Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект:
1/04.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ Х-64, /идентификатор 10135.3515.204/, кв. 7, по плана на 16-ти м.р., ул.„Усмивка“ № 21, гр.Варна
2/15.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-157„за жил.строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.2562.157/, кв.20, по плана на ж.к.„Чайка“, гр.Варна
3/17.01.2018г. „Изпълнение на инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна”, находящ се в УПИ I-72-„за спортно училище“, /с идентификатор 10135.2562.72/, кв. 12, по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна
4/17.01.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - I-7, /с идентификатор 10135.1030.381/, кв. 554, по плана на 14-ти м.р., /ул. „Константин Иречек“ № 9/, гр. Варна
5/17.01.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ - VII-340-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.340/, кв. 383, по плана на 10-ти м.р., /ул. „Парижка комуна“ № 26/, гр. Варна
6/17.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-768, /с идентификатор 30497.506.806/, кв.27, по плана на СО „Под село“, с.Звездица, Община Варна
7/17.01.2018г. ПОДПОРНА СТЕНА, находяща се в ПИ № 328, /с идентификатор 10135.2723.1218, стар 10135.2723.328 /, кв. 75, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна, представляваща извършване на укрепващи работи на новопостроена сграда, с цел предпазване от свличащи се земни маси от съседния имот и осигуряване на сградата в него
8/18.01.2018г. ОФИС СГРАДА С ОГРАДА – реставрация и адаптация на сграда културна ценност, находящ се в УПИ XIV-1084 -„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.1507.1084/, кв. 47, по плана на 8-ми м.р., ул. „Преслав“ № 24, гр. Варна
9/19.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-968, кв.63, /с идентификатор 10135.5403.5153/, по плана на СО „Боровец-юг“, кв.Галата, р-н Аспарухово, гр.Варна
10/22.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-368, /с идентификатор 10135.2553.680/, кв.8, по плана на 2бм.р., ул.„Бяла мура'' №12, гр.Варна
11/22.01.2018г. СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ - IV-„обслужващо“, /с идентификатор 10135. 2552.4313/, кв. 6, по плана на Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, /ул. „Мир“ № 81/, гр. Варна
12/24.01.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-277, кв. 7, по плана на в. з. Лазур", с. Константиново, Община Варна"
13/25.01.2018г. НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-12, /с идентификатор 10135.1506.123/, кв.121, по плана на 7м.р., ул.„Кавала“ №12, гр.Варна
14/25.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАРБЕКЮ И БАСЕЙН, находящ се в УПИ XLIX-308, 309, с идентификатори 10135.2508.308 и 10135.2508.309, кв. 24, по плана на СО Сотира", гр. Варна "
15/25.01.2018г. Пристройка-външен асансьор към съществуваща сграда на специализирана болница за акушерство и гинекология „Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД, находяща се в УПИ Х-324„за акушеро-гинекологична болница“, /с идентификатор 10135.2556.324/, кв.995, по плана на 5м.р., бул.„Цар Освободител“ №150, гр.Варна
16/29.01.2018г. СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, находящ се в ПИ № 001012, местност „Чеира“, землище с. Константиново, Община Варна
17/31.01.2018г. БАСЕЙН С ДЕТСКИ АКВАПАРК, находящ се в УПИ VІІІ-545„за озеленяване и басейн“, /с идентификатор 10135.513.545/, кв.54, по плана на к.к.„Златни пясъци“, гр.Варна
18/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-6, /с идентификатор 10135.1501.198/, кв. 306, по плана на 9-ти м.р., ул. Доспат" № 6, гр. Варна"
19/31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-704, /с идентификатор 10135.3505.704/, кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна
20/05.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ„за жил.стр., общ.обсл. и трафопост“, /с идентификатор 10135.1030.377/, кв.560, по плана на 14м.р., ул.„8-ми март“, гр.Варна. /І-ви етап: Сграда „Б“ и две едноетажни тела „Г“ и „Д“, ІІ-ри етап: Сграда „А“ и ІІІ-ти етап: Сграда „В“/
21/06.02.2018г. РАЗШИРЕНИЕ НА МАГАЗИН МЕТРО - ВАРНА, находящ се в УПИ - III-280024-„за търговски комплекс Метро“, /с идентификатор 10135.4507.274/, кв. 16, по плана на Производствена зона „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
22/06.02.2018г. ВИЛНА СГРАДА, находащ се в имот с идентификатор 30497.505.969, кв. 57, по плана на СО Под село", землище с. Звездица, Община Варна"
23/07.02.2018г. БАСЕЙН № 2 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
24/07.02.2018г. БАСЕЙН № 3 до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ II-194-„за хотел“, /идентификатор 10135.513.194/, кв. 32, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
25/07.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с 5 броя магазини и бистро, находяща се в УПИ V-2562, кв.15, /с идентификатор 10135.5502.142/, по плана на 27м.р., ул.„Народни Будители“ №3А, гр.Варна
26/08.02.2018г. ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м. по североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 30497.501.290, кв. 16, по плана на землище с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 58, Община Варна
27/16.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-546,547, /с идентификатор 10135.1506.984/, кв.96, по плана на 7м.р., ул.„Д-р Людвиг Заменхоф“ №19 и ул.„Дебър“ №19, гр.Варна
28/16.02.2018г. ХОТЕЛ и ВЪНШЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ II-188, /идентификатор 10135.2569.188/, кв. 8, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
29/19.02.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ – VII-3855, /с идентификатор 10135.2555.2611/, кв. 2, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, /ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 18/, гр. Варна
30/23.02.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVII-75-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1503.75/, кв. 344, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев“ № 46, гр. Варна
31/26.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-185-з ажил.сграда и ТП", идентификатор 10135.2569.185, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна"
32/27.02.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ – VII-274-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.274/, кв. 13, по плана на 8-ми м. р., ул. „Петър Парчевич“ № 20, гр. Варна
33/27.02.2018г. ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА за отдих и туризъм и подпорни стени, находяща се в УПИ VІ-1495, /с идентификатор 10135.5549.1495/, кв.49, по плана на СО „Прибой“, гр.Варна
34/27.02.2018г. Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ І-289, кв.12, /с идентификатор 10135.2569.289/, по плана на к.к.„Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна
35/28.02.2018г. ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“ ВАРНА-ОДЕСОС, находящ се в УПИ ІV-3„за магазин и трафопост“, кв.148, /с идентификатор 10135.1506.976/, по плана на 7м.р., ул.„Девня“ №24, гр.Варна
36/02.03.2018г. Основен ремонт и промяна на предназначение на складово помещение в помещение за котелна инсталация на приподен газ, находящо се на инсталационният етаж в блок 7 и блок 8 в МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, и промяна предназначение на асансьорна шахта в коминно тяло и газопроводно отклонение от площадков газопровод, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
37/02.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХL-322,331, /с идентификатор 10135.2555.322 и 10135.2555.331/, кв.1, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр.Варна
38/06.03.2018г. РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИ ЗА ОБИТАВАНЕ В СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ИЗГРАЖДАНЕ НАНАДЗИД ДО 1,50 м. и направа на капандури на сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 и сграда с идентификатор 10135.1508.113.6, кв. 712, по плана на 3-ти м.р., бул. "Княз Борис I" № 64, гр. варна"
39/06.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IX-5, /с идентификатор 10135.1501.675/, кв. 853, по плана на 9-ти м.р., ул. Стара планина" № 24, гр. Варна"
40/09.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIII-7, с идентификатор 10135.1030.254, кв. 539, по плана 14 м.р., ул. Патриарх Евтимий" № 25, гр. Варна"
41/14.03.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с офис и подземни гаражи, находяща се в УПИ ХІХ-113„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1507.113/, кв.22, по плана на 8м.р., ул.„Марко Балабанов“ №45, гр.Варна
42/16.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХХІ-89„за жилищно строителство“, кв.38, с.Константиново, община Варна
43/16.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ - ХXXI-2666, /с идентификатор 10135.5504.522/, кв. 65, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна
44/20.03.2018г. СКЛАД С ОФИС, находяща се в УПИ VІІ-1010„за произв.-складова дейност и търговия“, /с идентификатор 10135.3514.335/, кв.39, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
45/21.03.2018г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ Х-359„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.5501.361/, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
46/21.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-406, /с идентификатор 10135.4505.406/,кв.20, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ -ІІм.р., гр.Варна
47/21.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-60, с идентификатор 10135.2565.60, кв. 223, по плана на СО Траката", гр. Варна"
49/26.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІІ-646'за жилищно строителство', кв.49, с.Константиново, община Варна
50/27.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-1947, /с идентификатор 10135.2575.1947/, кв.8, ул.'Св. Димитър Солунски” №13, кв.Виница, гр.Варна
51/27.03.2018г. 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - ДЪЖДОВНО, находящ се в УПИ VIII-'обществено обслужване', с идентификатор 10135.3513.1846, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., район 'Младост', гр. Варна'
52/27.03.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА БЛОК 'А' в сграда с идентификатор 10135.2556.315.1 – част от Медицински колеж към МУ-Варна в 'ЦЕНТЪР ПО ОЧНО ЗДРАВЕ', находящ се в УПИ IХ-315-'за медицински колеж”, /с идентификатор 10135.2556.315/, кв. 995, по плана на 5 м.р., бул. 'Цар Освободител” № 84 ,гр. Варна
53/28.03.2018г 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-445-'за жилищни сгради', /с идентификатор 10135.1501.455/, кв.295а, по плана на 9-ти м.р., ул.'Стара планина” №70, гр.Варна'
54/28.03.2018г. 'Реконструкция на апратамент № 36 с идентификатор 10135.511.208.4.4, представляваща пристрояване на балкон със ЗП-11,40 кв.м. към него, находящ се в жилищна сграда № 4, изградена в ПИ с идентификатор 10135.511.208 по КККР на гр. Варна - 2 м.р., ж.к. 'Възраждане', бл. 40, вх. 2, ет. 1, ап. 36'
55/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-667, /с идентификатор 10135.1501.667/, кв.8534, по плана на 9-ти м.р., ул.'Доспат” №26, гр.Варна
56/29.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XVIII-160-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.2563.160/, кв. 6, по плана на 'Бриз-юг', гр. Варна
57/29.03.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-225, кв. 41, по плана на с. Каменар, район 'Приморски', гр.Варна'
58/02.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ III-231-'за компл.жил.стр-во', /с идентификатор 10135.2562.265/, кв.47, по плана на 19-ти м.р., ж.к. 'Чайка', гр.Варна'
59/05.04.2018г. 'Основен ремонт и реконструкция в обема на сгради с идентификатори 10135.513.715.1 и 10135.513.715.2 - Снек бар, находящи се в УПИ I-100-'за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване', с идентификатор 10135.513.715, кв. 68, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
60/10.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-7, /с идентификатор 10135.1501.568/, кв. 322, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Хан Маламир' № 2а, гр. Варна
61/10.04.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-204-'за обитаване и обществено обслужване', /с идентификатор 10135.4505.553/, кв. 15, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
62/11.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХI-1775'за жилищно строителство', кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1775/,по плана на 26м.р., ул.'Акад. Андрей Сахаров' №11, гр.Варна
63/11.04.2018г. 'ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящи се в УПИ XV-1510м, 1510н-'за вилна сграда', с идентификатор 10135.2566.6505, кв. 2, по плана на местност 'Старите лозя', гр. Варна'
64/13.04.2018г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ VІI-724,759, кв.4, /с идентификатор 10135.4505.313/, по плана на ж.к.'Вл. Варненчик' ІІ-ри м.р., гр.Варна
65/16.04.2018г. АВТОСЕРВИЗ, СКЛАД, ОФИС, МАГАЗИН, ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, находящ се в УПИ Х-250016, /с идентификатор 10135.4507.210/, кв. 2, по плана на ПЗ 'Метро', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
66/16.04.2018г. 'Промяна предназначение и преустройство на хотелски комплекс 'ПАРАДАЙЗ ГРИЙН ПАРК', тяло 'F', находящ се в УПИ III-219,220,221,222,223,224,225,452,454-'за хотелски комплекс', с идентификатор 10135.513.520, кв. 62, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
67/16.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIV-428-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135. 2571.4677/, кв. 18, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
68/20.04.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА с идентификатор 10135.536.598.1 в рамките на съществуващата застроена площ и застроен обем, находящ се в имот с идентификатор 10135.536.598, Приморски парк, местност 'Салтанат' № 81, гр. Варна
69/20.04.2018г. НОВА СГРАДА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 'ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ' - гр.ВАРНА, находяща се в УПИ ІІ-219'за библиотека и подземен паркинг', /с идентификатор 10135.1505.219/, кв.440, по плана на 1м.р., гр.Варна
70/20.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-400, /с идентификатор 10135.4505.400/, кв.20, по плана на ж.к.'Вл.Варненчик'–ІІм.р., гр.Варна
71/23.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи на партерно ниво, находящ се в УПИ V-1, кв. 159, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Пресиян' № 17А, гр. Варна
72/24.04.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор 10135.5502.190.1.4, в „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“, находящ се на първи етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.190.1, изградена в парцел „жилищен комплекс“, кв. 20, по ЗРП на 27-ми м.р., ул. „Гривица”, бл. 10, гр. Варна
73/27.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІI-„за жилищно строителство“, кв. 1, /с идентификатор 10135.3511.561/, по плана на ж.к. „Възраждане“, ІІ-ри м.р., гр. Варна
74/30.04.2018г. УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ XIV-4260-„за обществено обслужване“, /идентификатор 10135.2552.5216/, кв. 121, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
75/30.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-710,713, /идентификатор 10135.2553.1924/, кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Бяла мура“ № 13/, гр. Варна
76/30.04.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VI-666,667-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.449/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна
77/03.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IХ-1, /с идентификатор 10135.2560.145/, кв. 34, по плана на 18-ти м.р., ул. „Васил Кънчев“ № 2, гр. Варна
78/14.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - V-882-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.448/, кв. 16, по плана на II-ри м.р., ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна
79/17.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІІІ-189„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2526.189/, кв.15, по плана на ж.к.„Бриз“, ул.„Д-р Любен Попов“ №68, гр.Варна
80/17.05.2018г. Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.018 и 1.020 в обект „ГРАНД МОЛ-ВАРНА“ /с идентификатор 10135.3516.142/, находящ се в УПИ V-590,591-„за обществено обслужване“, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 2, гр. Варна, I-ви етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и Н към магазини 1.020, промяна на част от магазин 1.022 в склад и приобщаването му към магазин 1.020; II-ри етап: Приобщаване на пространството между оси 1 и 2/N и К и промяна предназначение на склада към магазин 1.018 в търговска площ
81/21.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-501-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4504.501/, кв. 25, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I-ви м.р., гр. Варна
82/21.05.2018г. СКЛАДОВА СГРАДА ЗА МЕБЕЛЕН ОБКОВ С МОСТРЕНА ЗАЛА И АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВА ЧАСТ, находящ се в УПИ - ХХVII-489-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 10135.3513.106/, кв. 6, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
83/21.05.2018г. БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна
84/22.05.2018г. НОВА СГРАДА към детска градина № 23 „Иглика“, находяща се в УПИ І-„за детско заведение“, /с идентификатор 10135.2575.453/, кв.32а, по плана на кв.Виница, ул.„Албатрос“ №5, гр.Варна
85/23.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-3151, /с идентификатор 10135.5545.3151/, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
86/23.05.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и подземен етаж, находяща се в УПИ ХІ-10„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1508.238/, кв.720, по плана на 3м.р., бул.„Приморски“ №121, гр.Варна
87/25.05.2018г. СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ ХVІІІ-1147„за производствено складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.671/, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
88/25.05.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 902, /с идентификатор 30497.505.902/, по плана на м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна
89/28.05.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в УПИ V-11,15 /10135.1030.376/, кв. 546, по плана на 14 м.р., ул. Изгрев" № 1-1а, гр. Варна"
90/28.05.2018г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ № 1 и № 2, находящ се в УПИ II-102А, 102Б, 103, 132, /с идентификатор 10135.3513.1827/, кв. 12, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, -ви етап: Жилищна сграда № 2 с подземен паркинг, II-ри етап: Жилищна сграда № 1
91/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - Х-3033,3034, /с идентификатор 10135.2559.280/, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. „Зора“ № 14, гр. Варна
92/30.05.2018г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН с идентификатор 10135.1504.29.1.19 в „КАФЕ БАР“ И ОБЕДИНЯВАНЕТО МУ С БАР-МЕХАНА с идентификатор 10135.1504.29.1.18, находящ се в имот с идентификатор 10135.1504.29, с административен адрес гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 15
93/30.05.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІІ-810, /с идентификатор 30497.501.470/, кв. 53, по плана на с. Звездица, ул. „Касиопея“ № 21, Община Варна
94/31.05.2018г. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ЗАНАЯТЧИЙСКА РАБОТИЛНИЦА – ШИВАШКИ ЦЕХ, находящ се в УПИ - I-54-„ за жилищно строителство и занаятчийска работилница-шивашки цех“, /с идентификатор 30497.13.88/, кв. 98, местност „Корията“, с. „Звездица“, Община Варна, I-ви етап: жилищна част, шивашки цех, битови помещения и площадка за допълващо застрояване, II-ри етап: допълващо застрояване – техническо помещение
95/01.06.2018г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХХ-767,/с идентификатор 10135.501.777/, кв. 21, по плана на с. Звездица, Община Варна
96/04.06.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - ХII-571, /с идентификатор 10135.1506.497/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. „Бузлуджа“ № 15, гр. Варна
97/04.06.2018г. ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ЗИМНА ГРАДИНА - Второстепенна постройка от допълващото застрояване, находяща се в УПИ ХIХ-333, /с идентификатор 30497.501.415/, кв. 10, по плана на с. „Звездица“, Община Варна
98/04.06.2018г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-325, /с идентификатор 10135.1506.524/, кв. 102, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дунав“ № 18, гр. Варна
99/04.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - XV-153,155 /с идентификатор 10135.1501.1295/, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 65, № 67, гр. Варна
100/05.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ОФИСИ И ГАРАЖИ, находящ се в УПИ XIII-1838,1839, /с идентификатор 10135.3515.1962/, кв. 4, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. 'Фантазия', гр. Варна
101/05.06.2018г. 'ВИЛНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-1510м, 1510н, кв. 2, с идентификатор 10135.2566.6505, по плана на местност 'Старите лозя', гр. Варна'
102/06.06.2018г. 'ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ТРАПЕЗНА ВОДА, находящ се в УПИ XVI-56, с идентификатор 72709.502.56, св. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище с. Тополи, Община Варна'
103/15.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА 'МЕТАЛЕКС ГАРДЪН', находящ се в УПИ XXXI-1795, 1796-'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.2563.1926, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна'
104/18.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА /етап I-вход 'А' и етап II-вход 'Б'/, находящ се в УПИ XI-360-'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.4505.360, кв. 17, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', II-ри м.р., гр. Варна'
105/19.06.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - V-3-'за смесено предназначение', /с идентификатор 10135.3515.3/, кв. 62, по плана на 16-ти м.р.-север, /ул. 'Младежка' № 48/, гр. Варна
106/20.06.2018г. СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ, находящ се в УПИ VIII-359-'за обществено обслужване', /с идентификатор 10135.5501.363/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
107/22.06.2018г. 'СКЛАДОВЕ С ОФИСИ, находящ се в УПИ VI-563-'за производствена, складова, административна и търговска дейности', с идентификатор 10135.4510.563, кв. 13, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
108/26.06.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLVIII-2990, с идентификатор 10135.5403.2990, кв. 49, по плана на СО 'Боровец-юг', землище 'Галата', гр. Варна'
109/28.06.2018г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 5020036, /с идентификатор 30497.502.36/, по плана на м-ст 'Орехчето', землище с. Звездица, Община Варна
110/02.07.2018г. АВТОСЕРВИЗ, находящ се в УПИ IV-4, 5-'за автосервиз', кв. 3, по КП на местност 'Лазур' и 'Сливова градина', землище с. Константиново, община Варна
111/02.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находащ се в УПИ XX-1970, кв. 141, с идентификатор 10135.2517.5336, по плана на СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата', гр. Варна
112/02.07.2018г. 'СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXVI-99, /10135.4508.99/ по плана на Паркова зона, район 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
113/04.07.2018г. 'Основен ремонт и промяна на предназначение на помещения находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в 'Ангиографска лаборатория' към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ 'Света Марина' ЕАД-сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. 'Христо Смирненски' № 1, гр. Варна'
114/04.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХI-339,1493, /с идентификатор 10135.2526.2617/, кв. 5, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна
115/04.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-656, идентификатор 10135.4501.4867, кв. 56, по плана на СО 'Ментеше', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
116/04.07.2018г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-654, идентификатор 10135.4501.2138, кв. 55, по плана на СО 'Ментеше', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
117/05.07.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХ-502,503-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.2563.1944/, кв. 46, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
118/09.07.2018г. 'СКЛАДОВА БАЗА - II етап, тяло 'В', находящ се в УПИ XV-1240-'за поризводствено складова дейност', идентификатор 10135.3514.218, кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
119/09.07.2018г. 'ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м. по източната граница на поземлен имот с идентификатор 30497.501.357 /УПИ XIII-357/, кв. 17, по плана на землище с. Звездица, ул. 'Касиопея'№ 28, Община Варна'
120/10.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-5051,5052-'за жилищно строителство и търговия', /с идентификатор 10135.2552.5139/, кв. 6, по плана на 'Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ', гр. Варна
121/16.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-529, /с идентификатор 10135.3515.638/, кв.54, по плана на 16м.р., ул.„Хан Кубрат“ №38, гр.Варна
122/19.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-137, кв. 176, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“, СО „Горна Трака“, гр. Варна
123/19.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-480, /с идентификатор 10135.4505.480/, кв. 25, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, IIм.р., гр. Варна
124/19.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-407, кв. 41, /с идентификатор 10135.2563.2005/, по плана на 21-ви м.р., ул. „Д-р Борис Окс“ № 9, гр. Варна
125/20.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-450, 451, 452, 456, кв.45, /с идентификатор 10135.3515.1954/, по плана на 16-ти м.р., ул. „Милосърдие“ , гр. Варна
126/20.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - III-1812-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2563.1812/, кв. 38, по плана на ж.к. „Бриз“, ул. „Любен Попов“ № 29, гр. Варна
127/23.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-162Б, /с идентификатор 30497.501.455/, кв. 25, по плана на с. Звездица, ул. „Плутон“ № 14, Община Варна
128/24.07.2018г. ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ VI-280006, /с идентификатор 10135.4507.271/, кв. 3, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
129/24.07.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ - XIII-1420-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3512.1420/, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“, I-ви м.р., гр. Варна
130/27.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-6428,6429, /с идентификатор 10135.2559.213/, кв. 18, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна
132/02.08.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - IV-323, /с идентификатор 10135.5506.323/, кв. 126, по плана на 29-ти м.р., ул. „Кирил Пейчинович“ № 38, гр. Варна
133/02.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ IV-131?511, /с идентификатор 10135.3511.511/, кв. 2, по плана на ж.к. "Възраждане" - I м.р., ул. "Иван Янев" № 1
134/03.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-146„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3516.146/, кв.4, по плана на 26м.р., ул. „Атанас Манолов“ №7, гр.Варна
135/06.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VIII-157, кв. 12, по плана на с. Константиново, Община Варна
136/07.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIII-8, /с идентификатор 10135.1030.90/, кв. 555, по плана на 14-ти м.р., ул. „Скопие“ № 6, гр.Варна
137/07.08.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXI-1421,1422,1423, /с идентификатор 10135.3512.1438/, кв. 5, район "Младост" , I-ви м.р., гр. Варна
138/07.08.2018г. Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, находяща се в УПИ„училище“, /с идентификатор 10135.3511.220/, ж.к.„Възраждане“ ІІм.р., гр.Варна
139/08.08.2018г. Сгради за гости и външни басейни, находящ се в УПИ ІІІ-72,212,253„за озеленяване,обществено обслужване,хотел, жилища и ТП”, кв.8 /с идентификатор 10135.2569.306/, по плана на кк „Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна
140/09.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIII-449, /с идентификатор 10135.3513.1901/, кв. 11, по плана на 26-ти м.р., ж.к. „Победа“, ул. Христо Смирненски", № 30, гр.Варна"
141/09.08.2018г. Ремонт и енергийна ефективност на ОУ „Стефан Караджа“, находящ се в УПИ„училище“, /с идентификатор 10135.2556.176/, кв.622, 5м.р., гр.Варна
142/10.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ III-10, /с идентификатор 10135.1030.240/, кв. 543, по плана на 14-ти м.р., ул. Овчо поле", № 27, гр.Варна"
143/10.08.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VII-546, /с идентификатор 10135.4505.450/, кв. 16, по плана на ж.к. Вл. Варненчик", II-ри м.р., гр.Варна"
144/13.08.2018г. ДГ № 41 „ПЪРВИ ЮНИ“ (с яслена група) – ремонт, газификация и оборудване, находящ се в УПИ – II - „за детска градина“ с идентификатор 10135.4502.227, кв. 5, по плана на III-ти м.р., кв. „Вл. Варненчик“, гр. Варна
145/13.08.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ на ФИЛИАЛА на ДГ № 12 „ЯН БИБИЯН“, находящ се в имот с идентификатор 10135.2558.23, кв. 636, по плана на 6-ти м.р., ул. „Добруджа“ № 1, гр. Варна
146/17.08.2018г. ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ І-197,199,214,232,233,234,235„за обществено обслужване, хотел, офиси и ТП”, кв.10 /с идентификатор 10135.2569.295/, по плана на кк „Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна
147/17.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА, находящ се в УПИ XXII-1867-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2563.1867/, кв. 49, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
148/17.08.2018г. НАВЕС ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕТАЛИ на територията на пристанище „Одесос ПБМ“ АД, находящ се в УПИ II-154, 155, 157, 158, 159, 160-„за пристанищна дейност“, /с идентификатор 10135.5501.356/, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
149/23.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIХ-22, /с идентификатор 30497.15.45/, кв. 96, по плана на местност „Поляната“, с. Звездица, Община Варна
150/28.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-783„за жил., общ. и търг.дейност“ /с идентификатор 10135.3506.1234/, кв.29, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
151/30.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХХІІІ-2630, кв.1 /с идентификатор 10135.2555.2630/, по плана на Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, гр.Варна
152/30.08.2018г. Основно обновяване, реконструкция, пристрояване и надстрояване на жилищна сграда, находящ се в УПИ I-583-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1506.583/, кв. 81, по плана на 7-ми м.р., ул. „Преслав“ № 57, гр. Варна
153/31.08.2018г. Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ VІ-224„за търговия, обществено обслужване и паркинг“, кв.5, /с идентификатор 10135.3512.1433/, по плана на ж.к.„Младост“-ІІм.р., гр.Варна
154/04.09.2018г. Ремонт с прилагане на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на съществуваща сграда на ДГ № 1 „СВЕТУЛКА“, находящ се в УПИ – III - „за детска ясла“, с идентификатор 10135.1503.663, кв. 390, по плана на 10-ти м.р., ул. „Парижка комуна“ № 25, гр. Варна
155/05.09.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА-ТИП БЛИЗНАК, находяща се в УПИ I-1006, /с идентификатор 10135.3505.1006/, кв.13, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна
156/05.09.2018г. ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ-БЛОК "А", БЛОК "Б" и БЛОК "В" с подземни паркинги и магазини, находяща се в УПИ VII-„за жил.стр., общ. обсл. и спортна площадка“ /с идентификатор 10135.3513.18454/, кв.4, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
157/10.09.2018г. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ II-„за училище“ с идентификатор 10135.4502.160, кв. 21, по плана на IV-ти м.р., кв. „Вл. Варненчик“, гр. Варна: 1. Мълниезащитна инсталация, 2. Пожароизвестителна инсталация, 3. Аварийно осветление, 4. Фасадно осветление, 5. Контакти за слаботокови инсталации
158/11.09.2018г. ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СГРАДАТА НА СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, находящ се в имот с идентификатор 10135.1506.33 по КК на гр. Варна, кв. 136, по РП на гр. Варна
159/13.09.2018г. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUAHOUSE“, III-ти етап, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517-„за хотелски комплекс, аквапарк и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
160/13.09.2018г. Основен ремонт и реконструкция на Начално училище ''Васил Левски'', находящ се в УПИ I-''за начално училище'', с идентификатор 10135.5504.196, кв. 70, по плана на 28-ми м.р., кв. ''Аспарухово'', гр. Варна
161/17.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ III-35, /с идентификатор 10135.4021.75/, кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна
162/17.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVIII-218,219-„за жилищно строителство“, /с идентификатори 10135.1026.218 и 10135.1026.219/, кв. 569, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна
163/18.09.2018г. Преустройство на съществуваща кухненска асансьорна уредба на ЦДГ № 44 „Валентина Терешкова“, находяща се в сграда с идентификатор 10135.5506.33 по кадастралната карта на гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил Пейчинович“ № 19
164/19.09.2018г. НАДСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ, находящ се в УПИ III-243-„за хотел“, /идентификатор 10135.2569.188/, кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
165/19.09.2018г. Основен ремонт, реконструкция, промяна предназначение на жилищна сграда и преустройство на покривна конструкция с изграждане на надзид до 1.50м., реставрация и реновация на фасадата на сграда с идентификатор 10135.1507.53.1, находяща се в УПИ ХІІ-10, /с идентификатор 10135.1507.53/, кв.8, по плана на 8м.р., ул.„Драган Цанков“ №17, гр.Варна
166/20.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, находяща се в УПИ І-177„за жилищни нужди“, /с идентификатор 10135.3512.177/, кв.14, по плана на ж.к.„Младост“ ІІ-ри м.р., гр.Варна, Іви етап – всички подземни нива, административна част и вход 3, ІІри етап – надземни нива на вход 1 и вход 2
167/21.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-1943, /с идентификатор 10135.5505.186/, кв. 104, по плана на 28-ми м.р., кв. ''Аспарухово'', гр. Варна
168/25.09.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - II-11, /с идентификатор 10135.1501.1252/, кв. 288, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 79, гр. Варна
169/25.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ ХХ-1418,1419„за сграда със смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3512.1431/, кв.5, по плана на І-ви м.р., р-н.„Младост“, гр.Варна
170/26.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - АКАЦИЯ, находяща се в УПИ IX-1427, /с идентификатор 10135.3512.1427/, кв. 5, по плана на I-ви м.р., ж.к. ''Младост'', гр. Варна
171/26.09.2018г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - БРЕЗА, находяща се в УПИ VIII-1426, /с идентификатор 10135.3512.1426/, кв. 5, по плана на I-ви м.р., ж.к. ''Младост'', гр. Варна
172/27.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СНЕК-БАР, находящ се в УПИ VI-84-„за хотел, жилища и ТП“, /идентификатор 10135.2570.84/, кв. 5, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
173/27.09.2018г. Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион ''Спартак'', находящ се в УПИ III-''за стадион със спортно-възстановителен център и хотел'', /с идентификатор 10135.2556.350/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
174/28.09.2018г. Преустройство на вертикални комуникации в търговска площ от ос 7 до ос 11а, от ос Б до ос 3.2, кота ±0,00 в „МОЛ Варна“ ЕАД, находящ се в УПИ ХХІІІ-1а,541,567,587„за обществено обслужване”, кв.27 /с идентификатор 10135.3516.140/, по плана на 26м.р., бул.„Вл.Варненчик“, гр.Варна
175/01.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-928-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2553.619/, кв. 56, по плана на 25-ти м.р., ул. „Карамфил“ № 7А, гр. Варна
176/01.10.2018г. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-818, /с идентификатор 10135.501.862/, кв. 8, по плана на с. Звездица, Община Варна
177/02.10.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ - VII-446-„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.51.446/,кв. 227б, по плана на 12-ти м.р., ул. „Доспат“ № 49, гр. Варна
178/02.10.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-36, /с идентификатор 30497.501.37/, кв. 4, по плана на с. Звездица, Община Варна
179/03.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СЕРВИЗ ЗА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ, находящ се в УПИ IV-1751, /с идентификатор 10135.4501.1751/, кв. 64, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна
180/03.10.2018г. КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ VII-261-''за хотел, жилища, СПА център и ТП'', с идентификатор 10135.2569.261, кв. 6, по плана на к.к. ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна
181/04.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-10, /с идентификатор 10135.1505.37/, кв. 5461, по плана на 1-ви м.р., ул. „Македония“ № 97, гр. Варна
182/04.10.2018г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2573.31, кв.58, по плана на к.к.„Чайка“, гр.Варна
183/05.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – III-ти етап, находящ се в УПИ VIII-131, /идентификатор 10135.3511.657/, кв. 3, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., гр. Варна
184/05.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-384, /с идентификатор 10135.3506.1193/, кв. 7, по плана на СО „Пчелина“ , гр. Варна
185/08.10.2018г. ОРАНЖЕРИИ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ – /блок „А“-24,00/36,00м. и блок „Б“- 24,00/36,00м./, находящ се в ПИ № 72709.29.37, местност „Корията “, по к.к. на с. Тополи, Община Варна
186/08.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-288-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.288/, кв. 1, по плана на ж.к. „Възраждане“, II-ри м.р., гр. Варна
187/08.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ, находящ се в УПИ VI-8, /с идентификатор 10135.1504.83/, кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул. „Атанас Георгиев“ № 5, гр. Варна
188/09.10.2018г. Жилищен комплекс „ТЕРАСИТЕ“, находящ се в УПИ VI-67 „за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.“ /с идентификатор 10135.4019.109/, кв. 1, по плана на местност „Терасите“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, I-ви етап: жилищен блок А-1 с бистро и навес,II-ри етап: жилищен блок А-2 с два магазина и фитнес зала
189/10.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-278,285-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.51.613/, кв. 225, по плана на 12-ти м.р., ул. „Патриарх Евтимий“ № 100, гр. Варна
190/12.10.2018г. Основен ремонт, реконструкция, преустройство и изграждане на надзид на покрива на сграда с идентификатор 10135.5502.219.1 по КК на гр. Варна, представляваща филиал на ЦДГ № 44 „Валентина Терешкова“, находяща се в УПИ-„за жилищен комплекс и обществени нужди“, кв. 24, по плана на 27-ми м.р., ул. „Кишинев“ № 11, гр. Варна
191/12.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-7, /с идентификатор 10135.2560.74/, кв. 38, по плана на 18-ти м.р., бул. „Чаталджа“ № 14, гр. Варна
192/12.10.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с двоен гараж, находящ се в УПИ VII-608, /с идентификатор 10135.2520.608/, кв. 166, по плана на СО „Траката“, гр. Варна
193/12.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-279-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.51.279/, кв. 225, по плана на 12-ти м.р., ул. „Майор Минчо Димитриев“ № 8, гр. Варна
194/16.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-901, с идентификатор 10135.505.1025, кв. 30, по плана на СО 'Под село', гр. Варна
195/17.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-''общински за обезщетение на собственици от кв. 2, с идентификатор 10135.2554.570, кв. 2А, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна
196/26.10.2018г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-925, /с идентификатор 10135.2575.626/, кв. 20В, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна
197/29.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-5051,5052-„за жилищно строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.2552.5139/, кв. 6, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ“, гр. Варна
198/29.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-402, /с идентификатор 10135.4505.402/, кв. 20, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ – II-ри м.р., гр. Варна
199/30.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-554-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.51.554/, кв. 209А, по плана на 12-ти м.р., ул. "Иван Рилски" № 10,10А, гр. Варна
200/31.10.2018г. Промяна предназначение на ОФИСНА СГРАДА в „ЖИЛИЩНА“, находящ се в УПИ III-3303-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2515.3303/, кв. 15, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна
201/31.10.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-939, /с идентификатор 10135.2526.939/, кв. 61, по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна
202/31.10.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ № 64, /с идентификатор 10135.2723.64/, кв. 178, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна
203/01.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин, находящ се в УПИ I-„общ.“, /с идентификатор 10135.2555.52/, кв. 4а, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
204/01.11.2018г. Реконструкция, преустройство, надстройка и промяна предназначение на банков офис на ТБ "Биохим" АД в жилищна сграда, находящ се в УПИ XII-46/с идентификатор 10135.1508.46/, кв. 729, по плана на 3-ти м.р., ул. "Любен Каравелов" № 7, гр. Варна
205/05.11.2018г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС И ОГРАДА, находящ се в УПИ IX-79-"за търговски комплекс", /с идентификатор 10135.4508.290, кв. 8, по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
206/06.11.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-4, кв. 1, по плана на в.з. „Лазур“, с. Константиново, Община Варна
207/06.11.2018г. СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ, находящ се в УПИ I-226, /идентификатор 10135.2568.226/, кв. 32, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
208/06.11.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-252, /с идентификатор 10135.3515.1943/, кв. 38, по плана на 6-ти м.р., ул. „Радост“ № 10, гр. Варна, първи етап: - Подземен паркинг 1,2,3,4, блок "А", блок "Б", блок "В", северна двулентова рампа и южна двулентова рампа, втори етап: - подземен паркенг 5,6,7, блок "Г", блок "Д"
209/09.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-133, /с идентификатор 10135.2562.133/, кв. 44, по плана на 19-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна
210/14.11.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-905, /с идентификатор 10135.5403.5154/, кв.91, по плана на СО„Боровец-юг“, гр.Варна
211/19.11.2018г. ОГРАДА с височина на плътната част до 2,20 м. в УПИ Х-108-„за общински приют за бездомни кучета”, кв. 50, по плана на с. „Каменар”, Община Варна
212/19.11.2018г. КОСТНИЦА С БЕСЕДКА ЗА ПОКЛОНЕНИЕ, находящ се в УПИ-„стари гробища“, /с идентификатор 10135.3516.174/, по плана на 26-ти м.р., ул. „Андрей Сахаров“ № 1, гр. Варна
213/19.11.2018г. Преустройство и промяна на предназначението на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1030.292.1.22 в „БАНКОВ и ФИНАНСОВ ОФИС на „ТЕКСИМ БАНК“ АД“, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ I-„за жилищно строителство“, кв. 531, по плана на 14-ти м.р., ул. „Яне Сандански“ № 1, гр. Варна
214/19.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-447„за жил.стр.“, кв.227б, /с идентификатор 10135.1506.425/, по плана на 12м.р., ул.„Академик Методи Попов“ №16, гр.Варна
215/20.11.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-620, /с идентификатор 30497.501.620/, кв. 23, по плана на с. Звездица, Община Варна
216/20.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VIІ-196, /с идентификатор 10135.2568.258/, кв. 37, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна
217/21.11.2018г. Частично преустройство на семеен хотел с идентификатор 10135.2563.370.1, находящ се в УПИ Х-2105, кв. 50, по плана на 21-ви м.р. ,ж.к. „Бриз“, гр. Варна
218/22.11.2018г. ЧАСТИЧЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ – подмяна на гредоред на етаж 1, кота ±0,00 със стоманобетонна плоча на съществуваща сграда на Основно училище „Васил Априлов“, находящ се в имот с идентификатор 10135.1502.168, кв. 477, по плана на 13-ти м.р., ул. „Братя Миладинови“ № 130, гр. Варна
219/22.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IIІ-63, /с идентификатор 10135.2564.63/, кв. 2, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
220/23.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИН и ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, находящ се в УПИ IV-301, /с идентификатор 72709.501.301/, кв. 53, по плана на с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 36, Община Варна, I-ви етап: магазин и заведение за бързо хранене, II-ри етап: жилищна част
221/26.11.2018г. Основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина, находящ се в УПИ„за детски дом“, кв.665, /с идентификатор 10135.2558.90/ по плана на 6м.р., ул.„Генерал Колев“ №90, гр.Варна
222/26.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-13, /с идентификатор 10135.2559.118/, кв.792, по плана на 17-ти м.р., ул.„Д-р Басанович“ №24, гр.Варна
223/27.11.2018г. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ /СО/ - Вътрешно преустройство и пристройка към част от съществуваща триетажна сграда на МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД с козирка, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2641/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
224/27.11.2018г. Основен ремонт, преустройство, ремонт на покрив с изграждане на капандури и боядисване на фасада на сграда недвижима културна ценност с идентификатор 10135.1507.363.2, находящ се на ул. „Шипка“ №6, кв. 17, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
225/28.11.2018г. Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център - Варна /с идентификатор 10135.1506.39.11/, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1506.39, кв. 405, по плана на 7-ми м.р., пл. „Независимост“ № 1, гр. Варна
226/03.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находяща се в УПИ V-739, /с идентификатор 10135.2553.474/, кв.52, по плана на 25-ти м.р., ул.„Нарцис“ № 12а, гр.Варна
227/03.12.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ - ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ХОТЕЛ „МОРСКА ЗВЕЗДА“, находящ се в УПИ I-98-„за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.98/, кв.18, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
228/06.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-562,563, /с идентификатор 10135.4505.314/, кв. 4, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна
229/07.12.2018г. КУРОРТНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ Х-142, /с идентификатор 10135.2568.142/, кв. 31, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
230/07.12.2018г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-2665,2612„за жилищно строителство“, кв.151 /с идентификатор 10135.5506.883/, по плана на 29м.р., кв.Аспарухово, гр.Варна
231/07.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-2, кв. 166, по плана на 11-ти м.р., ул. "Хан Кардам" № 4, гр. Варна
232/10.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-823, /с идентификатор 10135.1501.823/, кв.313, по плана на 9м.р., ул.„Димитър Станчев“ №11, гр.Варна
233/11.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с търговски обект, находяща се в УПИ VІІ-560„за жилищно строителство“, кв.14, /с идентификатор 10135.4505.560/, по плана на ж.к.„Вл.Варненчик“-ІІм.р., гр.Варна
234/13.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находящ се в УПИ IV-86-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1508.86/, кв. 728, по плана на 3-ти м.р., ул. „Л. Каравелов“ № 8, гр. Варна
235/17.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-1416-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3511.1528/, кв. 26, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., гр. Варна
236/18.12.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, /идентификатор 10135.1030.251/, кв. 539, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Юрий Венелин' № 28, гр. Варна'
237/18.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-220?458, /идентификатор 10135.2575.458/, кв. 31а, по плана на кв. Виница, гр. Варна
238/18.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-140,141, кв. 205, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Радецки' № 59,61, гр. Варна'
239/19.12.2018г. НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-2, /идентификатор 10135.2557.306/, кв. 699, по плана на 2-ри м.р., ул. 'Генерал Столипин' № 11, гр. Варна'
240/20.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-15, /идентификатор 10135.1030.344/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Пловдив' № 23, гр. Варна'
241/20.12.2018г. Основен ремонт, реконструкция, преустройство и надстрояване на надзид до 150 см. на административна сграда с идентификатор 10135.2574.1.55, находящ се в УПИ ВК „Ривиера“, гр. Варна
242/21.12.2018г. 'СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ XII-3-'за административно-търговска и производствено-складова дейност', /с идентификатор 72709.23.34/, кв. 23, по плана на м-ст 'Козаджи', землище с. Тополи, община Варна'
243/21.12.2018г. Гараж /допълващо застрояване/ към жилищна сграда, находящ се в УПИ XIV-794, 795 „за жил. строителство“ /с идентификатори 10135.1507.794 и 10135.1507.795/ в кв.55, по плана на 8-ми м.р., ул. „Йоан Екзарх“ №16,18, гр. Варна
244/21.12.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XII-236-'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.4504.326/, кв. 11, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик' I-ви м.р., бул. 'Света Елена' № 24, гр. Варна'
245/21.12.2018г. 'АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС-МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ I-1946-'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.3513.1946/, кв. 3, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна'
246/27.12.2018г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-141, /с идентификатор 10135.5010.159/, кв. 37, по плана на кв. 'Галата', гр. Варна'
247/27.12.2018г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНА И ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА БОРБА „ПРОСТОР“, находящ се в УПИ IV – 313-„за спортна зала „Простор“, /с идентификатор 10135.2556.351/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., ул. „Селиолу“ № 39, гр. Варна
248/27.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-422, кв.103, /с идентификатор 10135.3511.561/, по плана на 7ми м.р., ул.„Дебър“ №22, гр.Варна
249/27.12.2018г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, СКЛАД И АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находящ се в УПИ III-31042-„за търговски комплекс“, /с идентификатор 10135.4508.85/, кв. 8, по Паркоустройствен и регулационен план (ОП.3), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
250/28.12.2018г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 'АЗУР-1' две водни огледала, подземни гаражи и паркинги, находящ се в УПИ IV-230-'за жилищна сграда и ТП', /с идентификатор 10135.2569.336/, кв. 24, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
№ РС обект:

Разрешения за строеж 2018 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.