Разрешения за строеж за 2019 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/10.01.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 34 "Лястовичка", етапи от I до VII УПИ "за детски дом", 10135.3511.101 , ж. к. "Възраждане" 1 м. р., до бл. 3 Община Варна
2/ГИ/07.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4061 "Prilep 2 10135.2556.6.3, 4, ул. "Прилеп", бл. 2, вх. 11 и вх. 13 БТК" ЕАД
3/ГИ/11.01.2019 Изместване на съществуваща кабелна линия средно напрежение 20 kV, извод "Тополи" (м-у КТП 904 и ТП 671) и каб. линия 20 kV (м-у КТП 2119 и ТП 839) за изграждането на пътна връзка на Галерия Варна и изграждане на тръбно-канална мрежа със седем броя шахти 10135.3514.410, бул. "Република", ЗПЗ Електроразпределение Север" АД
4/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, Етап 1: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "М. Колони", включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф", Етап 2: Парков елемент на пл. "Екзарх Йосиф" - Художествена композиция с водна атракция ул. "Михаил Колони", р-н Одесос Община Варна
5/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Цар Симеон I", включително велоалея и пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф" ул. "Цар Симеон I", пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф", р-н Одесос Община Варна
6/ГИ/14.01.2019 Монтаж на инсталации и съоръжения в подстанция "Варна Север" 110/20 kV 10135.3511.9, кв. 6, СО "Планова" ЕСО" ЕАД
7/ГИ/16.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4008 "VAR8 10135.2555.49.3, ж. к. "Левски", ул. "Студентска", бл. 13 БТК" ЕАД
8/ГИ/18.01.2019 Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над бул. "В. Левски" бул. "В. Левски" при ул. "Прилеп", 25 и 26 м. р. Община Варна
9/ГИ/21.01.2019 Обслужваща улица и кръстовища с бул. Република бул. Република Община Варна
10/ГИ/23.01.2019 Улична канализация м-у о. т. 4018, 4052 и о. т. 4142 и уличен водопровод м-у о. т. 4018 и о. т. 4052 кв. 4, Капелова градина, кв. 32, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик Община Варна
11/ГИ/24.01.2019 Разпределителен топлопровод и отклонения за всички входове на бл. 29 и бл. 30 с д-на 230 м бл. 29, бл. 30, ж. к. Възраждане 2 м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
12/ГИ/24.01.2019 Морска градина - рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на ул. инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. реконструкция поливна система, растителност Морска градина Община Варна
13/ГИ/28.01.2019 Укрепителни съоръжения, гарантиращи стабилитета на склон ид. 10135.2572.180, кв. 17, к. к. Чайка Спедстрой ЕООД
14/ГИ/30.01.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.37.2, бл. 204, вх. 4, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Радко Куманов Радев
17/ГИ/18.01.2019 Изместване и реконструкция на съществуващ водопровод ф100Е с водопровод ф110ПЕВП с д-на 54 м УПИ II-033010, масив 33, 72709.519.552, с. Тополи Община Варна
18/ГИ/04.02.2019 Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235 и за новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.400, 10135.4505.451 и 10135.4505.452 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 2690м, Подобект: 1. Разпределителен топлопровод от т. 114 до т. 176Г и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223 и 224, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 1069м, Етапи от I до VII ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна Веолия Енерджи Варна ЕАД
19/ГИ/07.02.2019 Улична канализация м-у о. т. 101 и о. т. 99 до РШ същ. на канализация ПЕВП ф400 с д-на 152 м и сградна напорна канализация до КПС в УПИ УПИ XXVIII-189, кв. 15, ж. к. Бриз 1. Община Варна, 2. Деказ ООД
20/ГИ/07.02.2019 1. Реконструкция на трафопост 1551 (подмяна на тр-р 630 kVA/20/0,4 kV с нова 630 kVA/20/0,4 kV), 2. Външно каб. ел. захранвване от ТП до 4 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ V-2562, кв. 15, 10135.5502.142, 27 м. р. Електроразпределение Север АД
21/ГИ/07.02.2019 1. Реконструкция на трафопост 477 (подмяна на тр-р 630 kVA, 10/0,4 kV с тр-р 1000 kVA, 10/20/0,4 kV), 2. Външно каб. ел. захранвване 0,4 kV от ТП до 2 броя каб. шкафове тип ШК-4А пред УПИ и от тях до 4 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ XIV-450, 451, 452, 456, 10135.3515.1954, кв. 45, ул. Милосърдие 4, 16 м. р. Електроразпределение Север АД
22/ГИ/11.02.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.13, бл. 225, вх. 2, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Веска Пенчева Янева
23/ГИ/12.02.2019 Табло тип МТТ 20/0,4 kVA, каб. линия 20 kV, съществуващ стомано-бетонен стълб, извод Лонгоз УПИ I-54, кв. 98, (30497.13.88), с. Звездица Еко Рент 2017 ООД
24/ГИ/12.02.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110, кл. 1 от о. т. 399 към о. т. 377 с д-на 140 м и кл. 2 от о. т. 398 към о. т. 397 с д-на 70 м кв. 27, 28, СО Зеленика Община Варна
25/ГИ/13.02.2019 Жилищна сграда I етап - геозащитни мерки и дейности УПИ II-7, 8, 9, кв. 1, к. к. Св. Св. Константин и Елена Франсис трейд ЕООД
26/ГИ/14.02.2019 Благоустрояване и открита фитнес площадка УПИ I за озеленяване, кв. 81, ид. 10135.1506.580, 7 м. р., ул. Панагюрище 5 Община Варна
27/ГИ/18.02.2019 Външно кабелно ел. захранване ниско напрежение 0,4 kV (сградно отклонение) от ТП 526 Сочи до табло тип ТЕПО УПИ II-265 за развлекателен комплекс, кв. 47, ид. 10135.513.265, к. к. Зл. пясъци Електроразпределение Север АД
28/ГИ/20.02.2019 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 59 м от о. т. 723 към о. т. 722 ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. Община Варна
29/ГИ/20.02.2019 Сградно газопроводно отклонение, площадков газопровод и котелно помещение УПИ II „Техникум по дървообработване“, кв. 13, ПИ с 10135.3513.1800, сграда 10135.3513.1800.9 26-ти м. р., ул. „Орех“ 11 ПГГСД „Николай Хайтов“
30/ГИ/21.02.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.130.7, бл. 227, вх. 1, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Радко Куманов Радев
31/ГИ/22.02.2019 Външно кабелно ел. захранване от същ. въздушен клон, захранен от БКТП 6 до нова кутия РК-3 и монтаж на табло тип ТЕПО ид. 30497.505.778, 30497.17.36, 30497.505.777, СО Под село, землище на с. Звездица и с. Звездица Електроразпределение Север АД
32/ГИ/26.02.2019 Улична напорна канализация ПЕВП ф90 м-у о. т. 744 до о. т. 743 до РШ същ. на канализация СБ ф1000 с д-на 73,65 м и сградна напорна канализация до КПС в ПИ ПИ 605, кв. 166. СО Траката 1. Община Варна, 2. Калинка Златева Стоянова
33/ГИ/27.02.2019 Подмяна на кабелни линии СрН, извод Багра в ново трасе, в участъците м-у ТП 724 и ТП 750, и м-у ТП 724 и ТП 707 28 м. р. Електроразпределение Север АД
34/ГИ/05.03.2019 Улична канализация РР ф315 с д-на 98,30 м от о. т. 252 до о. т. 285 к. к. Св. Св. Константин и Елена Община Варна
35/ГИ/06.03.2019 Обслужваща улица, успоредна на бул. Трети март, от о. т. 19 до о. т. 17 ид. 10135.4023.78, кв. 2, м- ст Боклук търла Община Варна
36/ГИ/15.03.2019 Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ Островна зона Кораборемонтен завод Одесос АД
37/ГИ/18.03.2019 Улична канализация DN 300 м-у о. т. 89 и о. т. 94 с д-на 159,40 м кв. 6, к. к. Св. Св. Константин и Елена Община Варна
38/ГИ/18.03.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с д-на 328,95 м от съществуващ ф110 PVC от о. т. 395 до о. т.920 СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата Община Варна Заповед 212/04.04.2019 г. за оттегляне на разрешението
39/ГИ/19.03.2019 Временен открит паркинг УПИ XIII-1, кв. 448, 1 м. р., ид. 10135.1505.103, бул. Сливница 50 Агрикс България ООД
40/ГИ/20.03.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4265 Sunny Day 10135.2515.1513, 10135.2515.1513.4, СО Ален мак БТК ЕАД
41/ГИ/21.03.2019 Рехабилитация и изместване на разпределителен топлопровод и ново топлопроводно отклонение за жилищна сграда 10135.3511.1528, ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
42/ГИ/22.03.2019 Подмяна на кабелни линии СрН извод „Ботева градина“ п-ст „Варна център“ в участъка между трафопостове ТП 44 и ТП 108 10 м. р. Електроразпределение Север АД
43/ГИ/22.03.2019 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с м-ж на тр-на машина 400 kVA), ел. захранване чрез разкъсване на каб. линия 20 kV, извод Рожен (м-у БКТП 2087 и ВС 1890) УПИ I-1271, 1272 Складова, административна и производствена база, кв. 30, ид. 10135.4510.454, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик Дилком България ЕООД, ЕРП Север АД
44/ГИ/25.03.2019 1. Трафопост тип БКТП 1х1000 kVA, 20/10/0,4 kV (с първоначален монтаж на тр-на машина 630 kVA), 2. Каб. линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на извод „Театъра“ от Подстанция „Юг“ между ТП №386 и ТП №390 и подвеждане в ново БКТП, 3. Кабелни линии ниско напрежение от ново БКТП до 3 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ XV-395, 825, 826, кв. 108 (ПИ с ид. 10135.1506.972), по плана на 7-ми м. р., ул. „Крали Марко“ №9 Електроразпределение Север АД
45/ГИ/26.03.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 16 м м-у о. т. 101 до о. т. 102 кв. 35, СО Ракитника Община Варна
46/ГИ/27.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №2080 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ УПИ XII-111, 136, кв. 34 (ПИ с ид. 10135.2569.159), по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“ Електроразпределение Север АД
47/ГИ/27.03.2019 Подмяна на кабелни линии СрН извод „Ботева градина“ П-ст „Център“ в участъка между ТП№392 и ТП№228 10 м. р., гр. Варна Електроразпределение Север АД
48/ГИ/29.03.2019 Водовземно съоръжение Р-212х УПИ V, кв. 1, ид. 10135.2536.1014, ЗРП на Приморска зона СЗ 6 Холдинг Варна АД
49/ГИ/29.03.2019 Инсталация за видеонаблюдение, чрез монтаж на камери и уредби за запис ид. 30497.501.242.1, 30497.501.801, с. Звездица, ул. Феникс 59 Община Варна
50/ГИ/02.04.2019 Външни ВиК УПИ XIX-3210, кв. 24, ид. 10135.2572.158, к. к. Чайка Динесо ЕООД
51/ГИ/02.04.2019 Водопроводно отклонение УПИ XI-131, кв. 36, к. к. Св. Св. Константин и Елена Августина Стефанова Христова
52/ГИ/04.04.2019 Външно каб. ел.захранване от БКТП 2122 до табло тип ТЕПО УПИ III-72, 12, 253, кв. 8, ид. 10135.2569.306, к. к. Св. Св. Константин и Елена Електроразпределение Север АД
53/ГИ/05.04.2019 Частична реконструкция на улична водопроводна мрежа, Етап 1: Уличен водопровод клон 31 от о. т. 153 до о. т. 148, Етап 2: Уличен водопровод клон 32 от о. т. 148 до о. т. 143, Етап 3: Уличен водопровод клон 33 от о. т. 153 до о. т. 134 кв. 16, 17, 20, к. к. Св. Св. Константин и Елена Св. Св. Константин и Елена Холдинг Варна АД
54/ГИ/05.04.2019 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 1000 kVA (с м-ж на тр-р 630 kVA), захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Геотерм“ (между ТП 559 и ТП 1906), 2. Кабелни линии НН от новия ТП до два броя ел. табла тип ТЕПО УПИ ХIX-3210, кв. 24, ид. ПИ 10135.2572.158, к. к. Чайка“ Електроразпределение Север АД
55/ГИ/05.04.2019 1. Изграждане на БКТП 1х160 kVA, 20/0,4 kV, с м-ж на тр-р 160 kVA, 2. Електрозахранване с кабелна линия 20 kV от стълб СРС от извод „Езерово“, 3. Външно кабелно ел. захранване на сграда за производство и складова дейност УПИ III-1128, (ПИ №10135.3514.293), по плана на ЗПЗ, р-н Владислав Варненчик Тредхо ЕООД, ЕРП Север АД
56/ГИ/11.04.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №4173 ид. 10135.513.158.1, 2, к. к. Зл. пясъци Теленор България ЕАД
57/ГИ/11.04.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4001 „Varna Sity Center“ ид. 10135.1507.392.1, 10135.1507.392.1.4, ул. Воден 22 БТК ЕАД
58/ГИ/11.04.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4209 St. Konstantin“ ид. 10135.2569.57.10, к. к. Св. Св. Константин и Елена БТК ЕАД
59/ГИ/11.04.2019 Комуникационно решение за транспортен достъп от бул. Васил Левски до УПИ УПИ XXVIII-1758 за обществ. обсл., кв. 6, ид. 10135.2563.1758, ж. к. Бриз-юг Община Варна
60/ГИ/12.04.2019 1. Изграждане на БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA, с м-ж на един тр-р 250 kVA, 2. Ел. захранване с кабелна линия 20 kV от съществуващ СБ стълб на ВЕЛ 20 KV, извод „Новаково“, 3. Монтаж на ТЕПО на фасадата на БКТП УПИ ХII-3, „за административно-търговска и производствено-складова дейност“, ид. 72709.23.34, кв. 23, по плана на м-ст „Козаджи“, землище на с. Тополи Елдоминвест ООД
61/ГИ/12.04.2019 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Трафопост 20/10/0,4 kV, 1х1000 kVA, захранен чрез разкъсване на кабелна линия 10 kV, извод „Пловдив“ между ПС „Запад“ и ТП №451, 2. Кабелни линии НН от нов ТП до 2 броя ел. табла тип ТЕПО и изграждане на един брой шахта УПИ II – 1, 2, 3, 12, 13, кв. 545а, ид. 10135.1030.382, 14-ти м.р., ул. „Български орел“ 20 Електроразпределение Север АД
62/ГИ/16.04.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 62,5 м м-у о. т. 121 и о. т. 124, през о. т. 122 и о. т. 123 кв. 176, СО Ваялар Община Варна
63/ГИ/16.04.2019 Изместване на съществуващи канализации ф200Б с д-на 24,70 м и ф300Б с д-на 73,40 м УПИ XVIII-1394 за производствени складови дейности, кв. 5, м-ст Планова Община Варна
64/ГИ/16.04.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.3, бл. 230, вх. 7, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Христо Георгиев Атанасов
65/ГИ/18.04.2019 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа УПИ I-534, II-534, III-534, кв. 17, ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. БТК ЕАД
66/ГИ/25.04.2019 Уличен водопровод ф110 с д-на 85 м, подмяна на съществуващ водопровод от поцинковани тръби ф1 от о. т. 200144 към о. т. 200143 кв. 10, ул. Димитър Солунски, кв. Виница Община Варна
67/ГИ/25.04.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, ДГ 51 Ран Босилек УПИ II-384, кв. 57, с. Константиново, ул. В. Левски 23 Община Варна
68/ГИ/25.04.2019 Спортен комплекс и благоустрояване УПИ за парк и спортен терен, кв. 36, 10135.2554.158, 155, ул. Студентска Община Варна
69/ГИ/25.04.2019 Парк и спортни съоръжения, включително и уличен водопровод УПИ VI за спортен комплекс, кв. 36, 10135.2575.433, ул. Албатрос, кв. Виница Община Варна
70/ГИ/25.04.2019 Многофункционален спортен комплекс УПИ VIII-190 за стадион, кв. 21, 10135.4502.344, ж. к. Вл. Варненчик 4 м. р. Община Варна
71/ГИ/25.04.2019 1. Реконструкция на ТП 859, 2. Външно кабелно ел.захранване от ТП до два шкафи тип ШК-4А, 3. Кабелни линии НН от ШК-4А до три броя ел.табла 10135.4502.195, УПИ I-8, кв. 23, 10135.4018.18, р-н Вл. Варненчик Електроразпределение Север АД
72/ГИ/25.04.2019 Благоустройство в УПИ УПИ II-230 за тр.п, кв. 47, 10135.2554.158, 19 м. р., ж. к. Чайка Ресурс Фонд ООД
73/ГИ/30.04.2019 ППС №4236 и преустройство на същ. БС №VA4032 10135.4510.1035.44, ЗПЗ 1. Теленор България ЕАД, 2. БТК ЕАД
74/ГИ/02.05.2019 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност на БС с №4009 10135.3515.768.5, бул. Вл. Варненчик, бл. 54, вх. А Теленор България ЕАД
75/ГИ/02.05.2019 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност на БС с №4175 10135.3512.172.9, ж. к. Младост, бл. 139, вх. 7 Теленор България ЕАД
76/ГИ/02.05.2019 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност на БС с №4156 10135.3513.13.2, ж. к. Младост, бл. 156, вх. А Теленор България ЕАД
77/ГИ/07.05.2019 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А50 с дължина на трасето 674 м р-н Одесос, р-н Приморски, м-ст Клисе баир, с. Тополи Овергаз Мрежи АД
78/ГИ/08.05.2019 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV, (с монтаж на трансформатор 630 kVA, 20/0,4 kV), 2. Кабелна линия 20 kV, извод „Батова“ между ТП №766 и ТП№804, 3. Два броя кабелни линии 0,4 kV, до табла тип ТЕПО УПИ ХX-1418, 1419, кв. 5 (ПИ 10135.3512.1431), ж. к. „Младост“ Електроразпределение Север АД
79/ГИ/08.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 52,05 м, между о. т. 564, о. т. 577, о. т. 576 и о. т. 575 СО „Траката“ Община Варна
80/ГИ/08.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 и улична битова канализация РЕ ф315 до УПИ УПИ VIII-437, 438 (ид. 10135.3523.576), кв. 21, СО „Кочмар“ Община Варна
81/ГИ/08.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф110/10 с дължина 328,95 м от съществуващ ф110 PVC от о. т. 395 до о. т. 920 СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ Община Варна
82/ГИ/14.05.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 49 Боров кът, Етапи от I до III УПИ V- детска градина, кв. 38, с. Каменар Община Варна
84/ГИ/16.05.2019 Топлопроводно отклонение за новострояща се сграда, с дължина на трасето 30 м УПИ V-3 „За смесено предназначение“, кв. 62, ид. 10135.3515.3, 16-ти м. р.-север, ж. к. „Трошево“, ул. „Младежка“ Веолия Енерджи Варна ЕАД
85/ГИ/16.05.2019 Топлопроводно отклонение за жилищна сграда, с дължина на трасето 50 м УПИ Х-187 „за смесено застрояване“, кв. 15, ид. 10135.3512.187, ж. к. „Младост“, ул. „Хан Севар“ №5А, сграда „Опал“ Веолия Енерджи Варна ЕАД
86/ГИ/16.05.2019 Изместване на напорен водопровод ф100Е и улична канализация ф200Б между о. т. 115 и о. т. 114 УПИ XXVIII-1758, кв. 6, ж. к. „Бриз-юг“ Община Варна
87/ГИ/21.05.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 16 Слънчева дъга УПИ VIII- за детска градина, кв. 634-А, ид. 10135.2558.153, 6 м. р., ул. Уилям Гладстон 5 Община Варна
88/ГИ/29.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 и улична битова канализация PVC ф315 от о. т. 442, 593, 592, 591, 590, 589 до о. т. 558 10135.4501.9584, 10135.4501.9577, кв. 52, СО „Ментеше“ Община Варна
89/ГИ/29.05.2019 ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. ВАРНА. Разпределителен газопровод за захранване на имот (Делта Планет Мол) УПИ VII-351, 847, 848, 1683, кв. 39, ид. 10135.3514.547 Примагаз АД
90/ГИ/29.05.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.9, бл. 230, вх. 1, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Младен Димитров Стоилов
91/ГИ/29.05.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.4, бл. 230, вх. 6, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Веселин Тодоров Тасев
92/ГИ/29.05.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.71.1, бл. 218, вх. 7, ж. к. Вл. Варненчик Етажна собственост с управител Петър Серьожев Лозанов
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2019 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.