, по плана на 9-ти м.р., ул. „Капитан Райчо“ № 70, гр. Варна Елена Стефанова Иванова, Теменужка Иванова Страшимирова, Светлана Страшимирова Стефанова – Енчева, Милена Страшимирова Стефанова, Евдокия Райкова Минкова, Биляна Стефкова Железова – Атанасова, Славена Александрова Първанова, Владимир Александров Първанов, Евелина Христова Страшимирова – Змиярова, „СТАТ“ ООД, представлявано от Атанас Иванов Атанасов,
124/09.08.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-377, /идентификатор 10135.2553.689/, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., ул. „Бяла мура“, № 4, гр. Варна „СЕРКАТ“ ООД, представлявано от Сергей Едуардович Бухтеев
125/10.08.2017г. БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ ХV-78, /идентификатор 10135.2564.78/, кв. 1, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна „САНТА ХОУМ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, представлявано от Силвия Николаева Колева и Павлена Лъчезарова Кирилова
126/11.08.2017г. СКЛАД ЗА ЗЪРНО – плосък тип, находящ се в УПИ IХ-50-„за складова база”, /идентификатор 10135.3514.238/, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – ГР. СИЛИСТРА” АД, представлявано от Стефан Димитров Иванов – изпълнителен директор
127/14.08.2017г. НОВА СКЛАДОВА ЧАСТ, находящ се в УПИ -"Елекс" ООД-I, с идентификатор 10135.3514.24, по плана на ЗПЗ, бул. "Република" № 1, гр. Варна" ЕЛЕКС ГРУП ХОЛДИНГ" ООД"
128/16.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-297, /с идентификатор 30497.501.297/, кв. 16, по плана на с. Звездица, Община Варна Веселин Мичев Неделчев
129/16.08.2017г. ЖИЛИЩНА ГРУПА С ОГРАДА, находящ се в УПИ LI-18-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.1938/, кв. 18, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна „ГБС-ВАРНА“ АД, представлявано от Балуш Русев Балушев и Пламен Георгиев Статев, Мария Константинова Даиева - Казакова, Росица Веселинова Дочева, Станислав Ненчев Дочев и Станислав Ненчев Дочев
130/17.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-15, 15а, /идентификатор 10135.2556.188/, кв. 621, по плана на 5-ти м.р., ул. „Битоля“ № 31, гр. Варна Татяна Николова Георгиева, Георги Стефанов Георгиев, Велина Георгиева Георгиева, Калоян Каменов Черноколев
131/17.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-48, 49, /идентификатори 10135.3515.48 и 10135.3515.49/, кв. 10, по плана на 16-ти м.р., - Север, гр. Варна БРАДЪРС БИЛДИНГ" ООД, Диляна Стойчева Стойчева, Боян Стойчев Стойчев, Димитор Николов Ефтимов и Виолета Димитрова Маринова"
132/23.08.2017г. КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП - ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-5086-"за жил.сграда", /идентификатор 10135.2552.5103/, кв. 127, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна" НАСКАР" ЕООД"
133/23.08.2017г. ТЪРГОВСКА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-82,682„за магазин, заведение за хранене и търговска дейност“, кв.18, с.Константиново, община Варна „ДЕНИСЛАВ ТРЕЙД“ ЕООД, представлявано от Данаил Стоянов Драганов
134/24.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-373, /с идентификатор 10135.2556.373/, кв. 603, по плана на 5-ти м.р., ул. „Брегалница“ № 18, гр. Варна „ПРИВА - ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Пламен Благов Илиев и Дарина Русева Бобева - Илиева, „ПЛ - ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Пламен Благов Илиев и Дарина Русева Бобева - Илиева, „ПРИВА – ИНВЕСТ 2015“ ООД, представлявано от Пламен Благов Илиев и Дарина Русева Бобева - Илиева,„СИТИ БИЛД 2011“ ООД, представлявано от Пламен Благов Илиев и Дарина Русева Бобева - Илиева, „БИЛД ИНВЕСТМЪНТ 2011“ ООД, представлявано от Пламен Благов Илиев и Дарина Русева Бобева - Илиева, „БИЛД ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Пламен Благов Илиев и Дарина Русева Бобева - Илиева; Пламен Благов Илиев и Добромир Пламенов Илиев
135/24.08.2017г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ ХIII-359-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.5501.360/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна „ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА“ АД
136/28.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-114–„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1008/, кв. 30, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна Борис Радев Темелков
137/30.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-670, /с идентификатор 10135.1501.670/, кв.853, по плана на 9м.р., ул.„Доспат“ №25, гр.Варна „ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС“ ООД, представлявано от Христо Атанасов Димитров
138/01.09.2017г. Промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, находящи в блок 3 на кота -3,30, в МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацефтици“ към Клиника по нуклеарна медицина, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.
139/04.09.2017г. Изграждане на навеси за пазарски колички, защита от вятър, рекламна табела с Н=8.00м. и пристройка-хладилен склад, към хипермаркет „КАУФЛАНД“, находящ се в УПИ І-68„хипермаркет“, кв.9, /с идентификатор 10135.3511.666/, по плана на ж.к.„Възраждане“-ІІ-рим.р., гр.Варна „Кауфланд българия еоод енд Ко” КД
140/04.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-407„за жилищно строителство“, кв.7, /с идентификатор 10135. 4505.407/, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ ІІ-м.р., гр.Варна „РОМЕЛ БИЛД“ ЕООД, Данаил Красимиров Генчев
141/05.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-7, /идентификатор 10135.1501.199/, кв. 306, по плана на 9-ти м.р., ул. „Доспат“ № 8, гр. Варна Лидия Панкова Добрева, Силвия Панкова Камбурова
142/05.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-3, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 53, гр. Варна Анелия Наскова Илиева, Желка Нанева Славчева, Марияна Драганова Георгиева, Драгомир Станков Петков и Павлина Станкова Вълчанова
143/08.09.2017г. „БИСТРО“, представляващо промяна предназначение на магазин на две нива с идентификатор 10135.1504.189.2.7, находящ се в УПИ XV-8, /идентификатор 10135. 1504.189/, кв. 438, по плана на 4-ти м.р., ул. „Драгоман“ 34, гр. Варна „ТОЛИНИ - ВАРНА“ ЕООД
144/12.09.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-672, /идентификатор 10135.4501.2104/, кв. 57, по плана на со "Ментеше", район "ВЛ. Варненчик", гр. Варна" Галин Димитров Марков
145/13.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-1, кв.18, /с идентификатор 10135.2568.1/, по плана на к.к.„Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна „ВИНТЕРН ИНВЕСТМЪНТС“ ООД
146/13.09.2017г. Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел "АСТОРИЯ", УПИ V-108-"за хотелски комплекс", с идентификатор 10135.513.108, кв. 18, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна" АСТОРИЯ БИЙЧ" ООД"
147/13.09.2017г. ХОТЕЛ "АСТОРИЯ МАРЕ", УПИ VIII-106,107-"за курортно-жилищно строителствос", с идентификатор 10135.513.635, кв. 18, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна" МАЙ ХОУМ 1" ЕООД"
148/14.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-738, кв.52, /с идентификатор 10135.2553.476/, по плана на 25-ти м.р.,, ул. "Еделвайс" № 7а, , гр.Варна" Димо Ников Дюлгеров и Кера Никова Димова
149/21.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-1772, /с идентификатор 10135.2563.1924/, кв.34, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Владимир Николов Ташков, Румен Железов Марков, Пламен Ангелов Аврониев
150/25.09.2017г. УЧЕБНА СГРАДА - СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, представляваща реконструкция, преустройство, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.6, 10135.2556.315.1 и 10135.2556.315.5, находящи се в УПИ IX-315-"за медицински колеж", кв. 995, по плана на 5-ти м.р., бул. "Цар Освободител" № 84, гр. Варна" Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна"
151/02.10.2017г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ XLIX-607,608-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3506.1185/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД, Живка Димитрова Ташева, Ели Пенчева Иванова, Пламенка Пенчева Вълчева
152/04.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХIІ-1774„за жилищно строителство“, кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1917/,по плана на 26м.р., ул.„Акад. Андрей Сахаров“ №15, гр.Варна „РУД – ВАРНА“ АД
153/09.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-69-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.5502.69/, кв.8, по плана на 27м.р., гр.Варна Маргарита Ангелова Ангелова, Атанас Пламенов Дучев, Борислав Стойчев Стоянов
154/10.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1?243 /с идентификатор 10135.1503.243/в кв. 360 по плана на 10-ти м.р., ул. „Рали Мавридов“ № 30, гр. Варна, Община Варна „КАЗАКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, Валентин Минков Вълчев и Татяна Василева Вълчева, Стоян Стефанов Стоянов, Петър Костадинов Петров
155/10.10.2017г. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ТИП „LIDL“, находящ се в УПИ III-329-„за магазин“, /с идентификатор 10135.2556.329/, кв. 601, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД
156/11.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-1009-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.1501.1009/, кв. 330, по плана на 9-ти м.р., /ул. „Алеко Константинов“ № 39/, гр. Варна „ФАЙН БИЛД“ ЕООД, представлявано от Николай Христов Момчев
157/11.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ II-342-„за жилищна сграда“, /идентификатор 10135.1030.379/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., /ул. „Пловдив“ № 27/, гр. Варна „ЕЛИТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представлявано от Йорданка Жекова Георгиева; Детелина Николова Димитрова и Атанаска Симеонова Петрова
158/13.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ, находяща се в УПИ ІІІ-215, /с идентификатор 10135.1508.215/, кв.722, по плана на 3м.р., ул.„Стефан Караджа“ №40, гр.Варна Нено Николаев Казаков, Васил Петров Василев, Мариела Радева Николова, Магда Василева Василева, Детелина Николаева Мартинова, Димитър Цветков Първанов, Александрина Петрова Ялнъзова и Румен Димитров Недев
159/20.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-2,6-„за жилищно строителство“, кв. 155а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Веслец“ № 44 и ул. „Константин Доганов“ № 13, гр. Варна Нина Кръстева Михайлова, Калина Мюлфелд, Ивелина Дафинова Колева, Станислава Георгиева Стоянова – Колева и Гергана Георгиева Стоянова,
160/23.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-296,567„за жил. стр.“, кв.226, /с идентификатор 10135.51.610/, по плана на 12м.р., ул.„Академик Методи Попов“ №1, гр.Варна „КОНСТРУМАКС” ООД, представлявано от Димитър Златков Златев, Никола Петков Ангелов, Нейчо Тодоров Нейчев, Тодорка Илиева Илиева, Десислава Миткова Милс, Росен Митков Дянков и Димитър Любомиров Златев
161/24.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ XIХ-221, /идентификатор 10135.2554.633/, кв. 29, по плана на 24-ти м.р., /ул. „Дубровник“ № 39/, гр. Варна „ЕЛИТ ХОУМ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Димитър Георгиев Маринов - управител, Димитър Георгиев Маринов, Ванина Русева Маринова
162/24.10.2017г. Основен ремонт на покривни слоеве на Медицински център към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“, с идентификатор 10135.2556.324.6, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.2556.324, представляващ УПИ X, кв. 995, по плана на гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА чрез „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Емил Георгиев Ковачев – Управител,
163/25.10.2017г. ОФИСНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-39-„за общ. обсл.“, /идентификатор 10135.1506.79/, кв. 139, по плана на 7-ми м.р., /ул. „Халил Ефенди“ № 13/, гр. Варна Атанас Стоянов Димитров, Славко Димитров Славов, Марчела Димитрова Славова, Димитър Славов Димитров, Слави Димитров Радев
164/25.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-7=364, /с идентификатор 10135.1506.575/, кв.92, по плана на 7м.р., ул.„Панагюрище“ №14, гр.Варна Юлия Христова Христова и „АРСИ“ ЕООД, представлявано от Любомир Иванов Ковачев
165/26.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-1355, /идентификатор 10135.2554.77/, кв. 14, по плана на 24-ти м.р., /ул. „Генерал Георги Попов“ № 28/, гр. Варна „БИ ЕНД ДЖИ ХОЛД“ ООД, представлявано от Симеон Иванов Гетов - управител
166/27.10.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-2216, кв.11, /с идентификатор 10135.5507.96/, по плана на м.„Вилите“, гр.Варна Анушка Бохосова Михалева
167/27.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, находящ се в УПИ II-5, кв. 173, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 43, гр. Варна „ЕН ЕР ГРУП“ ООД, представлявано от Николай Димитров Велков, Румяна Тодорова Икономова – Стоянова и Иван Стефанов Стоянов, Тодорка Симеонова Попова, Янка Гавраилова Ангелова, Росица Гавраилова Жечева
168/27.10.2017г. Преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристрояване и промяна на предназначение на част от хотел "Изгрев" в медико СПА център, находящ се в УПИ I-21,45,46,77,447-"за хотелски комплекс", с идентификатор 10135.513.712, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "БРАНД ХОТЕЛИ" ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
169/31.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-1300, /идентификатор 10135.2526.1300/, кв. 34, по плана на местност „Свети Никола“, гр. Варна „БИ ЕС СИ НЮ ЙОРК“ ООД, представлявано от Стефан Петков Петков - управител
170/02.11.2017г. Основен ремонт, състоящ се от премахване на съществуващи тераси, изграждане на нови в обема на съществуващата сграда и асансьор, находящ се в УПИ III-243-"за хотел", с идентификатор 10135.513.124, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "ВАЛДЕМОСА" ЕООД, представлявано от Томаш Краев
171/02.11.2017г. Промяна предназначение на „КАФЕ-АПЕРИТИВ“ в 3 броя „СТУДИЯ“ в обект в сграда с идентификатор 10135.2569.7.9.21, находящ се в УПИ V-17-„за хотел и жилища“, /идентификатор 10135.2569.7/, кв. 6, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „ПЛАНЕКС“ ЕООД, представлявано от Христо Атанасов Димитров – управител
172/06.11.2017г. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за търговия със замразени хранителни стоки, шоуруми за автомобили и хладилна техника, сервизи и кафе, находящ се в УПИ 27035-„за търговски обект“, /с идентификатор 10135.4027.48/, землище Владиславово, гр. Варна Белин Алипиев Велев, Георги Павлов Анастасов, и Недю Белинов Велев
173/10.11.2017г. Промяна на предназначението на част от спортни сгради с идентификатори 10135.2560.425.17 и 10135.2560.425.18 в магазин за хранителни стоки, включващ реконструкция, пристрояване и надстрояване на сграда с идентификатор 10135.2560.425.17, находящ се в УПИ I-„за дворец на културата и спорта“, кв.43, /с идентификатор 10135.2560.425/, по плана на 18м.р., бул.«Княз Борис I» №99, гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
174/14.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-387, /идентификатор 10135.2553.717/, кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Бяла мура“ № 9/, гр. Варна Благой Атанасов Иванов, Нина Любенова Иванова и Радина Георгиева Георгиева
175/16.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-1942, /идентификатор 10135.5505.185/, кв. 104, по плана на 28-ми м.р., /ул. „Мара Гидик“ № 50/, гр. Варна "ЕР СИ ЕМ ИНВЕСТ" ООД, Павлинка Василева Петрова и Петър Жарков Петров
176/17.11.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХIХ-1415,1416-„за смесени сгради“,/идентификатор 10135.3512.1430/, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“ I-ви м.р., гр. Варна "ЯВОР" АД и други
177/20.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ VIII-131, /идентификатор 10135.3511.657/, кв. 3, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., гр. Варна „ЛЪКИ КД“ ЕООД и други
178/22.11.2017г. „Изграждане на вертикален комуникационен възел, осигуряващ достъпна среда, преустройство покривна тераса, цялостна фасадна декорация на сградата и рекламен информационен елемент на „Младежки дом“ – етап I; Изграждане на експозиционна камерна площ със спомагателни помещения на „Младежки дом“ – етап II, находящ се в УПИ I-„хотел Орбита“, „Младежки дом“, с идентификатор 10135.1508.31, кв. 705, по плана на 3-ти м.р., бул. „Цар Освободител“ № 25, гр. Варна Община Варна
179/27.11.2017г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ XLIX-1886-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2563.1886/, кв. 42, по плана на 21-ви м.р., ул. „Д-р Параскев Казаски“ № 10, гр. Варна, I-ви етап: сграда 2, II-ри етап: сграда 1 „ВИДЕВ 709“ ЕООД, представлявано от Минчо Михалев Видев - управител, Красимира Иванова Преславска и Христофор Славчев Преславски
180/28.11.2017г. СКЛАДОВЕ ЗА КАОЛИН на територията на пристанище „Одесос ПБМ“ АД, находящ се в УПИ II-154, 155, 157, 158, 159, 160-„за пристанищна дейност“, с идентификатор 10135.5501.356, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, 1-ви етап: Склад 2, 2-ри етап: Склад 1 „ОДЕСОС ПБМ“ АД, представлявано от Ивайло Тодоров Радославов
181/28.11.2017г. СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находящи се в УПИ ХХХІV-208„за сгради със смесено предназначение и обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4508.208/, кв.3, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП.3/, р-н „Вл. Варненчик“, гр.Варна, Първи етап – блок 1, вх.„А“, Втори етап – блок 1, вх.„Б“, Трети етап – блок 2 Йордан Василев Йорданов и Димитричка Борисова Йорданова
182/29.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-233, /идентификатор 10135.2553.186/, кв. 25, по плана на 25-ти м.р., ул. „Кокиче“ № 2Б, гр. Варна Павлина Николова Железова, „СТАТ“ ООД, „ПРИМАСОЛ 2“ ЕООД
183/05.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-12, /идентификатор 10135.1501.1253/, кв. 288, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 77, гр. Варна Мирослава Николаева Колева, Виктор Николаев Димитров, Димитър Димитров Николов, Недка Русева Николова и „ХОУМ БИЛДИНГ 40“ ЕООД, представлявано от Иван Петков Коцев
184/07.12.2017г. РАЗШИРЕНИЕ НА РЕЛАКС ЗОНАТА НА СПА ЦЕНТЪР В СУТЕРЕНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ МОТЕЛ „ИВАНЧОВ ХАН“, находящ се в УПИ VIII-157, /идентификатор 10135.2569.152/, кв. 6, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „ФОРТЕРА“ АД, представлявано от Фуат Гювен
185/07.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-434-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3515.434/, кв. 44, по плана на 16-ти м.р. - север, ул. „Н. Чернишевски“, № 9, гр. Варна Янчо Николов Янев и Виолетка Николова Петрова
186/11.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-6, /идентификатор 10135.1026.407/, кв. 568, по плана на 14-ти м.р., ул. Патриарх Евтимий“ № 7, гр. Варна Костадин Станчев Янев, Любка Тодорова Янева, Божидар Янков Станчев, Красимир Димитров Янев, Златка Еремиева Минчева, Веселина Еремиева Христова, Добромир Николаев Иванов и „ДОНЧЕВ ГРУП“ ЕООД, представлявано от Иван Валентинов Дончев
187/12.12.2017г. ДВЕ ХАЛЕТА ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ НАСИПНИ И ОПАКОВАНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ I-110-„за пречиствателна станция“, /идентификатор 10135. 5501.110/, кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД, представлявано от Антон Пейчев Манолов – изпълнителен директор
188/12.12.2017г. СГРАДА А3 и КПП от Логистичен парк Варна, находящ се в УПИ XVII-13-/с идентификатор 10135.3514.130, кв. 50, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна, 1-ви етап: СГРАДА А3, 2-ри етап: КПП „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, представлявано от Минко Василев Борджуков
189/14.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в УПИ ХІІ-2067, /с идентификатор 10135.2563.1905/, кв.47, по плана на 21м.р., м.„Св. Никола“ №117, гр.Варна „ГЛОБ СТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Джанер Йозджан Каптан
190/18.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-300, /с идентификатор 10135.51.300/, кв.226, по плана на 12м.р., ул.„Майор Минчо Димитриев” №6, гр.Варна Кирил Христов Петров, Пенка Радулова Христова, Кирил Христов Кирилов, Веселин Христов Кирилов, „ЕКОПРОЖИ“ ЕООД представлявано от Илиян Анастасов Кондов
191/19.12.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-733, /с идентификатор 10135.1506.733/, кв. 84, по плана на 7-ми м.р., ул. „Охрид“ № 18, гр. Варна Зорка Апостолова Кръстева, Христо Василев Кръстев
192/19.12.2017г. Промяна предназначение на „Таванско помещение № 2“ с идентификатор 10135.2557.183.7.15, находящо се на пети етаж на жилищна сграда в „АПАРТАМЕНТ № 15“, в УПИ X-365, /идентификатор 10135.2557.183/, кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. „Железни врата“ № 6, гр. Варна Венцислав Георгиев Герджиков
193/19.12.2017г. Промяна предназначение на „Таванско помещение № 1“ с идентификатор 10135.2557.183.7.14, находящо се на пети етаж на жилищна сграда в „АПАРТАМЕНТ № 14“, в УПИ X-365, /идентификатор 10135.2557.183/, кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. „Железни врата“ № 6, гр. Варна Тончо Бинев Щерев и Христина Веселинова Григорова
194/19.12.2017г. ДОПЪЛВАЩО ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ /ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВИЯ/, находящ се в УПИ І-264 „за вилно строителство“, кв. 47 по плана на К.К. „Златни пясъци“, гр. Варна „АФРОДИТА ВАРНА“ ЕООД представлявано от Огнян Танев Костадинов
195/19.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-6, кв.169, по плана на 11м.р., ул.„Вл. Димитров майстора“ №14, гр.Варна „БГТ“ ООД, представлявано от Грегъри Зонис
196/19.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-165,166„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2566.249/, кв.6, по плана на м.„Старите лозя“ /„Долна трака“/, гр.Варна „ЕКРО“ ЕООД представлявано от Станислав Василев Станев
197/19.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІ-165,166„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2566.247/, кв.5, по плана на м.„Старите лозя“ /„Долна трака“/, гр.Варна „ЕКРО“ ЕООД представлявано от Станислав Василев Станев
198/20.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-511,512, /с идентификатор 10135.3515.1804/, кв.55, по плана на 16-ти м.р., ул.„Иван Нивянин“ №9,7, гр.Варна Тонко Демиров Ташев, Росица Дянкова Попова, Диян Дянков Николов, Василка Георгиева Пенева, Николинка Георгиева Русева, Орлин Николов Русев, „БИЛДИНГ ФРАГМЕНТС“ ООД представлявано от Виктор Детелинов Каменов, Стефан Василев Дачев, „Дачев-Билд“ ООД представлявано от Николай Стефанов Дачев, Виктор Детелинов Каменов, Асен Асенов Недев, Мария Стефанова Дачева и Николай Стефанов Дачев
199/20.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХ-2057,2401, кв.61, /с идентификатор 10135.5549.2434/, по плана на СО „Прибой “, р-н Аспарухово, гр.Варна Манол Димитров Джугларски и Диляна Евгениева Димитрова
200/22.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-330, 331-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3515.330 и 10135.3515.331/, кв. 34, по плана на 16-ти м.р.-север, /ул. „Младежка“ № 23-25/, гр. Варна Калина Иванова Иванова, Марин Георгиев Арнаудов и Диана Тодорова Петрова
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.