Разрешения за строеж за 2021 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/04.01.2021 Временна пътна връзка за УПИ УПИ II-28 "за обслужващи дейности, офиси и гаражи", кв. 61, 72709.44.32, КВС, землище с .Тополи Община Варна На основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от АПК да се чете "четвърта" категория
2/ГИ/07.01.2021 Изместване на съществуваща битова канализация ф400 Б УПИ ХII-59, 10135.5502.59, 27 м. р. Община Варна
3/ГИ/08.01.2021 БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV с м-ж на тр-р 1000 kVA, 20/0,4 kV, Кабелна линия 20 kV от БКТП 2024 до нов БКТП, Кабелно ел.захранване 0,4 kV до табло тип ТЕПО УПИ VII-384, 10135.3506.1193, УПИ XI-852, 10135.3506.1626, кв. 7, СО "Пчелина" "Електроразпределение Север" АД
4/ГИ/08.01.2021 Геозащитни мероприятия - укрепителни и отводнителни работи УПИ VII – 78, кв.14 (ПИ с идентификатор 10135.2572.78), к.к. „Чайка“ Даниела Димитрова Георгиева
5/ГИ/13.01.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система за производство на ел.енергия с мощност 30 kW върху стационарни носещи конструкции, монтирани върху земя 10135.5404.1681, кв. Галата, СО "Боровец юг" "ТВР Груп" ЕООД
6/ГИ/14.01.2021 Сградно канализационно отклонение и нова хоризонтална канализация за жилищна сграда 10135.1504.2, 4 м. р., ул. "Ген. Радко Димитриев" 53, вх. А 1. Етажна собственост с представител Стелиана Александрова Костадинова, 2. Община Варна
7/ГИ/19.01.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 Pn10 с обща д-на 724 м, 1. Клон 1 - от о. т. 1223, 1225, 1226, 1227, 1231-1235 до 1235А , 2. Клон 2 - от о. т. 1223, 1221, 1220, 1219, 1218, 1205, 1206 до 1207, 3. Клон 3 - от о. т. 1227, 1228, 1229 до о. т. 1230 , 4. Клон 4 - от о. т. 1233, 1238, 1239, 1240 до о. т. 1241 ул. "Посев", ул. "Алфатар", ул. "Българка", СО "Траката", СО "Горна трака", СО "Ваялар" Община Варна
8/ГИ/20.01.2021 Реконструкция на кабелни линии 20 kV извод „Батова“ (м-у ТП 808 и ТП 774) и извод „Здравец“ (м-у ТП 808 и ТП 1791), чрез муфиране с нови кабелни линии 20 kV, и изграждане на кабелна канална система с три броя шахти УПИ I-177, КВ. 14, ид. 10135.3512.177 и ид. 10135.3512.178, ж. к. „Младост“ 2 м. р. "Електроразпределение Север" АД
9/ГИ/27.01.2021 Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA, загранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Странджа“ между п/ст „Север“ и ТП 988. Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 15 броя електромерни табла, тип ТЕПО в кабелна канална система с 5 броя шахти УПИ XVI-590, кв. 1 (ид. 10135.73.590), Промишлена зона „Планова“ "Електроразпределение Север" АД Заповед 5/ГИ/11.05.2021 г. по чл. 154 от ЗУТ
10/ГИ/01.02.2021 Канално помпена уредба в УПИ и тласкател ПЕВП ф75 с д-на 106 м, уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 50 м м-у о. т. 153 и на север от о. т. 423 УПИ XXV-180, кв. 13, 10135.2526.180, ж. к. Бриз 1. Община Варна, 2. Мардик Гарбис Бейлерян, 3. Силвия Росенова Бейлерян, 4. Бедрос Гарбис Бейлерян
11/ГИ/01.02.2021 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на трафопост ТП 808, чрез подмяна на два трансформатора 630 kVA с нови 1000 kVA, 20/0,4 kV, 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП 808 до 10 броя електромерни табла, тип ТЕПО в тръбна канална мрежа с 4 броя шахти УПИ I-177 „за жилищни нужди“, кв. 14 (ПИ 10135.3512.177), ж. к. „Младост“, II-ри м. р. "Електроразпределение Север" АД
12/ГИ/01.02.2021 Водопроводна мрежа на СО "Боровец-юг" ПЕВП ф90 с д-на 17м през о. т. 501 (част от клон 58), с д-на 47 м от о. т. 497 към о. т. 499 (част от клон 58а), с д-на 45 м от о. т. 426 до о. т. 465 (клон 43а) и водопроводни отклонения до границите на ПИ 10135.5404.4090, 3902, 4798, 2165 и 4887, СО "Боровец-юг" Община Варна
13/ГИ/02.02.2021 Улична битова канализация PVC ф315 SN12 с д-на 91,50 м от о. т. 4160 до о. т. 4167 кв. 32, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик Община Варна
14/ГИ/03.02.2021 Преустройство на съществуваща базова станция с №VAR0080.А001 "Restoranta" и нова с №VA4315A 10135.2526.563.1, СО "Св. Никола" 787 1. "А1 България" ЕАД, 2. "БТК" ЕАД
15/ГИ/04.02.2021 Уличен водопровод ф125 ПЕВП с д-на 247 м, м-у о. т. 100 и о. т. 105 кв. 7, м-ст "Пред гробище", землище с. Тополи Община Варна
16/ГИ/04.02.2021 Текущ ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ - аварийно възстановяване ЮПЗ, р-н Аспарухово Община Варна
17/ГИ/04.02.2021 Пълен инженеринг, доставка и монтаж на система за видеонаблюдение за 2 броя подлези и извеждане на видеосигнала в команден център (зала 37) 10135.1503.585.1, 3, пл. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Христо Ботев", 10135.1505.218.3 Община Варна
18/ГИ/05.02.2021 Битова канализация и водопровод - алейна мрежа УПИ VIII-271, УПИ IX-270, кв. 19, 10135.2569.273, 10135.2568.122, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" 1. Костадин Георгиев Костадинов, 2. Гергана Господинова Господинова
19/ГИ/10.02.2021 Трафопост тип БКTП 10/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на две трансформаторни машини 630 kVA), Захранване чрез кабелна линия 10 kV. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на новия трафопост УПИ IV-„за офиси“, кв. 595, /ПИ 10135.2556.358/, 5-ти м. р., бул. „Цар Освободител“ 90 "Пътища и мостове" ЕООД
20/ГИ/10.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост, до електромерно табло тип ТЕПО, кабелна канална система с 5 броя шахти УПИ VII-272, кв. 19 (ПИ 10135.2569.272), УПИ V-114, кв. 19 (ПИ 10135.2569.80), ПИ 10135.2569.273, ПИ 10135.2569.271, 10135.2569.216 и ПИ 10135.2569.314, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“ "Електроразпределение Север" АД
21/ГИ/11.02.2021 Реконструкция на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа с изтегляне на оптични и медни кабели участъка от КШ 36-I 11.07 до КШ 36-I 11.11 ПИ 10135.2569.315, чрез изместване и в ПИ 10135.2569.16 и 10135.2568.122, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“ "Българска телекомуникационна компания" ЕАД
22/ГИ/11.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 и улична канализация PVC ф 315 през о.т. 127, о.т. 307, о.т. 308,о.т.309, о.т.292, о.т. 291, о.т.290, о.т.289, о.т.288, о.т.287, о.т.293, о.т.294, о.т.294, о.т.295, о.т.296, о.т. 306 о.т.303, о.т.302, о.т.301 и водопроводни и канализационни отклонения СО "Акчелар" Община Варна
23/ГИ/11.02.2021 Подмяна на кабелни линии средно напрежение 20/10 kV, извод "Салтанат" от ТП 1061 до муфа към ТП 101 21-ви м. р. "Електроразпределение Север" АД
24/ГИ/12.02.2021 Реконструкция на трафопост тип БКТП. Външно кабелно електрозахранване от БКТП до 2 броя кабелни шкафа и до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО УПИ VI-2612 „за жилищно строителство“, кв. 2 (ид. 10135.2555.2612), „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“ "Електроразпределение Север" АД
25/ГИ/15.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №1907 до електромерно табло тип ТЕПО ПИ 10135.2569.7, УПИ VI-8, кв. 6 (ПИ 10135.2569.8), к. к. „Св. Св. Константин и Елена“ "Електроразпределение Север" АД
26/ГИ/17.02.2021 Трафопост тип БКTП 2х1000 kVA (с монтаж на два трансформатора 630 kVA), 20/0,4 kV, захранен чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV, кабелни линии ниско напрежение на новия трафопост до 3 електромерни табла, тип ТЕПО в кабелна канална мрежа с една шахта УПИ XXIX-168, кв. 8, ид. 10135.2563.168, ж. к. "Бриз-юг" "Електроразпределение Север" АД
27/ГИ/17.02.2021 Два броя кабелни линии ниско напрежение, захранени от БКТП, до 2 ШК-4А, Резервна кабелна линия между двата ШК-4А и от тях с 4 кабелни линии ниско напрежение до 4 електромерни табла, тип ТЕПО. Реконструкция в БКТП ПИ 10135.3506.1185, кв. 29, ПИ 10135.3506.1234, СО „Пчелина“ "Електроразпределение Север" АД
28/ГИ/17.02.2021 Външно кабелно електрозахранване от БКТП, до ШК-4А, и електромерно табло ТЕПО. Реконструкция в БКТП 2161, включващо монтаж на трансформаторна машина 400 kVA, 20/0,4 kV ПИ 10135.2552.5274 (УПИ XVII-2471,3937,3938, кв. 6) "Електроразпределение Север" АД На основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от АПК да се чете БКТП №2162
29/ГИ/19.02.2021 Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, Изграждане на канализационни колектори бул. „Княз Борис" I Община Варна
30/ГИ/19.02.202 Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод СО Бриз, Свети Николa, Ален мак, Ваялар, Траката, Манастирски рид Община Варна
31/ГИ/19.02.2021 Доизграждане на канализационна мрежа. Реконструкция на канализационен клон, Реконструкция на магистрален водопровод СО Изгрев, Кочмар, Сълзица, Пчелина и Сотира, бул. Христо Смирненски Община Варна
32/ГИ/22.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 43,00 м о.т. 324 до о.т. 461 СО „Пчелина" Община Варна
33/ГИ/22.02.2021 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 32,00 м, о.т. 694 и о.т. 693 кв. 212, кв. „Изгрев“ Община Варна
34/ГИ/23.02.2021 Уличен водопровод Ф160 ПЕВП с дължина 202,78 м., между о.т.207 и о.т.2 кв. 2, СО „Прибой“ Община Варна
35/ГИ/23.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 165 м от о.т. 931 до о.т. 871 СО „Боровец-юг“ Община Варна
36/ГИ/25.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 69 м между о.т. 132 и о.т. 134 кв. 77 „Вилна зона“ Община Варна
37/ГИ/02.03.2021 Благоустрояване на междублокови пространства „Вл. Варненчик”, ІI-ри м.р., ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников” Община Варна
38/ГИ/08.03.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 138 м от ос. т. 251 към ос. т. 847 кв. 114, С.О. „Ваялар“, С.О. „Горна Трака“ и С.О. „Траката“ Община Варна
39/ГИ/16.03.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 142.0 м по ул. „Девня” от участъка между ос. т. 4520 и ос. т. 4521 към ос. т. 4522 кв. 48, ЗПЗ Община Варна
40/ГИ/19.03.2021 Изграждане на сградна газова инсталация на природен газ към котелно помещение за отопление ид. 10135.1508.291.1 УПИ VII, кв. 711, 3 м. р., ПИ с ид. 10135.1508.291, бул. „Сливница“ №2 „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
41/ГИ/19.03.2021 Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от възобновяем източник „ФвЕЦ Транс Мар“ с обща инсталирана мощност 30,00 kWр върху покривната конструкция на сграда УПИ ХIII-4, кв. 23 (ид. №72709.23.32.3) с. Тополи "Транс-Мар Сървисиз" ЕООД
42/ГИ/23.03.2021 Разширение на физическа инфраструктура ЗПЗ, район Младост и район Вл. Варненчик "А1 България" ЕАД
43/ГИ/23.03.2021 Приемно - предавателна станция с №VA4363_В 10135.513.601.1, с к.к. „Златни пясъци“ "Българска телекомуникационна компания" ЕАД
44/ГИ/25.03.2021 Основен ремонт на ул. "Дубровник" ул. "Дубровник", 24 м.р., р-н Приморски Община Варна
45/ГИ/29.03.2021 Изместване на съществуващ водопровод Ч80 от с нов уличен водопровод ПЕВП Ф110 от о.т.113 през о.т.110 и към о.т.123 УПИ IV-848, кв.100, ПИ 10135.5505.306 ул. „Лерин“, ПИ 10135.5505.283 и ПИ10135.5506.28, ул. „Св. Св. Кирил и Методий, 28-ми м.р., кв. „Аспарухово“ Община Варна
46/ГИ/29.03.2021 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.3512.87.12, ж. к. „Младост“, бл. 116, вх. 2 Етажна собственост с представител Николай Каменов Малинов
47/ГИ/29.03.2021 Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност до 15,00 kWр върху покривната конструкция на съществуваща сграда ид. №10135.4510.671.2, УПИ ХVIII-1147 , кв. 34 , ЗПЗ "Джия 2001" ООД
48/ГИ/31.03.2021 Приемно - предавателна станция с №VAR0195.С000 „Alen Mak" идентификатор 10135.2571.4626.1 идентификатор 10135.2571.4626, р-н „Приморски“ "А1 България" ЕАД
49/ГИ/01.04.2021 Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством единна електронна съобщителна мрежа р-н Аспарухово, и.д. 10135.5502.555 Държавна агенция „Електронно управление“
50/ГИ/01.04.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 25 м от о.т. 570 към о.т. 410 и улична канализация РРR ф315 с дължина 13 м от о.т. 568 към о.т. 410 с.о. „Сотира“ Община Варна
51/ГИ/01.04.2021 1. Tрафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA, захранен чрез разкъсване на кабелна линия. 2. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV. 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 4 броя кабелни шахти УПИ XLI-894, 895, кв. 1 ид. №10135.2575.2131, кв. Виница ид. №10135.2575.2131 ид. №10135.2575.845, №10135.2575.1533 и №10135.2575.2131 "Електроразпределение Север" АД
52/ГИ/01.04.2021 Трафопост, тип БКТП 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA). Изграждане на кабелна линия 20 kV, от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV. Изграждане на кабелна линия 20 kV, чрез муфиране и удължаване на кабел 20 kV от БКТП. Монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на новоизградения трафопост. УПИ VIII-7, кв. 1, ид. 72709.12.89, местност „Пред гробище“, землище с. Тополи, "Даримекс Трейдинг" ЕООД "Електроразпределение Север" АД
53/ГИ/05.04.2021 Улична битова канализация РVС ф315 с дължина 103 м от ос. т. 61 до ос. т. 65 УПИ ХХХІ – 1746,1747 (ПИ с ид.10135.5506.981), кв. 5, м-ст „Вилите“ Община Варна
54/ГИ/06.04.2021 Улична канализация ф315 с дължина 109 м. от о. т. 504 до о. т. 507 кв. 75, СО „Планова“ Община Варна
55/ГИ/12.04.2021 Водопроводно отклонение и уличен водопровод певп ?110 с дължина 288,11 от съществуващ водопровод ф475Е от о.т. 303 през о.т. 305, о.т. 283, о.т. 287, о.т. 229, о.т. 228 до о.т. 226 кв. 44, кв. „Св. Никола“ Община Варна
56/ГИ/13.04.2021 Външно водопроводно захранване РЕ Ф160/20. Улична битова гравитачна канализация PE ФЗ00/SN8. Сградни водопроводни отклонения и сградно канализационно отклонение УПИ I-23, по ПУП—ПРЗ - Зона СОП.5.2, кв.75 м. Зеленика Община Варна
57/ГИ/15.04.2021 Трафопост тип БКТП "Морска звезда" с монтаж на два бр. трансформатора 1000 kVA20/0,4 kV. Захранване с кабелни линии ПИ 10135.513.105 (УПИ I-105 и УПИ VII-105, кв. 15, к.к. "Златни пясъци" "Електроразпределение Златни Пясъци"АД
58/ГИ/19.04.2021 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA, „за хотел, жилища и ТП“ , чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Aбатко“ (между КТП №1813 и предстоящ за изграждане трафопост в поземлен имот. Муфиране на кабелен извод 20 kV. УПИ III-216, кв. 19 с ид. №10135.2569.216, ид. №10135.2569.272, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“. ид. №10135.2569.112 "Електроразпределение Север" АД
59/ГИ/20.04.2021 Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност до 20,00 kWр върху покривно пространство на съществуваща сграда УПИ 505.203 "за търговски обект", ид. 72709.505.203, ул. "Акация" 7, м-ст "До стадиона", землище на с. Тополи "Ниста" ЕООД, Иван Христов Жеков Заповед 208/19.05.2021 г. за оттегляне на разрешението
60/ГИ/21.04.2021 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.4505.71.3, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 218, вх. 5 Етажна собственост с представител Румен Великов Георгиев
61/ГИ/27.04.2021 Преустройство на приемно - предавателна станция с №VAR0100.А005 „Tih trud" идентификатор 10135.3513.143.29, ул. „Петко Стайнов“ №3 1. "А1 България" ЕАД 2. "А1 Тауърс България" ЕООД
62/ГИ/27.04.2021 Приемно - предавателна станция с №VAR0673.B000 „SadaNova" идентификатор 10135.1501.1021.2 ул. ‚Ангел Кънчев“ №10 "А1 България" ЕАД
63/ГИ/07.04.2021 1. Подземен трафопост 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на тр-на машина 1х630 kVA), електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Трапезица“ (между п/ст „Златни пясъци“ и БКТП 1963), 2. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта ид. 10135.2573.31, 10135.2573.26, кв. 58, к. к. „Чайка”, гр. Варна 1. "Елея Трейд" ООД, 2. "ЕРП Север" АД
64/ГИ/28.04.2021 Газопроводни отклонения с обща дължина на трасето 103 м ул. „Атанас Христов“ и ул. „Георги В. Атанасов“ до имоти с ид. №10135.3516.79, 10135.3516.82, 10135.3516.62, 10135.3516.56 и 10135.3516.31,26-ти м.р. ул. „Д-р П. Дертлиев“ до имоти с ид. №10135.4505.137 и 10135.4505.490, ж. к. „Вл. Варненчик“, 2-ри м. р "Примагаз" АД
65/ГИ/13.05.2021 Кабелна линия средно напрежение, извод „Сондьор“ (подмяна на съществуваща кабелна линия) в участъка м/у трафопост ТП №99 и трафопост ТП №148 7-ми и 8-ми м.р., район Одесос "Електроразпределение Север" АД
66/ГИ/13.05.2021 БКТП 20/0,4 kV, с монтаж на трансформатор 25 kVA. Захранване с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на извод. Монтиране на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП. /ПИ 10135.65.3/ 7-ми м.р., ул. „Девня“ №17, „Витрон Инвест“ ООД "Електроразпределение Север" АД
67/ГИ/14.05.2021 Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно - информационен център УПИ I, ид. 10135.5506.1041, кв. 4, „Аспарухов парк“, кв. Аспарухово Областна администрация Варна
68/ГИ/17.05.2021 Временна пътна връзка за търговски крайпътен обект АМ "Хемус", ПИ 10135.4027.50, р-н. "Вл. Варненчик", м-ст "Ат. Тарла" "София Франс Ауто" АД, Костадин Г. Костадинов, Областно пътно управление - Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2021 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.