Разрешения за строеж за 2010 г. на ИИБ

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД
За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/ГИ/05.01.2010г. Обслужваща улица от о.т 2 до о.т 17 поетапно изграждане- І етап кв.2,м.'Боклук тарла', ж.к.Вл. Варненчик,Варна Община Варна Стройнадзор-М' ООД инж.Самсарова ЗАО-45926/15.12.2009г. 19.01.2010г.
2/ГИ/07.01.2010г. В и К отклонение УПИ -ХLІ-121,122 с ид.№ 10135.3515.1712, кв.6, по плана на 16 м.р.север, ул.'Усмивка'№10-12, гр.Варна 1.Община Варна 2.Йорданка Кирилова Тодорова 3.Георги Енев Ламбов и Светла Митева Ламбова 4.Мария Стоянова Стоянова и Явор Насков Якимов 5.'Терастрой БГ'ЕООД 6.Димитричка Ив.Сапунджиева 7.Мартин Живков Станев 8.Пламен Пенчев Петров ЛИМА'ЕООД Заповед №459/03.11.2009 инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-43698/04.11.2009г. 100,00 28.01.2010г.
3/ГИ/07.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-851=ХІІІ-310, кв.41, по плана на кв. Виница /ул. Ламбо Пасков'№20/ гр.Варна 1.Параскева Янчева Атанасова 2.Петър Янчев Иванов 3.Иван Янчев Янчев 4.Веселин Валентинов Илиев 5.Илиян Валентинов Илиев 6.Община Варна Иво-90' ООД Заповед №440/15.10.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-41731/21.10.2009г. 100,00 23.02.2010г.
4/ГИ/08.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2006 до четири броя кабелни шкафа ШК-4А/ШК1 пред бл.1,ШК2иШК4пред бл.2,ШК3 пред бл.3/ и резервни връзки между тях УПИ ид.№10135.4504.584 =VІІ-894,кв.45 по плана на 1м.р., ж.к. 'Вл.Варненчик гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-41241/15.12.2009г. 112,20 29.01.2010г.
5/ГИ/11.01.2010г. Реконструкция на кабелна линия 10кV между трафопостове №№106 и 41, извод 'Бдин' Подстанция 'Юг' по плана на 4 м.р.и 8 м.р.,гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №549/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-236/05.01.2010г. 268,60 29.01.2010г.
6/ГИ/11.01.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV/сград- но отклонение/ от ел.табло/ТЕПО/при трафопост до главно разпредел.табло /ГРТ/на търговски комплекс ТП-УПИ-481за търг. компл. УПИХІІІ-29006,кв.2 по плана на паркова зона за общест- вено обслужване/ОП.З/, район Вл.Варненчик 1. 'ОТО СИСТЕМ' ООД 2.Община Варна АТИКА КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №558/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-367/05.01.2010г. 100,00 28.01.2010г.
7/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1509 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИІV-1150,1151, кв.24 по плана на 27м.р., ул.'Средец'№51,район Аспарухово, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №554/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-567/06.01.2010г. 100,00 29.01.2010г.
8/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1998 до кабелен шкаф ШК-5А Пред УПИІХ-159,кв.8 по плана на 1м.р., ж.к. 'Въз -раждане',гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №553/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-568/06.01.2010г. 100,00 29.01.2010г.
9/ГИ/11.01.2010г. Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 1000кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не извод'Кичево' между ТП 890 и 889 ПИ с ид.№10135.2575.1463 /УПИІV-за ТП, кв.20В/ по плана на кв.Виница, район Приморски, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №550/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-571/06.01.2010г. 404,00 29.01.2010г.
10/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1643 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИ-ХІ-236,кв.23А /ид.№10135.2575.251/ ул.'Цар БорисІІІ' №61 кв. Виница, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №546/21.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-609/06.01.2010г. 118,32 29.01.2010г.
11/ГИ/11.01.2010г. Монтаж на трансформаторна машина 800кVА в килия №2 на трафопост БКТП №1991 УПИ ХІІ-3088,кв.2 по плана на вилна зона 'Траката' община Варна Е.ОН България мрежи' АД шеста категория инж. Гороломова ЗАО-613/06.01.2010г. 100,00 04.02.2010г.
12/ГИ/11.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-470, УПИVІ-470, кв.43 по плана на ж.к.' Вл. Варненчик', гр. Варна 1.'Инфинити' ЕООД 2.Комна Великова Николова 3.Община Варна Райнова Консултинг' ООД Заповед №536/11.12.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-49080/14.12.2009г. 100,00 01.02.2010г.
13/ГИ/14.01.2010г. Водопроводно отклонение за Хипермар- кет Кауфланд-Варна 2 УПИХХІІ-566,кв.27 по плана на 26 м.р., бул.'Хр. Смир- ненски', гр. Варна 1.Община Варна 2.'Кауфланд България' ЕООД Енд Ко-Кд НБС-Инженеринг' Заповед №557/29.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-907/08.01.2010г. 100,00 02.02.2010г.
14/ГИ/15.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2018 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИХХІІІ-263, кв.31 /ид.№10135.2516.4760 /по плана на СО' Манастирски рид, Бялата чешма, Дърб -равата', община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №547/21.12.2009г. Прот.№33т.7/20.11.2009г. инж. Гороломова ЗАО-750/07.01.2010г. 180,00 04.02.2010г.
15/ГИ/18.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-1531,кв.139 по плана на 29 м.р.,ул.'Константин Арабаджиев' №8, кв. Аспарухово, гр. Варна 1.Керка Николова Николова, Димитричка Георгиева Атанасо- ва, Снежана Янкова Дякова, Николай Янков Николов, 'Артстрой инвест' ООД 2. Община Варна СТРОЙНАДЗОР' ООД Заповед№540/19.12.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-50053/22.12.2009г. 100,00 08.02.2010г.
16/ГИ/20.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда с магазини и гаражи УПИХХ-1382,1383,1384; кв.28, ул.'Ст. Стамболов' №11-15, по плана на 8 м.р., гр. Варна 1.Румяна Николаева Пенева, Сабин Андонов Пенев, Антония Сабинова Пенева, Елица Дене - любова Мутафчиева, Катя Пав- лова Николова, Николай Петров Николов, Теа Денолюбова Нико - лова, Добрин Петров Николов, Таня Руменова Жекова, Искра Димитрова Мектупчи ИНЖИНЕРИНГ КОНТРОЛ ' ООД Заповед №523/10.12.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-48790/11.12.2009г. 100,00 10.02.2010г.
17/ГИ/19.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ1219,кв.16,по плана на С.О.'Св. Никола',гр.Варна 1. Община Варна 2.'Рубикон' ООД 3.Румянка Георгиева Стрелухова РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД Заповед №405/03.09.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-46486/25.11.2009г. 100,00 05.02.2010г.
18/ГИ/19.01.2010г. Сградно водопроводно отклонение към сграда с ваканционни жилища УПИ ІІІ-13846а,кв.54 по пла- на на Вилна зона, гр.Варна 1. Община Варна 2.'БИГЛА КОНСУЛТ' ООД Проток.№5,т.6/12.02.2009г. Заповед №532/11.12.2009г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-49820/19.12.2009г. 100,00 18.02.2010г.
19/ГИ/19.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИV-14,кв.624,по плана на 5м.р.,ул.'Полковник Свещаров'№17, гр.Варна 1.Община Варна 2.'Инвестиции и строителство'ООД 3.Олга Лю - бомирова Тодорова 4. Борисла- ва Веселинова Тодорова 5. Ни -кола Атанасов Маждраков 6.Тин- ка Борисова Маждракова 7.Маг -далена Николова Маждракова 8. Пламена Николова Маждракова Иво-90-консулт' ООД Заповед №544/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-1211/11.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
20/ГИ/20.01..2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от два съществуващи електро -разпределителни шкафа пред ТП№1727 до кабелен шкаф ШК-4А УПИVІІІ-7, кв.169 по плана на 11м.р., ул.'Антон Стра- шимиров' №34, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №003/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2395/18.01.2010г. 163,20 08.02.2010г.
21/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №78 до кабелен шкаф ШК-6А и резервна връзка чрез разкъсване на съществуващ кабел между кабелния шкаф и новия шкаф Пред УПИV-17, кв.285А по плана на 9м.р.,ул.Г.Мамар чев'№8,район Одесос; връзка между шкафове на ул.'П.Стоянов'№1 и ул. 'Г. Мамарчев' №9, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №555/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-2391/18.01.2010г. 141,44 08.02.2010г.
22/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №96 за стоманено-бетонов стълб и удължаване то със съединителна муфа до нов кабелен шкаф ШК-4А Ул.'Макгахан'№19; удъл -жаването пред УПИІ-10, кв178-А по плана на 11м.р., ул. 'Хан Кардам' №28, район Одесос, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №004/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2397/18.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
23/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №188 чрез удължаване на кабел до кабелен шкаф ШК-4А и ре -зервна връзка между двата кабелни шкафа Пред УПИІІІ-3, ул'Радецки' №37 до УПИІІ-2,ул.'Радец - ки'№39,кв.352,по плана на 10м.р.,район Одесос, Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №552/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-2400/18.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
24/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №469 до кабелен шкаф ШК-4А УПИІХ-6,кв.507,по плана на 13м.р.,ул.'Оборище'№29' район Одесос, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №551/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-2401/18.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
25/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №169 до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях Пред УПИVІІІ-24,28;кв.4А /ид.№10135.2555.310/ по плана на 23м.р., ул.'Мир', район Приморски,гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №002/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2564/18.01.2010г. 163,20 09.02.2010г.
26/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №15 до два броя кабелени шкафа ШК-7А и от тях до три броя кабелни шкафа и резервни връзки между тях УПИІХ-7,кв.358,по плана на 10м.р.,ул.'Георги Бенков -ски' №90' ,район Одесос ,гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №005/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2570/18.01.2010г. 217,60 09.02.2010г.
27/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1089 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид.№10135.2559.197, вход 3 /УПИІІ-3035,3036, 3038А,3038В,3038Г;кв.8/ по плана на 17м.р.,район Приморски, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №001/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2575/18.01.2010г. 100,00 09.02.2010г.
28/ГИ/25.01.2010г. Дъждовно канализационно отклонение за административна сграда с магазин, нощен клуб и трафопост УПИVІ-357,кв.6 по плана на ЗПЗ,ул.'Януш Хунияди' №6, гр. Варна 1.Община Варна 2. 'Стъни' ЕООД Стройконтрол ЯН-99' ЕООД Заповед№533/11.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-48973/14.12.2009г. 100,00 17.02.2010г.
29/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-2, кв.312, по плана на 9м.р., ул 'Стара плани- на'№25, гр. Варна 1. Община Варна 2.Галина Стефанова Жекова Инекс консулт' ООД Заповед №466/03.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-48340/08.12.2009г. 100,00 16.02.2010г.
30/ГИ/25.01.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1436-б по плана на ж.к. 'Изгрев' гр. Варна 1.Община Варна 2.Стоян Иванов Овчаров Проток.№28,т.9/15.10.2009г. Заповед№520/07.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-48212/08.12.2009г. 100,00 15.02.2010г.
31/ГИ/25.01.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1049 по плана на 'Горна Трака' гр. Варна 1.Община Варна 2.Станчо Николов Станчев Проток.№24,т.9/10.09.2009г. Заповед№479/09.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44700/12.11.2009г. 100,00 16.02.2010г.
32/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение УПИХVІІІ-221,кв.121по пла- на на 7 м.р. Ул.'Райко Жинзифов' №21, гр.Варна 1.Община Варна 2.'Възраждане 2004' ЕООД 3.Христо Костов Тороманов и Сета Маргос Мине -гьозян 4.Бою Павлов Пенчев 5.Марина Боева Петрова. Строй контрол сервиз'ООД Заповед №534/11.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-49173/15.12.2009г. 100,00 10.03.2010г.
33/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-1341, кв.24, по пла -на на 23м.р., ул 'Народен юмрук'№12, гр. Варна 1.Община Варна 2. 'Кондор-Комерс' ЕООД Проток.№32,т.9/12.11.2009г. Заповед№535/11.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-49226/15.12.2009г. 100,00 12.02.2010г.
34/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИІ-131,кв.29,по плана на 'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна 1.'Бавадон Консулт' ООД 2.Христо Спиров Иванов КОРЕКТ 99' ООД Проток.№3/22.01.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-50103/22.12.2009г. 100,00 08.03.2010г.
35/ГИ/25.01.2010г. Канализационно отклонение ПИ-784, по плана на м-ст 'Франга дере' №30 1. Община Варна 2.Станислав Емануилов Дойчев Проток.№32,т.6/12.11.2009г. Заповед№542/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-50043/22.12.2009г. 100,00 19.02.2010г.
36/ГИ/25.01.2010г. Канализационно отклонение към сграда за курортен туризъм УПИ ІІІ-1152,кв.50, по плана на вилна зона'Траката',ул. '1./първа/' №131 гр. Варна 1.Община Варна 2.'Алдо-ЖВ' ЕООД 3.Петър Иванов Балканджиев пета категория С молба вх.№ЗАО-21589/14.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 29.11.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-1293/12.01.2010г. 100,00 19.02.2010г. 17.12.2010г.
37/ГИ/25.01.2010г. Канализационен тласкател ПИ1562,по плана на вилна зона'Св. Никола'гр.Варна 1.Община Варна 2.Ганчо Илиев Ганев и Снежа Христова Ганева Строй контрол сервиз'ООД Заповед №437/15.10.2009г. С молба вх.№ЗАО-42457/07.02.2011г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 09.02.2011г. инж.Гърбузов инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42457/27.10.2009г. 100,00 15.02.2010г. 28.02.2011г.
38/ГИ/25.01.2010г. Уличен водопровод ПИ №306 по плана на вил -на зона 'Свети Никола' Георги Траянов Милев Строй контрол сервиз'ООД инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42460/27.10.2009г. 100,00 15.02.2010г.
39/ГИ/25.01.2010г. Канализационен тласкател за битово-фекални води ПИ-923, по плана на С.О. 'Ваялар',ул.'11-та', Варна 1.Община Варна 2.Александър Миланов Михайлов РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД Заповед №541/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-311/05.01.2010г. 100,00 16.02.2010г.
40/ГИ/26.01.2010г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИІХ-798,кв.37,по плана на к.к.'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна 1. Община Варна 2.'ЕМОНА 2003'ООД КОРЕКТ 99' ООД Заповед№543/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-1790/14.01.2010г. 100,00 26.02.2010г.
41/ГИ/26.01.2010г. В и К отклонение сградно ПИ-885/обединени 247 и 248/ през ПИ-760,236,238 и 240; кв.63, по плана на С.О. 'Ваялар', гр. Варна 1. Община Варна 2.'Рубикон' ООД 3.Венцислав Лилов Диков 4.Донка Петрова Илиева 5.Кънчо Иванов Илиев и Петър Иванов Кънчев РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД Заповед №454/02.11.2009г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-43827/05.11.2009г. 100,00 16.02.2010г.
42/ГИ/27.01.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИVІ-954,кв.57а, по плана на 25м.р.,ул.'Божур ' №10, гр. Варна 1.Община Варна 2.'Техно Билд'ООД СТРОЙКО' ЕООД Заповед №507/20.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-46465/25.11.2009г. 100,00 18.02.2010г.
43/ГИ/27.01.2010г. Уличен водопровод, захранващ имоти ПИ №493,499,504,514,516, 519,521,527,528,530,533, 538,539,541,546,547,548, 793,794,814,352,661,137, 138,303,139,284,394,395, 668,396 СО'КОЧМАР' и СО'СЪЛЗИЦА' 1. Община Варна 2.ДЗЗД'СЪЛЗА-2007' НБС-Инженеринг' Заповед №431/06.10.2009г. Прот.№22т.20/30.07.2009г. С молба вх.№ЗАО-42092/16.04.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в датата на разрешението. 20.04.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42092/23.10.2009г. 100,00 24.02.2010г. 17.05.2010г.
44/ГИ/28.01.2010г Водопроводно отклонение за офисна сграда УПИХІІІ-4,кв.337, по плана на 9м.р.,ул.'Поп Харитон' №5, гр. Варна 1.Община Варна 2.'НАГЕНА'ООД МАР КОНСУЛТ'ЕООД Заповед №548/21.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-50228/23.12.2009г. 100,00 18.02.2010г.
45/ГИ/29.01.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИХVІІІ-155,156,170; кв.9 по плана на 16 м.р., гр.Варна 1.Община Варна 2.'Корект-63' ЕООД 3.Величко Янков Велич- ков и Димитричка Христова 4. Стоян Янков Великов и Марийка Кирилова Великова 5. Стоянка Йодрданова Кючукова и Николай Йорданов Кючуков 6.Петя Кири- лова Христова и Христофор Или- ев Христов 7.Цона ДИ ЕМ-КОНСУЛТ' ООД Заповед №476/09.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44532/11.11.2009г. 100,00 24.02.2010г.
46/ГИ/01.02.2010г. Реконструкция на бул.'Хр.Смирненски' км.0+000 до км 0+740 бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител' Община Варна Прот.№34/26.11.2010г. инж. Самсарова ЗАО-4063/01.02.2010г. 17.02.2010г.
47/ГИ/01.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-211, кв.1089а, по плана на 26 м.р.,ул.'Чи- нар ' №2, гр. Варна 1.Община Варна 2.'Корект-63' ЕООД 3.Стоянка Друмева Бъч- варова 4.Николай Атанасов Бъч- варов и Димитринка Димитрова Бъчварова 5.Виолета Атанасова Бъчварова ДИ ЕМ-КОНСУЛТ' ООД Заповед №467/05.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44533/11.11.2009г. 100,00 24.02.2010г.
48/ГИ/01.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-992, кв.2, по плана на кв. Виница гр. Варна 1.Община Варна 2.ЕТ 'Върбанов-44-Цоло Петков' 3.Галина Михайлова Атанасова, Атанас Костадинов Атанасов, МигленаАтанасова Атанасова , Славена Атанасова Атанасова Стройконтрол ЯН-99' ЕООД Заповед№007/21.01.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-3653/27.01.2010г. 100,00 18.02.2010г.
49 -отпада
50/ГИ/01.02.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №1001 за съществуващ кабелен шкафШК-4А до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ V-14, кв.591,ул.'Гоце Делчев' от №7 до №9,по плана на 14 м.р.,гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-2396/18.01.2010г. 100,00 22.02.2010г.
51/ГИ/09.02.2010г. Улична канализация-ІІ етап на обект 'Канализация ПИ 2964' УПИ Х-2876 по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна 1. Община Варна 2.'Алфа ДЗЗД СД'Димитрова 2000 и с-ие' Заповед №391/03.09.2009г. С молба вх.№ЗАО-35975/10.03.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.04.2010г. инж.Драгнева инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-35975/04.09.2009г. 01.03.2010г. 05.05.2010г.
52/ГИ/10.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІІ-5, кв.161по плана на 11 м.р.,ул.'Тодор Влайков' №5, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №326/14.07.2009г. инж. Гороломова ЗАО-5050/08.02.2010г. 240,72 01.03.2010г.
53/ГИ/15.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ електроразпредели- телен шкаф при КТП №1888 до разкло -нителна кутия РК-3 УПИVІ-3449, кв.19 по плана на СО'Ален мак', община Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №019/10.02.2010г. Прот.№28т.7/15.10.2009г. инж. Гороломова ЗАО-5685/11.02.2010г. 100,00 04.03.2010г.
54/ГИ/10.02.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-782, кв.35, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна 1. 'Чайка-Инвест' ООД 2. Община Варна ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ' ООД Заповед №011/27.01.2010г. инж. Гърбузов ЗАО-4934/08.02.2010г. 100,00 05.03.2010г.
55/ГИ/15.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №631 до разклонителна кутия РК-3 УПИХІІ-1039, кв.58,по плана на вилна зона 'Траката', ул.'28-ма' №21, община Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №020/10.02.2010г. Прот.№28т.5/15.10.2009г. инж. Гороломова ЗАО-5688/11.02.2010г. 136,50 04.03.2010г.
56/ГИ/15.02.2010г. Основен ремонт на индустриален ЖП-клон от км 0+565 до км 0+790 върху подвижен Аспарухов мост част от ПИ10135.5501.24 и ПИ 10135.5501.139 от КК на административен район Аспарухово,по плана на Южна промишлена зона Община Варна СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №009/15.10.2009г. инж. Самсарова ЗАО-6075/16.02.2010г. ЗАО-4412/03.02.2010г. 04.03.2010г.
57/ГИ/18.02.2010г. Авариен ремонт за осигуряване на пешеходен достъп на подлез При спирка 'Траката' на път І-9 Варна- Зл. Пясъци Община Варна ГЛОБЪЛ КОНСУЛТ 07' ООД Зап. №009/15.10.2009 инж. Самсарова ЗАО-6489/18.02.2010г. 04.03.2010г.
58/ГИ/18.02.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда УПИVІІ-160,161; кв.25 /ид.№10135.513.160.1/ по плана на к.к.'Зл.пясъци', х-л 'Дана палас', община Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКА- ЦИОННА' КОМПАНИЯ АД Дарис' ООД Прот.№4т.1/11.02.2010г. инж. Никова ЗАО-52740/04.12.2008г. 1 350,00 10.03.2010г.
59/ГИ/19.02.2010г. Водопроводно отклонение за административна сграда УПИ ІІ-2, кв.49А, 8 м.р., ул.'Тича' №5 гр.Варна 1.Организация на евреите в Бъл гария'Шалом-регионална органи- зация Варна 2.'Валис-инвест' ЕООД Инекс консулт' ООД Заповед №009/09.01.2008г. инж. Гърбузов ЗАО-5678/11.02.2010г. 100,00 11.03.2010г.
60/ГИ/19.02.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от ШК-6А / след подмяна на кабелен шкаф ШК-4А/ до електромерно табло УПИ ХVІІ-2947, кв.61; ПИ с ид.№10135.2526.942 до ПИ с ид.№10135.2526.1527, по плана на кв.' Св. Никола' Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №021/12.02.2010г. инж.Гороломова ЗАО-5939/15.02.2010г. 100,00 11.03.2010г.
61/ГИ/19.02.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ ид.№10135.2515.3300= ПИ 3300, кв.14 по плана СО'Ален мак' 1.Община Варна 2.'Томич 2008'ЕООД Проток.№33,/29.06.2009г. Заповед№477/09.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44431/10.11.2009г. 100,00 11.03.2010г.
62/ГИ/22.02.2010г. Канализационно отклонение и подмяна на водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИХ-104, кв.6, по плана на 16 м.р., ул.'Фантазия' 69 гр.Варна 1.Община Варна 2.Недка Димова Атанасова и Атанас Михайлов Атанасов Проток.№2,т.6/14.01.2010г. Заповед№399/03.09.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36251/07.09.2009г. 100,00 11.03.2010г.
63/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно отклонение за едноетажна жилищна сграда УПИ ІV-367, кв.9, по плана на с. Звездица 1.Община Варна 2.Теодора Станева Иванова Заповед №441/15.10.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-3987/29.01.2010г. 100,00 11.03.2010г.
64/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХІІІ-659,660,662; кв.1 по плана на кв. Виница, ул.'Св. Параскева'№9А 1.Община Варна 2.'ЗСК-ДЕВНЯ' АД 3.Юлиян Нейчев Нейчев Инекс консулт' ООД Заповед №008/21.01.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-4102/01.02.2010г. 100,00 17.03.2010г.
65/ГИ/22.02.2010г. Улична битова канализация за жилищна сграда УПИ ІІ-355, кв.14, по плана на 24 м.р., ул.'Архитект Мирчев' гр. Варна 1.Община Варна 2.'ОКСИ ДЕНТ' ЕООД ЕВРОСТАНДАРТ' ЕООД Заповед №254/25.04.2007г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44178/09.11.2009г. 100,00 12.03.2010г.
66/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда със смесено предназначение УПИ V №/10135.3517.447/, кв.13, 15.м.р., гр.Варна 1.'Калена' ООД 2.Община Варна Тест Билдинг' ООД Заповед №012/27.01.2010г. С молба вх.№ЗАО-28988/09.08.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.09.2010г. инж.Гърбузов инж. Гърбузов ЗАО-4008/29.01.2010г. 100,00 15.03.2010г. 04.10.2010г.
67/ГИ/23.02.2010г. Уличен водопровод за жилищна сграда с гаражи УПИ VІ-940,кв.60, по плана на 25 м.р.,ул.'Ружа' №17 1.Община Варна 2.'Цитадела Стройинвест' ООД ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07' ООД Заповед№396/03.09.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36096/07.09.2009г. 100,00 15.03.2010г.
68/ГИ/25.02.2010г. Реконструкция бул.'Девня'-трети етап Кръгово кръстовище бул. 'Девня' с бул.Република' Община Варна Прот.№5 т.2/18.02.2010 г. инж. Самсарова ЗАО-7377/24.02.2010г. 12.03.2010г.
69/ГИ/25.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.2575.1554 /УПИ ХІV-617, кв.5/ по пла- на на кв.Виница, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №022/18.02.2010г. инж. Гороломова ЗАО-6850/22.02.2010г. 100,00 17.03.2010г.
70/ГИ/01.03.2010г. Рехабилитация /среден ремонт/ на улица ул.'Колю Фичето' Община Варна Прот.№15 т.2/15.12.2005 г. инж. Самсарова ЗАО-7655/26.02.2010г. 100,00 15.03.2010г.
71/ГИ/02.03.2010г. Уличен водопровод и канализация за жилищна сграда с един вход-вход 6 и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход-вход 7 УПИ ІІ-3035,3036,3038А, 3038В и 3038Г; кв. 8, по плана на 17 м.р., гр.Варна 1.Община Варна 2.'ДИЛОВ ИНВЕСТ' ЕООД ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД Заповед №331/15.07.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-6504/18.02.2010г. 100,00 29.03.2010г.
72/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №527 до кабелен шкаф ШК-4А Пред УПИ VІ-309,кв.35, ул. 'Черно море'№11,по плана на кв. Виница, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №031/01.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-8077/02.03.2010г. 106,76 26.03.2010г.
73/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №41 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.1505.121 /УПИ VІ-19, кв.448/ по пла- на на 1 м.р., ул.'Цар Асен' №7, гр Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №024/01.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-8088/02.03.2010г. 174,76 26.03.2010г.
74/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №317 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.1503.135 /УПИ VІ-7,кв.352/ по плана на 10 м.р.,ул.'Йосиф Стоя -нов' №11, гр Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №027/01.03.2010г. инж. Никитасов ЗАО-8110/02.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
75/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кVот трафопост КТП №449 /чрез разкъсване на кабели, захранващи ЖР стълб на ул.'Антон Страшимиров' и ул.'Ал. Богориди' и съществуващ ШК-4А на ул.'Хан Пресиян'№10/ до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ І-7,8,15, кв.156А по плана на 11 м.р., ул.'Хан Пресиян' №13,15,15А, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №025/01.03.2010г. инж. Никитасов ЗАО-8086/01.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
76/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №244 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ V-9, кв.536 по плана на 14 м.р., ул.'Константин Величков' №15, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №029/01.03.2009г. инж. Никитасов ЗАО-8113/02.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
77/ГИ/05.03.2010г. Реконструкция на въздушен електро -провод/ВЕП/ 20 кV,1.Чрез кабелиране изводи 'Спартак' и 'Вапцаров' 2.На проходна разпредилителна будка /ПРБ/ №847.3. На част от кабелна линия 20 кV между ПРБ №847 и трафопост №694 По бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Сливница', по плана на16-ти и 26-ти м.р., гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №026/01.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-8084/02.03.2010г. 507,68 26.03.2010г.
78/ГИ/09.03.2010г. Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ ид.№10135.4509.22 , кв.1, по плана обслужваща зона'БИЗНЕС ПАРК ВАР -НА', сграда 1,м-ст 'Радио -станцията, р-н Вл. Варнен -чик', гр. Варна ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никова ЗАО-8374/04.03.2010г. 100,00 29.03.2010г.
79/ГИ/09.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІХ-22=10135.1502.205, кв.487, по плана на 13 м.р., ул.'Македония'/ул.Янкул войвода', гр. Варна 1.Община Варна 2.'СПЕДСТРОЙ' ЕООД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД Заповед №032/02.03.2010г. инж. Никова инж. Гърбузов ЗАО-8100/02.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
80/ГИ/10.03.2010г. Улица обслужваща УПИ ІV-5,6, кв.1, по плана на СО'Ален мак', гр. Варна 1.Община Варна 2.'ЛАРИС ВЕГА' ООД инж. Самсарова ЗАО-3273/01.03.2010г. ЗАО-8866/09.03.2010г. 23.03.2010г.
81/ГИ/09.03.2010г. Трафопост тип БКТП 630кVА;20/0,4 кV и ел.захранването му с кабелни линии 20кV чрез разкъсване на съществува -ща кабелна линия, извод'Дъбравата' между трафопостове №№1594 и 812 УПИ ІV-5,6, кв.1, /ид.№10135.2515.3703 /, по плана на СО'Ален мак', община Варна Е.ОН България мрежи' АД Инекс консулт' ООД Заповед №368/27.08.2009г. Прот.16/21.05.2009г. С молба вх.№ЗАО-21249/10.06.2010г. на основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 17.06.2010г. инж.Гороломова инж. Гороломова ЗАО-4233/01.03.2010г. 330,00 31.03.2010г. 07.07.2010г.
82/ГИ/10.03.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от трафопост тип БКТП до главно електроразпредилител- но табло УПИ І-244, кв.22, по плана на СО'Кочмар', гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-5194/09.02.2010г. 100,00 31.03.2010г.
83/ГИ/10.03.2010г. Изграждане на топлопровод от топлофикационна камера К.-ІІ-5 до к.ІІ-7/1, находящи се по плана на І м.р., ж.к. 'Младост', гр. Варна ДАЛКИЯ-ВАРНА' ЕАД ЛИМА'ЕООД Заповед №038/09.03.2010г. инж. Драгнева ЗАО-8956/10.03.2010г. 100,00 30.03.2010г.
84/ГИ/11.03.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа, разположена в имот ПИ ид.№10135.2506.155, м-ст 'Ташлъ тепе', РРС Кичево, Община Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКА- ЦИОНН КОМПАНИЯ' АД ТЕЛЕКОНТРОЛ 99' ЕООД инж. Никова ЗАО-8163/02.03.2010г. 100,00 01.04.2010г.
85/ГИ/11.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до два броя кабелени шкафове ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ ХVІ-2,3; кв.156А , по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Пресиян' №1,3, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №040/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9002/10.03.2010г. 292,40 31.03.2010г.
86/ГИ/11.03.2010г. Трафопост тип БКТП 1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕП 20кV извод'Марек' УПИ ІІІ-13846а, /ид.№10135. 2564.997/; извод 'Марек' пред УПИ VІІІ-13841, по пла- на на вилна зона'Траката', община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №044/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9024/10.03.2010г. 187,50 31.03.2010г.
87/ГИ/12.03.2010г. Пробив на ул.'Драгоман' и ул.'Драган Цанков' и организация на движение на район ул.'Драгоман' ,ул.' Драган Цанков' района между 'Фр.Шопен',бул. 'Мария Луиза' ул.'Шипка' Община Варна Протокол №7т.3/11.03.2010г инж. Самсарова ЗАО-9376/12.03.2010г. 30.03.2010г.
88/ГИ/12.03.2010г. Уличен водопровод и улична битова и дъждовна канализация УПИ ХІІ-851, кв.16, по плана на СО'Пчелина' гр. Варна 1. Община Варна 2. 'НМ БИЛД' ЕООД Проток. №32т.3/12.11.2009г Заповед №010/21.01.2010г. С молба вх.№ЗАО-20846/08.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.06.2010г. инж.Гърбузов инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-3485/26.01.2010г. 100,00 06.04.2010г. 28.06.2010г.
89/ГИ/15.03.2010г. Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 10/0,4 кV/с монтаж на трансформаторна маши- на1000 и 400кVА /и ел.захранването му с кабелна линия СрН, чрез разкъсване на кабелен извод'Автогара' УПИ ХХІІ-556, кв.27/ ид.№ 10135.3516.158/;, по плана на 26 м.р, район Младост; извод'Автогара'между под- станция 'Запад'и ТП№1050 1'КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО' КД 2.'Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ ' АД НБС-Инженеринг' ООД Заповед №041/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9317/12.03.2010г. 370,72 06.04.2010г.
90/ГИ/15.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост тип БКТП до четери броя кабелени шкафа ШК-4А и изграждане на канална мрежа ПИ ид.№10135.2575.1463 /УПИ-ІV, кв.20В/;до УПИ І-1040, кв.20, по плана на кв. Виница, район Приморски Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №043/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9328/12.03.2010г. 123,80 06.04.2010г.
91/ГИ/15.03.2010г. Трафопост тип БКТП 1?1000кVА, 20/0,4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не, муфиране и подмяната му с нов извод'Струма' ПИ ид.№10135.3511.616 /УПИ ІV-за търг./ по плана на промишл.зона 'Планова' По бул.'Трети март' между подстанция 'Север' и трафопост №957, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №042/09.03.2010г. инж. Никитасов ЗАО-9334/12.03.2010г. 388,68 06.04.2010г.
92/ГИ/15.03.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от електромернно табло тип ТЕПО при трафопост №944 до електроразпредилително табло в жилищна сграда ПИ с ид.№10135.2522.772 /ПИ 772/ , по плана на СО 'Акчалар', община Варна Катя Иванова Караянева СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД Заповед №046/10.03.2010г. Проток. №4т.15/11.02.2010г. инж. Никитасов ЗАО-9350/12.03.2010г. 515,00 06.04.2010г.
93/ГИ/16.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХ-639, кв Виница,ул. 'КонстантинПавлов' №25, гр. Варна 1. Община Варна 2. 'ПН ИНВЕСТ 08' ООД 3. Здравка Атанасова Шибилева ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД Заповед №055/11.03.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-9325/12.03.2010г. 100,00
94/ГИ/22.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1569 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от ШК-5А УПИ ХІІ-3, ул.'Три уши' №7 УПИ ХІ-2,ул'Три уши'№9,11 кв.152, по плана на 11 м.р. гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №057/15.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-10033/17.03.2010г. 155,72 09.04.2010г.
95/ГИ/22.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-7А чрез муфи -ране и удължаване на резервен кабел от трафопост №890 до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ХV-140, кв.21 по плана на кв. Виница, ул.'Петрич' №18 до №16, район Приморски , гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №056/15.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-10040/17.03.2010г. 100,00 09.04.2010г.
96/ГИ/24.03.2010Г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV с монтаж на две трансформаторни машини 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от новомонтиран ЖР стълб на ВЕП извод'Крумово' УПИ- ХІХ-57, кв.1,по плана на промиш. зона 'Клисе баир', община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-6453/18.02.2010г. 100,00 16.04.2010г.
97/ГИ/24.03.2010г. Водопроводно и канализационно откло -нение за жилищно-административна сграда и допълващо застрояване УПИ ХІІІ-9, кв.729, по плана на 3 м.р., ул.' Любен Кара- велов '№5, гр Варна 1. Община Варна 2.Частна пред- приемаческа банка 'Тексим' АД 3.'Топ Билд'ООД СТРОЙНАДЗОР' ООД Заповед №034/05.03.2010г. инж. Никова инж. Гърбузов ЗАО-9089/10.03.2010г. 100,00 15.04.2010г.
98/ГИ/25.03.2010г. Изместване на битова канализация и превключване на дъждоприемни шахти УПИ VІІІ,кв.2, по плана на 1 м.р., ж.к. 'Младост', Варна 1. 'Галилей' ООД 2.Община Варна ЛИМА'ЕООД Заповед №036/09.03.2010г. С молба вх.№ЗАО-37756/21.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 12.11.2010г. инж.Гърбузов инж. Гърбузов ЗАО-9088/10.03.2010г. 100,00 15.04.2010г. 01.12.2010г.
99/ГИ/26.03.2010г. Превключване на водопровод и сградно водопроводно отклонение ПИ ХХVІІ-1302, по плана на м-ст 'Траката' гр. Варна 1. Елица Живкова Гюрова 2. Община Варна Заповед №038/09.03.2010г. Протокол №'т.6/ . .2010г. инж. Гърбузов ЗАО-9074/10.03.2010г. 100,00 16.04.2010г.
100/ГИ/29.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-5, кв.587, по плана на 14 м.р., ул.'Петър Берон' №5, гр. Варна 1.Община Варна 2.'Строй Мат' ЕООД 3. Стефан Михалев Стефанов 4.Николай Йорданов Цветилов Райнова Консултинг' ООД Заповед №446/15.10.2009г. инж. Никова инж. Гърбузов ЗАО-42607/28.10.2009г. 100,00 23.04.2010г.
101/ГИ/29.03.2010г. Битов канализационен клон ПИ №№1846,1847,992,993, 994,995,1524, по плана на м-ст 'Св. Никола',гр. Варна 1.Николай Петров Влайков 2.Гео -рги Кирилов Ковачев 3. Едуард Хартюн Прикян 4 Ахавини Хартюн Прикян-Трендафилова 5 Богомил- ка Симеонова Росетова 6. Божи -дар Славчев Стоилов и Снежанка Вълчева 7. Владимир Веселинов Ников НБС-Инженеринг' ОО инж. Симеонов инж. Гърб