Разрешения за строеж за 2019 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/10.01.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 34 "Лястовичка", етапи от I до VII УПИ "за детски дом", 10135.3511.101 , ж. к. "Възраждане" 1 м. р., до бл. 3 Община Варна
2/ГИ/07.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4061 "Prilep 2 10135.2556.6.3, 4, ул. "Прилеп", бл. 2, вх. 11 и вх. 13 БТК" ЕАД
3/ГИ/11.01.2019 Изместване на съществуваща кабелна линия средно напрежение 20 kV, извод "Тополи" (м-у КТП 904 и ТП 671) и каб. линия 20 kV (м-у КТП 2119 и ТП 839) за изграждането на пътна връзка на Галерия Варна и изграждане на тръбно-канална мрежа със седем броя шахти 10135.3514.410, бул. "Република", ЗПЗ Електроразпределение Север" АД
4/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, Етап 1: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "М. Колони", включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф", Етап 2: Парков елемент на пл. "Екзарх Йосиф" - Художествена композиция с водна атракция ул. "Михаил Колони", р-н Одесос Община Варна
5/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Цар Симеон I", включително велоалея и пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф" ул. "Цар Симеон I", пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф", р-н Одесос Община Варна
6/ГИ/14.01.2019 Монтаж на инсталации и съоръжения в подстанция "Варна Север" 110/20 kV 10135.3511.9, кв. 6, СО "Планова" ЕСО" ЕАД
7/ГИ/16.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4008 "VAR8 10135.2555.49.3, ж. к. "Левски", ул. "Студентска", бл. 13 БТК" ЕАД
8/ГИ/18.01.2019 Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над бул. "В. Левски" бул. "В. Левски" при ул. "Прилеп", 25 и 26 м. р. Община Варна
9/ГИ/21.01.2019 Обслужваща улица и кръстовища с бул. Република бул. Република Община Варна
10/ГИ/23.01.2019 Улична канализация м-у о. т. 4018, 4052 и о. т. 4142 и уличен водопровод м-у о. т. 4018 и о. т. 4052 кв. 4, Капелова градина, кв. 32, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик Община Варна
11/ГИ/24.01.2019 Разпределителен топлопровод и отклонения за всички входове на бл. 29 и бл. 30 с д-на 230 м бл. 29, бл. 30, ж. к. Възраждане 2 м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
12/ГИ/24.01.2019 Морска градина - рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на ул. инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. реконструкция поливна система, растителност Морска градина Община Варна
13/ГИ/28.01.2019 Укрепителни съоръжения, гарантиращи стабилитета на склон ид. 10135.2572.180, кв. 17, к. к. Чайка Спедстрой ЕООД
14/ГИ/30.01.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.37.2, бл. 204, вх. 4, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Радко Куманов Радев
17/ГИ/18.01.2019 Изместване и реконструкция на съществуващ водопровод ф100Е с водопровод ф110ПЕВП с д-на 54 м УПИ II-033010, масив 33, 72709.519.552, с. Тополи Община Варна
18/ГИ/04.02.2019 Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235 и за новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.400, 10135.4505.451 и 10135.4505.452 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 2690м, Подобект: 1. Разпределителен топлопровод от т. 114 до т. 176Г и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223 и 224, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 1069м, Етапи от I до VII ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна Веолия Енерджи Варна ЕАД
19/ГИ/07.02.2019 Улична канализация м-у о. т. 101 и о. т. 99 до РШ същ. на канализация ПЕВП ф400 с д-на 152 м и сградна напорна канализация до КПС в УПИ УПИ XXVIII-189, кв. 15, ж. к. Бриз 1. Община Варна, 2. Деказ ООД
20/ГИ/07.02.2019 1. Реконструкция на трафопост 1551 (подмяна на тр-р 630 kVA/20/0,4 kV с нова 630 kVA/20/0,4 kV), 2. Външно каб. ел. захранвване от ТП до 4 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ V-2562, кв. 15, 10135.5502.142, 27 м. р. Електроразпределение Север АД
21/ГИ/07.02.2019 1. Реконструкция на трафопост 477 (подмяна на тр-р 630 kVA, 10/0,4 kV с тр-р 1000 kVA, 10/20/0,4 kV), 2. Външно каб. ел. захранвване 0,4 kV от ТП до 2 броя каб. шкафове тип ШК-4А пред УПИ и от тях до 4 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ XIV-450, 451, 452, 456, 10135.3515.1954, кв. 45, ул. Милосърдие 4, 16 м. р. Електроразпределение Север АД
22/ГИ/11.02.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.13, бл. 225, вх. 2, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Веска Пенчева Янева
23/ГИ/12.02.2019 Табло тип МТТ 20/0,4 kVA, каб. линия 20 kV, съществуващ стомано-бетонен стълб, извод Лонгоз УПИ I-54, кв. 98, (30497.13.88), с. Звездица Еко Рент 2017 ООД
24/ГИ/12.02.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110, кл. 1 от о. т. 399 към о. т. 377 с д-на 140 м и кл. 2 от о. т. 398 към о. т. 397 с д-на 70 м кв. 27, 28, СО Зеленика Община Варна
25/ГИ/13.02.2019 Жилищна сграда I етап - геозащитни мерки и дейности УПИ II-7, 8, 9, кв. 1, к. к. Св. Св. Константин и Елена Франсис трейд ЕООД
26/ГИ/14.02.2019 Благоустрояване и открита фитнес площадка УПИ I за озеленяване, кв. 81, ид. 10135.1506.580, 7 м. р., ул. Панагюрище 5 Община Варна
27/ГИ/18.02.2019 Външно кабелно ел. захранване ниско напрежение 0,4 kV (сградно отклонение) от ТП 526 Сочи до табло тип ТЕПО УПИ II-265 за развлекателен комплекс, кв. 47, ид. 10135.513.265, к. к. Зл. пясъци Електроразпределение Север АД
28/ГИ/20.02.2019 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 59 м от о. т. 723 към о. т. 722 ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. Община Варна
29/ГИ/20.02.2019 Сградно газопроводно отклонение, площадков газопровод и котелно помещение УПИ II „Техникум по дървообработване“, кв. 13, ПИ с 10135.3513.1800, сграда 10135.3513.1800.9 26-ти м. р., ул. „Орех“ 11 ПГГСД „Николай Хайтов“
30/ГИ/21.02.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.130.7, бл. 227, вх. 1, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Радко Куманов Радев
31/ГИ/22.02.2019 Външно кабелно ел. захранване от същ. въздушен клон, захранен от БКТП 6 до нова кутия РК-3 и монтаж на табло тип ТЕПО ид. 30497.505.778, 30497.17.36, 30497.505.777, СО Под село, землище на с. Звездица и с. Звездица Електроразпределение Север АД
32/ГИ/26.02.2019 Улична напорна канализация ПЕВП ф90 м-у о. т. 744 до о. т. 743 до РШ същ. на канализация СБ ф1000 с д-на 73,65 м и сградна напорна канализация до КПС в ПИ ПИ 605, кв. 166. СО Траката 1. Община Варна, 2. Калинка Златева Стоянова
33/ГИ/27.02.2019 Подмяна на кабелни линии СрН, извод Багра в ново трасе, в участъците м-у ТП 724 и ТП 750, и м-у ТП 724 и ТП 707 28 м. р. Електроразпределение Север АД
34/ГИ/05.03.2019 Улична канализация РР ф315 с д-на 98,30 м от о. т. 252 до о. т. 285 к. к. Св. Св. Константин и Елена Община Варна
35/ГИ/06.03.2019 Обслужваща улица, успоредна на бул. Трети март, от о. т. 19 до о. т. 17 ид. 10135.4023.78, кв. 2, м- ст Боклук търла Община Варна
36/ГИ/15.03.2019 Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ Островна зона Кораборемонтен завод Одесос АД
37/ГИ/18.03.2019 Улична канализация DN 300 м-у о. т. 89 и о. т. 94 с д-на 159,40 м кв. 6, к. к. Св. Св. Константин и Елена Община Варна
38/ГИ/18.03.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с д-на 328,95 м от съществуващ ф110 PVC от о. т. 395 до о. т.920 СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата Община Варна Заповед 212/04.04.2019 г. за оттегляне на разрешението
39/ГИ/19.03.2019 Временен открит паркинг УПИ XIII-1, кв. 448, 1 м. р., ид. 10135.1505.103, бул. Сливница 50 Агрикс България ООД
40/ГИ/20.03.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4265 Sunny Day 10135.2515.1513, 10135.2515.1513.4, СО Ален мак БТК ЕАД
41/ГИ/21.03.2019 Рехабилитация и изместване на разпределителен топлопровод и ново топлопроводно отклонение за жилищна сграда 10135.3511.1528, ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
42/ГИ/22.03.2019 Подмяна на кабелни линии СрН извод „Ботева градина“ п-ст „Варна център“ в участъка между трафопостове ТП 44 и ТП 108 10 м. р. Електроразпределение Север АД
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2019 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.