Одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Аспарухов парк” и улична регулация

Одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Аспарухов парк” и улична регулация между о.т. 35, о.т. 34, о.т. 33, о.т. 32, о.т. 31, о. т. 30, о. т. 25, о. т. 26, о. т. 27, о. т. 28, о. т. 29, о. т. 549, о. т. 24, о. т. 23, о. т. 22 и о. т. 1, с Решение № 1564-2(39)/24.04.2019г. на Общински съвет – Варна, публикувано в Държавен вестник – стр. 85/ т. 4250 от неофициалния раздел 07.06.2019г.

ПУП-ПРЗ „Аспарухов парк - Варна