Разрешения за строеж за 2018 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка 5
1/ГИ/10.01.2018 Изместване на съществуващ тласкател Етернит ф200, м-у о. т. 123 и о. т. 217 'УПИ XXIII-810, кв. 53, ид. 30497.501.470, ул. 'Касиопея', с. Звездица' Община Варна
2/ГИ/10.01.2018 'Преустройство на съществуваща БС с №VAR0177.А003 'Образцов дом '10135.1504.2.13, бул. 'Вл. Варненчик' 48' Мобилтел' ЕАД'
3/ГИ/11.01.2018 Уличен водопровод от о. т. 395 до о. т. 397 с д-на 49м 'СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата Община Варна
4/ГИ/15.01.2018 'Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А46 с дължина на трасето 449 м р-н Одесос, р-н Приморски, м-ст Клисе баир, с. Тополи Овергаз Мрежи' АД'
5/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Манастирски рид' от П/СТ 'Траката' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка м-у ТП 527 и стоманореш. стълб' 10135.2575.1583, кв. 34, кв. Виница Енерго-Про Мрежи' АД'
6/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (два клона с 66 бр. стълбове с д-на 2 037 км), ел.захранени от МТП 6 и каб. линия 0,4 kV с осем броя РК-3 (с д-на 0,315 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
7/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (три клона с 62 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 7 (с обща д-на 1 790 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
8/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (пет клона с 104 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 3 (с обща д-на 3 173 км) 'СО 'Добрева чешма Енерго-Про Мрежи' АД'
9/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Галата' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от стом.реш. стълб с РОС 'Фара' до стом.реш. стълб отклонение за ТП 945 и каб. тр. кан. мрежа с 5 бр. шахти' 10135.5510.774, 10135.5010.159, 10135.5010.84, кв. Галата Енерго-Про Мрежи' АД'
10/ГИ/15.01.2018 'Реконструкция на кръстовище и изход от локално платно към бул. 'Сливница 'ул. 'Тихомир' и ул. 'Вярност', бул. 'Сливница' м-у бл. 20 и бл. 21, 16 м. р.' Община Варна
11/ГИ/15.01.2018 Оборудване на подземен ТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV и захранване на сграда, Етапи от 1 до 3 'УПИ VII-135, кв. 12, ид. 10135.3513.1828, ул. 'А. Сахаров' 15, 26 м. р.' Енерго-Про Мрежи' АД'
12/ГИ/17.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с д-на 143,14 м от съш. водопровод ф80Е през о. т. 273, о. т. 297 до о. т. 294 м- ст Абатко, Вилна зона Община Варна
13/ГИ/17.01.2018 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA захранен с кабелна линия 10kV и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО 'УПИ XIX-1843 'за жил. строителство', кв. 14, ид. 10135.3513.1843, 26 м. р.' Енерго-Про Мрежи' АД'
14/ГИ/22.01.2018 'Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод 'Дружба' чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от МТП 630 до същ. стом.реш. стълб с РОС 'Траката '10135.2526.1150, 10135.2526.1243, кв. 'Свети Никола' и СО 'Ваялар Енерго-Про Мрежи' АД'
15/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод и улична канализация, I етап-Уличен водопровод от о. т. 37 към о. т. 55 с д-на 226 м, II етап-Улична кнализация от РШ1 към о. т. 55 с д-на 55 м 'УПИ IX-300040, ПЗ 'Метро Община Варна
16/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о. т. 2146 до о. т. 553 с д-на 78 м и улична канализация от РШ1 до заустване в същ. РШ при ОК 50а с д-на 20 м 'УПИ IX-3303, кв. 13, ул. '40-та', СО 'Траката Община Варна
17/ГИ/29.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 78 м между о. т. 197 и о. т. 82 и улична битова канализация ф315 РР с д-на 25.80 м м-у о. т. 197 и о. т. 80 'СО 'Траката Община Варна
18/ГИ/31.01.2018 БС с №4441 и БС с №VA4331 и БС с №VAR0203 '10135.3517.269.1, ул. 'Д-р И. Селименски', бл. 1, вх. Б' '1. 'Теленор България' ЕАД, 2.'БТК' ЕАД, 3. 'Мобилтел' ЕАД '
19/ГИ/05.02.2018 'Изграждане на бул. 'Васил Левски', Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+440.00 до км. 0+470.00, 2. Участък от км. 0+640.00 до км. 0+940.00 – южно обслужващо, южно директно трасе, включително охранителен канал, 3. Участък от км. 1+000.00 до км. 1+160.00 – южно директно трасе, включително охранителен канал (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), 4. Участък от км. 1+160.00 до км. 1+425.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Сливница“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+392.08, 5. Участък от км. 1+490.00 до км. 1+875.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Вл. Варненчик“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+845.18, 6. Участък от км. 2+290.00 до км. 2+400.00, включително южна подпорна стена (с изключение на южно обслужващо платно в участъка). от ул. 'Подвис' до ул. 'Девня', р-н Приморски , Одесос, Младост' Община Варна
20/ГИ/08.02.2018 Изместване на напорен водопровод ф426 Ст УПИ XXXVII-1734, кв. 30, 21 м. р. Община Варна
21/ГИ/09.02.2018 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения, с д-на 252 м 'бл. 24 и бл. 25, ж. к. 'Възраждане' 1 м. р.' 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД'
22/ГИ/12.02.2018 'Външно каб. ел. захранване от ТП 'ОПСО' до каб. шкаф ШК-4А и до ел. табло ТЕПО' УПИ II-28, кв. 61, ид. 72709.44.32, с. Тополи 'Електроразпределение Север' АД'
23/ГИ/14.02.2018 Уличен водопровод PEHD ф110 с д-на 54 м от о. т. 8 към о. т. 2 'кв. 2, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ' Община Варна
24/ГИ/14.02.2018 Улична канализация ф315 PVC с д-на 166м. От о. т. 10 към о. т. 6 'кв. 4 и 2, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ' Община Варна
25/ГИ/16.02.2018 'Трафопост тип МТТ 100kVA (с тр-р 63kVA) и захранване от стомано-решетъчен стълб на ВЕЛ 20kV, извод 'Амонал', и монтаж на табло ТЕПО' ПИ 153038, с. Константиново Марин Жеков Мирев
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка 5

Разрешения за строеж 2018 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.