Влезли в сила ПУП - ПУР

План-извадка от Подробен устройствен план на Приморска зона Варна на част от крайбрежна зона – съставна зона 5 (Стария градски плаж) и съставна зона 6 (Плажна зона под „Салтанат“) - РЕГУЛАЦИОНЕН ЧЕРТЕЖ
План-извадка от Подробен устройствен план на Приморска зона Варна на част от крайбрежна зона – съставна зона 5 (Стария градски плаж) и съставна зона 6 (Плажна зона под „Салтанат“)
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА"
ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-1016 „за обществено обслужване и воден център”, кв. 1, гр. Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ на Приморска зона - Варна, част от Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна
ПУП – ПРЗ за част от кв. 1 и част от кв. 3 и ПУП – ПР за част от кв. 1 и улична регулация от о.т. 69 до о.т. 74, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ на Приморска зона-Варна, част от Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ВАЯЛАР",СО"ТРАКАТА",СО"ГОРНА ТРАКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ПОДСЕЛО"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА м."РАКИТНИКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ПРИБОЙ"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ОРЕХЧЕТО"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.'ИЗГРЕВ'
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "АКЧЕЛАР"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СО "СОТИРА"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СО "ПЧЕЛИНА"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СО "КОЧМАР"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА КВАРТАЛ "СВ.НИКОЛА"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА КЗ "ПРИБОЙ"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ЗЕЛЕНИКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "СЪЛЗИЦА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ПЛАНОВА"