Разрешения за строеж 2016 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/04.01.2016г. Промяна предназначение на съществуваща курортна, туристическа сграда с идентификатор 10135.1509.13.70 в 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ', находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.13, по кадастралната карта на гр. Варна, Приморски парк 'ЛАЗУРЕН БРЯГ 91' ЕООД, ЕИК: 103001966, представлявано от Галина Георгиева Димитрова и Светослав Костадинов Пенев
2/07.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-8, кв. 154, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна Йордан Русев Желев
3/13.01.2016г. 'КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, подпорни стени и басейн, УПИ XV-153,154,155,156-'за жилищни сгради', кв. 4, идентификатор 10135.5545.4103, по плана на СО 'Зеленика', гр. Варна' ''Академичен парк 2020' АД, Красимир Александров Недялков, Петър Димов Даскалов, Екатерина Божидарова Бойчевска, Пламен Божидаров Бойчевски'
4/20.01.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-159, идентификатор 10135.1501.159, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Трайко Китанчев' № 9, гр. Варна' Недялка Димитрова Радева, Ивелина Атанасова Георгиева, Йордан Богданов Георгиев, Нели Стоянова Йовчева, Доротея Миткова Гонова, Анастас Детелинов Гонов, Евгения Минкова Димитрова-Йорданова, Драгомир Пламенов Драганов, Диян Георгиев Раев, Денимира Миленова Раева, Георги Димов Раев, 'АН-Инвест-1' ЕООД с ЕИК-200062826, представлявано от Анастас Детелинов Гонов с адрес на управление гр.Варна, ул.'Отец Паисий' №10, ет.5, ап.40, 'Вастел' ЕООД с ЕИК-103275928 представлявано от Петър Петров Георгиев
5/20.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-8, /идентификатор 10135.1506.190/, кв. 115, по плана на 7-ми м.р., /ул. 'Капитан Петко Войвода' № 26/, гр. Варна Николай Лъчезаров Лазаров, Николай Иванов Станчев и Лъчезар Николаев Лазаров
6/25.01.2016г. Промяна предназначение на таванско складово помещение с идентификатор 10135.1508.12.1.25 в два броя апартаменти, пристройка на един етаж към магазин с идентификатор 10135.1508.12.1.21 и надстройка с един етаж на съществуваща сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІХ-12, /с идентификатор 10135.1508.12/, кв.707, по плана на 3м.р., бул.'Осми Приморски полк' №60, гр.Варна. 'ПЕРЕС' ЕООД ЕИК-148017811, представлявано от Енчо Петров Радев
7/25.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-202,203, /с идентификатор 10135.2553.1883/, кв.22, по плана на 25м.р., ул.'Ружа' №28,28а, гр.Варна 'КУПМАНС' ЕООД с ЕИК:203489705, представлявано от Симеон Иванов Гетов
8/26.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 3, находяща се в УПИ ХIХ-1772'за жилищно строителство', кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1772/,по плана на 26м.р., ул.'Акад. Андрей Сахаров' №11, гр.Варна «РУД - ВАРНА» АД с ЕИК-103297006, представлявано от Живко Йорданов Вълчанов
9/28.01.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ Х-4, кв. 388, идентификатор 10135.1503.296, по плана на 10м.р., ул. 'Кракра' № 20, гр. Варна' Стойчо Стоянов Станков, Светлана Стойчева Станкова и Петър Димитров Танчев
10/28.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и плътна ограда, находящ се в УПИ VІ-1, кв.336, /с идентификатор 10135.1501.1132/, по плана на 9м.р., ул.'Георги Живков' №62, гр.Варна «РУСЕВ ИНЖЕНЕРИНГ» ООД с ЕИК-201470606, представлявано от Руси Иванов Русев, Надка Стефанова Романова, Цвета Косева Атанасова, Димитър Василев Стоянов
11/01.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-569, /с идентификатор 10135.1506.495/, кв.110, по плана на 7м.р., ул.'Бузлуджа' №17, гр.Варна Димитър Атанасов Стамов и 'ВИДА-СТРОЙ 11' ЕООД
12/01.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1175, /идентификатор 10135.5502.474/, кв. 20, по плана на 27-ми м.р., /ул. 'Средец' № 39/, гр. Варна Димитър Недялков Коларов и 'ЕЛЕМЕНТ 9' ООД, ЕИК: 103899112, с управител Атанас Иванов Апостолов
13/02.02.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-679, кв. 853, идентификатор 10135.1501.679, по плана на 9м.р., ул. 'Стара планина' № 20, гр. Варна' Теменужка Денчева Димитрова
14/12.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-2, /с идентификатор 10135.1503.57/, кв.346, по плана на 10м.р., ул.'Христо Самсаров' №28, гр.Варна Милена Христова Палякова, Теодора Николаева Пеева, 'МП-21-инфраструктура” ЕООД, ЕИК 103957341, с управител Валентин Атанасов Николов
15/15.02.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-441, /с идентификатор 10135.3513.151/, кв.7, по плана на 26 м.р., гр.Варна Екатерина Димитрова Йорданова и Светла Димитрова Стоянова
16/15.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-261,262, идентификатор 10135.1503.656, кв. 361, по плана на 10-ти м.р., /ул. 'Проф. Ф. Ж. Кюри' № 59,61/, гр. Варна Янко Иванов Петков, Анка Христова Тасчиян, Пенка Христова Панайотова и 'КРАПЕКС-2004' ЕООД, ЕИК: 103908440, представлявано от Богдан Ненков Ефтимов
17/02.03.2016г. Реконструкция, реставрация, надстройка с един етаж и тавански, и адаптация в офис сграда, находяща се в УПИ Х-9, /идентификатор 10135.1507.1125/, кв.75, по плана на 8м.р., ул.'Генуа' №5, гр. Варна 'РИЪЛ ИСТЕЙТ' ООД, ЕИК:103546087, представлявано от Майкъл Христос Бодуроглу и Леонидас Йоанис Корбетис
18/02.03.2016г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ГРАДИНСКА ГРУПА, находящ се в нов корпус на ЦДГ №21 'Калина Малина', в УПИ І-60'за детска градина', кв.44, /с идентификатор 10135.2562.56/, 19м.р., по плана на ж.к.'Чайка', гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
19/10.03.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-1, кв.140, /с идентификатор 10135.1506.73/, по плана на 7м.р., ул.'Ал. Дякович' №32, гр.Варна ЕТ «Кяца-Цветан Керев» с ЕИК-040317994, представлявано от Цветан Цонев Керев, Максим Ваханов Боозов, Валентина Вахан Хампарцунян, Бохос Вахан Бохосян
20/14.03.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-634,635,636, кв. 2, идентификатор 10135.2554.587, по плана на 24м.р., ул. 'Подп. Калитин' № 11, гр. Варна' 'Мария Костова Воденичарова, Атанас Костов Воденичаров, Роза Павлова Воденичарова, Мария Коева Димитрова, Диана Димитрова Димова, Красимира Димитрова Костадинова, Лиляна Николаева Ненова, Мария Захариева Атанасова, Селестино Грегорио да Силва Алвес Фелипа, 'АЙ ЕР СИ ВАРНА' ООД'
21/15.03.2016г. 'АВТОСЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС, УПИ I-1674,1161,1185-'за производствена, складова, административна, търговска и обслужващи дейности и трафопост', идентификатор 10135.4510.576, кв. 42, по плана на ЗПЗ, гр. Варна' ''КАРИО' ООД'
22/15.03.2016г. 'Промяна предназначение на първи и подземен етажи на блок 4 и на част от блок 1 и пристройка за ресторант на Хотелски комплекс 'Акация-Гладиола', УПИ IV-255-'за хотелски комплекс', идентификатор 10135.513.255, кв. 41, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' ''СЪНИ СЕНД' ЕАД'
23/17.03.2016г. АПАРТ ХОТЕЛ – СГРАДА ЗА ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, находящ се в УПИ XVI-3?441, /с идентификатор 10135.1506.727/, кв. 84, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Хан Омуртаг' № 3, гр. Варна Мартин Вълев Вълев
24/18.03.2016г. 'Усилване основите на 'Ритуален дом на покойника' в гробищен парк 'Запад', ПИ с идентификатор 10135.511.133, по КККР на с. Тополи, Община Варна' ОБЩИНА ВАРНА
25/22.03.2016г. Промяна предназначение на Помпена станция 'Черно море' с идентификатор 10135.1509.13.12 в 'ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ', находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.13, по кадастралната карта на гр. Варна, Приморски парк 'ЛАЗУРЕН БРЯГ 91' ЕООД
26/23.03.2016г. 'ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С МАГАЗИНИ, КАФЕ-БАР, ОФИС, АТЕЛИЕТА И ЖИЛИЩА, находящ се в УПИ XV-552-'за обществено обслужване', /идентификатор 10135.4505.552/, кв. 9, по плана на II-ри м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна, I-ви етап: 'Изграждане на подземен етаж и първи надземен етаж до кота +4,50' II-ри етап: 'От втори етаж на кота + 4,50м. до кота + 28,35м.'.' 'МАРЧЕЛА БИЛДИНГ' ЕООД, с управител Христомир Тодоров Генов
27/24.03.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XVII-1866, кв. 40, идентификатор 10135.2563.1768, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна 'Весела Христова Попова, 'ЛАШВА' ЕООД'
28/25.03.2016г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА ЦДГ № 42 'МИР', находящ се в УПИ VI-386-'за детска градина', кв. 16, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
29/25.03.2016г. 'Промяна предназначение и преустройство на шестнадесет ателиета за творческа дейност, част от Търговски комплекс 'Извора' във Ваканционен комплекс - Апарт хотел, УПИ II-175,80-'за курортно-жилищно строителство', идентификатор 10135.513.472, кв. 28, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' ''ПЕРФЕКТ-3' ЕООД и 'ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ' АД'
30/25.03.2016г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IV-389, /с идентификатор 10135.1503.479/, кв.2, по плана на 10 м.р., ул. 'Хараламби Ангелов'№ 11, гр.Варна' 'София Атанасова Спиридонова, Елица Георгиева Карабашева, Тодорка Петрова Пенчева, Теменуга Володина Чукова, Антонина Юриевна Сидерова, Пламен Иванов Коцев, 'ХОУМ БИЛДИНГ 75' ЕООД, Мартин Христов Маринов'
31/28.03.2016г. Ремонт и възстановяване на административна сграда на 'Басейнова дирекция 'Черноморски район', находящ се в УПИ II-802,803 и 804-'за обществено обслужване', кв. 143, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, представлявано от Ивелина Веселинова Василева – министър – 'БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 'ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН', представлявано от Десислава Николова Консулова
32/30.03.2016г. МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ /ТИП ХОСТЕЛ/, представляващо промяна предназначение и обединяване на магазини № 12, № 13 и № 14 на първи етаж в жилищна сграда, находящ се в УПИ XХ-1382,1383,1384, /с идентификатор 10135.1507.1061/, кв. 28, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Стефан Стамболов' № 11,13,15, гр. Варна 'ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН' ООД
33/31.03.2016г. Второстепенна постройка от допълващото застрояване - лятна кухня, УПИ XXI-196, кв. 44, по ЗРП на с. Константиново, Община Варна Надежда Йорданова Йорданова
34/31.03.2016г. ПРИСТРОЙКА КЪМ ОФИС СГРАДА – ТЯЛО 'А' КЪМ СКЛАДОВА БАЗА ЗА ЗЪРНО, находящ се в УПИ 117-'за производствени и складови дейности и улица', /идентификатор 72709.510.208/, по плана на землище с. Тополи, Община Варна 'МУСИМПЕКС” ООД, представлявано от Махер Махмуд Мусли
35/05.04.2016г. БАСЕЙН И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ в УПИ VIII-484-'за хотел, озеленяване и басейн', /с идентификатор 10135.513.484/, кв. 50 , по плана на к.к. 'Златни пясъци”, гр. Варна ''ОДЕСОС ХОТЕЛИ' АД'
36/05.04.2016г. ВОДНА ПЪРЗАЛКА, БАСЕЙН И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ в УПИ I-167-'за хотелски комплекс', /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци”, гр. Варна 'СЪНИ ТРАВЕЛ” ЕООД
37/05.04.2016г. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.1509.13.71.2, 10135.1509.13.71.3 и 10135.1509.13.71.4 В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1509.13.71, находящ се в УПИ II-'за морски бани' /с идентификатор 10135.1509.13/, кв. 3, Съставна зона – 5, по плана на Приморска зона 'ЛАЗУРЕН БРЯГ 91' ЕООД
38/06.04.2016г. 'СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ, УПИ VIII-'за студентско общежитие и трафопост', идентификатор 10135.2554.42, кв. 33, по плана на 24м.р., гр. Варна' ''КРИСТИНА 92' ЕООД'
39/06.04.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПИ-334, идентификатор 10135.5545.334, кв. 24, по плана на СО 'Зеленика', район 'Аспарухово', гр. Варна' Румен Павлов Рашев и Елка Георгиева Рашева
40/12.04.2016г. 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ОФИСИ, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, УПИ XVIII-361-'за общ.обсл.', кв. 92, идентификатор 10135.1506.558, по плана на 7м.р., ул. 'Цар Симеон' № 11, гр. Варна' Йорданка Милева Несторова, Свилен Минчев Славов и Камен Минчев Славов
41/12.04.2016г. 'НОВА СГРАДА КЪМ ЦДГ № 28 'КАРАМФИЛЧЕ', УПИ VII-312-'за детска градина', идентификатор 10135.2553.312, кв. 17, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна' ОБЩИНА ВАРНА
42/13.04.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-414, идентификатор 10135.2554.286, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., /ул. 'Константин Щъркелов' № 1/, гр. Варна 'СТАТ' ООД, 'ПРИМАСОЛ' ЕООД, Стойко Петков Агностиев, Мария Димитрова Тодорова, Петя Стефанова Фердинандова и Петко Стойков Агностиев
43/14.04.2016г. ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ 'КАУФЛАНД', находящ се в УПИ XXVI-540, /идентификатор 10135.2563.1875/, кв. 7, по плана на 21-ви м.р., ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна 'КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД
44/18.04.2016г. 'Конструктивно укрепване, основен ремонт и преустройство на помещения за подготвителна група на целодневен режим на обучение в блок 'В' на ОУ 'Черноризец Храбър', ПИ -'за училище', кв. 35, идентификатор 10135.2554.62, по плана на 24м.р., ул. 'Студентска' № 1, гр. Варна' ОБЩИНА ВАРНА
45/22.04.2016г. 'ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНО ПОРТАЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТЪРГОВСКА СГРАДА - МАГАЗИН 'ТЕХНОПОЛИС', УПИ XII-29001,29002,29003,29004,29005, кв. 1, идентификатор 10135.4508.3.1, гр. Варна' ''ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ' ЕАД, с изпълнителен директор Сашо Иванов Ганчев'
46/25.04.2016г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IX-1521, идентификатор 10135.2510.1521, кв. 59, по плана на СО 'Добрева чешма', гр. Варна' Милен Димитров Минчев и Петя Пламенова Минчева
47/26.04.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-876, идентификатор 10135.2553.309, кв. 34, по плана на 25-ти м.р., /ул. 'Карамфил' № 19/, гр. Варна 'СТИНЕКС ИНВЕСТ' ЕООД, представлявано от Христо Антонов Свраков
48/26.04.2016г. отменено със Заповед № 007/18.05.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-18, идентификатор 10135.1026.111, кв. 9592, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Родопи' № 7/, гр. Варна Ивелина Пламенова Иванова, Иван Тенев Стратиев, Бисерка Ценова Стратиева, Тихомир Севдалинов Стратиев, Антон Севдалинов Стратиев и Марина Севдалинова Русева
49/26.04.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-238, идентификатор 10135.4502.238, кв. 11, по плана на III м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна - I-ви етап: сутерен и първи жилищен етаж, II-ри етап: 2,3 жилищен етаж и тавански помещения' Валентин Петров Станев
50/27.04.2016г. 'СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ Х-187 'за смесено застрояване', идентификатор 10135.3512.187, кв. 15, по плана на ж.к. 'Младост', II м.р., гр. Варна' ''ИНТЕРКОМ ПРОДЖЕКТ' ООД'
51/03.05.2016г. 'Промяна предназначение и преустройство на шест самостоятелни обекта в осем апартамента и шест ателиета, представляващи част от съществуваща жилищна сграда - блокове Б, В и Г, УПИ V-17, идентификатор 10135.2569.7, кв. 6, по плана на к.к. 'Св. Св. константин и Елена', гр. Варна' ''СПЛЕНДИД ОФИС' ЕООД'
52/04.05.2016г. ТВОРЧЕСКА БАЗА, ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ С ОГРАДА, находящ се в УПИ VIII-1142-'за офиси', /с идентификатор 10135.1507.1142/, кв. 71, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Осми ноември' № 5, гр. Варна 'РЕСТАВРАЦИЯ' ЕАД, представлявано от Ангел Иванов Митев
53/12.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-558, кв. 11, идентификатор 10135.3513.207, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Флора' № 7, гр. Варна' 'Велико Желев Димитров, Юлия Великова Димитрова и 'АВАНГАРД ИНВЕСТ - 1' ООД, представлявано от Николай Радев Николов'
54/17.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА с ВиК отклонения, находящ се в УПИ V-12, идентификатор 10135.1026.153, кв. 584, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Гоце Делчев' № 23/, гр. Варна, Етап 1: изпълнение на сградата до кота +17,22?73,22 Етап 2: изпълнение на сградата до кота било +19,50?75,60' 'СТИЛ ИНВЕСТ 2000' ООД, представлявано от Станимир Ангелов Попов, Росен Костов Димов, Пенка Костова Димова
55/19.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-213, кв. 40, идентификатор 10135.5545.213, по плана на СО 'Зеленика', район 'Аспарухово', гр. Варна' Александър Димиторв Пенков
56/20.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VI-131, кв. 2, идентификатор 10135.3511.513, по плана на ж.к. 'Възраждане', I-ви м.р., ул. 'Иван Янев', гр. Варна' ''ДОРИАМС' ООД'
57/20.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXIII-136,139, идентификатор 10135.2564.139 и 10135.2564.136, кв. 8, по плана на м. 'Вилна зона', ул. 'З-та', гр. Варна' 'Георги Божидаров Минчев, Аргир Георгиев Аргиров, Магдалена Райчева Георгиева и 'ПРОТО ИНВЕСТ' ООД'
58/25.05.2016г. 'СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, ПИ № 1434, идентификатор 10135.5549.1434, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна' ''ВОДЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ' ЕООД'
59/27.05.2016г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАСА С МАГАЗИН И КАФЕ-БАР, УПИ XXII-62 'жил.стр.', идентификатор 10135.5505.62, кв. 89, по плана на 28-ми м.р., ул. 'Янтра' № 13, р-н 'Аспарухово', гр. Варна' Тодор Георгиев Горанов и Евгения Георгиева Петрова
60/01.06.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ IX-741, идентификатор 10135.1506.233, кв. 133, по плана на 7-ми м.р., /ул. 'Бачо Киро' № 20/, гр. Варна 'СТАТ' ООД, представлявано от Атанас Иванов Атанасов и Николай Маринов Станков и 2. Иванка Великова Шафир
61/02.06.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-15, кв. 582, идентификатор 10135.1026.15, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Васил Априлов' № 28, гр. Варна' ''БИЛД 2004' ООД'
62/03.06.2016г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ФОАЙЕ, ЛОБИ БАР, ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ЕТАЖ НА ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ 'ЧЕРНО МОРЕ', находящ се в УПИ І-'хотел,ресторант', /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.'Сливница' № 33, гр. Варна 'ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ' АД, представлявано от изпълнителния директор Николай Кочев Мучев
63/06.06.2016г. Промяна предназначение на обект с идентификатор 10135.2557.262.3.8 от склад № 1 в 'ЖИЛИЩЕ', находящ се в сграда с идентификатор 10135.2557.262.3 - УПИ V-5, кв. 700, по плана на 2-ри м.р., /ул. 'Генерал Цимерман' № 5/, гр. Варна Снежанка Михайлова Янакиева – Фраучи
64/06.06.2016г. Второстепенна постройка от допълващото застрояване – СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ИНВЕНТАР, находяща се в УПИ ХХХ-78, кв. 16, по плана на в.з. 'Лазур', землище с. Константиново, Община Варна Недялка георгиева Русева и Галя Михайлова Русева
65/08.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в XVI-369, с идентификатор 10135.2553.682, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Бяла мура' № 10, гр. Варна 'ИВА 95' ЕООД, Веска Колева Илиева, Светла Илиева Атанасова, Камелия Кирилова Колева и Росица Колева Колева
66/08.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ, находящ се в УПИ III-241, идентификатор 10135.1508.241, кв. 720, по плана на 3-ти м.р., /ул. 'Славянска' № 18/, гр. Варна 'С и С СТИЛ' ЕООД
67/13.06.2016г. 'Пристрояване и реконструкция на търпим по смисъла на § 53, ал. 1 от ПРЗ на ЗУТ строеж, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.5545.3077, кв. 19, по плана на СО 'Зеленика', гр. Варна' Атанаска Георгиева Парашкевова и Георги Михайлов Георгиев
68/13.06.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ Х-248, кв.134, /с идентификатор 10135.1506.100/, по плана на 7м.р., ул.'Солун' №11, гр.Варна. Цеко Даков Вутов и Ваня Маринова Вутова, Любен Людмилов Георгиев и Александър Бисеров Меченов
69/14.06.2016г. 'АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, УПИ I-25,26,27,28,29-'за административно-търговски дейности и жилищни сгради', с идентификатори 10135.2553.25,26,27,28,29, кв. 31, по плана на 26-ти м.р., кв. 'Изгрев', гр. Варна' ''ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА' ООД'
70/16.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-12, с идентификатор 10135.2557.204, кв. 696, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна, ул. 'Генерал Цимерман' № 22, гр. Варна Росица Иванова Христова и Димитър Георгиев Христов, Емил Чернев Митев, Пламен Чернев Митев, Митко Стоянов Бъчваров и Виолета Стоянова Кутийска
71/16.06.2016г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници и ограда тип 'ажурна' с масивна част над терена 0,60м. към уличните регулационни граници, находяща се в поземлен имот с идентификатор 30497.501.108, кв. 24, по плана на землище с. Звездица, Община Варна ХРИСТО ТОМОВ ХРИСТОВ
72/22.06.2016г. Промяна предназначение на гараж №1 и гараж №3 в офис №1, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в УПИ IV-2, /идентификатор 10135.1026.173/, кв.568, по плана на 14м.р., ул.'Петко Тодоров' №52, гр. Варна Николай Ненов Ненов
73/22.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-15?285, идентификатор 10135.1501.285, кв. 303, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Поп Харитон' № 55/, гр. Варна Цветанка Желева Кърджилова, Георги Илиев Кърджилов, Александър Тодоров Чакъров, Райна Тодорова Чакърова, Живка Великова Георгиева, Петя Великова Патронова, Мими Великова Маринова, ЖСК 'ПОП ХАРИТОН 55'
74/23.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, находящ се в УПИ XV-277, с идентификатор 30497.501.410, кв. 11, по плана на с. Звездица, Община Варна Стилиана Василева Трифонова
75/23.06.2016г. Ремонт и преустройство на покрив с изграждане на капандури на таванско помещение към апартамент с идентификатор 10135.1508.124.4.33, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в ПИ с идентификатор 10135.1508.124, кв.725, по плана на 3м.р., ул.'Македония' №13, гр.Варна Елка Ганчева Ганчева
76/24.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХ-686, /с идентификатор 10135.2563.686/, кв.45, по плана на 21м.р., гр.Варна. Румен Йорданов Иванов
77/24.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-62, с идентификатор 10135.2554.147, кв. 32, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Дубровник' № 52, гр. Варна ''СПЕДСТРОЙ' ЕООД'
78/24.06.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ І-638, кв.384, /с идентификатор 10135.1503.664/, по плана на 10м.р., пл.'Лаврентий' №3, гр.Варна «ТОП СТРОЙ ВАРНА» ЕООД и Светла Димова Марчева
79/27.06.2016г. ГАРАЖ, находящ се в УПИ II-009026, 009014, кв. 3, по плана на 'Производствен терен и селскостопански бази/Стопански двор/, зелище на с. Константиново, Община Варна Данаил Стоянов Драганов
80/29.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-62, с идентификатор 10135.3516.62, кв. 3, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Георги Василев Атанасов' № 3-3а, гр. Варна Иван Радев Михайлов, Нели Костадинова Ангелова и Златко Радев Михайлов
81/04.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-555, кв.11, /с идентификатор 10135.2554.630/, по плана на 25м.р., гр.Варна 'Лидия Евтимова, Кристина Хубенова, Елена Ефтимова, Николай Милков, Владимир Божков, Георги Димитров, Петър Енев, Леонтин Леонидов, Свилен Темелков, Панайот Янков, Лиляна Димитрова, Кристиян Леонидов, Донка Янкова, Даринка Енева, Веселина Темелкова и 'НЮ БИЛДИНГ 2015' ООД'
82/05.07.2016г. ПРИСТРОЙКА-ПЪТНИЧЕСКА АСАНСЬОРНА УРЕДБА с хидравлично задвижване към съществуваща сграда на ДКЦ-ЧАЙКА, находяща се в ПИ-134, /с идентификатор 10135.2562.134/, по плана на 19м.р., ж.к.'Чайка' №98, гр.Варна 'ДКЦ ЧАЙКА' ЕООД, представлявано от Александра Василева Манушева
83/20.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-736, кв.52, /с идентификатор 10135.2553.477/, по плана на 25м.р., ул.'Еделвайс' №7, гр.Варна Марина Петрова Александрова и Магдалена Петрова Маринова
84/22.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-3, кв.334, /с идентификатор 10135.2553.477/, по плана на ІХти м.р., ул.'Д-р Пискюлиев' №76, гр.Варна Христо Димитров Савов, Сава Димитров Савов, Михаил Димитров Савов, Диана Атанасова Мангурова и Йордан Иванов Йорданов
85/22.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-18, кв.9592, /с идентификатор 10135.1026.111/, по плана на 14м.р., ул.'Родопи' №7, гр.Варна Ивелина Пламенова Иванова, Иван Тенев Стратиев, Бисерка Ценова Стратиева, Тихомир Севдалинов Стратиев, Антон Севдалинов Стратиев и Марина Севдалинова Русева
86/22.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ III -65, кв.123, /с идентификатор 10135.5506.13/, по плана на 29м.р., ул.'Първи май' №4, гр.Варна Димитър Димитров, Диана Коемджиева, Елена Спасова и Ивелина Богоева
87/25.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IV -935, кв.60, /с идентификатор 10135.2553.568/, по плана на 25м.р., ул.'Люляк' №4а, гр.Варна ''КОНДОР КОМЕРС' ЕООД, Атанас Аанасов, Стефка Атанасова, Миглена Кръстева, Здезделина Христова, Недялка Атанасова, Валентин Колев, Станислав Колев, Силвия Колева и Марияна Колева'
88/27.07.2016г. ВИЛНА СГРАДА №5, находяща се в ПИ 505.787, /с идентификатор 30497.505.787/, кв.68, по плана на СО 'Под село', с.Звездица, община Варна Стоянка Милева Стоянова, Димитър Желязков Стоянов, Станко Валентинов Петков и Милен Атанасов Христов
89/02.08.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ IX-186'за смесено застрояване', идентификатор 10135.3512.186, кв. 15, по плана на ж.к. 'Младост', II-ри м.р., гр. Варна .'ИНТЕРКОМ ПРОДЖЕКТ' ООД, Делян Михайлов Тодоров и Петя Юлиева Павлова-Тодорова и Тодор Митков Митев
90/03.08.2016г. Изграждане на рампа за амбалаж към 'Хипермаркет Кауфланд Варна 2', находящ се в УПИ ХХІІ-566, кв.27, /с идентификатор 10135.3516.158/, по плана на 26м.р., бул.'Христо Смирненски' №2, гр.Варна 'КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Ко' КД
91/03.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IХ -4, кв.166, по плана на 11м.р., ул.'Хан Кардам' № 8, гр.Варна ''БРАДЪРС БИЛДИНГ' ООД, Иван Живков Иванов, Хампарцум Мисак Дикранян и Еледа Вартановна Геворкян'
92/09.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-1506'маг., жил.стр-во', кв.8, /с идентификатор 10135.2553.79/, по плана на 25м.р., ул.'Роза' №44, гр.Варна 'ВАРНА ПЛОД' АД
93/11.08.2016г. ДВА БРОЯ СИЛОЗИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ за нехранителни цели с елеваторна кула и елеваторна шахта, находящ се в УПИ ХІ-105'за производствена и складова дейност', кв.1, /с идентификатор 10135.5501.105/, по плана на Южна промишлена зона, гр.Варна 'ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ' АД
94/16.08.2016г. Промяна предназначение на 'ателие' с идентификатор 10135.513.591.5.26 в 'ЖИЛИЩЕ', находящ се в Жилищен комплекс 'Сънрайс', в УПИ ХХVІ-325'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.513.591/, кв.62, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр.Варна Красимира Димова Иванова
95/16.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVIIІ-857, /с идентификатор 10135.3506.857/, кв.28, по плана на СО 'Пчелина', гр. Варна 'ВИДА ГРУП' ООД и 'БОВИ' ООД
96/17.08.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-655, /с идентификатор 10135.1501.655/, кв.855, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Стара планина' № 38, гр. Варна' ''ПН ИНВЕСТ ВАРНА' ООД и Лиляна Любенова Липчева'
97/19.08.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-2665,2612, /идентификатор 10135.5506.894/, кв. 151, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна 'РЕГАЛА ИНВЕСТ' АД, представлявано от Цанко Тодоров Цаков
98/25.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-290'за жил.стр.', кв.698, /с идентификатор 10135.2557.290/, по плана на 2м.р., ул.'Цар Асен' и ул.'Ген. Столипин', гр.Варна Веселин Иванов Казаков, Евгения Стоянова Казакова, Гергина Климентинова Танчева, 'ПЪРПЪЛ ИНВЕСТ” ЕООД, 'ПИНК ИНВЕСТ” ЕООД, 'ПЛАТИНИУМ ИНВЕСТ” ЕООД, 'УAЙТ ИНВЕСТ” ЕООД, 'СИЛВЪР ИНВЕСТ” ЕООД, 'ИНВЕСТ ЙЕЛОУ” ЕООД, 'ПЕТКИНГ ИНВЕСТ” ЕООД, 'ПЕТФАДЕР ИНВЕСТ” ЕООД и 'ПЕТКУИН ИНВЕСТ” ЕООД
99/25.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-265, идентификатор 10135.51.265, кв. 224, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Иван Рилски' № 33, гр. Варна 'САМИНВЕСТМЪНД' ЕООД, представлявано от Чавдар Василев Георгиев
100/29.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-611, 613, /идентификатор 10135.1501.611 и 10135.1501.613/, кв. 311, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Черни връх' № 32 и ул. 'Хан Маламир' № 9/, гр. Варна Христо Стефанов Станков, Орхан Сабриев Мехмедов и Камен Веселинов Пальов
101/30.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХ-3970, /с идентификатор 10135.2552.3970/, кв.165, по плана на кв.'Изгрев', гр. Варна Кристина Еди Чакърова и Росен Красимиров Рафайлов
102/31.08.2016г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СГРАДАТА НА СОУ 'ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ', находящ се в имот с идентификатор 10135.1506.33 по КК на гр. Варна, кв. 136, по РП на гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
103/31.08.2016г. 'БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СГРАДАТА НА СОУ 'П. КР. ЯВОРОВ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'П. КР. ЯВОРОВ', находящ се в УПИ III-'за училище', с идентификатор 10135.4502.237, кв. 11, по плана на III-ти м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
104/31.08.2016г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ', находящ се в УПИ II-'за училище' с идентификатор 10135.4502.160, кв. 21, по плана на IV-ти м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
105/31.08.2016г. 'БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОГРАДАТА НА ФИЛИАЛНАТА СГРАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ФИЛИАЛНАТА СГРАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ', находящ се в имот с идентификатор 10135.1503.313, кв. 384, по плана на 10-ти м.р., ул. 'Рали Мавридов' № 16, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
106/07.09.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-2, /идентификатор 10135.1026.70/, кв. 579, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Гоце Делчев' № 30/, гр. Варна 'РУДИСТРОЙ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ' ЕАД, представлявано от Георги Димитров Христов
107/08.09.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-151'за жил.стр.', кв.10, /с идентификатор 10135.2555.151/, по плана на 23м.р., ул.'Острава' №8, гр.Варна. Валери Петков Сурдов и Бонка Колева Белчева-Сурдова, Злата Иванова Сурдова, Илияна Петкова Сурдова
108/13.09.2016г. Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-646, /с идентификатор 10135.1506.389/, кв.113, по плана на 7м.р., ул.'Дебър' №44, гр. Варна. Емануил Иванов Драгнев, Йордан Иванов Драгнев и Иван Драгнев Драгнев и Гергана Митева Драгнева
109/14.09.2016г. 'ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ МАГАЗИН В 'БАНКОВ ОФИС' в сграда с идентификатор 10135.1504.27.3, находящ се на бул. 'Вл. Варненчик' № 38, гр. Варна' ''ФЕСТА ХОРДИНГ' АД'
110/20.09.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-7, /идентификатор 10135.1503.237/, кв. 359, по плана на 10-ти м.р., /ул. 'Стоенчо Хаджииванов' № 4а/, гр. Варна Добринка Христова Михова и Емилия Калинова Златева
111/21.09.2016г. 'РАБОТИЛНИЦА ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА СУВЕНИРИ', находящ се в УПИ ХVII-361, с идентификатор 30497.501.361, кв. 17, по плана на с. Звездица, Община Варна Нели Маринова Митева и Митко Стоянов Митев
112/21.09.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 'Д-Р ИВАН БОГОРОВ' и ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'АНТОН СТРАШИМИРОВ', находящ се в УПИ -'основно 24 класно училище', с идентификатор 10135.3512.50, по плана на I-ви м.р., ж.к. 'Младост', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
113/27.09.2016г. 'Преустройство с изграждане на панорамен асансьор в съществуващ хотел 'ХАВАНА', УПИ IV-232,347'за хотел', идентификатор 10135.513.232, кв. 37, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' ''ХЕПИ ТУР' ЕООД'
114/30.09.2016г. САНИРАНЕ, РЕМОНТ И ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО на 'Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 'Николай Хайтов', находящ се в УПИ - II, кв. 13, с идентификатор 10135.3513.1800, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Орех' № 11, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
115/03.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-272, кв. 51, по плана на с. Константиново, община Варна Цветан Димитров Монджоловски, Диана Атанасова Монджоловска и Силвия Димитрова Монджоловска
116/04.10.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, РАБОТИЛНИЦА И ОГРАДА, находящ се в УПИ IX-386, с идентификатор 30497.501.386, кв. 18, по плана на с. Звездица, Община Варна, I-ви етап: еднофамилна жилищна сграда и ограда, II-ри етап: работилница Златомир Албертов Демирев
117/05.10.2016г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ LXXXI-23-'за жилищно строителство', идентификатор 10135.2563.23, кв. 18, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна' ''БУЛКАТ СТРОЙИНВЕСТ' ООД'
118/07.10.2016г. 'ЗАКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА' в двора на МГ 'Д-р Петър Берон' в УПИ – 'Математическа гимназия Д-р Петър Берон', /с идентификатор 10135.2562.244/, по плана на 19-ти м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
119/11.10.2016г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТА -3,00 С ЧАСТИЧНА ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА НА 'МОЛ ВАРНА', находящ се в УПИ XXIII-1а, 541, 567, 587 - 'за общ.обсл.', с идентификатор 10135.3516.140, кв. 27, по плана на 26-ти м.р., бул. 'Вл. Варненчик' № 186, гр. Варна 'МОЛ ВАРНА' ЕАД
120/11.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-374, кв.1082, /с идентификатор 10135.2553.685/, по плана на 26м.р., ул.'Кестен' №7, гр.Варна Юлиян Панайотов Ламбов, Дарина Панайотова Стойкова
121/14.10.2016г. ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ 'СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ', находящ се в УПИ I - 'за озеленяване и църква', идентификатор 10135.2560.184, кв. 45, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, представлявана от Варненския и Великопреславския митрополит – чрез ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ 'СВ. ИВАН РИЛСКИ', гр.Варна, представлявано от Димитър Гочев Кадийски
122/14.10.2016г. ХЛАДИЛЕН СКЛАД, находящ се в УПИ ХI-325, /с идентификатор 10135.5501.325/, кв. 11, по плана на ЮПЗ, гр. Варна 'СЕВЕР - ЕКСПОРТ' ООД, представлявано от Неделчо Асенов Стойчев
123/17.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-801-'жилищно', /идентификатор 10135.1501.801/, кв. 317, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Стара планина' № 17/, гр. Варна Красимир Стефанов Андонов
124/17.10.2014г. ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ – I-ви етап, находящ се в УПИ IХ-56, /идентификатор 10135.2568.100/, кв. 71, по плана на местност 'Абатко', к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Лиляна Стоянова Димитрова
125/18.10.2016г. 'ПОДХОД ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ КЛОН 20', ет. 1, бл. 119 в поземлен имот 10135.3512.124, ж.к. 'Младост' II м.р., гр. Варна 'БЪЛГАРСКИ ПОЩИ' ЕАД, представлявано от Деян Стоянов Дънешки – Главен изпълнителен директор
126/20.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХI-485, 486/идентификатор 10135.3515.1940/, кв. 57, по плана на 16-ти м.р. – север, гр. Варна Дияна Великова Хинева и Хинко Маринов Хинев, Марина Хинкова Хинева, Мирослав Михайлов Мухтаров, Иванка Кирилова Георгиева, Николай Кирилов Михов, Иван Михов Михов, Мария Николова Дачева, Росен Дочев Дочев, Михаил Росенов Дочев и 'НАЙС БИЛД' ЕООД, представлявано от Красимира Михайлова Дочева
127/25.10.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-131, идентификатор 10135.1505.131, кв. 449, по плана на 1-ви м.р., ул. 'Цар Асен' № 9, гр. Варна' ''ЕЛ ДЖИ ГРУП' АД'
128/26.10.2016г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 'ЛАБИРИНТ' /LABYRINTH/, находящ се в УПИ XIХ-1843-'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.3513.1843/, кв. 14, по плана на 26м.р., /ул. 'Андрей Сахаров' № 9/, гр. Варна, I-ви етап: подземен етаж и блок 'Б', II-ри етап: блок 'В', III-ти етап: блок 'Г', IV-ти етап: блок 'Д', V-ти етап: блок 'Е', VI-ти етап: блок 'А' 'МАВЕЛИ' АД, ЕИК: 200348813, представлявано от Велико Димитров Желев
130/02.11.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-17, /с идентификатор 10135.2520.5050/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Пловдив' № 19, гр. Варна Станка Костова Димитрова и Радан Колев Димитров
131/04.11.2016г. 'ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 'ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ', находящ се в УПИ VII-538, /идентификатор 10135.3514.813/, кв. 22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна 'ИСУ ИНВЕСТ' ЕАД, представлявано от Стоян Господинов Стоянов
132/11.11.2016г. 'НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА 'СЕМЕЕН ХОТЕЛ', УПИ Х-2105, идентификатор 10135.2563.370, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., ул. 'Любен Попов' № 8, гр. Варна' ''ГАНЧЕВИ ИНВЕСТ' ООД'
133/11.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-446, /с идентификатор 10135.2564.446/, кв. 25, по плана на Вилна зона, ул. '9-та' № 21, гр. Варна Иван Веселинов Колаксъзов, с адрес гр. Варна, бул. 'Цар Освободител' № 60, ет. 3, ап. 7 и Илка Йорданова Хорозова
134/15.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, находящ се в УПИ I-8-'за жилищно строителство и трафопост', /идентификатор 10135.4018.18/, кв. 23, по плана на район 'Вл. Варненчик' IV м. р Росица Димитрова Шюлюшева, Калина Димитрова Йорданова, Калинка Йорданова Томашевска, Георги Стоянов Димитров, Йорданка Димова Проданова, Петко Стоянов Проданов, и Михаил Стоянов Проданов и Никола Стоянов Николов
135/16.11.2016г. 'КУРОРТНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН СКЛАД', находящ се в УПИ I-167, /идентификатор 10135.2568.130/, кв. 36, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна,I-ви етап: 'Склад към курортна сграда', II-ри етап: 'Курортна сграда' Димитър Стефанов Каравелов
136/17.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-5050, /с идентификатор 10135.2520.5050/, кв. 216, по плана на СО 'Траката, гр. Варна Александър Иванов Иванов
137/17.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1287, /идентификатор 10135.1501.1287/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., /бул. 'Владислав Варненчик' № 93/, гр. Варна Недялка Стоянова Филчева, Елена Иванова Крайчева, Гинка Демирова Великова, Петър Банков Димитров и 'ВЛАДИСЛАВ ПРОДЖЕКТ' ООД, представлявано от Анастасия Сергеевна Роганова и Николай Кирилов Славчев
138/22.11.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА болнични стаи и кабинети към ПЪРВА КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ находяща се на етаж 14-високо тяло, КЪМ МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна 'МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.
139/22.11.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ на болнични стаи и кабинети към ПЪРВА КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИНАХОДЯЩА СЕ НА ЕТАЖ 13 ВЪВ ВИСОКОТО ТЯЛО НА МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна 'МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.
140/22.11.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА болнични стаи и кабинети към КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ находяща се на етаж 3 във високото тяло на МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна 'МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.
141/22.11.2016г. 'САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-'комплексно жилищно строителство' ПИ с идентификатор 10135.3515.597.1, кв. 29, по плана на 16 м.р. на гр. Варна , ж.к. 'Трошево', бл. 79 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'МЕТЕОР 79' и Община Варна'
142/22.11.2016г. 'САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, в гр. Варна , ж.к. 'Трошево', бл. 80 с идентификатор 10135.3515.597.2 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'НАДЕЖДА ЗА ОБНОВЛЕНИЕ' и Община Варна'
143/22.11.2016г. 'САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-'комплексно жилищно строителство' ПИ с идентификатор 10135.3515.598.1, кв. 30, по плана на 16 м.р. на гр. Варна , ж.к. 'Трошево', бл. 82 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ' и Община Варна'
144/24.11.2016г. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, находяща се в УПИ ІІ-795, /с идентификатор 10135.2526.795/, кв.23, по плана на кв.'Св. Никола', р-н 'Приморски', гр.Варна Петър Милчев Петров и Деян Стоянов Хрусаров
145/25.11.2016г. 'Промяна предназначение на първи етаж от жилищна сграда в 'АТЕЛИЕ', ПИ 10135.1507.789, кв. 56, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Йоан Екзарх' № 15' Елена Тодорова Атанасова и Анастасия Георгиева Андонова
146/28.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в ПИ-1161, кв.202, /с идентификатор 10135.5403.1161/, по плана на с.о.'Боровец-юг', землище Галата, гр.Варна Кремена Здравкова Куртева
147/30.11.2016г. 'Основно обновяване на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.3511.260.14, 10135.3511.260.15, 10135.3511.260.16, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.3511.260 за 'Комплексно жилищно строителство' по плана на ж.к. 'Възраждане' III м.р., с административен адрес ж.к. 'Възраждане', бл. 59, вх. 1, вх. 2 и вх. 3, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'Зора', ж.к. 'Възраждане', бл. 59, вх. 1, вх. 2 и вх. 3 и Община Варна'
148/01.12.2016г. 'Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с местонахождение район 'Одесос', бул. 'Вл. Варненчик' № 110, бл. 68, ПИ с идентификатор 10135.2030.302, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците '11 април', бул. 'Вл. Варненчик', № 110, бл. 68, вх. А и Община Варна'
149/01.12.2016г. 'Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.65.4.9, с местонахождение район 'Одесос', ул. 'Девня' бл. 9, вх. А и вх. Б, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'ул. 'Девня' бл. 9, вх. А-Б' и Община Варна'
150/02.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ 'за жилищен комплекс и магазини', кв. 16, 25м.р., гр. Варна с идентификатор 10135.2562.97.1, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'РУЖА ДЕСЕТ' и Община Варна'
151/02.12.2016Г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-97, кв. 41, 19м.р., район 'Приморски', ж.к. 'Чайка', бл. 16, вх. А, Б, В, Г и Д, с идентификатор 10135.2562.97.1, по 'Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради'' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'ЧАЙКА 16' и Община Варна'
152/02.12.2016г. 'Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Варна, за Обособена позиция № 17 'Сграда с административен адрес бл. 152, находящ се в грр. варна, ж.к. 'Младост', 2-ри м.р.' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'МЛАДОСТ 152' и Община Варна'
153/02.12.2016г. 'Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Варна, по Обособени позиции - Обособена позиция № 3 - Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес район 'Приморски', кв. 'Левски', ул. 'Мадара' № 28, бл. 7' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'МАДАРА 28' и Община Варна'
154/02.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда - блок № 307, вход 1 и вход 2 с идентификатори №10135.4502.195.29 и № 10135.4502.195.30, кв. 7, по плана на III м.р., ж.к. 'Вл. Вареннчик', гр. Варна по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците , ж.к. 'Вл. Варненчик', бл. 307, вх. 1 и вх. 2 и Община Варна'
155/05.12.2016г. ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, АВТОСЕРВИЗ И ОФИСИ, представляващи I-ви етап: - реконструкция, промяна предназначение и надстройка на съществуващи сгради, II-ри етап: - гараж и склад, УПИ VI-424, 10135.3513.73, кв. 3, по плана на 26м.р., гр. Варна ''ДАЙС АУТО' ЕООД'
156/06.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда, район 'Аспарухово', ул. 'Народни будители' № 21, вх. А, Б и В, в поземлен имот с идентификатор 10135.5502.185.1, 10135.5502.185.2 и 10135.5502.185.3 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'КОРАБОРЕМОНТ' и Община Варна'
157/07.12.2016г. 'Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по Обособени позиции - за Обособена позиция № 14: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район 'Младост', ж.к. 'Възраждане', бл. 40, сграда с идентификатор 10135.3511.208, по кадастралната карта на гр. Варна' 'Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'ВЪЗРАЖДАНЕ 40' и Община Варна'
158/08.12.2016г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, находящ се в УПИ I-6-'за производствено - складови дейности', /идентификатор 72709.11.8/, кв. 4, по плана на ПЗ 'Клисе баир', с. ополи, Община Варна, I-ви етап: Склад № 1, II-ри етап: Склад № 2, III-ти етап: Склад № 3 и Склад № 4 'АВТОЕКСПРЕС 1000” ООД, представлявано от Николай Христов Николов - управител
159/09.12.2016г. 'ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, /жилищна сграда № 1 - първи етап и жилищна сграда № 2 - втори етап, УПИ VIII-217, кв. 2, идентификатор 30497.502.217, по плана на СО 'Орехчета', гр. Варна' Павлин Костов Хинев и Диян Христов Радев
160/13.12.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IХ-426, /идентификатор 10135.1506.426/, кв.103, по плана на 7м.р., ул.'Д-р Л. Заменхоф' №24, гр. Варна 1.'ТРАНССТРОЙ ИНВЕСТ ВАРНА' ЕООД, представлявано от Алексей Юрьевич Рожков, 2.'ЕКСПЕРТ ЛИНГВА' ЕООД, представлявано от Веселин Иванов Гайдаров, 3.'АНДРЕЙ ИНВЕСТ' ЕООД, представлявано от Алексей Юрьевич Рожков, 4.Диана Стефанова Саркизова 5.Марин Димитров Маринов и Цветана Петкова Маринова 6.Димитър Маринов Димитров 7.Орлин Милчев Саркизов 8.Явор Милчев Саркизов 9.Кристина Илкова Антонова
161/14.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАСЕЙН, находящ се в УПИ I /идентификатор 10135.2568.196/, кв. 70, местност 'Абатко', по плана на Вилна зона, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'ИНКОМ РЕАЛ 2' ЕООД, представлявано от Ирина Сергеевна Захарова
162/14.12.2016г. НОВ КОРПУС С ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ VII СОУ 'НАЙДЕН ГЕРОВ', находящ се в УПИ III-100-'за училище', с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул. 'Царевец' № 1, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
163/15.12.2016г. УЧИЛИЩЕ, находящо се в УПИ ІІ-110'за учебно заведение', кв.518, /с идентификатор 10135.1502.110/, по плана на 13-ти м.р., бул. 'Сливница' №113, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
164/15.12.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-900, /идентификатор 10135.2526.2500/, кв. 12, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна 'СМ БИЛД' ЕООД, представлявано от Светлана Ганчева Милева - управител
165/15.12.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-899, /идентификатор 10135.2526.1721/, кв. 12, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна 'СМ БИЛД' ЕООД, представлявано от Светлана Ганчева Милева - управител
166/16.12.2016г. Разширение на съществуващо помещение за хляб и хлебни изделия към ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ТИП 'ЛИДЛ”, находящ се в УПИ ХVІІ-633,634, кв.24, /с идентификатор 10135.3514.660/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна 'ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО.” КД , представлявано от Милена Емилова Драгийска-Денчева и Бисер Борисов Инчовски
167/16.12.2016г. СКЛАДОВА БАЗА – ІІ етап, тяло 'Б', находяща се в УПИ ХV-1240'за производствено складова дейност', кв.11, /с идентификатор 10135.3514.218/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна 'АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000” ЕООД и МИЛКО ЙОРДАНОВ МАЛЕВ
168/19.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – I-ви етап, находящ се в УПИ Х-64, /идентификатор 10135.3515.204/, кв. 7, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Усмивка' № 21, гр. Варна Деян Михайлов Михайлов, Иванка Кръстева Михайлова и Мария Михайлова Михайлова
169/19.12.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И БИСТРО, УПИ II-295, идентификатор 10135.2553.226, кв. 37, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Роза' № 29, I-ви етап: Подземен паркинг - гараж и бистро до кота + 3,60 и II-ри етап: Жилищна сграда от кота + 3,60 до кота + 19,80' ''ПЕРФЕКТ ИНВЕСТ' ООД'
170/19.12.2016г. ''Саниране на многофамилна жилищна сграда в гр.Варна, район 'Аспарухово”, ул.'Гривица', бл.№10 ПИ с идентификатор 10135.5502.190.1 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради' ' 'Етажна собственост – Сдружение на собсвениците 'ГР. ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО, ГРИВИЦА БЛ. 10' и Община Варна'
171/20.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V'за жил. стр-во', /с идентификатор 10135.3511.562/, кв.1, ж.к.'Възраждане' ІІм.р., гр.Варна 'ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ' ЕООД с ЕИК-1032559183, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
172/20.12.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIX-17, кв. 162а, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Тервел' № 4, гр. Варна' ''БИЗНЕСКОНСУЛТ - 2000' ООД, Мери Сахаг Сеферян и Армев Сахаг Славова'
173/21.12.2016г. Промяна предназначение и преустройство на 'Таванско помещение №1' в 'Апартамент №15' и 'Таванско помещение №2' в 'Апартамент №16' в многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв.721, по плана на 3м.р., ул.'Македония' №4, гр. Варна София Енчева Петева и Ирина Викторовна Чернова
174/21.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.414.1, с административен адрес: гр. Варна, ул. 'Петър Райчев' №2 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради” 'Етажна собственост – Сдружение на собсвениците 'ПЕТЪР РАЙЧЕВ БЛ. 2''
175/21.12.2016г. ТРИ ВИЛНИ СГРАДИ, находящ се в поземлен имот с идентификатор 30497505.788, / ПИ 505.788/, кв. 68, по плона на СО 'Под село', с. Звездица, Община Варна, I – ви етап: Вилна сграда № 1, II – ри етап: Вилна сграда № 2 и III – ти етап: Вилна сграда № 3 Стоянка Милева Стоянова и Димитър Желязков Стоянов
176/22.12.2016г. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, находяща се в имот с идентификатор 10135.5413.3554, по плана на КК на гр. Варна, СО 'Боровец-юг' НИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
177/23.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІХ-575, кв.26, /с идентификатор 10135. 3506.575/, по плана на СО'Пчелина', гр.Варна КРАСИМИРА ТОДОРОВА ЕНЧЕВА
178/27.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-25, кв.1, /с идентификатор 10135.3516.25/, по плана на 26м.р., бул.'Сливница' №173, гр.Варна 'СТИЛ СТРОЙ” ООД представлявано от Георги Стефанов Георгиев и Радослав Русев Христов
179/28.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ ХVІІІ-687,688,689, /с идентификатор 10135.2563.1846/, кв.47, по плана на 21м.р., гр.Варна РУМЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
180/28.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-444-'за жил.стр.', /с идентификатор 30497.505.1001/, кв. 62, по плана на СО 'Под село', с. Звездица, Община Варна Юлиян Йорданов Стефанов
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2016 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.