Разрешения за строеж за 2018 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/10.01.2018 Изместване на съществуващ тласкател Етернит ф200, м-у о. т. 123 и о. т. 217 'УПИ XXIII-810, кв. 53, ид. 30497.501.470, ул. 'Касиопея', с. Звездица' Община Варна
2/ГИ/10.01.2018 'Преустройство на съществуваща БС с №VAR0177.А003 'Образцов дом '10135.1504.2.13, бул. 'Вл. Варненчик' 48' Мобилтел' ЕАД'
3/ГИ/11.01.2018 Уличен водопровод от о. т. 395 до о. т. 397 с д-на 49м 'СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата Община Варна
4/ГИ/15.01.2018 'Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А46 с дължина на трасето 449 м р-н Одесос, р-н Приморски, м-ст Клисе баир, с. Тополи Овергаз Мрежи' АД'
5/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Манастирски рид' от П/СТ 'Траката' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка м-у ТП 527 и стоманореш. стълб' 10135.2575.1583, кв. 34, кв. Виница Енерго-Про Мрежи' АД'
6/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (два клона с 66 бр. стълбове с д-на 2 037 км), ел.захранени от МТП 6 и каб. линия 0,4 kV с осем броя РК-3 (с д-на 0,315 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
7/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (три клона с 62 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 7 (с обща д-на 1 790 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
8/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (пет клона с 104 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 3 (с обща д-на 3 173 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
9/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Галата' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от стом.реш. стълб с РОС 'Фара' до стом.реш. стълб отклонение за ТП 945 и каб. тр. кан. мрежа с 5 бр. шахти' 10135.5510.774, 10135.5010.159, 10135.5010.84, кв. Галата Енерго-Про Мрежи' АД'
10/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на кръстовище и изход от локално платно към бул. 'Сливница 'ул. 'Тихомир' и ул. 'Вярност', бул. 'Сливница' м-у бл. 20 и бл. 21, 16 м. р.' Община Варна
11/ГИ/15.01.2018 Оборудване на подземен ТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV и захранване на сграда, Етапи от 1 до 3 'УПИ VII-135, кв. 12, ид. 10135.3513.1828, ул. 'А. Сахаров' 15, 26 м. р.' Енерго-Про Мрежи' АД'
12/ГИ/17.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с д-на 143,14 м от съш. водопровод ф80Е през о. т. 273, о. т. 297 до о. т. 294 м- ст Абатко, Вилна зона Община Варна
13/ГИ/17.01.2018 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA захранен с кабелна линия 10kV и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО 'УПИ XIX-1843 'за жил. строителство', кв. 14, ид. 10135.3513.1843, 26 м. р.' Енерго-Про Мрежи' АД'
14/ГИ/22.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Дружба' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от МТП 630 до същ. стом.реш. стълб с РОС 'Траката '10135.2526.1150, 10135.2526.1243, кв. 'Свети Никола' и СО 'Ваялар Енерго-Про Мрежи' АД'
15/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод и улична канализация, I етап-Уличен водопровод от о. т. 37 към о. т. 55 с д-на 226 м, II етап-Улична кнализация от РШ1 към о. т. 55 с д-на 55 м 'УПИ IX-300040, ПЗ 'Метро Община Варна
16/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о. т. 2146 до о. т. 553 с д-на 78 м и улична канализация от РШ1 до заустване в същ. РШ при ОК 50а с д-на 20 м 'УПИ IX-3303, кв. 13, ул. '40-та', СО 'Траката Община Варна
17/ГИ/29.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 78 м между о. т. 197 и о. т. 82 и улична битова канализация ф315 РР с д-на 25.80 м м-у о. т. 197 и о. т. 80 'СО 'Траката Община Варна
18/ГИ/31.01.2018 БС с №4441 и БС с №VA4331 и БС с №VAR0203 '10135.3517.269.1, ул. 'Д-р И. Селименски', бл. 1, вх. Б' '1. 'Теленор България' ЕАД, 2.'БТК' ЕАД, 3. 'Мобилтел' ЕАД '
19/ГИ/05.02.2018 'Изграждане на бул. 'Васил Левски', Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+440.00 до км. 0+470.00, 2. Участък от км. 0+640.00 до км. 0+940.00 – южно обслужващо, южно директно трасе, включително охранителен канал, 3. Участък от км. 1+000.00 до км. 1+160.00 – южно директно трасе, включително охранителен канал (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), 4. Участък от км. 1+160.00 до км. 1+425.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Сливница“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+392.08, 5. Участък от км. 1+490.00 до км. 1+875.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Вл. Варненчик“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+845.18, 6. Участък от км. 2+290.00 до км. 2+400.00, включително южна подпорна стена (с изключение на южно обслужващо платно в участъка). от ул. 'Подвис' до ул. 'Девня', р-н Приморски , Одесос, Младост' Община Варна
20/ГИ/08.02.2018 Изместване на напорен водопровод ф426 Ст УПИ XXXVII-1734, кв. 30, 21 м. р. Община Варна
21/ГИ/09.02.2018 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения, с д-на 252 м 'бл. 24 и бл. 25, ж. к. 'Възраждане' 1 м. р.' 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД'
22/ГИ/12.02.2018 'Външно каб. ел. захранване от ТП 'ОПСО' до каб. шкаф ШК-4А и до ел. табло ТЕПО' УПИ II-28, кв. 61, ид. 72709.44.32, с. Тополи 'Електроразпределение Север' АД'
23/ГИ/14.02.2018 Уличен водопровод PEHD ф110 с д-на 54 м от о. т. 8 към о. т. 2 'кв. 2, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ' Община Варна
24/ГИ/14.02.2018 Улична канализация ф315 PVC с д-на 166м. От о. т. 10 към о. т. 6 'кв. 4 и 2, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ' Община Варна
25/ГИ/16.02.2018 'Трафопост тип МТТ 100kVA (с тр-р 63kVA) и захранване от стомано-решетъчен стълб на ВЕЛ 20kV, извод 'Амонал', и монтаж на табло ТЕПО' ПИ 153038, с. Константиново Марин Жеков Мирев
26/ГИ/16.02.2018 БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA захранен с кабелна линия 20kV и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XV-464, 950 'за производствено складова и обслужваща дейност', кв. 20 (ид. 10135.4510.1019), УПИ V-410032, кв. 20 (ид. 10135.4510.462), ЗПЗ Електроразпределение Север АД
27/ГИ/19.02.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (147) ид. 10135.2553.101, 25 м. р., ул. 'Подвис' южно от бл. 28 Община Варна
28/ГИ/26.02.2018 Улични ВиК клонове: 1. Уличен водопроводен клон от ПЕВП ф110 с д-на 96м с връзка от ф109С при о.к. 250 до отклонение за УПИ след о.к. 330 с подмяна на същ. водопровод ф2' с д-на 40м от о.к. 250 до о.к. 327, 2. Уличен канализационен клон за битови отпадни води PVC ф315 с д-на 31м от РШ1 пред УПИ през о.к. 330, о.к. 329 до заустване в нова РШ4 от същ. улична битова канализация PVC ф315 при о.к. 328 УПИ LI-746, кв. 50, ж. к. 'Бриз' Община Варна
29/ГИ/27.02.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф200 с д-на 470м, битова канализация PPR ф315 с д-на 432м и дъждовна канализация PPR ф400 с д-на 357м м-у о.т. 56 и о.т. 65 кв. 5, ПЗ 'Метро' Община Варна
30/ГИ/01.03.2018 Уличен водопровод с д-на 149м от о.т. 297 до о.т. 293 и улична канализация с д-на 195м от о.т. 297 през о.т. 293 до о.т. 131 СО 'Ментеше', ж.к. 'Вл. Варненчик' Община Варна
31/ГИ/01.03.2018 Външно каб. ел. захранване 0,4kV (сградно отклонение) от ТП 1882 до ел. табло ТЕПО УПИ XVI-4620, кв. 20, ид. 10135.2571.4620, к. к. 'Чайка' Електроразпределение Север АД
32/ГИ/06.03.2018 Ел.захранване на поземлени имоти, включващо: 1. ТП тип БКТП 20/0,4kV, 2х1000kVA, каб. линия 20kV и каб. ел. захранване 0,4kV до 2 бр. ел. табла тип ТЕПО, 2. Вн. каб. ел. захранване 0,4kV от БКТП до ел. табло тип ТЕПО, 3. Вн. каб. ел. захранване 0,4kV от БКТП до ел. табло тип ТЕПО. УПИ LIII-281 'за жил. строителство', кв. 44 (ид. 10135.2563.281), УПИ XVI-236, кв. 45 (ид. 10135.2563.1660), УПИ XII-284, кв. 45 (ид. 10135.2563.284), 21 м. р. Електроразпределение Север АД
33/ГИ/07.03.2018 Газификация на гр. Варна. Отклонение от разпределителен газопровод за захранване на консуматори с дължина на трасето 85 м ул. 'Акад. Андрей Сахаров', 26 м. р. Примагаз АД
34/ГИ/09.03.2018 Вн. каб. ел. захранване от същ. разпред. кутия тип РК-3 пред УПИ до нова разпред. кутия тип РК-3 и ел. табло тип ТЕПО пред УПИ. Изваждане и муфиране на същ. кабел от същ. РК-3 до нова РК-3 УПИ VIII-291 (ид. 72709.501.291), УПИ VII-291 (ид. 72709.501.953), кв. 56, ул. 'Стоян Буйнов' 41А, с. Тополи Електроразпределение Север АД
35/ГИ/14.03.2018 Уличен водопровод и улична битова канализация от о. т. 170 до о. т. 169 кв. 27, ж. к. 'Бриз' Община Варна
38/ГИ/19.03.2018 ППС №VA4287/Chaika_A и преустройство на същ. БС №4126 10135.2526.978.1, кв. 'Св. Никола', ул. 'Арх. Торос Тороманян' 45 1. БТК ЕАД, 2. 'Теленор България' ЕАД
39/ГИ/19.03.2018 Ел.захранване на УПИ, включващо, Етап 1: 1. БКТП 2х1000kVA, 20/0,4kV, 2. Каб. линия 20kV с разкъсване и муфиране, 3. Изграждане на каб.канална мрежа с 10 бр. шахти, 4. Каб.линия ниско напрежение от новия ТП до ШК-4А пред УПИ, Етап 2: Каб.линии ниско напрежение от новия ТП до 8 бр. ел.табла тип ТЕПО в УПИ. УПИ I-44, кв. 5 (ид. 10135.2570.44), к. к. 'Св. Св. Константин и Елена' Електроразпределение Север АД
40/ГИ/23.03.2018 Реконструкция на съществуваща електронна съобщителна мрежа от КШ 36-I 105н до КШ 36-I 108н с изтегляне на оптични и медни съобщ.кабели ид. 10135.2569.295, 10135.2569.198, 10135.2569.54, кв. 10, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' БТК ЕАД
41/ГИ/26.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0211 'Ками М' ид. 10135.536.162.1, м-ст 'Салтанат' 81, комплекс Хоризонт Мобилтел ЕАД
42/ГИ/26.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4148 ид. 10135.513.541.1, к. к. 'Златни пясъци', х-л Марина гранд бийч Теленор България ЕАД
43/ГИ/27.03.2018 Уличен водопровод от ПЕВП ф110, с д-на 66м от о. т. 451 до о. т. 402 до връзка със същ. уличен водопровод ф159С кв. 49, 21 м. р. Община Варна
44/ГИ/27.03.2018 Изместване на съществуваща канализация ф200Б с д-на 42м УПИ V-2562, кв. 15, 27 м. р. Община Варна
45/ГИ/27.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0224 'Кауфланд Варна' 10135.3511.666.1, бул. 'Република' 60, Хипермаркет Кауфланд Мобилтел ЕАД
46/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация (напорна ф110 ПЕВП с д-на 74м и гравитачна ф315 PVC с д-на 328м) и канализационно отклонение до КПС ид. 72709.502.366, 72709.502.403, УПИ I-1 'за крематориум и колумбарийни стени', кв. 2 (ид. 72709.38.85), по плана на 'Гробищен парк Тополи', с. Тополи 1. Община Варна, 2. 'Крематориум инвест' ООД
47/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 151.60м ид. 10135.3515.2, 10135.3515.307, УПИ V-3 'за смесено предназначение', кв. 62, 16 м.р. север, ул. 'Младежка' Община Варна
48/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 72м от о. т. 765 към о. т. 764 кв. 17, ж. к. 'Вл. Варненчик' 2 м. р. Община Варна
49/ГИ/02.04.2018 Вн. каб. ел. захранване 0,4 kV от каб. шкаф ШК-4А пред ПИ до ел.табло ТЕПО пред УПИ ид. 10135.2568.158, УПИ XI-188, кв. 27 ид. 10135.2568.188, к. к. 'Св. Св. Константин и Елена' 'Електроразпределение Север' АД
50/ГИ/03.04.2018 Каб.линии 20kV, извод Трапезица, м-у ТП 1550 и ТП 1740 и извод Строителни работници УПИ I-197, 199, 214, 232, 233, 234, 235, УПИ III-57, кв. 10, к. к. 'Св. Св. Константин и Елена' 'Електроразпределение Север' АД
51/ГИ/04.04.2018 Монтаж на инсталация за битова гореща вода ж. к. 'Вл. Варненчик', бл. 22, вх. 17, ид. 10135.4504.300.14 Етажна собственост с управител Атанас Станков Георгиев
52/ГИ/04.04.2018 Частично изграждане, реконструкция, рехабилитация на канализационна мрежа, Етап II - главни колектори 3 и 4 СО 'Ален Мак' Община Варна
53/ГИ/05.04.2018 Вн. каб. ел. захранване 20 kV от ТП 524 до ТП 655 и тръбно-канална мрежа с шахти ид. 10135.513.315, 10135.513.328, к. к. 'Зл. пясъци' 'ЕРП Златни пясъци' АД
54/ГИ/13.04.2018 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.3514.31.2, ж. к. 'Трошево', бл. 55, вх. В Етажна собственост с управител Тихомир Христов Христакиев
55/ГИ/17.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4038 10135.1030.308.1, бул. 'Вл. Варненчик' 112, вх. А 'Теленор България' ЕАД
56/ГИ/17.04.2018 Уличен водопровод м-у о. т. 4149 и о. т. 4130 и СВО УПИ XXV-1500, кв. 41, ЗПЗ Община Варна
57/ГИ/17.04.2018 Уличен водопровод и улична битова канализация от о. т. 60 през УПИ УПИ XXXIV-400, УПИ VII-9543 за озеленяване, кв. 24, СО 'Акчелар' Община Варна
58/ГИ/17.04.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 16.60 м по бул. 'Сливница' УПИ III-98, УПИ II-25, кв. 1, 26 м. р. Община Варна
59/ГИ/17.04.2018 Реконструкция на съществуващ ТП тип БКТП (оборудване на втора трафокилия с машина 400 kVA) и вн. каб. ел. захранване 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XIX-1772 'за жил. строителство', кв. 13, ид. 10135.3513.1772, УПИ XXII-1774 'за жил. строителство', кв. 13, ид. 10135.3513.1917, 26 м. р. 'Електроразпределение Север' АД
60/ГИ/20.04.2018 Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к. к. 'Зл. пясъци', Етап 1 - Усилване на съществуваща Пилотна конструкция 1, Етап 2 - Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к. к. 'Зл. пясъци' УПИ Х-11, 12 'за пречиствателна станция-отпадни води и озеленяване', УПИ VIII-13 'за пречиствателна станция за отпадъчни води', кв. 3, к. к. 'Зл. пясъци' Община Варна
61/ГИ/26.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0208.А003 'Екопроект' 10135.2560.7.10, ул. 'Княз Н. Николаевич' 25 'Мобилтел' ЕАД
62/ГИ/26.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0068.А003 'Одеса' 10135.1508.291.1, бул. 'Сливница' 2 'Мобилтел' ЕАД
63/ГИ/26.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0109.А002 'Валентина' 10135.1506.432.1, ул. 'Цар Симеон I' 2 'Мобилтел' ЕАД
64/ГИ/27.04.2018 Външно кабелно ел. захрнаване на хотел 'Астория Маре' от ТП 533 и 535 до ел. табла УПИ VIII-106, 107, кв. 18, к. к. 'Зл. пясъци' 'ЕРП Златни пясъци' АД
65/ГИ/27.04.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 29 'Звънче', етапи от I до VIII 10135.3511.269, УПИ 'за детска градина', ж. к. 'Възраждане' 3 м. р. до бл. 56 Община Варна
66/ГИ/03.05.2018 1. Изграждане на ТП тип МТП 1х400kVA, 20/0,4kV с м-ж на трансформатор 250kVA, 2. Вн. каб. ел. захранване от МТП до табло ТЕПО и изграждане на тръбна мрежа УПИ XVIII-857, кв. 28 (ид. 10135.3506.857), УПИ XLVI-623, кв. 28 (ид. 10135.3506.623), СО "Пчелина" Електроразпределение Север АД
67/ГИ/08.05.2018 Трафопост тип БКТП 2х1000kVA, 20/0,4kV, и каб. линия 20 kV, чрез разкъсване на извод "Електрон", и БКТП 1х1000kVA, 20/0,4kV, и каб. линия 20kV, чрез разкъсване на извод "Хлебозавод", каб. линии ниско напрежение 0,4kV от ТП до ел. табла и тръбно-канална мрежа с 8 шахти" УПИ VII-538, кв. 22 (ид. 10135.3514.813), ЗПЗ Електроразпределение Север АД
68/ГИ/08.05.2018 1. МТТ 1х100 kVA, 20/0,4 kV, монтирано на същ. желязо-решетъчен стълб в оста на ВЕЛ 20 kV, извод "Лонгоз", 2. Външно каб. ел. захранване 0,4 kV от МТТ до шкаф тип ШК-4А и до ел. табло тип ТЕПО" 10135.5404.5, 10135.5403.1084, СО "Боровец юг" Електроразпределение Север АД
69/ГИ/08.05.2018 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA, захранен с кабелна линия 20 kV, извод "Абатко" УПИ I-289, кв. 12 (ид. 10135.2569.289), к. к. "Св. Св. Константин и Елена" 1. "Лидл България ЕООД енд КО" КД, 2. "Електроразпределение Север" АД
70/ГИ/08.05.2018 Временен открит паркинг УПИ IX-11, кв. 728, 3 м. р., бул. "Княз Борис I" 57 1. Вера Николова Сиракова, 2. "Филвик" АД
71/ГИ/09.05.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4426 10135.513.167.1, к. к. "Зл. пясъци", х-л Кемпински гранд хотел Ермитаж Теленор България" ЕАД
72/ГИ/09.05.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4143 10135.2574.1.49, к. к. "Зл. пясъци", х-л Ривиера" Теленор България" ЕАД
73/ГИ/11.05.2018 БКТП 1000 kVA, 20/0,4 kV и каб. линии средно напрежение 20 kV, и каб. линии ниско напрежение 0,4 kV за захранване на технологични консуматори УПИ VII-538, кв. 22 (ид. 10135.3514.813), ЗПЗ ИСУ Инвест" ЕАД
74/ГИ/16.05.2018 Улична канализация ф315 PVC с д-на 20,5 м. от о. т. 22 към о. т. 129 кв. Виница Община Варна
75/ГИ/16.05.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф90 от о. т. 188 до о. т. 191 с д-на 104,7 м кв. 61, м-ст "До Стадиона", с. Тополи Община Варна
76/ГИ/16.05.2018 Подмяна на водопровод собственост на Военно формирование 28870, за нуждите на Военно формирование 48670-110 СО "Боровец - юг" Община Варна
77/ГИ/17.05.2018 Улична битова канализация РЕ ф3008/SN8 с д-на 329,07 м от о. т. 417 през о. т. 414, о. т. 413 до същ. РШ СО "Пчелина", бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Смирненски", 26 м. р. Община Варна
78/ГИ/18.05.2018 Улична напорна канализация ПЕВП ф75 м-у о. т. 59 и о. т. 51 с д-на 335 м и ПЕВП ф75 м-у о. т. 563 и о. т. 54 с д-на 66 м и сградни напорни канал. отклонения ул. "8-ма", ид. 10135.2520.2136, 10135.2520.5054, 10135.2564.960, 10135.2564.958, 10135.2564.977, СО "Траката" 1. Община Варна, 2. ДЗЗД Сдружение "Осма"
79/ГИ/23.05.2018 Въздушно каб. ел. захранване 0,4kV от същ. клон, захранен от ТП 1 Казашко до табло тип ТЕПО УПИ XIII-160, 161, кв. 17, ид. 10135.501.273, с. Казашко, община Варна Електроразпределение Север" АД
80/ГИ/28.05.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0132.A "ММ" 10135.4510.458.25, ЗПЗ А1 България ЕАД
81/ГИ/29.05.2018 Акустични устройства от националната система за ранно предупреждение и оповестяване на МВР СУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Васил Априлов“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна, ИУ-Варна, СУ „Елин Пелин“, Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“, ПТГ-Варна, ДЯ 7 “Роза“, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, ОУ „Г. С. Раковски“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ТУ-Варна, ОУ „А. Страшимиров“, ПГИ „Д-р И. Богоров“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Св. П. Евтимий“, ОУ „К. Арабаджиев“, ОУ „П. Р. Славейков“, Трета ПМГ „Акад. М. Попов“, ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна МВР, ГД ПБЗН
82/ГИ/11.06.2018 БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV и каб. линия 20 kV (разкъсване извод Рила) и тр.канална мрежа с 6 бр. шахти УПИ IV-3 за магазин и ТП, кв. 148 (ид. 10135.1506.976), 7 м. р. 1. "Кауфланд България ЕООД енд Ко"КД, 2. "ЕРП Север"АД СС Консулт" ЕООД
83/ГИ/11.06.2018 Ел. захранване на имот, включващо: 1. Изграждане на БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на тр-р 1000 kVA), каб. линия 20 kV (разкъсване извод Вапцаров) и тр.кан.каб. мрежа с 1 бр. шахта, 2. Кабелни линии 0,4 kV (сградни отклонения) до ел. табла тип ТЕПО ид. 10135.2552.2244 (ПИ 3865=2244, кв. 30), кв. "Изгрев" Електроразпределение Север" АД Тест Билдинг" ООД
84/ГИ/11.06.2018 Рехабилитация на част от топлопреносната мрежа в участъка от KII-12а до КII-12б от II-ра магистрала, д-на 110 м ж. к. "Младост" 1 м. р. Веолия Енерджи Варна" ЕАД Инекс Консулт" ООД
85/ГИ/12.06.2018 Уличен водопровод от ПЕВП ф110, с д-на 39м от о. т. 399 и от о. т. 400 кв. 21, м-ст Зеленика Община Варна ИВО-90-Консулт" ООД
86/ГИ/14.06.2018 Базова станция с №VAR0141.В001 "ЕвксиногрАД 10135.2567.154.100, Евксиноград А1 България" ЕАД Инженеринг ВГ 60" ЕООД
87/ГИ/15.06.2018 Реконструкция на съществуваща сградна инсталация към котелно на VII-мо СУ "Найден Геров" УПИ III-100 "за училище", кв. 656, 10135.2558.100.4, 6 м. р., ул. "Царевец" 1" Община Варна Рутекс" ООД
88/ГИ/15.06.2018 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 с д-на 140 м, от о. т. 445 към о. т. 551 кв. 55, СО "Ментеше" Община Варна Интеграконсулт" ООД
89/ГИ/21.06.2018 Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“, в т. ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис" до бул. „8-ми приморски полк" Община Варна Трафик Холдинг" ЕООД
90/ГИ/22.06.2018 Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“, в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бул. „Народни будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ Община Варна СС Консулт" ЕООД
91/ГИ/22.06.2018 Водопроводна мрежа, част от клон 101а, м-у о. т. 5 и о. т. 288 през о. т. 289 СО "Боровец - юг" Община Варна Симани Консулт" ООД
92/ГИ/22.06.2018 Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми приморски полк", вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел „Виница“), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда" бул. „Осми приморски полк" в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“" Община Варна Карил Консулт" ООД
93/ГИ/22.06.2018 Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни", включително изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда" ул. "Съборни" в участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" Община Варна Ив Контрол Варна" ЕООД
94/ГИ/26.06.2018 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос” 1, включващо реконструкция на ул. „Георги Бенковски”, вкл. елементи на предблоковите пространства ул. „Георги Бенковски” в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Кракра”, предблоковите пространства в участъка между ул. „Цар Петър”, ул. „Парижка комуна”, ул. „Кракра” и ул. „Георги Бенковски” Община Варна Диалекс" ЕООД
95/ГИ/26.06.2018 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост, включващо естетизация и модернизация ж. к. Възраждане, I м.р., пространството заключено между ул. „Ана Феликсова”, ул. „Петър Алипиев”, улицата западно от бл. 17 и локално платно на бул. „Трети март” Община Варна Рутекс" ООД
96/ГИ/27.06.2018 Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, в това число основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” ж. к. „Владислав Варненчик”, IV-ти м. р., ул. „Янко Мустаков” в участъка от бул. „Константин и Фружин” до ул. „Света Елена” Община Варна
97/ГИ/27.06.2018 Уличен водопроводен ПЕВП ф110 от о. т. 345 към о. т. 44 и улична битова канализация PVC ф315 - клон 1 м-у о. т. 345 до о. т. 44 през о. т. 350 до о. т. 300, клон 2 м-у о. т. 617 и о. т. 341 до о. т. 345, клон 3 м-у о. т. 624 до о. т. 345 и клон 4 м-у о. т. 580 и о. т. 349 СО "Траката" Община Варна
98/ГИ/02.07.2018 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа и изтегляне на оптичен кабел до крайно потребители ж. к. "Вл. Варненчик" 1 и 2 м. р., 9 м. р. Цифрова корпорация" ООД
99/ГИ/05.07.2018 ТП тип БКТП 20/0,4 kV, 1x630 kVA, каб. линия 20 kV, разкъсване на извод "Вихрен" УПИ II-300005, кв. 5, ид. 10135.4507.287, ПЗ "Метро" 1. "ЕРП Север" АД, 2. "Лантан Инвестмънт" ООД
100/ГИ/09.07.2018 Основен ремонт на ул. "Баба Тонка", Етап I - Осн. ремонт на ВиК мрежи, Етап II - Осн. Ремонт на улицата с обособяване на паркоместа и нова велоалея ул. "Баба Тонка", 9 м. р. 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
101/ГИ/09.07.2018 Електрозахранване на УПИ, включващо: I ви етап - БКТП 3х1000 kVA, 20/10/0,4 kV (м-ж на 2 тр-ра 2х1000 kVA), каб. Линии СН, разкъсване извод Шабла и извод Кардам II ри етап - Дооборудване на новия ТП с тр-р 1000 kVA, 20/10/0,4 kV, каб. линии НН до 6 бр. табла тип ТЕПО УПИ III-3, кв. 560, ид. 10135.1030.377, 14 м. р. Електроразпределение Север" АД
102/ГИ/11.07.2018 Уличен водопровод РЕ ф160/10 с д-на 218 м от същ. водопровод ПЕВП ф315 през о. т. 26, о. т. 19 до УПИ и улична битова канализация ПЕ ф300/SN8, с д-на 396 м, през о. т. 18, о. т. 17, о. т. 16 до същ. Канализация УПИ VIII-41, 42, 43, 45, ул. "Боровец", землище "Галата" Община Варна
103/ГИ/11.07.2018 Изместване на битова канализация ф200 Б и реконструкция на същ. Канализация РЕ ф315 от участъка м-у о. т. 38 и о. т. 34 до о. т. 36 с обща д-на 85,60 м УПИ Х-606, кв. 6, ж. к. "Бриз" Община Варна
104/ГИ/11.07.2018 Комуникационно решение за подход към МБАЛ "Света Анна-Варна" АД бул. "Цар Освободител" 100, ид. 10135.2557.97 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
105/ГИ/12.07.2018 Двустранна оптична свързаност на базова станция с №4107 10135.4505.117.18, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 223, вх. 3 Теленор България" ЕАД
106/ГИ/12.07.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 24 "Детско градче", етапи от I до ХV" УПИ "временни детски заведения", ид. 10135.3514.17, ЗПЗ, ул. "Никола Симов" 6 Община Варна
107/ГИ/13.07.2018 Площадка за игра на открито в СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" УПИ I-"училище за слепите", ид. 10135.5506.368, 29 м. р., м-ст "Вилите" Република България
108/ГИ/13.07.2018 Базова станция с №VA4280 "Golden Sands Hotel Double Tree" 10135.513.286.7, к. к. "Зл. пясъци" БТК ЕАД
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2018 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.