Обявление на дирекция "АГУП" относно разширението на гробищен парк „Запад“, находящо се в землището на с. Тополи – община Варна

 

ОБЩИНА ВАРНА 

РЕШЕНИЕ № 541-7

от 04 март 2021 г.

541-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № РД21003815ВН/24.02.2021 г., Общински съвет – Варна реши:

  1. Отменя Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г. и № 1405-8- 1(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – Варна;
  2. Отменя Решения № 487-6(10)/16.12.2020 г. и № 487-6- 1(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна;
  3. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 574-9 (14)/20.12.2016 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 1 – 5 от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона за устройство на територията“.
  4. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 1088- 10(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 1 – 5 от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона за устройство на територията“.

      На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване след обнародването му в „Държавен вестник” в 14 дневен срок, чрез Община Варна до Административен съд – Варна.                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т. БАЛАБАНОВ        

        

 

Публикувано в ДВ, бр. 26 от 30.03.2021г. в Неофициален раздел, стр. 71-72, № 1783