УВЕ 2020 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Наименование на строежа Местонахождение
1 145/03.12.2019 г. - пета категория 175/21.12.2016 г. ТРИ ВИЛНИ СТРАДИ, I – ви етап: Вилна сграда №1, II – ри етап: Вилна сграда №2, III – ти етап: Вилна сграда №3 ПИ с ид. №30497.505.788 (ПИ 505.788), кв. 68 по плана на СО “Под село”, с. Звездица, община Варна, област Варна
2 146/04.12.2019 г.-четвърта категория Разрешение за строеж (РС) №123/ 16.10.2015 г., допълнено със Заповед №А-11/ 13.02.2018 г., Заповед №А-29/ 29.03.2019 г. и РС №105/ 31.08.2016 г., издадени от Главен архитект на Община Варна Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на основно училище „Константин Арабаджиев“ и Благоустрояване на част от дворното пространство и реконструкция на част от оградата на филиалната сграда на основно училище „Константин Арабаджиев“ намиращ се в имот с идентификатор 10135.1503.313, кв. 384, по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Рали Мавридов“ №16, град Варна, община Варна, област Варна
3 147/ 04.12.2019 г.-четвърта категория №136/ГИ/ 05.09.2016 г. Електронна съобщителна мрежа на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД от съществуваща шахта в ПИ 10135.2569.33 (пътен възел „Св. Св. Константин и Елена“), през ПИ 10135.2569.10 (улица), ПИ 10135.2569.108 (улица), ПИ 10135.2569.16, ПИ 10135.2569.327, ПИ 10135.2569.96, ПИ 10135.2569.174, ПИ 10135.2569.122, до нова шахта №22 пред ПИ 10135.256.100, чрез изтегляне на оптични кабели в съществуваща и в нова тръбна подземна мрежа на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, град Варна, община Варна, област Варна
4 148/ 06.12.2019 г.- четвърта категория 32/ 09.03.2015г, изменено със Заповед №43/ 20.05.2015 г. и допълнено със Заповеди №№А-62/ 11.07.2017 г. и А-90/ 04.09.2019 г. СГРАДА С ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ УПИ IV-109,238-“за жил. стр. и обществено обслужване” (с идент. 10135.2559.275), кв.798, 17-ти м.р. на град Варна, ул. “Доктор Железкова” №35
5 149/ 06.12.2019 г.- пета категория 47/ 21.03.2018 г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА намиращ се в УПИ I-60, (с идентификатор 10135.2565.60), кв. 223, по плана на СО „Траката“, град Варна, община Варна, област Варна, с административен адрес: ул. „Чудомир“ №42, град Варна
6 150/09.12.2019 г. - четвърта категория 113/ ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление в карето между ул. “Дабко Дабков”, ул. “Дубровник”, ул. “Д-р Басанович” и ул. “Железни врата” гр. Варна, район Приморски
7 151/09.12.2019 г. - четвърта категория 138 /ГИ/ 11.09.2017 г. Улично осветление в междублоково пространство на ул. “Неофит Бозвели”, между ул. “Доспат” и ул. “Патриарх Евтимий” гр. Варна, район “Одесос”
8 152/09.12.2019 г. - четвърта категория 148 /ГИ/ 11.09.2017 г. Улично осветление на ул. “Синчец” в участъка от ул. “Карамфил” и ул. “Люляк” гр. Варна, район “Приморски”
9 153/09.12.2019 г. - четвърта категория 117/ ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление на ул. „Акад. Курчатов“ в участъка от ул. „Под игото“ до ул. „Козница“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Младост“, област Варна
10 154/09.12.2019 г. - четвърта категория 105/ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление около бл. 95 на бул. „Сливница“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна
11 155/10.12.2019 г. - четвърта категория №110/ ГИ/ 01.08.2017 г. Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 „Св. Екатерина“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Одесос“, област Варна
12 156/10.12.2019 г. - четвърта категория №114/ ГИ/ 01.08.2017 г. „Улично осветление по пешеходна алея между бл. 13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми приморски полк“ и алеята между ул. „В. Петлешков“ и бл. 13 на ул. „Студентска“ намиращ се в град Варна, община Варна, район „Приморски“, област Варна
13 157/16.12.2019 г. - пета категория 40/ 29.03.2013г. СКЛАД С ОФИСНА ЧАСТ намиращ се в УПИ XVII-1025, (с идентификатор 10135.3514.252), кв. 46, по плана на Западна промишлена зона, град Варна, община Варна, област Варна
14 158/17.12.2019 г. - пета категория 159/ГИ/30.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУ “НАЙДЕН ГЕРОВ“ намиращ се в УПИ III-100“за училище“ (ПИ с ид. №10135.2558.100 по КК), кв. 656 по плана на 6 м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Царевец“ №1, град Варна, община Варна, област Варна
15 159/17.12.2019 г. - пета категория 152/ ГИ/ 27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ЦАР СИМЕОН I” УПИ ІІІ - "за училище и трафопост" ( ПИ с ид.10135.1501.270, кв. 325, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №33, град Варна, район Одесос община Варна,
16 160/17.12.2019 г. - четвърта категория 131/02.08.2019 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5506.106.4.14 В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ в жил. сгр. с идент. 10135.5506.106.4 в УПИ I-1521, кв. 133 по плана на 29 м.р. на гр. Варна, ул. “Цар Иван Александър” №7
17 №161/ 17.12.2019 г. - пета категория 149/ГИ/27.08.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски“, „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Св. Климент Охридски“ намиращ се в УПИ II-1023, 422, 617, 1022, (ПИ с ид. 10135.1507.1023 по КК), кв. 38, по плана на 8 м.р., град Варна, община Варна, с административен адрес: ул. „Михаил Колони“ №10, град Варна
18 162/18.12.2019 г. - четвърта категория 50/27.03.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-1947 (с идент. 10135.2575.1947), кв. 8 по плана на кв. Виница, град Варна, ул. “Св. Димитър Солунски” №13
19 163/18.12.2019 г. - четвърта категория 65/ГИ/18.04.2019 г. Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа собственост на БТК ЕАД, попадаща в УПИ I-534, II-534, III-534 по плана на ж.к.“Вл. Варненчик“, ІІ м.р., в гр. Варна” УПИ I-534, II-534, III-534 по плана на ж.к.“Вл. Варненчик“, ІІ м.р., в гр. Варна
20 164/19.12.2019 г. - пета категория 151/ГИ/27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В СУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” УПИ “За училище” (ПИ с ид.10135.3512.165), кв. 5, II м.р. на ж.к.“Младост”, гр. Варна
21 165/19.12.2019 г. - пета категория 167/ГИ/05.09.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” УПИ “За училище” (ПИ с ид.10135.4504.499), кв. 25а, I м.р. на ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна
22 166/19.12.2019 г. - пета категория 129/ГИ/31.07.2019 г. ДЯ № 13 „Русалка“ „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №13 „Русалка в част от УПИ “за детски комплекс“ (ид. 10135.3512.167 по КК), по плана на II м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна, ул. „Любчо Патронов“ № 1, гр. Варна“
23 167/19.12.2019 г.- пета категория 125/ГИ/31.07.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЯ №1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" УПИ V-2 (ид. №10135.1508.216 по КК), кв. 722 по плана на 3 м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Славянска“ №21, град Варна
24 168/19.12.2019 г. - пета категория 124/ГИ/31.07.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО И СПОРТ В ДЯ №7 “РОЗА” УПИ “за детска ясла” (с ид. 10135.2553.81), по плана на 25 м.р. на гр.Варна, ул. “Роза” №34
25 169/19.12.2019 г. - пета категория 123/ГИ/31.07.2019 г. ДЯ № 5 „Чуден свят” „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №5 „Чуден свят”, в УПИ V „за детско заведение“ ( ПИ с ид. 10135.3515.771 по КК), кв. 1200 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, с административен адрес ул. „Димитър Полянов“ № 5, гр. Варна
26 170/19.12.2019 г. - пета категория 155/ГИ/27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ“ урегулиран поземлен имот „за училище“ (ПИ с ид. №10135.3512.50 по КК), по плана на I м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна, с административен адрес: ж.к. „Младост“, град Варна
27 171/19.12.2019 г. - четвърта категория 193/ГИ/26.09.2019 г. Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 10135.1503.371 между улиците “Георги Бенковски”, “Сава Доброплодни”, “Христо Попович” и “Панайот Волов” ПИ с ид. 10135.1503.371 на гр. Варна, община Варна, район “Одесос”
28 172/19.12.2019 г. - пета категория 148/ГИ/27.08.2019 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ урегулиран поземлен имот „за училище“ (ПИ с ид. №10135.5502.166 по КК), кв. 17, по плана на 27 м.р. на гр. Варна, с административен адрес: бул. "Народни будители" №17А,кв. „Аспарухово“, град Варна, община Варна, област Варна
29 173/23.12.2019 г. - четвърта категория 80/17.05.2018 г. Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект “ГРАНД МОЛ-ВАРНА” (с идентификатор 10135.3516.142), II-ри етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и К и промяна предназначение на склада към магазин 1.018 в търговска площ УПИ V-590,591-“за обществено обслужване”, кв. 5 по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Андрей Сахаров” №2
30 174/23.12.2019 г. - четвърта категория 131/17.08.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХІ-48,49 (с идентификатори 10135.3515.48, 10135.3515.49), кв. 10, по плана на 16-ти м.р. - Север на гр. Варна, с адм.адрес: ул."Тихомир" №56, гр. Варна, район "Младост"
31 175/23.12.2019 г.- пета категория 103/19.05.2017 г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХІ - 908, (с идентификатор 10135.2515.3995), кв. 62, по плана на СО "Ален мак", град Варна, с административен адрес ул. "Киро Меразчиев" №51А, район "Приморски", гр. Варна
32 176/23.12.2019 г.- четвърта категория 114/ 01.08.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-246-“за жил. стр.” (с идентификатор 10135.2554.246), кв. 10 по плана на 24-ти м.р. на град Варна, ул.“Батова” №11
33 177/27.12.2019 г. - пета категория O-190/ 27.07.2007 г. на Главен архитект на район “Одесос” – Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА с ниско застрояване УПИ Х-1, кв. 852 по плана на 9-ти м.р. на гр.Варна, ул. “Стара планина” №18
34 178/30.12.2019 г. - четвърта категория 46/21.03.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ IV-406, (с идент. 10135.4505.406), кв. 20 по плана на ж.к. “Владислав Варненчик”-II м.р., гр.Варна, бл.243
35 179/31.12.2019 г. - пета категория 76/ГИ/16.05.2018 г. Подмяна на водопровод в СО „Боровец – юг“, гр. Варна, собственост на Военно формирование 28870, за нуждите на Военно формирование 48670-11 намиращ се в СО „Боровец – юг“, град Варна, община Варна, област Варна
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Наименование на строежа Местонахождение

УВЕ 2020 г.