Заповед № Г-8/07.03.2013 г. на Заместник кмета на Община Варна за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-121, кв. 104, 7 м.р., гр. Варна, ул. "Д-р Заменхоф" № 10

Заповед № Г-8/07.03.2013 г. на Заместник кмета на Община Варна