Обява на дирекция ИИБ за издадени разрешения за строеж, приложения към които са решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №29/ГИ/19.02.2021 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект: „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа. Изграждане на канализационни колектори по бул. „Княз Борис I“

Разрешение за строеж №30/ГИ/19.02.2021 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект: „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: Бриз, Свети Николa, Ален мак, Ваялар, Траката, Манастирски рид и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна Златни пясъци III етап“

Разрешение за строеж №31/ГИ/19.02.2021 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект: „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: Изгрев, Кочмар, Сълзица, Пчелина и Сотира, бул. Христо Смирненски. Реконструкция на канализационен клон под бул. Вл. Варненчик. Реконструкция на магистрален водопровод Варна - Златни Пясъци III етап“

Част от документацията на инвестиционните проекти е Решение №4-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Министерството по околната среда и водите и Решение №ЕО-9/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Министерството по околната среда и водите.

Документацията е на разположение на бул. „Осми приморски полк“ №67А, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: инж. Елена Димова, тел: 052/ 820 912.