Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Боровец север”, район „Аспарухово”, гр. Варна

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулацияи застрояване /ПРЗ/ на СО „Боровец север”, район „Аспарухово”, гр. Варна, с площ 204,5 хектара.  

Планът е изложен в техническа служба – Район  „Аспарухово” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Аспарухово” – Община Варна.

                

             ДВ бр. 43/10.06.2022г.