Влезли в сила подробни устройствени планове /ПУП/

ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ВАЯЛАР",СО"ТРАКАТА",СО"ГОРНА ТРАКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ПОДСЕЛО"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА м."РАКИТНИКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ПРИБОЙ"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ОРЕХЧЕТО"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.'ИЗГРЕВ'
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "АКЧЕЛАР"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СО "СОТИРА"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СО "ПЧЕЛИНА"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СО "КОЧМАР"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА КВАРТАЛ "СВ.НИКОЛА"
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА КЗ "ПРИБОЙ"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ЗЕЛЕНИКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "СЪЛЗИЦА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ПЛАНОВА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КК "ЧАЙКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "БОРОВЕЦ ЮГ"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "АЛЕН МАК"