Разрешения за строеж 2009 г. - АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС Наименование на строежа възложител
№1/05.01.2009г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ ІІ-“за жилищ. строителство”, кв. 15 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р., гр. Варна. - І-ви етап /блокове А, Б, В, Г и Д/ “ЕПЪЛ ГАРДЪН” ЕАД представлявано от Стоян Любомиров Малкочев, пълномощник Виктория Георгиева Георгиева
№2/05.01.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1317, по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна. ДАНИЕЛ АЛЕКСИЕВ ДИМИТРОВ
№3/05.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-198, кв. 19 по плана на СО „Кочмар”, гр.Варна. 1.Павлина Борисова Рачева 2.Росен Иванов Рачев 3.Борислав Василев Люцканов чрез пълномощник Христина Андонова Христова
№4/06.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3656, по плана на СО „Зеленика”, гр.Варна. ХАРТЮН МАСИС ШАКАРЯН
№5/07.01.2009г. Подпорна стена в УПИ ХІ-324, кв.43, по плана на 21м.р., гр.Варна. Емил Аврамов Севиля
№6/08.01.2009г. Жилищна сграда с два входа, находяща се в УПИ VІІІ - 3, кв. 288 по плана на 9 м.р. /ъгъла на ул. “Кап. Райчо” и ул. “Трайко Китанчев”/, гр.Варна - І-ви етап / вход “А”- към ул. “Трайко Китанчев”/ 1. Станю Стоянов Станев 2. Румяна Якимова Димова 3. Стилияна Станева Станева 4. Валентина Станева Станева 5. Иван Димитров Павлов пълномощник Пламен Володиев Деришев
№7/10.01.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 1220 по плана СО “Ментеше”, гр.Варна Емил Петров Тодоров
№8/10.01.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Магазин” в “БАНКОВ ОФИС”, находящ се в партерния етаж на многоетажна жилищна сграда - УПИ І”за жил. стр-ство, магазини и паркиране”, кв. 350 по плана на 10м.р., /ул. “Дрин” № 53/, гр.Варна. “СЕНТЕРЕТО” ЕООД , управлявано от Сашо Страхилов Христов
чрез пълномощник Владимир Страхилов Христов
№9/10.01.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 470, по плана СО “Добрева чешма” гр.Варна 1.Станислава Георгиева Димитрова2.Дамян Димитров Янков
№10/10.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-85, кв. 22 по плана на ж.к.„Бриз”, гр.Варна. ЕТ “ГЕРИ-М-ГЕОРГИ ИВАНОВ” представляван от Георги Светославов Иванов
№11/12.01.2009г. Еднофамилни жилищни сгради 1, 2, 3 и 4, находящи се в ПИ-3080, по плана на СО„Зеленика”, гр.Варна. „СВЕТЛИНА 92” ЕООД представлявано от Кирил Николаев Тошев
№12/12.01.2009г. Пристройка към същ. жилищна сграда и гараж, находящи се в ПИ-102, кв.184, по ПНИ на СО „Ваялар”, гр.Варна. Добрин Добрев Василев
№13/14.01.2009г. Офис сграда, находяща се в УПИ LІІ-1785, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр.Варна. „ЕЛКОМЕРС-ВЯРА” ООД Пенка Георгиева Йолтикенова /Стамболиева/
№14/14.01.2009г. Жилищна сграда с три входа, находяща се в ПИ № 842 по плана на СО „Сълзица”, гр.Варна. 1.       Искрен Драганов Маринов 2.       Петър Иванов Петров 3. Леонид Николов Кунгалов
№15/14.01.2009г. Многофункционална сграда, находяща се в УПИ ІІІ-240008, кв. 5 по плана на м-ст “Боклук тарла” - ”Зона за общ.обслужване,район ”Вл. Варненчик”, гр.Варна. ”СИЙТРЕЙД” ЕООД управлявано от Красимир Петров Колев
пълномощник Галин Тодоров Ангелов
№16/14.01.2009г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ V-526, кв.1, по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”-ІІм.р., гр.Варна. 1.Радостин Петров Радев и Милка Мойсеева Радева 2.„ЕКСПИРИАН” ЕООД представлявано от Борислав Атанасов Беков
№17/15.01.2009г. “Преустройство на “Финансов център ”Приморски” на “Банка” ДСК” ЕАД, находящ се в УПИ V-1085, кв.22, по плана на 23 м.р. на гр.Варна /ул. “Св. Св. Константин и Елена” № 4/ “БАНКА ДСК” ЕАД, представлявано от Доротея Николаева Николова и Любомир Митев Желязков
№18/15.01.2009г. Лека ограда с височина до 2,20м. над прилежащият терен в ПИ №.622 ? 761 към ПИ № 623?760 /източна вътрешна имотна граница/ и към пътя /северна външна имотна граница/ по плана на ж.к. ”Изгрев”, гр.Варна. ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
№19/16.01.2009г. “Жилищна сграда с открит басейн”, находяща се в УПИ ХLІІ-382, кв. 24, по плана СО “Сотира” гр.Варна Венцеслав Стоянов Евстатиев
№20/16.01.2009г. Плътна ограда с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен в УПИ ІХ-9?358, кв.92, по плана на 7м.р., /ъгъла на ул.”Дебър” и ул.”Панагюрище”/, гр.Варна. 1.Петър Кирилов Йорданов 2.Максим Ваханов Боозов 3.Петър Гавраилов Вичев 4.Владимир Василев Кръстев
№21/16.01.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ №1222 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
№22/16.01.2009г. ограда с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен в УПИ VХ-260033, кв.44, по плана на ПЗ “Метро”, гр.Варна. “КРИС 94” ЕООД управлявано от Красимир Иванов Кънев
№23/16.01.2009г. Търговска зала с магазини и дневен бар, находяща се в УПИ ІІ-175,80”за курортно-жилищно строителство”, кв.28, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. “ЕВРОПРИНТ ТРЕЙД” ООД представлявано от Владимир Владимиров Топенчаров
№24/19.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ – 1434, кв. 32 по плана на 24 м.р. /ул. “Дубровник”/ , гр.Варна. Ивелин Щерев Цветков чрез пълномощник Мая Георгиева Платиканова-Свиленова
№25/19.01.2009г. СКЛАДОВО – МОНТАЖЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ХІІ-110, кв. 46 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”ФИЛКАБ” АД представлявано от Васил Николов Мадански чрез пълномощник Генчо Петков Банчев
№26/19.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-605, кв.2 по плана на 24м.р. /ул. “Евлоги Георгиев”№ 4/, гр.Варна. 1.Петранка Добрева Димова и Людмил Петров Димов 2.Росица Станчева Илчева и Веселин Дянков Илчев 3.Ефросиния Стефанова Стефанова 4.”МОНОЛИТ-УЗУНОВ” ЕООД, управлявано от Николай Василев Узунов чрез Дарина Василева Николова
№27/21.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-74, кв.123, по плана на 29м.р., /ул.”Кирил Пейчинович” №11/, гр.Варна. 1.Нина Иванова Йорданова 2.Радко Иванов Йорданов 3.”Евродом 1” ЕООД представлявано от Петя Константинова Стоянова
№28/21.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІV-84, кв.4, по плана на 26м.р., /ул.”Акад.Андрей Сахаров” №8/, гр.Варна. 1.Димчо Димитров Димов 2.Лидия Димитрова Георгиева и Валентин Данаилов Георгиев 3.”Билд Инвест-07” ООД -Румен Николов Парашкевов и Станимир Божидаров Станчев
№29/23.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-427, кв.148, по плана на 28м.р., /ул.”Маркови кули”/, гр.Варна. 1.Елисавета Георгиева Златинова 2.Пламен Стоянов Златинов 3.Геновева Стоянова Пинтева 4.Тихомир Любенов Златинов
№30/26.01.2009г. Подпорна стена с обща височина до 2,00м. над нивото на прилежащият терен в УПИ VІ-180а, кв.16, по плана на ж.к.”Възраждане” ІV-ти м.р., гр.Варна. Венелина Панайотова Ганева
№31/26.01.2009г. Склад за търговия на едро - бира и безалкохолни напитки, находящ се в УПИ ІХ-1530”за производствено складова дейност”, кв.53, по плана на ЗПЗ, р-н „Вл.Варненчик”, гр.Варна. „ДЖАКО” ЕООД представлявано от Никола Димов Джамбазов
№32/28.01.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1336, кв. 51, по плана СО “Прибой” – землище Галата гр.Варна Даниела Здравкова Цочева
№33/29.01.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ Х-1219, кв. 16, по ПП на ПРЗ на кв. “Свети Никола”, гр.Варна 1.“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с управител Румен Томов Тонев 2. Румяна Георгиева Стрелухова
№34/30.01.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1063, кв.26, по плана на СО„Боровец-юг”, Румен Христов Христов
№35/30.01.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 1965, по плана на СО “Прибой”, гр. Варна 1. Петър Димитров Великов, 2. Лилия Тонева Великова
№36/02.02.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ-95=884б, по плана на СО„Сълзица”, гр.Варна. Венцислав Тодоров Василев
№37/02.02.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Апартамент № 30” в “ОФИС”, находящ се на 3-ти етаж, вход “В” в многоетажна жилищна сграда на бул. “Мария Луиза” №48 – ПИ № 1321, по плана на 8м.р., гр.Варна. ПАВЛИНА НЕЙЧЕВА СИМЕОНОВА и ОРЛИН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
№38/03.02.2009г. “ТЪРГОВСКИ ДОМ и КМЕТСТВО”, находящ се в УПИ ІІ - “за търговия и районна администрация”, кв.150 по плана на 27м.р., гр. Варна. 1.  Община Варна 2. “ЦБА - Варна” ООД, управлявано от Любомир Господинов Панайотов 3.   чрез пълномощник Петър Йорданов Андреев
№39/03.02.2009г. Пристройка и надстройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ І-60, кв.4, по плана на с. Константиново, Община Варна. Тодорка Желязкова Георгиева
№40/04.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-737, кв. 38 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна. 1.       Станислав Борисов Петров чрез пълномощник Светломир Димитров Стойков 2. “Стойков Строй” ЕООД представлявано от Светломир Димитров Стойков
№41/04.02.2009г. Жилищна сграда, ограда и слънцезащитно съоръжение, находящи се в УПИ VІІ-1531, кв.7, по плана на 24м.р., /ул.”Батова” №1/, гр.Варна. „ПРАЙМ 7” ООД представлявано от Татяна Павловна Синявская
№42/05.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-6, кв.507, по плана на 13м.р., /ул.”Оборище” №29/, гр.Варна. ЖСК „ОБОРИЩЕ 29” представлявано от Димитър Симеонов Симеонов
№43/05.02.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Гаражи № 1, № 6, № 7 и № 8 с избено помещение № 2” в “ОФИС с МОСТРЕНА ЗАЛА и СКЛАД за КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА”, находящ се в многоетажна жилищна сграда - УПИ V-193, кв. 1089 по плана на 26м.р., /ул. “Топола” № 6/, гр.Варна. ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
№44/05.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№10, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна. ТАТЯНА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА
№45/05.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№1751 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна. ДОНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА пълномощник Мирослав Радев Иванов
№46/05.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-882 /стар 3649/, кв.82, по плана на СО„Траката”, гр.Варна. Румен Атанасов Попов
№47/05.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-№ 3789 по плана на СО „Зеленика”, гр.Варна ДИМО НИКОЛОВ КАЛЧЕВ
№48/06.02.2009г. Онкологична болница-база 2, находяща се в УПИ VІІ-1783,2628”ЗА болница.”, кв.151, по плана на 29м.р., м.Вилите, кв.Аспарухово, гр.Варна. „МДОЗС-д-р М.Марков” ЕООД - Господин Радков Игнатов
№49/06.02.2009г. Реконструкция, надстройка и пристройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІХ-1155, кв.11, по плана на 8м.р., /ул.”Иларион Макариополски” №5/, гр.Варна. 1.Мария Иванова Петкова 2.Калица Божкова Маркова 3.”Строй Мат” ЕООД представлявано от Георги Димитров Иванов
№50/06.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№ 1116, кв.24 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна. ВАСИЛ КОСЕВ ВАСИЛЕВ
№51/10.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№119, кв.14 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
№52/10.02.2009г. Диспечерски пункт, находящ се в УПИ І “за диспечерски пункт”, кв. 51 по плана на 21 м.р., гр.Варна. “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД представлявано от Антраник Левон Шакариян
№53/10.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-5, кв.223, по плана на 12м.р., /ул.”Ангеларий” №8/, гр.Варна. 1.Тодорка Георгиева Николова 2.”Грийн парк” ЕООД представлявано от Тинко Георгиев Георгиев
№54/10.02.2009г. Офисна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ – 4, кв. 337 по плана на 9м.р. /ул. “Поп Харитон”№ 5/, гр.Варна. ”НАГЕНА” ООД управлявано от Геннадий Владимирович Нестеров
№55/10.02.2009г. Пристройка тераси към апартаменти №№ 11, 17, 23, 29, 35, 41 на съществуващ жилищен блок 308, вх.12 , находящ се в ж.к. “Вл. Варненчик” по плана на ІІІм.р., гр.Варна. 1.       Вероника Цанева Цанева 2.       Росица Петрова Кирова 3. Самуил Иванов Иванов 4. Пламен Петров Тодоров 5. Евгения Николаева Иванова и 6. Снежанка Маринова Минчева и Минчо Павлов МинчевНиколай Илиев Иванов
№56/10.02.2009г. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – къща №1, находящ се в УПИ І-592”за център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания”, кв.12а, по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, І-ви м.р.гр.Варна. Община Варна
№ 57/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-853, кв. 41, по плана на кв. Виница, гр. Варна 1.“РУНИК” ООД, с управител Румен Николаев Калчев, 2. Антоанета Николова Николова
№58/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-327, кв.228, по плана на 12м.р., /ул.”Патриарх Ефтимий” №90/, гр.Варна. 1.Иванка Дянкова Иванова 2.Борислав Савов Терзиев 3.”ПИРЕНИ” ООД представлявано от Калоян Тодоров Стефанов
№59/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-1548,1549, кв.35, по плана на 24м.р., /ул.”Студентска”/, гр.Варна. Веселин Атанасов Вълчанов
№60/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІ-2845, кв. 47 по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна. 1.       “АЛЕКСАНДРОВ” ЕООД представлявано от Никола Кръстев Александров 2. “СВЕТИ НИКОЛА ПРОПЪРТИС” ООД управлявано от Красимир Василев Вълков
№61/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХ-2844, кв. 47 по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна. 1.       “АЛЕКСАНДРОВ” ЕООД представлявано от Никола Кръстев Александров, чрез преупълномощения Борислав Тодоров Жеков 2. “СВЕТИ НИКОЛА ПРОПЪРТИС” ООД управлявано от Красимир Василев Вълков
№62/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-2843, кв. 47 по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна. 1.       “АЛЕКСАНДРОВ” ЕООД представлявано от Никола Кръстев Александров, чрез преупълномощения Борислав Тодоров Жеков 2. “СВЕТИ НИКОЛА ПРОПЪРТИС” ООД управлявано от Красимир Василев Вълков
№63/11.02.2009г. Многофункционална сграда, находяща се в УПИ ХІІ-14”ЗА ОБЩ.ОБСЛ.”, кв.11-Б, по плана на 18м.р., ул.”Ген.Столетов” №3, гр.Варна. Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва” представлявано от Генерал лейтенант /Р/ Стоян Нешев Топалов
№64/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХV ”за жил.строителство”, кв.20, по плана на ж.к. “Бриз”, гр.Варна “ЕРГОС” ЕАД, представлявано от Свилен Димитров Чернокожев
№65/11.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-876 /стар 3595/, кв.99, по плана на СО„Траката”, гр.Варна. 1.Любомир Николаев Йовчев 2.Бранимир Николаев Йовчев
№66/11.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-876 /стар 3595/, кв.99, по плана на СО„Траката”, гр.Варна. Добромир Николаев Йовчев
№67/11.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 367 по плана на ж.к. “Възраждане” ІІІм.р. /ул. “Поп Димитър”/, гр.Варна. 1.Милен Николов Бакърджиев 2.Светлана Николова Йорданова 3.”АИС БИЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД управлявано от Али Огул
№68/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-2940А, кв. 182 по плана на жк „Изгрев”, гр.Варна. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
№69/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 6, кв. 194 по плана на 9м.р. /ул. “Капитан Райчо”№ 49/, гр.Варна. 1.Иван Петров Йосифов и Донка Михайлова Йосифова 2. Николай Георгиев Лазаров всички чрез пълномощник Мариан Антонов Богданов
№70/12.02.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ-4063, по плана на м.„Боровец-север”, гр.Варна. Елена Стоянова Драганова
№71/12.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV – 4, кв. 702 по плана на 2м.р. /ул. “Ген. Паренсов” № 23/, гр.Варна. 1.       Добромир Пламенов Илиев 2.       Благовест Пламенов Илиев 3.       Иван Райнов Копчев 4.       Румяна Иванова Станчева 5.       Кузмил Христов Кузов 6.       Еленка Димитрова Иванова 7.       Радослава Александрова Атанасова 8.       Христина Александрова Желязкова 9.       Пламен Благов Илиев 10.   Дарина Русева Бобева – Илиева 11.  “СИТИКОНСУЛТ”ООД представлявано от Пламен Благов Илиев
№72/12.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1911, по ПНИ на СО „Добрева чешма”, гр.Варна. Евгени Герасимов Мангуров
№73/12.02.2009г. Жилищна сграда с магазини, находяща се в УПИ Х-3790,3791, кв.3, по плана на жилищна група, западно от болничен комплекс ВМИ-Варна, гр.Варна 1.Мариан Ганчев Ганев 2.Станислава Ганчева Дамаскинова 3.Борис Петров 4.Елена Тодорова 5.Тодор Петров Петров
№74/12.02.2009г. Офисна сграда, находяща се в УПИ VІІ – “за търговско и административно обслужване”, кв. 129 по плана на 7м.р., гр.Варна. 1.       “БАГЕДИ АУТО” ООД управлявано от Иван Димитров Багедов 2.       “ПОЛИ – 2007” ЕООД управлявано от Полина Кирилова Попилиева двамата чрез пълномощник и преупълномощен Милена Михайлова Вълчева
№75/12.02.2009г. Преустройство с промяна предназначението на „ресторант” в „кафе-клуб и боулинг зала” в „Интерхотел Черно море”, находящ се в кв.27, по плана на 8м.р., /бул.”Сливница” 33/, гр.Варна. „Черно море хотел мениджмънт” АД представлявано от Кочо Николов Мучев
№76/12.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-2027, кв.49, по плана на с.о.„Прибой”, гр.Варна. Румен Кръстев Тотев
№77/12.02.2009г. “ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА”, находящ се в УПИ V – 9, кв.725 по плана на 3м.р. /ул. “Петко Каравелов“ № 9/, гр. Варна. “СЕНТЕР КОНСУЛТ” ООД, управлявано от Пламен Костадинов Ненков
№78/16.02.2009г. Хотел „Арена”-Хотелски комплекс, находящ се в УПИ І-44,293,256,393”за хотелски комплекс”, кв.46, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. “ДЖИ ВИ ВИ” АД представлявано от Виолета Йорданова Кръстева
№79/16.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-3091, кв.29, по плана на с.о.„Ален мак”, гр.Варна. Дончо Павлов Богданов
№80/16.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-13, кв.203, по плана на 12м.р., /ул.”Иван Рилски” №5/, гр.Варна. 1.Димитър Димитров Стоянов и Гина Николова Демирова 2.Юлия Блажева Одринска 3.”Юстиниян” ООД представлявано от Георги Иванов Чобанов
№81/17.02.2009г. “Ремонт на покрив и преустройство с обособяване на капандури на апартамент № 20 – /тавански/ в жилищна сграда”, находящ се в УПИ ІІ, кв.144, по плана на 7-ми м.р./ул. “Ал. Дякович” №27, вх. Б/, гр.Варна Татяна Захариева Захариева
№82/17.02.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1520, по плана СО “Добрева чешма”, гр.Варна Иван Денев Добрев
№83/17.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-№ 563 по плана на СО „Балъм дере”, р-н “Вл. Варненчик”, гр.Варна. ИСКРЕН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
№84/18.02.2009г. преустройство с промяна предназначението на магазин №4 в “банков офис”, находящ се в първия надземен етаж на същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-2583, кв.6, по плана на 20 м.р., ж.к.”Чайка”, бл.184, гр.Варна. 1.Галя Иванова Димитрова 2.Мария Иванова Панайотова
№85/19.02.2009г. Ремонт и преустройство на покривна конструкция на складово помещение, и промяна предназначението му в жилище, на шести етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-4, кв.49, по плана на 8м.р., /ул.”Хан Крум” №23/, гр.Варна. Васка Христова Рачева и Владимир Николов Рачев
№86/19.02.2009г. Промяна предназначение на „магазин” във „фитнес зала”, в Централен блок на Плувен комплекс „Приморски”, находящ се в УПИ-І„за плувен комплекс”, кв.1, по плана на крайбрежна зона в Приморски парк, гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№87/20.02.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХVІ- 263, кв.35 по ПНИ на “Св. Никола” /ж.к.“Бриз”/, гр.Варна 1. Иринка Дикова Вълчева 2. Даниел Василев Вълчев 3. Ефтим Василев Вълчев всички чрез преупълномощената Ивелина Проданова Петрова
№88/23.02.2009г. “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, находящ се в УПИ ХVІІІ – 154,155,170, кв.9 по плана на 16 м.р. - север /ул. “Нежност” и ул. “Тихомир”/, гр. Варна. 1. Стоян Янков Великов 2. Величко Янков Великов 3. Стоянка Йорданова Кючукова 4. Петя Кирилова Христова и Христофор Илиев Христов всички чрез пълномощник Енчо Димитров Бояджиев
№89/25.02.2009г. Ремонт и преустройство на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1, кв.278, по плана на 9-ти м.р./ул. “Ивайло” № 84А/, гр. Варна. Панайот Стоянов Чобанов и Вяра Димитрова Чобанова
№90/25.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ Х - 601, кв. 24 от ПП на ПРЗ на кв. „Свети Никола”, гр.Варна. 1.       Божидарка Христова Милкова 2.       Таня Милкова Калчева ,чрез упълномощената Божидарка Христова Милкова
№91/26.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1149 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна. ПЕНКА ГЬОКОВА ХРИСТОВА чрез пълномощник Виолина Паскова Карамфилова
№92/09.03.2009г. Открит басейн към хотел “Славей ”, находящ се в УПИ VІІ - 627”за хотел, басейн и озеленяване”, кв. 39 по плана на к.к. «Зл. пясъци», гр. Варна. “АЛИАНС ТУР” ООД представлявано от Петко Петров Йорданов
№93/09.03.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 709 по КП “Акчелар”, гр.Варна ДИМИТЪР ЯКОВ КЬОСЕВ
№94/09.03.2009г.-отменено Промяна предназначение на “Склад” в “СТРЕЛБИЩЕ”, находящ се в сутеренния етаж на Офис сграда - УПИ ХІ - 570, кв. 110 по плана на 7м.р., /ул. “Бузлуджа” № 15/, гр.Варна. “СОД – ВАРНА” АД представлявано от Стефан Колев Ганков
№95/11.03.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І - 131”зажил.сграда”, кв. 29 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. 1.  ХРИСТО СПИРОВ ИВАНОВ 2. “Бавадон консулт” ООД, представлявано от Георги Атанасов Вълков
№96/12.03.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Кафе – сладкарница със сладкарска работилница” в “БАНКОВ КЛОН на “ОББ” АД, находящ се в част от първи етаж на многоетажна жилищна сграда – кв. 4 по плана на 23м.р., /ул. “Мир” бл.3, вх.1/, гр.Варна. “ДИЛОВ ПРОПЪРТИС” ЕООД управлявано от Веселин Тодоров Дилов
№97/14.03.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Стрелбище” в “КАФЕ – БАР с игрална зала”, находящ се в сутерена на сграда със смесено предназначение, находяща се в ПИ № 115, по плана на 4м.р., /ул. “Братя Шкорпил” № 26 б/, гр.Варна. “ЛЪКИ ТУР” ООД представлявано от Ангел Иванов Желев
№98/14.03.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - 614, кв.157 по ПНИ на СО“Траката, гр.Варна 1. “ВАНКОВ КОМЕРС” ЕООД управлявано от Петко Николаев Ванков 2. Петко Николаев Ванков 3. Фотинка Николаева Ванкова 4. Даниела Анастасова Ванкова 5. Николета Петкова Ванкова, чрез майка си като законен представител Даниела Анастасова Ванкова 6. Иван Петков Ванков, чрез майка си като законен представител Даниела Анастасова Ванкова
№99/14.03.2009г. ОФИС СГРАДА с МАГАЗИНИ и СКЛАДОВЕ, находяща се в УПИ VІІ-1405, кв. 17 по плана на ЗПЗ, р-н “Владислав Варненчик”, гр.Варна. ”РАШКОВ” ЕООД управлявано от Радослав Христов Рашков
№100/19.03.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 228, кв.21 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна. ЙОРДАНКА ПЕТРОВА КАЛОЯНОВА
№101/20.03.2009г Еднофамилна жилищна сграда и гараж - първи етап, находяща се в УПИ ХІІ-247, кв.8, в.з.„Лазур”, землище с.Константиново, обл.Варна. „ФЪРВИН” ООД представлявано от Джеймс Франсис Мелвин
№102/20.03.2009г промяна предназначението на „банкетна зала” в “игрална зала”, находяща се на 1-ви етаж в същ. хотел ”Далия Гардън”, находящ се в ПИ 935?3480, кв.4, по плана на к.к.”Чайка”, гр.Варна. „Филипополис-РК” ООД представлявано от Рангел Трендафилов Рангелов
№103/20.03.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-2267, кв.42, по плана на ”Манастирски рид”, гр.Варна. Стоян Панайотов Чобанов и Николинка Василева Чобанова
№104/20.03.2009г “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1293, кв. 59, по плана СО “Прибой”, гр.Варна Иванка Христова Даскалова и Владимир Иванов Даскалов
№105/20.03.2009г Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ – 173, кв. 13 по плана на с. Звездица, Община Варна. ИВАН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ и РУМЯНА МИРОСЛАВОВА ХРИСТОВА
№106/23.03.2009г Реконструкция, пристройка и надстройка на ваканционна сграда, находяща се в УПИ ХІV-1200, кв.39, по плана на ”Вилна зона”, гр.Варна. Теодора Петрова Копаранова
№107/23.03.2009г Преустройство с промяна предназначение на “Ресторант” в “БАНКОВ КЛОН “Колони” на “ОББ” АД, находящ се в сутеренния и първи етажи на жилищна сграда – ПИ № 1511 по плана на 8м.р., /ул. “Михаил Колони” № 4/, гр.Варна. Събинка Николаева Александрова и Александър Николаев Александров
№108/23.03.2009г Открит басейн с подземни помещения пред хотел “Оазис”, находящ се в УПИ І – вк «Ривиера» по плана на к.к. “Зл. пясъци” и к.к. “Чайка”, гр. Варна. “РИВИЕРА” АД представлявано от Весела Огнянова Кюлева
№109/24.03.2009г Детска градина „Головина”, находяща се в УПИ V-146, кв.94, по плана на 7м.р., ул.”Цар Симеон” №14, гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№110/24.03.2009г жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІІ-935, кв.18, С.О.„Пчелина”, гр.Варна. Първи етап – вход „Б”; Втори етап – вход „В”; Трети етап – вход „А” 1.Георги Петров Цветанов 2.Васил Петров Цветанов 3.„Крато Билдинг” ЕООД представлявано от Красимир Тодоров Тодоров
№111/24.03.2009г Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-394, кв.33, по плана на СО„Зеленика”, гр.Варна. 1.Тодор Петков Димов 2.Стоян Петков Димов 3.Кичка Петкова Титева
№112/25.03.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-№ 923 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна. СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА СОЛАКОВА и ЯНИ МИНКОВ СОЛАКОВ
№113/25.03.2009г ВИЛНИ сградИ №1 и №2, находящи се в ПИ № 4188 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна Етап 1: вилна сграда №2; Етап 2: вилна сграда №1. НИКОЛАЙ ДРАГАНОВ КОЛЕВ и ЖИВКА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА
№114/25.03.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х – 725, кв. 53 по плана на 25 м.р. /ул. “Люляк” № 33/, гр.Варна. 1.       Тодор Георгиев Тодоров, Руска Герасимова Тодорова, Красимира Тодорова Георгиева и Станка Тодорова Топалова 2. ”Лукс строй 2006” ООД представлявано от Сергей Петракиев Кръстев
№115/25.03.2009г Пристройка и надстройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-483, кв.19, по плана на с. Звездица, Община Варна. “РИВА” ООД, представлявано от Егор Иванович Карасев и Алвина Александрова Карасева
№116/25.03.2009г Ажурна ограда с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в УПИ ХІ-130,131,133,135, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр.Варна. „БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА” АД представлявано от Данаил Стефчев Славов
№117/25.03.2009г Сграда за курортен туризъм, находяща се в ПИ № 2298, кв.55, по ПНИ на СО “Манастирски рид”, гр.Варна. “СИСЛЕЙ БИЛД” ООД, представлявано от Александър Василев Тимофеев и Светла Стоянова Тимофеева
№118/25.03.2009г Промяна предназначение на “Кафе сладкарница” в “КАФЕ СЛАДКАРНИЦА И ИГРАЛНА ЗАЛА”, находяща се в 18 м.р. /бул. “Осми приморски полк № 100/, гр. Варна СД “ПРАМ-ХРИСТОВ И С-ИЕ”, с управител Румен Христов Христов
№119/30.03.2009г “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 9, кв.2, по плана СО “Добрева чешма”, гр.Варна Юлия Анатолиева Урум
№120/30.03.2009г Многофамилна вилна сграда, находяща се в ПИ - 328, кв. 76 по ПНИ на СО “Ваялар”, гр.Варна “АЛЕКСАНДРИД” ООД управлявано от Георги Русев Николов чрез пълномощник Искра Михайлова Дачева
№121/30.03.2009г Многофамилна вилна сграда, находяща се в ПИ - 328, кв. 75 по ПНИ на СО “Ваялар”, гр.Варна “АЛЕКСАНДРИД” ООД управлявано от Георги Русев Николов чрез пълномощник Искра Михайлова Дачева
№122/30.03.2009г преустройство с промяна предназначението на магазин №1 в “Салон за красота”, находящ се в същ. жилищна сграда, в УПИ VІІІ-1470, кв.140, по плана на 29 м.р., кв.”Аспарухово”, ул.”Димчо Дебелянов” №24, гр.Варна. Радостина Иванова Данкова
№123/31.03.2009г «Многофункционална сграда», находяща се в двора на МГ «Д-р Петър Берон» и ОУ «Захари Стоянов», ж.к. «Чайка», по плана на 19 м.р., гр. Варна Община Варна
№124/31.03.2009г Ажурна ограда с плътна част до 0.60м и с обща височина до 2.20м над прилежащият терен на УПИ V-63, кв. 8 по плана на СО “Кочмар, гр. Варна. ГЕНЧО ЖИВКОВ АСЕНОВ с адрес гр. Варна, ж.к. ”Възраждане” бл. 68, вх. 2, ап. 55 с Нотариален акт № 177, том ХІ, рег. № 10962, дело № 2178/2005г. при нотариус рег.№ 147 на НК .
№125/31.03.2009г Вилна сграда, находяща се в УПИ І - 1515, кв. 1 по плана на местност “Старите лозя” – “Долна трака”, гр. Варна. “ВАС РЕЗЕРВ” ООД, представлявано от Стоян Георгиев Христов, чрез пълномощник Маринела Иванова Атанасова
№126/31.03.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 3, кв. 675 по плана на 2м.р. /ул. “Ген.Скобелев” № 87/, гр.Варна. 1.Димитринка Иванова Дюндева 2.Димитринка Иванова Дюндева всички чрез пълномощник Пламен Евгениев Радев
№127/31.03.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1150 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна. “АВТО-МОТО МАНИЯ” ООД 9 управлявано от Ивилин Тодоров Панайотов чрез Илиана Колева Христова
№128/02.04.2009г “Сграда за сезонно ползване”, находяща се в УПИ 1842, по плана СО “Прибой” – землище Галата, гр.Варна Пенка Петкова Георгиева - Йорданова
№129/02.04.2009г “Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХХVІІ-61, кв. 14, по плана кв.“Галата”, гр.Варна Илиян Димов Илиев
№130/02.04.2009г Промяна предназначение на офис 1 в кабинет по дентална медицина на първи етаж в същ.жил.сграда в УПИ ІV-10, кв.309, 9м.р., ъгъл на ул.”Поп Харитон” и ул.”Черни връх” 1.Маргарита Нанева Димчева 2.Мила Кунева Минчева
№131/02.04.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3094, по плана на СО „Зеленика”, гр.Варна. АНДОНОВ ВАКОВ и ИРИНА СТОЯНОВА ВАКОВА
№132/02.04.2009г “Вилна сграда с гараж”, находяща се в ПИ № 4293, по плана СО“Боровец - юг”, гр.Варна Керанка Ангелова Данова
№133/03.04.2009г Преустройство на “МАГАЗИН № 1”, находящ на първи етаж в многоетажна жилищна сграда, УПИ І-15, кв. 47 по плана на 18м.р., /ул. “Любен Каравелов” № 52/, гр.Варна. МАРИЯ ТОДОРОВА ЯНКОВА – БОЯДЖИЕВА и АСЕН КРАСИМИРОВ БОЯДЖИЕВ, чрез пълномощник Теменужка Митева Рачинска
№134/30.09.2009г Промяна предназначение на “Офис № 2” във “Фризьорски салон, маникюр и педикюр” , находящ се в част от първи /приземен/ етаж на жилищна сграда – УПИ ІV-4, кв. 675 по плана на 2м.р., /ул. “Генерал Скобелев” № 85/, гр.Варна. СОНЯ ЯНЕВА БИМБАЛОВА – Тенева чрез пълномощник Людмила Георгиева Бимбалова
№135/02.10.2009г Жилищна сграда с магазин, находяща се в УПИ ХІ – 1142, кв. 64 по плана на 25м.р. /ул. “Прилеп” № 12/, гр.Варна. 1 Александър Енев Янев 2 Иван Славков Цанков 3 Стефанка Русева Цанкова всички чрез пълномощник Гергана Василева Крумова
№136/03.10.2009г Офисна сграда, находяща се в УПИ ІV – “за услуги”, кв. 146 по плана на 7 м.р. / ул. “Александър Дякович”№ 7/, гр.Варна. “ГРАНД БИЛД” ЕООД управлявано от Георги Желев Иванов
№137/09.04.2009г Пансион с апартаменти за сезонно настаняване, находящ се в ПИ-1345, по плана на С.О.”Прибой”, землище „Галата”, гр.Варна. 1.Тинка Жекова Христова и Христо Иванов Христов 2.”Жеков” ЕООД представлявано от Александър Георгиев Жеков
№138/10.04.2009г Реконструкция на фасади на хотел „Морско око - Гардън”, находящ се в УПИ І-48”за хотелски комплекс”, кв.12, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД
№139/10.04.2009г жилищни сгради, находящи се в УПИ VІІІ-111, кв.651, по плана на 6м.р., ул.”Царевец” №7, гр.Варна. „Кондор Комерс” ЕООД
№140/08.10.2009г Преустройство на съществуваща „Сграда –столова”в „Кухня за кетъринг”находяща се в пристройка към блок 136, /тяло „А” , „Б”и „В”/ж.к.”Младост” II м.р.,гр. Варна „ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ”АД ,представлявано от Анна Богданова Венева
№141/08.10.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3526, кв. 178, по плана на СО “Траката”, гр.Варна Ивайло Вълев Вълев
№142/09.10.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ -“за магазини и жил. застр.”, кв. 13, по плана на по 15 м.р. /ул. “Бяла черква”/, гр.Варна “КАЛЕНА” ООД с управител Калинка Иванова Недкова
№143/14.04.2009г пристройка на вилна сграда, находяща се в ПИ-2035, кв.122, по ПНИ на СО”Траката”, гр.Варна. Димитър Петров Харизанов
№144/16.04.2009г жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-2891, кв.20, по плана на 17м.р., ул.”Мадара” №23а, гр.Варна. 1.Ивелин Йорданов Николов 2.Пенка Анастасова Мирчева и Милчо Георгиев Мирчев
№145/16.04.2009г Производствено - складова база и ограда, находящи се в УПИ ХІХ-57”за производствени, складови и обслужващи дейности”, кв.1, по плана на П3 „Клисе баир”, Землище с.Тополи, гр.Варна. „ДИЕЛ КОМЕРС” ООД представлявано от Симеон Арменаков Симеонов
№146/15.10.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ 791, по ПНИ на м-ст “Под село”, с. Звездица, Община Варна. 1 Мартин Димитров Паунов 2 Невелина Николаева Паунова
№147/22.10.2009г Жилищна сграда с офиси, находяща се в УПИ ХV – 13, кв. 177 по плана на 11м.р. /ул. “Фьодор Успенски” № 5/, гр.Варна. 1 Георги Георгиев Стаматов , чрез преупълномощения Георги Красимиров Крайчев 2. “КОРЕКТ БИЛД” ООД управлявано от Георги Красимиров Крайчев
№148/24.10.2009г ВЪНШЕН басейн с обем до 100 куб.м, находящ се в УПИ Х – 1384,1385,1386, кв.24, кв. “Свети Никола”, гр. Варна. “КЕЙ КАСЪЛС” ЕООД управлявано от Андрю Саймън Милър чрез пълномощник Даниела Красимирова Крайчева
№149/27.10.2009г Вилна сграда / Резиденция “БОЛЯРИ”/, находяща се в УПИ ХV – 1510м,1510н, кв. 2 по плана на местност “Старите лозя”, гр. Варна. “БОЛЯРИ” ЕАД, представлявано от Станислав Русалинов Николаев
№150/23.04.2009г Закрит басейн, находящ се в УПИ V-”за басейн”, кв.15, по плана на ж.к.”Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№151/31.10.2009г ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ, находящ се в УПИ І-824”за производствено-складова дейност”, кв. 36 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”БЕЛА ТРЕЙД” ООД управлявано от Жанета Ганчева Йорданова чрез пълномощник Славчо Иванов Арсов
№152/24.04.2009г Еднофамилна вилна сграда, находяща се в УПИ ХХ-2616,2617, кв.38, по плана на ”Вилна зона”, гр.Варна. Симеон Насков Манасиев
№153/24.04.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-270, по ПНИ на СО”Боровец-юг”, р-н Аспарухово, гр.Варна. Пенка Иванова Чонова и Виктор Йосифов Чонов
№154/27.04.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-863, кв.102, по плана на СО”Ваялар”, гр.Варна. Огнян Димитров Шарабански
№155/27.04.2009г Целодневна детска градина, находяща се в УПИ ІХ-235”за детска градина”, кв.9, по плана на ж.к.”Младост” ІІ-ри м.р., гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№156/27.04.2009г Цех за производство на царевичен грис и склад за готова продукция, находящ се в УПИ ХІV-304”за производствеон складова дейност”, кв.20, по плана на ЗПЗ, р-н”Вл.Варненчик”, гр.Варна. „АГРО ТРЕЙД 2002” ЕООД представлявано от Александър Цонев Йорданов
№157/27.04.2009г Телена и ажурна ограда с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в УПИ ХХІІІ-64, кв.7, по плана на ПЗ „Метро”, землище Владиславово, гр.Варна. Данчо Георгиев Йорданов и Тодорка Монева Иванова
№158/06.11.2009г Промяна предназначение на “ОФИС №2”, на партерен етаж в жилищна сграда в “КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, находящ се в ПИ № 198?ІІ-2, кв. 689, по плана на 2 м.р. /ул. “Ген. Цимерман” № 57/, гр. Варна Гергана Радушева Юдова
№159/07.11.2009г “Скуош център и площадка за ролери в Спортно-атракционен комплекс “Младост”, гр. Варна, находящ се в УПИ ХІІ-233,234”за спортно-атракционен комплекс”, кв. 9, ж.к. “Младост” ІІ-ри м.р., гр. Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№160/11.05.2009г Подпорна стена с обща височина до 2,00м. и плътна ограда с височина до 2.20м. над нивото на прилежащият терен, в УПИ Х-649, кв.20, по плана на кв.”Галата”, гр.Варна. Зойка Христова Христова
№161/11.05.2009г “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 3790, по плана СО “Зеленика”, гр.Варна Димитър Ташев Димитров
№162/11.05.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2124, по плана СО “Прибой”, гр.Варна Наталия Славчева Юдова - Петрова
№163/11.05.2009г “Сграда за сезонно ползване”, находяща се в ПИ № 1842, по плана СО “Прибой” – землище Галата, гр.Варна Пенка Петкова Георгиева - Йорданова
№164/11.05.2009г Хотел „Посейдон”, находяща се в УПИ VІІІ-289”за хотел”, кв.48, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. “ХЕЛИОС ХОТЕЛС” ЕАД представлявано от Стефан Петков Петков
№165/11.05.2009г Надстройка на тяло „Б” на мебелна палата, находяща се в УПИ V”за общ.обсл.”, кв.1, по плана на ж.к.”Младост”, гр.Варна. „Мебелна къща лазур” АД представлявано от Георги Славов Татаров
№166/12.11.2009г Жилищна сграда,находяща се в УПИ I-211,кв.1089а ,по плана 26м.р./ул.”Чинар”№2/,гр.Варна 1.Стояна Друмева Бъчварова 2.Николаи Атанасов Бъчваров и Димитринка Димитрова Бъчварова 3.Виолета Атанасова Бъчварова
№167/12.05.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-1396, кв.56, по плана на С.О.”Прибой”, землище „Галата”, гр.Варна. 1.Светлан Костов Златев и Светла Любенова Златева 2.Димчо Георгиев Георгиев
№168/14.11.2009г Жилищна сграда , находяща се в УПИ ХХІV”общ.”, кв. 623 по плана на 5м.р. /ул. “Полк. Свещаров” № 24/, гр.Варна. “ОДЕСОССТРОЙ” ООД , управлявано от Ангел Илиев Ушев, чрез пълномощник Елена Димитрова Димитрова
№169/18.11.2009г Жилищна сграда , находяща се в УПИ ХХVІ”общ.”, кв. 623 по плана на 5м.р. /ул. “Полк. Свещаров” № 24/, гр.Варна. “ОДЕСОССТРОЙ” ООД , управлявано от Ангел Илиев Ушев, чрез пълномощник Елена Димитрова Димитрова
№170/18.11.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ 642, кв. 142 по ПНИ на СО “Траката”, гр. Варна. СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
№171/21.11.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 1044, кв. 4 по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна. СТОЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
№172/21.11.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 2544, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна. ГИРА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА пълномощник Станислава Славчева Чиликова
№173/25.11.2009г Подмяна /ремонт/ на част от подова конструкция в първи етаж на съществуваща сграда , находяща се в ПИ № 5, кв. 725 по плана на 3м.р. / бул. “Княз Борис І” № 80 /, гр. Варна – І-ви етап. “КАТОЛИЧЕСКА НИКОПОЛСКА ЕПАРХИЯ” представлявана от Петко Йорданов Христов чрез назначения Вуйчик Яцек Пьотр – Енорийски свещеник на енория , упълномощил Анахит Барсегян
№174/26.11.2009г Лека ограда с височина до 2,20м. над прилежащият терен в УПИ ІІ-47”за производствени, складови и обслужващи дейности”, по плана на ПЗ ”Клисе-баир”, землище Тополи - Варна. “БЕЛ РС” ООД управлявано от Правдолюб Димов Димов
№175/26.11.2009г Офисна сграда, находяща се в ПИ 1914, кв. 71 по ПНИ на СО “Добрева чешма”, гр. Варна РОСИЦА ЗЛАТЕВА ЖЕКОВА
№176/27.11.2009г Жилищна сграда,находяща е в УПИ VI-954,кв.57а ,по плана 25 м.р./ул.”Божур”№10/,гр.Варна „Технобилд”ООД, с управител Александър Тодоров Кунев
№177/27.11.2009г І-ви етап: Преустройство на таванско помещение с изграждане на надзид 1.50м и направа на капандури върху законно изградена жилищна сграда. ІІ-ри етап: Промяна предназначение и преустройство на сутерен и партер на съществуващата жилищна сграда в МАГАЗИН. Зафирка Томова Маринова и Стефан Стоянов Колчев
№178/01.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 123, по КП на СО “Добрева чешма”, гр.Варна Диян Димитров Кьосемарлиев
№179/16.05.2009г Работилница за диагностика и ремонт на дизелова апаратура, находяща се в УПИ ХХІV-1562, кв.32, по плана на ЗПЗ, р-н”Вл.Варненчик”, гр.Варна. Трифон Петков Узунтонев и Николина Димитрова Узунтонева
№180/03.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 704, по плана на СО „Боровец - север”, гр.Варна. ПЕНКО МИТЕВ ЦАНКОВ
№181/08.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 2114, по плана на СО „Прибой”, гр.Варна. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ и МИЛКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
№182/18.05.2009г вилна сграда, находяща се в ПИ - 163, кв.11, по плана на СО ”Добрева чешма”, гр.Варна. Драгомир Иванов Димитров и Светла Тодорова Димитрова
№183/09.12.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-743, кв.1, по плана на с. Казашко, Община Варна. Марин Николов Станков и Мария Желязкова Станкова
№184/19.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2216, по плана на С.О.”Прибой”, землище „Галата”, гр.Варна. Анна Стоева Стоева
№185/19.05.2009г Стопанска постройка, в ПИ-1370, кв.52, по плана на СО „Прибой”, гр.Варна. Надежда Александрова Кръстева
№186/19.05.2009г жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-7, кв.543, по плана на 14м.р., ул.”Дунавски лебед” №8, гр.Варна. 1.Илия Георгиев Илиев 2.Димитър Трендафилов Димитров 3.„ИВА СТИЛ” ООД представлявано от Марин Иванов Маринов
№187/19.05.2009г вилна сграда, находяща се в ПИ-2248, кв.17, по плана на СО ”Манастирски рид”, гр.Варна. Гина Илиева Георгиева
№188/11.12.2009г Промяна предназначение на “МАГАЗИН И ИЗБЕНО ОМЕЩЕНИЕ” в “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, находящ се на първи етаж в съществуваща жилищна сграда в ПИ № 74, по плана на 7-ми м.р. /ул. “Прага” № 1/, гр. Варна Мартин Бориславов Гилев
№189/12.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2190, по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна Пламен Йорданов Димитров
№190/21.05.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-330, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна. 1.Мартин Жечев Василев 2.Васил Жечев Василев
№191/21.05.2009г Плътна ограда по страничната регулация и дъното на парцела с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, и ажурна ограда по уличната регулация с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в УПИ ХХІ-1355, кв.50, по плана на ЗПЗ-юг, гр.Варна. „ГРАНИТ-91” ООД управлявано от Марин Стоянов Узунов
№192/25.05.2009г Басейн, находящ се в УПИ V-109,137, кв.34, по плана на к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна. ”КРИС Н” ЕООД представлявано от Златка Любомирова Найденова
№193/16.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 497, кв. 40, по КП на СО “Добрева чешма”, гр.Варна Десислава Кръстева Блажева - Лаал
№194/16.12.2009г Преустройство с промяна предназначение и надстройка с три етажа на съществуващ магазин за ОФИСНА СГРАДА , находяща се в УПИ VІІ-506, кв. 86 по плана на 7м.р. / ул. “Габрово” № 7 /, гр. Варна. “Билдинг комерс ” ЕООД представлявано от Бистра Димитрова Димитрова, чрез пълномощник Милена Михайлова Вълчева
№195/28.05.2009г Телена ограда с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в ПИ -1842, по плана на м.„Прибой”, землище Галата, гр.Варна. Пенка Петкова Георгиева-Йорданова
№196/18.12.2009г “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХХІ-106, кв. 70, по ПП на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна “КОМАР ИНВЕСТМЪНТ” ООД представлявано от Даниел Николов Фучиджиев
№197/29.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-627, кв.5, по плана на кв.”Галата”, гр.Варна. Светлана Василева Левкова
№198/29.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-930, кв.60, по плана на 28м.р., ул.”Детелин войвода” №8, кв.Аспарухово, гр.Варна. Росица Дончева Митева
№199/29.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-524, кв.15, по плана на кв.”Виница”, гр.Варна. 1.Николина Иванова Колева 2.Радослава Иванова Колева
№200/29.05.2009г “Ремонт на покрив над таванско помещение № 6 в жилищна сграда”, находяща се в УПИ І-9, кв.721, по плана на 3-ти м.р./ул. “Славянска ” № 26/, гр.Варна Кирил Илиев Филипов
№201/29.05.2009г Вилна сграда, находяща се в УПИ V-264,265,266,270, кв.61, по плана на СО “Ваялар”, гр. Варна. 1.Валери Георгиев Василев и Даниела Росенова Василева 2.пълномощник Ивелина Станчева Михалева
№202/29.05.2009г ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ ІІ-“за жилищ. строителство”, кв. 15 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р., гр. Варна. - ІІ-ри етап /блокове Е, Ж, Н, О, П и Р с подземен паркинг и магазини/. “ЕПЪЛ ГАРДЪН” ЕАД представлявано от Стоян Любомиров Малкочев, чрез пълномощник Виктория Георгиева Георгиева
№203/29.05.2009г Остъкляване на два броя тераси към жилище № 5, находящо се в жилищна сграда на ул. “Константин Величков” № 55, ет. 2 - УПИ ХV­ІІІ - 10, кв. 558 по плана на 14м.р., гр. Варна. ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ и АННА ЯНКОВА КРЪСТЕВА
№204/01.06.2009г Надстрояване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІV-17, кв.12, по плана на кв.”Галата”, гр.Варна. Кирил Сидеров Георгиев
№205/01.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1052, кв. 64, по плана на СО “Ален мак”, гр. Варна. Веселка Христова Драганова
№206/01.06.2009г. Въздухоотвод на заведение за бърза закуска, находящо се в УПИ V­ - 13, кв. 13 по плана на 18м.р. /ул. “Любен Каравелов” № 23/, гр. Варна. ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА МАХЛЕЛИЕВА и СТОЯН АТАНАСОВ МАХЛЕЛИЕВ
№207/01.06.2009г. Промяна предназначение на “Ресторант “Мадара” в “БАНКОВ ОФИС”, находящ се в част от жилищна сграда - ПИ № 6, по плана на 7м.р., /ул. “Русе” № 59/, гр.Варна. “оазис” ЕООД, управлявано от Тинка Трифонова Христева. чрез пълномощник Росица Николаева Кирязова
№208/01.06.2009г. Магазин и дърводелска работилница,находящи се в УПИ VI-820,кв.62,по плана 7 м.р./ул.”Александър Дякович”№15 гр.Варна Недко Ангелов Калчев
№209/01.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-160, кв. 23, по плана на 24 м.р./ул. Никола Козлев” № 39/, гр.Варна 1.Жеко Иванов Дишев и Светлана Богославова Дишева 2.Иван Георгиев Иванов 3.Бранимир Георгиев Иванов пълномощник Дарин Иванов Йовков
№210/02.06.2009г преустройство с промяна предназначението на Магазин №8 в “Банков офис”, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в УПИ ІІ-1, кв.660, по плана на 6м.р., ул.”Чаталджа” №20, гр.Варна. „ФОРТЕРА” ЕАД представлявано от Фуат Гювен
№211/02.06.2009г Ремонт на покрива на тавански апартамент и складово помещение към него, с направа на капандури в същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ, кв.144, по плана на 7м.р., ул.”Александър Дякович” бл.26, вх.6, ет.5, гр.Варна. Веселинка Йорданова Агопян
№212/03.06.2009г. Промяна предназначение на “Жилищна сграда” в “МАГАЗИН за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ”, находяща се в ПИ – 1, кв. 387, по плана на 10м.р., /ул. “Кракра” № 28/, гр.Варна. 1.       Марин Станчев Алексиев 2. Александър Станчев Алексиев
№213/02.06.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-4068, по плана на м.”Боровец-север”, гр.Варна. 1.Илиян Атанасов Желязков 2.Латинка Стефанова Михайлова-Желязкова
№214/04.06.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-101, кв.1, по плана на 26м.р., бул.”Сливница” №169, гр.Варна. Биляна Стоянова Бочева
№215/04.06.2009г. Пристройка на вилна сграда, находяща се в ПИ № 2102, по плана на СО “Прибой”, землище “Галата”, гр. Варна. Йорданка Здравкова Мавродиева и Иван Николов Мавродиев
№216/04.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 675, по плана на СО “Ментеше”, гр.Варна Силвия Тодорова Тодорова и Тодор Георгиев Тодоров
№217/04.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 708, по плана на СО “Акчелар”, гр.Варна Петър Иванов Петров
№218/05.06.2009г Начално училище „Васил Левски”, находящо се в УПИ І-1086„за начално училище, кв.70, по плана на 28 м.р., гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№219/05.06.2009г. “МЕМОРИАЛНИ ПИЛОНИ за знамена, оформяне пространството около тях и екстериорно осветление”, находящ се в УПИ ХХІХ-610”за мемориални пилони”, кв. 6, ж.к. “Бриз-юг” по плана на гр. Варна Община Варна
№220/08.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-2598, кв.18, по плана на ж.к. “Бриз”, гр.Варна Янка Димитрова Попова и Тодор Борисов Попов
№221/08.06.2009г. Подпорни стени с височина до 2м и ажурна ограда с обща височина до 2.2м над средно прилежащия терен по северната и западна граници и ажурна ограда с плътна част до 0.60м и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен по източната и южна граници в УПИ VІІ-208, кв. 47 по плана на 21м.р., гр. Варна. “ЛАС ВЕГАС” ООД управлявано от Христо Апостолов Христов
№222/08.06.2009г. Промяна предназначение на “Апартамент № 1” на първи етаж на жилищна сграда, в “ОФИС”, находящ се ПИ № 132, по плана на 7-ми м.р. /ул. “Цар Симеон І” № 6, вх.А/, гр. Варна Васил Николов Лазаров и Елисавета Петрова Лазарова
№223/08.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2537, кв.160, по плана на СО “Боровец - юг”, гр. Варна. Петър Борисов Якович пълномощник Йорданка Иванова Проданова
№224/08.06.2009г. Пристройка към същ. сграда, в УПИ І, кв.143, 7м.р. „Финес-Мобил” ЕООД-Пламен Христов Панйотов
№225/09.06.2009г. Пристройка и надстройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-5, кв.729, по плана на 3-ти м.р. /ул. “Македония” № 25/, Община Варна. 1.“КОМАР ИНВЕСТМЪНТ” ООД с управител Даниел Николов Фучиджиев 2.Владимир Ангелов Маринов 3. Павел Ангелов Маринов 4. Милен Христов Петров и Дияна Иванова Петрова 5. Камен Миленов Горанов и Петя Георгиева Горанова
№226/09.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І – 865 ? 331, кв. 11 по плана на 21м.р. /ж.к. “Бриз”/, гр.Варна. ГЕОРГИ ТРАЯНОВ МИЛЕВ, чрез пълномощник Христина Андонова Христова
№227/09.06.2009г.
№228/11.06.2009г. Сграда за вилен отдих, находяща се в УПИ VІІ-1502, кв.3, по плана на м.”Долна трака”, гр.Варна. Виолета Петрова Андреева
№229/11.06.2009г. Производствена и складова база, находяща се в УПИ І-033010, масив 33, зона СОП 4.2, по плана на с.Тополи. І-ви етап – склад с офис; ІІ-ри етап – склад с офис; ІІІ-ти етап – производствен цех за дограма; ІV-ти етап – битово-административна сграда Наталия Белчева Жекова и Даниел Живков Жеков
№230/11.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 283 по ПНИ на СО «Ментеше», гр. Варна ВЕЛИЧКА РАДЕВА ВЪЛЧАНОВА и ВЪЛЧО ВЪЛЧАНОВ ВЪЛЧЕВ
№231/12.06.2009г. Промяна предназначение и преустройство на съществуващ „Стол №5 със санитерен блок към него,разположени в сутерена на сградата на ДКЦ IV”в „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ КЪМ МДОЗС” и пристройка на подземно помещение –бункер за линеен ускорител,нахождащи се в УПИ XVII”за болница”кв.682,2м.р./бул.”Цар Освободител”№100/,гр.Варна „МДОЗС д-р М.Марков”ЕООД,представлявано от Господин Радков Игнатов Пълномощник Иван Марков Петров
№232/12.06.2009г. “СЪДЕБНА ПАЛАТА–гр. ВАРНА”, находяща се в УПИ ІІ-1 “за съдебна палата”, кв. 391, по плана на 10 м.р., гр.Варна МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО чрез инж. Венера Йорданова Георгиева
№233/15.06.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ ХІ – 23, кв. 310а по плана на 9м.р. /ул. “Хан Маламир” № 24/, гр.Варна. 1.Стоянка Радева Михайлова 2. Илко Атанасов Михайлов двамата чрез пълномощник Милен Митев Митев 3. “МИЛИНВЕСТ” ЕООД преидставлявано от Милен Митев Митев
№234/15.06.2009г. Вилна Сграда,находяща се в ПИ-6837, кв.10 по плана на СО”Траката, гр.Варна Костадин Иванов Левков
№235/16.06.2009г. Еднофамилни жилищни сгради, находящи се в ПИ № 3015, кв.9, по ПНИ на СО “Акчелар”, гр. Варна І-ви етап – сграда 1 ІІ-ри етап – склад 2 Радослава Николова Наумова
№236/17.06.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ VІІ – 7, кв. 469а по плана на 10м.р. /ул. “Радецки ” № 54/, гр.Варна 1. Тодор Проданов Георгиев и Деница Петкова Бодурова – Георгиева чрез пълномощник Иван Маринов 2.  Богдана Маринова Апостолова, чрез пълномощник Иван Маринов Апостолов 3. ИВАН МАРИНОВ АПОСТОЛОВ
№237/18.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-635, кв.7, по плана на с. Казашко, Община Варна. Владимир Карнеев Илиев
№238/18.06.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Апартамент № 3” в “МАГАЗИН за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ”, находящ се на първи етаж от жилищна сграда –УПИ ІІ-1 кв. 392, по плана на 10м.р., /ул. “Никола Кънев” № 11, вх.Б/, гр.Варна. 1.Юлия Савова Минчева Пенка Савова Мирчева и двете чрез пълномощник Милена Любомирова Ненова
№239/19.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4187, по плана на СО “Боровец - юг”, гр.Варна Красимир Калчев Киров
№240/19.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4572. по плана на СО “Боровец - юг”, гр.Варна. ИВАН ДЕЛЯНОВ ДРУМЕВ
№241/19.06.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-686?6887, кв. 137 по плана на СО “Траката”, гр. Варна. Йовчо Янков Йовчев
№242/19.06.2009г. Ваканционни сгради “А”, “В” и “С” /етапно строителство/, находящи се в ПИ № 1536, кв. 18, по плана на СО “Манастирски рид”, гр. Варна. І-ви етап : сграда “А” ІІ-ри етап: сграда “В” и сграда “С” “ЯВОР” АД представлявано от Мирослав Иванов Манолов
№243/19.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХ-639, кв. 1 по плана на кв. Виница, гр.Варна 1.Здравка Атанасова Шибилева чрез пълномощник Николай Радев Николов 2. “ПН Инвест 08” ООД представлявано от Николай Радев Николов
№244/19.06.2009г. Гараж, находящ се в ПИ № 1112. кв.2 по плана на СО “Боровец - юг”, землище “Галата, гр.Варна. Емилиян пламенов панайотов
№245/22.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІ-311, кв. 24, по плана на СО “Сотира”, гр. Варна. ДОНКА ПЕТРОВА КОЦЕВА чрез пълномощник Иван Петров Коцев
№246/22.06.2009г. Две жилищни сгради, находящи се в ПИ № 568 ? №21, по плана на СО “Акчелар”, гр.Варна 1.Николай Николаев Николов, чрез законния си представител Татяна Стаматова Николова 2. Стамат Илиев Стаматов, чрез законния си представител Ася Стоянова Стаматова
№247/23.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1283, кв. 65 по плана на СО „Прибой”, землище “Галата”, гр.Варна. ИВАЙЛО ПЕТРОВ БОЖИДАРОВ, чрез пълномощник Деана Живкова
№248/25.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2605, по плана на СО “Ракитника”, гр.Варна Долорес Василева Кодър
№249/29.06.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в ПИ № 150. по плана на СО “Зеленика”, гр.Варна. 1.Бистра Минчева Стефанова 2. Румяна Минчева Стефанова чрез пълномощник Бистра Минчева Стефанова
№250/29.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3736. кв. 8 по плана на СО “Зеленика”, гр.Варна. АНГЕЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ, чрез пълномощник Златка Манева Семерджиева
№251/29.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 404, по плана на СО “Добрева чешма”, землище Виница, гр.Варна Анита Трифонова Димитрова и Димитър Иванов Димитров
№252/29.06.2009г. Сграда за курортен туризъм, находяща се в УПИ ХVІІ-3445, кв. 60, по плана на Вилна зона «Траката», гр.Варна КАРИТРЕЙД” ООД представлявано от Милан Янчев Калчев
№253/29.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1098, кв. 24, по плана на СО “Боровец-юг”, гр.Варна Иванка Атанасова Петрова
№254/29.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-986, кв.75, по плана на 28м.р., гр.Варна. Абиб Азис Исмаил
№255/30.06.2009г. „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ I-494,кв. 26, по плана СО”Пчелина”,гр.Варна Недялка Войнова Кожухарова
№256/30.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-708, кв. 58 по ПП на ПРЗ на кв. „Свети Никола”, гр.Варна. МЛАДЕН КОСТОВ МАКЕДОНСКИ пълномощник Илия Асенов Йорданов
№257/30.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-712, кв. 9 по ПП на ПРЗ на кв. „Свети Никола”, гр.Варна. НАЗИК АРШАК КИРКОРОВА, чрез пълномощник Илиана Колева Христова
№258/30.06.2009г. Вертикални хидравлични платформи за хора с увреждания в подлез пред „Икономически университет”, гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№259/30.06.2009г. Вертикални хидравлични платформи за хора с увреждания в подлез до спирка „Акациите”, гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№260/01.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1458 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна. ГАЛИНА ИВАНОВА войнска, чрез пълномощник Марин Асенов Любомиров
№261/02.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV - 367, кв. 9 по плана на село Звездица, Община Варна. ТЕОДОРА СТАНЕВА ИВАНОВА, чрез пълномощник Мариана Христова Чакърова
№262/02.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 412 по плана на м-ст “Зеленика”, землище “Галата, гр.Варна. ЯСЕН ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ , чрез пълномощник Антония Пламенова Митева
№263/02.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 397 по плана на СО “Сълзица”, гр. Варна. МАРИНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВКОВА
№264/03.07.2009г. Вилна сграда ,находяща се в ПИ № 173 ,кад.район 502, по плана на СО „Орехчето” землище с. Звездица ,гр.Варна Стефан Милков Янев чрез пълномощник Златина Стоева Добруджелиева
№265/03.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1875, по плана на СО “Боровец - север”, гр.Варна 1.Неделчо Георгиев Стоянов 2.Здравка Михайлова Стоянова
№266/03.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 818, кв. 10, по плана на м-ст “Боровец - север”, гр.Варна Николай Христов Николов
№267/03.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 848, по плана на СО “Сълзица”, гр.Варна Стефан Николаев Петров
№268/06.07.2009г. Пристройка и надстройка на вилна сграда, находяща се в УПИ VІ-2379, кв.22, по плана на СО ”Св.Никола”, гр.Варна. Красимир Стефанов Енчев
№269/08.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 734, по плана на СО “Сълзица”, гр.Варна Илина Росенова Николаева
№270/08.07.2009г. Ваканционна сграда ,находяща се в ПИ № 3046, кв. 11, по плана на СО”Ален мак”,гр.Варна Валентин Добрев Вълчев
№271/09.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-335, по плана на СО ”Зеленика”, гр.Варна. Айредин Ремзиев Шукриев
№272/09.07.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 58, кв.5, по ПНИ на СО “Добрева чешма”, гр. Варна Георги Христов Балабанов
№273/09.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1264, по ПНИ на СО “Перчемлията”, гр.Варна Павлинка Атанасова Георгиева
№274/09.07.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ ІV-3405, кв. 3 в Жилищна група западно от Болничен комплекс, гр. Варна 1.Веселина Антонова Вълчева 2.”ЕВРОСЕРВИЗ АС” ООД, с управител Антон Христов Апостолов
№275/09.07.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 813, кв.60, , по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна Светлозар Светославов Йорданов
№276/09.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1613, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна. 1.Димитър Димитров Димитров 2.Йорданка Колева Тонева
№277/10.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1555, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна. Павел Иванов Бораджиев
№278/14.07.2009г. Стопанска постройка-склад, находяща се в УПИ VІІ-10, кв.19, по плана на 18м.р., ул.”Ив.Богоров” №12, гр.Варна. 1.„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД представлявано от Пламен Антонов Калайджиев 2.Пламен Антонов Калайджиев 3.Розка Петкова Калайджиева
№279/14.07.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 1598, по плана СО “Ментеше”, р-н “Вл. Варненчик”, гр.Варна Николай Петров Атанасов и Галя Димитрова Атанасова
№280/20.07.2009г. жилищна сграда с офиси, находяща се в УПИ V-312, кв.227, по плана на 12м.р., ул.”Средна гора” №42, гр.Варна. 1.Благой Цеков Благоев и Желязка Русева Благоева 2.Колю Стоянов Колев 3.Стоян Колев Стоянов 4.Генка Колева Пеева и Петър Любенов Пеев 5.Ивайла Славейкова Иванова 6.Даниела Славейкова Иванова 7.„Билд Инвест Инкорпорейт” ЕООД представлявано от Мариян Радев Минев
№281/20.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №4633, кв.404, СО „Боровец-юг”. Мартин Иванов Лупов
№282/20.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-660, по плана на СО „Ментеше”, гр.Варна. Илиян Сашев Кафалиев
№283/20.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-291, кв.16, с.Звездица. Костадинка Христова Георгиева
№284/20.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-369, кв. 29а по плана на кв. Виница, гр.Варна “България Инвест” ООД представлявано от Станимир Тодоров Тодоров
№285/20.07.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 679, по плана на СО “Ракитник”, землище “Галата”, гр. Варна Величка Иванова Иванова
№286/20.07.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХV-2179, по плана на м. “Вилите”, гр. Варна Стоян Ангелов Дюлгеров
№287/20.07.2009г. Жилищна сграда ,находяща се в УПИ -180а,кв. 16, по плана ж.к.”Възраждане”,IV-ти м.р. ,гр Варна Венелин Панайотова Генова с пълномощник Николай Атанасов Николов
№288/21.07.2009г. Пристройка и надстройка на вилна сграда, находяща се в ПИ 1392, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна. Йонка Николова Василева
№289/21.07.2009г. Йилищни сгради къща „А” и къща„Б”,находящи се в ПИ № 1596, по плана на СО”Ментеше”,гр Варна Венцислав Богомилов Димитров и Георги Богомилов Димитров
№290/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-3073, кв.45, по плана на КК „Чайка”, гр.Варна. Делян Венелинов Жечев
№291/22.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 3300, кв. 14, по плана на СО “Ален мак”, гр.Варна “ТОМИЧ 2008” ЕООД, с управител Виктор Витальевич Бакуревич
№292/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-447, кв. 1, по плана на СО “Кочмар”, гр.Варна Мирослав Йонков Иванов
№293/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-1943, кв. 104, по плана 28 м.р. /ул.”Мара Гидик” № 48/, гр.Варна 1.Антон Желязков Андонов 2.Евгения Желязкова Уиддоус 3.Тодор Маринов Николов 4. Иванка Тодорова Русева 5. “БУЛПРОПЪРТИС” ООД, с управител Мирослав Иванов Павлов 6. всички чрез пълномощник Мирослав Иванов Павлов
№294/22.07.2009г. Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в ПИ № 209, по плана на СО “Зеленика”, землище “Галата”, гр. Варна. 1.Жеко Йорданов Марков 2 Ваня Йорданова Иванова
№295/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 673, кв.15, по плана на СО ”Акчелар”, гр.Варна. Фахредин Омар Исмаил
№296/23.07.2009г. Жилищна сграда, пристройка и надстройка на съществуваща сграда, находяща се в ПИ 319, по плана на СО ”Сълзица”, гр.Варна. 1.Дончо Амеров Амеров 2.Живка Манолова Амерова
№297/23.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1900, по плана на СО „Добрева чешма”, гр.Варна. Георги Панайотов Панайотов
№298/24.07.2009г. Вътрешно преустройство на /първи/ партерен етаж с търговско предназначение с обособяване на два магазина в сграда за обществено обслужване, находяща се в УПИ ІІІ-168- ”общ.обсл.”, кв.406, по плана на 4 м.р. /бул. “Мария Луиза” № 21/, гр. Варна “ТРОЯ” ООД, представлявано от Цветимира Генкова Пекова чрез пълномощник Антраник Хаик Джезаирлян
№299/24.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 763, кв. 194, по ПНИ на СО „Горна Трака”, гр. Варна Слави Недялков Киряков Чрез пълномощника си Петър Митков Петров
№300/27.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХІ-1473, кв.21а, по плана на ”Вилна зона”, гр.Варна. Бою Танев Боев
№301/27.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-860, по плана на СО „Добрева чешма”, гр.Варна. Красимир Тодоров Вълчев
№302/27.07.2009г. Жилищна сграда с гаражи, офис и подземен паркинг”, находяща се в УПИ VІІ-819, кв. 102, по плана на 28-ми м.р. /ул. „Мара Гидик” № 54/, гр.Варна 1.Росица Иванова Атанасова и Цаню Недев Атанасов 2. „К и К СТРОЙ” ЕООД, с управител Красен Ганчев Кръстев
№303/27.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1264, по плана на СО „Ментеше”, гр.Варна. Галин Атанасов Терзиев
№304/28.07.2009г. Две жилищни сгради – тип “А” и тип “Б”, находящи се в ПИ № 3146, кв. 15, по плана на ж.к. “Бриз”, гр.Варна Янкулова Андонова Георги Иванов Андонов действащ чрез пълномощника си Гергана Янкулова Андонова Рени Милетиева Логофетова и Ангел Иванов Логофетов чрез пълномощника си Рени Милетиева Логофетова
№305/28.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-2678, кв.4, по плана на м-ст”Вилите”, р-н „Аспарухово”, гр.Варна. 1.Веселин Бойчев Василев 2.Анелия Бориславова Василева
№306/28.07.2009г. Жилищна сграда със стопанска част, находяща се в УПИ ІІ-2, кв.2, по плана на 16м.р.-север, гр.Варна. 1.Костадин Георгиев 2.Стоян Валентинов Чизмеджиев
№307/29.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 67(1480), кв. 178, по плана на СО „Траката”, гр. Варна 1.Деян Росенов Симов 2. Галя Семова Вълева и двамата чрез пълномощник Елисавета Борисова Танева
№308/29.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 867, по ПНИ на м-ст „Под село”, землище Звездица, гр. Варна Иванко Стоянов Банов
№309/29.07.2009г. Мултифункционален комплекс, находящ се в УПИ ХV-230004, кв.2, м. «Боклук Тарла», р-н «Вл. Варненчик», гр. Варна “ВИКТОРИЯ 74” ЕООД, с управител Тигран Микаелян
№310/30.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ -196, по плана на СО ”Траката”, гр.Варна. Светлана Йорданова Лийч
№311/30.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІV -144 - ”за жилищно строителство”, кв. 12, по плана на кк „Чайка”, гр. Варна „БОРД” ООД, с управител Даниел Петков Славов
№312/31.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1992, кв. 37 по плана на СО „Прибой”, землище “Галата”, гр.Варна. ПЕТЬО ДОЙЧЕВ ПЕТКОВ
№313/31.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-356, кв.1083, по плана на 26м.р., ул.”Кестен” №21, гр.Варна. 1.”ЖСК-Кестен 21” ЕООД представлявано от Христо Димитров Иванов 2.”СТИВЕКС-Варна” ЕООД представлявано от Христо Василев Манев 3.Кристияна Тодорова Янкова
№314/31.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ № XL-591, кв.33, по плана на кв. „Галата”, гр. Варна Хриска Христова Петрова
№315/05.08.2009г. Стопанска постройка, находяща се в ПИ № 285 по плана на м-ст “Зеленика”, гр.Варна. РУСЕНА ВАСИЛЕВА ИЛКОВА
№316/05.08.2009г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ - 590, кв. 4 по плана на кв. Виница, гр. Варна 1.Янко Златев Димитров 2.Мария Янкова Няголова 3.Красимира Янкова Няголова всички чрез пълномощник Диян Бенев Атанасов 4.“ДИ-БИ-АЙ” ЕООД представлявано от Диян Бенев Атанасов
№317/05.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІХ - 441,434а, кв. 10 по плана на кв. Виница, гр. Варна. 1.АВТО ЕЛИТ ГРУП” ЕООД представлявано от Петър Иванов Иванов, чрез пълномощник Светла Димова Марчева 2.Дойчо Лефтеров Дойчев и Росица Тодорова Дойчева чрез пълномощник Красимира Дойчева Георгиева
№318/05.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 403 , по плана на СО „Балъм дере”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна. Милен кръстев михалев и СТЕФКА КОСТОВА МИХАЛЕВА
№319/07.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 403 , по плана на СО „Балъм дере”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна. Милен кръстев михалев и СТЕФКА КОСТОВА МИХАЛЕВА
№320/10.08.2009г. Ваканционна сграда, находяща се в ПИ -73, кв.178, по плана на СО ”Ваялар”, гр.Варна. „Премиер Шипинг Сървисис” ЕООД представлявано от Валентин Борисов Банев
№321/12.08.2009г. Вилна сграда , находяща се в ПИ 2210, кв. 20 ,по плана на СО”Прибой”,гр.Варна Еленка Богданова Николова чрез пълномощник Евгений Стойнов Перинов
№322/13.08.2009г. Пристройка към съществуваща сграда, находяща се в ПИ-510, по плана на СО „Планова”, гр.Варна. Йовчо Андреев Манолов и Величка Иванова Манолова
№323/13.08.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-65, кв.7, по плана на 16м.р.-север, ул.”Усмивка” №19, гр.Варна. Калина Кондова Неделчева
№324/14.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХV-1184, кв.75, по плана на СО ”Ален мак”, гр.Варна. Георги Неделчев Атанасов и Весела Иванова Атанасова
№325/17.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-55Б?901, по плана на СО „Руски окопи”, гр.Варна. Силвия Илиева Теодосиева
№326/17.08.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-915, кв.25, СО „Пчелина” гр.Варна. 1.Драгомир Петков Илиев 2.Надежда Димитрова Новакова-Илиева
№327/19.08.2009г. Складова база и офиси, находящи се в УПИ ХVІ-525”за произв. админ. и търг. дейности”, кв.2, по плана на 26м.р., гр.Варна. „ОДЕСОС КОЛОР” ООД представлявано от Иван Стефанов Германов
№328/19.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1287 ? 4027, по плана на СО “Боровец -север”, гр.Варна. Галина Дончева Иванова и Иван Радичков Иванов
№329/19.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1031, кв. 185 по плана на СО “Горна Трака”, гр. Варна. БИСТРА ПЕТРОВА БОЙЧЕВА и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ, чрез пълномощник Никола Евгениев Витанов
№330/21.08.2009г. промяна предназначението на Магазин №1 в “Аптека за готови лекарствени продукти”, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХV-1373, кв.4Б, по плана на 23м.р., ул.”Лоза” №16, гр.Варна. „ГАЛЕН 2000” ЕООД представлявано от Стойко Петков Стойков
№331/21.08.2009г. ТЪРГОВСКО – РЕМОНТЕН АВТОМОБИЛЕН КОМПЛЕКС – СИТИ АВТОЦЕНТЪР, находящ се в УПИ ХV-41038”за производствена, складова и търговска дейност”, кв. 30 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”СЛОВЕНИАН ТРЕЙД АНД ЕНТЕРПРАЙЗ ПРОДЖЕКТ” ООД управлявано от Веселин Атанасов Бойчев пълномощник Надежда Живкова Иванова
№332/24.08.2009г. Офис сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-508, кв.86, по плана на 7м.р., ул.”София” №6, гр.Варна. „МАТИКО-2000” ООД представлявано от Стефан Владимиров Караиванов
№333/24.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2068, кв. 71 по плана на СО „Прибой”, землище “Галата”, гр.Варна. ИВАН ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ, чрез пълномощник ЕТ “Мартини-М-Радослава ДИмитрова” представлявано от Радослава Димитрова Яламова
№334/26.08.2009г. Курортна сграда, находяща се в УПИ ХІ-42, кв.66, по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна. 1.”ВИЖЕН” АД представлявано от Господин Илиев Стоянов 2.Людмила Николова Спасова
№335/26.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - 2500, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна. МАЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА, чрез пълномощник Йорданка Иванова Проданова
№336/26.08.2009г. Вилна сграда с лятна кухня, находяща се в ПИ № 1621, кв. 5 по плана на СО „Прибой”, гр. Варна. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ пълномощник Надежда Александрова Кръстева
№337/27.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ІІ-2191, кв.4, по плана на м-ст ”Вилите”, гр.Варна. 1.Леонтина Величкова Попова 2.Станка Иванова Йорданова
№338/27.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-106, кв.9, по плана на СО ”Сотира”, гр.Варна. „КАТРИН” ЕООД представлявано от Ханс Йорген Олесен
№339/27.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-2350, по плана на СО ”Ракитника”, землище Галата, гр.Варна. Пламен Георгиев Солаков
№340/27.08.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-576, кв.26, СО „Пчелина”, гр.Варна. Станимир Савов Ефтимов
№341/27.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-985, кв.200, по плана на СО ”Горна трака”, гр.Варна. 1.Валентина Василева Илиева 2.Бисер Василев Несторов
№342/28.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-1, кв.30, по плана на кв.Галата, ул.”Крайбрежна” №10, гр.Варна. 1.Ангел Боянов Русев и Димитричка Петрова Русева 2.”КОВАЧЕВ” ЕООД представлявано от Димитър Веселинов Ковачев
№343/31.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 937. по плана на СО “Боровец -север”, землище кв. Галата, гр. Варна. МАРИНОВ ИЛИЕВ и НЕЛИ ЯНЧЕВА НЕДЕВА - ИЛИЕВА, чрез пълномощник Недялка Стоева Чифликчиева
№344/31.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2432, по плана на местност “Ракитника”, гр.Варна. ”ИНТЕРНО ДОМЕСТИК” ООД управлявано от Венелин Сотиров Панайотов
№345/31.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1264, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна. „ДВ-ИНВЕСТ” ЕООД представлявано от Драга Валериева Велкова
№346/31.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ – 726, кв. 53 по плана на 25 м.р. /ул. “Люляк” № 33А/, гр. Варна. 1.Желязко Георгиев Иванов и Георги Желязков Иванов, всички чрез пълномощник ”Лукс строй 2006” ООД представлявано от Сергей Петракиев Кръстев 2. ”Лукс строй 2006” ООД представлявано от Сергей Петракиев Кръстев
№347/31.08.2009г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ ІІ-“за жилищ. строителство”, кв. 15 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р., гр. Варна. - ІІІ-ри етап /блокове З, И, К, Л и М с подземен паркинг и магазини/. “ЕПЪЛ ГАРДЪН” ЕАД представлявано от Стоян Любомиров Малкочев, чрез пълномощник Виктория Георгиева Георгиева
№348/01.09.2009г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ VІІІ-5, кв.718, по плана на 3м.р., ул.”Ст. Караджа” №30, гр.Варна. „БОРД” ООД представлявано от Емил Здравков Петров
№349/01.09.2009г. Сграда с обслужващо предназначение, находяща се в ПИ № 6052, по плана на СО “Траката”, гр. Варна. МИРОСЛАВ БЕЛИНОВ АПОСТОЛОВ
№350/02.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в ПИ-392, кв.168, по плана на СО „Траката”, гр.Варна. Румен Златев Атанасов
№351/02.09.2009г. Промяна предназначение на “Административна сграда” в “ДЕТСКА ГРАДИНА”, находяща се в УПИ – 1772”за фирма „СИМ”, кв. 6, по плана на ЗПЗ - Север /ул. “Никола Симов” № 4/, гр. Варна. “СИМ 50” ЕООД, управлявано от Красимир Милчев Симов, пълномощник Митко Иванов Симов
№352/02.09.2009г. Цех за производство на метални конструкции, находящ се в УПИ ХLІІ-16”за производствено складова дейност”, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр.Варна. „МОНТАЖИ-ВАРНА” АД представлявано от Георги Николов Хекимов
№353/03.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХV – 520, кв.25 по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна. ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА
№354/09.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV - 835, кв. 37 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна. 1.       Лилия Александрова Братоева 2.   Светлана Светланова Братоева 3.       “ЗЕВС” ООД представлявано от Ангел Петров Димитров и Иван Крумов Крумов всички чрез пълномощник Марияна Николова Крумова
№355/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - № 11, кв. 19 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна. ДРАГОМИР АНГЕЛОВ ДИМОВ чрез пълномощник Керанка Ганчева Димова
№356/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 6895, кв.125 по ПНИ на СО “Траката”, гр. Варна. ИВАН ДИМИТРОВ ДИМОВ
№357/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 3766, кв. 163, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна. СВЕТЛОЗАР ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ и ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ, чрез пълномощник Надежда Александрова Кръстева
№358/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2611, кв. 163, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна. АНГЕЛИНА ВИТАНОВА ГОСПОДИНОВА, чрез пълномощник Надежда Александрова Кръстева
№359/10.09.2009г. „Жилищна сграда, магазин с работилница и гараж”, находящи се в УПИ IV - 663, кв. 42 ? 598 по плана на ЖК „ Вл. Варненчик” I-ви микрорайон, гр. Варна. ГАЛИН СТОЯНОВ БАНКОВ
№360/10.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-2363, по плана на СО „Бялата чешма и дъбравата”, гр.Варна. Иван Илиев Желев и Юлия Иванова Желева
№361/10.09.2009г. Складово-търговска база-реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване, в УПИ ХVІ-1377?725, кв.18, ЗПЗ „Андреа” ООД- Владислав Георгиев Шиндов
№362/10.09.2009г. преустройство на финансов център „Чаталджа” на „Банка ДСК” ЕАД, находящ се в кв.666, по плана на 2 м.р., ул.”Чаталджа” №35, гр.Варна. „БАНКА ДСК” ЕАД представлявано от Любомир Митев Желязков и Доротея Николаева Николова
№363/10.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1338, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна. Митко Димов Атанасов и Велизара Миткова Атанасова
№364/10.09.2009г. Производствена и складова сграда, находящи се в УПИ VІІ-1080, по плана на ЗПЗ, гр.Варна. „ПЛАНЕКС АЛУПЛАСТ” ООД представлявано от Драгомир Йорданов Димитров
№365/10.09.2009г. Еднофамилна жилищна сграда – I-ви етап, находяща се в УПИ XVIII - 282, кв. 21 по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна. ИСКРА МИРОСЛАВОВА КОЛЕВА И СТАНИСЛАВА МИРОСЛАВОВА КОЛЕВА
№366/15.09.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ Х - 10, кв. 700 по плана на 2м.р. /ул. “Ген. Столипин” № 6/, гр.Варна. 1.Христо Стефанов Младенов 2.Мариана Стефанова Младенова – Нанкова и всички чрез пълномощник “Гранд Билд”ЕООД, управлявано от Георги Желев Иванов 3. “Гранд Билд” ЕООД управлявано от Георги Желев Иванов
№367/15.09.2009г. « Супермаркет ЛИДЛ », находящ се в УПИ ІІІ»за обществено застрояване», кв. 7 по плана на ж.к.«Възраж-дане» ІІм.р. , гр. Варна. “ ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД представлявано от Милена Емилова Драгийска – Цойнер– управител и Камен Цочев Куманов- прокурист
№368/16.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в ПИ-3250, кв.62, по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна. Левент Ризов Ризов
№369/18.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3098, кв. 30 по плана на ж.к.„Изгрев”, гр. Варна. Стилиян василев комаровски, чрез пълномощник Васил Стефанов Комаровски
№370/23.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ – 2254,2594, кв. 32 по плана на ж.к. “Бриз”, гр. Варна. 1.Любомир Кръстев Друмев 2.Румяна Йовчева Друмева двамата чрез пълномощник „Дамян Йорданов” ЕООД представлявано от Дамян Жеков 3. „Дамян Йорданов” ЕООД представлявано от Дамян Жеков ЙордановЙорданов
№371/25.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-685, кв.79, по плана на СО „Ваялар”, гр.Варна. Звездалина Георгиева Костова
№372/25.09.2009г. “Двуфамилна вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1842, кв. 129 по ПНИ на СО „Траката”, гр. Варна 1.Христо Монев Монев 2. Ивелин Христов Монев чрез пълномощника си Христо Монев Монев
№373/25.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-894, кв.21, по плана на СО „Пчелина” гр.Варна. Красимир Иванов Градинаров
№374/25.09.2009г. „Жилищна сграда ”, находящ се в УПИ VII - 743, кв. 38 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна. ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА
№375/25.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ – 2254,2594, кв. 32 по плана на ж.к. “Бриз”, гр. Варна. 1.Любомир Кръстев Друмев 2.Румяна Йовчева Друмева двамата чрез пълномощник „Дамян Йорданов” ЕООД представлявано от Дамян Жеков 3. „Дамян Йорданов” ЕООД представлявано от Дамян Жеков ЙордановЙорданов
№376/25.09.2009г. Етапно изграждане на жилищна сграда, находяща се в ПИ 1864, кв. 152 по плана на ж.к.„Изгрев”, гр. Варна: І-ви етап. Тодорка Иванова Тодорова и Тодор Иванов Тодоров, чрез пълномощник Ангелина Николова Делкова - Аврамова
№377/25.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1830, кв.42 по плана на СО “Манастирски рид”, гр. Варна ЕЛЕНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
№378/25.09.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, в ПИ-861, СО „Сълзица”, гр.Варна Веселин Тодоров Пенев и Нина Величкова Стоянова
№379/28.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-893, кв.21, по плана на СО „Пчелина” гр.Варна. Красимир Иванов Градинаров
№380/28.09.2009г. Промяна предназначение на част от жилище, находящо се на избен /сутеренен/ етаж в жилищна сграда, в “МАГАЗИН”, находящ се УПИ ІХ-2, кв.332, 9-ти м.р., /ул.” Д-р Пискюлиев” № 86/, гр. Варна Стоян Георгиев Калчев чрез пълномощник Красимира Манева Караматева-Петрова
№381/29.09.2009г. „Еднофамилна жилищна сграда”, находящ се в УПИ III – 33, кв. 15 по РП на В.З „ Лазур”, гр. Варна. „КУПЪР ЕНТЕРПРАЙС” ЕООД представлявано от управител Дидие Купър
№382/29.09.2009г. Основен ремонт на същ. офис сграда със смяна на покривна конструкция, находяща се в УПИ ХІІІ-808, кв.98, по плана на 7м.р., ул.”Цариброд” №29, гр.Варна. 1.Кирил Николаев Китински и Иван Николаев Китински, 2.Добрин Ганчев Колев, 3.”ФУУД Проджект Драйв” ЕООД представлявано от Миряна Георгиева Филипова и „ЛИЛО” ЕООД представлявано от Добрин Ганчев Колев
№383/29.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ - 3, кв. 388-А по плана на 10м.р. /ул. “Тодор Шишков” № 4/, гр.Варна. 1.       Йорданка Петрова Янчева 2. Митко Петров Янчев 3. Донка Петрова Радева 4. Димитричка Илиева Николова 5. Виктория Веселинова Маринова 6. Тодор Веселинов Илиев 7. Ирина Стойкова Димова 8. Николай Йорданов Стоев 9. Виктор Иванов Стоев 10. Румяна Иванова Иванова всички чрез пълномощник “Стилстрой - Варна” ООД, управлявано от Станимир Ангелов Попов 11., “Стилстрой - Варна” ООД, управлявано от Станимир Ангелов Попов
№384/30.09.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ-4183, по плана на СО ”Горна трака”, гр.Варна. Мария Димитрова Стоянова и Николай Георгиев Стоянов
№385/30.09.2009г. Атракционно – развлекателно заведение /надстрояване и реконструкция/, находящо се в УПИ ІІ - 265”за развлекателен комплекс”, кв. 47 по плана на к.к. «Зл. пясъци», гр. Варна. “ВАНГАРДИ” ООД представлявано от Илко Колев Запрянов
№386/29.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV - 6, кв. 697 по плана на 2 м.р. /ул. „Генерал Цимерман” № 19, гр. Варна. 1.Веселин Павлов Павлов 2.Антоанета Димитрова Дисова 3. Мирослав Илиев Десов 4. „ДИЛОВ ИНВЕСТ” ЕООД представлявано от Веселин Тодоров Дилов
№387/01.10.2009г. “Пристройка и надстройка на жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХVІІІ-1407, кв. 66, по плана на 27 м.р. /ул. Атанас Калчев” № 4/, гр.Варна Живко Валентинов Василев и Йоанна Валентинова Василева, чрез пълномощник Живко Валентинов Василев
№388/01.10.2009г. Гараж и склад, находящи се в ПИ №47, кв.7, по плана на СО „Боровец-юг”. Жанета Дженкова Милевска
№389/01.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-1569?272, кв.137, по плана на 29м.р., ул.”Морава” №8, кв.Аспарухово, гр.Варна. 1.Васил Николаев Първанов 2.Таня Николаева Николова
№390/01.10.2009г. Жилищни сгради, находящи се в ПИ-1485, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна. Андон Петков Райков
№391/01.10.2009г. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /Супермаркет/ „Пени маркет” , находящ се в ПИ 10135.4019.61„за търгговски обект”, местност „Терасите” по КК на адм. район «Вл. Варненчик», гр. Варна. “РИЛА ПРОЕКТ” ЕООД представлявано от Васил Фечко - управител преупълномощен Даниела Пенчева Тотева
№392/01.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ - 800, кв. 35 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна. СТЕФАН ТОДОРОВ КАРАГЕОРГИЕВ и ПЕПА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА, чрез пълномощник Дарина Василева Желязкова
№393/01.10.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 721, по плана на СО „Планова”, гр. Варна Иван Русев Абаджиев
№394/02.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 3783, кв. 1 по плана на СО „ Зеленика”, гр. Варна. МИЛКО ДЯНКОВ ТОДОРОВ и ПЕНКА САВОВА ТОДОРОВА
№395/05.10.2009г. „Вилна сграда ”, находящ се в УПИ II – 829, кв. 41 по плана на КК „Чайка”, гр. Варна „ОЛЕГАТА” ЕООД , представлявано от управител ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЛИНИН
№396/06.10.2009г. “Пристройка и надстройка на вилна сграда”, находяща се в ПИ № 59, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна Виолета Костадинова Китова и Димчо Георгиев Китов чрез пълномощник Мариана Христова Чакърова
№397/08.10.2009г. Жилищна сграда – вход „Б”, находяща се в УПИ ХІ-13,14,15, кв.302а, 9м.р., ул.”Ивайло” №33,35,37, гр.Варна. Ирма Савова Лефтерова
№398/08.10.2009г. “Ремонт и преустройство на покривна конструкция на таванска стая в жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 7, кв. 725, по плана на 3-ти м.р., /ул. “Македония” №13/, гр.Варна Анна - Мари Граматикова – Линдберг чрез пълномощник Александър Иванов Михайлов
№399/08.10.2009г. ХИПЕРМАРКЕТ КАУФЛАНД-ВАРНА 2, находящ се в УПИ ХХІІ-566, кв.27, по плана на 26м.р., гр.Варна. КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД представлявано от Димитър Иванов Спасов
№400/09.10.2009г. „Жилищна сграда и автосервиз без тенекеджийски и бояджийски услуги”, находящ се в УПИ XVI - 111, кв. 4 по плана на СО „ Пчелина”, Район „Младост”, гр. Варна. ПАВЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
№401/12.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 1409 по плана на СО „ Планова”, Район „Младост”, гр. Варна. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИЛЕВ
№402/12.10.2009г. Складова сграда, находяща се в УПИ Х - 172, кв. 11 по плана на СО „Пчелина”, гр. Варна. “ЛОТОС 2007” ООД представлявано от Марио Божидаров Минчев
№403/13.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3659, по плана на м. „Зеленика”, землище „Галата”, гр. Варна Кремена Калчева Иванова
№404/13.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-499, кв.159, по плана на СО „Ваялар”, гр.Варна. Андрея Николов Андреев и Светла Димитрова Андреева
№405/12.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 420 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна. КОЛЬО ДОБРЕВ АЛЕКСАНДРОВ
№406/14.10.2009г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІV-142, кв.190, по плана на 12м.р., ул.”Мануш войвода” №11, гр.Варна. „ЕЛЕМЕНТ 9” ООД представлявано от Атанас Иванов Апостолов
№407/15.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3603, кв.168, по плана на КП „Траката”, гр.Варна. Тодор Станев Тодоров
№408/16.10.2009г. Жилищни сгради, находящи се в ПИ-1267, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна. Йорданка Георгиева Дженева
№409/19.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ II-3, кв. 69 по плана на 8м.р., ул. „Цар Иван Шишман” № 7, Район „Одесос”, гр. Варна. ЖИВКО ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ и ЙОАННА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
№410/19.10.2009г. Жилищен комплекс - сгради 5, 6, 7 и 8, находящ се в УПИ ХLІV, кв.24 /?2508.1160 по к.к./, по плана на СО „Сотира”, гр.Варна. 1.Марин Великов Митев и Добринка Димитрова Митева 2.Тихомир Иванов Митев и Екатерина Димитрова Митева 3.Иво Каменов Георгиев
№411/19.10.2009г. „Аварийно укрепване на покривна конструкция на съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ I-5, кв. 50 по плана на 8м.р., ул. „Климент” № 19, Район „Одесос”, гр. Варна. 1.ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ТОТЕВ 2.СВЕТЛА БИСЕРОВА ЦВЕТКОВА и ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ 3.МАГДАЛИНА КОСТАДИНОВА КАРАБАТАКОВА и ГЕОРГИ ПОЛИХРОНОВ КАРАБАТАКОВ
№412/20.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-928, кв.43 /?5426.928 по к.к./, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна. 1.Петър Койчев Липчев 2.Катя Дячкова Липчева
№413/21.10.2009г. Преустройство на апартамент № 2, ет. 2 в жилищна сграда, находяща се в ПИ 6, кв. 372 по плана на 10м.р. /ул. “Христо Попович” № 8/, гр. Варна. ИЛИЯ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
№414/22.10.2009г. Жилищна сграда – І етап, находяща се в УПИ V-30, кв. 180б, 11 подрайон,/ул. „Хан Кардам” № 20А/, гр. Варна 1.Петко Неделчев Кръстев и Неделя Иванова Кръстева 2.Марийка Петкова Четова 3.Живка Петкова Тодорова 4.Милка Добрева Костова 5.Николай Иванов Четов чрез пълномощник Павлин Иванов Четов
№415/22.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 530, кв. 135 по ПНИ на СО „ Траката”, Район „Приморски”, Община Варна. НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ФЕСЧИЕВ
№416/22.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №4012, по плана на СО „Боровец-север”, гр.Варна. Емилия Иванова Маринова и Васил Стоянов Маринов
№417/22.10.2009г. „Жилищна сграда – блок „А”, блок „В”, блок „С ”, находящ се в УПИ XXXVI-275,363,362, кв. 25 по плана на СО „ Кочмар”, Район „Младост”, Община Варна. 1,Тихомир георгиев трифонов и дияна георгиева трифонова 2. веселин георгиев трифонов
№418/22.10.2009г. Курортна сграда, находяща се в УПИ VІ-861, кв.40, /?2464.40 по к.к./, по плана на КК „Чайка”, гр.Варна. Роса Димитрова Керчева, Ангел Райчев Керчев и Марияна Ангелова Керчева
№419/23.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1498, кв. 26 по плана на ж.к. „Изгрев”, гр. Варна. АНТОН ГЕОРГИЕВ ОБРЕТЕНОВ
№420/26.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 923, кв. 99 по ПНИ на СО „Ваялар”, гр. Варна Александър Миланов Михайлов чрез преупълномощената Юлияна Добрева Трифонова
№421/26.10.2009г. Целодневна детска градина за шест групи , находяща се в УПИ VІІІ-83”за детско заведение” ? 559 по КК, кв. 6 по плана на 27м.р., гр. Варна. ОБЩИНА ВАРНА, чрез пълномощник “СПЕДСТРОЙ” ЕООД управлявано от Живко Киров Желев
№422/27.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2495, по плана на СО “Ракитника”, гр. Варна. ИЛКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
№423/27.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №895?4127, по плана на СО „Боровец-север”, гр.Варна. Александър Георгиев Димитров
№424/27.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-382, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна. Веселин Милчев Милчев
№425/27.10.2009г. Жилищна сграда /пристройка и надстройка на съществуваща изба/, находяща се в УПИ VІІІ – 27 ? /3511.592 по К.К./, кв. 3 по плана на ж.к. “Възраждане” ІVм.р., гр. Варна. Васил Стефанов Георгиев и Ангелина Петрова Георгиева
№426/27.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4579, по ПНИ на СО „Боровец-юг”, землище „Галата”, гр. Варна Александър Валериев Минчев пълномощник Пламен Стоянов Стоянов
№427/02.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 6848, кв. 132, по плана на СО “Траката”, гр. Варна. „РАЯ НОВИКОВА” ЕООД управлявано от Рая Новиков, чрез пълномощник Кичка Бончева Щерева
№428/02.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 6849, кв. 132, по плана на СО “Траката”, гр. Варна. „РАЯ НОВИКОВА” ЕООД управлявано от Рая Новиков, чрез пълномощник Кичка Бончева Щерева
№429/02.11.2009г. Еднофамилна вилна сграда, находяща се в ПИ № 2067 ? 4769 по КК, кв. 35, по плана на СО „Манастирски рид”, гр. Варна. СТАНКА БОГДАНОВА МИХАЙЛОВА, чрез пълномощник Таня Петкова
№430/02.11.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ ІІІ - 633, кв. 48 / ? 3515.688/ по плана на 16 м.р. /ул. “Фантазия” № 17/, гр. Варна. “ДОМ СТРОЙ 2008” ООД управлявано от Чавдар Илиев Чернев
№431/02.11.2009г. Срада със смесено предназначение, находяща се в УПИ II-29-<<за смес.предн.>>,кв.435,по плана на 4-ти м.р./бул.<<Сливница>>№87/гр.Варна Илия Христов Арабов,чрез пълномощникСтоика Кирова Узунова
№432/02.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-726, кв.38, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна Михаил Николаев Николов пълномощник Рая Стоянова Стоянова
№433/03.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 616, кв. 47 по ПНИ на СО “Добрева чешма”, гр. Варна. НИКОЛИНКА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
№434/03.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4579, по ПНИ на СО „Боровец-юг”, землище „Галата”, гр. Варна Александър Валериев Минчев действащ чрез пълномощник Пламен Стоянов Стоянов
№435/03.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4578, по ПНИ на СО „Боровец-юг”, землище „Галата”, гр. Варна Пламен Стоянов Стоянов пълномощник Александър Валериев Минчев
№436/04.11.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ VI-36, кв. 18 по плана на кв. „Виница”, Район „Приморски”, гр. Варна. СВЕТЛАНА ЯНУЛОВА БЪЧВАРОВА
№437/04.11.2009г. жилищна сграда, находяща се в ПИ-1364, по плана на СО „Планова” гр.Варна. Елена Атанасова Стоянова
№438/06.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ - 400, кв. 7 по плана на СО „Кочмар”, гр.Варна. СИЛВАНА ЯНЧЕВА СТОЯНОВА и СТЕФАН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
№439/06.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХL-303,304,702, кв. 23 по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна. ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
№440/06.11.2009г. Жилищна сграда с пункт за компютърна диагностика на автомобили, находяща се в УПИ ХХІІІ-583, кв. 33 ? 5510.743 по К.К., кв. „Галата”/ул. „Крайбрежна” № 22/, гр. Варна. ЕЛИЗАБЕТ ХРАЧ ХАЙРАБЕДЯН
№441/16.11.2009г. Търговски комплекс, находящ се в УПИ ХІ-480 - ”за търг.комплекс”, кв.2, по плана на паркова зона – район „Вл. Варненчик”/ОП.3/, гр. Варна КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, с председател Райчо Георгиев Райчев пълномощник Румен Димов Патлеев
№442/16.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-7, кв. 577, по плана на 14-ти м.р. /ул. «Пенчо Славейков» № 38/, гр. Варна 1.Малена Стефанова Маджарова, Моника Николаева Маджарова и Светослава Николаева Маджарова, чрез законния си представител Малена Стефанова Маджарова 2.Красимир Любенов Стефанов чрез пълномощник Веселин Тодоров Дилов 3.Тихомир Василев Маджаров 4.„ДИЛОВ ИНВЕСТ” ЕООД, с управител Веселин Тодоров Дилов
№443/17.11.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ 353 по плана на СО „Планова”, Район „Младост”, гр. Варна. КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА и АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ
№444/23.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 647, по плана на м. „Боровец-север”, гр. Варна Валентин Иванов Баланов
№445/24.11.2009г. „Вили сграда – 4 бр.”, находящ се в ПИ № 3185 по плана на СО „Боровец - юг”, Район „Аспарухово”, гр. Варна, Община Варна – етапно строителство. I-ви. етап – Вилна сграда № 1; II-ри. етап – Вилна сграда № 2; III-ти. етап – Вилна сграда № 3; IV-ти. етап – Вилна сграда № 4 . 1. МУСТАФА РАШИД МУСТАФА и НЕСЛЯН ЯКУБ МУСТАФА 2. ДЖЕЛИЛ РАШИД МУСТАФА и АСИБЕ ХАСАН МУСТАФА 3. ХЮСЕИН АЛИЕВ АЛИЕОСМАНОВ и ФАТМЕ ЯКУБ АЛИОСМАНОВА 4. ИСМЕТ МЕХМЕД ИСМАИЛ и ЮМИЯ АЛИ ИСМАИЛ
№446/24.11.2009г. „Промяна предназначение на част от партерен етаж и сутеренен етаж на блок „Възрастни” на психиатричната болница в „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА” на МБАЛ „Света Марина””, находящ се в УПИ „ВМИ” по плана на 23 м.р. гр. Варна. „СВЕТА МАРИНА” ЕАД представлявано от Красимир Димитров Иванов, чрез пълномощник Николина Кирова Христова
№447/25.11.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 2938, кв. 36 по плана на ЖК „Бриз”, Район „Приморски”, гр. Варна. ХРИСТО ИВАНОВ ДОНКИН
№448/25.11.2009г. жилищна сграда и ателие, находящи се в УПИ ХХХV-883, кв.9, по плана на СО „Пчелина” гр.Варна. Светлана Ангелова Лазарова-Демирева и Валентин Славков Демирев
№449/23.11.2009г. Ваканционна сграда, находяща се в ПИ-2103, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна. Виолета Севева Пейкова
№450/25.11.2009г. “КАМЕРИ за БЛАСТИРАНЕ и БОЯДИСВАНЕ”, находящ се в УПИ VІІ-124, кв.2 по плана на ЮПЗ, гр. Варна. ”Булярд Корабостроителна индустрия” ЕАД представлявано от Ивелина Димитрова Манчева, чрез пълномощник Виктория Георгиева Георгиева
№451/30.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1389, кв.54, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна. Марин Антониев Късабонев
№452/30.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ - 8, кв. 721 по плана на 3м.р. /ул. “Македония” № 4/, гр. Варна. 1.       Емануела Иванова Райчева – Мутафова 2.       Диана Василева Димитрова 3.       Лиляна Георгиева Василева 4.       Бойка Георгиева Димитрова 5.       Калинка Георгиева Султанска 6.       Асен Александров Алексиев всички чрез пълномощник “Строител” ЕООД, управлявано от Цветко Димитров Гецов 7. “Строител” ЕООД, управлявано от Цветко Димитров Гецов
№453/01.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-546, кв.161, по плана на СО „Траката”, гр.Варна. Кирил Георгиев Киров
№454/01.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-802, м.”Под село”, с.Звездица, община Варна. Христо Любомиров Смирнов и Живка Иванова Смирнова
№455/01.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1561, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна. Цанко Тодоров Цанев и Иванка Стоянова Цанева
№456/02.12.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІ-922, кв.7, по плана на СО „Пчелина”, гр.Варна. Валерий Драганов Николов
№457/03.12.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща сграда, находяща се в УПИ ХVІ-378, кв.32, по плана на 24-ти м.р. /ул. Дубровник № 36/, гр. Варна „АРИПРОЕКТ” ЕООД, с управител Валентин Александров Аризанов чрез пълномощник Христо Пенчев Цилков
№458/04.12.2009г. Жилищна сграда със средно застрояване, находяща се в УПИ ХІХ-22?10135.1502.205, кв. 487, по плана на 13 м.р., ул. „Македония” /ул. „Янкул войвода” – І-ви етап и „Проход” откъм улица „Янкул войвода” към вътрешно квартално пространство – ІІ-ри етап, гр. Варна „СПЕДСТРОЙ” ЕООД, с управител Живко Киров Желев пълномощник Кирил Живков Желев
№459/07.12.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-908, кв.40, по плана на 25-ти м.р. /ул. “Трендафил” № 7/, гр. Варна 1.Светлана Йорданова Кръстева 2.Венко Йорданов Тончев 3. Грациела Йорданова Тончева
№460/07.12.2009г. Вътрешно преустройство на магазин с обособяването му в два магазина, находящ се в ПИ № 1083?пл.18, кв.6, по плана на 8-ми м.р. /ул. „Шипка” № 17-19/, гр. Варна ЕТ „ РУМЕН СТОЯНОВ”, с управител Румен Стоянов Стоянов пълномощник Еленка Велчева Николова
№461/10.12.2009г. Реконструкция с пристройка на същ. вилна сграда, находяща се в УПИ V-1146, кв.41, /?2564.1382 по к.к./, по плана на „Вилна зона”, гр.Варна. Явор Станоев Станоев
№462/10.12.2009г. Пристройка на „ЗАЛА – АУЛА” към съществуващата сграда на Икономически университет, находяща се в УПИ І, кв. 27 по плана на 18 м.р. /бул. “Княз Борис І” № 77/, гр. Варна. МОН – ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ВАРНА чрез пълномощник Величка Ангелова Михайлова
№463/10.12.2009г. Реконструкция с пристройка и надстройка на същ. вилна сграда, находяща се в УПИ ХХ-1550а, кв.16, /?2564.342 по к.к./, по плана на ВЗ „Траката”, гр.Варна. Красимира Илиева Петрова и Николай Недев Петров
№464/11.12.2009г. „Вилна сграда”, находящ се в ПИ № 1681 по плана на СО « Боровец – юг», землище Галата, Район «Аспарухово», гр. Варна ТОДОР БОЯНОВ ВОЙНОВ чрез пълномощник Маргарита Димитрова Христова
№465/11.12.2009г. Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”-Варна, находящ се на пл.”Независимост” №1, гр.Варна. Министерство на културата с адрес гр.София, бул.”Александър Стамболийски” №17, чрез Драматичен театър „Стоян Бъчваров” с адрес гр.Варна, пл.”Независимост” №4
№466/11.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 1145, кв. 64 по плана на 25 м.р. /ул. “Божур” № 9/, гр. Варна. 1.       Павлина Иванова Христова 2. Ивайло Иванов Добрев двамата чрез пълномощник Борислав Стефанов Борисов, представляващ „БОРИНА” 2000” ЕООД
№467/11.12.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ XVIII – 1373, 1373а в кв. 38 по плана на 27м.р. гр. Варна, Община Варна . 1.       денка танева генчева 2.       ЦЕНА ИВАНОВА ПОЛИХРОНОВА 3.       миланка маринова кателиева 4.       димитър маринов димитров чрез пълномощник Милен Димов Мицов
№468/17.12.2009г. Крайпътен търговски обект, находящ се в ПИ-023002, кв.23, м. ”Козаджи”, с.Тополи, Община Варна. 1.Пенка Атанасова Костадинова 2.”ВЕЛИМАР 2008” ЕООД представлявано от Пенка Атанасова Костадинова
№469/17.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3542 ? 6057, кв. 139, по плана на СО “Траката”, гр. Варна. МЛАДЕНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА
№470/17.12.2009г. „Вилна сграда”, находящ се в ПИ № 374 по плана на СО „ Перчемлията”, Район „Приморски”, гр. Варна. 1.ЗАРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА 2. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 3. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ АНДОНОВ
№471/17.12.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 725 по плана на СО « Планова », Район «Младост», гр. Варна. СЛАВЧО АСЕНОВ БОЯНОВ, чрез пълномощник Стоянка Николова Антонова
№472/17.12.2009г. „Едноетажна жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 99 по плана на СО „ Балъм дере”, Район „Вл. Варненчик”, гр. Варна. ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА ДИМОВА
№473/21.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ – 24, кв. 30 по плана на 21м.р. ? 2563.312, гр. Варна. 1.Стефка Петрова Бонева 2. Бончо Петров Бонев 3. „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД представлявано от Пламен Иванов Андрее всички с пълномощник Димитричка Русева Папазова
№474/21.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-5549.2074 по к.к., по плана на СО ”Прибой”, кв.Галата, гр.Варна. Славотинка Петрова Първанова
№475/21.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-2684, кв.161, по плана на ЖК „Изгрев”, гр.Варна. Тодор Николов Гюров
№476/21.12.2009г. Промяна предназначение на “Магазин” в “ЗАВЕДЕНИЕ за БЪРЗО ХРАНЕНЕ”, находящ се в УПИ ХVІ – 4, кв. 26, по плана на 8м.р. /бул. “Сливница” № 41/, гр. Варна. 1.Даниела Ангелова Банчева 2. Емил Георгиев Михов 3. Валентина Тодорова Михова 4. Бистра Стефанова Рачева 5. Иван Борисов Пеев 6. Велчо Иванов Петров 7. Георги Иванов Петров Всички чрез пълномощник Иван Тодоров Тодоров
№477/22.12.2009г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ V-„за смесено предназначение”/10135.3517.447 по к.к./, кв. 13, по плана на 15 м.р., гр. Варна І-ви етап: „БИЛЛА МАРКЕТ” и подземен паркинг „КАЛЕНА” ООД, с управител Елена Петкова Петкова
№478/22.12.2009г. Преустройство на “Гараж № 4 за два автомобила” в “Два самостоятелни гаража - № 4 и № 4А”, представляващи част от жилищна сграда находяща се в УПИ ІХ – 11,18, кв. 305, по плана на 9м.р. ? 1501.1165 /ул. “Средна гора” № 8/, гр. Варна. АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ и КИРАЦА РАДЕВА АНГЕЛОВА двамата чрез пълномощник Маргарита Ангелова Ангелова
№479/22.12.2009г. Преустройство на “Гараж № 3 за два автомобила” в “Два самостоятелни гаража - № 3 и № 3А с техническо помещение”, представляващи част от жилищна сграда находяща се в УПИ ІХ – 11,18, кв. 305, по плана на 9м.р. ? 1501.1165 /ул. “Средна гора” № 8/, гр. Варна. МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ КАЛУДОВ чрез пълномощник Маргарита Ангелова Ангелова
№480/22.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - 1287, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна. ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ НК , чрез пълномощник Величка Дойчева Стефанова
№481/23.12.2009г. Жилищна сграда „Албатрос”, находяща се в УПИ І-134”за жилищна сграда”, кв.21, /?2569.123 по к.к./, по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна. „ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД представлявано от Румен Цветанов Христов
№482/29.12.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 92, по ПНИ на СО „ Горна Трака”, Район „Приморски”, Община Варна. 1.СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ДАСКАЛОВА – ВАСИЛЕВА 2. ИВО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
№483/30.12.2009г. Реконструкция, модернизация и разширение на хотел „Интернационал”, находящ се в УПИ ІІІ-249”за хотелски комплекс”, кв.40, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. Іви етап – Гараж и външен басейн; ІІри етап – Реконструкция СПА център, нова част на ресторант, казино и пиано-бар; ІІІти етап – Реконструкция сутерен, партер и мецанин „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД представлявано от Владимир Господинов Филипов
№ на РС Наименование на строежа възложител

Услуги

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.