Обяснителна записка

Обяснителна записка

 

Проучването на територията е извършено през периода 07 - 11.2015 г. Обхваната е цялата територия на гр. Варна в границите на ОУП. В настоящият етап са анализирани извънселищните територии, а подетап 6.1. касае по-конкретно земеделските и горски площи. Като цяло, при анализа е съобразено предназначението на териториите, като по-конкретно са третирани следните устройствени зони:

1.      Г – устройствена зона за гори без възможност за промяна на предназначението;

2.      Гз – защитни и противоерозионни гори;

3. Сср – устройствена зона за земеделски нужди с възможност за промяна на предназначението;

4. Ссб – устройствена зона за земеделски нужди без възможност за промяна на предназначението.

Анализът на териториите е фокусиран най-вече върху дълготрайната дървесна растителност. Поради гористия характер на повечето зони с такава растителност, при описанието им са възприети принципите на горската таксация. Върху карта са отразени контурите на дървесните масиви, а в табличен вид са описани техните основни характеристики, а именно:

-          Състав на масива – конкретизирани са дървесните видове, които съставят първия етаж на масива, като при смесени масиви видовете са изброени според участието им – от най-голямото към най-малкото. За някои от видовете са използвани съкращенията, възприети в горската таксация (напр. чб – черен бор, кг – келяв габър и пр.). Към обяснителната записка е приложен списък на използваните съкращения;

-          Вид на масива – определя се от участието на различните видове дървета и бива широколистен, иглолистен и смесен. Трите вида масиви са обозначени с различни цветове на картата. Разграничаването им е оправдано от гледна точка на това, че иглолистните и широколистните дървесни масиви имат различен декоративен, екологичен и биологичен ефект;

-          Произход – бива семенен или издънков. Обикновено издънковите масиви са по-гъсти и трудно проходими (или изобщо непроходими), което ги прави непригодни за рекреационни нужди във вида в който са. Освен от произхода, проходимостта на масивите зависи в голяма степен и от възрастта на дърветата в тях;

-          Площ на масива – всеки масив, притежаващ хомогенна структура е оконтурен и щрихован. Посочената в таблицата площ се отнася за конкретния масив, обозначен с четирицифрен номер. Площта е измервана в хектари, с точност до една десета;

-          Възраст – посочена е възрастта на вида с най-голямо участие в масива. В общия случай тя съвпада с възрастта и на останалите видове, особено в насажденията със семенен произхд;

-          Височина – посочена е средната височина на вида с най-голямо участие в масива;

-          Диаметър – посочен е средният диаметър на вида с най-голямо участие в масива.

 

Освен дървесни масиви, в границите на анализираните територии са маркирани също така открити пространства – поляни, голини, свлачища, сечища и пр.

Картирани са териториите, които съгласно ОУП са за земеделски нужди с или без възможност за промяна в предназначението.

Поради големия си обхват, територията на града е разделена на шест зони (Виж: Схема на зонирането), което улеснява графичното представяне. Границите между отделните зони съвпадат с главни пътни артерии или с границите на градските административни райони. Три от зоните са разположени южно от Варненското езеро, и три – северно.

За всяка от зоните е разработена карта, отразяваща видовете територии, дървесните масиви, тяхното разположение и вид. В таблична форма са посочени основните характеристики на масивите и откритите пространства.

 

Табл. 1. Обобщените данни за подетап 6.1. Извънселищни територии – земеделски и горски площи

вид площ

площ (ха)

1

Обща площ на зоните

23 870

2

Обща площ на обследваните територии

7 666

В това число:

3

Гори

4 515

3.1.

Иглолистни масиви

467

3.2.

Смесени масиви

571

3.3.

Широколистни масиви

3 477

3.4.

Издънкови масиви

3 128

3.5.

Семенни масиви

1 387

4

Земеделски площи

2 945