Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2020 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-2117, кв. 75, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2020/1/
Г-2/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-2017 „за жил. стр.“, кв.59 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/2/
Г-3/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1304 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2020/3/
Г-4/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-179, кв. 17, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/4/
Г-5/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1777 „За жилищно строителство“ (ПИ 10135.3513.1777), кв. 13 по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2020/5/
Г-6/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-327 „за жил. стр.“, кв. 670, по плана на 2 м.р., гр. Варна /pup/2020/6/
Г-7/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIX-8931, кв. 209, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2020/7/
Г-8/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-6124, кв. 131, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2020/8/
Г-9/28.01.2020 г. ПУП-РУП за УПИ XIV-499, кв. 53, по плана на „25-ти м.р.”, гр. Варна /pup/2020/9/
Г-10/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-839, кв. 66, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2020/10/
Г-11/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-819, УПИ ХХХV-819 и УПИ ХХХVI-790, кв. 10 и ул. рег. от о.т.465 до о.т.466 (нови), кв. 10, кв. Виница, гр. Варна /pup/2020/11/
Г-12/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1152,1153, кв. 7, по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2020/12/
Г-13/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIV-1081, кв. 20, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2020/13/
Г-14/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1331, кв. 121 и УПИ ІІІ-1331, кв. 122, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/14/
Г-15/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2200, кв. 212, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/15/
Г-16/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLIХ-4088, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/16/
Г-17/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVIII-1084, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/17/
Г-18/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-5205, кв. 74, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна и улична регулация от о.т.1223 до о.т.1226 /pup/2020/18/
Г-19/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-4548, кв. 46, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна и улична регулация от нови о.т. 1264 до о.т.1265 /pup/2020/19/
Г-20/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІІ-1795, кв. 124, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/20/
Г-21/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-65 „за скл., админ., търг. и обслуж. дейности и жилища“, кв. 32, по плана на с. Тополи, община Варна (ПИ №72709.520.65 по КК на с. Тополи) /pup/2020/21/
Г-22/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-109 „за произв.-скл. дейности“, кв. 39, по плана на с. Тополи, община Варна (ПИ №72709.520.109 по КК на с. Тополи) /pup/2020/22/
Г-23/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-776 „за жил. сгради“, кв. 79, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2020/23/
Г-24/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-903 „за жил. стр.“, кв. 71, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2020/24/
Г-25/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VIII-1595 „за жилищно застрояване“, кв. 38 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/25/
Г-26/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-1132, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/26/
Г-27/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-851 „за жил. застрояване“, кв. 68, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 68, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/27/
Г-28/28.01.2020 г. ПУП-РУП за УПИ I-262 в кв. 123, по плана на 7-ми м. р., гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ №13 /pup/2020/28/
Г-29/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-379, кв. 18 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Воден“ №23 /pup/2020/29/
Г-30/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-666 „за общ. обсл.“, кв. 111 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Шабла“ №4 /pup/2020/30/
Г-31/30.01.2020 г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ ХVІІ-30 и УПИ ХVІІІ-31, кв. 1, по плана на 26 м.р., гр. Варна и промяна на улична регулация между о.т.1 и о.т.2583 /pup/2020/31/
Г-32/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-236 „за транспортна, административна, произв.-складова дейност“ и УПИ ХХVІІ-236 „за транспортна, административна, произв.-складова дейност“, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/32/
Г-33/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-69 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Планова“ гр. Варна /pup/2020/33/
Г-34/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3069, кв. 35, по плана на СО „Ракитника”, гр. Варна /pup/2020/34/
Г-35/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-6135, кв. 158, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2020/35/
Г-36/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-396 „за жил. стр.”, кв. 26, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2020/36/
Г-37/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXX-838, кв. 208 по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2020/37/
Г-38/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4129, кв. 248, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/38/
Г-39/31.01.2020 г. ПУП-ПР) за УПИ VII-73, кв. 3, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/39/
Г-40/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-6853, кв. 120, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2020/40/
Г-41/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-2497,2498 и УПИ XXVIII-2498, кв. 11, по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2020/41/
Г-42/07.02.2020 г. ПУП План-извадка ПРЗ за УПИ II-622 „за жил. стр.“, УПИ III-622 „за жил. стр.“ от кв. 4, УПИ VI-622,640 „за жил. стр.“ от кв. 3 и ул. рег. от о.т. 19 до о.т. 33 и ос.т. 32, 33, 34, 38, 37 до о.т. 36 по проекта за ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р., гр. Варна /pup/2020/42/
Г-43/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-5037, кв. 117, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/43/
Г-44/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-507, кв. 135, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/44/
Г-45/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-6066, кв. 156, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/45/
Г-46/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-454 „за жил. стр.“, кв. 162, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/46/
Г-47/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1103, кв. 189, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2020/47/
Г-48/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4208, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/48/
Г-49/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4828 „за жил. стр.“, кв. 83, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/49/
Г-50/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-826, кв. 67 и ул. рег. от о.т.1256 до о.т.1260, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/50/
Г-51/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1149, кв. 115, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/51/
Г-52/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХXII-1376 и ХХXIII-1374, 1375, кв. 8, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2020/52/
Г-53/11.02.2020 г. Прекратяване на административното производство по заявления с рег. №АУ 231231 ПР/12.11.2014 г. и №АУ 231232 ПР/12.11.2014 г. за процедиране, разглеждане и приемане на ПУП-ПРЗ за УПИ LІV-275, кв. 44, по плана на 21 м.р., гр. Варна и издадена Заповед №540/02.10.2014 г. на Главния архитект на Община Варна /pup/2020/53/
Г-54/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1265,1266 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/54/
Г-55/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-171 „за жил. застрояване“ и УПИ ХVІІІ-171 „за смесено застрояване“, кв. 20, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/55/
Г-56/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-9 „жилищно“, кв. 170, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Хан Пресиян“ №31 /pup/2020/56/
Г-57/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-250, УПИ XVIII-251 и УПИ XIX-252, 253 и РУП за УПИ XIX-252, 253, кв. 223, по плана на 12-ти м. р., гр. Варна, ул. „Теодосий Търновски“ №13, №11, №9, №7 /pup/2020/57/
Г-58/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4216, УПИ VІІІ-4216, кв. 33 и ул. рег. от о.т.478 до о.т.473, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/58/
Г-59/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3124, кв. 22, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/59/
Г-60/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-215, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/60/
Г-61/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4195,4145 „за търг.-скл. дейност и безвр. произв. и услуги“, кв. 11, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/61/
Г-62/11.02.2020 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-189/03.07.2019 г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2020/62/
Г-63/17.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4030, кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/63/
Г-64/19.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-593, и ул. рег. от о.т.539 до о.т.1266, кв. 46, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/64/
Г-65/19.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІ-1051,1052 „за произв.-скл. дейност и офиси“, кв. 16 по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/65/
Г-66/05.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХX-1394 и ХХXI-1394, кв. 31, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2020/66/
Г-67/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-137 „за водоем“, кв. 56, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/67/
Г-68/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-322, кв. 67, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2020/68/
Г-69/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-515, кв. 41, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2020/69/
Г-70/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-463, кв. 86, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2020/70/
Г-71/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1918, кв. 65, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2020/71/
Г-72/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1836, кв. 50, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2020/72/
Г-73/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-992, кв. 203, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/73/
Г-74/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-436, кв. 163, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2020/74/
Г-75/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-310 „за жил. сгради“, кв. 23, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна /pup/2020/75/
Г-76/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2135, кв. 106, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/76/
Г-77/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІ-4390, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/77/
Г-78/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2286 „за жил. стр.“, кв. 231, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/78/
Г-79/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2231, кв. 224, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/79/
Г-80/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-458, кв. 204, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/80/
Г-81/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1920, кв. 243, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/81/
Г-82/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-399, кв. 199, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/82/
Г-83/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-987, кв. 119, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/83/
Г-84/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1866 „за жил. стр.“, кв. 234, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/84/
Г-85/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-394 „за жил. стр“, УПИ IX-395 „за жил. стр“, УПИ X-659 „за жил. стр“ и УПИ V-571,1519 „за жил. стр“, кв. 1 и ул. рег. от о.т. 708 до о.т. 649 и от о.т. 115 до о.т. 118 по плана ЖК „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна /pup/2020/85/
Г-86/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1313, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/86/
Г-87/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-125, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/87/
Г-88/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-4937, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/88/
Г-89/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1192, кв. 64, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/89/
Г-90/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3054 и УПИ ХІ-3055, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/90/
Г-91/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-3079 и УПИ ХІV-3079, кв. 48, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/91/
Г-92/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-939, кв. 72, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, гр. Варна /pup/2020/92/
Г-93/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-846, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, гр. Варна /pup/2020/93/
Г-94/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-8 „за производствено-складови дейности“, кв. 1, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/94/
Г-95/13.03.2020 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХVІІ-22,23, кв. 6, по плана на 29 м.р., гр. Варна /pup/2020/95/
Г-96/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ УПИ VI-1104, кв. 62, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ №8 /pup/2020/96/
Г-97/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-295 „за жилищно строителство“ и УПИ ІІІ-296 „за жилищно строителство“, кв. 16, по плана на 8-ми м. р., гр. Варна, ул. „Иван Вазов“ №16 и №18 /pup/2020/97/
Г-98/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІІ-643 „за жил. стр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/98/
Г-99/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1471, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 2 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/99/
Г-100/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-638 „за жил. застр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/100/
Г-101/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-497 „за търговски комплекс, изложение и атракции“, кв. 52, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/101/
Г-102/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-777, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/102/
Г-103/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-903, кв. 86, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/103/
Г-104/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1228, кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2020/104/
Г-105/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-28,30, кв. 54, по плана на СО „Виница-север” и ул. рег. от о.т.388 до о.т.26 в частта за УПИ ХІІІ-28,30, гр. Варна /pup/2020/105/
Г-106/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-76, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2020/106/
Г-107/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4800, кв. 63, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/107/
Г-108/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-325, кв. 76, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/108/
Г-109/16.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1018 „за жил. и курортно стр.“ и УПИ ХVІ-1166 „за обсл. дейности“, кв. 10 и улична регулация от о.т.688 до о.т.689, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2020/109/
Г-100/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-638 „за жил. застр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/100/
Г-101/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-497 „за търговски комплекс, изложение и атракции“, кв. 52, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/101/
Г-102/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-777, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/102/
Г-103/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-903, кв. 86, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/103/
Г-104/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1228, кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2020/104/
Г-105/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-28,30, кв. 54, по плана на СО „Виница-север” и ул. рег. от о.т.388 до о.т.26 в частта за УПИ ХІІІ-28,30, гр. Варна /pup/2020/105/
Г-106/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-76, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2020/106/
Г-107/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4800, кв. 63, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/107/
Г-108/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-325, кв. 76, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/108/
Г-109/16.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1018 „за жил. и курортно стр.“ и УПИ ХVІ-1166 „за обсл. дейности“, кв. 10 и улична регулация от о.т.688 до о.т.689, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2020/109/
Г-110/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2 „за обитаване“, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Капитан Георги Мамарчев“ №9 /pup/2020/110/
Г-111/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-1015 „за жил. стр.“, кв. 180а, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Макгахан“ №15 /pup/2020/111/
Г-112/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-95 „за жил. стр.“, кв. 181, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ №50 /pup/2020/112/
Г-113/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-492 и УПИ XIV-494, кв. 110 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Дебър“ №37 и ул. „Поп Богомил“ №12 и улична регулация о.т.3734 до о.т.3735 /pup/2020/113/
Г-114/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1904, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/114/
Г-115/09.04.2020 г. ПУ-ПРЗ за УПИ VІІ-19, кв. 61, по плана на СО „Виница-север“, гр. Варна /pup/2020/115/
Г-116/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4154, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/116/
Г-117/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-34, кв. 19, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2020/117/
Г-118/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХІІІ-379 и УПИ LХ-380-„за трафопост“, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна /pup/2020/118/
Г-119/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3057 „за общ. обсл.“, кв. 11, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2020/119/
Г-120/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-6783, кв. 125, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2020/120/
Г-121/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-145 „за търг. к-кс, изложение и атракции“, кв. 5, по Паркоустройствен и регулационен план на Паркова Зона за обществено обслужване (ОП.3), р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/121/
Г-122/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-311 „за жил. застр.“, кв. 4, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2020/122/
Г-123/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІІ-134 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/123/
Г-124/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-406 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/124/
Г-125/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-3045, кв. 1, по плана на Зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/125/
Г-126/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIX-796,797,798, кв. 23, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/126/
Г-127/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-1697 и УПИ ХV-156, кв. 10, по плана СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/127/
Г-128/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІV-3902, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/128/
Г-129/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-143 и XXIV-143, кв. 3a и ул. рег. от о.т.281 до о.т.282, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/129/
Г-130/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ на кв. 4301, кв. 4302 и кв. 4303 от устройствена зона „Пп“ по ОУП - 2012 г. на гр. Варна, м-ст „Таш тарла“, с. Тополи, общ. Варна и ул. рег. от о.т.205 до о.т.219 /pup/2020/130/
Г-131/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-79 „За жил. стр., общ. обсл. и търговия“ и УПИ II-79 „За жил. стр., общ. обсл. и търговия“, кв. 53 и ул. рег. от о.т. № 226 до о.т. № 235, м-ст „Арпалъка“, з-ще с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/131/
Г-132/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-718, кв. 32, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/132/
Г-133/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-617 „за жил. стр.“ и УПИ ІХ-618 за жил. стр.“, кв. 46 и изменение на ул. рег. от о.т.110 до о.т.111 и от о.т.111 до о.т.126, по плана на с. Каменар, община Варна /pup/2020/133/
Г-134/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-92, кв. 1 и УПИ ХХ-93 и УПИ ХХІ-93, кв. 2, з-ще с. Тополи, община Варна и ул. рег. от о.т.4 до о.т.74 по ПУП-ПУР на зона СОП 4.2, с. Тополи, община Варна /pup/2020/134/
Г-135/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-5134, кв. 21, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/135/
Г-136/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1665 и УПИ ІV-1664, кв. 1, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/136/
Г-137/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-2492, кв. 45, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/137/
Г-138/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-3086, кв. 59, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/138/
Г-139/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-45 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-46 „за жил. стр.“, кв. 3, по ПП на м-ст „Патрабана“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/139/
Г-140/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-2, ІІ, ІІІ, ІV-3, VІ-5, VІІ-6, VІІІ-7, Х-8, ХІ-9, ХІІ-14, ХІІІ-15, ХІV-16, ХV-17 и ХVІ, кв. 4, улица от о.т. 12 до о.т. 45 и улица от о.т.16 до о.т. 22, по плана на м-ст „Караулницата“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/140/
Г-141/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-356, кв. 31, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 31 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/141/
Г-142/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІ-543 „за жил. стр.“, кв. 16, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/142/
Г-143/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХV-583 „за жил. стр.“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/143/
Г-144/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХІ-85 „за общ. обсл.“, кв. 5, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/144/
Г-145/21.04.2020 г. ПУП-РУП за УПИ VІ-3, кв. 553, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, ул. „Константин Величков“ №18 /pup/2020/145/
Г-146/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-77 „за жил. стр.“, кв. 139, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. „Халил Ефенди“ №9 /pup/2020/146/
Г-147/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-7,1310, VII-5,1311, VIII-6, IX-4,1312, X-3, XI-9,1313, XIV-11, XV-16, XVI-15, кв. 62, кв. Виница, гр. Варна и ул. рег. между о.т. 462 - о.т. 345 - о.т. 346 - о.т. 351 /pup/2020/147/
Г-148/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-79, кв. 33, по плана на СО „Виница – север“, гр. Варна /pup/2020/148/
Г-149/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1386, кв. 168, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/149/
Г-150/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-153 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/150/
Г-151/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1619 „за детска градина“, кв. 12, по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2020/151/
Г-152/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-4710, кв. 18, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2020/152/
Г-153/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-638, кв. 23, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2020/153/
Г-154/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за кв. 5 и ул. рег. между о.т.1046 и о.т.1061, между о.т.1052 и о.т.1033 и между о.т.1043 и от.1065, м-ст „Аязма”, з-ще кв. Виница, гр. Варна /pup/2020/154/
Г-155/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-5155, кв. 23, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/155/
Г-156/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3009 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-3010,3521,3522 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/156/
Г-157/15.05.2020 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-52/08.02.2019 г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2020/157/
Г-158/15.05.2020 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-101/13.03.2020 г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2020/158/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2020 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.