УВЕ 2019 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Строеж Местонахождение
1 01/ 15.01.2019 г - пета категория №63/ 08.12.2003г, издадено от Главен архитект на район “Аспарухово”, Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ 10135.5545.3323, местност “Зеленика”, гр. Варна
2 02/ 28.01.2019 г - четвърта категория №5/ 20.01.2016 г., допълнено със Заповед №63/ 14.07.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-8, (идентификатор 10135.1506.190), кв.115, по плана на 7-ми м.р., ул. “Капитан Петко войвода” №26, гр. Варна
3 №03/ 28.01.2019 г.- четвърта категория №136/ГИ/ 08.08.2018 г. СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА И ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА – ИЗТОК ПИ 10135.1510.10 и ПИ 10135.1510.14 по КК и КР на гр. Варна
4 04/ 30.01.2019 г - четвърта категория №27/ 16.02.2017 г., допълнено със Заповед №А-95/ 10.10.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-3, кв. 37, (с идентификатор 10135.2560.96), по плана на 18-ти м.р., ул. “Сава Радулов” №16, гр. Варна
5 05/ 31.01.2019 г - пета категория №117/ 05.10.2016 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ LХХХI-23 "за жилищно строителство", кв. 18, (с идентификатор 10135.2563.23), по плана ж.к. “Бриз-юг”, гр. Варна, с адм. Адрес ул. "стоян Бъчваров" №14, гр. Варна.
6 06/ 05.02.2019 г - четвърта категория №128/ 28.10.2015 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 75, вх. Г с рег.№РД-02-30-194 от 25.05.2015 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 75, вх. Г
7 07/ 06.02.2019 г - четвърта категория №130/ 17.08.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VIII-15,15а, (идентификатор 10135.2556.188), кв. 621, по плана на 5-ти м.р., ул. “Битоля” №31, гр. Варна
8 08/ 08.02.2019 г - пета категория №02/ 02.02.2007 г., издадено от Главен архитект на район “Владислав Варненчик”, Община Варна СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ УПИ VI-993=1021, кв. 28 по плана на ЗПЗ-Варна, землище с. Тополи, Община Варна
9 09/ 13.02.2019 г - пета категория №9/ 04.02.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XII-284, (с идентификатор 10135.2563.284), кв. 45, по плана на 21-ви м.р., бул. “Княз Борис I” №161, гр. Варна
10 10/ 14.02.2019 г - пета категория №133/ 11.11.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XV-446, (с идентификатор 10135.2564.446), кв. 25 по плана на Вилна зона, ул. “9-та” №21, гр.Варна
11 11/ 14.02.2019 г - пета категория №30/ 15.03.2011 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ №2517.1836 по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна
12 №12/ 19.02.2019 г.- пета категория №305/ 28.09.2010 г., допълнено със Заповед №А-110/ 28.11. 2017 г. (към РС №305/ 28.09.2010 г.), от Главен архитект на Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХII-534, кв. 25, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Патриарх Максим“ №17, ПИ с идентификатор 10135.3506.1189
13 №13/ 20.02.2019 г.- пета категория №49/ 26.04.2016 г., издадено от Главен архитект на Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-238, кв. 11 (с ид. 10135.4502.238) по плана на III м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, Община Варна (I-етап, обхваща: сутерена и 1 жилищен етаж, а II-етап включва: 2, 3 жилищен етаж и таванските помещения)
14 14/ 20.02.2019 г - четвърта категория №51/ 27.03.2017 г., допълнено със Заповед №А-30/ 18.05.2018 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-985,1007, кв. 69, (с идентификатор 10135.1507.1166), по плана на 8-ми м.р., ул. “Цар Иван Шишман” №5, гр. Варна
15 15/ 21.02.2019 г - четвърта категория №14/ 26.01.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ “А” УПИ VIII-204,205,206,207, (ид. 10135.3513.453), кв.1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. “Атанас Томов” №3, гр. Варна
16 16/ 28.02.2019 г - пета категория №95/ 16.08.2016 г. и Заповед №100/ 07.11.2016 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVIII-857, (с ид.№ 10135.3506.857), кв. 28 по плана на СО “Пчелина”, ул.“Коста Цонев” №6, гр.Варна
17 17/ 06.03.2019 г - пета категория №145/ 13.08.2018 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЛИАЛА НА ДГ №12 “ЯН БИБИЯН” имот с ид.№10135.2558.23, кв. 636 по плана на 6-ти м.р. на гр. Варна, ул.“Добруджа” №1
18 18/ 06.03.2019 г - четвърта категория №148/ 14.09.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VII-738 (с идентификатор 10135.2553.476) в кв. 52, по плана на 25-ти м.р., ул.“Еделвайс” №7а, гр.Варна
19 №19/ 07.03.2019 г.- четвърта категория №72/ 24.04.2018 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ №4 С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5502.190.1.4, В „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ находящ се на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.190.1, изградена в парцел „жилищен комплекс“, кв. 20, по ЗРП на 27-ми м.р., ул. „Гривица“, бл. 10, гр. Варна
20 №20/ 12.03.2019 г.- четвърта категория №154/ 04.09.2018 г. РЕМОНТ С ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ДГ №1 „СВЕТУЛКА“ УПИ III-„за детска ясла“, с идентификатор 10135.1503.663, кв. 390, по плана на 10-ти м.р., ул. „Парижка комуна“ №25, гр. Варна
21 №21/ 12.03.2019 г.- пета категория №176/ 03.06.2010 г. ВИЛНА СГРАДА ПИ-2723.15 (стар 1551) по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, СО „Ваялар 723-1“ №041
22 №22/ 13.03.2019 г.- пета категория №59/ 05.04.2018 г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ В ОБЕМА НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.513.715.1 И 10135.513.715.2 – СНЕК БАР УПИ I-100 „за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, (с идентификатор 10135.513.715), кв. 68, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
23 №23/ 21.03.2019 г.- четвърта категория №47/ 24.03.2017 г., допълнено със Заповед №А-63/ 12.07.2017 г., Заповед №А-26/ 04.05.2018 г. и Заповед №А-54/ 15.10.2018 г. издадени от Главен архитект на Община Варна ОФИС СГРАДА И ПЛЪТНА ОГРАДА ПО ВЪТРЕШНАТА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ УПИ IХ-69, (ид.10135.1504.79), кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул.„Генерал Колев“ №12, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №12, Офис сграда
24 №24/ 27.03.2019 г. - четвърта категория РС №24/ 08.02.2017 г., допълнено със Заповед №А-47/ 23.08.2018 г. , издадени от Главен архитект на Община Варна ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XVI-198, (идентификатор 10135.3513.1920), кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ №1А, гр. Варна
25 25/ 02.04.2019 г. - четвърта категория №152/ 14.12.2015 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” №20, с рег.№РД-02-30-99 от 16.12.2014 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” №20
26 26/ 02.04.2019 г. - пета категория №162/ 21.12.2015 г. ВИЛНА СГРАДА №2 ПИ №505.973, (с идентификатор 10135.505.973), кв. 321а, по ПНИ на СО “Под село”, с. Звездица, община Варна
27 27/ 05.04.2019 г. - четвърта категория №213/ 19.11.2018 г. Преустройство и промяна на предназначението на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1030.292.1.22 в “БАНКОВ И ФИНАНСОВ ОФИС” на “ТЕКСИМ БАНК” АД, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ I-“за жилищно строителство”, кв. 531, по плана на 14-ти м.р., ул. “Яне Сандански” №1, гр. Варна ул. “Яне Сандански” №1, гр. Варна
28 28/ 09.04.2019 г. - пета категория №200/ 31.10.2018 г. Промяна предназначение на ОФИСНА СГРАДА в “ЖИЛИЩНА”, находящ се в УПИ III-3303-“за жилищно строителство”, (с ид. 10135.2515.3303), кв. 15, по плана на СО “Ален мак”, гр. Варна гр. Варна, СО “Ален мак”,
29 №29/ 10.04.2019 г.- четвърта категория №155/ 14.12.2015 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА, ул. „Иларион Макариополски“ №15, с рег.№РД-02-30-81 от 16.12.2014 г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 ул. „Иларион Макариополски“ №15, гр. Варна
30 №30/ 11.04.2019 г.- пета категория №200/ 19.12.2008 г., допълнено със Заповед №121/ 01.10.2013 г., поправка на явна фактическа грешка със Заповед №137/ 31.10.2013 г., презаверено със Заповед №67/ 23.07.2014 г. и допълнено със Заповеди №85/ 26.09.2014 г., №19/ 04.03.2015г, №78/ 27.08.2015г и №А-70/ 24.07.2017 г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС – ПЪРВИ ЕТАП – ВХОД 7 УПИ III-871, кв. 42, по плана на 1-ви м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна
31 31/ 15.04.2019 г. - пета категория №213 /ГИ/ 17.12.2018 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП 2057 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XLVI-471, 1012, кв. 18 (с ид. №10135.3506.1652), по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна гр. Варна, СО “Пчелина”
32 32/ 16.04.2019 г. - пета категория Акт за узаконяване №74/ 18.08.2000 г. и Разрешение за строеж №433/ 14.08.2006 г., издадени от главен архитект на район “Приморски” ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 1351 (с ид. №10135.2526.834), кв. 30, по плана на местност “Свети Никола”, гр. Варна гр. Варна, ул. “арх. Стоян Доков” №1
33 33/ 17.04.2019 г. - четвърта категория №304 /ГИ/ 01.10.2010 г. ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА ул. “Никола Палаузов” №2 и ул. “Панайот Медникаров” №14 в УПИ VII-1, 20, кв. 868 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна
34 34/ 22.04.2019 г. - четвърта категория №108/ 25.07.2017 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХIХ-169, (с идент. 10135.5504.169), кв. 56, по плана на 28-ми м.р. На гр.Варна ул. “Янтра” №6, р-н “Аспарухово”, гр. Варна
35 №35/ 23.04.2019 г.- пета категория РС №124/ 17.10.2016 г., допълнено със Заповед №23/ 28.02.2017 г. издадени от Главен архитект на Община Варна ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ – I- ВИ ЕТАП УПИ IХ-56, (идентификатор 10135.2568.100), кв. 71, по плана на местност „Абатко“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
№ по ред № и дата на издаденото удостоверение № на разрешение за строеж (Акт за узаконяване) Строеж Местонахождение

УВЕ 2019 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.