Разрешения за строеж за 2018 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/10.01.2018 Изместване на съществуващ тласкател Етернит ф200, м-у о. т. 123 и о. т. 217 'УПИ XXIII-810, кв. 53, ид. 30497.501.470, ул. 'Касиопея', с. Звездица' Община Варна
2/ГИ/10.01.2018 'Преустройство на съществуваща БС с №VAR0177.А003 'Образцов дом '10135.1504.2.13, бул. 'Вл. Варненчик' 48' Мобилтел' ЕАД'
3/ГИ/11.01.2018 Уличен водопровод от о. т. 395 до о. т. 397 с д-на 49м 'СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата Община Варна
4/ГИ/15.01.2018 'Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А46 с дължина на трасето 449 м р-н Одесос, р-н Приморски, м-ст Клисе баир, с. Тополи Овергаз Мрежи' АД'
5/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Манастирски рид' от П/СТ 'Траката' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка м-у ТП 527 и стоманореш. стълб' 10135.2575.1583, кв. 34, кв. Виница Енерго-Про Мрежи' АД'
6/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (два клона с 66 бр. стълбове с д-на 2 037 км), ел.захранени от МТП 6 и каб. линия 0,4 kV с осем броя РК-3 (с д-на 0,315 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
7/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (три клона с 62 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 7 (с обща д-на 1 790 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
8/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (пет клона с 104 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 3 (с обща д-на 3 173 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
9/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Галата' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от стом.реш. стълб с РОС 'Фара' до стом.реш. стълб отклонение за ТП 945 и каб. тр. кан. мрежа с 5 бр. шахти' 10135.5510.774, 10135.5010.159, 10135.5010.84, кв. Галата Енерго-Про Мрежи' АД'
10/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на кръстовище и изход от локално платно към бул. 'Сливница 'ул. 'Тихомир' и ул. 'Вярност', бул. 'Сливница' м-у бл. 20 и бл. 21, 16 м. р.' Община Варна
11/ГИ/15.01.2018 Оборудване на подземен ТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV и захранване на сграда, Етапи от 1 до 3 'УПИ VII-135, кв. 12, ид. 10135.3513.1828, ул. 'А. Сахаров' 15, 26 м. р.' Енерго-Про Мрежи' АД'
12/ГИ/17.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с д-на 143,14 м от съш. водопровод ф80Е през о. т. 273, о. т. 297 до о. т. 294 м- ст Абатко, Вилна зона Община Варна
13/ГИ/17.01.2018 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA захранен с кабелна линия 10kV и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО 'УПИ XIX-1843 'за жил. строителство', кв. 14, ид. 10135.3513.1843, 26 м. р.' Енерго-Про Мрежи' АД'
14/ГИ/22.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Дружба' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от МТП 630 до същ. стом.реш. стълб с РОС 'Траката '10135.2526.1150, 10135.2526.1243, кв. 'Свети Никола' и СО 'Ваялар Енерго-Про Мрежи' АД'
15/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод и улична канализация, I етап-Уличен водопровод от о. т. 37 към о. т. 55 с д-на 226 м, II етап-Улична кнализация от РШ1 към о. т. 55 с д-на 55 м 'УПИ IX-300040, ПЗ 'Метро Община Варна
16/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о. т. 2146 до о. т. 553 с д-на 78 м и улична канализация от РШ1 до заустване в същ. РШ при ОК 50а с д-на 20 м 'УПИ IX-3303, кв. 13, ул. '40-та', СО 'Траката Община Варна
17/ГИ/29.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 78 м между о. т. 197 и о. т. 82 и улична битова канализация ф315 РР с д-на 25.80 м м-у о. т. 197 и о. т. 80 'СО 'Траката Община Варна
18/ГИ/31.01.2018 БС с №4441 и БС с №VA4331 и БС с №VAR0203 '10135.3517.269.1, ул. 'Д-р И. Селименски', бл. 1, вх. Б' '1. 'Теленор България' ЕАД, 2.'БТК' ЕАД, 3. 'Мобилтел' ЕАД '
19/ГИ/05.02.2018 'Изграждане на бул. 'Васил Левски', Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+440.00 до км. 0+470.00, 2. Участък от км. 0+640.00 до км. 0+940.00 – южно обслужващо, южно директно трасе, включително охранителен канал, 3. Участък от км. 1+000.00 до км. 1+160.00 – южно директно трасе, включително охранителен канал (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), 4. Участък от км. 1+160.00 до км. 1+425.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Сливница“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+392.08, 5. Участък от км. 1+490.00 до км. 1+875.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Вл. Варненчик“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+845.18, 6. Участък от км. 2+290.00 до км. 2+400.00, включително южна подпорна стена (с изключение на южно обслужващо платно в участъка). от ул. 'Подвис' до ул. 'Девня', р-н Приморски , Одесос, Младост' Община Варна
20/ГИ/08.02.2018 Изместване на напорен водопровод ф426 Ст УПИ XXXVII-1734, кв. 30, 21 м. р. Община Варна
21/ГИ/09.02.2018 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения, с д-на 252 м 'бл. 24 и бл. 25, ж. к. 'Възраждане' 1 м. р.' 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД'
22/ГИ/12.02.2018 'Външно каб. ел. захранване от ТП 'ОПСО' до каб. шкаф ШК-4А и до ел. табло ТЕПО' УПИ II-28, кв. 61, ид. 72709.44.32, с. Тополи 'Електроразпределение Север' АД'
23/ГИ/14.02.2018 Уличен водопровод PEHD ф110 с д-на 54 м от о. т. 8 към о. т. 2 'кв. 2, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ' Община Варна
24/ГИ/14.02.2018 Улична канализация ф315 PVC с д-на 166м. От о. т. 10 към о. т. 6 'кв. 4 и 2, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ' Община Варна
25/ГИ/16.02.2018 'Трафопост тип МТТ 100kVA (с тр-р 63kVA) и захранване от стомано-решетъчен стълб на ВЕЛ 20kV, извод 'Амонал', и монтаж на табло ТЕПО' ПИ 153038, с. Константиново Марин Жеков Мирев
26/ГИ/16.02.2018 БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA захранен с кабелна линия 20kV и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XV-464, 950 "за производствено складова и обслужваща дейност", кв. 20 (ид. 10135.4510.1019), УПИ V-410032, кв. 20 (ид. 10135.4510.462), ЗПЗ Електроразпределение Север АД
27/ГИ/19.02.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (147) ид. 10135.2553.101, 25 м. р., ул. "Подвис" южно от бл. 28 Община Варна
28/ГИ/26.02.2018 Улични ВиК клонове: 1. Уличен водопроводен клон от ПЕВП ф110 с д-на 96м с връзка от ф109С при о.к. 250 до отклонение за УПИ след о.к. 330 с подмяна на същ. водопровод ф2" с д-на 40м от о.к. 250 до о.к. 327, 2. Уличен канализационен клон за битови отпадни води PVC ф315 с д-на 31м от РШ1 пред УПИ през о.к. 330, о.к. 329 до заустване в нова РШ4 от същ. улична битова канализация PVC ф315 при о.к. 328 УПИ LI-746, кв. 50, ж. к. "Бриз" Община Варна
29/ГИ/27.02.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф200 с д-на 470м, битова канализация PPR ф315 с д-на 432м и дъждовна канализация PPR ф400 с д-на 357м м-у о.т. 56 и о.т. 65 кв. 5, ПЗ "Метро" Община Варна
30/ГИ/01.03.2018 Уличен водопровод с д-на 149м от о.т. 297 до о.т. 293 и улична канализация с д-на 195м от о.т. 297 през о.т. 293 до о.т. 131 СО "Ментеше", ж.к. "Вл. Варненчик" Община Варна
31/ГИ/01.03.2018 Външно каб. ел. захранване 0,4kV (сградно отклонение) от ТП 1882 до ел. табло ТЕПО УПИ XVI-4620, кв. 20, ид. 10135.2571.4620, к. к. "Чайка" Електроразпределение Север АД
32/ГИ/06.03.2018 Ел.захранване на поземлени имоти, включващо: 1. ТП тип БКТП 20/0,4kV, 2х1000kVA, каб. линия 20kV и каб. ел. захранване 0,4kV до 2 бр. ел. табла тип ТЕПО, 2. Вн. каб. ел. захранване 0,4kV от БКТП до ел. табло тип ТЕПО, 3. Вн. каб. ел. захранване 0,4kV от БКТП до ел. табло тип ТЕПО. УПИ LIII-281 "за жил. строителство", кв. 44 (ид. 10135.2563.281), УПИ XVI-236, кв. 45 (ид. 10135.2563.1660), УПИ XII-284, кв. 45 (ид. 10135.2563.284), 21 м. р. Електроразпределение Север АД
33/ГИ/07.03.2018 Газификация на гр. Варна. Отклонение от разпределителен газопровод за захранване на консуматори с дължина на трасето 85 м ул. "Акад. Андрей Сахаров", 26 м. р. Примагаз АД
34/ГИ/09.03.2018 Вн. каб. ел. захранване от същ. разпред. кутия тип РК-3 пред УПИ до нова разпред. кутия тип РК-3 и ел. табло тип ТЕПО пред УПИ. Изваждане и муфиране на същ. кабел от същ. РК-3 до нова РК-3 УПИ VIII-291 (ид. 72709.501.291), УПИ VII-291 (ид. 72709.501.953), кв. 56, ул. "Стоян Буйнов" 41А, с. Тополи Електроразпределение Север АД
35/ГИ/14.03.2018 Уличен водопровод и улична битова канализация от о. т. 170 до о. т. 169 кв. 27, ж. к. "Бриз" Община Варна
38/ГИ/19.03.2018 ППС №VA4287/Chaika_A и преустройство на същ. БС №4126 10135.2526.978.1, кв. "Св. Никола", ул. "Арх. Торос Тороманян" 45 1. БТК ЕАД, 2. "Теленор България" ЕАД
39/ГИ/19.03.2018 Ел.захранване на УПИ, включващо, Етап 1: 1. БКТП 2х1000kVA, 20/0,4kV, 2. Каб. линия 20kV с разкъсване и муфиране, 3. Изграждане на каб.канална мрежа с 10 бр. шахти, 4. Каб.линия ниско напрежение от новия ТП до ШК-4А пред УПИ, Етап 2: Каб.линии ниско напрежение от новия ТП до 8 бр. ел.табла тип ТЕПО в УПИ. УПИ I-44, кв. 5 (ид. 10135.2570.44), к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Електроразпределение Север АД
40/ГИ/23.03.2018 Реконструкция на съществуваща електронна съобщителна мрежа от КШ 36-I 105н до КШ 36-I 108н с изтегляне на оптични и медни съобщ.кабели ид. 10135.2569.295, 10135.2569.198, 10135.2569.54, кв. 10, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" БТК ЕАД
41/ГИ/26.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0211 "Ками М" ид. 10135.536.162.1, м-ст "Салтанат" 81, комплекс Хоризонт Мобилтел ЕАД
42/ГИ/26.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4148 ид. 10135.513.541.1, к. к. "Златни пясъци", х-л Марина гранд бийч Теленор България ЕАД
43/ГИ/27.03.2018 Уличен водопровод от ПЕВП ф110, с д-на 66м от о. т. 451 до о. т. 402 до връзка със същ. уличен водопровод ф159С кв. 49, 21 м. р. Община Варна
44/ГИ/27.03.2018 Изместване на съществуваща канализация ф200Б с д-на 42м УПИ V-2562, кв. 15, 27 м. р. Община Варна
45/ГИ/27.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0224 "Кауфланд Варна" 10135.3511.666.1, бул. "Република" 60, Хипермаркет Кауфланд Мобилтел ЕАД
46/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация (напорна ф110 ПЕВП с д-на 74м и гравитачна ф315 PVC с д-на 328м) и канализационно отклонение до КПС ид. 72709.502.366, 72709.502.403, УПИ I-1 "за крематориум и колумбарийни стени", кв. 2 (ид. 72709.38.85), по плана на "Гробищен парк Тополи", с. Тополи 1. Община Варна, 2. "Крематориум инвест" ООД
47/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 151.60м ид. 10135.3515.2, 10135.3515.307, УПИ V-3 "за смесено предназначение", кв. 62, 16 м.р. север, ул. "Младежка" Община Варна
48/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 72м от о. т. 765 към о. т. 764 кв. 17, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. Община Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2018 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.