Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №125/ГИ/07.07.2022 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

 

Открит паркинг находящ се в УПИ XLIII-593, 594, 595, 599 „за безвредни производствени и складови дейности, общ. обсл. дейности и търговия“, кв. 32 (ид. 10135.4510.1108 по КК и КР на гр. Варна) по плана на ЗПЗ, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №ВА-111/ПР/2021г.за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: инж. Даниела Кузманова, тел: 052/ 820 322.