Дни на интелигентната енергия

ОБЩИНСКИ  ДНИ  НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА   ЕНЕРГИЯ

От 16.05 до 17.05.2013г. в град Варна се проведоха първите общинските дни на интелигентната енергия във връзка с поетите ангажименти по инициативата на Европейската общност – Споразумение  на кметоветe- за местна устойчива енергия и във връзка със сериозното активизиране на общественото мнение и поемането на конкретни ангажименти и действия за борба с климатичните промен в общината.

Град Варна се присъединява към конвента на 11.12.2008г., съгласно който се признава водещата роля на местните власти в постигането на устойчиво енергийно развитие. Съгласно него тя се зъдължава да намали емисиите на СО2 на територията на общината с най – малко 20% чрез прилагане на план за действие за устойчива енергия,  изготвяне на инвентар на базовите емисии, приспособяване на градските структури за предприемане на необходимите действия, прилагане на енергоспестяващи мерки, използване на възобновяеми енергийни източници и др.

Експертите от Община Варна по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт, съвместно с „Областен информационен център – Варна” и „Черноморска регионална  агенция за управление на енергията”, следвайки насоките за организирането на дните, включиха, привличайки широк кръг от заинтересовани лица, включиха  следните  инициативи:

1. Експозиция „Енергийно бъдеще”, предоставена от Energy – Cities

2. Варна – град на възможностите в областта на устойчивото енергийно развитие – проект на  „Стратегия на община Варна за устойчиво енергийно развитие 2012-2020 г.” и План за действие 2013 – 2014 г.

3. ОП „Конкурентоспособност” – Енергийна ефективност и зелена икономика

4. Схеми за финансиране на енергийно ефективни мерки в домовете-Международни партньорства в подкрепа на общините, подписали Споразумението на кметовете „Повече участници, повече съдържание в цяла Европа”

5. Почти нулево енергопотребление в сгради

6. Представяне на европейски политики в сферата на енергийната ефективност

7. Дни на интелигентната енергия : „Добри практики и модели”

8. Презентация на ОИЦ – Варна

9. Енергията на бъдещето

10. Представяне на проект за ВЕИ  на „Професионална гимназия по електротехника” – гр. Варна

11. Представяне на 9-ти международен конкурс за студенти по архитектура „ Изовер мулти – комфортна къща” 2013 ВИЗИЯ И РЕАЛНОСТ, ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна

12. Интелигентен подход при повишаване на енергийната ефективност у дома

13. Излъчване на филм по проект „Енергия за кметовете”

 

Лектори в дните бяха както изтъкнати специалисти и преподаватели, така и ученици и студенти, разработвали проекти в областта на устойчивото енергийно развитие.

Инициативата завърши с пожелания за търсенето на възможности за ежегодното провеждане на „Дни на интелигентната енергия” в Община Варна.