Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД
За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/05.01.2017г. ВИЛНА СГРАДА, ПИ-9, идентификатор 30497.508.9, по плана на СО "Орехчето", гр. Варна Мустафа Юсуфов Кафелов
2/10.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-307,308,/идентификатор 10135.3513.1894/, кв. 1085а, по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ № 40 и № 42, гр. Варна Добринка Йорданова Петкова, Снежана Йорданова Великова, „ИВА-95“ ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов, Николай Василев Атанасов, Атанас Василев Атанасов, Стайка Стоянова Кателиева и Георги Великов Великов
3/10.01.2017г. /ОТТЕГЛЕНО/ ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. "Български орел" № 20, гр. Варна "ЛИДЕР ИНВЕСТ" ЕООД, Милен Янев Александров, Валентин Янев Александров, Веселин Георгиев Трифонов, Ваня Петрова Танчева, Иринка Георгиева Минкова, Янка Петрова Канарчева, Веселин Димитров Манев, Миленка Димитрова Стоянова, Павлина Стоянова Павлова, "ДЛ ХОЛД" ЕООД, "ТЕО ХОЛД" ЕООД, "ХОУМ ХОЛД" ЕООД, "БГ РЕЗИДЕНС" ЕООД, "ИТ ХОЛД" ЕООД
4/12.01.2017г. „Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки с гараж, кабинет и подземен паркинг – представляващи реконструкция, пристройка и надстройка на съществуващ търговски обект“, находящ се в УПИ VI-1064, /идентификатор 10135.2555.97/, кв. 22, по плана на 23-ти м.р., ул. „В. Петлешков“ и ул. „Дружба“, гр. Варна „КОЛЕДЖИКОВ“ ЕООД, Мария Иванова Иванова, Ивайло Иванов Коледжиков, „АЛЕКСАНДРИД“ ООД и Росица Димитрова Иванова
5/13.01.2017г. "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - "Сграда с административен адрес: район "Аспарухово", ул. "Моряшка", бл. № 21/31, вх. 21,23,25,27,29,31 Етажна собственост - Сдружение на собствениците "ВАРНА, РАЙОН "АСПАРУХОВО" МОРЯШКА 21-31" и Община Варна
6/13.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХХ-1692, идентификатор 10135.2563.1692, кв. 6, по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна Цветан Иванов Груев, Павлин Евстатиев Пачков и "КРИСТИНА 92" ЕООД
7/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХV-437, идентификатор 10135.5510.249, кв. 27, по плана на кв. "Галата", ул. "Лазурна" № 6, гр. Варна "ВИКТОРИЯ-Л" ЕООД
8/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-4а, /с идентификатор 10135.1502.156/, кв. 507, по плана на 13 м.р., ул. „Братя Миладинови“ № 87, гр. Варна „ГРИФОН БГ“ ЕООД, представлявано от Атанаска Костадинова Станчева
9/19.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-196Б, /с идентификатор 30497.501.307/, кв. 14, по плана на ЗРП с. Звездица, ул. „Леда“ № 8, гр. Варна Панчо Недев Панчовски
10/23.01.2017г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /първи етап - сграда 1 и двете подземни нива на сграда 2 и втори етап - всички надземни нива на сграда 2, УПИ ХI-623,624, кв. 4, /с идентификатор 10135.3513.1940/, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна "БРИЗ 707" ООД, представлявано от Веселин Илиев Петров
11/24.01.2017г. ВИЛНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ XVII-218, кв. 2, по РП на ВЗ „Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна Антон Георгиев Мишков и Камен Георгиев Мишков
12/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XХV-266, кв. 3, по плана на ВЗ „Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна Кремена Иванова Кунева
13/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ „Б“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. „Атанас Томов“ № 3, гр. Варна „КОМЕРСИВ“ ЕООД, ЕИК: 103896415, представлявано от Иван Христов Недялков
14/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ „А“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. „Атанас Томов“ № 3, гр. Варна КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛАКОПУЛУ
15/27.01.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в УПИ VI-86-„за жилищно строителство и търговия“, /идентификатор 10135.3517.86/, кв. 11, по плана на 15-ти м.р., ул. „Злати Бръчков“ № 10, гр. Варна Камен Димитров Стоянов, Даниел Стефанов Стефанов, Мариета Георгиева Стефанова, Зорница Валериева Иванова, Мария Веселинова Добрева, Мария Йорданова Стоянова, Юлияна Димитрова Иванова и Валери Велев Иванов,
16/27.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находящ се в УПИ ХХХIII-385,386, /идентификатори 10135.3506.385 и 10135.3506.386/, кв. 7, по плана на Со "Пчелина", гр. Варна Емилия Иванова Чакалова, Валери Христов Чакалов, Марина Димитрова Иванова, Венелин Петров Иванов и "МЕТАЛЕКС СТРОЙ" ООД
17/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-794,795-„за жилищно строителство“,/с идентификатори 10135.1507.794 и 10135.1507.795/, кв. 55, по плана на 8-ми м.р., ул. „Йоан Екзарх“ № 16,18, гр. Варна Надежда Христова Кирчева-Христова, Стефан Мартинов Христов, Милен Мартинов Христов, Парашкева Василева Атанасова, Свобода Радомирова Ралева, Севелина Владимирова Ралева, Радомир Владимиров Ралев, Христина Вълчева Ралева, Стефан Веселинов Ралев, Росен Веселинов Ралев, Седефка Ставрева Бояджиева, Величка Йорданова Кирова, Пламен Димчев Милев, Владимир Пламенов Милев,Жан Пламенов Милев, „ТОЛИНИ-ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Калинка Иванова Недкова – управител, Звезделин Кирилов Киров, „КМК“ ЕООД, представлявано от Кольо Митев Колев – управител, Светлана Валеревна Лобанова, Елена Тодорова Атанасова,
18/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-635, /с идентификатор 10135.1501.635/, кв.295г, по плана на 9м.р., ул.„Цар Иван Страцимир“ №51, гр.Варна Петранка Дойчева Атанасова, Илияна Атанасова Атанасова, Даниел Атанасов Атанасов и Деян Петков Кундев
19/01.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІ-1542, /с идентификатор 10135.2564.332/, кв. 12, по плана на "Вилна зона", гр.Варна Валентин Асенов Давидов
20/02.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-80, кв.129, /с идентификатор 10135.5506.58/, по плана на 29м.р., ул.„Димчо Дебелянов“ №5, гр.Варна. Атанаска Коева Александрова, Мария Бонева Александрова, ЖСК „Димчо Дебелянов-2016“
21/03.02.2017г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2573.31, кв.58, по плана на к.к.„Чайка“, гр.Варна. "ЕЛЕЯ ТРЕЙД" ЕООД с ЕИК-202722430, представлявано от Елена Пеева Георгиева
22/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIX-17, кв. 162а, по плана на 11 м.р., ул. "Хан Тервел" № 4, гр. Варна "БИЗНЕСКОНСУЛТ-2000" ООД, Мери Сахаг Сеферян и Армен Сахаг Славова
23/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІІ-285, кв.38, /с идентификатор 10135.2553.231/, по плана на 25м.р., ул.„Детелина“ №11, гр.Варна Емил Панков Иванов, Пламен Иванов Панков и .„Т-Инвест“ ЕООД
24/08.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-198, /идентификатор 10135.3513.1920/, кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ № 1А, гр. Варна Бою Николов Димов и Марийка Маринова Димова
25/10.02.2017г. ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ ХIХ-95,96-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатори 72709.518.95 и 72709.518.96/, кв. 2, по плана на СОП „Тополи“, землище с. Тополи, община Варна, I-ви етап – Склад 1, II-ри етап – Склад 2 „ИЗИДА“ ООД, представлявано от Младен Димитров Матеев
26/15.02.2017г. Промяна на предназначението и преустройство на обект в сграда с идентификатор 10135.2569.181.3.31 по КК и КР на гр. Варна от „КАФЕ - КЛУБ“ в „АПАРТАМЕНТ 99 и АПАРТАМЕНТ 100“, находящи се на първи етаж в Блок 3 на „КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, УПИ IV-109, кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „А ПРОЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Виктория Желева Миролескова
27/16.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-3, кв.37, /с идентификатор 10135.2560.96/, по плана на 18м.р., ул.„Сава Радулов“ №16, гр.Варна Сава Веселинов Даритков, Пламка Иванова Дариткова и Сия Костадинова Беширова
28/16.02.2017г. РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КОМПЛЕКСНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛЕКИ ГОРИВА И ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ – МЕТАН СТАНЦИЯ, находящ се в УПИ I-2,3,4, /идентификатор 10135.73.541/, кв. 8, по плана на ПЗ „Планова“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна „ТЕСА-М“ ООД, ЕИК: 103749900, представлявано от Митко Велков Бакалов
29/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, тяло Б - II-ри етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. "Български орел" № 20, гр. Варна "ЛИДЕР ИНВЕСТ" ЕООД, Милен Янев Александров, Валентин Янев Александров, Веселин Георгиев Трифонов, Ваня Петрова Танчева, Иринка Георгиева Минкова, Янка Петрова Канарчева, Веселин Димитров Манев, Миленка Димитрова Стоянова, Павлина Стоянова Павлова, "ДЛ ХОЛД" ЕООД, "ТЕО ХОЛД" ЕООД, "ХОУМ ХОЛД" ЕООД, "БГ РЕЗИДЕНС" ЕООД, "ИТ ХОЛД" ЕООД
30/17.02.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляваща основен ремонт, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда, водопроводно и битово канализационно отклонения, находящ се в УПИ - III-1014-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1507.1157/, кв. 72, по плана на 8-ми м.р., /ул. „Хан Омуртаг“ № 22/, гр. Варна „ФЕНДЕР“ ЕООД, представлявано от Георги Павлов Бонин
31/17.02.2017г. РЕЗЕРВОАРНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОПАН - БУТАН 10 куб.м. захранваща газови уреди в мотел и общежитие", УПИ XII - 275 "за мотел и общежитие", 10135.513.275, кв. 62, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "ГРИФИД ХОЛИ" ЕООД
32/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-409, /идентификатор 10135.2554.279/, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. „Евлоги Георгиев“ № 18, гр. Варна Юлия Илиева Петкова и Никола Вълков Петков, Ваня Илиева Иванова
33/22.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLI-2565, / идентификатор 10135.2555.2636/, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, ул. „проф. д-р Ванко Ванков“ № 23, гр. Варна „МОДУС 2“ ЕООД, Живко Георгиев Хаджиев, Фаня Алексиева Петкова и Елена Георгиева Петкова
34/24.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-31, кв. 179а, по плана на 11 м.р., ул. „Густав Вайганд“ № 24, гр. Варна
35/27.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-189, кв. 12, с идентификатор 10135.3506.189, по плана на СО "Пчелина", район "Младост", гр. Варна Гинка Добрева Станчева и Вълчо Кръстев Станчев
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.