Разрешения за строеж 2011 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА
№1/03.01.2011 г. Вилна сграда №1 - етап -ви и Вилна сграда №2 - етап ІІ-ри, находящи се в ПИ №2515.3045, кв. 11, по плана на СО "Ален Мак", гр. Варна
№2/03.01.2011 г. Надстройка на вилна сграда, в ПИ №2520.1863, кв. 146, по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна
№3/07.01.2011 г. Пристройка към жилищна сграда, в УПИ 2508.498, кв. 31, по плана на СО "Сотира", гр. Варна
№4/11.01.2011 г. Жилищни сгради, в УПИ ХV-2508.1205, кв. 33, по плана на СО "Сотира", гр. Варна Първи етап - Блок 1 Втори етап - Блок 2
№5/19.01.2011 г. Основно обновяване на съществуващата сграда и пристройка към нея - представляваща инсталация за производство на бетонови елементи, в УПИ Х-26, кв. 1, по плана на ПЗ "Клисе баир", с. Тополи, Община Варна
№6/19.01.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №2515,3579, кв. 3, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
№7/26.01.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІХ-2557.73 /стар №10/, кв. 682, по плана на 2-ри м.р., ул. "Селиолу" №3, гр. Варна
№8/27.01.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІХ-18, кв. 547, по плана на 14-ти м.р., ул. "8-ми март" №3, гр. Варна
№9/01.02.2011 г. Цехове за метални конструкции, представляващи Цех за обработка на метални конструкции, Пристройка към цех за производство на метални конструкции и Външен подкранов път за козлови кран, находящи се в УПИ ХLІІ-16"за производствоно-складова дейност"/, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№10/01.02.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-1503.273, кв. 361, по плана на 10-ти м.р., ул. "Йосиф Стоянов" №1, гр. Варна
№11/02.02.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІ-11, кв. 171, по плана на 11-ти м.р., с административен адрес: ул. "Филип Тотю" №18, гр. Варна
№12/10.02.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №2516.298, кв. 81, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
№13/14.02.2011 г. Сграда за обществени нужди - търговски обекти и офиси, в УПИ ХІV-4507.319 /стар 250012/, кв. 12, по плана на ПЗ "Метро", р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
№14/14.02.2011 г. Надстройка на жилищна сграда, в УПИ VІІ-2554.560 =62а, кв. 8, по плана на 24-ти м.р., ул. "Никола Козлев" №13, гр. Варна
№15/14.02.2011 г. Вилна сграда, в УПИ ХХVІІ-2564.1455 = 1302, кв. 36, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
№16/15.02.2011 г. Промяна предназначение на гараж №1 в магазин, в УПИ ІV-1502.72 = 53, кв. 482, по плана на 13-ти м.р., ул. "Ангел Кънчев" №56, гр. Варна
№17/16.02.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ VІ-2555.155, кв. 10, по плана на 23-ти м. р., ул. "Тодор Бояджиев" №7, гр. Варна
№18/18.02.2011 г. Реконструкция на ресторант, в УПИ ІІІ-513.71"за ресторант", кв. 17, по плана на КК "Златни пясъци", гр. Варна
№19/18.02.2011 г. Промяна предназначение на "Кафе-аперитив" в "Аптека", в УПИ І-2558.116, кв. 661, /сграда с идентификатор 10135.2558.116.3/, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна
№20/18.02.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІ-3515.36, кв. 9, по плана на 16-ти м.р., - север, ул. "Вярност" №19, гр. Варна
№21/23.02.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-21,22 /пл. №21/, кв. 162-а, по плана на 11-ти м.р., /ул. "Тодор Влайков" №17/, гр. Варна
№22/23.02.2011 г. Вилна сграда №1, в ПИ 505.974, по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, Община Варна
№23/23.02.2011 г. Вилна сграда №1, в ПИ 505.973, по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, Община Варна
№24/24.02.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №884, по плана на СО "Боровец - север", гр. Варна
№25/01.03.2011 г. Вилна сграда, в УПИ ХІХ-126, кв. 22, по плана на ВЗ "Лазур" землище с. Константиново, гр. Варна
№26/03.03.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХХV-5505.151 /стар 802/, кв. 80, по плана на 28-ми м.р, кв. "Аспарухово", /ул. "Драма" №12/, гр. Варна
№27/09.03.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №5426.130, кв. 33, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна
№28/11.03.2011 г. Пристройка към ОДГ №9 "Ален мак" на два етажа с подземен етаж - плувен басейн и физкултурен салон, находящ се в УПИ 2562.165"за детски дом и ясли №2", кв. 7, по плана на ЖК "Чайка", 20-ти м.р., гр. Варна
№29/14.03.2011 г. Вилна сграда с бистро и магазин, в ПИ №5403.120, кв. 11, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна
№30/15.03.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №2517.1836, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
№31/17.03.2011 г. Пристройка към съществуваща сграда на търговски комплекс "МЕТРО", в УПИ ІІІ-4507.274 /стар ІІІ-280024/, кв. 16, по плана на ПЗ "Метро", р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
№32/18.03.2011 г. Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ ІV-1508.285 =13 и трафопост, кв. 721, по плана на 3-ти м.р., /ул. "Славянска" №30/, гр. Варна
№33/19.03.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХVІІІ-2553.800, кв. 25, по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" №2г, гр. Варна
№34/19.03.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХХІІІ-2575.1671 /стар 632/, кв. 5, кв. "Виница", гр. Варна
№35/22.03.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІХ-2553.838 /стар 354,357/, кв. 1083, по плана на 26-ти м.р. /ул. "Бяла мура" №20, 22/, гр. Варна
№36/22.03.2011 г. Преустройство и реконструкция с изграждане на капандури на апартамент №9 /подпокривен етаж/ в жилищна сграда с идентификатор 1506.813.1.9, находящ се в УПИ ІІ-1506.813, кв. 147, по плана на 7-ми м.р., /ул. Ал. Дякович" №31, бл. 25/, гр. Варна
№37/24.03.2011 г. Силоз за насипни товари за нехранителни цели /царевица, рапица и др./ за производство на биодизел с приемна шахта, елеваторна кула, автокантар и два склада за метали, находящ се в УПИ ХІ-105"за производствена и складова дейност", кв. 1, по плана на ЮПЗ, гр. Варна
№38/25.03.2011 г. Двуфамилна жилищна сграда, в УПИ ХХХІХ-2508.1180 /стар УПИ ХХХІХ-1061/, кв. 27, по плана на СО "Сотира", гр. Варна
№39/25.03.2011 г. Консервация и цветово решение на фасадите на жилищна сграда, в УПИ ІІ-1507.106 /стар УПИ ІІ-29/, кв. 22, по плана на 8-ми м.р., бул. "Мария Луиза" №40, гр. Варна
№40/28.03.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №5426.463, кв. 23, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна
№41/28.03.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІV-55, кв. 5, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
№42/28.03.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №5426.195, кв. 55, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна
№43/30.03.2011 г. Нов корпус за четири градински групи и басейн към ОДЗ "Маргаритка", находящ се в УПИ ХХ-4504.735"за обединено детско заведение" /стар 290, 291/, кв. 12, по плана на І-ви м.р., ЖК "Вл. Варненчик", гр. Варна - ІІ-ри етап /тапла връзка между нов и стар корпус/
№44/31.03.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІІ-3513.399 /стар І-306/, кв. 1085а, по плана на 26-ти м.р., ул. "Чинар" №38, гр. Варна
№45/01.04.2011 г. Основен ремонт и реконструкция на хале 1 и хале 2 и основен ремонт, реконструкция и промяна предназначение на хале 3 и 4 в "Общински приют за безстопанствени кучета", в УПИ Х-108"общински приют за бездомни кучета", кв. 50, по плана на с. Каменар, Община Варна
№46/04.04.2011 г. Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда, в ПИ №5426.906, кв. 44, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна
№47/04.04.2011 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №2723.893, кв. 96, по ПНИ на СО "Ваялар", гр. Варна
№48/05.04.2011 г. Открит воден басейн с обем до 100 куб. м с детска част и парков елемент - дървена беседка, находящ се в УПИ VІІІ-513.484 /стар 313,210/, кв. 50, по плана на КК "Златни пясъци", гр. Варна
№49/05.04.2011 г. Сервизен център за автомобили, в УПИ 3514.520 /стар 1792/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№50/06.04.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ V-3511.588 /стар V-180а/, кв 16, по плана на ЖК "Възраждане", 4-ти м.р., гр. Варна
№51/07.04.2011 г. Жилищна сграда, в ПИ №2522.445, кв. 26, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
№52/11.04.2011 г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-5503.137 /стар 242/, кв. 54, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна
№53/11.04.2011 г. Магазин за промишлени стоки "JUMBO", в УПИ ХІ-4023.133 /стар ХІ-89,90,91"за търговски комплекс"/, кв. 8, по плана на м-ст "Боклук тарла", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
№54/11.04.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №2515.254, кв. 26, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
№55/12.04.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-10135.51.20 /стар №4/, кв. 196, по плана на 12-ти м.р., ул. "Горазд" №14, гр. Варна
№56/13.04.2011 г. Жилищна страда, в ПИ №2522.892 /стар 3012/, кв. 21, по КП на СО "Акчелар", гр. Варна
№ 57/14.04.2011 г. Промяна предназначение на Хотел "Свети Никола" във "Ваканционна сграда с апартаменти", в УПИ VІІІ-2569.146, кв. 73, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№58/14.04.2011 г. Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла №11 "Иглика", в УПИ V-3515.11"за детска градина", кв. 1, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
№59/14.04.2011 г. Вилна сграда, в ПИ №2515.519, кв. 41, по ПУП-ПЗ на СО "Ален мак", гр. Варна
№60/15.04.2011 г. Вилна сграда, №2520.1999, кв. 124, по плана на СО "Траката", гр. Варна
№61/15.04.2011 г. Жилищна сграда, в ПИ №2522.669 /стар 575/, кв. 15, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
№62/19.04.2011 г. Вилна сграда, в УПИ ХХІ-2564.260 /стар №144а/, кв. 17, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
№63/26.04.2011 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №2510.695, кв. 59, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна
№64/26.04.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-2555.230 /стар 2642,2643/, кв. 1, по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна
№65/27.04.2011 г. Промяна предназначение на част от партер на жилищна сграда в "Кабинети за индивидуална дейност", находяща се в УПИ І-549, 550 561, 562, кв. 53, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
№66/29.04.2011 г. Открити басейни, находящи се в УПИ VІІІ-513.545 /стар УПИ VІІІ-545 "за озеленяване и басейн"/, кв. 54, по плана на КК "Златни пясъци", гр. Варна
№67/03.05.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-5510.431, кв. 23, по плана на кв. "Галата", гр. Варна
№68/09.05.2011 г. Жилищни сгради - тяло "А" и тяло "Б", находящи се в УПИ ХХІ-2563.280 /стар228/, кв. 44, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№69/11.05.2011 г. Две жилищни сгради, находящи се в УПИ ХХV-2575.828 /стар №688/, кв. 6, по плана на кв. "Виница", гр. Варна
№70/13.05.2011 г. Подпорна стена и ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,00 м над прилежащия терен, по границата на УПИ Х-2, кв. 18, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№71/16.05.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ №2522.145 /стар 372/, кв. 19, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
№72/16.05.2011 г. Сграда - ателие, находяща се в ПИ №2520.2213, кв. 131, по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна
№73/17.05.2011 г. Вилна сграда с апантаменти и гараж, находяща се в ПИ 2517.4592 /стар ПИ 2360/, кв. 52, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
№74/17.05.2011 г. Пристройка и надстройка на курортна сграда с идентификатор 2517.629.1, находяща се в ПИ №2517.629, кв. 3, по плана на СО "Манастирски рид", гр. Варна
№75/18.05.2011 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-2564.477 /стар 1315/, кв. 26, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
№76/18.05.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 2552.2705/=3726=1890/, кв. 170, по плана на ЖК "Изгрев", гр. Варна
№77/25.05.2011 г. Високотехнологичен център за авторепаратура, находящ се в УПИ ХІІ-3514.401 /стар ХІІ-1402"за производствено-складова дейност", кв. 39, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№78/25.05.2011 г. Временна ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,00 м над прилежащият терен, по западната, северна и източна граница на ПИ 1510.12 /стар ПИ 767/, по плана на Пристанище Варна - изток, гр. Варна
№79/25.05.2011 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен, по южната и западната граница на УПИ ІІ-2554.574 "за жил. стр.", кв. 3, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна
№80/27.05.2011 г. Склад за съхранение и търговия на нехранителни стоки, находящ се в УПИ ІV"за производствено-складова дейност"-4510.722, кв. 18, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№81/30.03.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 2522.577, кв. 10, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
№82/06.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-3515.563 /стар 602/, кв. 42, по плана на 16-ти м.р., /ул. "Иваница Данчев" №16/, гр. Варна
№83/06.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-5505.408, кв. 118 по плана на 28-ми м.р., ул. "Ропотамо" №10, район "Аспарухово, гр. Варна
№84/13.06.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХVІ-2557.10 /стар 12/, кв. 681, по плана на 2-ри м.р., /ул. "Илинден" №31/, гр. Варна
№85/13.06.2011 г. Реконструкция, пристройка и надстройка на жилищна сграда №1, находяща се в УПИ ІІІ-2575.510 /стар УПИ ІІІ-312/, кв. 35, по плана на кв. "Виница", гр. Варна
№86/14.06.2011 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХХХV-2564.1445 /стар 3021/, кв. 9, по плана на Вилна зона "Траката", гр. Варна
№87/14.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-2563.1661, кв. 45, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№88/15.06.2011 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 2515.488, кв. 34, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
№89/15.06.2011 г. Рампа за инвалиди и външни стълби от 17 кв. м., към съществуваща сграда - аптека и аптечен склад, находяща се в УПИ VІ-3512.201 /стар VІ"за търговия и услуги"/, кв. 6, по плана на ЖК "Младост", ІІ м.р., гр. Варна
№90/15.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-2575.418 /стар ІV-284/, кв. 38, по плана на кв. "Виница", ул. "Черно море" №6, гр. Варна
№91/17.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-6, кв. 171, по плана на 11-ти м.р., /ул. "Хан Кардам" №11/, гр. Варна
№92/07.04.2011 г. Промяна предназначение на част от фоайе и кабинети на втори етаж - ниско тяло в "Операционни зали и стационар на клиника по ортопедия" на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, находяща се в УПИ "ВМИ" - с идентификатор 2555.330, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна /бул. "Христо Смирненски" №1/
№93/20.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-3515.374, кв. 35, по плана на 16-ти м.р. - север, с административен адрес ул. "Елин Пелин" №39, гр. Варна
№94/20.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1507.717 /стар ІІ-1649/, кв. 53, по плана на 8-м.р., ул. "Цар Самуил" №21, гр. Варна
№95/20.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 2623.1027, кв. 202, по ПНИ на СО "Горна Трака", гр. Варна
№96/21.06.2011 г. Вилна сграда 1, находяща се в ПИ 10135.2515.3171, кв. 72, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
№97/23.06.2011 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 2517.1934, по ПНИ на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
№98/23.06.2011 г. Външен басейн с ресторант, в УПИ ІІ-2569.19"за хот. к-кс и ТП" /стар 139/, кв. 11, КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№99/24.06.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-51.108, кв. 202, по плана на 12-ти м.р., /ул. "Владая" №3А/, гр. Варна
№100/24.06.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ VІ-2554.524 /стар 1532/, кв. 7, 24-ти м.р., гр. Варна
№101/27.06.2011 г. Вилна сграда, в ПИ 2623.908, кв. 207, по ПНИ на СО "Горна Трака", гр. Варна
№102/27.06.2011 г. Заслон - информационен пункт, в ПУ 2116.82, по плана на м-ст "Аладжа манастир", гр. Варна
№103/27.06.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ-921, кв. 7, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
№104/29.06.2011 г. Офисна сграда, находяща се в УПИ ХХVІ-1507.1091"за офиси", /стар 1310,1311/, кв. 22, по плана на 8-ми м.р., ул. "Марко Балабанов" №41-43, гр. Варна
№105/29.06.2011 г. Жилищна сграда, І-ви етап "блок А" и паркинг , ІІ-ри етап "блок Б", ІІІ-ти етап "блок В", ІV-ти етап "блок Г", находяща се в УПИ L-2526.1953, /стар 1622/, кв. 12, по плана на ЖК "Бриз", гр. Варна
№106/30.06.2011 г. Укрепителна конструкция - съоръжение за геозащита, в ПИ 5549.2167, кв. 17, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
№107/01.07.2011 г. Общински туристически - информационен център, представляващ ремонт и реконструкция с промяна предназначението на съществуващ обект - втори етап, находящ се в УПИ ІV-1506.39, /стар УПИ ІV-"за театър, инф. център, заведение за бързо хранене и озеленяване"/, кв. 136, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна
№108/01.07.2011 г. Студентско общежитие, находящо се в УПИ VІ-2555.320 /стар VІ-1518"за студ. Общежитие и общ. обслужване"/, кв. 2, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
№109/05.07.2011 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 2723.761 /стар 1368А/, кв. 71, по ПНИ на СО "Ваялар", гр. Варна
№110/08.07.2011 г. Зала за бадминтон и тенис на маса, находяща се в УПИ ХІІ-3512.24"за спортно атракционен комплекс" /стар №233,234/, кв. 9, по плана на ІІ-ри м.р., ЖК "Младост", гр. Варна
№111/13.07.2011 г. Курортна сграда "КИПАРИСИТЕ", в УПИ ХІV-2568.209 /стар ХІV-177/, кв. 32, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№112/13.07.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІІ-2562.206 /стар 2650/, кв. 28, по плана на 19-ти м.р., гр. Варна
№113/14.07.2011 г. Преустройство на част от апартаменти в Курортно жилищен комплекс "Амфора палас", в УПИ ХІV-513.277 /стар УПИ ХІV-277"за курортно жилищно ствроителство"/, кв. 62, по плана на КК "Златни пясъци", гр. Варна
№114/14.07.2011 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,00 м над прилежащия терен, по граница на УПИ ІХ-2568.102"за ниско етажно курортно строителство" /стар №172/, кв. 38, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№115/19.04.2011 г. Надстройка и остъкляване на съществуващи тераси на хотел "Мадара" - тяло "Б", находящ се в УПИ І-513.478 /стар УПИ І-239,300,83"за хотел"/, кв. 38, по плана на КК "Златни пясъци", гр. Варна
№116/28.07.2011 г. Промяна продназначение на гараж в "магазин", в УПИ ХІІ-5502.500 /стар УПИ ХІІ-1197/, кв. 39, по плана на 27-ми м.р., кв. "Аспарухово", ул. "Средец" №21, гр. Варна
№117/01.08.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-3513.330 /стар VІІІ-278/, кв. 1087, по плана на 26-ти м.р., ул. "Топола" №38, гр. Варна
№118/01.08.2011 г. Реконструкция, пристройка, надстройка и промяна предназначение на жилищна сграда в офис сграда с ресторант, в УПИ V-1507.598, /стар V-3/, кв. 43, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
№119/01.08.2011 г. Многофамилна жилищна сграда, в УПИ ІV-51.173, /стар №24/, кв. 210а, 12-ти м.р., гр. Варна
№120/02.08.2011 г. Еднофамилна жилищна сграда, в ПИ 2522.447, кв. 26, по ПНИ на СО "Акчелар", гр. Варна
№121/03.08.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ Х-151, кв. 17, по плана на СО "Кочмар", гр. Варна
№122/03.08.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІІ-1501.549, кв. 321, по плана 9-ти м.р., гр. Варна
№123/04.08.2011 г. Ажурна ограда с плътна част до 0.60 м и с обща до 2,00 над прилежащия терен, по границата на УПИ ІІ-2569.19"за хотелски комплекс" /стар 139/, кв. 11, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№124/04.08.2011 г. Ажурна ограда с плътна част до 0.60 м и с обща до 2,00 над прилежащия терен, по границата на УПИ ІІІ-2569.20"за жилищна сграда" /стар 140/, кв. 11, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№125/05.08.2011 г. Пристройка - хале за търговска и складова дейност, офиси към съществуващо "ХАЛЕ за търговска и складова дейност" с идентификатор 10135.4505.530.1, в УПИ VІІ-4505.530, кв. 45, по плана на ЖК "Вл. Варненчик І", гр. Варна
№126/08.08.2011 г. Плътна ограда по страничната регулация и дъното на парцела с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен, и ажурна ограда по уличната регулация с плътна част до 0,60 и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен, в УПИ ХІ-2568.70, /стар ХІ-1167/, кв. 69, м-ст "Абатко", КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№127/09.08.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХХІІІ-2575.1736 /стар 434/, кв. 10, по плана на кв. "Виница", гр. Варна
№128/09.08.2011 г. Апартаментен хотел с открит басейн, в УПИ ІХ-2568.176, /стар 50/, кв. 72, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№129/11.08.2011 г. Реконструкция на търговски комплекс "ОМВ - България" - монтаж на модулна компресорна станция за метан и промяна на бензиноколонка с колонка за комплесиран природен газ, в УПИ VІ-655,657,785, кв. 29, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
№130/12.08.2011 г. Вилна сграда, в ПИ І5549.1595, кв. 10, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
№131/17.08.2011 г. Вилна сграда, в ПИ 2515.3151, кв. 67, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
№132/19.08.2011 г. Образователен център за деца в неравностойно положение, находящ се в УПИ Х-3515.1817"за общ. и соц. дейности" /стар №910/, кв. 833, по плана на 16-тие м.р., ул. "Акад. Игор Курчатов", Район "Младост", гр. Варна
№133/22.08.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-2526.1429, кв. 62, по плана на "Св. Никола", гр. Варна
№134/24.08.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-8, кв. 164, по плана на 11-ти м.р., /ул. "Хан Тервел" №20/, гр. Варна
№135/26.08.2011 г. Жилищна сграда и допълващо застрояване на един етаж, находяща се в УПИ ХІІ-1508.163 /стар №3/, кв. 724, по плана на 3-ти м.р., /ул. "Петко Каравелов" №22/, гр. Варна
№136/29.08.2011 г. Надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ І-5505.182, /стар №1952/, кв. 104, по плана на 28-ми м.р., /ул. "Костур" №12/, гр. Варна
№137/29.08.2011 г. Курортна сграда с ваканционни апартаменти, находяща се в УПИ ХІ-2568.129 /стар №160/, кв. 32, по плана на КК "Св. СВ. Константин и Елена", гр. Варна
№138/29.08.2011 г. Вилна сграда с допълващо застрояване - гараж, в ПИ 2564.1242 /стар УПИ V-1383Б/, кв. 75, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
№139/01.09.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-1505.104, кв. 448, по плана на І-ви м.р., /ул. "Иван Драсов" №2/, гр. Варна
№140/01.09.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-4504.488, кв. 21, ЖК "Владислав Варненчик", І-ви м.р., гр. Варна
№141/01.09.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ХХІ-1506.640, /стар ХХІ-399/, кв. 80, по плана на 7-ми м.р., ул. "Охрид" №13, гр. Варна
№142/01.09.2011 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №2517.1239, кв. 38, по плана на СО "Манастирски рид", гр. Варна
№143/02.09.2011 г. Многофункционална спортна зала - І-ви етап, в УПИ ІІ-2553.247"за училище", кв. 33, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
№144/02.09.2011 г. Сграда за вилен отдих и туризъм, находяща се в ПИ 2515.770, СО "Ален мак"
№145/07.09.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-1503.177, кв. 862, по плана на 10 м.р., ул. "Велико Христов" №24, гр. Варна
№146/12.09.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-3515.1844, /стар УПИ ХХ-483,484/, кв. 57, по плана на 16 м.р. - север, ул. "Добромир" №23, гр. Варна
№147/14.09.2011 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №506.784, по плана на СО "Под село", замлище с. Звездица, Община Варна
№148/16.09.201 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-3506.281, кв. 21, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
№149/20.09.2011 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-2575.1416 /стар №1109/, кв. 25, по плана на кв. "Виница", ул. "Лозарска" №5, гр. Варна
№150/28.09.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1501.1029 /стар УПИ ІІІ-12/, кв. 331, по плана на 9-ти м.р., ул. "Неофит Бозвели" №27, гр. Варна
№151/04.10.201 г. Курортна сграда с жилища за сезонно обитаване, находяща се в УПИ Х-2568.14 /стар Х-14"за нискоетажно курортно строителство"/, кв. 26, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№152/04.10.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-2526.716, кв. 58, кв. "Св. Никола", гр. Варна
№153/07.10.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-1501,768 /стар УПИ VІ-15/, кв. 298, по плана на 9-ти м.р., ул. "Доспат" №30, гр. Варна
№154/10.10.2011 г. Жилищна сграда с трафопост, находяща се в УПИ ХVІ-2554.251 /стар №624/, кв. 8, по плана на 24-ти м.р., ул. "Емине" №4, Район "Приморски", гр. Варна
№155/13.10.2011 г. Нов корпус за шест градински групи към ЦДГ №8 "Хр. Ботев", находящ се в УПИ ІІІ-51.107 "за детско заведение", кв. 202, по плана на 12-ти м.р., район "Одесос", гр. Варна, І етап
№156/18.10.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-751, кв. 79а /с идентификатор 10135.1506.915/, по плана на 7-ми м.р., ул. "Дръзки" №24, гр. Варна
№157/18.10.2011 г. Жилищни сгради, подземен паркинг и басейни, находящи се в УПИ VІІ-51 "за жил. сгр. и тП", кв. 31, /с идентификатор 10135.2568.158/, по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
№158/24.10.2011 г. Ремонт и промяна предназначение на съществуващи три гаражни клетки в автоработилница, находящи се в УПИ "ВМИ" /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
№159/31.10.2011 г. Офис сграда "PLATINIUM TOWER", находяща се в УПИ ІІІ-6,кв. 1,/с идентификатор 10135.4038.34/, по плана на м-ст "Капелова градина", гр. Варна
№160/31.10.2011 г. Промяна предназначение на съществуващи кафе-бар и офис в студиа, в жилищен комплекс "Сънрайс" - блок А, находящи се в УПИ ХХV-326 "за жил. стр.", /с идентификатор 10135.513.326/, кв. 62, по плана на КК "Зл. пясъци", гр. Варна
№161/01.11.2011 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХХІХ-2798, кв. 22, /с идентификатор 10135.2564.409/, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
№162/01.11.2011 г. Склад за опаковки и опаковъчни материали за ароматизатори, находящ се в УПИ ІІІ-1238, кв. 79а, /с идентификатор 10135.3514.59/, по плана на ЗПЗ - север, бул. "Вл. Варненчик" №260, гр. Варна
№163/01.11.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-68 =675, /с идентификатор 10135.2554.335/, кв. 7, по плана на 24-ти м.р., ул. "Ген. Г. Попов" №8, гр. Варна
№164/09.11.2011 г. Жилищна сграда, находяща са в УПИ ХХІ-31, /с идентификатор 10135.2563.305/, кв. 30, по плана на 20-ви м.р., гр. Варна
№165/11.11.2011 г. Вертолетна площадка за неотложна медицинска помощ, находяща се в УПИ "ВМИ", /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23 -ти м.р., гр. Варна
№166/14.11.2011 г. Детска градина и общностен център за деца и семейства, находящ се в УПИ І-"за детска градина", /10135.3517.454/, кв. 13, по плана на 15-ти м.р., гр. Варна
№167/15.11.2011 г. Преустройство и промяна предназначение на част от Център за рехабилитация, находящ се в УПИ ІІ-2535в, 2535"за център за рехабилитация", 10135.536.456, кв. 12, по ПП на ПРЗ "Приморска зона - Варна, м-ст "Салтанат" /СЗ.2/, гр. Варна
№168/16.11.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-11, 10135.1501.479, кв. 295, по плана на 9-ти м.р., ул. "Ивайло" № 59, гр. Варна
№169/18.11.2011 г. Жилищна сграда, в УПИ ІІІ-5 /идентификатор 10135.1501.642/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. "Цар Иван Страцимир" №47
№170/22.11.2011 г. Жилищна сграда - ІІІ етап, находяща се УПИ VІ-941, /идентификатор 10135.5505.160/, кв. 103, по плана на 28-ми м.р., ул. "Драма" №3а, гр. Варна
№171/22.11.2011 г. Укрепване на опорите и фундаментите на кораб - музей "Дръзки", находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1509.1, по плана на "Историческо ядро на Морската градина", гр. Варна
№172/24.11.2011 г. Две жилищни сгради, находящ се в УПИ VІІІ-102, /идентификатор 10135.2575.239/, кв. 23, по плана на кв. "Виница", гр. Варна
№173/28.11.2011 г. Автосервиз и склад, находящ се в УПИ 39029 - "за автосервиз", /идентификатор 10135.4039.71/, кв. 2, по ПЗ на землище "Владиславово", гр. Варна
№174/30.11.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-9 в кв. 591, /идентификатор 10135.1026.135/, по плана на 14-ти м.р., ул. "Петко Ю. Тодоров" №18, гр. Варна
№175/05.12.2011 г. Ремонт и преустройство на съществуваща спортна зала - метално хале, находяща се в УПИ - "за технически университет" /идентификатор 10135.2555.26/, ул. "Студентска" №1, гр. Варна
№176/07.12.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ189 /с идентификатор 10135.2553.189/, кв. 25, по плана на 25-ти м.р., ул. "кокиче" №2, гр. Варна
№177/12.12.2011 г. Промяна предназначение на първи етаж от жилищна сграда в "ГАЛЕРИЯ - АНТИКВАРИАТ" - /обект с идентификатор 10135.1504.199.2.1/, находящ се в ПИ №149, /идентификатор 10135.1504.199/, по плана на 4-ти м.р., /бул. "Мария Лиуза" №35/, гр. Варна
№178/13.12.2011 г. Монтаж на две асфалтови бази ЕКО 4000 и две МБКТП 20/0.4 кV, 630 кVА захранени с кабелна линия 20 кV, кабели НН и газоснабдяване на асфалтовите бази, находящи се в УПИ "Асфалтова и складова база на Инжстрой", по плана на ПЗ "Клисе баир", с. Тополи, Община Варна
№179/15.12.2011 г. Жилищна сграда на четири етажа - І-ви етап, находяща се в УПИ VІ-395, /идентификатор 10135.2560.395/, кв. 17, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
№180/16.12.2011 г. Пристройка към хотел "Морска звезда", находяща се в УПИ І-"за хотел", кв. 18, /идентификатор 10135.513.98/, по плана на КК "Златни пясъци", гр. Варна
№181/19.12.2011 г. ХОТЕЛ, находящ се в УПИ ІV-796-"за хотел", /идентификатор 10135.2515.1855/, кв. 18, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
№182/19.12.2011 г. Преустройство на ателие 1 и ателие 2, находящи се в съществуваща обществено-обслужваща сграда, в УПИ ІV-2547-"за обществено обслужване", кв. 6, /с идентификатор 10135.536.418/, по ПРЗ на Приморска зона 2, местност "Салтанат", гр. Варна
№183/21.12.2011 г. Производствено-складова база, находяща се в УПИ с идентификатор 10135.4510.818, /стар ХLІ-652, 661/, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№184/22.12.2011 г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ І-88, /с идентификатор 10135.5505.88/, кв. 92, по плана на 28-ми м.р., кв. "Аспарухово", ул. "Дедеагач" №9, гр. Варна
№185/22.12.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ №10135.5545.3939, кв. 18, по плана на СО "Зеленика", кв. "Галата", гр. Варна
№186/22.12.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІІІ-424 /с идентификатор 10135.3506.424/, кв. 18, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
№187/22.12.2011 г. Сграда за сезонен отдих, находяща се в УПИ ХVІІ-1196, кв. 39, /с идентификатор 10135.2564.1363/, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
№188/28.12.2011 г. Жилищна сграда с магазин, находяща се в УПИ ХХХІ-440 /идентификатор 10135.3506.440/, кв. 19, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
№189/28.12.2011 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-104 /с идентификатор 10135.3516.44/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., ул. "Паско Желев" №6, гр. Варна
№190/30.12.2011 г. Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на сграда с битови помещения в "Компресорна станция с тръбопровод, трафопост 1600 KW и кабелна линия 20 KW", находяща се в УПИ ХІІ-92, кв. 1, /с идентификатор 10135.5501.152/, по плана на ЮПЗ, р-н Аспарухово, гр. Варна
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА

Разрешения за строеж 2011 г. на АГУП