Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/04.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ Х-64, /идентификатор 10135.3515.204/, кв. 7, по плана на 16-ти м.р., ул.„Усмивка“ № 21, гр.Варна Деян Михайлов Михайлов, Иванка Кръстева Михайлова, Мария Михайлова Михайлова
2/15.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-157„за жил.строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.2562.157/, кв.20, по плана на ж.к.„Чайка“, гр.Варна ЗАХАРИ БОРИСОВ ХРИСТОВ, ЖИВКО НЕДЕВ КАТЕЛИЕВ
3/17.01.2018г. „Изпълнение на инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна”, находящ се в УПИ I-72-„за спортно училище“, /с идентификатор 10135.2562.72/, кв. 12, по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, 2. ОБЩИНА ВАРНА
4/17.01.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - I-7, /с идентификатор 10135.1030.381/, кв. 554, по плана на 14-ти м.р., /ул. „Константин Иречек“ № 9/, гр. Варна „АЛЕКСАНДРИД“ ООД, ДРАГАН БОЯНОВ ДРАГАНОВ, СУЛТАНКА ПОЛИХРОНОВА ДРАГАНОВА, ДРАГАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, МИЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
5/17.01.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - VII-340-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.340/, кв. 383, по плана на 10-ти м.р., /ул. „Парижка комуна“ № 26/, гр. Варна ДИ ЕМ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Милен Христов Петров
6/17.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-768, /с идентификатор 30497.506.806/, кв.27, по плана на СО „Под село“, с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ и МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
7/17.01.2018г. ПОДПОРНА СТЕНА, находяща се в ПИ № 328, /с идентификатор 10135.2723.1218, стар 10135.2723.328 /, кв. 75, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна, представляваща извършване на укрепващи работи на новопостроена сграда, с цел предпазване от свличащи се земни маси от съседния имот и осигуряване на сградата в него „АЛЕКСАНДРИД” ООД, представлявано от Георги Русев Николов - управител
8/18.01.2018г. ОФИС СГРАДА С ОГРАДА – реставрация и адаптация на сграда културна ценност, находящ се в УПИ XIV-1084 -„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.1507.1084/, кв. 47, по плана на 8-ми м.р., ул. „Преслав“ № 24, гр. Варна ОУВЪРСИЙС ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ООД, представлявано от Ясон Корбетис и Алексия – Анастасия Бодуроглу
9/19.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-968, кв.63, /с идентификатор 10135.5403.5153/, по плана на СО „Боровец-юг“, кв.Галата, р-н Аспарухово, гр.Варна РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА и МИХАИЛ ДЕНЧЕВ МИХАЛЕВ
10/22.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-368, /с идентификатор 10135.2553.680/, кв.8, по плана на 2бм.р., ул.„Бяла мура'' №12, гр.Варна Даниела Минчева Димитрова, Янка Минчева Томова, Гергана Трифонова Трифонова, „ИВА-95" ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов
11/22.01.2018г. СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ - IV-„обслужващо“, /с идентификатор 10135. 2552.4313/, кв. 6, по плана на Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, /ул. „Мир“ № 81/, гр. Варна Емил Стоянов Георгиев
12/24.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-277, кв. 7, по плана на в. з. "Лазур", с. Константиново, Община Варна Борислав Лилов Борисов
13/25.01.2018г. НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-12, /с идентификатор 10135.1506.123/, кв.121, по плана на 7м.р., ул.„Кавала“ №12, гр.Варна ДИМИТРИЧКА СОФИЯНОВА МИХОВА, ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, РАДМИЛА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА-КРЪСТЕВА и СТРОЙ МАТ“ ЕООД, представлявано от Георги Димитров Иванов
14/25.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАРБЕКЮ И БАСЕЙН, находящ се в УПИ XLIX-308, 309, с идентификатори 10135.2508.308 и 10135.2508.309, кв. 24, по плана на СО "Сотира", гр. Варна Мирослава Енева Пеева и Николай Ангелов Венков
15/25.01.2018г. Пристройка-външен асансьор към съществуваща сграда на специализирана болница за акушерство и гинекология „Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД, находяща се в УПИ Х-324„за акушеро-гинекологична болница“, /с идентификатор 10135.2556.324/, кв.995, по плана на 5м.р., бул.„Цар Освободител“ №150, гр.Варна СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД, представляван от управителя Емил Георгиев Ковачев
16/29.01.2018г. СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, находящ се в ПИ № 001012, местност „Чеира“, землище с. Константиново, Община Варна Ангел Димитров Ангелов
17/31.01.2018г. БАСЕЙН С ДЕТСКИ АКВАПАРК, находящ се в УПИ VІІІ-545„за озеленяване и басейн“, /с идентификатор 10135.513.545/, кв.54, по плана на к.к.„Златни пясъци“, гр.Варна „ДОЛЧЕ ВИТА 2007“ АД, представлявано от Димитър Георгиев Бучков
18/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-6, /с идентификатор 10135.1501.198/, кв. 306, по плана на 9-ти м.р., ул. "Доспат" № 6, гр. Варна "СПАТ БИЛД" ЕООД, Георги Валентинов Върбанов, Юлиан Петров Петков и Стела Петрова Тодорова
19/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-704, /с идентификатор 10135.3505.704/, кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна „СИНТЕС БИЛД“ ЕООД, представлявано от Александър Костадинов Немцов
20/05.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ„за жил.стр., общ.обсл. и трафопост“, /с идентификатор 10135.1030.377/, кв.560, по плана на 14м.р., ул.„8-ми март“, гр.Варна. /І-ви етап: Сграда „Б“ и две едноетажни тела „Г“ и „Д“, ІІ-ри етап: Сграда „А“ и ІІІ-ти етап: Сграда „В“/ "СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК" АД с ЕИК-148063980, представлявано от Боян Василев Колев
21/06.02.2018г. РАЗШИРЕНИЕ НА МАГАЗИН МЕТРО - ВАРНА, находящ се в УПИ - III-280024-„за търговски комплекс Метро“, /с идентификатор 10135.4507.274/, кв. 16, по плана на Производствена зона „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Филип Костас Анастасиу и Диана Стоянова Бонева
22/06.02.2018г. ВИЛНА СГРАДА, находащ се в имот с идентификатор 30497.505.969, кв. 57, по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, Община Варна Ивайло Пламенов Иванов и Веселина Петкова Иванова
23/07.02.2018г. БАСЕЙН № 2 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ПРЕСТИЖ ВАРНА БГ“ ЕООД, представлявано от Денис Дралюк
24/07.02.2018г. БАСЕЙН № 3 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „ПРЕСТИЖ ВАРНА БГ“ ЕООД, представлявано от Денис Дралюк
25/07.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с 5 броя магазини и бистро, находяща се в УПИ V-2562, кв.15, /с идентификатор 10135.5502.142/, по плана на 27м.р., ул.„Народни Будители“ №3А, гр.Варна "БИЛДИНГ СТРОЙГРУП" ООД, представлявано от Антон Христов Ганев
26/08.02.2018г. ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м. по североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 30497.501.290, кв. 16, по плана на землище с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 58, Община Варна „НЕКТАР НАТУРА“ ООД, представлявано от Костадин Любомиров Петрински
27/16.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-546,547, /с идентификатор 10135.1506.984/, кв.96, по плана на 7м.р., ул.„Д-р Людвиг Заменхоф“ №19 и ул.„Дебър“ №19, гр.Варна РУМЯНА СТАНЧЕВА МИЛЕВА, ЛЮБОМИР СВЕТЛОЗАРОВ МИЛЕВ, БИСЕР ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ, ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА, ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ОБЛАКОВА, ДАРЕНА СВЕТЛОЗАРОВА СУРАЕВА, „ТРАНС РЕНТ ВАРНА“ ООД, „АЛЕ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, СТАНИСЛАВ МАТЕЕВ МАТЕЕВ и КАТЯ АНГЕЛОВА МАТЕЕВА, ЕМИЛИЯ ДИМОВА ИЛИЕВА, СЕРГЕЙ ЕВДАКОВ, МИКОЛА ДЕНИСОВ, ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ТОШЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВ И МИЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, „АД ХОЛД“ ООД, „АЛЕКСАНДР ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ“ ЕООД, РАДОСЛАВ КОЛЕВ ЦАЧЕВ, МАРТИН ИВАНОВ МАТЕЕВ, ВЛАДИМИР АНАТОЛИЕВИЧ ЦВЕТКОВ и ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЦВЕТКОВА, НЕЗАБРАВКА ИВЕЛИНОВА МАРТИНОВА И МАРТИН ЙОРДАНОВ МАРТИНОВ
28/16.02.2018г. ХОТЕЛ и ВЪНШЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ II-188, /идентификатор 10135.2569.188/, кв. 8, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „КАРАЧИ“ ЕАД, представлявано от Силвия Руменова Теленчева
29/19.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ – VII-3855, /с идентификатор 10135.2555.2611/, кв. 2, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, /ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 18/, гр. Варна „ВИП БИЛД“ ЕООД, представлявано от Светлана Ганчева Милева
30/23.02.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVII-75-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.75/, кв. 344, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев“ № 46, гр. Варна Димо Георгиев Гяуров и Елена Желязкова Гяурова
31/26.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-185-"з ажил.сграда и ТП", идентификатор 10135.2569.185, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "ПЕРОТА БИЛД" 2008, представлявано от Стефан Борисов Василев
32/27.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ – VII-274-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.274/, кв. 13, по плана на 8-ми м. р., ул. „Петър Парчевич“ № 20, гр. Варна „ПАР 20“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Тонев и Николай Стефанов Ямболов, Ивелина Стойчева Кърлиева, Веселин Стойчев Станчев, Мария Тодорова Брегова и Слави Живков Брегов и „ПАР 20 ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Тонев и Николай Стефанов Ямболов
33/27.02.2018г. ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА за отдих и туризъм и подпорни стени, находяща се в УПИ VІ-1495, /с идентификатор 10135.5549.1495/, кв.49, по плана на СО „Прибой“, гр.Варна ОГНЯН ПЕТРОВ БЕГАЖЕВ
34/27.02.2018г. Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ І-289, кв.12, /с идентификатор 10135.2569.289/, по плана на к.к.„Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО” КД представлявано от Милена Емилова Драгийска-Денчева и Бисер Борисов Инчовски
35/28.02.2018г. ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“ ВАРНА-ОДЕСОС, находящ се в УПИ ІV-3„за магазин и трафопост“, кв.148, /с идентификатор 10135.1506.976/, по плана на 7м.р., ул.„Девня“ №24, гр.Варна „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД , представлявано от Димитър Иванов Спасов
36/02.03.2018г. Основен ремонт и промяна на предназначение на складово помещение в помещение за котелна инсталация на приподен газ, находящо се на инсталационният етаж в блок 7 и блок 8 в МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, и промяна предназначение на асансьорна шахта в коминно тяло и газопроводно отклонение от площадков газопровод, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов
37/02.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХL-322,331, /с идентификатор 10135.2555.322 и 10135.2555.331/, кв.1, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр.Варна МАРТИН НЕДКОВ НЕДКОВ и СВЕТЛАНА ПАВЛОВА НЕДКОВА, МАКСИМ МАРТИНОВ НЕДКОВ, „КРИСТИНА 92“ ЕООД представлявано от Кристина Желева Божкова-Натова
38/06.03.2018г. РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИ ЗА ОБИТАВАНЕ В СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ИЗГРАЖДАНЕ НАНАДЗИД ДО 1,50 м. и направа на капандури" на сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 и сграда с идентификатор 10135.1508.113.6, кв. 712, по плана на 3-ти м.р., бул. "Княз Борис I" № 64, гр. варна "ФУУД ПРОДЖЕКТ ДРАЙВ" ЕООД, представлявано от Марияна Георгиева Филипова
39/06.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IX-5, /с идентификатор 10135.1501.675/, кв. 853, по плана на 9-ти м.р., ул. "Стара планина" № 24, гр. Варна Георги Стефанов Трендафилов и Иван Стефанов Трендафилов
40/09.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIII-7, с идентификатор 10135.1030.254, кв. 539, по плана 14 м.р., ул. "Патриарх Евтимий" № 25, гр. Варна "ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС" ООД, представлявано от Али Огул, Мария Павлова Терзиева
41/14.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с офис и подземни гаражи, находяща се в УПИ ХІХ-113„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.113/, кв.22, по плана на 8м.р., ул.„Марко Балабанов“ №45, гр.Варна Ивелина Николова Ненкова, Стоянка Вълева Хаджинонева, Драгомир Божидаров Катеринов и „ТИМРОС“ ЕООД, представлявано от Людмила Ивашина
42/16.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХХІ-89„за жилищно строителство“, кв.38, с.Константиново, община Варна Константин Йорданов Боев
43/16.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ - ХXXI-2666, /с идентификатор 10135.5504.522/, кв. 65, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна „АН ИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Андриян Атанасов Атанасов
44/20.03.2018г. СКЛАД С ОФИС, находяща се в УПИ VІІ-1010„за произв.-складова дейност и търговия“, /с идентификатор 10135.3514.335/, кв.39, по плана на ЗПЗ, гр.Варна „ДЕНЕБ ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Константин Иванов Дараданов
45/21.03.2018г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ Х-359„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.5501.361/, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна „ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА“ АД, представлявано от Милен Димитров Градев и Юлиян Иванов Гендов
46/21.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-406, /с идентификатор 10135.4505.406/,кв.20, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ -ІІм.р., гр.Варна „ГАРДАНС ВАРНА“ ООД, представлявано от Боян Иванов Томов
47/21.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-60, с идентификатор 10135.2565.60, кв. 223, по плана на СО "Траката", гр. Варна Николай Радев Николов
49/26.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-646'за жилищно строителство', кв.49, с.Константиново, община Варна Жанета Атанасова Балева
50/27.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-1947, /с идентификатор 10135.2575.1947/, кв.8, ул.'Св. Димитър Солунски” №13, кв.Виница, гр.Варна Георги Атанасов Илиев, Емил Атанасов Георгиев и 'МИРАЙ ПРОДЖЕКТ' ЕООД , представлявано от Христо Василев Попов
51/27.03.2018г. 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - ДЪЖДОВНО, находящ се в УПИ VIII-'обществено обслужване', с идентификатор 10135.3513.1846, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., район 'Младост', гр. Варна' 'ПРОДЖЕКТ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ' ЕООД, представлявано от Михай Радулеску'
52/27.03.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА БЛОК 'А' в сграда с идентификатор 10135.2556.315.1 – част от Медицински колеж към МУ-Варна в 'ЦЕНТЪР ПО ОЧНО ЗДРАВЕ', находящ се в УПИ IХ-315-'за медицински колеж”, /с идентификатор 10135.2556.315/, кв. 995, по плана на 5 м.р., бул. 'Цар Освободител” № 84 ,гр. Варна МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 'ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ – ВАРНА”, представлявано от проф. Д-р Красимир Димитров Иванов-д.м.н.
53/28.03.2018г 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-445-'за жилищни сгради', /с идентификатор 10135.1501.455/, кв.295а, по плана на 9-ти м.р., ул.'Стара планина” №70, гр.Варна' 'Мария Златкова Харбалиева, Тодор Киров Харбалиев, Златко Киров Харбалиев и 'ПН ИНВЕСТ ВАРНА 02' ЕООД, представлявано от Николай Радев Николов'
54/28.03.2018г. 'Реконструкция на апратамент № 36 с идентификатор 10135.511.208.4.4, представляваща пристрояване на балкон със ЗП-11,40 кв.м. към него, находящ се в жилищна сграда № 4, изградена в ПИ с идентификатор 10135.511.208 по КККР на гр. Варна - 2 м.р., ж.к. 'Възраждане', бл. 40, вх. 2, ет. 1, ап. 36' Павлин Пасков Донев
55/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-667, /с идентификатор 10135.1501.667/, кв.8534, по плана на 9-ти м.р., ул.'Доспат” №26, гр.Варна 'ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС' ООД, представлявано от Христо Атанасов Димитров и Борис Стоянов Колев'
56/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XVIII-160-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.2563.160/, кв. 6, по плана на 'Бриз-юг', гр. Варна Милко Райков Русев, Елка Атанасова Фажева, Антон Аладаров Фажев, 'КРИСТИНА 92' ЕООД, представлявано от Кристина Желева Божкова – Натова,
57/29.03.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-225, кв. 41, по плана на с. Каменар, район 'Приморски', гр.Варна' Диян Николов Георгиев и Таня Пенева Георгиева
58/02.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ III-231-'за компл.жил.стр-во', /с идентификатор 10135.2562.265/, кв.47, по плана на 19-ти м.р., ж.к. 'Чайка', гр.Варна' 'ГРИЙН МАР' ЕООД'
59/05.04.2018г. 'Основен ремонт и реконструкция в обема на сгради с идентификатори 10135.513.715.1 и 10135.513.715.2 - Снек бар, находящи се в УПИ I-100-'за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване', с идентификатор 10135.513.715, кв. 68, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' 'БРАНД ХОТЕЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов'
60/10.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-7, /с идентификатор 10135.1501.568/, кв. 322, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Хан Маламир' № 2а, гр. Варна Блага Николова Вълева и Стефан Николов Мирчев, 'ТОЛИНИ-ВАРНА' ЕООД, представлявано от Калинка Иванова Недкова, Вера Георгиева Сивова – Трифонова, Мария Стоянова Малешкова и Петър Христов Малешков, Пламен Николаев Тенев, Надежда Ганкова Илиева
61/10.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-204-'за обитаване и обществено обслужване', /с идентификатор 10135.4505.553/, кв. 15, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Денислав Маринов Тодоров и Даниела Янкова Тодорова
62/11.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХI-1775'за жилищно строителство', кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1775/,по плана на 26м.р., ул.'Акад. Андрей Сахаров' №11, гр.Варна 'РУД-ВАРНА' АД, представлявано от Живко Йорданов Вълчанов'
63/11.04.2018г. 'ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящи се в УПИ XV-1510м, 1510н-'за вилна сграда', с идентификатор 10135.2566.6505, кв. 2, по плана на местност 'Старите лозя', гр. Варна' 'ГРИФИД ГОЛИ' ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов'
64/13.04.2018г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ VІI-724,759, кв.4, /с идентификатор 10135.4505.313/, по плана на ж.к.'Вл. Варненчик' ІІ-ри м.р., гр.Варна 'ЕКИП ИНВЕСТ' ООД, представлявано от Станислав Димитров Борисов'
65/16.04.2018г. АВТОСЕРВИЗ, СКЛАД, ОФИС, МАГАЗИН, ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, находящ се в УПИ Х-250016, /с идентификатор 10135.4507.210/, кв. 2, по плана на ПЗ 'Метро', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна 'ОДЕСОС ТРАВЕЛ' ЕООД, представлявано от Антон Атанасов Киров
66/16.04.2018г. 'Промяна предназначение и преустройство на хотелски комплекс 'ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК', тяло 'F', находящ се в УПИ III-219,220,221,222,223,224,225,452,454-'за хотелски комплекс', с идентификатор 10135.513.520, кв. 62, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' 'ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ КОНСУЛТ' ООД'
67/16.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-428-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135. 2571.4677/, кв. 18, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна 'САН СИТИ С КОРПОРЕЙШЪН' ЕООД, представлявано от Александр Савелиев
68/20.04.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА с идентификатор 10135.536.598.1 в рамките на съществуващата застроена площ и застроен обем, находящ се в имот с идентификатор 10135.536.598, Приморски парк, местност 'Салтанат' № 81, гр. Варна 'ГАРДЪН СПОРТ' ЕООД, ЕИК: 202529214, представлявано от Стефан Бочев Цветков
69/20.04.2018г. НОВА СГРАДА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 'ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ' - гр.ВАРНА, находяща се в УПИ ІІ-219'за библиотека и подземен паркинг', /с идентификатор 10135.1505.219/, кв.440, по плана на 1м.р., гр.Варна Община Варна
70/20.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-400, /с идентификатор 10135.4505.400/, кв.20, по плана на ж.к.'Вл.Варненчик'–ІІм.р., гр.Варна Сийка Димова Минева и Стоян Димов Кехайов
71/23.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи на партерно ниво, находящ се в УПИ V-1, кв. 159, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Пресиян' № 17А, гр. Варна Мариана Радева Христова - Кирова, Катерина Павлова Шопова
72/24.04.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор 10135.5502.190.1.4, в „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“, находящ се на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.190.1, изградена в парцел „жилищен комплекс“, кв. 20, по ЗРП на 27-ми м.р., ул. „Гривица”, бл. 10, гр. Варна Мирела Валериева Христова и Димитър Благоев Врабчев
73/27.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІI-„за жилищно строителство“, кв. 1, /с идентификатор 10135.3511.561/, по плана на ж.к. „Възраждане“, ІІ-ри м.р., гр. Варна „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Живко Киров Желев
74/30.04.2018г. УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ XIV-4260-„за обществено обслужване“, /идентификатор 10135.2552.5216/, кв. 121, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна Стоян Константинов Стоянов
75/30.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-710,713, /идентификатор 10135.2553.1924/, кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Бяла мура“ № 13/, гр. Варна Веса Китанова Маринова, Нина Атанасова Пилева, Соня Атанасова Иванова, Марийка Щерева Анастасова, Керанка Маринова Петрова, Мирослав Йорданов Савов, Сергей Пейчев Георгиев, Дидиана Стоянова Георгиева, Денис Маринов Добрев
76/30.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-666,667-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.449/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна „ЖЮ ВИ ПРОПЪРТИС“ ООД, с управители Валентин Илиев Димитров и Жюлент Али Атавула
77/03.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IХ-1, /с идентификатор 10135.2560.145/, кв. 34, по плана на 18-ти м.р., ул. „Васил Кънчев“ № 2, гр. Варна Сава Веселинов Даритков
78/14.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - V-882-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.448/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна „ВИ ЖЮ ПРОПЪРТИС“ ООД, с управители Валентин Илиев Димитров и Жюлент Али Атавула
79/17.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІІІ-189„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2526.189/, кв.15, по плана на ж.к.„Бриз“, ул.„Д-р Любен Попов“ №68, гр.Варна Александър Драганов Гергинов и Иван Драганов Гергинов
80/17.05.2018г. Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект „ГРАНД МОЛ-ВАРНА“ /с идентификатор 10135.3516.142/, находящ се в УПИ V-590,591-„за обществено обслужване“, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 2, гр. Варна, I-ви етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.020, промяна на част от магазин 1.022 в склад и приобщаването му към магазин 1.020; II-ри етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и К и промяна предназначение на склада към магазин 1.018 в търговска площ „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Офер Миретцки
81/21.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-501-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4504.501/, кв. 25, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I-ви м.р., гр. Варна Анка Борисова Желязкова, Бонка Борисова Ангелова, Катерина Стефанова Стойчева
82/21.05.2018г. СКЛАДОВА СГРАДА ЗА МЕБЕЛЕН ОБКОВ С МОСТРЕНА ЗАЛА И АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВА ЧАСТ, находящ се в УПИ - ХХVII-489-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.3513.106/, кв. 6, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „ЦЕНТУРИОН БГ“ ЕООД, представлявано от Лъчезар Янев Атанасов
83/21.05.2018г. БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна Кристина Георгиева Христова - Атанасова
84/22.05.2018г. НОВА СГРАДА към детска градина № 23 „Иглика“, находяща се в УПИ І-„за детско заведение“, /с идентификатор 10135.2575.453/, кв.32а, по плана на кв.Виница, ул.„Албатрос“ №5, гр.Варна Община Варна
85/23.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-3151, /с идентификатор 10135.5545.3151/, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Сергей Владимирович Кучерявий
86/23.05.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и подземен етаж, находяща се в УПИ ХІ-10„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1508.238/, кв.720, по плана на 3м.р., бул.„Приморски“ №121, гр.Варна „СТРОЙ МАТ“ ЕООД, представлявано от Георги Димитров Иванов, Божидарка Жекова Димитрова, Паолина Христова Димитрова, Ценомира Христова Димитрова, Георги Димитров Иванов
87/25.05.2018г. СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ ХVІІІ-1147„за производствено складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.671/, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр.Варна „ДЖИЯ 2001“ ООД, представлявано от Иван Минчев Иванов
88/25.05.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 902, /с идентификатор 30497.505.902/, по плана на м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна Ивайло Георгиев Станчев
89/28.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ V-11,15 /10135.1030.376/, кв. 546, по плана на 14 м.р., ул. "Изгрев" № 1-1а, гр. Варна "АГРОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2013" ЕООД, представлявано от Мариям Кеворк Бургазлиян
90/28.05.2018г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ № 1 и № 2, находящ се в УПИ II-102А, 102Б, 103, 132, /с идентификатор 10135.3513.1827/, кв. 12, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, -ви етап: Жилищна сграда № 2 с подземен паркинг, II-ри етап: Жилищна сграда № 1 Иван Димитров Иванов и Йорданка Стоянова Иванова, „ИВА-95“ ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов
91/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - Х-3033,3034, /с идентификатор 10135.2559.280/, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. „Зора“ № 14, гр. Варна „СИ БИЛД ИНВЕСТ“ ООД, представлявано от Светлин Йорданов Тодоров и Гергана Михайлова Джендова, Донка Атанасова Стаменова, Димитричка Атанасова Добрева, Георги Теофанов Симеонов, Владимир Неделчев Вълчев, Гинка Енчева Вълчева, Мирослав Михайлов Авджиев и Вержиния Георгиева Стоянова
92/30.05.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН с идентификатор 10135.1504.29.1.19 в „КАФЕ БАР“ И ОБЕДИНЯВАНЕТО МУ С БАР-МЕХАНА с идентификатор 10135.1504.29.1.18, находящ се в имот с идентификатор 10135.1504.29, с административен адрес гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 15 Георги Христов Георгиев
93/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІІ-810, /с идентификатор 30497.501.470/, кв. 53, по плана на с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 21, Община Варна Христо Василев Христов
94/31.05.2018г. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ЗАНАЯТЧИЙСКА РАБОТИЛНИЦА – ШИВАШКИ ЦЕХ, находящ се в УПИ - I-54-„ за жилищно строителство и занаятчийска работилница-шивашки цех“, /с идентификатор 30497.13.88/, кв. 98, местност „Корията“, с. „Звездица“, Община Варна, I-ви етап: жилищна част, шивашки цех, битови помещения и площадка за допълващо застрояване, II-ри етап: допълващо застрояване – техническо помещение Добромир Тодоров Томов
95/01.06.2018г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХХ-767,/с идентификатор 10135.501.777/, кв. 21, по плана на с. Звездица, Община Варна Бранимир Пламенов Димов и Александрина Руменова Димова
96/04.06.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХII-571, /с идентификатор 10135.1506.497/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. „Бузлуджа“ № 15, гр. Варна Дора Иванова Иванова и Мариана Николаева Иванова
97/04.06.2018г. ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ЗИМНА ГРАДИНА - Второстепенна постройка от допълващото застрояване, находяща се в УПИ ХIХ-333, /с идентификатор 30497.501.415/, кв. 10, по плана на с. „Звездица“, Община Варна Златка Михалева Димитрова
98/04.06.2018г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-325, /с идентификатор 10135.1506.524/, кв. 102, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дунав“ № 18, гр. Варна Венка Василева Маринова, Божидар Маринов Стефанов, Маринка Петрова Иванова, Веселин Василев Иванов, Кирил Емилиянов Димитров, Вяра Емилиянова Димитрова, „СТАТ“ ООД, представлявано от Николай Маринов Станков, и „ПРИМАСОЛ 2“ ЕООД, представлявано от Стоян Илиев Костадинов
99/04.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XV-153,155 /с идентификатор 10135.1501.1295/, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 65, № 67, гр. Варна Кирилка Иванова Бакалова, Димитър Йорданов Димитров, Иван Йорданов Димитров и „БИЛД 2004“ ООД, представлявано от Христо Иванов Петков
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.