Разрешения за строеж 2020 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/08.01.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-553.554, с идентификатор 10135.4505.315, кв. 4, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик' ІІ-ри м.р., гр. Варна Христо Димитров Топчиев, 'ДИ ЕНД АЙ БИЛДИНГ' ООД, представлявано от Десислав Колев Гатев
2/16.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен паркинг, находящ се в УПИ ХІ–796?140, /с идентификатор 10135.2568.140/, кв. 29, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „СВЕТА ПЕТКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Тошо Войчев Митов
3/17.01.2020г. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА КОРПУС 1 И ДВОРНО МЯСТО НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, находящ се в имот с идентификатор 10135.2560.420, кв. 20, по плана на 18-ти м.р., ул. „Найден Геров“ № 1, гр. Варна ДЪРЖАВАТА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, представлявано от Министъра на образованието и науката, чрез Гергана Иванова Япаджиева – Директор на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
4/21.01.2020г. Реставрация на сграда – недвижима културна ценност, промяна предназначение на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1507.1131.1.10 и обект за обществено хранене с идентификатор 10135.1507.1131.1.5 в „ЖИЛИЩА“ и реконструкция на гараж с идентификатор 10135.1507.1131.2, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.1507.1131/, кв. 3, по плана на 8-ми м.р., ул. „Драгоман“ № 27А, гр. Варна, Етап 1 - промяна предназначение на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1507.1131.1.10 и обект за обществено хранене с идентификатор 10135.1507.1131.1.5 в „ЖИЛИЩА“ и реконструкция на гараж с идентификатор 10135.1507.1131.2 и реставрация на фасада северозапад и част от фасади североизток и югозапад; Етап 2 - реставрация на фасадите и покрива в южната половина на сградата – културна ценност ОБЩИНА ВАРНА, Веселин Владков Киров, Ренета Иванова Тодорова, Лидия Иванова Стоянова – Атанасова, Кирил Георгиев Стоянов, Георги Панайотов Дивери, Панайот Николов Дивери, Ивелина Драгославова Обретенова
5/22.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ–2610, /с идентификатор 10135.2555.2610/, кв. 4, по плана на „Жилищна група западно от Медицински комплекс“, гр. Варна '"КОМОДУЛ' ООД, представлявано от Димитринка Кирилова Младенова, Пламен Христов Младенов, Димитринка Кирилова Младенова и Христина Пламенова Младенова"
6/24.01.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ V-10,35-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.4021.76, кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, местност „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна Димитър Станев Димитров
7/24.01.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-659, с идентификатор 10135.3515.659, кв. 52, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. 'Тихомир' № 13, гр. Варна Иван Йорданов Иванов, Десислав Иванов Йорданов, Ангел Добрев Ангелов, Лариса Ангелова и 'СТАТ' ООД, представлявано от Николай Маринов
8/27.01.2020г. Основен ремонт и промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.5504.85.3 от „кафе-бар“ в „ИГРАЛНА ЗАЛА и КАФЕ-БАР“, находящ се в УПИ ІХ–1406,1408,1409,1410,1411, /с идентификатор 10135.5504.85/, кв. 36, по плана на 27-ми м.р., кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ № 30, гр. Варна ЕТ „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – 94 – ЯНКА АНГЕЛОВА“, представлявано от Янка Костадинова Ангелова
9/27.01.2020г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ІV-10-”за производствено-складова дейност”, с идентификатор 10135.4510.722, кв. 18, по плана на ЗПЗ, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 47, гр. Варна „Л-С-КОМЕРС“ ЕООД, представлявано от Иванка Стоянова Савова
10/27.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ–517, /с идентификатор 10135.3515.528/, кв. 55, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Драгаш' № 23, гр. Варна, гр. Варна Косю Ненков Марков, Светослав Косев Марков, Катя Косева Пейчева
11/29.01.2020г. 'УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ – І-ви етап и ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ІІ-ри етап, находящ се в УПИ І-3811, 3813, /с идентификатор 10135.2572.149/, кв. 36, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна „ЛАУДИС СИТИ“ ООД
12/30.01.2020г. СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ И ГАРАЖИ, находящ се в УПИ XVІІІ-31-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.31/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД
13/31.01.2020г. Ремонт и благоустрояване на сектор „хищници“ в ЗООПАРК-Варна, находящ се в имот с идентификатор 10135.2561.4, гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
14/06.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-393, /с идентификатор 10135.2508.1598, стар 10135.2508.393/, кв. 32, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна „КУЛИНСКИ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Георги Иванов Кулински, Тонка Влайкова Божева, Цанка Петрова Божева, Георги Влайков Божев
15/07.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-111-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1504.111/, кв. 436, по плана на 4-ти м.р., ул. „Цар Петър“ № 4, гр. Варна „СТРОЙ МАТ“ ЕООД, Недялка Керанова Добрева, Вяра Борисова Стоянова, Калинка Георгиева Владимирова, Георги Александров Владимиров
16/07.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находяща се в УПИ XL-2020, кв.35 /с идентификатор 10135.2517.2020/, по плана на СО „Манастирски рид“, гр.Варна. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
17/07.02.2020г. ОГРАДА по североизточната граница на УПИ VIII-41,42,43,45„за жил.стр.“, зона СОП.5.3, кв.4 /с идентификатор 10135.5061.74/, кв.„Галата“ /м-ст Зеленика/, гр.Варна. „НЯМУНО БАНГА“ ООД
18/10.02.2020г. ОТКРИТ БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ Х-142, /с идентификатор 10135.2568.142/, кв. 31, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна Красимира Петрова Кънчева, Теодора Красимирова Ангелова, Емил Иванов Таушанов, Мариана Иванова Цветкова, Ваню Павлов Иванов, Мирослава Ивановова, Красимир Иванов Ангелов, Снежана Александрова Ангелова, „АГРО КАПИТАЛ 67“ ЕООД, „МИГ МАРКЕТ“ ООД
19/10.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА със склад и гаражи, находяща се в УПИ V-286, кв.56 /с идентификатор 72709.501.286/, по плана на с.Тополи, гр.Варна Първи етап – Жилище с гараж и склад ОГАНЕС СЕРГЕЕВИЧ ДАНОЯН
20/11.02.2020г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-248„за жил.нужди“, /с идентификатор 10135.1506.248/, кв.130, по плана на 7м.р., ул.„Бачо Киро“ №26, гр.Варна. Марийка Димитрова Стойкова, Румяна Илиева Станева, Руска Димитрова Радевска, Светослав Илиев Стойков, Димитър Лалов Радевски
21/13.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-441-„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.2554.441/, кв. 3, по плана на 24-ти м.р., ул. „арх. Петко Момилов“ № 5, гр. Варна „ЕЙ ЕЛ ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, Владимир Христов Младенов, Десислава Пламенова Янчева,Милена Славейкова Карагашка - Гавраилова, Боян Стоянов Гавраилов,Александра Петрова Димова, Искрен Димов Димов, Мирослав Цветанов Коцев
22/17.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ V-543, /с идентификатор 72709.501.543/, кв. 22, по плана на с. Тополи, община Варна Камен Владимиров Банов и Маринела Георгиева Банова
23/18.02.2020г. Преустройство, реконструкция, пристройка и допълващо застрояване към вилна сграда, находяща се в УПИ ІV-229„за нискоетажно курортно строителство“, /с идентификатор 10135.2568.229/, кв.28, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна. Станислав Стефанов Станков
24/19.02.2020г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-38, /с идентификатор 10135.1501.38/, кв.285, по плана на 9м.р., ул.„Ивайло“ №77, гр.Варна. Тодор Христов Христов
25/19.02.2020г. Ажурна ограда с плътна част до 60 см. над терена, разположена по вътрешната страна на северната част от контура на имотните граници с L=58м., ажурна ограда с плътна част до 60 см. над терена, разположена по вътрешната страна на източната част от контура на имотните граници с L=91м., плътна ограда с Н=2м. над терена, разположена по вътрешната страна на южната част от контура на имотните граници с L=58м., плътна ограда с Н=2м. над терена, разположена по вътрешната страна на западната част от контура на имотните граници с L=58м. в УПИ ІV-4-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.27.4/, кв. 1, по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна „ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД
26/19.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находящ се в УПИ ХХ-710 /с идентификатор 10135.2553.520/, кв.43, по плана на 25-ти м.р., ул.„Еделвайс“ № 8, гр.Варна. 'РЕНЕД ООД'
27/24.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находяща се в УПИ ХV-740,741„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1302/, кв.299, по плана на 9м.р., ул.„Антон Неделчев“ №36, гр.Варна. ХИТКО КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ, „АрхСтайлс“ ЕООД, „ЕН ЕР И ДЖИ ГРУП“ ООД
28/25.02.2020г. ВИЛНА СГРАДА „АВРОРА“, находяща се в ПИ-2456, кв.8 /с идентификатор 10135.5426.2456/, по плана на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр.Варна. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ и МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
29/26.02.2020г. „ТУРСКИ РЕСТОРАНТ „МАРМАРИС“ – представляващ вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки № 2.048 и № 2.048а, находящ се на кота +5,95 в „ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД
30/27.02.2020г. Жилищна сграда с подземен гараж, находяща се в УПИ VII-272, /с идентификатор 10135.2569.272/, кв.19, по плана на к.к.„Св.Св.Константин и Елена“, гр.Варна. „СИТИ БИЛДИНГ“ ООД, представлявано от Милко Георгиев Илиев
31/28.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII–9, /с идентификатор 10135.1501.970/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., ул. „Ангел Кънчев“ № 1а, гр. Варна Красимир Костадинов Колев, Кристалина Стойчева Костадинова, Щерю Щерев Щерев, чрез законния си представител Щерю Янакиев Щерев, Жечка Русева Добрева, Янчо Георгиев Янев, Пламенка Георгиева Петрова
32/02.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-333-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.333/, кв. 325, по плана на 9-ти м.р., ул. „Беласица“ № 6а, гр. Варна „УЙЛЯМСЕЪРИНВЕСТ“ ООД, Красимир Кателиев Демиров
33/02.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-602„за жил.стр“, /с идентификатор 10135.1507.602/, кв.43, по плана на 8м.р, ул.„Княз Александър Батенберг“ №15, гр.Варна. „МАЙТ“ ЕООД представлявано от Коста Георгиев Червенков
34/05.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІІ-165, /с идентификатор 10135.5504.4893/, кв. 56, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна Светослав Ангелов Савов и Василка Ангелова Христова
35/09.03.2020г. ПРИСТРОЙКА КЪМ ХОТЕЛ „МИМОЗА“ с идентификатор 10135.513.614.6 - ПЕРАЛНО, находящ се в УПИ VІ-244, /с идентификатор 10135.513.614/, кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „СЪНШАЙН ХОЛИДЕЙС“ ЕАД, представлявано от Димитър Георгиев Бучков
36/09.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-577, /с идентификатор 10135.3515.577/, кв.50, по плана на 16м.р.-север, ул.„Елин Пелин“ №27, гр.Варна. Виолета Транулова Йорданова, Иванка Транулова Енева, Кера Петкова Иванова, Добромир Милев Друмев,„СТИЛ ИНВЕСТ 2020“ ООД
37/10.03.2020г. Преустройство и промяна предназначение на магазини на кота +5,60=51,50 в МОЛ Варна /сграда с идентификатор 10135.3516.140.1/ в „коридор“ и пристрояване към МОЛ Варна /сграда с идентификатор 10135.3516.140.1/, находящ се в УПИ ХХІІІ-1а,541,567,587-„за обществено обслужване“, /ПИ с идентификатор 10135.3516.140/, кв. 27, по плана на 26-ти м.р., бул. „Вл. Варненчик“ № 186, гр. Варна „ВАРНА МОЛ“ ЕАД, представлявано от Георги Янчев Георгиев
38/11.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-207-„за жилищно строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.1501.207/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., бул. „Вл. Варненчик“ № 89, гр. Варна Мая Илиева Димитрова, Станислав Илиев Станчев, Ройка Стойчева Димитрова, Петко Стефанов Димитров,Валентин Стефанов Димитров, Димитър Иванов Димитров, Веселина Петкова Димитрова, Пламен Петров Станчев, Ирена Иванова Станева, Анастасия Кирилова Сярова, Мирослав Евтимов Ковачев, Пиетро Фиасконаро, Джузепина Ганджи Киодо, Веселина Иванова Иванова, Николета Иванова Ралчева, Георги Бориславов Ралчев, „ЕН ДЖИ ТРЕНД“ ЕООД, представлявано от Николай Кирилов Славчев
39/12.03.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ХVІІІ-357, /с идентификатор 10135.5510.956/, кв. 5, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна Стоян Димитров Стоянов
40/13.03.2020г. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградите на ОДМВР – Варна, находящи се в имот с идентификатор 10135.1507.726, кв. 48, по плана на 8-ми м.р., ул. „Цар Калоян“ № 2, гр. Варна, представляващи сгради с идентификатори 10135.1507.726.1, 10135.1507.726.2, 10135.1507.726.3 10135.1507.726.4, 10135.1507.726.5 МВР
41/16.03.2020г. Преустройство на навес за съхраняване на метали в склад за съхраняване на метали на територията на пристанище „Одесос ПБМ“ ЕАД, находящ се в УПИ II-154, 155, 157, 158, 159, 160-„за пристанищна дейност“, /с идентификатор 10135.5501.356/, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД, представлявано от Ивайло Тодоров Радославов
42/17.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-426-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.426/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна Йорданка Тодорова Стефанова
43/17.03.2020г. Жилищна сграда с магазин, находящ се в УПИ VIII-976„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5403.5079/, кв. 4, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Стоянка Митева Митева
44/18.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-252-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3511.252/, кв. 6, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІІ-ри м.р., гр. Варна Десислава Денчева Минчева и Минчо Денчев Минчев
45/18.03.2020г. НАДСТРОЙКА НА ХОТЕЛ „СЕРДИКА“, находящ се в УПИ ІХ-228-„за хотел“, /с идентификатор 10135.513.482/, кв. 36, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ИК-ИМОТИ“ ЕООД, представлявано от Олег Федорович Кацарски
46/19.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-3, /с идентификатор 10135.51.309/, кв. 227, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Кракра' № 57, гр. Варна Сузана Василева Таракчиева
47/23.03.2020г. ОБЩЕЖИТИЕ, находящ се в УПИ V-274,280,281,282-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4505.424/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна, -ви етап: сграда с вход А;ІІ-ри етап: сграда с вход Б Стоян Димитров Казаков
48/23.03.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ V-10,35-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.4021.76, кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, местност „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна Димитър Станев Димитров
49/24.03.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІV-342-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.2555.342, кв. 11, по плана на СО „Сотира“, зона МБАЛ 'Св. Марина', гр. Варна '"СТРОИТЕЛ' ЕООД, Цветко Димитров Гецов и Данчо Илиев Йорданов"
50/26.03.2020г. Преустройство и промяна предназначение на магазини на кота +5,00=51,50 в Хипермаркет „Кауфланд – Варна 2“ /сграда с идентификатор 10135.3516.158.1/ в „коридор“ и пристрояване към Хипермаркет „Кауфланд – Варна 2“/сграда с идентификатор 10135.3516. 158.1/, находящ се в УПИ ХХІІ-566-„за обществено обслужване“, /ПИ с идентификатор 10135.3516.158/, кв. 27, по плана на 26-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Варна '"КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“ КД, представлявано от Елида Никодимова Панайотова и Стела Атанасова Първанова"
51/26.03.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ–13, /с идентификатор 10135.2568.262/, кв. 25, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „47-ма“ № 6, гр. Варна Митко Георгиев Димитров и Мария Станкова Димитрова
52/01.04.2020г. Нова сервизна станция Турбокомпресори, находяща се в УПИ I-86, /с идентификатор 10135.5501.89/, кв. 1, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна „КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС“ АД, представлявана от Димитър Иванов Тодоров
53/01.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-8, /с идентификатор 10135.1.281/, кв. 156, по плана на 11-ти м.р., ул. „Веслец“ № 41, гр. Варна „БРИК БИЛДИНГ“ ЕООД, представлявано от Георги Любенов Стоянов
54/08.04.2020г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ Х-359-'за обществено обслужване', с идентификатор 10135.5501.361, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, район 'Аспарухово', гр. Варна '"ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА' АД"
55/14.04.2020г. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, находящ се в УПИ VІІІ-7-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 72709.12.89/, кв. 1, по плана на с. Тополи, община Варна „ДАРИМЕКС ТРЕЙДИНГ“ ООД, представлявано от Деян Недев Радев
56/14.04.2020г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ІІ-5, с идентификатор 10135.2039.152, кв. 2, по плана на местност „Таушан тепе“, гр. Варна Петър Емилов Кирязов, Румен Йорданов Русев, Даниел Руменов Йорданов,Веселина Божидарова Калпакова, Лилия Станимирова Балимезова, „ДЕКАЗ“ ООД, представлявано от Калин Емилов Златев
57/15.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-25,25а-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2556.70/, кв. 623, по плана на 5-ти м.р., ул. „Полковник Свещаров“ № 6,6а, гр. Варна ПРИМА ЛУЧЕ“ ЕООД, Александър Димитров Христов, Веска Иванова Грънчарова
58/15.04.2020г. ЛЯТНА КУХНЯ, находящ се в УПИ VІ-1711, /идентификатор 10135.4501.2374/, кв. 31, по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна Милан Стоянов Димитров
59/16.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-715, 717-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.1337/, кв. 296а, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина“ № 53, гр. Варна Атанас Тодоров Христов, Христо Лазаров Иванов, „ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС“ ООД,
60/22.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-242,1004-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.1006/, кв. 152, по плана на 11-ти м.р., ул. „Яребична“ № 6-8, гр. Варна „Т-ИНВЕСТ“ ЕООД, Нонка Георгиева Иванова, Пандо Стефанов Атанасов, Милко Ненов Милков, Нено Милков Милков, Георги Жечков Димитров, Димитринка Димитрова Бончева, Милена Димитрова Шеремедова и Красимир Димитров Шеремедов
61/22.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с 5 броя входове, подземни гаражи и басейн, находящ се в УПИ І-282,283,284-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2573.1125/, кв. 33, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна „ДИНЕСО“ ЕООД
62/22.04.2020г. Реконструкция и преустройство /обединяване/ на два самостоятелни обекта с идентификатори 10135.2568.158.1.5 и 10135.2568.158.1.22 в жилищна сграда, находящ се в УПИ VІІІ-51, /с идентификатор 10135.2568.158/, кв. 31, по плана на к.к. "Св. СВ. Константин и Елена", гр. Варна Веселин Георгиев Теохаров
63/23.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с медицински център и аптека, и обслужваща сграда, находящ се в УПИ ХХV-1809„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.3513.1809/, кв.13, по плана на 26м.р., ул.„Петко Стайнов“ №10А, гр.Варна „ИЛТЕКС“ ЕООД
64/24.04.2020г. Промяна предназначение на хотелска сграда „Света Елена“ в „Специализирана болница за рехабилитация“, находящ се в УПИ Х-11-„за болница“, /с идентификатор 10135.2569.378/, кв. 11, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „ВСЕЛЕНА“ АД
65/27.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-809-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.809/, кв. 317, по плана на 9-ти м.р., ул. „Черни връх“ № 23, гр. Варна Щилияна Бранимирова Ангелова, Живка Стойкова Кирчева и Стоян Тодоров Кирчев, Христо Георгиев Христов, Анета Георгиева Станева
66/05.05.2020г. АПАРТ-ХОТЕЛ, находящ се в УПИ XXVIII–1758-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.2563.1758/, кв. 6, по плана на ж.к. „Бриз-юг“, гр. Варна „ТОДОР БИЛД 2006“ ЕООД, „ЗНАМЕНАТА“ ЕООД
67/05.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-209,210, /с идентификатор 10135.3513.1915/, кв. 1089а, по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ № 4, гр. Варна „РУСЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Калина Людмилова Каменова, Ивайло Людмилов Каменов, Иван Петров Иванов,Петър Иванов Иванов
68/05.05.2020г. Производствено-складова база /представляваща първи етап от строежа/, находящ се в УПИ-Х-79, кв.2 /с идентификатор 72709.518.94/, по плана на зона СОП 4.2, с.Тополи, община Варна „БОРЯНИ-08“ ЕООД
69/05.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-81-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2558.167/, кв. 651, по плана на 6-ти м.р., ул. „Царевец“ № 5, гр. Варна "МАЙТ" ЕООД
70/05.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-81-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2558.168/, кв. 651, по плана на 6-ти м.р., ул. „Царевец“ № 5, гр. Варна "МАЙТ" ЕООД
71/05.05.2020г. АПАРТ-КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ІХ-6, /с идентификатор 10135.1501.1117/, кв. 334, по плана на 9-ти м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, гр. Варна „КА ХОЛД“ ООД, Христо Богданов Богданов, Ради Димитров Радев и Тунка Петрова Радева
72/07.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-210, 211-„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1503.1002/, кв. 358, по плана на 10-ти м.р., ул. „Коста Тюлев“ № 7-9, гр. Варна „КРИС-БИЛДИНГ ИНВЕСТ“ ООД, Сийка Василева Добрева, Миленка Василева Костадинова, Бедри Хюсейн Мустафа и Шемсие Мухарем Мустафа
73/08.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-1884, /с идентификатор 10135.4501.2057/, кв. 5, по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна Йордан Руменов Христов и Даяна Пламенова Христова
74/14.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХIV-92„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2563.92/, кв.3, по плана на 21м.р., ж.к.„Бриз-юг“, гр.Варна Коралия Стефанова Тодорова-Ненова
75/15.05.2020г. "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ – промяна на предназначение и основен ремонт на сграда с идентификатор 10135.3513.148.24, находящ се в УПИ IV–„УПП „Труд“, /с идентификатор 10135.3513.148/, кв. 7, по плана на 26-ти м.р., ул. „Петко Стайнов“ № 7, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
76/15.05.2020г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-962, /с идентификатор 30497.501.1032/, кв.21а, по плана на м-ст „Под село“, с.„Звездица“, община Варна Милен Костадинов Русков
77/15.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ II-191, кв.23 /с идентификатор 10135.2562.191/, 20м.р., ж.к. „Чайка“ №98, гр.Варна „ВАРНА ПЛОД“ АД
78/15.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІV-499, /с идентификатор 10135.2553.499/, кв. 53, по плана на 25-ти м.р., ул. „Люляк“ № 37, гр.Варна Станка Димитрова Димитрова
79/19.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІV-373 (идентичен с УПИ ХІV-686), /с идентификатор 10135.2553.686/, кв.1082, по плана на 26м.р., ул.„Бяла мура“ №6, гр.Варна Евгения Стоянова Георгиева и Георги Николаев Георгиев, Ивелина Георгиева Иванова, Стоян Димитров Лисичков и Тодорка Александрова Лисичкова и Димитър Стоянов Димитров
80/19.05.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-762, /с идентификатор 30497.501.502/, кв. 55, по плана на с. Звездица, община Варна Илина Станиславова Миленкова
81/19.05.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-762, /с идентификатор 30497.501.503/, кв. 55, по плана на с. Звездица, община Варна Илина Станиславова Миленкова
82/19.05.2020г. Банков офис, представляващ преустройство и промяна предназначение на част от самостоятелни обекти с идентификатор 10135.1506.958.1.7 и идентификатор 10135.1506.958.1.8, находящи се в имот с идентификатор 10135.1506.958, кв. 89, по плана на 7-ми м.р., ул. „Цар Симеон І“, № 29, гр. Варна „ФЕНДЕР ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД
83/20.05.2020г. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІ–225-„за жил. стр. и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.312/, кв. 20, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „БЕЛ МАРЕ“ ЕООД
84/22.05.2020г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-3066, /с идентификатор 10135.5426.3144/, кв.20, по плана на СО„Ракитника“, район „Аспарухово“, община Варна Николай Василев Георгиев
85/26.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-313, /с идентификатор 10135.51.313/, кв. 227, по плана на 12-ти м.р., ул. „Академик Попов“ № 22, гр. Варна „ГИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Бонка Кирилова Михайлова, Кремена Димитрова Дименова, Дарина Димитрова Попова, Димитър Стойчев Димитров
86/27.05.2020г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XV-208„за жилищно строителство“, /с идентификатор 30497.502.208/, кв.11, по плана на СО„Орехчето“, с.„Звездица“, Община Варна Мая Йорданова Димитрова
87/29.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-39, /с идентификатор 10135.1501.39/, кв. 285, по плана на 9-ти м.р., ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 18, гр. Варна Милена Кирчева Иванова и Елисавета Кирчева Хундадзе
88/29.05.2020г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИС, находящ се в УПИ ХІV-640-„за смесено строителство“, /с идентификатор 10135.73.640/, кв. 9, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна Ивайло Илиев Георгиев
89/01.06.2020г. УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ - етап I, състоящо се от част „Конструкция” за анкерирана шлицова стена и част „Конструкции” за нива -1,-2,-3 на секции А,Б,В на хотел Тяло 1, както и отводнителна канализационна система за повърхностни води и ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - Етап II, състоящ се от Тяло 1-Хотел /част „Конструкции” от ниво ±0.00 на секции А,Б,В и Тяло 2-Апартаментен хотел”, находящ се в УПИ І-3811, 3813, /с идентификатор 10135.2572.149/, кв. 36, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна „ЛАУДИС СИТИ“ ООД
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2020 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.