Разрешения за строеж за 2020 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/06.01.2020 Улична канализация PPR DN315 от о. т. 794 до о. т. 791 с д-на 88 м кв. 18, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. Община Варна
2/ГИ/08.01.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №40 „Детски свят” УПИ I "за детска градина" (10135.4504.484), кв. 21, ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р., ул. "Шести септември" Община Варна
3/ГИ/09.01.2020 Уличен водопровод ф90 ПЕВП с д-на 20 м от о. т. 99 през о. т. 102 кв. 11, м-ст "Орехчето", с. Звездица Община Варна
4/ГИ/09.01.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 40 м от о. т. 42 до о. т. 441 кв. 2, "Вилна зона" Община Варна
5/ГИ/09.01.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №31 „Крилатко” УПИ "за детски дом" (10135.3511.227), ж. к. "Възраждане" 2 м. р., до бл. 53 Община Варна
6/ГИ/17.01.2020 Уличен водопровод ф200 ПЕВП с д-на 63 м от о. т. 5 през о. т. 72 до о. т. 71 УПИ XXIX-1680, кв. 7, 21 м. р. Община Варна
7/ГИ/17.01.2020 Улична канализация ф500 PVC с д-на 236 м от о. т. 60, през о. т. 61, о. т. 62 до РШ същ. ж. к. "Чайка" пред бл. 55, бул. "В. Левски" Община Варна
8/ГИ/17.01.2020 БКТП 20/10/0,4kV, 1000kVA ел.захранване с каб. линия 10kV, извод "Вежен" (м-у ТП 49 и ТП 276) и каб.линия НН 0,4 kV до 6 бр. табла тип ТЕПО УПИ I "общински за обезщетение на собственици от кв. 2" (10135.2554.570), кв. 2А, 24 м. р. "Електроразпределение Север" АД
9/ГИ/22.01.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф160/10 с д-на 67,3 м от същ. водопровод ф150 Етернит от о. т. 246 до УПИ УПИ V-144, 10135.2562.277, кв. 48, ж. к. "Чайка" Община Варна
10/ГИ/23.01.2020 Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 28.80 kW върху покрива на навес м-у склад 1 и склад 2 УПИ II-196 "за производствена и складова дейност", кв. Т-52, 72709.512.196, землище на с. Тополи "Бон Марин Холдинг" АД
11/ГИ/29.01.2020 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 27 м по ул. "Милосърдие" УПИ XIV-450, 451, 452, 456, 10135.3515.1954, кв. 45, 16 м. р. Община Варна
12/ГИ/30.01.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, ел.захранване чрез разкъсване на каб. линия 20 kV, извод "Могилата" м-у ТП 1765 и ТП 1934, 2. Кабелни линии 0,4 kV до 1 бр. табло тип ТЕПО УПИ XXXVI-1750, кв. 30, 10135.2563.1917, 21 м. р. "Електроразпределение Север" АД
13/ГИ/04.02.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от БКТП до два броя ел.табла тип ТЕПО УПИ ХХ-1418, 1419, 10135.3512.1431, УПИ XIII-1420, кв. 5, ж. к. "Младост" 1 м. р. "Електроразпределение Север" АД
14/ГИ/04.02.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №19 „Славейче” УПИ II "за детски дом и ясли", 10135.2555.41, кв. 4, 23 м. р., ул. "Студентска" 7 Община Варна
16/ГИ/06.02.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от БКТП до шест броя ел.табла тип ТЕПО, монтаж на втора тр-на машина 630 kVA, 20/0,4 kV в БКТП УПИ V-230, кв. 24, 10135.2569.334, УПИ III-230, 10135.2569.335, кв. 24, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
17/ГИ/07.02.2020 Приемно-предавателна станция с №VA4155_C и външно ел.захранване с каб. линия НН 0,4 kV от ТЕПО 1Т1М, монтирано на стоманобетонен стълб УПИ I-3713, м-ст "Зеленика", кв. "Галата", 10135.5545.4187 "БТК" АД
18/ГИ/07.02.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 118,50 м м-у о. т. 79 и о. т. 144 и водопроводни отклонения до ПИ кв. 33, СО "Виница-север", 10135.2052.768, 769, 770, 772, 773, 620 Община Варна
19/ГИ/07.02.2020 Улична канализация ПЕ ф315 с д-на 142,6 м м-у о. т. 98 и о. т. 144 и канализационни отклонения до ПИ кв. 33, СО "Виница-север", 10135.2052.768, 769, 770, 772, 773, 85, 620, 776, 767 Община Варна
20/ГИ/10.02.2020 Реконструкция на канавка в УПИ УПИ XIII-882 за търговия, обществено обслужване и трафопост, кв. 151, 29 м. р. "Лидл България ЕООД енд Ко" КД
21/ГИ/10.02.2020 1. Реконструкция на ТП 1529 (м-ж на РТ 4х400), 2. Външно каб. ел.захранване от ТП 1529 до 2 броя каб. шкафа тип ШК-4А и до 2 броя табла ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя шахти УПИ XI-352 "жилищно", кв. 18, 10135.4505.555, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. "Електроразпределение Север" АД
22/ГИ/10.02.2020 1. Реконструкция на ТП 991, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП 991 до 2 броя каб. шкафа тип ШК-4А и до табло ТЕПО УПИ IV-288 "за жилищна строителство", кв. 1, 10135.4505.288, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. "Електроразпределение Север" АД
23/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4128 10135.2553.38.1, ул. "Ружа", бл. 8 "Теленор България" ЕАД
24/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4330 10135.3511.203.5, ж. к. "Възраждане", бл. 35, вх. 1 и вх. 2 "Теленор България" ЕАД
25/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4007 10135.2554.168.2, ул. "Ген. Георги Попов", бл. 27, вх. А "Теленор България" ЕАД
26/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4004 10135.1502.174.5, ул. "Македония" 119 "Теленор България" ЕАД
27/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4208 10135.2559.157.1, ул. "Д-р Анастасия Головина", бл. 13 "Теленор България" ЕАД
28/ГИ/12.02.2020 1. Изграждане на БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV с м-ж на тр-р 400 kVA, 2. ел.захранване на БКТП с каб. линия 20 kV извод "Строителни работници" м-у ТП 2028 и ТП 1907 с изграждане на три броя каб. шахти, 3. Монтаж на ел. табло тип ТЕПО на фасадата на БКТП УПИ IV-11, кв. 5, 10135.2570.46, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД, "ЕРП Север" АД
29/ГИ/12.02.2020 Проектиране и изграждане на оптична свързаност м-у БЦ Варна и офис СпД "РКТ-Черно море" 8 м. р., част от пристанищен терминал Варна-Изток, част от Естакада северен пътен възел, Аспарухов мост, и част от кв. Аспарухово Държавата чрез ДП "Пристанищна инфраструктура"
30/ГИ/17.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4184 10135.2559.2.4, ул. "Д-р Анастасия Железкова", бл. 4 "Теленор България" ЕАД
31/ГИ/17.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4179 10135.2560.400.1, 1.55, ул. "В. Друмев", бл. 40, вх. Е и вх. Ж "Теленор България" ЕАД
32/ГИ/17.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4165 10135.4502.114.5, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 8 "Теленор България" ЕАД
33/ГИ/24.02.2020 Укрепване на част от Кемер дере, западно от УПИ УПИ IV обсл. =10135.2552.4313, 10135.2552.4312, 4311, 2187, кв. 6, по плана на жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, ж. к. "Изгрев" Община Варна
34/ГИ/24.02.2020 Пилотно укрепване на ПИ УПИ VI-2392, кв. 44, 10135.5549.2392, СО "Прибой" Кирил Димитров Друмев
35/ГИ/26.02.2020 БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с м-ж на две тр-ни машини 630 kVА) ел.захранване с каб. линия 20 kV, извод "Тополи" (м-у КТП 904 и ПБ 671) и каб.линии НН 0,4 kV до 7 бр. табла тип ТЕПО 10135.3515.2, УПИ V-3 "за смесено предназначение", кв. 62, 10135.3515.3, 16 м. р. "Електроразпределение Север" АД
36/ГИ/28.02.2020 БКТП 20/0,4kV, 1х1000kVA (с м-ж на тр-на машина 250 kVА) ел.захранване с каб. линия 20kV, извод "Рожен" (м-у БКТП 1576 и БКТП 2132) УПИ I-54, 387 "за административна, търговска, обслужваща и произв.-складови дейности", кв. 10, 10135.4043.82, ЗПЗ Тодор Кръстев Тодоров, Десислав Живков Желязков, Александър Димитров Иванов, "ЕРП Север" АД
37/ГИ/02.03.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 209 м от о. т. 0 през о. т. 180 до о. т. 181 ПИ 283, кв. 55, землище на с. Тополи Община Варна
38/ГИ/04.03.2020 Временен паркинг 10135.2552.4336, ж. к. "Изгрев" "Сънрайс сити" ООД
39/ГИ/04.03.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.181.3, ж. к. „Младост“, бл. 149, вх. 5 Етажна собственост с представител "Домоуправител Варна-1" ООД
41/ГИ/05.03.2020 Улични водопроводи, нов водоем 300м3, помпена станция и сградни водопроводни отклонения, етап I и II СО "Планова" Община Варна
42/ГИ/12.03.2020 Уличен водопровод ф160 от о. т. 53 до о. т. 42 и битова канализация PVC ф315 м-у о. т. 42 и о. т. 48 бул. "Св. Св. Константин и Елена" Община Варна
43/ГИ/13.03.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от предстоящ за изграждане ТП 20/0,4 kV до три броя ел.табла тип ТЕПО, тръбна канална мрежа с три броя кабелни шахти, подмяна на тр-р 630 kVA с тр-р 1000 kVA УПИ XIII-1838, 1839, УПИ XII-807, кв. 4, 10135.3515.1836, 16 м. р. "Електроразпределение Север" АД
44/ГИ/16.03.2020 Водопроводно отклонение за ПИ УПИ VIII-1410, кв. 36, 10135.5504.86, 27 м. р., ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 1. Валентин Тодоров Стоянов, 2. Тодор Стоянов Митев и Марияна Владимирова Митева
45/ГИ/19.03.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 82 м от о. т. 94 до о. т. 104 СО "Виница-север" Община Варна
46/ГИ/20.03.2020 Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция на №VA4006 "VARNA 6" 10135.2553.295.1, ул. "Ружа", бл. 10 "БТК" АД
47/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4011 10135.4504.452.5, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 8, вх. 5 "Теленор България" ЕАД
48/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4054 10135.2555.49.3, ул. "Студентска", бл. 13 "Теленор България" ЕАД
49/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4037 10135.2555.39.3, ул. "Студентска" №3, вх. Г и вх. Д "Теленор България" ЕАД
50/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4431 10135.3512.31.14, ж. к. "Младост", бл. 104, вх. 1 "Теленор България" ЕАД
51/ГИ/23.03.2020 Укрепване с пилотна конструкция на ПИ (алея №4) 10135.2569.135, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД
52/ГИ/25.03.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 138 м по улица VI през о. т. 93 до о. т. 1022 "Вилна зона" Община Варна
53/ГИ/25.03.2020 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на новостроящи се жилищни сгради в имоти, с обща д-на на трасето 382 м, етапи II, III, IV 10135.4505.313 (УПИ VII-724, 759), 10135.4505.314 (УПИ VIII-562, 563), 10135.4505.315 (УПИ IX-553, 554), кв. 4, ж. к. „Вл. Варненчик“ II-ри м. р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
54/ГИ/26.03.2020 1. БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на един бр тр-рна маш. 630 kVA), ел.захранване с каб. линия 20 kV, извод "Спартак" (м-у РОС "Мир" и КТП 1777), 2. Каб. линии НН 0,4 kV до 4 бр. ел.табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 бр. каб. шахта УПИ XL-322, 331, кв. 1, 10135.2555.322, "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна" "Електроразпределение Север" АД
55/ГИ/26.03.2020 Буна "Минерален басейн" - крило север "Голям плаж" в акваторията на Черно море от о. т. 360 до о. т. 360 д и от о. т. 360 до о. т. 360 л к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Областна администрация Варна
56/ГИ/26.03.2020 Буна "Минерален басейн" - крило юг "Малък плаж" в акваторията на Черно море от о. т. 360 м до о. т. 360 к к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Областна администрация Варна
57/ГИ/27.03.2020 Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода, захранена чрез водопровод от минерален сондаж Р-6X алея 45 и ПИ 10135.2569.4, к. к. „Свети Свети Константин и Елена“ 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
58/ГИ/30.03.2020 Улична канализация DN 300 с д-на 18,10 м м-у о. т. 752 и о. т. 754 кв. 238, кв. "Изгрев" Община Варна
59/ГИ/30.03.2020 Улична канализация РР ф315 с д-на 202 м м-у о. т. 354 и о. т. 353 до о. т. 347 кв. Виница Община Варна
60/ГИ/07.04.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 110 м от о. т. 23 към о. т. 294 и о. т. 25 м-ст "Дели Сава", м-ст "Саръ баир" Община Варна
61/ГИ/10.04.2020 1. Реконструкция на ТП 598, 2. БКТП 20/0,4 kVA, каб. линия 20 kV, извод "Прогрес" (м-у ТП 1588 и ТП 1507) 10135.5506.927, УПИ XIII-882 "за търговия, обществено обслужване и трафопост", кв. 151, 10135.5506.999, 29 м. р. "Лидл България ЕООД енд Ко" КД, "ЕРП Север" АД
62/ГИ/15.04.2020 Уличен водопровод от о. т. 190 към о. т. 122 с. Звездица Община Варна
63/ГИ/15.04.2020 Изместване на съществуващ водопровод Е ф300 м-у о. т. 2626 и о. т. 2642 УПИ XIII-1838, 1839, кв. 4, 10135.3515.1962, 16 м. р., ул. "Фантазия" Община Варна
64/ГИ/15.04.2020 Изграждане на локално платно на бул. "Трети март" от о. т. 702, през о. т. 711 - о. т. 708 до о. т. 704 кв. 4, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. 1. Община Варна, 2. "А1 България" ЕАД, 3. "М САТ Кейбъл" АД, 4. "Телекомуникационна компания Варна" ЕАД
65/ГИ/16.04.2020 Основен ремонт на улична мрежа, кв. Виница кв. Виница, ул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Константин Павлов" Община Варна
66/ГИ/16.04.2020 Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов" от о. т. 1100 до о. т. 1105 ПЗ "Метро", бул. "Атанас Москов", р-н Вл. Варненчик Община Варна
67/ГИ/21.04.2020 Изместване на улична канализация PVC ф315 м-у о. т. 10 и о. т. 16, с д-на 39 м кв. 4, "Жилищна група западно от мед. комплекс" Община Варна
68/ГИ/22.04.2020 Уличен водопровод м-у о. т. 45 и о. т. 105 ул. "Дядо Димитър Македонеца", кв. 2, кв. "Галата" Община Варна
69/ГИ/28.04.2020 Външно кабелна ел. захранване 0,4 kV от ТП 1976 до кабелен шкаф ШК-4А пред УПИ и кабелно ел.захранване 0,4 kV до табло ТЕПО УПИ II-89, кв. 37, 10135.2568.89, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
70/ГИ/30.04.2020 Газификация на гр. Варна, Разпределителен газопровод и отклонения до попътни консуматори, с д-на на трасето 230 м ул. "Лира", ул. "Усмивка", ул. "Елин Пелин", 16 м. р. "Примагаз" АД
71/ГИ/30.04.2020 Пешеходна пасарелка над бул. "Цар Освободител" при ул. "Кестен" и временна връзка (пробив на ул. "Кестен") 26 м. р. Община Варна
72/ГИ/04.05.2020 Битова канализация ф315 PVC с д-на 41 м от о. т. 111 до о. т. 112 УПИ XII-1897, 1898, кв. 38, ж. к. "Бриз" Община Варна
74/ГИ/07.05.2020 ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. ВАРНА, Външна връзка от газоразпределителната мрежа за Делфинариум – гр. Варна, със сигнатура ВН-01-А51, и изграждане на физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа за собствени нужди, Дължина на трасето – 415,00 м. район „Приморски“, Приморски парк, м-ст „Салтанат“ "Овергаз Мрежи" АД
75/ГИ/08.05.2020 Реконструкция на подстанция "Варна Запад" 110/20/10 kV с изграждане на ново поле за извод 110 kV "Кичево" УПИ III "подстанция Варна запад", кв. 4, 16 м. р., 10135.3515.305, бул. "Христо Смирненски" 17А "ЕСО" ЕАД
76/ГИ/11.05.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 81,60 м и улична канализация РР ф315 с д-на 52 м по алея 10135.3506.1073, СО "Пчелина" Община Варна
77/ГИ/12.05.2020 Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води под дъното на Варненско езеро Община Варна
78/ГИ/15.05.2020 Трафопост тип МБКТП 1х630 kVA 20/0,4 kV, с м-ж на тр-р 630 kVA, кабелни линии средно напрежение от ВЕЛ "Фармахим", ВС 551, кабелна линия ниско напрежение до два броя табла тип ТЕПО УПИ XL-1310, 1311, 1440, 1314, 2279-за жил. строителство, кв. 36, 10135.2526.2335, кв. Св. Никола "Електроразпределение Север" АД
79/ГИ/26.05.2020 БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA, 20/0.4 kV с м-ж на един тр-р 400 kVA, кабелна киния 20 kV от съществуващ СБ стълб на ВЕЛ „Копитото“ между ТП №626 и ТП №1617, кабелни линии ниско напрежение до два броя табла тип ТЕПО, тръбна канална мрежа с осем броя шахти в ПИ, Етап 1- БКТП, КЛ 20 kV, КЛ НН, ТКМ от КШ2 до КШ5, Етап 2- ТКМ от КШ6 до КШ8 и от КШ1 до КШ2 УПИ III-900, 10135.2526.2500, УПИ IV-899, 10135.2526.1721, 10135.2526.9515, 10135.2526.2441, 10135.2526.2527, 10135.2526.323, 10135.2526.2500, 10135.2526.2499, 10135.2526.2489, кв. 12, ж. к. „Бриз“ "Електроразпределение Север" АД
80/ГИ/26.05.2020 1. Реконструкция на БКТП 2139 (подмяна на тр-на машина 400 kVA с 1000 kVA), 2. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV до два броя кабелни шкафове тип ШК-4А и кабелно ел.захранване 0,4 kV до два броя ел.табла тип ТЕПО 10135.2563.1692, УПИ XVIII-160 "за жил. строителство", кв. 6, 10135.2563.160, ж. к. "Бриз-юг" "Електроразпределение Север" АД
81/ГИ/29.05.2020 Реконструкция на кабелна линия 20 kV, средно напрежение, от ПС "Север" до ТП 992, извод "Вихрен" от муфа в ПИ до ТП 10135.4505.564, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. "Електроразпределение Север" АД
82/ГИ/03.06.2020 Улична канализация PVC ф315 с д-на 43 м от о. т. 540 към о. т. 328 кв. 50, 21 м. р. Община Варна
83/ГИ/04.06.2020 Външно кабелна ел. захранване 0,4 kV от ТП 14 до кабелен шкаф ШК-4А пред УПИ и от него до 2 броя табла ТЕПО УПИ IV-301, кв. 53, 72709.501.301, ул. "Райко Панчелиев" 36 "Електроразпределение Север" АД
84/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.16.19, вх. 1, бл. 112, ж. к. "Младост" Етажна собственост с представител Кирил Стоянов Киров
85/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.16.25, вх. 5А, бл. 113, ж. к. "Младост" Етажна собственост с представител Румяна Ангелова Маринчева
86/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.33.7, вх. 1, бл. 212, ж. к. "Вл. Варненчик" Етажна собственост с представител Иван Евтимов Генев
87/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.12.3, вх. 1, бл. 211, ж. к. "Вл. Варненчик" Етажна собственост с представител Димитър Дончев Кръстев
88/ГИ/08.06.2020 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV (един клон с 15 бр. СБС и 12 бр. СТС), ел.захранена от същ. каб. шкаф тип ШК-7, захранен от МТП с диспечерски №4 Звездица, с обща д-на 0,639 км с. Звездица "Електроразпределение Север" АД
89/ГИ/10.06.2020 Изместване на част от ВЕЛ 20 kV, извод „Горски кът“, нова кабелна линия 20 kV, от БКТП 2018 до СРС с РОМ за МТП 965, муфиране със съществуваща кабелна линия за МТП 965 и изграждане на нова кабелна линия 20 kV от СРС с РОС „Дилбер чешма“ на ВЕЛ 20 kV, извод „Елена“ до ТП 962 СО "Манастирски рид", м-ст "Дилбер чешма" "Електроразпределение Север" АД
90/ГИ/ - няма такъв номер
91/ГИ/15.06.2020 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 214 от о. т. 238 до о. т. 274 и от о. т. 255 към о. т. 256 с д-на 26 м СО "Кочмар" Община Варна
92/ГИ/15.06.2020 Пътна връзка към жилищна сграда УПИ III-252 "за жил. строителство", кв. 6, ж. к. "Възраждане" 2 м. р. Десислава Денчева Минчева и Минчо Денчев Минчев Заповед 287/01.07.2020 г. за оттегляне на разрешението
93/ГИ/17.06.2020 Кабелна линия СрН извод "Мусала" м-у ТП 84 и ТП 241 (подмяна на съществуваща кабелна линия СрН) 7 м. р. "Електроразпределение Север" АД
94/ГИ/17.06.2020 1. Монтаж на втора тр-на машина 630 kVA в ТП 2154, 2. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от ТП 2154 до два броя шкафове тип ШК-4А и до четири броя табла тип ТЕПО 10135.3512.1431, УПИ XXI-1421, 1422, 1423, кв. 5 (10135.3512.1438), ж. к. "Младост" 1 м. р. "Електроразпределение Север" АД
95/ГИ/19.06.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от ТП 5 "Тополи" до шкаф тип ШК-4А и до два броя табла тип ТЕПО УПИ XI-д, кв. 19 (72709.501.801), с. Тополи "Електроразпределение Север" АД
96/ГИ/22.06.2020 Изместване на три броя кабелни линии 20 kV и осем броя кабелни линии 0,4 kV УПИ IV-406, кв. 20 (10135.4505.406), 10135.4505.404, 532, 531, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. "Електроразпределение Север" АД
97/ГИ/22.06.2020 1. Реконструкция на ТП 992 (монтаж на 2 броя РТ 4х400), 2. Външно каб. ел.захранване от ТП 992 до 2 броя каб. шкафа тип ШК-4А и до 2 броя табло ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 2 броя шахти 10135.4505.312, УПИ VIII-562, 563, кв. 4 (10135.4505.314), ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. "Електроразпределение Север" АД На основание чл. 62, ал. 2 от АПК променя се надзора
98/ГИ/22.06.2020 1. БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV, ел.захранване чрез разкъсване на каб.линии СрН извод "Калофер" (м-у ТП 909 и ТП 910) и извод "Батак" (м-у ТП 910 и ТП 915), 2. Каб. линии НН 0,4 kV до 7 бр. ел.табла тип ТЕПО и до 8 бр. ел.табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 10 бр. каб. шахти УПИ V-621, кв. 16 (10135.3511.1389), УПИ IV-621, кв. 16 (10135.3511.1390), ж. к. "Възраждане" 1 м. р. "Електроразпределение Север" АД
100/ГИ/03.07.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.401.1, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. А Етажна собственост с представител "Домоуправител Варна" ООД
101/ГИ/03.07.2020 Монтаж на инсталация за битова гореща вода 10135.4505.401.1, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. А Етажна собственост с представител "Домоуправител Варна" ООД
102/ГИ/03.07.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.401.2, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. Б Етажна собственост с представител "Домоуправител Варна" ООД
103/ГИ/03.07.2020 Монтаж на инсталация за битова гореща вода 10135.4505.401.2, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. Б Етажна собственост с представител "Домоуправител Варна" ООД
104/ГИ/03.07.2020 Тръбен кладенец ТК-1 (сондаж) с диаметър ф168/160 мм и водопровод за промишлени нужди 10135.73.619, кв. 4, ПЗ "Планова" "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
105/ГИ/07.07.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 1000 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на тр-на машина 630kVA), 2. Кабелна линия средно напрежение, чрез разкъсване на каб.линия 20 kV извод "Строителни работници" преди БКТП 1907 "Варна", 3. Кабелни линии 0,4 kV до 2 бр. каб.шкафа и до 5 броя табла тип ТЕПО УПИ VII-261 "за хотел, жилища, спа жентър и ТП", кв. 6 (10135.2569.261), к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
106/ГИ/09.07.2020 1. Реконструкция на БКТП 1137, 2. Външно кабелно ел.захранване до 6 броя ел.табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 2 броя шахти 10135.3513.1772, УПИ XI-475 "за жилищно строителство", кв. 13 (10135.3513.475), 26 м. р. "Електроразпределение Север" АД
107/ГИ/14.07.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 33 м м-у о. т. 499 и о. т. 498 СО "Ален мак" Община Варна
109/ГИ/20.07.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Подмяна на трафопост КТП 2х630 kVA, 10/0,4 kV, с диспечерски номер №1068 с нов трафопост, тип БКТП 2х1000 kV, 20/10/0,4 kV, с инсталирани трансформатори 2х1000 kVA, 2. Реконструкция на кабелни линии средно напрежение и кабелни линии ниско напрежение, 3. Изместване на съществуващ кабелен шкаф, тип ШК-7-1 в УПИ, 4. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на БКТП. УПИ VI?9 "за търговски комплекс с бензиностанция", кв. 997 (10135.2556.40), УПИ VII-10, кв. 997 (10135.2556.26), 5-ти м. р., ул. „Ян Палах“ 4 "Електроразпределение Север" АД
110/ГИ/21.07.2020 Битова канализация ф315 по алея до същ.битова канализация PVC ф315 10135.2575.1993, кв. 45, ул. "Сава Геренов", кв. Виница Община Варна
111/ГИ/21.07.2020 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект УПИ XI-336, кв. 34, 72709.501.974, с. Тополи Мара Иванова Иванова-Секулова, Димитър Ефтимов Секулов
112/ГИ/23.07.2020 Уличен водопровод PEND ф110/10 ПЕВП с д-на 77 м, захранен от водопровод 250 Е м-у о. т. 4148 и о. т. 4151 10135.4510.673, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик Община Варна
113/ГИ/28.07.2020 Улична канализация PVC ф315 с д-на 100 м от о. т. 1819 към о. т. 1813 и канализационни отклонения до границите на ПИ 10135.2552.2237, 3931, 2391, ж. к. "Изгрев" Община Варна
114/ГИ/28.07.2020 Трафопост тип МТТ 20/0,4 kV, 100 kVА, захранване чрез кабелна линия 20 kV от нов стомано-решетъчен стълб в оста на ВЕЛ 20 kV извод "Новаково", монтаж на ел.табло тип ТЕПО до новоизграден трафопост тип МТТ УПИ XIV-19, кв. 23, 72709.23.33, с. Тополи "Унипарк лоджистикс" ЕООД, "ЕРП Север" АД
115/ГИ/29.07.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.152.9, ж. к. „Младост“, бл. 134, вх. 5 Етажна собственост с представител Пенко Николов Чомуклиев
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2020 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.