Документи издавани от Кмета на община Варна

Заповед № 1337/16.04.2013 г. на Кмета на Община Варна във връзка с преустановяване извършването на строителни дейности на територията на КК ”Златни Пясъци” гр.Варна
Заповед № 1338/16.04.2013 г. на Кмета на Община Варна във връзка с преустановяване извършването на строителни дейности на територията на КК ”Св.Св.Константин и Елена” гр.Варна
Заповед № 1339/16.04.2013 г. на Кмета на Община Варна във връзка с преустановяване извършването на строителни дейности на територията на КК ”Чайка” гр.Варна
Заповед № 1340/16.04.2013 г. на Кмета на Община Варна във връзка с преустановяване извършването на строителни дейности на територията на КЗ „Прибой“ гр.Варна
Заповед № Г-20/26.03.2013 г. на Заместник кмета на Община Варна за одобряване на ПУП-РУП за УПИ І-24, 25, ул. "Стара планина" № 59 и УПИ VІ-23, ул. "Трайко Китанчев" № 21, кв. 296а, 9 м.р., гр. Варна
Заповед № Г-8/07.03.2013 г. на Заместник кмета на Община Варна за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-121, кв. 104, 7 м.р., гр. Варна, ул. "Д-р Заменхоф" № 10
Заповед № Г-6/07.03.2013 г. на Заместник кмета на Община Варна за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-156 "за жил. стр. и траф.", кв. 116, 7 м.р., гр. Варна, ул. "Пирот" № 4