Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
НАИМЕНОВАНИЕ ОБХВАТ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-1417 „за смесени сгради", кв. 5, по плана на ЖК „Младост" I м.р., гр. Варна ЖК „Младост" I м.р., гр. Варна /pup/131/
ПУП - ПРЗ за УПИ III - 329 „за магазин", кв. 601, плана на 5-ти м.р. гр. Варна 5-ти м.р. гр. Варна /pup/132/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) 11-666, кв. 12, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна СО „Ракитника",гр. Варна /pup/133/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) III-3151, кв. 7 и ул. per. от о.т.467 до о.т.468, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна СО „Зеленика",гр. Варна /pup/134/
ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имот (УПИ) 11-252, кв. 39 по плана на СО Зеленика, гр. Варна СО Зеленика, гр. Варна /pup/135/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-905, кв. 91, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна СО „Боровец-юг", гр. Варна /pup/136/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-639, „за жил. стр-во" кв. 51, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна СО „Боровец-юг", гр. Варна /pup/137/
ПУП - ПРЗ за УПИ ХХН-1016,1776 „за жилищно застрояване", кв.1 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв.1 по плана на СО „Ментеше", гр. Варна СО „Ментеше", гр. Варна /pup/138/
ПУП - ПРЗ за УПИ XII-1889 и УПИ XIII-1888, кв.52 по плана на СО „Ментеше", гр. Варна СО „Ментеше", гр. Варна /pup/139/
ПУП - ПРЗ за УПИ XV-1440"3a жилищно строителство", кв. 2 и улична регулация от о.т.749 до о.т.750 по плана на СО „Планова", гр. Варна СО „Планова", гр. Варна /pup/140/
ПУП - ПРЗ за УПИ XVI-525"3a жилищно строителство", кв. 39 по плана на СО „Сълзица", гр. Варна СО „Сълзица", гр. Варна /pup/141/
ПУП - ПРЗ за УПИ XLI-625, кв.9 по плана на СО „Акчелар," гр. Варна СО „Акчелар," гр. Варна /pup/142/
ПУП - ПРЗ и РУП за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVIII-382 "за жил.стр." и УПИ XIX-382 „за жил. стр.", кв.29а, кв. Виница, гр. Барна кв. Виница, гр. Барна /pup/143/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXI - 6077 и УПИ XXII - 6078, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака", гр. Варна СО „Горна Трака", гр. Варна /pup/144/
ПУП - ПРЗ за УПИ III-5220, кв. 109, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /pup/145/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-717 и УПИ XV-717, кв. 215, по плана на СО „Ваялар", гр. Варна СО „Ваялар", гр. Варна /pup/148/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII-2042, кв. 121, по плана на СО „Траката", гр. Варна СО „Траката", гр. Варна /pup/149/
ПУП - ПРЗ за УПИ III—50, кв. 35, по плана на СО „Акчелар", гр. Варна СО „Акчелар", гр. Варна /pup/150/
ПУП - ПРЗ за УПИ VI-1106 и УПИ VII-1106, кв. 21, по плана на СО „Акчелар", гр. Варна СО „Акчелар", гр. Варна /pup/151/
ПУП - ПРЗ за УПИ ХХХ-4187, кв. 131, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /pup/152/
ПУП - ПРЗ за УПИ ХХ-1970, кв. 141, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /pup/153/
ПУП - ПРЗ за УПИ XIII-1603 "за жил. стр.", кв. 84, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /pup/154/
ПУП - ПРЗ за УПИ IX-3303, кв. 13 по плана на СО „Траката", гр. Варна СО „Траката", гр. Варна /pup/155/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-984 „за жилищно строителство", кв. 199, СО „Траката, Горна Трака, Ваялар", гр. Варна СО „Траката, Горна Трака, Ваялар", гр. Варна /pup/156/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXVI-4102 „за жил. стр.", кв. 209 по плана на СО „Горна Трака", гр. Варна СО „Горна Трака", гр. Варна /pup/157/
ПУП - ПРЗ за УПИ IX-282 „за автосервиз, жил. персонал", кв. 104, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна кв. „Изгрев", гр. Варна /pup/158/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXIV-1639, кв. 160, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна кв. „Изгрев", гр. Варна /pup/159/
ПУП - ПРЗ за УПИ XII-1747, УПИ XXII-1747, УПИ XXIII-1747 и УПИ XXIV-1747, кв. 181 и улична регулация от о.т.2575 до о.т.2576, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна кв. „Изгрев", гр. Варна /pup/160/
ПУП - ПРЗ за УПИ V-237 „за производствена, складова, търговска дейност и третиране на отпадъци - разкомплектоване на ИУМПС" (ПИ 10135.4507.237), кв.9 по плана на ПЗ „Метро", гр.Варна ПЗ „Метро", гр.Варна /pup/161/
ПУП - ПРЗ за УПИ XIII-363 „за производствена и складова дейност" и УПИ XIV-364 „за производствена и складова дейност", кв.14 по плана на ПЗ „Метро", гр.Варна ПЗ „Метро", гр.Варна /pup/162/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXIV-910,911,915,952 „за производствена, складова и търговска дейност", кв.37 по плана на ЗПЗ, район "Вл.Варненчик", гр. Варна район "Вл.Варненчик", гр. Варна /pup/163/
ПУП - ПРЗ и Работен устройствен план (РУП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) 1-177, кв. 568, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Гоце Делчев" №55 14 м.р., гр. Варна, ул. „Гоце Делчев" №55 /2017/pup/146/
ПУП - ПРЗ за УПИ 1-100 „за жилищно строителство", кв.1, м."Терасите", район „Вл.Варненчик", гр. Варна м."Терасите", район „Вл.Варненчик" /2017/pup/164/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXVII-1941, УПИ XXVIII-1942 и УПИ XXIX-1936, кв.54 и улична регулация от о.т.668 до о.т.669 по ПУП-ПУР на СО „Ментеше", гр. Варна СО „Ментеше", гр. Варна /2017/pup/165/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) LVII-1846, кв. 47, и ул. peг. от о.т.520 до о.т. 521, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна ул. peг. от о.т.520 до о.т. 521, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна /2017/pup/166/
ПУП - ПРЗ за УПИ XI - 399, кв. 168, по плана на СО „Траката", гр. Варна СО „Траката", гр. Варна /2017/pup/167/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XVI-8 „за жилищно строителство" и УПИ XVII-8 „за жилищно строителство" и улична регулация от о. т. 9 до о. т. 10, кв. 22, по кадастрален и регулационен план на с. Константиново, общ. Варна с. Константиново, общ. Варна /2017/pup/168/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ ХХ1Х-427„за жилищно строителство" и УПИ ХХХ-427 „за жилищно строителство" кв. 34, по плана на с. Константиново, общ. Варна,кв. 34, по плана на с. Константиново, общ. Варна кв. 34, по плана на с. Константиново, общ. Варна /2017/pup/169/
ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-269"3a жилищно строителство", кв. 27 по плана на СО „Сълзица", гр. Варна СО „Сълзица", гр. Варна /2017/pup/170/
ПУП - ПРЗ за УПИ IV-708,710, кв. 75, по плана на СО „Планова", гр. Варна кв. 75, по плана на СО „Планова", гр. Варна /2017/pup/171/
ПУП - ПРЗ за УПИ IХ-701 "За жилищно строителство", кв. 75 по плана на СО „Планова", гр. Варна кв. 75 по СО „Планова", гр. Варна /2017/pup/172/
ПУП - ПРЗ за УПИ VI-1388"3a жилищно строителство", кв. 16 по плана на ЖК „Възраждане"-1 м.р., гр. Варна кв. 16 по плана на ЖК „Възраждане"-1 м.р., гр. Варна /2017/pup/173/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ VIII-7„3a производствено-складова дейност", кв. 1 и улична регулация от о.т. 74 до о.т. 109, по плана на м-ст „Пред гробище", з-ще с. Тополи, Община Варна кв. 1 и улична регулация от о.т. 74 до о.т. 109, по плана на м-ст „Пред гробище", з-ще с. Тополи, Община Варна /2017/pup/174/
ПУП - ПРЗ за УПИ VI 15 /идентичен с 110015// VII i /идентичен с 110001// VIII 16 /идентичен с 110016// IX 2 /идентичен с 110002// X , 13 /идентичен е 110003, 110013// XI 4 /идентичен с 110004// XII 5 /идентичен с 110005// XIII х7 /идентичен с 110017// XIV ( 18 /идентичен с 110010, 000189// XV 192 /идентичен с 000192/ XVI / 193 /идентичен с 000191, 000193// XVII 190 /идентичен с 000190// кв- 32 А улична регулация от осова точка 4607 до осова точка 4617 по плана на ЗПЗ - Варна, землище с. Тополи, Община Варна, кв- 32 А улична регулация от осова точка 4607 до осова точка 4617 по плана на ЗПЗ - Варна кв- 32 А улична регулация ,землище с. Тополи, Община Варна /2017/pup/175/
ПУП - ПРЗ и Работен устройствен план (РУП) за УПИ XIX-279 в кв. 114 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Крали Марко" № 16 кв. 114 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Крали Марко" № 16 /2017/pup/176/
ПУП - ПРЗ и Работен устройствен план (РУП) за УПИ VII-1289 'за жил. стр.' в кв. 314в, по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Антон Неделчев" №15 кв. 314в, по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Антон Неделчев" №15 /2017/pup/177/
ПУП - ПРЗ и Работен устройствен план (РУП) за УПИ XVII-75 „за смес. предн." в кв. 344 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев" № 46 кв. 344 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев" № 46 /2017/pup/178/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-3956, кв. 35 и улична регулация от ос.т. 462 до ос.т. 463 по плана на СО Зеленика, гр. Варна СО Зеленика, гр. Варна /2017/pup/180/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-4979, кв. 81, и улична регулация от о.т. 1464 до о.т. 1465, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна кв. 81, и улична регулация от о.т. 1464 до о.т. 1465, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна /2017/pup/181/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-2252, кв. 121, по плана на СО „I юг", гр. Варна кв. 121, по плана на СО „I юг", гр. Варна /2017/pup/182/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-2367 и УПИ XXI-2367, кв. 42, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна кв. 42, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна /2017/pup/183/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-3066, кв. 20, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна кв. 20, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна /2017/pup/184/
ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имот (УПИ) V-4091 и (УПИ) VI-4092, кв. 19 по плана на СО "Зеленика", гр. Варна кв. 19 по плана на СО "Зеленика", гр. Варна /2017/pup/185/
ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-2409, кв. 23, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна кв. 23, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна /2017/pup/186/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) 1-4646, УПИ II-4648, УПИ III-4184, УПИ IV-1074, УПИ V-4185, УПИ VI-1075, УПИ VII-2248, УПИ VIII-2247, УПИ IX-1072 „за жилищно строителство", кв. 1 и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 10, по плана на со „Боровец- юг"(м. Патрабана), гр. Варна УПИ III-4184, УПИ IV-1074, УПИ V-4185, УПИ VI-1075, УПИ VII-2248, УПИ VIII-2247, УПИ IX-1072 „за жилищно строителство", кв. 1 и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 10, по плана на со „Боровец- юг"(м. Патрабана) /2017/pup/187/
ПУП - ПРЗ на УПИ 1-4641 „за общ. обслужване, складови и ремонтни дейности", кв. б, на УПИ 11-11 „за общ. обслужване, складови и ремонтни дейности", кв. б, по плана на СО „Боровец-юг", кв. Галата, общ. Варна СО „Боровец-юг", кв. Галата, общ. Варна, обл. Варна идентични с ПИ 10135.5074.11, 10135.5074.4641 и улична регулация от о.т. 1435 до о.т. 1437 /2017/pup/188/
Проект на подробен устройствен план ПУП - ПРЗ за УПИ XVIII-539 и XVII-537, кв. 16, изменение на ЗРП на кв. Галата изменение на ЗРП на кв. Галата /2017/pup/189/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXIX-1680,1883 "за жил. стр.", УПИ ХХХ-1883 "за стадион" и РУП за УПИ ХХ1Х-1680,1883"за жил. стр , кв. 7 по плана на ж.к. „Бриз-юг", гр. Варна кв. 7 по плана на ж.к. „Бриз-юг", гр. Варна /2017/pup/190/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXV-2014, УПИ XXVI-2276 и УПИ XXVII-2277 и улична регулация от о.т.197 до о.т.562, кв. 32, по плана на ж.к. „Бриз" кв. 32 по плана на ж.к. „Бриз-юг", гр. Варна /2017/pup/191/
ПУП - ПРЗ за УПИ VII-938 „за жил. стр." кв. 175, по плана на СО „Ваялар", гр. Варна кв. 175, по плана на СО „Ваялар", гр. Варна /2017/pup/192/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-719 „за жилищно строителство" и УПИ XXIV-720, кв. 47, СО „Виница север", гр. Варна кв. 47, СО „Виница север", гр. Варна /2017/pup/193/
ПУП - ПРЗ за УПИ III-2706, кв. 156, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна кв. 156, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна /2017/pup/194/
ПУП - ПРЗ и РУП за УПИ XIV-381 „за смесено предназначение" в кв. 373 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Христо Попович" № 26 кв. 373 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Христо Попович" № 26 /2017/pup/195/
ПУП - ПРЗ за УПИ IV-1573 и УПИ V-1574, кв.26 по плана на СО „Ментеше", гр. Варна кв.26 по плана на СО „Ментеше", гр. Варна /2017/pup/196/
ПУП - РУП за УПИ XV- 395, кв. 31 по плана на 16 м.р.-север, гр. Варна кв. 31 по плана на 16 м.р.-север, гр. Варна /2017/pup/197/
ПУП - ПРЗ за УПИ IV-668, кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /2017/pup/198/
ПУП - ПРЗ за УПИ ХХ-865, кв. 47, по плана на „Вилна зона", гр. Варна кв. 47, по плана на „Вилна зона", гр. Варна /2017/pup/199/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен и и от УПИ ХХ-3104, кв. 10, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна кв. 10, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна /2017/pup/200/
ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имот (УПИ) III-3276, кв. 49 по плана на СО Зеленика, гр. Варна кв. 49 по плана на СО Зеленика, гр. Варна /2017/pup/201/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) CIII-4226, кв. 92, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна кв. 92, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна /2017/pup/202/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXI-908, кв. 62, по плана на СО „Ален мак", гр. Варна кв. 62, по плана на СО „Ален мак", гр. Варна /2017/pup/203/
ПУП - ПРЗ за УПИ XVIII-851,882 „за смесено предназначение", кв. 31, по плана на кв. Галата, гр. Варна кв. 31, по плана на кв. Галата, гр. Варна /2017/pup/204/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) V-586, кв. 16 и ул. peг. от о.т.58,57,56,54, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна кв. 16 по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /2017/pup/205/
ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ XXXI-1795,1796 "за жил. стр.", кв.6 по плана на ж.к. „Бриз-юг", гр. Варна кв.6 по плана на ж.к. „Бриз-юг", гр. Варна /2017/pup/206/
ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-4980, ХИ-4980 и XIII-4980, кв. 81 и ул. per. от о.т. 1456 до о.т. 1457, по плана на СО „Боровец - юг", гр. Варна кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг", гр. Варна /2017/pup/207/
ПУП - ПРЗ за УПИ ХХ-810"За жилищно строителство", кв. 30 по плана на СО „Сълзица", гр. Варна кв. 30 по плана на СО „Сълзица", гр. Варна /2017/pup/213/
ПУП - ПРЗ за УПИ Х-Ю83 '3а жилищно строителство', кв. 58 по плана на СО „Сълзица", гр. Варна кв. 58 по плана на СО „Сълзица", гр. Варна /2017/pup/214/
ПУП - ПРЗ за УПИ VII-420, УПИ VIII-420, кв. 28 и улична регулация от о.т. 745 до о.т. 746 по плана на СО „Планова", гр. Варна кв. 28 и улична регулация от о.т. 745 до о.т. 746 по плана на СО „Планова", гр. Варна /2017/pup/215/
ПУП - ПРЗ за УПИ VII-420, УПИ VIII-420, кв. 28 и улична регулация от о.т. 745 до о.т. 746 по плана на СО „Планова", гр. Варна кв. 28 и улична регулация от о.т. 745 до о.т. 746 по плана на СО „Планова", гр. Варна /2017/pup/216/
ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) LI-898,899,900 „за жил. стр." и УПИ LII-898,900 „за жил. стр.", кв. 33 по плана на кв. Галата, гр. Варна кв. 33 по плана на кв. Галата /2017/pup/217/
ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имот (УПИ) Х-93, кв. 26 по плана на СО Зеленика, гр. Варна кв. 26 по плана на СО Зеленика, гр. Варна /2017/pup/218/
ПУП - ПРЗ за УПИ V- 360 „за жилищно строителство", кв. 378 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Христо Самсаров" № 23 кв. 378 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Христо Самсаров" № 23 /2017/pup/219/
ПУП - ПРЗ за УПИ 1-1287 'за жил. стр.', кв. 327 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик" № 93 кв. 327 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик" № 93 /2017/pup/220/
ПУП - ПРЗ за УПИ XIV-842, кв.52 по плана на СО „Ален мак", гр. Варна СО „Ален мак", гр. Варна /2017/pup/221/
ПУП - ПРЗ за УПИ V-366, кв. 197, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна кв. 197, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна /2017/pup/222/
ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-2680 '3a жил. стр.', кв. 236, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна и улици от.о.т.50 до о.т.51 и от о.т.51 до до о.т.2481 кв. „Изгрев", гр. Варна и улици от.о.т.50 до о.т.51 и от о.т.51 до до о.т.2481 /2017/pup/223/
ПУП - ПРЗ за УПИ XII-659, кв. 49 и улична регулация от о.т.1218 до о.т.1219, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна от о.т.1218 до о.т.1219, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /2017/pup/224/
ПУП - ПРЗ за УПИ IV-5235, кв. 123, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна кв. 123, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /2017/pup/225/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXXV-780, кв. 60, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна кв. 60, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /2017/pup/226/
ПУП - ПРЗ за УПИ 1-4309, кв. 90, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата",гр. Варна кв. 90, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата",гр. Варна /2017/pup/227/
ПУП - ПРЗ за УПИ CXXXI-4368, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" /2017/pup/228/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXVIII-2460, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /2017/pup/229/
ПУП - ПРЗ за УПИ V-5236, кв. 123, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна кв. 123, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /2017/pup/230/
ПУП - ПРЗ за УПИ XXII-812, кв. 59, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна кв. 59, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна /2017/pup/231/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-373, кв. 603, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна (УПИ) VII-373, кв. 603, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна /2017/pup/240/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXXII-3955, кв. 35, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна кв. 35, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна /2017/pup/241/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXIX-4743, кв. 39, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна кв. 39, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна /2017/pup/242/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIII-697, кв. 100, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна кв. 100, по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна /2017/pup/243/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIV-167, кв. 35, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна кв. 35, по плана на СО „Ракитника", гр. Варна /2017/pup/244/
Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXXV-76,1724,1725, кв. 21 по плана на ж.к. „Бриз", гр. Варна, представляващ изменение на УПИ 11-1069, УПИ III-1068 и УПИ IV-1068, кв. 21, по плана на ж.к. „Бриз" гр. Варна кв. 21, по плана на ж.к. „Бриз" гр. Варна /2017/pup/245/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ LXXXII-40, кв. 18 по плана на ж.к. „Бриз", гр. Варна кв. 18 по плана на ж.к. „Бриз", гр. Варна /2017/pup/246/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХХХ-2138,489, кв. 28, по плана на кв. „Св. Никола", гр. Варна УПИ ХХХ-2138,489, кв. 28, по плана на кв. „Св. Никола", гр. Варна /2017/pup/247/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-1071, кв. 146, по плана на кв. „Изгрев" и улична регулация между о.т.1042 и о.т.1043, гр. Варна кв. 146, по плана на кв. „Изгрев" и улична регулация между о.т.1042 и о.т.1043, гр. Варна /2017/pup/248/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-980 и УПИ XVII-980, кв. 119, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна кв. 119, по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна /2017/pup/249/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-371, кв. 49 по плана на СО „Виница - Север", гр. Варна кв. 49 по плана на СО „Виница - Север", гр. Варна /2017/pup/250/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-200 „за озеленяване“, УПИ VІІ-14,15 и УПИ VІІІ-13, кв. 65, и ул. рег. от о.т.456 до о.т.459, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна кв. 65, и ул. рег. от о.т.456 до о.т.459, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /2017/pup/251/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-1710 „за жил. стр.“ и План за регулация (ПР) за УПИ ХХХІ-696, УПИ ХХХІІІ-1651, УПИ ХХХV-704, УПИ ХХХVІ-705 и УПИ ХХХVІІ-1984, кв. 3, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна кв. 3, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /2017/pup/252/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-1086, кв. 57, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна кв. 57, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /2017/pup/253/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-1177, кв. 177, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна кв. 177, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /2017/pup/254/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-518, кв. 135, по плана на СО „Траката“, гр. Варна кв. 135, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /2017/pup/255/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-1100, кв. 16, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна кв. 16, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /2017/pup/256/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-658 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /2017/pup/257/
ПУП–РУП за УПИ Х-3033,3034, кв. 8, по плана на 17 м.р., гр. Варна кв. 8, по плана на 17 м.р., гр. Варна /2017/pup/258/
ПУП–РУП за УПИ V-27, кв. 50, по плана на 18 м.р., гр. Варна кв. 50, по плана на 18 м.р., гр. Варна /2017/pup/259/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-542 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-541 „за жил. стр.“, кв. 61 и ул. рег. от о.т.536 до о.т.532, по плана на СО „Планова“, гр. Варна кв. 61 и ул. рег. от о.т.536 до о.т.532, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /2017/pup/261/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-215 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Планова“, гр. Варна кв. 51, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /2017/pup/262/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-315 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-317 „за жил. стр.“, кв. 18 и ул. рег. от о.т.743 до о.т.744, по плана на СО „Планова“, гр. Варна кв. 18 и ул. рег. от о.т.743 до о.т.744, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /2017/pup/263/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-223 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Планова“, гр. Варна кв. 45, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /2017/pup/264/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-680 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на ПП на СО „Ментеше“ кв. 57, по плана на ПП на СО „Ментеше“ /2017/pup/265/
ПУП - ПРЗ за УПИ ХХV-770 и УПИ ХХVІ-770, кв. 37,по плана на ЗПЗ, гр. Варна кв. 37,по плана на ЗПЗ, гр. Варна /2017/pup/266/
ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ Х-602 „за жилищно строителство“, кв. 43, по плана на 8-ми м.р., ул. „Княз Ал. Батенберг“ №15, гр. Варна кв. 43, по плана на 8-ми м.р., ул. „Княз Ал. Батенберг“ №15, гр. Варна /2017/pup/270/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV, кв. 163, по плана на СО „Траката“, гр. Варна кв. 163, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /2017/pup/271/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-6015 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Траката“, гр. Варна кв. 81, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /2017/pup/272/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2432,4336, кв. 109, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 109, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /2017/pup/273/
ПУП-ПРЗ за УПИ LХVІІ-1304, кв. 51, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна кв. 51, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /2017/pup/274/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-141,144, кв. 8, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна кв. 8, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /2017/pup/275/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-38, кв. 9, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 9, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /2017/pup/276/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-355, кв. 198, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 198, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /2017/pup/277/
ПУП-ПРЗ за УПИ V-77, кв. 31, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна кв. 31, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /2017/pup/278/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4968, кв. 92, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна кв. 92, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /2017/pup/279/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-1420 „за смесено предназначение“, кв. 5, по плана на ЖК „Младост“ І м.р., гр. Варна кв. 5, по плана на ЖК „Младост“ І м.р., гр. Варна /2017/pup/280/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-65 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на 26 м.р., гр. Варна кв. 4, по плана на 26 м.р., гр. Варна /2017/pup/281/
ПУП-ПРЗ за кв. 62, по плана на 25 м.р., гр. Варна 25 м.р., гр. Варна /2017/pup/283/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1722, кв. 40, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна кв. 40, по плана на СО „Добрева чешма“, гр.Варна /2017/pup/284/
ПУП–РУП за УПИ ХІV-6428,6429, кв. 18, по плана на 17 м.р., гр. Варна кв. 18, по плана на 17 м.р., гр. Варна /2017/pup/285/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1106 „за жил. стр.“, кв. 104, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна кв. 104, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /2017/pup/286/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1147 „за жил. стр.“, кв. 174, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна кв. 174, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /2017/pup/287/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-3950, кв. 81, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна кв. 81, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /2017/pup/288/
ПУП-ПРЗ за УПИ Х-594, кв. 44, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна кв. 44, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /2017/pup/289/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-1812, кв. 126, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 126, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /2017/pup/290/
ПУП-ПРЗ за УПИ Х-31, кв. 2, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 2, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /2017/pup/291/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2439, кв. 105, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 105, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /2017/pup/292/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-1703, кв. 244, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна кв. 244, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна /2017/pup/293/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-3851 „за жил. стр.“, кв. 251, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна кв. 251, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна /2017/pup/294/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-187, кв. 18, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна кв. 18, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна /2017/pup/295/
ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-667 „за жил. стр.“, кв. 854, по плана на 9 м.р., ул. „Доспат“ №26, гр. Варна кв. 854, по плана на 9 м.р., ул. „Доспат“ №26, гр. Варна /2017/pup/296/
ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-447 „за жил. стр.“, кв. 227б, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Акедемик Методи Попов“ №16 кв. 227б, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Акедемик Методи Попов“ №16 /2017/pup/297/
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-2 „за съхранение и преработка на зърнени култури и обслужващи сгради и дейности“, кв. 1, м-ст „До линията“, з-ще на с. Тополи, община Варна кв. 1, м-ст „До линията“, з-ще на с. Тополи, община Варна /2017/pup/298/
ПУП-ПРЗ за УПИ І-66 „за жил. стр.“, УПИ ІІ-66 „за жил. стр.“, УПИ ІІІ-66 „за жил. стр.“, УПИ ІV-66 „за жил. стр.“, УПИ V-66 „за жил. стр.“, УПИ VІ-66 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-66 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Под село“, гр. Варна кв. 70, по плана на СО „Под село“, гр. Варна /2017/pup/299/
ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2320, кв. 29, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна кв. 29, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /2017/pup/300/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-4730, кв. 33, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна кв. 33, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /2017/pup/301/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-805 „за производствено-складова дейност и офиси“ и УПИ Х-178 „за производствено-складова дейност и офиси“, кв. 29, по плана на ЗПЗ, гр. Варна кв. 29, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /2017/pup/302/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-93, кв. 5, по плана на с. Константиново, Община Варна кв. 5, по плана на с. Константиново, Община Варна кв. 5, по плана на с. Константиново, Община Варна /2017/pup/303/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-89 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на с. Константиново, Община Варна кв. 38, по плана на с. Константиново, Община Варна /2017/pup/304/
ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-620, кв. 23, по плана на с. Звездица, община Варна кв. 23, по плана на с. Звездица, община Варна /2017/pup/305/
ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-118, кв. 20, по плана на СО „Летището“, с. Звездица, община Варна кв. 20, по плана на СО „Летището“, с. Звездица, община Варна /2017/pup/306/
ПУП план-извадка ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) І-69 „за жил. стр.“, кв. 8, по ПП на ПУП-ПРЗ за 27-ми м.р., гр. Варна кв. 8, по ПП на ПУП-ПРЗ за 27-ми м.р., гр. Варна /2017/pup/307/
ПУП-ПРЗ за УПИ V-215 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна кв. 19, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна /2017/pup/308/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1106, кв. 26, по плана на СО „Перчемлията“, гр. Варна кв. 26, по плана на СО „Перчемлията“, гр. Варна /2017/pup/309/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1981 и УПИ ХХХІ-1982, кв. 6, и ул. рег. между о.т. 545 и о.т.455, по плана на кв. Виница, гр. Варна кв. 6, и ул. рег. между о.т. 545 и о.т.455, по плана на кв. Виница, гр. Варна /2017/pup/310/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-244, УПИ ХХ-244, кв. 13 и УПИ І-244 „за инж. инфраструктура“, кв. 25, по плана на СО „Планова“, гр. Варна кв. 25, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /2017/pup/311/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1418,1419 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на ЖК „Младост“ І м.р., гр. Варна кв. 5, по плана на ЖК „Младост“ І м.р., гр. Варна /2017/pup/312/
ПУП-ПР за УПИ ХХVІІ-2147 и УПИ ХХVІІІ-2147, кв. 57, по плана на кв. Св. Никола, гр. Варна кв. 57, по плана на кв. Св. Никола, гр. Варна /2017/pup/313/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-750, кв. 56, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна кв. 56, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /2017/pup/314/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1947 „за жил. стр. и търговия“ и УПИ ІХ-2023 „за училище“, кв. 8, по плана на кв. Виница, гр. Варна кв. 8, по плана на кв. Виница, гр. Варна /2017/pup/315/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-82 „за промишлено строителство“, кв. 3, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна кв. 3, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /2017/pup/316/
ПУП-ПРЗ за УПИ LХІІ-714, УПИ LХІІІ-714, УПИ LХІV-563, УПИ LХV-563 и ул. рег. от о.т.529 до о.т.530, кв. 26, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна кв. 26, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /2017/pup/317/
ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ ХХVІ-477 „за производствено-складови и обслужващи дейности“, кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /2017/pup/318/
ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-952 „за смесени функции“, кв. 148, по плана на 7 м.р., ул. „Девня“ №2, гр. Варна кв. 148, по плана на 7 м.р., ул. „Девня“ №2, гр. Варна /2017/pup/319/
ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-34, кв. 180б, по плана на 11-ми м.р., ул. „Макгахан“ №17, гр. Варна кв. 180б, по плана на 11-ми м.р., ул. „Макгахан“ №17, гр. Варна /2017/pup/320/
ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-215, кв. 722, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна кв. 722, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна /2017/pup/321/
НАИМЕНОВАНИЕ ОБХВАТ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.