Разрешения за строеж 2012 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА
№1/04.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-1 /идентификатор 10135.1501.1094/, кв. 337, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Баба Тонка' №12, гр. Варна
№2/05.01.2012 г. Монтаж на ново оборудване за вътрешен басейн в комплекс 'Берлин 2', находящ се в УПИ ІІ-19, кв. 6, /с идентификатор 10135.513.573/, КК 'Златни пясъци', гр. Варна
№3/06.01.2012 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-1510л, /идентификатор 10135.2566.6509/, кв. 2, по плана на СО 'Старите лозя', гр. Варна
№4/11.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-12, кв. 625, /с идентификатор 10135.2556.105/, по плана на 5-ти м.р., ул. 'Тодор Димов' №33, гр. Варна
№5/11.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-4, кв. 382, /с идентификатор 10135.1503.321/, по плана на 10-ти м.р., ул. 'Георги Бенковски' №69, гр. Варна
№6/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - Сграда 'А' и Сграда 'Б', находящ се в УПИ І-592'за център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания', кв. 12а, /с идентификатор 10135.4504.724/, по плана на ЖК 'Вл. Варненчик', І-ви м.р., гр. Варна
№7/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип, находящ се в УПИ ХVІІІ-572-'за жил. стр.', кв. 17, по плана на с. Тополи, Община Варна
№8/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип - І-ви етап 'СГРАДА 'А', ІІ-ри етап 'СГРАД 'Б', находящ се в УПИ Х-'за център за настаняване от семеен тип', кв. 45, по плана на с. Тополи, Община Варна
№9/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип 'ИЗТОК' и Център за настаняване от семеен тип 'ЗАПАД', находящи се в УПИ І-2364-'за жил. стр.', кв. 211, по плана на ЖК 'Изгрев', гр. Варна
№10/12.01.2012 г. Административна сграда - асфалтова база, находяща се в УПИ ХІІ-26, 72-'за асфалтова база', кв. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище с. Тополи, Община Варна
№11/17.01.2012 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №1666 /с идентификатор 10135.5549.1666/, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна
№12/20.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-651,652,653 /с идентификатор 10135.3515.1752/, кв. 49, по плана на 16-ти м.р., /ул. 'Елин Пелин' №24/, гр. Варна
№13/24.01.2012 г. Жилищна сграда и плътна ограда по вътрешната регулационна линия, находящ се в УПИ VІІ-170 /с идентификатор 10135.2559.170/, кв. 791, по плана на 17-ти м.р., /ул. 'Д-р Басанович' №9/, гр. Варна
№14/25.01.2012 г. Ателие за индивидуална творческа дейност, находящо се в ПИ №6046, /с идентификатор 10135.2520.6046/, по плана на СО 'Траката', гр. Варна
№15/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв. 6, /с идентификатор 10135.2561.33/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна
№16/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.25/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна
№17/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ V, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.303/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна
№18/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.23/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна
№19/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І'за общ. обслужване', кв. 7, /с идентификатор 10135.2561.36/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна
№20/27.01.2012 г. Център за обучение и преквалификация с хотел, находящ се в УПИ ІІІ'за общ. обслужване', кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.27/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна
№21/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІІ'за общ. обслужване', кв. 6, /с идентификатор 10135.2561.34/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна
№22/23.02.2012 г.
№23/08.02.2012 г. Открит плувен басейн към хотел 'Адмирал', находящ се в УПИ І-253, 420'за плажни атракции, търговски обект и озеленяване', кв. 69, /идентификатор №10135.513.253/ по ПРЗ на КК 'Зл. Пясъци', гр. Варна
№24/09.02.2012 г. Промяна предназначение на 'СЛАДКАРНИЦА' в 'СЛАДКАРНИЦА с ИГРАЛНА ЗАЛА' /10135.513.172.8.7/, кв. 27, по плана на КК 'Зл. Пясъци', гр. Варна
№25/09.02.2012 г. Промяна предназначение на 'НОЩЕН БАР', в 'НОЩЕН БАР С ИГРАЛНА ЗАЛА', находящ се в хотел 'Адмирал' - УПИ ІІ-'за хотелски комплекс' /идентификатор 10135.513.472/, кв. 28, по плана на КК 'Зл. Пясъци', гр. Варна
№26/20.02.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 263, кв. 23, /с идентификатор 10135.2522.263/, по плана на СО 'Акчелар', гр. Варна
№27/21.02.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-917, /с идентификатор 10135.1501.917/, кв. 314а, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Беласица' №42, гр. Варна
№28/27.02.2012 г. Вилна сграда, находяща се в новообразуван имот с идентификатор 10135.2515.559, кв. 46, по плана на СО 'Акчелар', гр. Варна
№29/28.02.2012 г. Сгради за вилен отдих с ВиК отклонения, находящи се в УПИ ІІ-57, кв. 2, /с идентификатор 10135.2564.57/, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна
№30/01.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-457, /с идентификатор 10135.3515.457/, кв. 45, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Милосърдие' №2, гр. Варна
№31/14.03.2012 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща са в УПИ VІІІ-992, кв. 93, /с идентификатор 10135.5505.102/, по плана на 28-ми м.р., ул. 'Камчия' №18, кв. 'Аспарухово', гр. Варна
№32/14.03.2012 г. Реконструкция и промяна на предназначение на хотелски комплекс 'Рица' в апартаментен хотел 'Рица', находящ се в УПИ І-116 'за смесени функции', /идентификатор 10135.2569.76/, кв. 16, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№33/15.03.2012 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен в поземлен имот УПИ ІХ-50, кв. 72, /с идентификатор 10135.2568.176/, по плана на местност 'Абатко', КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№34/15.03.2012 г. Външен басейн с обем до 100 куб. м. в УПИ ХХІ-106, кв. 70, представляващ част от имот с идентификатор 10135.2568.101, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена' гр. Варна
№35/15.03.2012 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен на границите на УПИ ХХV-106а, кв. 70 и УПИ ХХ-106, кв. 70, представляващи част от имот с идентификатор 10135.2568.101, кв. 70, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№36/15.03.2012 г. Външен басейн с обем до 100 куб. м. в УПИ ХХV-106а, кв. 70, представляващ част от имот с идентификатор 10135.2568.101, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№37/15.03.2012 г. Търговска сграда - магазини и офиси, находяща се в УПИ ХVІІ-'за търговия', /с идентификатор 10135.2555.2585/, кв. 4б, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
№38/16.03.2012 г. Комплекс 'Дом на камиона', находящ се в УПИ ХІІІ-260031 в кв. 7, /идентификатор 10135.4507.222/, по плана на ПУП-ПРЗ на ПЗ 'Метро', кв. 'Владислав Варненчик', гр. Варна
№39/19.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-28, кв. 73, /с идентификатор 10135.5505.28/, по плана на 28-ми м.р., кв. 'Аспарухово', ул. 'Дедеагач' №18, гр. Варна
№40/21.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-3, /идентификатор 10135.1502.23/, кв. 487, по плана на 13-ти м.р., /ул. 'Янкул войвода' №44/, гр. Варна
№41/23.03.2012 г. Жилищна сграда, находящ се в УПИ ХVІ-236, /идентификатор 10135.2563.1660/, кв. 45, по плана на 21-ви м.р., местност 'Св. Никола', гр. Варна
№42/23.03.2012г. Жилищна сграда с басейн и барбекю, находящ се в ПИ №418, /идентификатор 10135.5545.418/, по плана на СО 'Зеленика', землище 'Галата', гр. Варна
№43/26.03.2012 г. Пристройка - хладилен корпус към предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки и заготовки от червено месо и кулинарни изделия от тях - капацитет 7 тона дневно /идентификатор 10135.3513.468.1/, находящ се в УПИ ХХ-534,518 'за произв.скл. база' , /идентификатор 10135.3513.468/, кв. 2, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
№44/26.03.2012 г. Монтаж на водогреен котел ЕN-900 в съществуващо котелно помещение в сградата на професионална гимназия по електротехника - Варна, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.3513.249, ул. 'Върба' №24, район 'Младост', гр. Варна
№45/27.03.2012 г. Асфалтова база, находяща се в УПИ ХІV-61 'за асфалтова база, производствени, складови и обслужващи дейности', кв. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир', з-ще с. Тополи, гр. Варна
№46/27.03.2012 г. Пристройка за две градински групи, физкултурен салон и басейн към ЦДГ №21 'Калина Малина' - І-ви етап, находящ се в УПИ І-60'за детска градина', /с идентификатор 10135.2562.56/, кв. 44, по плана на 19-ти м.р., ЖК 'Чайка', гр. Варна
№47/27.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-1708, кв. 50, /с идентификатор 10135.3515.1708/, по плана на 16-ти м.р. - север, /ул. 'Елин Пелин' №21/, гр. Варна
№48/27.03.2012 г. Складова база, находящ се в УПИ ІІ-196 'за производствена и складова дейност' в ТД-52, землище с. Тополи, Община Варна
№49/27.03.2012 г. Преустройство и промяна предназначението на съществуващ Търговски център 'Центъра' в 'Търговски център, бар и игрална зала', находящи се в УПИ І-252'за търговски комплекс', кв. 40, /с идентификатор 10135.513.557/, по плана на КК 'Злати пясъци', гр. Варна
№50/03.04.2012 г. Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от хотелски комплекс 'Алегра' - УПИ ІХ-83-'за хотел', идентификатор 10135.513.477/, кв. 38, по ПРЗ на КК 'Златни пясъци', гр. Варна
№51/04.04.2012 г. Вилна сграда, находяща с в УПИ ХVІІІ-1842, /с идентификатор 10135.2526.1842/, кв. 61, по плана на кв. 'Св. Никола', гр. Варна
№52/04.04.2012 г. Сграда за сезонен отдих, находяща се в УПИ ХVІ-1196, кв. 39, /10135.2564.1362/, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна
№53/04.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-'общ.', /10135.2555.70/, кв. 4В, по плана на 23-ти м.р., ул. 'Рощок' №18, гр. Варна
№54/06.04.2012 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 над прилежащия терен, по границите на УПИ ХІ-49, кв. 72, /10135.2568.49/, м-ст 'Абатко', КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№55/06.04.2012 г. Открит басейн с обем до 100 куб. м., находящ се в УПИ ХІ-49, кв. 72, /10135.2568.49/, м-ст 'Абатко', КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№56/06.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-18, кв. 154, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Веслец' №36, гр. Варна
№ 57/09.04.2012 г. Надстройка и пристройка със смесено предназначение на сграда, находяща се в УПИ VІ-10, кв. 723, /10135.1508.273/, по плана на 3-ти м.р., ул. 'Петко Каравелов' №34, гр. Варна, както следва: Етап 1 - пристройка в северозападната част на имота; Етап 2 - надстройка на съществуващата сграда.
№58/09.04.2012 г. Два броя вилни сгради в ПИ 1958, 4205, /идентификатор 10135.2517.4882/, по плана на СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата', гр. Варна - Етап 1 и Етап 2
№59/17.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-7, /с идентификатор 10135.2560.42/, кв. 3а, по плана на 18-ти м.р., ул. 'Ген. Гурко' №5, гр. Варна
№60/17.04.2012 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ 3032, /с идентификатор 10135.5545.3032/, по плана СО 'Зеленика', землище 'Галата', гр. Варна
№61/21.04.2012 г. Вилна сграда - втори етап, представляващ изграждане от кота 0,00 до кота +7,95, находяща се в ПИ 2167, кв. 17, /с идентификатор 10135.4449.2167/, по плана на СО 'Прибой', землище 'Галата', гр. Варна
№62/25.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща с в ПИ V-5, кв. 700, /с идентификатор 10135.2557.262/, по плана на 2 м.р., ул. 'Ген. Цимерман' №5, гр. Варна
№63/27.04.2012 г. Двуфамилна сграда за курортно обитаване, находяща се в УПИ ІІІ-72133, /с идентификатор 10135.5511.172/, кв. 13, по плана на КЗ 'Прибой', гр. Варна
№64/27.04.2012 г. Административна сграда, находяща се в УПИ ІХ-1359, кв. 11, /10135.3514.227/, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№65/27.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ IV-203 /с идентификатор 10135.2554.203/, кв. 31 по плана на 24-ти м.р.,/ ил. 'Железни врата' №22/, гр. Варна
№66/03.05.2012 г. Детска ясла за четири групи, находяща се в УПИ IV-739 'за детска ясла', кв.9а, /с идентификатор 10135.4505.739/, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', I-ви м.р., ул.'Ниш' №29, гр. Варна
№67/03.05.2012 г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ XII-10 'за смесено предназначение' /с идентификатор 10135.1505.207/, кв. 444, по плана на 1-ви м.п. /ул. 'Македония' №66/, гр. Варна
№68/03.05.2012 г. Жилищна сграда- втори етап /подетап 1 до стори етаж/, находяща се в УПИ VI-1,15, кв. 288, /с идентификатор 10135.1501.147/, по плана на 9м.р., ул. 'Трайко Китанчев' №10, гр. Варна
№69/10.05.2012 г. Водно огледало в УПИ VII-518.527, кв. 54 /идентификатор №10135.513.678/ по плана на к.к. 'Златни Пясъци' гр. Варна
№70/10.05.2012 г. Жилищна сграда с магазин и ВиК отклонение, находяща се в УПИ I-140 в кв. 11 /идентификатор №10135.3511.507/, по плана на ж.к. 'Възраждане', I-ви м.р., гр. Варна
№71/11.05.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXXV-29, /идентификатор 10135.2563.316 и 10135.2563.1727/, кв. 30, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№72/11.05.2012 г. Автосервиз с офисна част и магазин, находящ се в УПИ XXIX-1183,1707, кв.50, /с идентификатор 10135.3514.637/ по плана на Западна Промишлена Зона, гр. Варна
№73/15.05.2012 г. Допълващо застроявана- търговски обекти, находящ се в УПИ VII-484- 'за хотел, озеленяване и басейн', кв. 50 /идентификатор №10135.513.484/ по ПРЗ на к.к. 'Златни Пясъци', гр. Варна.
№74/16.05.2012 г. Промяна предназначение и преустройство на част от гараж №4 /с идентификатор 10135.1026.123.1.5/, в 'Офис №8' в жилищна сграда, находяща се в УПИ XVIII-3, 3a, /с идентификатор 10135.1026.123/, кв. 591, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Родопи' №6/ гр. Варна
№75/19.05.2012 г. Жилищна сграда- тяло 'А', находяща се в УПИ III-1,2,6, кв.587. /с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14 м.р., ул. 'Васил Априлов' №4, гр. Варна.
№76/19.05.2012 г. Жилищна сграда- тяло 'В', находяща се в УПИ III-1,2,6, кв.587. /с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14 м.р., ул. 'Д-р Петър Берон' №1, гр. Варна.
№77/21.05.2012 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1860, кв. 42. /с идентификатор 10135.5549.1860/, по плана на СО 'Прибой', р-н Аспарухово, гр. Варна
№78/21.05.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-14, /с идентификатор 10135.1501.808/, кв. 317, по плана на 9ти м.р., /ул. 'Беласица' №26/, гр. Варна
№79/23.05.2012 г. Вилни сгради 1,2 и 3, нахподящи се в ПИ 1928, /с идентификатор 10135.5549.1928/, по плана на СО 'Прибой', р-н Аспарухово, гр. Варна
№80/28.05.2012 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1942 кв. 6 /с идентификатор 10135.55491942/, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна
№81/29.05.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXVIII-1734 в кв. 25, ул. 'Аладжа Манастир' №10 /идентификатор №10135.2575.1734/, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна
№82/30.05.2012 г. Автосервиз, находяща се в УПИ XXII- 64, /идентификатор 10135.4507.327/, кв. 7, по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна
№83/30.05.2012 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ XVI- 1240, /идентификатор 10135.2564.536/, кв. 28, по РП на 'Вилна зона'/ ул. 'XXIII' №11, в.з. 'Евксиноград'/, гр. Варна
№84/05.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VII- 314, кв. 227, /с идентификатор 10135.51.314/, по плана на 12 м.р., ул. 'Академик Методи Попов' №24, гр. Варна
№85/13.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIV-211,212=1,2, кв. 697, /с идентификатор 10135.2557.334/, по плана на 2 м.р., ул. 'Генерал Цицерман' №27, гр. Варна
№86/08.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXVI-1059, кв. 56, /с идентификатор 10135.5504.156/, по плана на 28 м.р., ул. 'Места' №20, кв. Аспарухово, гр. Варна
№87/08.06.2012 г. Градски хотел 'Брюксел', находящ се в УПИ Х-3 'за хотел' в кв. 713 по плана на 3ти м.р., ул. 'Петко Каравелов' №12 /с идентификатор № 10135.1508.151/, гр. Варна
№88/11.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ I-231, /идентификатор 10135.3513.1847/, кв. 1088а, по плана на 26-ти м.р. /ул. 'Чинар' №24/, гр. Варна
№89/14.06.2012 г. Административна сграда, находяща се в УПИ I-755, кв. 86 /с идентификатор 10135.1506.755/, по плана на 7-ми м.р., /ул. 'Габрово' №19/ гр. Варна
№90/15.06.2012 г. Сграда за обществено обслужване, находяща се в УПИ III-'обществено обслужване' в кв.5 по плана на 15-ти м.р. /с идентификатор № 10135.2559.249/, гр. Варна
№91/15.06.2012 г. Многофункционална спортна зала- II-ри етап /топла връзка с училищната сграда на второ ниво/, находяща се в УПИ II-247- 'за училища', кв. 33, /с идентификатор №10135.2553.247/ по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
№92/19.06.2012 г., Има заповед за оттегляне №018/2012 г. на Гл. арх. Сграда за отдих и туризъм, находяща се в УПИ XIV-1391, /идентификатор 10135.2564.1391/, кв. 25, по плана на Вилна зона, гр. Варна
№93/20.06.2012 г. Жилищна сграда- І-ви етап, подземен гараж- ІІ-ри етап, находящ се в УПИ ХХVI-926, /с идентификатор 10135.2526.926/, кв. 54, по плана на кв. 'Свети Никола', гр. Варна
№94/19.06.2012 г. Промяна предназначение и преустройство на склад в КТП за периодични технически преглди, находящ се в УПИ ІІ-471 в кв. 6а по плана на 26-ти м.р., / с идентификатор 10135.3513.91.4/ гр. Варна
№95/21.06.2012 г. Вътрешно преустройство на част от складова база А6 /с идентификатор 10135.3514.130.100/- складово помещение от ос '1' до ос '6' и между буквени оси 'З' и 'О' (кота ±0.00) за нуждите на 'П.И.К.Ко' АД, находящ се в УПИ XVII-13 /с идентификатор 10135.3514.130/ кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№96/25.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-324, /с идентификатор 10135.2563.543/, кв. 43, по плана на 21-ви м.р., местност 'Св. Никола', гр. Варна
№97/26.06.2012 г. Курортна сграда за временно /сезонно/ ползване, находяща се в УПИ І-72131,72170,72176,72175,72178, кв. 21, /с идентификатор 10135.5511.151/ по плана на КЗ 'Прибой', гр. Варна
№98/27.06.2012 г. Открит пливен басейн към хотел 'София', находящ се в УПИ VI-303,294 'за хотелски комплекс:, кв. 46, /с идентификатор 10135.513.681/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
№99/27.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VI 1135,1136, 1134=835, кв. 64, /с идентификатор 10135.2553.835/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Прилеп' №6, гр. Варна- Първи етап
№100/04.07.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ- XVII-140, /с идентификатор 10135.5507.140/, кв. 10, по плана на местност 'Вилите:, район 'Аспарухово', гр. Варна
№101/06.07.2012 г. Постройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-522, кв. 45, /с идентификатор 10135.2563.522/, по плана на 21м.р., гр. Варна
№102/06.07.2012 г. Офис сграда с магазини, находяща се в УПИ ІІ-10 'за обществено обслужване', кв. 16. /с идентификатор 10135.2560.388/, 18 м.р., ул. 'Николай Михайловски' №2, гр. Варна
№103/13.07.2012 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-3, /идентификатор 10135.1030.216/, кв. 546, по плана на 14-ти м.р., /ул.'Овчо поле' №26/, гр. Варна
№104/17.07.2012 г. Сграда за сезонен отдих, находяща се в УПИ XI- 78, кв. 1, /с идентификатор 10135.2564.78/ по плана на 'Вилна зона' Варна
№105/17.07.2012 г. Реставрация и консервация на дворец 'ЕВКСИНОГРАД' и прилежащия му парк, находящ се в УПИ І-154 - 'за представителна резиденция и музейни функции с широк контролиран общетвен достъп и за дълготраен отдих, регламентиран със Заповед на МС. Територия за консервация, реставрация, експониране и социализация', /идентификатор 10135.2567.154/, кв. 1, по -плана на местност 'Евксиноград', /местност 'Старите лозя'/, гр. Варна, вкл. следните подобекти: Реставрация на дворец 'Евксиноград' и 'Автоматична телефонна централа' (АТЦ); Реставрация с реконструкция и промяна на предназначението на сграда 'Щал' в 'Музейна сграда'; Археологически разкопки; Паркоустрояване и благоустрояване с реставрация и косервация на „Висока палмова оранжерия”, „Ниска палмова оранжерия”, „Холандска оранжерия”, „Френска оранжерия” и „Битова сграда”
№106/25.07.2012 г. Вилни сгради, находящи се в УПИ VII-1511 'за вилна сграда', кв.1, /с идентификатор 10135.2566.189/ по плана на СО 'Долна Трака' гр. Варна
№107/26.07.2012 г. Вилна сграда с гараж, находяща се в УПИ XVI-71, кв. 1, /с идентификатор 10135.2573.60/, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
№108/26.07.2012 г. Жилищна сграда, нахояща се в УПИ V-862, кв.114, /с идентификатор 10135.1506.862/, по плана на 7-ми м.р. ул. 'Капитан Петко Войвода' №29, гр. Варна
№109/27.07.2012 г. Стопанска постройка и барбекю, находящи се в УПИ XI-1167, кв. 69, /с идентификатор 10135.2568.70/, м. Абатко, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№110/30.07.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-общ., /с идентификатор 10135.3511.1382/, по плана на ж.к. 'Възраждане'- ІІІм.р., гр. Варна
№111/31.07.2012 г. Две вилни сгради, находящи се в ПИ 174, /с идентификатор 10135.2522.174/, по плана на СО 'Акчелар', гр. Варна
№112/31.07.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ IV- 208, /идентификатор 10135.2559.262/, кв. 5А, по плана на 17ти м.р., /ул. 'Мир' №40/, гр. Варна
№113/01.08.2012 г. Сграда за обществено обслужване с магазин; зала за Еврофутбол и Еврошанс; снек-бар; помещения за почивка на собственика и персонала и складове, находящ се в УПИ IV-673 в кв. 28 по плана на 16-ти м.р., /с идентификатор 10135.3515.1769/ гр. Варна- Етап 1 и Етап 2
№114/02.08.2012 г. Жилищна сграда /продилжаване на строежа, изграден в груб строеж до кота ±0.00, разрешем с РС№612/23.08.2005г./, находяща се в ПИ-1104, кв. 24, /с идентификатор 10135.2526.113/, по плана на ж.к.'Бриз', гр. Варна
№115/03.08.2012 г. Игрална зала със служебно помещение- представляващ преустройство и промяна на предназначението на кафе-бар 'Мюзик Скуеър' и помещение за склад в хотел 'Мелия Гранд Ермитаж', УПИ І-167- 'за хотелски комплекс', /идентификатор 10135.513.167/, кв. 26, по плана на к.к. 'Зл. Пясъци', гр. Варна
№116/03.08.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIV-727, кв. 1081, /с идентификатор 10135.2553.727/ по плана на 26 м.р., гр. Варна
№117/23.08.2012 г. Комплекс жилищни сгради, находящ се в УПИ ХІІ-25, кв.30, /с идентификатор 10135.2563.665/, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз”, гр. Варна - І-ви етап: сграда „В” и сграда ”Г” ІІ-ри етап: сграда „А” и сграда „Б”
№118/30.08.2012 г. Промяна на предназначение на обект /с идентификатор 10135.1502.205.1.16/ от първи етаж в жилищна сграда в 'Офис', находящ се в УПИ ХІХ-22, /с идентификатор 10135.1502.205/, кв. 487, по плана на 13-ти м.р., /ул. 'Македония' №159/, гр. Варна
№119/31.08.2012 г. Подсилване на дървен гредоред над първи етаж в сградата на ЦДГ №12- 'Пинокио'- филиал, находящ се в УПИ ІІ- 'за детска градина:, /с идентификатор 10135.5502.124/, по плана на 27-ми м.р. район 'Аспарухово', Община Варна
№120/03.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-7, /идентификатор 10135.1503.254/, кв. 360, по плана на 10-ти м.р., /ул. 'Георги Бенковски' №76/, гр. Варна
№121/13.09.2012 г. Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ-572, кв. 32, по плана на 'Вилна сграда', /идентификатор 10135.2564.1493/, гр. Варна
№122/13.09.2012 г. Сграда за обществено обслужване с жилищна част, находяща се в УПИ VІ-474 'за сграда със смесено предназначение', кв. 2, /10135.2554.474/, по плана на 24-ти м.р., ул. 'Арх. Петко Момилов' №2 и 2а, гр. Варна
№123/18.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-323, кв. 40, /с идентификатор 10135,2553,323/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Детелина' №4а, гр. Варна
№124/19.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-684, кв. 6, /с идентификатор 10135.2575.1799/, по плана на кв. 'Виница', /ул. 'Константин Павлов' №20/, гр. Варна
№125/19.09.2012 г. Пристройка и надстройка към съществуваща вилна сграда, находяща се в ПИ 49, /с идентификатор 10135.2573.49/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна
№126/25.09.2012 г. Жилищна сграда - тяло 'С', находяща се в УПИ ІІІ-1,2,6 кв. 587, /с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Д-р Петър Берон' №3, гр. Варна
№127/25.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІІІ-442,457, кв. 19, по плана на СО 'Пчелина', /с идентификатор 10135.3506.1545/, гр. Варна
№128/28.09.2012 г. Склад за инструменти и изделия от стъкло, находящ се в УПИ Х- 'скл. И търг. Дейност и офиси', по плана на ПЗ 'Планова' /с идентификатор 10135.3511.1330/, гр. Варна
№129/28.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща сие в УПИ ХVІ-1021, кв. 60, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна
№130/28.09.2012 г. Надстройка и смяна на предназначени от жилище в офис на сграда, находящ се в УПИ ІІ-615 'за общ. обслужване', с идентификатор 10135.1506.615, кв. 83, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Охрид' №8, гр. Варна
№131/01.10.2012 г. Надстройка на ІІ, ІV, VІ и VІІІ етажи на хотел 'Плиска', находящ се в УПИ V-317,318,330 'за хотел', кв. 53, /с идентификатор 10135.513.538/, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна
№132/03.10.2012 г. Нов корпус към ОДЗ №24 'Иглика', находяща се в УПИ І- 'за детско заведение', с идентификатор 10135.2575.453, по плана на кв. 'Виница', ул. Албатрос' №5, гр. Варна
№133/04.10.2012 г. Пристройка и надстройка на съществуващ инструментален цех, находящ се в УПИ VІІІ-1247, /с идентификатор 10135.3514.60/, по плана на ЗПЗ - север, гр. Варна
№134/05.10.2012 г. Многофамилна жилищна сграда с вграден трафопост - първи етап, находяща се в УПИ ХІV-1, кв. 295 А, с идентификатор 10135.1501.440, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Кап. Георги Мамарчев' №11, гр. Варна
№135/08.10.2012 г. Ваканционен комплекс 'Хоризонт', находящ се в УПИ ІІ-362, кв. 27, /с идентификатор 10135.2571.1291/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна
№136/09.10.2012 г. Склад за технически стоки и ограда, находящ се в УИП ХVІІІ-450 'за производствено-складова дейност', кв. 30, с идентификатор 10135.4510.909, по плана на ЗПЗ, район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
№137/10.10.2012 г. Сграда за сезонен отдих, находяща се в УПИ ХVІІІ-1196, с идентификатор 10135.2564.1364, кв. 39, по плана на 'Вилна зона' , гр. Варна
№138/11.10.2012 г. Автосервиз, находящ се в УПИ ХVІ-324, /с идентификатор 10135.4507.341/, кв. 10, по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна
№139/16.10.2012 г. Жилищна сграда - Блок 2, входове А, Б и В, находяща се в УПИ ХVІ-131, кв. 1 /с идентификатор 10135.3511.515/, по плана на І-ви м.р., ЖК 'Възраждане', гр. Варна
№140/22.10.2012 г. Ремонт на вилна сграда и напорна канализация за индивидуална КПС, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.536.54, по плана на Приморски парк, м-ст 'Салтанат' №59, гр. Варна
№141/22.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-166, кв. 724, /с идентификатор 10135.1508.166/, по плана на 3-ти м.р., ул. 'Петко Каравелов' №24, гр. Варна
№142/22.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УП ІХ-72, кв. 1, /с идентификатор 10135.3512.72/, по плана ЖК 'Младост', І-ви м.р., гр. Варна
№143/23.10.2012 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІХ-745, кв. 30, /с идентификатор 10135.5510.754/, по плана на кв. Галата, р-н 'Аспарухово', ул. 'Панорамна' №12, гр. Варна
№144/24.10.2012 г. Ремонт на съществуваща вилна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.536.10111 пи плена на Приморски парк, м-ст 'Салтанат' №81, гр. Варна
№145/29.10.2012 г. Подземна пристройка за монтаж на циклотрон за производство на F 18 (FDG) BIOMARKER GENERATOR на на АВТ към сграда, на територията на МБАЛ 'Св. Марина', в УПИ 'ВМИ', /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
№146/31.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1826, кв. 68, /с идентификатор 10135.1507.972/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Цар Иван Шишман' №16, гр. Варна
№147/31.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІ-193, кв. 34, /с идентификатор 10135.2563.193/, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№148/07.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ №1477, кв. 96, по плана на СО 'Планова', гр. Варна
№149/07.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-1021, кв. 60, /с идентификатор 10135.2575.1787/, по плана на кв. Виница, гр. Варна - І етап – блок 2 и подземни гаражи, ІІ етап – блок 1
№150/08.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-253, кв. 1086, /с идентификатор 10135.3515.1791/, по плана на 26-ти м.р., р-н 'Младост', гр. Варна
№151/08.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-1244, кв. 18, /с идентификатор 10135.1507.376/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Воден' №25, гр. Варна
№152/09.11.2012 г. Промяна предназначение, вътрешно преустройство и ремонт на част от Кожарски цех - топилна лой в офисна сграда, находяща се в УПИ ІІІ 'месопромишленост' по плана за регулация на ЮПЗ, гр. Варна
№153/09.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-7, кв. 311, /с идентификатор 10135.1501.612/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Цар Иван СТрацимир' №14, гр. Варна
№154/12.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1027, кв. 331, /с идентификатор 10135.1501.1027/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Неофит Бозвели' №29, гр. Варна
№155/13.11.2012 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1, кв. 603, /с идентификатор 10135.2556.372/, по плана на 5 м.р., ул. 'Топра Хисар' №1, гр. Варна
№156/21.11.2012 г. Склад за метали, находящ се в УПИ VІ-1002 'за производствено-складова дейност', кв. 20, по плана на ЗПЗ, землище с. Тополи, Община Варна
№157/21.11.2012 г. Жилищна сграда - ЕТА ІІ, находяща се в УПИ ІV-5, кв. 49а, /с идентификатор 10135.1507.1037/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Тича' №3, гр. Варна
№158/21.11.2012 г. Преустройство на апартамент 1, апартамент 3 и апартамент 4 /с идентификатори 10135.2568.86.4.1, 10135.2568.86.4.3 и 10135.2568.86.4.4/ от бл. 1 на Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-798, кв. 37, /с идентификатор10135.2568.86/, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№159/21.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-102, кв. 1, /с идентификатор 10135.3516.28/, по плана на 26-ти м.р., бул. 'Сливница' №167, гр. Варна
№160/28.11.2012 г. Жилищна сграда и поликлиника, находяща се в УПИ ІV-105, кв. 12, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Академик Андрей Сахаров' №27, гр. Варна
№161/29.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-7, кв. 181, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Тервел' №41а, гр. Варна
№162/29.11.2012 г. Метална рампа към външно стълбище в сградата на ПГГСД 'Н. Хайтов', находяща се в УПИ ІІ 'Техникум по дървообработване', кв. 13, /с идентификатор 10135.3513.1800/, 26-ти м.р., ул. 'Орех' №11, гр. Варна
№163/30.11.2012 г. Преустройство, реконструкция и надзид на сградата на ресторант 'Манастирска изба', находящ се в УПИ ІІІ-130 'за смесени функции и църква', /с идентификатор 10135.2569.91/, кв. 4, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№164/03.12.2012 г. Бистро 'Сирена' /'Старата къща'/, находящо се в УПИ І-253,420 'за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване', /с идентификатор 10135.513.253/, кв. 69, по плана на КК 'Зл. пясъци', гр. Варна
№165/05.12.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІХ-228,229, кв. 1, /с идентификатор 10135.2555.2598/, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ', ул. 'Проф. д-р Ванко Ванков', гр. Варна
№166/07.12.2012 г. Жилищна сграда с магазин и обект за тестени закуски, сандвичи и скара със сградни ВиК инсталации и изместване на дъждовната канализация', находяща са в УПИ VІІІ-302, /идентификатор 10135.2553.240/, кв. 28, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Роза', гр. Варна
№167/10.12.2012 г. Преустройство и обединяване на ап. 117а и ап.118а в апартаментен хотел 'Златна котва', находящ се в УПИ ІІ-172, кв. 27, /10135.513.172/, кв. 27, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна
№168/12.12.2012 г. Реконструкция, преустройство и разширение на хотел 'Метропол', находящ се в УПИ VІІ-76,79 'за хотел', /идентификатор 10135.513.668/, кв. 17, по ПРЗ на КК 'Златни пясъци', гр. Варна
№169/12.12.2012 г. Реконструкция на съществуваща бензиностанция 'ШЕЛ', находяща се в УПИ ІІІ-2134 'За бензиностанция и газстанция', кв. 17, /10135.536.518/, по плана на Приморска зона, СЗ-2 - 'Салтанат', гр. Варна
№170/13.12.2012 г. Преустройство и пристройка на съществуваща вилна сграда, находяща се в УПИ VІІ-1314, 'Б', кв. 32, /с идентификатор 10135.2564.563/, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна
№171/13.12.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 234, с идентификатор 10135.5545.234/, по плана на СО 'Зеленика', район 'Аспарухово', гр. Варна
№172/13.12.2012 г. Търговски комплекс, находящ се в УПИ ІІ-230005 /с идентификатор 10135.4023.64/, кв. 2, по плана на местност 'Боклук тарла', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
№173/17.12.2012 г. Склад за съхранение на зърно - плосък тип, находящ се в УПИ ІХ-50 'за складова база', кв. 31, /10135.3514.238/, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№174/17.12.2012 г. Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, находяща се в УПИ ІІІ-21, кв. 310,, /с идентификатор 10135.1501.538/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Ивайло' №23, гр. Варна
№175/18.12.2012 г. Четири еднофамилни жилищни сгради, находящи се в УПИ ІІ-374, /с идентификатор 10135.3506.374/, кв. 8, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна
№176/19.12.2012 г. Апартамент, представляващ промяна предназначение на 'Кабинет №2', /с идентификатор 10135.1030.227.1.21/, находящ се в УПИ VІ-І, 14, /с идентификатор 10135.1030.227/, кв. 546, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Овчо поле' №22/, гр. Варна
№177/19.12.2012 г. Сграда за обществено обслужване - първи етап, находяща се в УПИ ІV-114 'за обществено обслужване' /идентификатор 10135.1504.125/, кв. 407, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Братя Шкорпил' №26 А, гр. Варна
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА