Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/04.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ Х-64, /идентификатор 10135.3515.204/, кв. 7, по плана на 16-ти м.р., ул.„Усмивка“ № 21, гр.Варна Деян Михайлов Михайлов, Иванка Кръстева Михайлова, Мария Михайлова Михайлова
2/15.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-157„за жил.строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.2562.157/, кв.20, по плана на ж.к.„Чайка“, гр.Варна ЗАХАРИ БОРИСОВ ХРИСТОВ, ЖИВКО НЕДЕВ КАТЕЛИЕВ
3/17.01.2018г. „Изпълнение на инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна”, находящ се в УПИ I-72-„за спортно училище“, /с идентификатор 10135.2562.72/, кв. 12, по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, 2. ОБЩИНА ВАРНА
4/17.01.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - I-7, /с идентификатор 10135.1030.381/, кв. 554, по плана на 14-ти м.р., /ул. „Константин Иречек“ № 9/, гр. Варна „АЛЕКСАНДРИД“ ООД, ДРАГАН БОЯНОВ ДРАГАНОВ, СУЛТАНКА ПОЛИХРОНОВА ДРАГАНОВА, ДРАГАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, МИЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
5/17.01.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - VII-340-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.340/, кв. 383, по плана на 10-ти м.р., /ул. „Парижка комуна“ № 26/, гр. Варна ДИ ЕМ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Милен Христов Петров
6/17.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-768, /с идентификатор 30497.506.806/, кв.27, по плана на СО „Под село“, с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ и МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
7/17.01.2018г. ПОДПОРНА СТЕНА, находяща се в ПИ № 328, /с идентификатор 10135.2723.1218, стар 10135.2723.328 /, кв. 75, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна, представляваща извършване на укрепващи работи на новопостроена сграда, с цел предпазване от свличащи се земни маси от съседния имот и осигуряване на сградата в него „АЛЕКСАНДРИД” ООД, представлявано от Георги Русев Николов - управител
8/18.01.2018г. ОФИС СГРАДА С ОГРАДА – реставрация и адаптация на сграда културна ценност, находящ се в УПИ XIV-1084 -„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.1507.1084/, кв. 47, по плана на 8-ми м.р., ул. „Преслав“ № 24, гр. Варна ОУВЪРСИЙС ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ООД, представлявано от Ясон Корбетис и Алексия – Анастасия Бодуроглу
9/19.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-968, кв.63, /с идентификатор 10135.5403.5153/, по плана на СО „Боровец-юг“, кв.Галата, р-н Аспарухово, гр.Варна РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА и МИХАИЛ ДЕНЧЕВ МИХАЛЕВ
10/22.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-368, /с идентификатор 10135.2553.680/, кв.8, по плана на 2бм.р., ул.„Бяла мура'' №12, гр.Варна Даниела Минчева Димитрова, Янка Минчева Томова, Гергана Трифонова Трифонова, „ИВА-95" ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов
11/22.01.2018г. СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ - IV-„обслужващо“, /с идентификатор 10135. 2552.4313/, кв. 6, по плана на Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, /ул. „Мир“ № 81/, гр. Варна Емил Стоянов Георгиев
12/24.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-277, кв. 7, по плана на в. з. "Лазур", с. Константиново, Община Варна Борислав Лилов Борисов
13/25.01.2018г. НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-12, /с идентификатор 10135.1506.123/, кв.121, по плана на 7м.р., ул.„Кавала“ №12, гр.Варна ДИМИТРИЧКА СОФИЯНОВА МИХОВА, ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, РАДМИЛА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА-КРЪСТЕВА и СТРОЙ МАТ“ ЕООД, представлявано от Георги Димитров Иванов
14/25.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАРБЕКЮ И БАСЕЙН, находящ се в УПИ XLIX-308, 309, с идентификатори 10135.2508.308 и 10135.2508.309, кв. 24, по плана на СО "Сотира", гр. Варна Мирослава Енева Пеева и Николай Ангелов Венков
15/25.01.2018г. Пристройка-външен асансьор към съществуваща сграда на специализирана болница за акушерство и гинекология „Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД, находяща се в УПИ Х-324„за акушеро-гинекологична болница“, /с идентификатор 10135.2556.324/, кв.995, по плана на 5м.р., бул.„Цар Освободител“ №150, гр.Варна СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД, представляван от управителя Емил Георгиев Ковачев
16/29.01.2018г. СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, находящ се в ПИ № 001012, местност „Чеира“, землище с. Константиново, Община Варна Ангел Димитров Ангелов
17/31.01.2018г. БАСЕЙН С ДЕТСКИ АКВАПАРК, находящ се в УПИ VІІІ-545„за озеленяване и басейн“, /с идентификатор 10135.513.545/, кв.54, по плана на к.к.„Златни пясъци“, гр.Варна „ДОЛЧЕ ВИТА 2007“ АД, представлявано от Димитър Георгиев Бучков
18/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-6, /с идентификатор 10135.1501.198/, кв. 306, по плана на 9-ти м.р., ул. "Доспат" № 6, гр. Варна "СПАТ БИЛД" ЕООД, Георги Валентинов Върбанов, Юлиан Петров Петков и Стела Петрова Тодорова
19/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-704, /с идентификатор 10135.3505.704/, кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна „СИНТЕС БИЛД“ ЕООД, представлявано от Александър Костадинов Немцов
20/05.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ„за жил.стр., общ.обсл. и трафопост“, /с идентификатор 10135.1030.377/, кв.560, по плана на 14м.р., ул.„8-ми март“, гр.Варна. /І-ви етап: Сграда „Б“ и две едноетажни тела „Г“ и „Д“, ІІ-ри етап: Сграда „А“ и ІІІ-ти етап: Сграда „В“/ "СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК" АД с ЕИК-148063980, представлявано от Боян Василев Колев
21/06.02.2018г. РАЗШИРЕНИЕ НА МАГАЗИН МЕТРО - ВАРНА, находящ се в УПИ - III-280024-„за търговски комплекс Метро“, /с идентификатор 10135.4507.274/, кв. 16, по плана на Производствена зона „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Филип Костас Анастасиу и Диана Стоянова Бонева
22/06.02.2018г. ВИЛНА СГРАДА, находащ се в имот с идентификатор 30497.505.969, кв. 57, по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, Община Варна Ивайло Пламенов Иванов и Веселина Петкова Иванова
23/07.02.2018г. БАСЕЙН № 2 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ПРЕСТИЖ ВАРНА БГ“ ЕООД, представлявано от Денис Дралюк
24/07.02.2018г. БАСЕЙН № 3 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ПРЕСТИЖ ВАРНА БГ“ ЕООД, представлявано от Денис Дралюк
25/07.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с 5 броя магазини и бистро, находяща се в УПИ V-2562, кв.15, /с идентификатор 10135.5502.142/, по плана на 27м.р., ул.„Народни Будители“ №3А, гр.Варна "БИЛДИНГ СТРОЙГРУП" ООД, представлявано от Антон Христов Ганев
26/08.02.2018г. ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м. по североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 30497.501.290, кв. 16, по плана на землище с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 58, Община Варна „НЕКТАР НАТУРА“ ООД, представлявано от Костадин Любомиров Петрински
27/16.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-546,547, /с идентификатор 10135.1506.984/, кв.96, по плана на 7м.р., ул.„Д-р Людвиг Заменхоф“ №19 и ул.„Дебър“ №19, гр.Варна РУМЯНА СТАНЧЕВА МИЛЕВА, ЛЮБОМИР СВЕТЛОЗАРОВ МИЛЕВ, БИСЕР ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ, ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА, ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ОБЛАКОВА, ДАРЕНА СВЕТЛОЗАРОВА СУРАЕВА, „ТРАНС РЕНТ ВАРНА“ ООД, „АЛЕ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, СТАНИСЛАВ МАТЕЕВ МАТЕЕВ и КАТЯ АНГЕЛОВА МАТЕЕВА, ЕМИЛИЯ ДИМОВА ИЛИЕВА, СЕРГЕЙ ЕВДАКОВ, МИКОЛА ДЕНИСОВ, ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ТОШЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВ И МИЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, „АД ХОЛД“ ООД, „АЛЕКСАНДР ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ“ ЕООД, РАДОСЛАВ КОЛЕВ ЦАЧЕВ, МАРТИН ИВАНОВ МАТЕЕВ, ВЛАДИМИР АНАТОЛИЕВИЧ ЦВЕТКОВ и ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЦВЕТКОВА, НЕЗАБРАВКА ИВЕЛИНОВА МАРТИНОВА И МАРТИН ЙОРДАНОВ МАРТИНОВ
28/16.02.2018г. ХОТЕЛ и ВЪНШЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ II-188, /идентификатор 10135.2569.188/, кв. 8, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „КАРАЧИ“ ЕАД, представлявано от Силвия Руменова Теленчева
29/19.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ – VII-3855, /с идентификатор 10135.2555.2611/, кв. 2, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, /ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 18/, гр. Варна „ВИП БИЛД“ ЕООД, представлявано от Светлана Ганчева Милева
30/23.02.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVII-75-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.75/, кв. 344, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев“ № 46, гр. Варна Димо Георгиев Гяуров и Елена Желязкова Гяурова
31/26.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-185-"з ажил.сграда и ТП", идентификатор 10135.2569.185, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "ПЕРОТА БИЛД" 2008, представлявано от Стефан Борисов Василев
32/27.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ – VII-274-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.274/, кв. 13, по плана на 8-ми м. р., ул. „Петър Парчевич“ № 20, гр. Варна „ПАР 20“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Тонев и Николай Стефанов Ямболов, Ивелина Стойчева Кърлиева, Веселин Стойчев Станчев, Мария Тодорова Брегова и Слави Живков Брегов и „ПАР 20 ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Тонев и Николай Стефанов Ямболов
33/27.02.2018г. ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА за отдих и туризъм и подпорни стени, находяща се в УПИ VІ-1495, /с идентификатор 10135.5549.1495/, кв.49, по плана на СО „Прибой“, гр.Варна ОГНЯН ПЕТРОВ БЕГАЖЕВ
34/27.02.2018г. Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ І-289, кв.12, /с идентификатор 10135.2569.289/, по плана на к.к.„Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО” КД представлявано от Милена Емилова Драгийска-Денчева и Бисер Борисов Инчовски
35/28.02.2018г. ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“ ВАРНА-ОДЕСОС, находящ се в УПИ ІV-3„за магазин и трафопост“, кв.148, /с идентификатор 10135.1506.976/, по плана на 7м.р., ул.„Девня“ №24, гр.Варна „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД , представлявано от Димитър Иванов Спасов
36/02.03.2018г. Основен ремонт и промяна на предназначение на складово помещение в помещение за котелна инсталация на приподен газ, находящо се на инсталационният етаж в блок 7 и блок 8 в МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, и промяна предназначение на асансьорна шахта в коминно тяло и газопроводно отклонение от площадков газопровод, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов
37/02.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХL-322,331, /с идентификатор 10135.2555.322 и 10135.2555.331/, кв.1, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр.Варна МАРТИН НЕДКОВ НЕДКОВ и СВЕТЛАНА ПАВЛОВА НЕДКОВА, МАКСИМ МАРТИНОВ НЕДКОВ, „КРИСТИНА 92“ ЕООД представлявано от Кристина Желева Божкова-Натова
38/06.03.2018г. РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИ ЗА ОБИТАВАНЕ В СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ИЗГРАЖДАНЕ НАНАДЗИД ДО 1,50 м. и направа на капандури" на сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 и сграда с идентификатор 10135.1508.113.6, кв. 712, по плана на 3-ти м.р., бул. "Княз Борис I" № 64, гр. варна "ФУУД ПРОДЖЕКТ ДРАЙВ" ЕООД, представлявано от Марияна Георгиева Филипова
39/06.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IX-5, /с идентификатор 10135.1501.675/, кв. 853, по плана на 9-ти м.р., ул. "Стара планина" № 24, гр. Варна Георги Стефанов Трендафилов и Иван Стефанов Трендафилов
40/09.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIII-7, с идентификатор 10135.1030.254, кв. 539, по плана 14 м.р., ул. "Патриарх Евтимий" № 25, гр. Варна "ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС" ООД, представлявано от Али Огул, Мария Павлова Терзиева
41/14.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с офис и подземни гаражи, находяща се в УПИ ХІХ-113„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.113/, кв.22, по плана на 8м.р., ул.„Марко Балабанов“ №45, гр.Варна Ивелина Николова Ненкова, Стоянка Вълева Хаджинонева, Драгомир Божидаров Катеринов и „ТИМРОС“ ЕООД, представлявано от Людмила Ивашина
42/16.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХХІ-89„за жилищно строителство“, кв.38, с.Константиново, община Варна Константин Йорданов Боев
43/16.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ - ХXXI-2666, /с идентификатор 10135.5504.522/, кв. 65, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна „АН ИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Андриян Атанасов Атанасов
44/20.03.2018г. СКЛАД С ОФИС, находяща се в УПИ VІІ-1010„за произв.-складова дейност и търговия“, /с идентификатор 10135.3514.335/, кв.39, по плана на ЗПЗ, гр.Варна „ДЕНЕБ ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Константин Иванов Дараданов
45/21.03.2018г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ Х-359„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.5501.361/, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна „ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА“ АД, представлявано от Милен Димитров Градев и Юлиян Иванов Гендов
46/21.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-406, /с идентификатор 10135.4505.406/,кв.20, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ -ІІм.р., гр.Варна „ГАРДАНС ВАРНА“ ООД, представлявано от Боян Иванов Томов
47/21.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-60, с идентификатор 10135.2565.60, кв. 223, по плана на СО "Траката", гр. Варна Николай Радев Николов
49/26.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-646'за жилищно строителство', кв.49, с.Константиново, община Варна Жанета Атанасова Балева
50/27.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-1947, /с идентификатор 10135.2575.1947/, кв.8, ул.'Св. Димитър Солунски” №13, кв.Виница, гр.Варна Георги Атанасов Илиев, Емил Атанасов Георгиев и 'МИРАЙ ПРОДЖЕКТ' ЕООД , представлявано от Христо Василев Попов
51/27.03.2018г. 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - ДЪЖДОВНО, находящ се в УПИ VIII-'обществено обслужване', с идентификатор 10135.3513.1846, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., район 'Младост', гр. Варна' 'ПРОДЖЕКТ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ' ЕООД, представлявано от Михай Радулеску'
52/27.03.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА БЛОК 'А' в сграда с идентификатор 10135.2556.315.1 – част от Медицински колеж към МУ-Варна в 'ЦЕНТЪР ПО ОЧНО ЗДРАВЕ', находящ се в УПИ IХ-315-'за медицински колеж”, /с идентификатор 10135.2556.315/, кв. 995, по плана на 5 м.р., бул. 'Цар Освободител” № 84 ,гр. Варна МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 'ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ – ВАРНА”, представлявано от проф. Д-р Красимир Димитров Иванов-д.м.н.
53/28.03.2018г 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-445-'за жилищни сгради', /с идентификатор 10135.1501.455/, кв.295а, по плана на 9-ти м.р., ул.'Стара планина” №70, гр.Варна' 'Мария Златкова Харбалиева, Тодор Киров Харбалиев, Златко Киров Харбалиев и 'ПН ИНВЕСТ ВАРНА 02' ЕООД, представлявано от Николай Радев Николов'
54/28.03.2018г. 'Реконструкция на апратамент № 36 с идентификатор 10135.511.208.4.4, представляваща пристрояване на балкон със ЗП-11,40 кв.м. към него, находящ се в жилищна сграда № 4, изградена в ПИ с идентификатор 10135.511.208 по КККР на гр. Варна - 2 м.р., ж.к. 'Възраждане', бл. 40, вх. 2, ет. 1, ап. 36' Павлин Пасков Донев
55/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-667, /с идентификатор 10135.1501.667/, кв.8534, по плана на 9-ти м.р., ул.'Доспат” №26, гр.Варна 'ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС' ООД, представлявано от Христо Атанасов Димитров и Борис Стоянов Колев'
56/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XVIII-160-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.2563.160/, кв. 6, по плана на 'Бриз-юг', гр. Варна Милко Райков Русев, Елка Атанасова Фажева, Антон Аладаров Фажев, 'КРИСТИНА 92' ЕООД, представлявано от Кристина Желева Божкова – Натова,
57/29.03.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-225, кв. 41, по плана на с. Каменар, район 'Приморски', гр.Варна' Диян Николов Георгиев и Таня Пенева Георгиева
58/02.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ III-231-'за компл.жил.стр-во', /с идентификатор 10135.2562.265/, кв.47, по плана на 19-ти м.р., ж.к. 'Чайка', гр.Варна' 'ГРИЙН МАР' ЕООД'
59/05.04.2018г. 'Основен ремонт и реконструкция в обема на сгради с идентификатори 10135.513.715.1 и 10135.513.715.2 - Снек бар, находящи се в УПИ I-100-'за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване', с идентификатор 10135.513.715, кв. 68, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' 'БРАНД ХОТЕЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов'
60/10.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-7, /с идентификатор 10135.1501.568/, кв. 322, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Хан Маламир' № 2а, гр. Варна Блага Николова Вълева и Стефан Николов Мирчев, 'ТОЛИНИ-ВАРНА' ЕООД, представлявано от Калинка Иванова Недкова, Вера Георгиева Сивова – Трифонова, Мария Стоянова Малешкова и Петър Христов Малешков, Пламен Николаев Тенев, Надежда Ганкова Илиева
61/10.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-204-'за обитаване и обществено обслужване', /с идентификатор 10135.4505.553/, кв. 15, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Денислав Маринов Тодоров и Даниела Янкова Тодорова
62/11.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХI-1775'за жилищно строителство', кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1775/,по плана на 26м.р., ул.'Акад. Андрей Сахаров' №11, гр.Варна 'РУД-ВАРНА' АД, представлявано от Живко Йорданов Вълчанов'
63/11.04.2018г. 'ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящи се в УПИ XV-1510м, 1510н-'за вилна сграда', с идентификатор 10135.2566.6505, кв. 2, по плана на местност 'Старите лозя', гр. Варна' 'ГРИФИД ГОЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов'
64/13.04.2018г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ VІI-724,759, кв.4, /с идентификатор 10135.4505.313/, по плана на ж.к.'Вл. Варненчик' ІІ-ри м.р., гр.Варна 'ЕКИП ИНВЕСТ' ООД, представлявано от Станислав Димитров Борисов'
65/16.04.2018г. АВТОСЕРВИЗ, СКЛАД, ОФИС, МАГАЗИН, ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, находящ се в УПИ Х-250016, /с идентификатор 10135.4507.210/, кв. 2, по плана на ПЗ 'Метро', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна 'ОДЕСОС ТРАВЕЛ' ЕООД, представлявано от Антон Атанасов Киров
66/16.04.2018г. 'Промяна предназначение и преустройство на хотелски комплекс 'ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК', тяло 'F', находящ се в УПИ III-219,220,221,222,223,224,225,452,454-'за хотелски комплекс', с идентификатор 10135.513.520, кв. 62, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' 'ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ КОНСУЛТ' ООД'
67/16.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-428-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135. 2571.4677/, кв. 18, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна 'САН СИТИ С КОРПОРЕЙШЪН' ЕООД, представлявано от Александр Савелиев
68/20.04.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА с идентификатор 10135.536.598.1 в рамките на съществуващата застроена площ и застроен обем, находящ се в имот с идентификатор 10135.536.598, Приморски парк, местност 'Салтанат' № 81, гр. Варна 'ГАРДЪН СПОРТ' ЕООД, ЕИК: 202529214, представлявано от Стефан Бочев Цветков
69/20.04.2018г. НОВА СГРАДА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 'ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ' - гр.ВАРНА, находяща се в УПИ ІІ-219'за библиотека и подземен паркинг', /с идентификатор 10135.1505.219/, кв.440, по плана на 1м.р., гр.Варна Община Варна
70/20.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-400, /с идентификатор 10135.4505.400/, кв.20, по плана на ж.к.'Вл.Варненчик'–ІІм.р., гр.Варна Сийка Димова Минева и Стоян Димов Кехайов
71/23.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи на партерно ниво, находящ се в УПИ V-1, кв. 159, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Пресиян' № 17А, гр. Варна Мариана Радева Христова - Кирова, Катерина Павлова Шопова
72/24.04.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор 10135.5502.190.1.4, в „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“, находящ се на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.190.1, изградена в парцел „жилищен комплекс“, кв. 20, по ЗРП на 27-ми м.р., ул. „Гривица”, бл. 10, гр. Варна Мирела Валериева Христова и Димитър Благоев Врабчев
73/27.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІI-„за жилищно строителство“, кв. 1, /с идентификатор 10135.3511.561/, по плана на ж.к. „Възраждане“, ІІ-ри м.р., гр. Варна „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Живко Киров Желев
74/30.04.2018г. УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ XIV-4260-„за обществено обслужване“, /идентификатор 10135.2552.5216/, кв. 121, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна Стоян Константинов Стоянов
75/30.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-710,713, /идентификатор 10135.2553.1924/, кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Бяла мура“ № 13/, гр. Варна Веса Китанова Маринова, Нина Атанасова Пилева, Соня Атанасова Иванова, Марийка Щерева Анастасова, Керанка Маринова Петрова, Мирослав Йорданов Савов, Сергей Пейчев Георгиев, Дидиана Стоянова Георгиева, Денис Маринов Добрев
76/30.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-666,667-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.449/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна „ЖЮ ВИ ПРОПЪРТИС“ ООД, с управители Валентин Илиев Димитров и Жюлент Али Атавула
77/03.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IХ-1, /с идентификатор 10135.2560.145/, кв. 34, по плана на 18-ти м.р., ул. „Васил Кънчев“ № 2, гр. Варна Сава Веселинов Даритков
78/14.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - V-882-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.448/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна „ВИ ЖЮ ПРОПЪРТИС“ ООД, с управители Валентин Илиев Димитров и Жюлент Али Атавула
79/17.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІІІ-189„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2526.189/, кв.15, по плана на ж.к.„Бриз“, ул.„Д-р Любен Попов“ №68, гр.Варна Александър Драганов Гергинов и Иван Драганов Гергинов
80/17.05.2018г. Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект „ГРАНД МОЛ-ВАРНА“ /с идентификатор 10135.3516.142/, находящ се в УПИ V-590,591-„за обществено обслужване“, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 2, гр. Варна, I-ви етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.020, промяна на част от магазин 1.022 в склад и приобщаването му към магазин 1.020; II-ри етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и К и промяна предназначение на склада към магазин 1.018 в търговска площ „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Офер Миретцки
81/21.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-501-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4504.501/, кв. 25, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I-ви м.р., гр. Варна Анка Борисова Желязкова, Бонка Борисова Ангелова, Катерина Стефанова Стойчева
82/21.05.2018г. СКЛАДОВА СГРАДА ЗА МЕБЕЛЕН ОБКОВ С МОСТРЕНА ЗАЛА И АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВА ЧАСТ, находящ се в УПИ - ХХVII-489-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.3513.106/, кв. 6, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „ЦЕНТУРИОН БГ“ ЕООД, представлявано от Лъчезар Янев Атанасов
83/21.05.2018г. БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна Кристина Георгиева Христова - Атанасова
84/22.05.2018г. НОВА СГРАДА към детска градина № 23 „Иглика“, находяща се в УПИ І-„за детско заведение“, /с идентификатор 10135.2575.453/, кв.32а, по плана на кв.Виница, ул.„Албатрос“ №5, гр.Варна Община Варна
85/23.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-3151, /с идентификатор 10135.5545.3151/, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Сергей Владимирович Кучерявий
86/23.05.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и подземен етаж, находяща се в УПИ ХІ-10„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1508.238/, кв.720, по плана на 3м.р., бул.„Приморски“ №121, гр.Варна „СТРОЙ МАТ“ ЕООД, представлявано от Георги Димитров Иванов, Божидарка Жекова Димитрова, Паолина Христова Димитрова, Ценомира Христова Димитрова, Георги Димитров Иванов
87/25.05.2018г. СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ ХVІІІ-1147„за производствено складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.671/, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр.Варна „ДЖИЯ 2001“ ООД, представлявано от Иван Минчев Иванов
88/25.05.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 902, /с идентификатор 30497.505.902/, по плана на м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна Ивайло Георгиев Станчев
89/28.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ V-11,15 /10135.1030.376/, кв. 546, по плана на 14 м.р., ул. "Изгрев" № 1-1а, гр. Варна "АГРОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2013" ЕООД, представлявано от Мариям Кеворк Бургазлиян
90/28.05.2018г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ № 1 и № 2, находящ се в УПИ II-102А, 102Б, 103, 132, /с идентификатор 10135.3513.1827/, кв. 12, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, -ви етап: Жилищна сграда № 2 с подземен паркинг, II-ри етап: Жилищна сграда № 1 Иван Димитров Иванов и Йорданка Стоянова Иванова, „ИВА-95“ ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов
91/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - Х-3033,3034, /с идентификатор 10135.2559.280/, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. „Зора“ № 14, гр. Варна „СИ БИЛД ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Светлин Йорданов Тодоров и Гергана Михайлова Джендова, Донка Атанасова Стаменова, Димитричка Атанасова Добрева, Георги Теофанов Симеонов, Владимир Неделчев Вълчев, Гинка Енчева Вълчева, Мирослав Михайлов Авджиев и Вержиния Георгиева Стоянова
92/30.05.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН с идентификатор 10135.1504.29.1.19 в „КАФЕ БАР“ И ОБЕДИНЯВАНЕТО МУ С БАР-МЕХАНА с идентификатор 10135.1504.29.1.18, находящ се в имот с идентификатор 10135.1504.29, с административен адрес гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 15 Георги Христов Георгиев
93/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІІ-810, /с идентификатор 30497.501.470/, кв. 53, по плана на с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 21, Община Варна Христо Василев Христов
94/31.05.2018г. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ЗАНАЯТЧИЙСКА РАБОТИЛНИЦА – ШИВАШКИ ЦЕХ, находящ се в УПИ - I-54-„ за жилищно строителство и занаятчийска работилница-шивашки цех“, /с идентификатор 30497.13.88/, кв. 98, местност „Корията“, с. „Звездица“, Община Варна, I-ви етап: жилищна част, шивашки цех, битови помещения и площадка за допълващо застрояване, II-ри етап: допълващо застрояване – техническо помещение Добромир Тодоров Томов
95/01.06.2018г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХХ-767,/с идентификатор 10135.501.777/, кв. 21, по плана на с. Звездица, Община Варна Бранимир Пламенов Димов и Александрина Руменова Димова
96/04.06.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХII-571, /с идентификатор 10135.1506.497/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. „Бузлуджа“ № 15, гр. Варна Дора Иванова Иванова и Мариана Николаева Иванова
97/04.06.2018г. ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ЗИМНА ГРАДИНА - Второстепенна постройка от допълващото застрояване, находяща се в УПИ ХIХ-333, /с идентификатор 30497.501.415/, кв. 10, по плана на с. „Звездица“, Община Варна Златка Михалева Димитрова
98/04.06.2018г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-325, /с идентификатор 10135.1506.524/, кв. 102, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дунав“ № 18, гр. Варна Венка Василева Маринова, Божидар Маринов Стефанов, Маринка Петрова Иванова, Веселин Василев Иванов, Кирил Емилиянов Димитров, Вяра Емилиянова Димитрова, „СТАТ“ ООД, представлявано от Николай Маринов Станков, и „ПРИМАСОЛ 2“ ЕООД, представлявано от Стоян Илиев Костадинов
99/04.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XV-153,155 /с идентификатор 10135.1501.1295/, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 65, № 67, гр. Варна Кирилка Иванова Бакалова, Димитър Йорданов Димитров, Иван Йорданов Димитров и „БИЛД 2004“ ООД, представлявано от Христо Иванов Петков
100/05.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ОФИСИ И ГАРАЖИ, находящ се в УПИ XIII-1838,1839, /с идентификатор 10135.3515.1962/, кв. 4, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. 'Фантазия', гр. Варна 'КОМФОРТ' ООД, с управител Атанас Атанасов Костурков
101/05.06.2018г. 'ВИЛНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-1510м, 1510н, кв. 2, с идентификатор 10135.2566.6505, по плана на местност 'Старите лозя', гр. Варна' ''ГРИФИД ГОЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов'
102/06.06.2018г. 'ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ТРАПЕЗНА ВОДА, находящ се в УПИ XVI-56, с идентификатор 72709.502.56, св. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище с. Тополи, Община Варна' ''ВАЛМАР' ЕООД, представлявано от Валентин Василев Марински'
103/15.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА 'МЕТАЛЕКС ГАРДЪН', находящ се в УПИ XXXI-1795, 1796-'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.2563.1926, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна' ''ПАЛАДИУМ ЦЕНТЪР' ЕООД, представлявано от Румен Кузманов Давидов'
104/18.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА /етап I-вход 'А' и етап II-вход 'Б'/, находящ се в УПИ XI-360-'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.4505.360, кв. 17, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', II-ри м.р., гр. Варна' ''Н 2 ГРУП' ООД, представлявано от Николай Стефанов Ямболов и Николай Кирилов Тонев'
105/19.06.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - V-3-'за смесено предназначение', /с идентификатор 10135.3515.3/, кв. 62, по плана на 16-ти м.р.-север, /ул. 'Младежка' № 48/, гр. Варна 'РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ' ЕООД, представлявано от Пенка Атанасова Костадинова
106/20.06.2018г. СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ, находящ се в УПИ VIII-359-'за обществено обслужване', /с идентификатор 10135.5501.363/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна 'ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА' АД, представлявано от Милен Димитров Градев и Юлиян Иванов Гендов
107/22.06.2018г. 'СКЛАДОВЕ С ОФИСИ, находящ се в УПИ VI-563-'за производствена, складова, административна и търговска дейности', с идентификатор 10135.4510.563, кв. 13, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна' ''РУМЕНС' ЕООД, представлявано от Румен Петров Стефанов'
108/26.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLVIII-2990, с идентификатор 10135.5403.2990, кв. 49, по плана на СО 'Боровец-юг', землище 'Галата', гр. Варна' Маргарита Николова Недялкова
109/28.06.2018г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 5020036, /с идентификатор 30497.502.36/, по плана на м-ст 'Орехчето', землище с. Звездица, Община Варна 'БУЛ-МАРК' ООД, представлявано от Гинка Генчева Пейкова
110/02.07.2018г. АВТОСЕРВИЗ, находящ се в УПИ IV-4, 5-'за автосервиз', кв. 3, по КП на местност 'Лазур' и 'Сливова градина', землище с. Константиново, община Варна Георги Йорданов Полихронов
111/02.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находащ се в УПИ XX-1970, кв. 141, с идентификатор 10135.2517.5336, по плана на СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата', гр. Варна' Ивайло Пройнов Маринов
112/02.07.2018г. 'СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXVI-99, /10135.4508.99/ по плана на Паркова зона, район 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Николай Павлов Павлов и Валентина Павлова Янева
113/04.07.2018г. 'Основен ремонт и промяна на предназначение на помещения находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в 'Ангиографска лаборатория' към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ 'Света Марина' ЕАД-сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. 'Христо Смирненски' № 1, гр. Варна' 'УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.
114/04.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХI-339,1493, /с идентификатор 10135.2526.2617/, кв. 5, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна 'ИВЕЛИН ИВАНОВ' ЕООД, представлявано от Ивелин Ванков Иванов, 'АРГУС ИНВЕСТ' ООД, представлявано от Кирил Веселинов Коцев и Калоян Стойков Марков, Албена Димитрова Коцева, Кирил Веселинов Коцев, Калоян Стойков Марков, Дамян Тодоров Костов
115/04.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-656, идентификатор 10135.4501.4867, кв. 56, по плана на СО 'Ментеше', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Галин Стойчев Гавраилов и Миглена Маринова Минкова
116/04.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-654, идентификатор 10135.4501.2138, кв. 55, по плана на СО 'Ментеше', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Галин Стойчев Гавраилов
117/05.07.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХ-502,503-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.2563.1944/, кв. 46, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Антик Апрахамова Азизова и Аведис Абрахам Азизов
118/09.07.2018г. 'СКЛАДОВА БАЗА - II етап, тяло 'В', находящ се в УПИ XV-1240-'за поризводствено складова дейност', идентификатор 10135.3514.218, кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна' ''АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000' АД, представлявано от Ивелина Илиева Баланова,Милко Йорданов Малев'
119/09.07.2018г. 'ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м. по източната граница на поземлен имот с идентификатор 30497.501.357 /УПИ XIII-357/, кв. 17, по плана на землище с. Звездица, ул. 'Касиопея'№ 28, Община Варна' Николай Стефанов Йорданов и Димитричка Стефанова Йорданова
120/10.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-5051,5052-'за жилищно строителство и търговия', /с идентификатор 10135.2552.5139/, кв. 6, по плана на 'Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ', гр. Варна 'ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ ГРУП' ООД, представлявано от Милен Жечев Дичев, Милен Жечев Дичев, Иван Благоев Михайлов, Галин Христов Алексиев, Владимир Стойков Христов, Искра Петрова Алексиева
121/16.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-529, /с идентификатор 10135.3515.638/, кв.54, по плана на 16м.р., ул.„Хан Кубрат“ №38, гр.Варна Антонина Анестиева Мавродиева, Христо Михайлов Мавродиев, Александър Христов Мавродиев, Мартин Христов Мавродиев, Панко Анестев Панайотов
122/19.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-137, кв. 176, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“, СО „Горна Трака“, гр. Варна Цеца Георгиева Атанасова
123/19.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-480, /с идентификатор 10135.4505.480/, кв. 25, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, IIм.р., гр. Варна „ДИМОТИ“ ЕООД, представлявано от Иво Мишев Попов
124/19.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-407, кв. 41, /с идентификатор 10135.2563.2005/, по плана на 21-ви м.р., ул. „Д-р Борис Окс“ № 9, гр. Варна „РУДИСТРОЙ 3“ ООД, представлявано от Георги Димитров Христов
125/20.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-450, 451, 452, 456, кв.45, /с идентификатор 10135.3515.1954/, по плана на 16-ти м.р., ул. „Милосърдие“ , гр. Варна Мария Захариева Николова, Захария Николова Неделчева, Милен Николов Николов, Марияна Атанасова Манолова, Стелиян Атанасов Манолов, Елена Стойчева Добрева, Добрин Николаев Добрев, Иванка Стойчева Петрова, Бисер Костадинов Петров, Петър Стойчев Димитров, Тихомир Петров Димитров, Здравка Илиева Караатанасова, Станка Илиева Ралчева, Илко Денев Илиев, Светлана Любомирова Караатанасова, Галина Ташкова Димитрова и "КУЛИНСКИ ИНВЕСТ" ЕООД
126/20.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-1812-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2563.1812/, кв. 38, по плана на ж.к. „Бриз“, ул. „Любен Попов“ № 29, гр. Варна Доля Цветанова Пчелинска - Бойчева
127/23.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-162Б, /с идентификатор 30497.501.455/, кв. 25, по плана на с. Звездица, ул. „Плутон“ № 14, Община Варна Динко Георгиев Барулов
128/24.07.2018г. ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ VI-280006, /с идентификатор 10135.4507.271/, кв. 3, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна МАРТИН 2002“ ООД, представлявано от Станимир Димитров Димитров
129/24.07.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - XIII-1420-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3512.1420/, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“, I-ви м.р., гр. Варна „МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД, Миглена Петкова Поролиева, Павлинка Петкова Велева, Тодор Димитров Тодоров
130/27.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-6428,6429, /с идентификатор 10135.2559.213/, кв. 18, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна „ХУБАВ НОВ ДОМ“ ООД, представлявано от Галя Иванова Димитрова, Галя Иванова Димитрова, Евгени Борисов Божилов, Мирослав Николов Стойчев, Илияна Николова Стойчева, Никола Мирославов Стойчев
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.