Заповеди за допускане на ПУП-ПРЗ

Заповед № 076/22.02.2013 г. на Главния архитект на Община Варна във връзка с с изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІІІ-15, ул. "Начо Начев" № 12, гр. Варна
Заповед № 277/26.03.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с допускане изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за ПИ І 755, кв. 114, 7 м. р., гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 8
Заповед № 245/26.03.2013 г. на Главния архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за ПИ 361, 362 и 1101 в кв. 17, 8 м.р., гр.Варна, ул. "Ив. Вазов" № 7, 9, 11
Заповед № 211/22.03.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с изработване на проект за ПУП и ПРЗ за УПИ VІІІ-383 "за хотел", кв. 81 по плана на 7-ми м.р. ул. "Дебър" №8 на гр. Варна
Заповед № 199/18.03.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с изработване проект за подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване /ПЗ/ за изменение на ПУП за УПИ VIII-2, кв.707, по плана на 3м.р.
Заповед № 193/13.03.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с изработване на проект за ПУП и ПРЗ за УПИ ХІ-919, в кв. 314а по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна
Заповед № 121/07.03.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с изработване проект за подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване /ПЗ/ за изменение на ПУП за УПИ VII-11, кв.707, по плана на 3м.р.
Заповед № 106/06.03.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 28, ул. "Стоян Заимов" №24 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна
Заповед № 087/28.02.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с изработване на КПИИ за УПИ ХІV-1, ул. "Начо Начев" №14, в кв. 318 по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна.
Заповед № 058/15.02.2013 г. на Главния архитект на Община Варна, във връзка с изработване проект за подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменение на ПУП за УПИ II-2, кв.707, по плана на 3м.р.