Разрешения за строеж 2010 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/04.01.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, ПИ №1314, по плана на СО ''Планова'', гр. Варна' Румяна Димитрова Мирчева и Марин Христов Мирчев
№2/05.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №115, СО ''Боровец - юг'', землище ''Галата'', гр. Варна' Васил Донев Янчев и Венета Василева Янчева
№3/06.01.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ І-1521, кв. 133, 29-ти м.р., гр. Варна Мария Панчева Тодорова, Димитричка Иванова Пандова и Екатерина Стефанова Стоянова
№4/06.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №1242, кв. 32, СО ''Боровец - север'', гр. Варна' Зорница Господинова Петрова
№5/11.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №475=10135.5426.475, кв. 22, СО ''Ракитника'', гр. Варна' Христо Георгиев Христов
№6/12.01.2010 г. Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда, в УПИ ІІІ-13851, кв.. 74, Вилна зона, гр. Варна Михаил Иванов Михайлов
№7/13.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №150, кад. район 502 по ПНИ на м-ст ''Орехчето'' землище с. Звездица, гр. Варна' Николай Енчев Илиев
№8/14.01.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ-860, по ПНИ на СО ''Акчелар'', гр. Варна' Димитричка Калева Александрова
№9/14.01.2010 г. 'Сграда за вилен отдих и туризъм, в ПИ №2280, по ПНИ на СО ''Прибой'', землище ''Галата, Район ''Аспарухово'', гр. Варна' Тошо Войчев Митов
№10/14.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2256, СО ''Манастирски рид'', гр. Варна' Галя Михалева Петкова и Васил Иванов Петков
№11/15.01.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-520,536, кв.101, по плана на 28 м.р., /?5505.485 по к.к./, ул.''Мара Гидик'' №68, кв. Аспарухово, гр.Варна'
1.Стоян Радев Стоянов 2.Петър Радев Стоянов двамата чрез Лиляна Петрова Стоева 3.Васил Ангелов Василев чрез Снежанка Атанасова Василева
'4. ''Спасов'' ЕООД представлявано от Васил Костадинов Спасов'
№12/15.01.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХХІІ-545, кв. 1, кв. ''Виница, Район ''Приморски'', гр. Варна' Тодор Илиев Стефанов
№13/19.01.2010 г. 'Реконструкция и модернизация на плувен комплекс ''Приморски'' - ІІІ етап Покрит тренировъчен комплекс, в УПИ - ''плувен комплекс'', кв. 1, по плана на Приморска зона /Крайбрежна зона/, гр. Варна' Община Варна
№14/21.01.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-12, кв.621, /2556.183 по к.к./, по плана на 5м.р., ул.''Битоля'' №37, гр.Варна.'
1.Тодор Маринов Гергов и Марийка Михалева Гергова 2.Марин Тодоров Маринов 3.Мима Тодорова Минкова
'4.''Александрид'' ООД представлявано от Александър Димитров Петровски'
№15/22.01.2010 г. 'Преустройство и модернизация на библиотеката /сграда ректорат, филиал 1 и филиал 2/ при МУ ''Проф. Д-р Параскев Стоянов'' - Подобект: Филиал 1 в сградата на ''Медицински колеж'', в ПИ 2556.315, по КК /бул. ''Цар Освободител'' №84/, гр. Варна' 'МОН - Медицински университет ''Проф. Д-р Параскев Иванов Стоянов'''
№16/22.01.2010 г. 'Преустройство и модернизация на библиотеката /сграда ректорат, филиал 1 и филиал 2/ при МУ ''Проф. Д-р Параскев Стоянов'' - Подобект: Филиал 2 в УМБАЛ ''Св. Марина'' - сграда ''Аудитория'', в УПИ ''ВМИ'', по плана на 23 м.р., гр. Варна' 'МОН - Медицински университет ''Проф. Д-р Параскев Иванов Стоянов'''
№17/22.01.2010 г. 'Преустройство и модернизация на библиотеката /сграда ректорат, филиал 1 и филиал 2/ при МУ ''Проф. Д-р Параскев Стоянов'' - Подобект:Сграда ''Ректорат'' МУ с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, в УПИ І за мед. университет, кв. 694а, по плана на 2-ри м.р. /ул. ''Марин Дринов'' №55/, гр. Варна' 'МОН - Медицински университет ''Проф. Д-р Параскев Иванов Стоянов'''
№18/25.01.2010 г. ' Вилна сграда за сезонно обитаване, находяща се в ПИ-3291, кв.23, по плана на СО ''Ален мак'', гр.Варна.'
Кирил Янков Янков,.Веселина Георгиева Янкова
№19/25.01.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ -382, по плана на СО ''Балъм дере'' гр. Варна.'
Валя Тодорова Колева
№20/26.01.2010 г. 'Факултет по фармация към Медицински университет, в УПИ ІХ-315 ''за мед. колеж'', кв. 995, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна' 'МОН - Медицински университет ''Проф. Д-р Параскев Иванов Стоянов'''
№21/26.01.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-919, по плана на СО ''Сълзица'' гр.Варна.'
Надежда Игнатова Димитрова
№22/26.01.2010 г. ' Пристройка на същ. вилна сграда, находяща се в ПИ-1933, кв.41, /?2510.1933 по к.к./, по плана на ''Добрева чешма'', гр.Варна.'
Ива Миланова Стоянова
№23/26.01.2010 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-559, кв.31, /? 5510.199 по к.к./, по плана на кв.Галата, гр.Варна.
Георги Иванов Георгиев
№24/27.01.2010 г. 'Вилна сграда Евксиноград с офис и басейн, в ПИ №6892, кв. 107, по ПНИ на СО ''Траката'', Район ''Приморски'', гр. Варна' С.А.Н. - ПРО 2000 ЕООД
№25/27.01.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ІІІ-3, кв. 395, 10-ти м.р., /ул. ''Христо Самсаров'' №13/, гр. Варна' Кулински Инвест ЕООД
№26/28.01.2010 г. ' Жилищна сграда и автосервиз, находяща се в УПИ ХХІХ-499, кв.18, по плана на СО ''Пчелина'', гр.Варна.'
Георги Димитров Кърджилов
№27/28.01.2010 г. 'Жилищна сграда и автосервиз, в УПИ ХХІХ-499, кв. 18, СО ''Пчелина'', гр. Варна' Георги Димитров Кърджилов
№28/28.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2744, СО ''Боровец - юг'' = 5403.2744, гр. Варна' Емил Русев Иванов
№29/28.01.2010 г. 'Саниране на учебен корпус №2 на Икономически университет - Варна, в УПИ ''ИУ-2'', по плана на 24-ти м.р. =2554.105, /ул. ''Евлоги Георгиев'' №24/, гр. Варна' МОН - Икономически университет - Варна
№30/29.01.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на съществуващи складове за медицински консумативи, находящи се на първи етаж на тяло 1 на МБАЛ ''Св. Марина'' в ''Медикотехническа лаборатория'' - филиал Варна, в ПИ 1045 8сидентификатор 10135.2555.330/, бул. ''Христо Смирненски'' №1, м-ст ''Сотира'', гр. Варна' 'МБАЛ ''Света Марина'' ЕАД'
№31/29.01.2010 г. Първи етаж на жилищна сграда с магазин за нехранителни стоки и ателие за ел. диагностика на автомобили Иванчо Величков Илиев
№32/01.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1318, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик, гр. Варна' Валентин Христов Костов и Тодор Никифоров Тодоров
№33/01.02.2010 г. ' Вилна сграда, находяща се в ПИ-1033, кв.185, по плана на СО ''Горна Трака'', гр.Варна.' Иванина Иванова Дърмонска
№34/01.02.2010 г. 'Курортни сгради - 4 бр., в УПИ ІІ-72143, кв. 17, по плана на КЗ ''Прибой'', землище ''Галата'', гр. Варна' Красимир Стефанов Ботушаров
№35/01.02.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4581, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна' Виктор Николаев Желев
№36/01.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №557, СО ''Ментеше'' р-н ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Иван Стойчев Станоев
№37/03.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №283, СО ''Траката'', гр. Варна' Мирослав Денчев Петров
№38/08.02.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, в УПИ ХХVІІІ-1792, кв. 38=3514.521, по плана на ЗПЗ - север, гр. Варна - етапно строителство: Първи етап - секция ''4'' Втори етап - секция ''3'' Трети етап секция ''2'' Четвърти етап - секция ''1''' Аламо ООД
№39/10.02.2010 г. 'Търговски обект /Супермаркет/ ''Пени маркет'', УПИ ІХ-83-''за общ. обслужване'' = ПИ 10135.5502.560, кв. 6, 27-ми м.р., спортен комплекс ''Канал - море - езеро'', кв. Аспарухово, гр. Варна ' Рила проект ЕООД
№40/10.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІ-402, кв. 310, 9-ти м.р. = ПИ 10135.1501.402 /ул. ''Доспат''/, гр. Варна' '1. ''ГЮРОСТРОЙ'' ООД2. Йорданка Симеонова Гавраилова3. Димитър Филипов Димитров'
№41/17.02.2010 г. Пристройка и надстройка на вилна сграда, в УПИ ІV-1600, кв. 10, по плана на Вилна зона, гр. Варна Екатерина Йорданова Кателиева, Христина Иванова Кателиева, Денислав Иванов Кателиев
№42/17.02.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ VІ-92, кв. 24а, по плана на кв. Виница, гр. Варна Албена Александрова Делистоянова
№43/17.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1584, СО ''Ментеше'' р-н ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Вида Георгиева Калудова
№44/17.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-14, кв. 621, 5-ти м.р., /ул. ''Митоля'' №33/, гр. Варна' 1. Георги Асенов Георгиев,2. Златинка Христова Керчева3. Веска Асенова Георгиева4. Величка Петрова Петрова
№45/17.02.2010 г. 'Пристройка на вилна сграда и реконструкция и пристройка на подземен гараж, в УПИ ХХІІ-967 /идентификатор 10135.2526.967/, кв. 53, по плана на кв. ''Свети Никола'', гр. Варна' Борислав Гуцанов Гуцанов
№46/19.02.2010 г. 'Промяна предназначение на съществуваща сграда ''Съблекални Рибарски плаж'' в ''Дискотека'', в УПИ ІІ-''за морски бани'', по ПРЗ на Приморска зона - Варна, Съставна зона 5' Лазурен бряг - 91 ЕООД
№47/23.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІІІ-196, кв. 31, по плана на кв. ''Галата'', Район ''Аспарухово'', гр. Варна' Павел Станев Вълканов
№48/23.02.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2716, СО ''Манастирски рид'', Район ''Приморски'', гр. Варна' Евгени Стоев Алексиев
№49/23.02.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №1885, по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', Район ''Приморски'', гр. Варна' Радостин Илчев Милев и Мария Стоянова Димова - Милева
№50/26.02.2010 г. 'Промяна предназначение на жилищна сграда в ''Цех за производство на сладки и закуски'' и пристройка към нея, в ПИ 10135.52.276, по КК на 12-ти м.р., /ул. ''Цар Иван Срацимир'' №109/, гр. Варна' 1. Йордан Георгиев Дойчев,2. Георги Йорданов Дойчев и Анна Емилова Бебова - Дойчева
№51/01.03.2010 г. 'Жилищна сграда А и Б, в УПИ ХІІ-18, кв. 12, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' УНИКАТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
№52/01.03.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки, в УПИ ІХ-380, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., /ул. ''Прилеп'' №31/, гр. Варна' Димитричка Минчева Войнова
№53/01.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №79, кв. 16, по ПНИ на СО ''Телевизионна кула, гр. Варна' Никола Апостолов Мичевски
№54/02.03.2010 г. 'Двуфамилна жилищна сграда, в ПИ №3166, по плана на м-ст ''Зеленика'', гр. Варна' Слави Николов Славов
№55/02.03.2010 г. 'Вилна сграда с лятна кухня и гараж, находяща се в ПИ-433, кв.24, /?5426.433 по к.к./, по плана на СО ''Ракитника'', кв.Галата, гр.Варна.' Недко Михайлов Недев
№56/02.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІІІ-664, кв. 17, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Анна Хараламбиева Кръстева, Силвия Иванова Михайлова, Момчил Красимиров Кръстев, Павел Иванов Михайлов, Миглена Хараламбиева Недкова
№ 57/02.03.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-194, кв.19, по плана на СО ''Кочмар'' гр.Варна.' Детелина Георгиева Петрова
№58/04.03.2010 г. 'Търговски обект тип ''ЛИДЛ'', в УПИ -98,99 ''за търговски обект'', масив 4019, м-ст ''Терасите'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
№59/04.03.2010 г. 'Многофункционална сграда, в УПИ ХІ-за общ. обслужване, кв. 7, по плана на ЖК ''Бриз - юг'', 21-ви м.р. = 2563.1679, гр. Варна' Георги Маринов Радев, Мара Христова Радева, Мариета Георгиева Стефанова и Даниел Стефанов Стефанов
№60/04.03.2010 г. 'Магазин за хранителни стоки тип ''супермаркет'', представляващ реконструкция на магазин за промишлени стоки ''Образцов дом'', в ПИ №1, 4 -ти м.р., /бул. ''Вл. Варненчик'' №48/, гр. Варна' ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
№61/05.03.2010 г. 'Преустройство на офис на три нива с цел обособяването му на два реални дяла, в УПИ І-4, кв. 113, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Кавала'' №31/, гр. Варна' Людмила Демяновна Калиниченко
№62/09.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №981, кв. 17, по плана на ЖК ''Бриз'', гр. Варна' Мая Пиринова Накова
№63/10.03.2010 г.
'Надстройка на същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-5, кв.65-а, по плана на 8м.р., ул.''Цар Иван Шишман'' №21, гр.Варна.'
1.Станка Андонова Дудева 2.Златка Недева Николова 3.Мария Недева Костова 4.Димитра Митева Павлова 5.Лилия Людмилова Димитрова, 6.Боян Людмилов Павлов
№64/12.03.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на ''Работилница'' в ''Бистро и магазин за готова храна'' и пристройка към него, в УПИ ХІІ-Окръжна болница, кв. 682, по РП на 2-ри м.р., /бул. ''Цар Освободител'' №100/, гр. Варна' 'МБАЛ ''Света Анна - Варна'' АД'
№65/12.03.2010 г. Курортни сгради с апартаменти за сезонно обитаване, находящи се в УПИ LХІІІ-3663,3664, кв.12, /?2564.1354 по к.к./, по плана на Вилна зона, гр.Варна.
'1.Пенка Иванова Еремиева 2.Иван Иванов Еремиев 3.Мария Иванова Еремиева 4.''Корал-ИВ'' ООД представлявано от СветлозарИванов Косев'
№66/15.03.2010 г. 'Офисна сграда, в УПИ ІІ-2''за офис'', кв. 728, по плана на 3-ти м.р., /ул. ''Любен Каравелов'' №4А/, гр. Варна' '1. Росен Иванов Колелиев и Ганка Атанасова Колелиева,2. Пламен Христов Цанков и Таня Иванова Цанкова,3. ''КОНКОРД - КЦ'' ООД'
№67/15.03.2010 г. 'Надстройка и нова сграда за шоурум и автомобилно обслужване, в УПИ VІ-330,462''за търг. комплекс, изложение и атракции'', кв. 6, по плана на Паркоустройствен и регулационен план /ОП.3/, район ''Вл. Варненчик'' = №10135.4508.232, гр. Варна' Марин Янков Маринов и Стойка Илиева Маринова
№68/15.03.2010 г. 'Промяна предназначение на съществуващи сгради ''Дърводелска работилница и гараж - плаж север 2'', ''Техническа работилница'', ''Навес към техническа работилница'' и ''Авторемонтна работилница'' в ''Дискотека'', в УПИ ІІ-''за морски бани'', по ПРЗ на Приморска зона - Варна, Съставна зона 5' ЛАЗУРЕН БРЯГ - 91 ЕООД
№69/17.03.2010 г. 'Едроплощен Хипермаркет ''кауфланд'' за хранителни стоки, находящ се в УПИ ІІІ-4023.65 /стар 230001,230002,230006,230008,230040/, кв.2, р-н ''Вл.Варненчик'', м.Боклук тарла, гр.Варна.' КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО КД представлявано от Димитър Иванов Спасов
№70/18.03.2010 г. 'Надстройка на търговски комплекс с шоурум, в УыПИ ХVІ-29022-''за търг. комплекс'', кв. 3, зона ОП.3, по плана на район ''Вл. Варненчик, /бул. ''Ян Хунияди'' №67/, гр. Варна' ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД
№71/18.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №6123, кв. 132, по ПНИ на СО ''Траката'', гр. Варна' Димитър Желязков Иванов и Марияна Тодорова Иванова
№72/18.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1627, СО ''Ментеше'', р-н ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Продан Калудов Георгиев
№73/18.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІІІ-95, кв. 4, СО ''Пчелина'', р-н '', гр. Варна' Румен Георгиев Фудулов
№74/18.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХІІ-5504.531 /=1247/, кв. 56, по плана на 28-ми м. Р., /ул. ''Янтра'' №2/, гр. Варна' РУДИСТРОЙ ИНВЕСТ ООД
№75/22.03.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-726, по плана на СО ''Ракитника'', кв. Галата, гр.Варна.' Светла Георгиева Караколева
№76/22.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №730 =1414, СО ''Планова'', гр. Варна' Еленка Щерева Добрева
№77/24.03.2010 г. 'Вилна сграда, в имот с идентификатор 10135.5426.2562 =ПИ №2562, СО ''Ракитника'', гр. Варна' Калин Йосифов Георгиев
№78/24.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2694, СО ''Боровец - север'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Ивелин Петков Ставрев и Янка Иванова Ставрева
№79/26.03.2010 г. 'Основен ремонт с реконструкция на сграда ''Павилион за сънна терапия'' в Онкологичен център на МБАЛ ''Света Марина'' ЕАД, изграждане на бункер за линеен ускорител, в УПИ ''ВМИ'', по плана на 23-ти м.р., гр. Варна' 'МБАЛ ''СВЕТА МАРИНА'' ЕАД'
№80/29.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №850, кв. 80, по ПНИ на СО ''Ваялар'', гр. Варна' 1. Павел Владимиров Маринов,2. Нина Ненчева Маринова
№81/30.03.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-3516.144, /стар 86/, кв.4, по плана на 26м.р., ул.''Паско Желев'' №11, гр.Варна.' ОРЕХИТЕ-Г ООД представлявано от Георги Иванов Георгиев
№82/30.03.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ 5417.2857, по плана на СО ''Боровец-юг''.' Минчо Няголов Желев
№83/30.03.2010 г. 'Надстройка на жилищна сграда, в УПИ VІІ-17961 кв. 66, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Йоан Екзарх'' №11/, гр. Варна' 1. Стефко Недялков Стефанов,2. Михрам Томас Мангикян,3. Елена Иванова Давидова,4. Макрухи Анпраник Авакян - Гарабедян
№84/30.03.2010 г. 'Жилищна сграда с ресторант, в УПИ ІІІ-94''за жил. сграда'', кв. 38, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна' Мария Русева Тренчева
№85/31.03.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на таванско помещение в ''жилище''в жилищна сграда, в УПИ VІІ-1743, кв. 59, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Александър Батемберг'' №26/, гр. Варна' Димитър Иванов Янчев и Галина Георгиева Янчева
№86/31.03.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.1551, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр.Варна.' Недвижимости БГ ООД представлявано от Ива Миланова Стоянова
№87/06.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХL-281, кв. 12, ЖК ''Бриз'', гр. Варна' Георги Методиев Муков и Красимира Савова Мукова
№88/06.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в имот с идентификатор 10135.1501.152=УПИ ХІV-11, кв. 239, по плана на 9-ти м.р., /ул. ''Трайко Китанчев'' №5/, гр. Варна' '1. ''КОРЕКТ БИЛД ООД,2. Лазар Павлов Христов,3. Марийка Колева Христова, Пламен Христов Павлов, Ивелина Христова Димитрова,4. Георги Тодоров Георгиев'
№89/06.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №10135.5549.1518 = ПИ №1518, кв. 35, СО ''Прибой'', гр. Варна' ЕВДИАЛИТ ООД
№90/06.04.2010 г. 'Надстройка на същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ V-2575.505, /стар 260/, кв.33, по плана на кв.''Виница'', гр.Варна.' 1. Красимира Димитрова Василева,2. Васил Димитров Василев,3. Васко Димитров Василев
№91/06.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.11 по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', район ''Приморски'', гр. Варна' Веселина Димитрова Петрачкова
№92/07.04.2010 г. 'Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен в поземлен имот с идентификатор 10135.2568.132 = УПИ ІІІ-119, кв. 36, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна' '1. ЕТ ''СУПЕР АРТ-17 Кръстю Вапцаров'''
'2. ''ИРИСИ'' АД,3. Иван Веселинов Колаксъзов'
№93/07.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.5502.523 =УПИ ХІІІ-1379, кв. 17, по плана на 27-ми м.р., /ул. ''Искър'' №4/, гр. Варна' '1. Мита Стефанова Кирякова и Трифон Димитров Киряков, 2. Трифон Димитров Трендафилов ,3. ''СИНТЕС'' ООД'
№94/08.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2522.883, кв. 8, по плана на СО ''Акчелар'', гр.Варна.' Веселин Атанасов Янев
№95/09.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-500 /стар 190/, кв. 15, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Христо Иванов Христов
№96/12.04.2010 г. 'Промяна предназначение на част от търговски комплекс ''Хавана'' в ''Магазин за хранителни и нехранителни стоки'', в поземлен имот с идентификатор 10135.513.475 =УПИ VІІ-83''за търг. обект'', кв. 38, по плана на КК ''Златни пясъци'', гр. Варна' ИНТЕРБИЛД ООД
№97/12.04.2010 г. 'Надстройка на вилна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3122 =ПИ 3122, местност ''Зеленика'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Вивиана Пенчева Никитасова
№98/12.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ 826, СО ''Сълзица'', Район ''Младост'', гр. Варна' Керанка Иванова Калудова и Калуди Тотев Калудов
№99/12.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-366, по плана на СО ''Зеленика'', кв.Галата, гр.Варна.' Илия Костадинов Илиев
№100/12.04.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2520.2135, кв.149, по плана на СО ''Горна Трака'', гр.Варна.' Майя Евгениева Папазова и Катерина Евгениева Папазова
№101/12.04.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2517.2423, кв.17, по плана на СО ''Манастирски рид'', гр.Варна.' Иван Николаев Грошев
№102/13.04.2010 г. Жилищна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.352 = УПИ ХХХІХ-1926, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна '1. ''ЕМИДАРИ'' ЕООД, 2. Емилия Иванова Пачникова и Дарин Кънчев Пачников '
№103/13.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 319, кв. 71, СО ''Ваялар'', Район ''Приморски'', гр. Варна' Лалю Александров Николов
№104/14.04.2010 г. 'Пристрояване на тераса към ап.№1, ет.1, вх.1 в същ. жилищна сграда, находяща се в ПИ -11, кв.30, 18м.р., ул.''Княз Николаевич'' №23, гр.Варна.' Мирослав Недков Колев и Мариела Николова Колева
№105/14.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-5510.786 /стар 627/, кв. 31, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', /ул. ''Панорамна'' №8/, гр. Варна ' Тодор Иванов Георгиев
№106/14.04.2010 г. 'Вилна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.2520.532 = ПИ №532, кв. 161, СО ''Траката, гр. Варна' Григор Илиев Чобанов
№107/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ 1487, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Георги Петров Димитров и Петя Василева Димитрова
№108/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда - вход А, в УПИ ХІ-1501.1173 /стар 13,14,15/, кв. 302а, по плана на 9-ти м.р., /ул. ''Ивайло'' №33, 35, 37/, гр. Варна' '1. ''ПН - ИНВЕСТ 08'' ООД,2. Ирма Савова Лефтерова, 3. Николай Кирилов Дойчинов'
№109/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ІV-13''за жил. строителство'', кв. 360, по плана на 10-ти м.р., /ул. ''Хараламби Ангелов'' №27/, гр. Варна' ИНФИНИТИ ЕООД
№110/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2520.502, кв.140, по плана на СО ''Траката'', гр.Варна' Венцислав Лазаров Киров
№111/15.04.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуващата жилищна сграда, в ПИ 731, СО ''Планова'', район ''Младост'', гр. Варна' Нина Любенова Желева
№112/19.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-577, по плана на СО ''Сълзица'' гр.Варна.' Димитър Пеев Мавродиев
№113/19.04.2010 г. 'Разширение на помещение за сухи продукти - цех ''А'', в УПИ ІV-4510.491 /стар 1614/, кв. 12, по плана на ЗПЗ, район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ АД
№114/19.04.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХІV-1507.334 /стар 1348/, кв. 25, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Марко Балабанов'' №14/, гр. Варна' 1. Божидар Александров Тонев,2. Димитър Антонов Новак и Доротея Антонова Новак - Богданова,3. Александра Божидарова Конова и Росица Божидарова Тонева - Аврамова
№115/19.04.2010 г. 'Складово-административна сграда, в УПИ ІІ-033010, масив 33, по плана на зона СОП 4.2, землище с. Тополи, гр. Варна - етапно изграждане І-ви етап: Блок А ІІ-ри етап: Блок Б ІІІ-ти етап: Блок В' БУЛКО КОМЕРС ООД
№116/19.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №642, СО ''Ментише'', Район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Иван Гунчев Иванов
№117/19.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-158, /стар 7/, кв. 116, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Райко Жинзифов'' №12/, район ''Одесос'', гр. Варна' 1. Стоянка Христова Василева,2. Николина Маринова Димитрова,3. Стефан Йовчев Стефанов,4. Йовчо Стефанов Мойсеев, 5. Живко Йовчев Стефанов,6. Иван Йорданов Колев,7. Йордан Иванов Йорданов,8. Констанца Константинова Симионова
№118/20.04.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-117, по плана на СО ''Ракитника'', гр.Варна.' Кируша Димова Обретенова
№119/21.04.2010 г. 'Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки в ''Оръжеен магазин с раздавателен склад към него и офис'', в УПИ ІХ-1501.1218 /стар 4/, кв. 282, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна' Михаил Милков Михайлов
№120/23.04.2010 г. 'Сграда за курортен туризъм, находяща се в УПИ ХХІ-2564.1334, /стар 13859/, кв.55, по плана на ВЗ ''Траката'', гр.Варна' АРТ ХОЛИДЕЙС ООД представлявано от Ангел Петров Коларов
№121/23.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3230, по плана на СО ''Зеленика'', гр.Варна' 1.Веселина Милкова Кодова, 2.Атанас Божидаров Дамасков
№122/23.04.2010 г. 'Жилищна сграда и гараж, находящи се в ПИ-2509.345, по КП ''Телевизионна кула'', гр.Варна' Николай Стефанов Тодоров
№123/26.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ -587, кв.40, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна' Мария Тодорова Иванова
№124/26.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №3672, СО ''Зеленика'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Марияна Петрова Иванова
№125/26.04.2010 г. 'Реконструкция на съществуваща бензиностанция 2120 ''ПЕТРОЛ'', в УПИ І-4018.11 = 11''за бензиностанция, газостанция и обслужващи дейности'', кв. 23, по плана на ЖК ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Петрол АД
№126/27.04.2010 г. 'Вилна сграда - ''Б'', в ПИ 5426.2621 /стар 2621/, СО ''Ракитника'', гр. Варна' Бранимир Евгениев Жилин и Надя Василева Ефремова
№127/27.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 967, по плана на м-ст ''Под село'', с. Звездица, Район ''Аспарухово'', гр. Варна' Мирела Христова Донкова и Стефан Тодоров Семов
№128/27.04.2010 г. Складова сграда, офис сграда и ограда /плътна с височина до 2.2м. и ажурна с плътна част до 0.60м. от прилежащия терен/, находящи се в УПИ ХVІІІ-841, кв.48, по плана на ЗПЗ-юг, гр.Варна, ВАЛЕНСИЯ ЕООД представлявано от Ралица Тодорова Харбалиева
№129/27.04.2010 г. Складове за пакетирани стоки, находящи се в УПИ ІІІ-033010, масив №33, по плана на землище с.Тополи, гр.Варна. СТОЯНОВ ООД представлявано от Стефан Димов Стоянов
№130/27.04.2010 г. 'Жилищна сграда - А, в УПИ ХХ-1774 /стар 90/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., район ''Младост'', гр. Варна' РУД - Варна АД
№131/27.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІ-692 /стар 205/, кв. 47, по плана на 21-ви м.р., район ''Приморски'', гр. Варна' Тенчо Илиев Чолаков
№132/28.04.2010 г. 'Външен басейн към хотел ''Глория'', в УПИ ІІІ-2569.201 =126,127''за курортно строителство'', кв. 1, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна' Св. Св. Константин и Елена холдинг АД
№133/03.05.2010 г. 'Промяна предназначение на ''Склад'' в ''Стрелбище'', в УПИ ХІ-570, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Бузлуджа'' №15/, гр. Варна' СОД ВАРНА АД
№134/03.05.2010 г. МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР С ХОТЕЛ, находящ се в УПИ ХІІ-2536.1008, кв.1, по плана на Приморска зона, СЗ-6, гр.Варна. ХОЛДИНГ ВАРНА АД представлявано от Милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан
№135/03.05.2010 г. 'Морелечебна база, в УПИ І-2536.1009 = І''за морелечебна база'', кв. 2, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна' ХОЛДИНГ ВАРНА АД
№136/03.05.2010 г. 'Център за възстановяване и рехабилитация, в УПИ ІІ-2536.1010 =ІІ''за хотел'', кв. 2, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна' ХОЛДИНГ ВАРНА АД
№137/03.05.2010 г. 'Център за възстановяване и рехабилитация с конферентен блок и хотел, в УПИ ІІ-2536.1012 =ІІ''за хотел'', кв. 3, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна' ХОЛДИНГ ВАРНА АД
№138/03.05.2010 г. 'Център за възстановяване и рехабилитация, в УПИ ІІ-2536.1013 =ІІ''за хотел'', кв. 3, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна' ХОЛДИНГ ВАРНА АД
№139/04.05.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-2508.372 /стар 3728, кв. 20, СО ''Сотира'', гр. Варна' Валентин Димитров Мутафов
№140/04.05.2010 г. 'Жилищна сграда , в УПИ VІ-2508.1184 /стар 277/, кв. 20, СО ''Сотира'', гр. Варна І-ви етап: сграда №1, ІІ-ри етап: сграда №2' Албена Иванова Кръстева и Георги Димитров Иванов
№141/05.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-5426.520, кв.21, по плана на СО ''Ракитника'', кв. Галата, гр. Варна' Галина Недялкова Иванова
№142/10.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5403.3387, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна' Емануил Кирилов Христов
№143/10.05.2010 г. 'Промяна предназначение на ''Гараж №4'' в ''Магазин за промишлени стоки'', в жилищна сграда на ул. ''Велико Христов'' №8, УПИ VІ-8, кв. 863, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна' Веселина Стоева Станкова
№144/10.05.2010 г. ' Ремонт и преустройство на покривна конструкция на обща част в подпокривното пространство с изграждане на капандури и обособяването му в склад, в жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-4, кв.49, по плана на 8м.р., /ул.''Хан Крум'' №23/, гр.Варна.' Васка Христова Рачева и Владимир Николов Рачев
№145/11.05.2010 г. 'Промяна предназначение на ''Гараж №3'' в ''Магазин за зеленчуци и промишлени стоки'', в жилищна сграда, кв. 535, по плана на 14-ти м.р., /бул. ''Вл. Варненчик'' №106, вх. Б/, гр. Варна' Васил Страшимиров Василев
№146/12.05.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ Х-2563.510 =317, кв. 46, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Борис Йорданов Иванов
№147/12.05.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІ-1506.185 /стар 213/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р. /ул. ''Кавала'' №15/, гр. Варна' '1. ''РАД'' ЕООД,2. Радослав Димитров Димитров'
№148/12.05.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-2554.1227, кв. 8, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна '1. Юлияна Костаднова Панайотова, Еленка Райкова Тенева, Юлия Динчева Пандова и Борислава Динчева Тенева, 2. ''РЕЙХЕВЪН БИЛД'' ООД '
№149/17.05.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение - ІІ-ри етап, в УПИ V-''за смесено предназначение''- 3517.447, кв. 13, по плана на 15-ти м.р., гр. Варна' КАЛЕНА ООД
№150/18.05.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, в УПИ V-3513.358 =227''за смесено предназначение'', кв. 1088, по плана на 26-ти м.р., /ул. ''Чинар'' №18/, гр. Варна' '1. Ангел Калудов Ангелов,2. Златка Калудова Недева,3. Румяна Николаева Георгиева, 4. ''Дамян Йорданов'' ЕООД'
№151/18.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 2520.6830 =6848, кв. 132, СО ''Траката'', гр. Варна' Валери Нанев Венков и Димитринка Стоянова Венкова
№152/18.05.2010 г. 'Двуфамилна жилищна сграда, в ПИ 2522.780 =780, кв. 10, СО ''Акчелар'', гр. Варна' Пламка Иванова Илиева и Сава Веселинов Даритков
№153/18.05.2010 г. 'Магазин - пристройка към съществуваща сграда, в УПИ І-''за жилищно строителство, магазини и подземни гаражи''-1502.7, кв. 528, по плана на ХІІІ-ти м.р., /бул. ''Сливница'' №131, ъгъла с ул. ''Отец Паисий'' №8, 10/, гр. Варна' ДЕЛФИН 3 - Димов, Аврамова, Филипов и с-ие
№154/18.05.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.971, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Ганка Василева Нанкова
№155/19.05.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.921, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Мария Михайлова Михайлова
№156/25.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №972 - 2510.972, по плана на ПНИ на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Росен Горанов Търпанов
№157/25.05.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХV-284, кв. 21, СО ''Пчелина'', район ''Младост, гр. Варна' Валери Ангелов Блажев
№158/26.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-1506.143 /стар VІІІ-6/, кв.117, по плана на 7м.р., ул.''Кавала'' №3, гр.Варна' '1.ЖСК ''КАВАЛА 3'' представлявано от Димитър Симеонов Симеонов, 2.Лилия Ламбова Димитрова,3.Ивайло Рангелов Василев,4.Елисавета Пламенова Василева-Бекер'
№159/26.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ -1280, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна' Камен Станиславов Драганов и Дончо Станиславов Драганов
№160/26.05.2010 г. ' Преустройство на ателие 5 и ателие 6 в същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ-ІІІ-275, кв.123, 7м.р., ул.''Капитан Петко Войвода'' №47, гр.Варна ' Галин Станчев Георгиев и Десислава Василева Георгиева
№161/26.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2575.1623 /стар ХVІ-63/, кв.19, ул.''Аладжа манастир'' №7, кв.Виница, гр.Варна' Янул Димитров Янулов
№162/26.05.2010г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2575.1622 /стар ХV-63/, кв.19, ул.''Аладжа манастир'' №7, кв.Виница, гр.Варна' Домна Димитрова Милчева
№163/26.05.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ХХV-2563.194 =2, кв. 34, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Сашка Атанасова Кацова
№164/28.05.2010 г. 'Вилна сграда - І-ви етап, в ПИ 505, кв. 46, СО ''Добрева чешма, район ''Приморски'', гр. Варна' Марин Митков Митев
№165/28.06.2010 г. 'Център за настаняване от семеен тип на деца в риск, в ПИ 2558.90 по КК =15, кв. 665, по плана на 6-ти м.р., /ул. ''Ген. Колев'' №90/, гр. Варна' Община Варна
№166/31.05.2010г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1588, по плана на СО ''Ментеше'', гр.Варна' Нейко Тодоров Неделчев и Миглена Маринова Неделчева
№167/31.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 2510.1741, СО ''Добрева чешма, район ''Приморски'', гр. Варна' Стефан Николов Георгиев
№168/01.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4211, кв. 42, СО ''Боровец - юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Даниела Петрова Иванова
№169/01.06.2010 г. 'сграда за обществено обслужване /реконструкция и надстройка/, в УПИ ІХ-1507.1002 =2, кв. 75, по плана на 8-ми м.р. /ул. Генуа'' №7-9/, гр. Варна' БОН МАРИН ЮНИОН ЕООД
№170/01.06.2010г. 'Жилищна сграда-първи етап, находяща се в УПИ ІІ-3515.188 /стар ІІ-56/, кв.7, по плана на 16м.р.-север, р-н Младост, ул.''Усмивка'' №37, гр.Варна' 1.Йордан Николаев Кирилов, 2.Марин Николаев Кирилов
№171/01.06.2010г. 'Хотел ''Посейдон'', находящ се в УПИ VІІІ-513.289 /стар VІІІ-289''за хотел''/, кв.48, по плана на к.к.''Златни пясъци'', гр.Варна' ХЕЛИОС ХОТЕЛС ЕАД представлявано от Стефан Петков Петков
№172/01.06.2010г. 'Външен басейн с обем до 100 куб.м. в ПИ-522.911, кв. 8, СО ''Акчелар'', гр.Варна' Петър Димитров Анастасов
№173/01.06.2010 г. 'Магазин за хранителни стоки ''ПЛЮС'', в УПИ ІV-4023.83 =230038, кв. 7, по плана на местност ''Боклук тарла'', район ''Вл. Варненчик, гр. Варна' ТЕНГЕЛМАН РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ БЪЛГАРИЯ КД
№174/01.06.2010 г. 'Жилищна сграда с кафене и фризьорски салон, в УПИ V-900, кв. 32, СО ''Пчелина'', район ''Младост'', гр. Варна' НС ИНВЕСТ ООД
№175/02.06.2010г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5426.2309, по плана на СО ''Ракитника'', гр. Варна' Андрей Александров Русев и Йордан Александров Русев
№176/03.06.2010г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2723.15 /стар 1551/, по плана на СО ''Ваялар'', гр. Варна' 1.Гинчо Добрев Христов и Пенка Захариева Христова, 2.Бистра Гинчева Велкова
№177/03.06.2010 г. 'Вилна сграда с покрита тераса, в ПИ 5426.337, СО ''Ракитника'', гр. Варна' Даниела Владимирова Борисова
№178/03.06.2010г. 'Жилищна сграда етап ''С'', находяща се в ПИ-716, по плана на СО ''Прибой'', гр. Варна' Владимир Йорданов Михалчев
№179/04.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ І-3515.162 =31, кв. 3, по плана на 16-ти м.р., /ул. ''Елин Пелин'' №96/, гр. Варна' 1. Веселин Стефанов Атанасов, 2. Видка Енчева Стаматова, 3. Ивелина Енчева Стаматова
№180/04.06.2010 г. 'Жилищна сграда в УПИ ІІ-1501.88 = 13, кв. 284 а, по плана на 9-ти м.р. /ул. ''Ивайло'' №73/, гр. Варна' Иван Минков Гочев
№181/04.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2744, СО ''Боровец - юг'' =5403.2744, гр. Варна' Александър Венелинов Драганов
№182/04.06.2010г. ' Жилищни сгради, находящи се в УПИ ІІ-3515.1832 /стар ІІ-531,532/, кв.41, по плана на 16м.р.-север, ул.''Милосърдие'' №13 и 13А, гр.Варна.'
' Първи етап - сграда ''ЮГ'''
' Втори етап - сграда ''СЕВЕР''' '1. Велико Георгиев Георгиев и Радка Димитрова Георгиева, 2. Пламен Великов Георгиев, 3. Димитричка Великова Георгиева, 4. Неделя Енева Георгиева, 5. Марийка Иванова Георгиева, 6. Иван Георгиев Георгиев, 7. Янка Иванова Велева, 8. МАРК МП'' ЕООД представлявано от Станислав Марков Маркаров, 9. Елка Желязкова Георгиева'
№183/04.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2049, кв. 123, СО ''Траката'', район ''Приморски'', гр. Варна' Дарина Кирилова Кирова и Иванка Илиева Кирова
№184/04.06.2010 г. 'Разширение на производствен цех и пристройка на метален навес за суровини, в УПИ ХVІІІ-53, кв. 1, по плана на ПЗ ''Клисе баир'', землище с. Тополи ' БУЛСТОН ООД
№185/08.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2748, СО ''Боровец - север'', гр. Варна' Венцислав Димитров Дрохлев
№186/09.06.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда, в ПИ №5403.2582, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна' Мартин Димитров Димитров
№187/09.06.2010 г. 'Промяна предназначение на ''избени помещения'' в сградата на Народно читалище ''Отец Паисий'' в ''Кафе-клуб на самодееца'', в УПИ -''за читалище'', по плана на 6-ти м.р., /ул. ''Братя Бъгстон'' №12/, гр. Варна' Облястен управител на Област Варна
№188/14.06.2010 г. 'Сграда за отдих, в ПИ 2517.4649 = 1353, кв. 26, СО ''Манастирски рид'', гр. Варна' Плямка Иванова Илиева и Сава Веселинов Даритков
№189/14.06.2010 г. 'Втора вилна сграда, в ПИ №2623.8898 по плана на ПНИ на СО ''Горна Трака'', гр. Варна' ПОЛИНА 21 ООД
№190/14.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-2554.259=618, кв. 8, по плана на 24-ти м.р., ул ''Батова'' №7/, гр. Варна' '1. Тодорка Пройнова Станева, 2. Галин Георгиев Станев, 3. Мария Георгиева Николова, 4. Любомир Георгиев Костадинов, 5. ''НИВСТРОЙ'' ЕООД '
№191/14.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-3513.328=274, кв. 1087, по плана на 26-ти м.р.,/ул. ''Чинар'' №33/, гр. Варна' 1. Петър Крумов Друмев, 2. Николай Денев Николов, 3. Деню Николов Колев
4. Красимира Денева Горенова
№192/14.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.921, кв.72, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Мария Михайлова Михайлова
№193/14.06.2010 г. 'вилна сграда, в ПИ №5549.2245 /стар 2110/, кв. 5, СО ''Прибой'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Александра Божидарова Вълканова
№194/14.06.2010г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-1503.94 /стар Х-3/, кв.357, по плана на 10м.р., ул.''Радецки'' №55, гр. Варна' '1. Тодорка Михайлова Събева, 2. Елка Кирчева Михова, 3. Миглена Кирчева Михова, 4. ''ДИЛОВ ИНВЕСТ'' ЕООД '
№195/14.06.2010 г. 'Жилищна сграда - І-ви етап, в УПИ ХІІ-1501.5 /стар 4/, кв. 278, по плана на 9-ти м.р., ул. /''Ивайло'' №90/, гр. Варна' Замфир Алдинов Бабаджанов
№196/15.06.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ІV-2515.962, кв. 57, СО ''Ален мак'', гр. Варна' Петър Петров Снегаров и Величка Кузманова Снегарова
№197/16.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХVІІІ-2575.1478 /стар 1134/, кв. 2б, кв. ''Виница, гр. Варна' Ева Евгениева Марчева и Сибила Евгениева Марчева
№198/17.06.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, в ПИ №1324 /стар 888/, СО ''Планова'', район ''Младост'', гр. Варна' Нино Иванов Бонжолов
№199/17.06.2010г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ №383, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна.' Павлина Павлова Стойкова и Атанас Николов Стойков
№200/17.06.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ 579, по плана на СО ''Балъм дере'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Генчо Михайлов Николов
№201/17.06.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ 578, по плана на СО ''Балъм дере'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Филип Михайлов Николов
№202/17.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4098, СО ''Боровец - юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Ваня Павлова Иванова
№203/18.06.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на 59 хотелски стаи от блок ''А'' в ''СТУДИЯ'', в УПИ ІV-2569.11 = 132''за хотел, жилища и ТП'', кв. 11, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна' ВСЕЛЕНА АД
№204/18.06.2010 г. 'Жилищна сграда №1, в ПИ 5545.345, СО ''Зеленика'', гр. Варна' 1. Станислава Пламенова Атанасова, 2. Софроний Юлиянов Такев и Кирилка Каменова Такева, 3. Румен Софрониев Юлиянов и Зорница Димитрова Юлиянова
4. Камен Софрониев Юлиянов
№205/18.06.2010 г. 'Жилищна сграда №2, в ПИ 5545.345, СО ''Зеленика'', гр. Варна' 1. Станислава Пламенова Атанасова, 2. Софроний Юлиянов Такев и Кирилка Каменова Такева, 3. Румен Софрониев Юлиянов и Зорница Димитрова Юлиянова
4. Камен Софрониев Юлиянов
№206/18.06.2010 г. 'Жилищна сграда №3, в ПИ 5545.345, СО ''Зеленика'', гр. Варна' 1. Станислава Пламенова Атанасова, Софроний Юлиянов Такев и Кирилка Каменова Такева, 3. Румен Софрониев Юлиянов и Зорница Димитрова Юлиянова
4. Камен Софрониев Юлиянов
№207/21.06.2010г. ' Офис сграда с вграден трафопост, находяща се в УПИ ІV-1501.1227 /стар ІV-4,4а/, кв.306, по плана на 9м.р., бул.''Вл.Варненчик'' №95, гр.Варна.' '1.''Инвестиции и строителство'' ООД представлявано от Любомир Кирилов Славчев, 2.Любомир Кирилов Славчев, 3.Николай Георгиев Караиванов и Маргарита Спасова Караиванова'
№208/21.06.2010 г. 'Изграждане на два броя тераси към апартамент №48 в съществуваща жилищна сграда с №3511.137.2.2, по КК /ЖК ''Възраждане'', І-ви м.р., бл.5, вх.3/, гр. Варна' Тодор Петров Марков и Димитра Друмева Маркова
№209/21.06.2010 г. 'Сграда за обществено обслужване, в УПИ І-''за обществено обслужване и социални дейности'', кв. 32, СО ''Пчелина'', гр. Варна' ПЕТЕМ ООД
№210/22.06.2010 г. 'Промяна предназначение на ''част от санитарен възел'' в ''асансьор'' към старо крило на Онкологична болница - база 1'' - І-ви етап'
Основен ремонт и реконструкция с промяна предназначението на част от помещения на Онкологична болница - база 1 - ІІ-ри етап
'УПИ VІІ-5506.361 /стар 1783,2628 - ''за болница'', кв. 151, 29-ти м.р., местност ''Вилите, кв. ''Аспарухово'', гр. Варна'
МДОЗС Д-р М. Марков ЕООД
№211/22.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.867, по ПНИ на СО ''Боровец-юг'', гр.Варна.' Йордан Колев Митев и Павлинка Петрова Митева
№212/22.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.1709, СО ''Прибой'', гр. Варна ' Митю Стойков Статев
№213/23.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ V-5506.82 /стар 1490/, кв. 131, по плана на 29-ти м.р., /ул. ''Димчо Дебелянов'' №10/, гр. Варна' БРАДЪРС БИЛДИНГ ООД
№214/23.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-938, м.''Под село'', с.Звездица, община Варна.' Лиляна Георгиева Иванова
№215/23.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИVІ-2554.381 = 277, кв. 28, по плана на 24-ти м.р., /ул. ''Арх. Дабко Дабков'' №4/, гр. Варна' 1. Стоянка Панайотова Лозева, 2. Павлина Кирова Андреева, 3. Николинка Кирова Тодорова, 4. Панайот Господинов Славов
5. Радка Георгиева Костадинова, 6. Георги Костадинов Георгиев, 7. Радосвета Георгиева Георгиева
№216/23.06.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение - ІІІ-ти етап, в УПИ V-''за смесено предназначение''-3517.447, кв. 13, по плана на 15-ти м.р., гр. Варна' КАЛЕНА ООД
№217/24.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХІV-2526.1980 /стар 1719/, кв. 52, по плана на кв. ''Св. Никола'', гр. Варна' Николай Руменов Сапунджиев
№218/28.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.3971, по ПНИ на СО ''Боровец - юг'', гр.Варна' Галя Николова Демирева
№219/28.06.2010 г. 'Жилищна сграда с вграден трафопост, находяща се в УПИ VІІІ-1501.115 /стар VІІІ-7/, кв.284, по плана на 9-ти м.р., ул.''Братя Тедески'' №9а, гр.Варна' '1.Данко Христов Момчилов, 2.''СТАТ-1'' ООД представлявано от Николай Маринов Станков'
№220/30.06.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в ПИ-5545.182, по плана на СО ''Зеленика'', р-н Аспарухово, гр. Варна' Стамен Станчев Станев
№221/30.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №3652, СО ''Зеленика'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Тодор Панайотов Димитров и Галя Иванова Горанчовска
№222/01.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.624, кв. 47, СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Милка Стоянова Грешкова
№223/02.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №5426.318, кв. 38, СО ''Ракитника'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Илия Йорданов Десов
№224/02.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.1959, кв. 179, СО ''Боровец - юг'', гр.Варна' Ваня Иванова Лаловска
№225/05.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2052.553, по плана на СО ''Виница-север'', гр. Варна' Петър Симеонов Енев и Миглена Илиева Балчева-Енева
№226/05.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-789, по плана на СО ''Сълзица'', гр. Варна' Цвятко Петков Цвятков
№227/05.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №789, СО ''Сълзица'', гр. Варна' Цвятко Петков Цвятков
№228/08.07.2010 г. 'Реконструкция на съществуващ спортно тренировъчен комплекс ''Младост'', находящ се в УПИ І-3512.293 /стар УПИ І-207,208,209,29''за спортен комплекс ''Младост''/, кв.10, по плана на ж.к. ''Младост''-І-ви м.р., гр.Варна. ' ОБЩИНА ВАРНА
№229/12.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.2921 8стар 379/, по плана на СО ''Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна' Стефан Стефанов Харбов, Лиляна Стефанова Йорданова и Стефан Стефанов Харбов - син
№230/11.06.2010 г. 'Преустройство на апартамент №9 на две нива с обособяване на две жилища в жилищна сграда, в УПИ VІ-1507,984 /стар 6/, кв. 69, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Черноризец Храбър'' №4/, гр. Варна' Катя Благоева Нейкова и Недко Йорданов Нейков
№231/12.07.2010 г. 'Шоурум и офиси, в УПИ ХХІV-4508.96 /стар 465-''за изложбен комплекс''/, кв. 5, зона ОП.3, по плана на район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна0' Андреана Атанасова Николичева
№232/12.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1599, по плана на СО ''Ментеше'', гр.Варна' Валентин Златев Вълчев
№233/13.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-1501.1199 /стар І-24,25/, кв.296А, по плана на 9м.р., ул.''Стара планина'' №59А, гр.Варна' 1.Валерия Николаева Амура, 2.Петър Димитров Иванов
№234/13.07.2010 г. 'Двуетажна жилищна сграда с два гаража, находяща се в ПИ -774, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна.' Георги Тодоров Тодоров
№235/13.07.2010 г. 'Шоурум и офис - изложбена зала, в УПИ ХХІІІ-4508.94-''за изложбен комплекс'' /стар 466/, кв. 5, по плана на Паркоустройствен и регулационен план ОПЗ - Район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Красимир Атанасов Николичев
№236/14.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2723,789, кв. 96, по ПНИ на СО ''Ваялар'', гр. Варна' Евгений Красимир Генчев
№237/15.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.405, по ПНИ на СО ''Боровец-юг'', гр. Варна' Атанас Иванов Атанасов и Марияна Стефанова Атанасова
№238/15.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5426.2502, кв. 44, СО ''Ракитника'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Галин Добрев Господинов
№239/19.07.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в ПИ-2522.392, кв. 18, по плана на СО ''Акчелар'', гр.Варна.' КИЛИКИЯ ООД представлявано от Ашот Саргсян
№240/19.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.2246 /стар 2109/, кв. 5, СО ''Прибой'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Емануела Божидарова Вълканова
№241/19.07.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ХVІ-2566.126 /стар 1511г, 13846/, кв. 2, по плана на местност ''Старите лозя'' - Долна Трака, гр. Варна' Павлин Иванов Николов
№242/20.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.1157, по ПНИ на СО ''Боровец-юг'', гр.Варна.' 1.Георги Христов Георгиев, 2.Светла Илиева Георгиева
№243/20.07.2010 г. 'Пристройка на вилна сграда, в ПИ №68, кв. 3, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна' Генчо Минчев Генов и Мирка Георгиева Минчева
№244/20.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-1586, по плана на СО ''Ментеше'', гр.Варна' Пламен Иванов Вълков и Десислава Ясенова Вълкова
№245/21.07.2010 г. 'Пристройка към съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХІІ-208, кв. 20, СО ''Кочмар'', Район ''Младост'', гр. Варна' Продан Кънчев Георгиев
№246/21.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №864, кв. 173, СО ''Ваялар'', район ''Приморски'', гр. Варна' Мария Николова Бербенкова
№247/21.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-2554.568 /стар 1536/, кв. 3, по плана на 24-ти м.р., Район ''Приморски'', гр. Варна' 1. Никола Атанасов Николов и Атанас Николов Атанасов, 2. Тодор Атанасов Кьосев и Георги Атанасов Кьосев, 3. Ирина Райкова Николова
№248/21.07.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-2522.258, кв. 23, СО ''Акчелар'', район ''Приморски'', гр. Варна' Красимира Стефанова Иванова
№249/21.07.2010 г. 'Открит развлекателен басейн с обем до 100 куб. М., в УПИ ІІ-96 ''за жилищна сграда'', кв. 5, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна' РАИСТРОЙ ЕООД
№250/22.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-3515.723 =787, кв. 47, по плана на 16-ти м.р., /ул. ''Хан Кубрат''/, гр. Варна' 1. Владимир Недялков Владев,2. Юлиян Владимиров Владев, 3. Цветанка Владимирова Велизарова, 4. Пламен Владимиров Недялков, 5. Валерия Пламенова Николова
№251/23.07.2010 г. 'Пристройка и надстройка на жилищна сграда, в УПИ ХІІ-2559.99 =2808, кв. 17, по плана на 17-ти м.р., /ул. ''Явор'' №26, гр. Варна' 1. Славчо Василев Славов и Юлияна Славчева Славова,2. Румен Ангелов Драганов
№252/23.07.2010 г. 'Двуетажна жилищна сграда, в ПИ №121, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Петър Костадинов Петров
№253/23.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.582, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр.Варна.' Валентин Димитров Павлов
№254/26.07.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-2560.146 /стар №14/, кв. 34, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна 1. Даринка Кирилова Барбова и Георги Кирилов Казанлиев, 2. Невяна Янева Грелихова
№255/28.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 2723.885, кв. 63, СО ''Ваялар'', гр. Варна' '1. Донка Петрова Илиева, Кънчо Иванов Илиев и Петър Иванов Кънчев, 2. Венцислав Лилов Диков,3. ''РУБИКОН'' ООД '
№256/29.07.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ХLІІІ- 5510.714, кв. 33, по плана на кв. Галата, гр. Варна Снежана Николаева Маркова
№257/29.07.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2623.8853, по плана на СО ''Траката'', гр.Варна' Драгомир Димитров Изворски и Мария Павлова Изворска
№258/30.07.2010 г. 'Жилищна сграда - І-ви етап, в УПИ ХV-404, кв. 241, по плана на 12-ти м.р. /ул. ''Теодосий Търновски'' №35/, район ''Одесос'', гр. Варна' Златина Стоилова Георгиева
№259/03.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІV-415, кв. 10, СО ''Кочмар'', гр. Варна' '1. Ракан Юсеф Ахмад, 2. Фахредин Омар Исмаил,3. ЕТ ''Върбанов - 44 - Цоло Петков'''
№260/04.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-2554.183 =365, кв. 11, по плана на 24-ти м.р. /ул. ''Железни врата'' №6/, гр. Варна' 1. Андон Василев Пашов и Янка Станчева Пашова,2. Станислав Андонов Василев
'3. ЕТ ''ВЕНЕЦ - Маргаритка Герджикова'', 4. Тодорка Андонова Петкова '
№261/04.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХІІІ-2526.1744 = 746, кв. 47, по плана на кв. ''Св. Никола'', гр. Варна' Кръстина Димитрова Василева
№262/06.08.2010 г. Производствено-складова база, в УПИ ----5,6,7, кв. 63, по плана на СОП 4.2, с. Тополи, Община Варна 'ЕТ ''Ю.С. - Ангел Димитров'''
№263/10.08.2010 г. ' Сграда за курортен туризъм, находяща се в ПИ-5549.1609, кв.9, по плана на СО ''Прибой'', гр.Варна.' Иван Грозев Запрянов и Даниела Калинова Запрянова
№264/10.08.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ VІІ-2575.540 /стар 903/, кв. 34, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна' Славко Христов Славков
№265/11.08.2010 г. 'Две жилищни сгради, в ПИ №530, СО ''Ментеше'', гр. Варна' Георги Йорданов Георгиев и Петър Йорданов Георгиев
№266/11.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №262, СО ''Планова'', гр. Варна' Христина Христова Дончева
№267/16.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2520.6786, /стар 1785/, кв. 115, по ПНИ на СО ''Траката'', гр. Варна' Ангел Милчев Ранчев
№268/16.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2564.619 /?УПИ ХVІІІ-1271а/, кв.36, по плана на ''Вилна зана'', гр.Варна.' Светослава Илиева Лавдинова
№269/16.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5426.2426, по плана на СО ''Ракитника'', гр.Варна.' Андрей Трайбер
№270/17.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІ-2022.641 /стар 3/, кв. 63, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна' Иванка Петкова Ханджийска и Лъчезар Величков Ханджийски
№271/17.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №632, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варнанчик'', гр. Варна' Рени Димитрова Кулова
№272/17.08.2010 г. Ремонт на покривна конструкция на съществуваща сграда, находяща се в ПИ-2566.31 /стар ПИ-2022/, по плана на Приморски парк, гр.Варна. Мая Вескова Желева
№273/19.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4423, кв. 33, СО ''Боровец - Юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Димо Пръвчев Димов
№274/19.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5403.4570, кв. 51, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна' Красимир Иванов Ганчовски
№275/19.08.2010г. 'Вилна сграда, в ПИ №2520.627, СО ''Траката'', гр. Варна' Йорданка Христова Неделчева и Васил Маринов Неделчев
№276/24.08.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в ПИ -1048, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна.' Христо Стефанов Динков
№277/24.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-5545.3102, по плана на СО ''Зеленика'', р-н Аспарухово, гр.Варна.' Огнян Иванов Динев
№278/24.08.2010 г. 'Промяна предназначение на Балнеологичен център - част от хотелски комплекс ''ХЕЛИОС'' в лечебно заведение - медицински център, в УПИ ІХ - 513.286 =286,397''за хотел и уч.база'', кв. 48, по плана на КК ''Златни пясъци, гр. Варна' ХЕЛИОС ХОТЕЛС ЕАД
№279/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-2556.189 /стар ІХ-16/, кв.621, по плана на 5м.р., ул.''Битоля'' №29, гр.Варна.' ДИВЕНА-07 ООД представлявано от Велика Петрова Русева и Даниела Нанева Христова
№280/25.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-4100, по плана на СО ''Боровец-север'', гр.Варна.' Радослава Тошкова Василева чрез законният си представител и баща Тошко Димитров Василев
№281/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2623.799, кв. 196, СО ''Горна Трака'', гр. Варна' Стефан Димитров Димитров
№282/25.08.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в УПИ ІІ-308, кв.11, по плана на СО ''Кочмар'' гр.Варна.' Тодор Иванов Тодоров
№283/25.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.1969 =1921, СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Илия Петров Иванов
№284/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-8, кв.546, по плана на 14м.р., ул.''Български орел'' №17, гр.Варна.' '1.''БОЯР'' ЕООД представлявано от Юлиян Йорданов Бояров, 2.Пламенка Николова Костова'
№285/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2723.186, /стар ПИ-1414/, кв.72, по плана на СО ''Траката'', гр.Варна' Иван Жеков Иванов
№286/26.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2517.4308, по плана на СО ''Манастирски рид'', гр.Варна.' Недка Тодорова Стоянова
№287/26.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-11, кв. 543, по плана на 14 м.р., ул. ''Овчо поле'' №25, гр.Варна.' НВТ ИНВЕСТ ООД представлявано от Владимир Велчев Тонев
№288/26.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2552.1412 =1717а, кв. 145, ЖК ''Изгрев'', гр. Варна' Константин Руменов Николов
№289/30.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІ-1501.580 =10, кв. 300, по плана на 9-ти м.р., /ул. Хан Маламир'' №33/, гр. Варна' Здравка Алексова Ангелова
№290/31.08.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІV-2555.106 /стар ІV-106/, кв.24, по плана на 23м.р., /ул.''Народен юмрук''/, гр.Варна.' Кондор Комерс ЕООД представлявано от Петър Илиев Владимиров
№291/31.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.1540, СО ''Прибой'', гр. Варна' Георги Иванов Янков
№292/31.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1135, СО ''Планова'', гр. Варна' Росен Желязков Русев
№293/31.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2509.117, по плана на СО ''Телевизионна кула'', гр. Варна' Иван Маринов Иванов и Даринка Атанасова Иванова
№294/01.09.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1501.550, кв.321, по плана на 9м.р., ул.''Ивайло'' №15а, гр.Варна.' Росица Георгиева Янчева
№295/01.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1669, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна' Деян Христов Косев
№296/03.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-2553.364 /стар 847, 848/, кв. 49, по плана на 25-ти м.р., район ''Приморски'', гр. Варна' '1. Тодор Маринов Трендафилов,2. Тони Маринов Трендафилов, 3. Силвия Душкова Цанкова,4. Добромир Кръстев Тодоров,5. Виолета Руменова Янева,6. ''МИЛИНВЕСТ'' ЕООД'
№297/16.09.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на част от съществуваща сграда ''Клуб на пенсионера'' в ''Магазин и кафе-аператив'', в ПИ №10135.2553.299 /ул. ''Ружа'' до бл. 10/, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна' Община Варна
№298/16.09.2010 г. 'Търговски обект тип ''ЛИДЛ'', в УПИ ХVІІ-3514.660 =633,634, кв. 24, по плана на ЗПЗ, гр. Варна - първи и втори етап.' ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
№299/16.09.2010 г. 'жилищна сграда, в УПИ VІІІ-2560.101 =14, кв. 37, по плана на 18-ти м.р. /ул. ''Любен Каравелов'' №61/, гр. Варна' '1. Димитър Йовчев Василев, 2. Петър Валентинов Петров,3. ''КОМПАС ТРАНС АД'' ЕООД'
№300/23.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1413, СО ''Ментеше'', гр. Варна'
'І-ви етап: първи етаж ІІ-ри етап: втори етаж' Иван Симеонов Иванов
№301/23.09.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ І-17, кв. 54, по плана на м-ст ''Мимишона'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Силвия Владимирова Георгиева
№302/23.09.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ІІ-17, кв. 54, по плана на м-ст ''Мимишона'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Силвия Владимирова Георгиева
№303/23.09.2010 г. 'Преустройство на партерен етаж, в ПИ №321, кв. 102, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Дебър'' №23/, гр. Варна' Жечко Любомиров Иванов
№304/23.09.2010 г. 'Многофамилна жилищна сграда, в УПИ ІV-1501.74 /стар 1/, кв. 282, по плана на 9-ти м.р., район ''Одесос'', гр. Варна' Мара Ангелова Коцева, Иван Петков Коцев и Пламен Иванов Коцев
№305/28.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-534, кв. 25, СО ''Пчелина'', гр. Варна' Христо Пламенов Христов
№306/28.09.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, в УПИ ІХ-1507.77, кв. 11, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Мария Луиза'' №38/, гр. Варна' '1. Методи Асенов Методиев,2. Анка Атанасова Бумова,3. ''МЕДИА М'' ЕООД'
№307/28.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1033, СО ''Планова'', гр. Варна' Николай Андонов Николов
№308/29.09.2010 г. 'Ремонт и преустройство на част от подпокривно пространство и покривна конструкция с обособяване капандури на съществуваща сграда, в ПИ 1506.216 =ПИ №176, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Кръстю Мирски'' №14/, гр. Варна' Георги Тинев Хаджитинев
№309/29.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-3515.352 /стар 324/, кв. 33, по плана на 16-ти м. р. /ул. ''Елин Пелин'' №49/, гр. Варна' Борил Петров петров
№310/29.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХХ-860, кв. 6, СО ''Пчелина'', гр. Варна' Хасан Мехмед Хасан и Гюлдян Мустафова Хасан
№311/29.09.2010 г. 'Жилищна сграда, пристройка и надстройка, в УПИ ХVІІІ-1505.109 /стар 7/, кв. 448, по плана на 1-ви м.р., /ул. ''Иван Драсов''/, гр. Варна' Розка Атанасова Кирова
№312/29.09.2010 г. 'Ремонт и реконструкция на триетажна сграда на Католическа Никополска Епархия, в ПИ №5, кв. 725, по плана на 3-ти м.р.,/бул. Княз Борис І'' №80/, гр. Варна - ІІ-ри етап' Католическа никополска епархия
№313/29.09.2010 г. 'Търговски център ''АКУАРИО - ВАРНА'', в УПИ ХІ-4024.137 /стар 83,84/, кв. 5, в зона за обществено обслужване ''Вл. Варненчик'', м-ст ''Боклук тарла'', гр. Варна' АКУАРИО ВАРНА ШОПИНГ ЦЕНТЪР ЕООД
№314/04.10.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2522.187, кв. 20, по плана на СО ''Акчелар'', гр.Варна.' Светлозарка Николчева Георгиева
№315/11.10.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2522.991 /стар 657=536/, СО ''Акчелар'', гр. Варна' Руси Илиев Русев
№316/11.10.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-502.165, по плана на СО ''Орехчето'', землище Звездица, Община Варна.' Снежанка Андреева Ненчева
№317/11.10.2010 г. 'Обслужваща сграда - ремонт и реконструкция на съществуваща сграда, находяща се в УПИ І-1505.220, кв.442, /стар УПИ І-''за жилищно строителство''/, по плана на 1м.р., гр.Варна.' ОБЩИНА ВАРНА
№318/12.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.4777, по ПНИ на СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна' Светлозар Георгиев Георгиев
№319/12.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.484, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна' Васил Еремиев Калинов и Уляна Куманова Савакова - Калинова
№320/13.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2723.652, кв. 82, по ПН на СО ''Ваялар'', гр. Варна' ВАЛЕКС 3 ЕООД
№321/14.10.2010 г. 'Промяна предназначение на ''офис 2'' в ''Кафе-аперитив'', находящ се в блок ''А'' на жилищна сграда в УПИ V-17''за хотел и жилища'', кв.6, по плана на к.к.''Св.Св. Константин и Елена'', гр.Варна.' ПЛАНЕКС ООД представлявано от Христо Атанасов Димитров
№322/14.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 5549.1315, СО ''Прибой'', гр. Варна' Константин Иванов Дараданов
№323/19.10.2010 г. 'Пристройка и надстройка на вилна сграда, в ПИ №4111, СО ''Боровец - север'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Живко Димитров Живков
№324/20.10.2010 г. 'Надстройка с един етаж на едноетажна жилищна сграда, в УПИ ІV-2575.44 /стар №13/, кв. 17, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна' Марийка Стоянова Йорданова
№325/21.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.180, кв. 18, по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Мария Стефанова Стоянова и Тихомир Стефанов Марев
№326/21.10.2010 г. 'Пристройка и надстройка на вилна сграда, в ПИ №5426.641, СО ''Ракитника'', гр. Варна' Нели Георгиева Радева
№327/22.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.1867, СО ''Прибой'', гр. Варна' Благовеста Пенкова Таскова
№328/22.10.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ІІ-2560.164 =9, кв. 9, по плана на 18-ти м.р., /ул. ''Княз Николаевич'' №54/, гр. Варна' '1. Петър Вълчев Иванов, Виолета Петрова Иванова, Мария Петрова Алексиева и Киряк Михайлов Киряков, 2. ''ОДИСЕЙ 96'' ООД, 3. ''ОДИСЕЙ БИЛД'' ООД'
№329/22.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.452, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна' Георги Петков Христов и Татяна Панайотова Христова
№330/25.10.2010 г. Вилна сграда, в УПИ ХVІІ-13874 =1000, кв. 51, по плана на Вилна зона, гр. Варна Веселин Иванов Петрова
№331/01.11.2010 г. 'Логистичен център на ИСУ АД, в УПИ ХХХІХ-3514.125 /стар №14/, кв. 35, по плана на ЗПЗ, кв. ''Младост'', гр. Варна' ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД
№332/01.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1461=697, СО ''Планова'', гр. Варна' Румен Калоянов Димитров
№333/01.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-432, кв. 18, СО ''Пчелина'', гр. Варна' '1. Детелин Добрев Иванов и Ралица Димчева Хаджидемирова, 2. ''РВК - ГРУПИ'' ООД'
№334/02.11.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.428, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна.' Светлана Василева Желязкова
№335/02.11.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2723.683, по плана на СО ''Ваялар'', гр. Варна.' САУТУЕЙ ШИПИНГ КАНСЪЛТАНСИ БЪЛГАРИЯ ЛИМИТИД ЕООД
№336/03.11.2010 г. 'Курортна сграда с бистро, в ПИ №5549.1614, СО ''Прибой'', гр. Варна' Борис Антонов Попщерев
№337/04.11.2010 г. Търговска и офис сграда, находяща се в УПИ ХХХV-3514.504 /стар ХХХV-1459/, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ММС ИНК ЕООД представлявано от Владимир Йорданов Венков
№338/04.11.2010 г. 'Преустройство на покривна конструкция с обособяване на капандури в таванска стая в жилищна сграда, находяща се в ПИ 76, по плана на 7-ми м.р., /ул.''Русе'' №21/, гр. Варна.' Такухи Гарабед Джезариян
№339/08.11.2010 г. 'Жилищна сграда - второ тяло, в УПИ І-2575.1232, кв. 59, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна' Валентин Димитров Тодоров
№340/08.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2517.2106, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата'', гр. Варна' ВИКА - ВАРНА ООД
№341/08.11.2010 г. 'Две вилни сгради №1 и №2, в УПИ ХХVІІІ-2564.1349 /стар 13866/, кв. 54, по плана на ''Вилна зона'', гр. Варна' '1. ''МОРЕ РУ'' ООД, 2. ''ЛИНА КАПИТАЛ'' ООД'
№342/08.11.2010 г. Пристройка към метално хале-склад за стъкло, находящ се в УПИ-3514.153 /стар V-1452/, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Райко Георгиев Динчев
№343/08.11.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.418, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна.' СЕЙСМ ООД представлявано от Сергей Смолков
№344/09.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2623.95, кв. 211, по ПНИ на СО ''Горна Трака'', гр. Варна' Олег Юриевич Дудников
№345/09.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2218, СО ''Боровец - юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Галя Иванова Тодорова
№346/09.11.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ ХХХV-5510.159 /стар №588/, кв. 33, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна' Кирана Илиева Краусе
№347/10.11.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на апартамент №18 в ''Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика'', /с идентификатор 3511.142.5.18/, в бл. 24, вх. 3, ет. 7, разположен в ПИ №3511.142, ЖК ''Възраждане'', гр. Варна' Теодора Любомирова Гешева
№348/10.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2517.4602, по ПНИ на СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна' Снежинка Здравкова Белчева
№349/10.11.2010 г. 'Автодиагностичен център и магазин за промишлени стоки, в ПИ №1666, кв. 1, СО ''Прибой'', гр. Варна' Екатерина Николова Йорданова
№350/10.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №567, кв. 46, СО ''Ален мак'', гр. Варна' Радослав Николов Николов
№351/10.11.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-51.586 /стар VІ-7/, кв.195, 12м.р., ул.''Зограф'' №8, гр.Варна.' Илка Маринова Славова
№352/10.11.2010 г. ' Общински туристически-информационен център, представляващ пристройка, ремонт и реконструкция с промяна предназначението на съществуваща сграда, находяща се в УПИ ІV-1506.39, /стар УПИ ІV-''за театър, инф.център, заведение за бързо хранене и озеленяване''/, кв.136, по плана на 7м.р., гр.Варна.' ОБЩИНА ВАРНА
№353/11.11.2010 г. 'Реконструкция пристройка и надстройка на вилна сграда, в ПИ №651, СО ''Боровец - север'', гр. Варна' Валентин Любомиров Игнатов
№354/11.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-1501.291 /стар11/, кв. 303, по плана на 9-ти м.р., /ул. ''Средна гора'' №16/, гр. Варна' '1. Ангел Желязков Минков, 2. Асен Георгиев Димитров, 3. ''ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО'' ООД'
№355/11.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2521.36, кв. 12, СО ''Акчелар'', гр. Варна' Андрей Катеринов Катеринов
№356/12.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5426.2465, кв. 14, СО ''Ракитника'', гр. Варна' Силвия Русанова Стефанова и Марин Петров Стефанов
№357/12.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №502.103, СО ''Орехчето'', землища ''Звездица'', гр. Варна' Ивайло Добрев Иванов
№358/12.11.2010 г. 'Ваканционен комплекс ''Астория'', в УПИ ІV-513.84=84''за курортно-жилищно строителство'', кв. 16, по плана на КК ''Зл. пясъци'', гр. Варна' МАРНО ООД
№359/16.11.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ VІ-3513.383 /стар №292/, кв. 1085, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна 1. Кръстю Колев Филев и Гергина Кирилова Филева,2. Димчо Кръстев Филев и Маргарита Паскалева Филева,3. Марийка Кръстева Арнаудова и Стоян Димитров Арнаудов
№360/18.11.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ХХІІ-271, кв. 10, СО ''Сотира'', район ''Приморски'', гр. Варна' Симеон Дамянов Кузов
№361/24.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №603, СО ''Ваялар'', район ''Приморски'', гр. Варна' Мирослава Анчева Ганчева
№362/24.11.2010 г. 'Нов корпус за четири градински групи и басейн към ОДЗ ''Маргаритка'', в УПИ ХХІ4504.735''за обединено детско заведение'' /стар 290,291/, кв. 12, по плана на 1-ви м.р., ЖК ''Вл. Варненчик'', гр. Варна, І-ви етап' Община Варна
№363/25.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №881, СО ''Планова'', гр. Варна' Руска Колева Грозева
№364/25.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5403.1359, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна' Йордан Манчев Кръстев и Недялка Иванова Кръстева
№365/26.11.2010 г. 'Преустройство и приобщаване на част от тераса към апартамент №17, находящ се на шести етаж в жилищна сграда в ПИ №15, кв. 394, по плана на 10-ти м.р., /ул. ''Никола Кънев'' №22/, гр. Варна''' Сидия Христова Узунова
№366/26.11.2010 г. 'Строителен хипермаркет ''БАУМАКС'' с трафопост 20/0,4КV, тип БКТП 20/0,4 КV, 2Х1000 КVА с монтаж на трансформатори 2Х630 КVА, захранен с две кабелни линии 20 КV от ЗРУ №1983, находящ се в УПИ ІІІ-3514.104 /стар №979/, кв. 22, по плана на ЗПЗ, район ''Младост'', гр. Варна' БА КРЕДИТАНШАЛТ БУЛУС ЕООД
№367/30.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2723.1758, СО ''Ваялар'', гр. Варна' РУС БИЛДИНГ ООД
№368/30.11.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2623.987, кв. 200, по плана на СО ''Горна Трака'', гр. Варна' Румяна Константинова Атанасова и Красимир Атанасов Атанасов
№369/30.11.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1657, по плана на СО ''Ментеше'', гр. Варна' Красимир Митков Илиев
№370/01.12.2010 г. ' Вилна сграда, находяща се в ПИ 502.57, по ПНИ на м-ст ''Орехчето'', з-ще с. Звездица, гр. Варна' Сълзица Наумова Пейчева
№371/01.12.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.995, по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна' Йордан Костантинов Четов и Жана Йовкова Четова
№372/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Долфин-Марина'' представляващ реконструкция и промяна предназначение на хотелски комплекс ''Делфин Марина'', находящ се в УПИ 2569.125 /стар ІІ-135''за смесени функции''/, кв.25, по плана на к.к. ''Св.Св.Константин и Елена'', гр.Варна.' ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД представлявано от Иван Николаев Портних и Лиляна Данаилова Терзиева
№373/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Лебед'' представляващ реконструкция и промяна предназначение на хотел ''Лебед'', находящ се в УПИ 2569.226 /стар ІІІ-117,123''за курортно строителство''/, кв.11, по плана на к.к.''Св.Св.Константин и Елена'', гр.Варна.' ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД представлявано от Иван Николаев Портних и Лиляна Данаилова Терзиева
№374/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Долфин'', представляващ реконструкция и промяна на предназначение на хотел ''Долфин'', в УПИ ІІІ-2569.226- ''за курортно строителство'' /стар 117,123/, кв. 11, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна' ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД представлявано от Иван Николаев Портних и Лиляна Данаилова Терзиева
№375/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Рубин'', представляващ реконструкция и смяна на предназначение на хотел ''Рубин'', в УПИ І-2569.127- ''за смесени функции'' /стар 102,122,135/, кв. 26, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна' ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД представлявано от Иван Николаев Портних и Лиляна Данаилова Терзиева
№376/25.09.2010 г. 'Надстройка на жилищна сграда, в УПИ ІІІ-2575.1730 = 664, кв. 1а, по плана на кв. ''Виница'' /ул. ''Константин Павлов'' №3/, гр. Варна' Никола Василев Георгиев
№377/06.12.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2517.1765, по плана на СО ''Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна' БЛИТРАК ООД, с управител Валерий Гуляйев
№378/08.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ V-675, кв. 34, по плана на СО ''Сотира'', гр. Варна' Илиян Илков Янакиев
№379/16.12.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2515.449, кв. 24, по плана на СО ''Ален Мак'', гр. Варна' Петър Недялков Милков и Юлияна Димитрова Милкова
№380/16.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-427, кв. 18, по плана на СО ''Пчелина'', гр. Варна' '1. ''НМ БИЛД'' ЕООД, 2. Любчо Роев Любчев и Мария Николова Любчева'
№381/16.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2623.8852 /стар 3560/, кв. 187, СО ''Горна Трака'', гр. Варна' Стойка Михайлова Недева
№382/16.12.2010 г. 'Офис сграда, находяща се в УПИ ХХІ-1506.647 /стар ХХІ-407/, кв. 80, по плана на 7м.р., ул.''Охрид'' №19, гр.Варна.' КОСТ БИЛД ООД представлявано от Пламен Маринов Балинов
№383/16.12.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ІV-2560.44 /стар 8/, кв. 3а, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна РУДИСТРОЙ ИНВЕСТ ООД
№384/17.12.2010 г. 'Обществено обслужваща сграда, в УПИ VІІІ-3512.246 /стар ''за обществено обслужване''/, кв. 2, по плана на ЖК ''Младост'', гр. Варна' ГАЛИЛЕЙ ООД
№385/17.12.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-366, кв.11, по плана на СО ''Кочмар'' гр.Варна.' Александър Николайчев Недев
№386/17.12.2010 г. 'Комплекс сграда за сезонно обитаване, в УПИ VІ-5511.752 /стар ч. 72187, №730, кв. 21, по плана на Курортна зона ''Прибой'', землище ''Галата'', гр. Варна'
'І-ви етап: сграда 6, 7 и 8 и паркинг за21 автомобила '
'ІІ-ри етап: сгради 5 и 9 '
'ІІІ-ти етеп: сгради 4 и 10 '
ІV-ти етап: сгради 1, 2, 3 и паркинг за 10 автомобила. СТРАНД АД
№387/21.12.2010 г. 'Вилна сграда и гараж, І-ви етап, находящи се в ПИ №2520.1873, кв. 128, по плана на СО ''Траката'', гр. Варна' Сияна Люблянова Филипова
№388/23.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ V-143, кв. 15, по плана на СО ''Кочмар'', Район ''Младост'', гр. Варна' Росен Николов Марков
№389/27.12.2010 г. 'Открит воден басейн с обем до 100 куб. м, в ПИ №5545.3654 /стар №ч.269/, по плана на м-ст ''Зеленика'', землиище ''Галата'', гр. Варна' Балканская коллекция ЕООД
№390/27.12.2010 г. 'Открит воден басейн, с обем до 100 куб. м, в ПИ №5545.3653 /стар №ч.269/, по плана на м-ст ''Зеленика'', землиище ''Галата'', гр. Варна' Т-ИНВЕСТ ЕООД
№391/28.12.2010 г. 'Сграда за отдих, находяща се в ПИ-2515.1070, кв.68, по плана на СО ''Ален мак'', гр.Варна.' Вилиян Иванов Вилиянов
№392/29.12.2010 г. 'Вътрешно преустройство на апартамент №16 с идентификатор 3511.26.2.1, находящ се в бл. 80, вх. Б, ет. 1, разположен в ПИ №3511.26, ЖК ''Възраждане'', ІV-ти м.р., гр. Варна' Велислав Николов Неделчев и Петранка Руменова Миткова
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Разрешения за строеж 2010 г. на АГУП