Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД
За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/05.01.2017г. ВИЛНА СГРАДА, ПИ-9, идентификатор 30497.508.9, по плана на СО 'Орехчето', гр. Варна Мустафа Юсуфов Кафелов
2/10.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-307,308,/идентификатор 10135.3513.1894/, кв. 1085а, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Чинар“ № 40 и № 42, гр. Варна Добринка Йорданова Петкова, Снежана Йорданова Великова, 'ИВА-95“ ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов, Николай Василев Атанасов, Атанас Василев Атанасов, Стайка Стоянова Кателиева и Георги Великов Великов
3/10.01.2017г. /ОТТЕГЛЕНО/ ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Български орел' № 20, гр. Варна 'ЛИДЕР ИНВЕСТ' ЕООД, Милен Янев Александров, Валентин Янев Александров, Веселин Георгиев Трифонов, Ваня Петрова Танчева, Иринка Георгиева Минкова, Янка Петрова Канарчева, Веселин Димитров Манев, Миленка Димитрова Стоянова, Павлина Стоянова Павлова, 'ДЛ ХОЛД' ЕООД, 'ТЕО ХОЛД' ЕООД, 'ХОУМ ХОЛД' ЕООД, 'БГ РЕЗИДЕНС' ЕООД, 'ИТ ХОЛД' ЕООД
4/12.01.2017г. 'Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки с гараж, кабинет и подземен паркинг – представляващи реконструкция, пристройка и надстройка на съществуващ търговски обект“, находящ се в УПИ VI-1064, /идентификатор 10135.2555.97/, кв. 22, по плана на 23-ти м.р., ул. 'В. Петлешков“ и ул. 'Дружба“, гр. Варна 'КОЛЕДЖИКОВ“ ЕООД, Мария Иванова Иванова, Ивайло Иванов Коледжиков, 'АЛЕКСАНДРИД“ ООД и Росица Димитрова Иванова
5/13.01.2017г. 'Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - 'Сграда с административен адрес: район 'Аспарухово', ул. 'Моряшка', бл. № 21/31, вх. 21,23,25,27,29,31 Етажна собственост - Сдружение на собствениците 'ВАРНА, РАЙОН 'АСПАРУХОВО' МОРЯШКА 21-31' и Община Варна
6/13.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХХ-1692, идентификатор 10135.2563.1692, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна Цветан Иванов Груев, Павлин Евстатиев Пачков и 'КРИСТИНА 92' ЕООД
7/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХV-437, идентификатор 10135.5510.249, кв. 27, по плана на кв. 'Галата', ул. 'Лазурна' № 6, гр. Варна 'ВИКТОРИЯ-Л' ЕООД
8/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-4а, /с идентификатор 10135.1502.156/, кв. 507, по плана на 13 м.р., ул. 'Братя Миладинови“ № 87, гр. Варна 'ГРИФОН БГ“ ЕООД, представлявано от Атанаска Костадинова Станчева
9/19.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-196Б, /с идентификатор 30497.501.307/, кв. 14, по плана на ЗРП с. Звездица, ул. 'Леда“ № 8, гр. Варна Панчо Недев Панчовски
10/23.01.2017г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /първи етап - сграда 1 и двете подземни нива на сграда 2 и втори етап - всички надземни нива на сграда 2, УПИ ХI-623,624, кв. 4, /с идентификатор 10135.3513.1940/, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна 'БРИЗ 707' ООД, представлявано от Веселин Илиев Петров
11/24.01.2017г. ВИЛНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ XVII-218, кв. 2, по РП на ВЗ 'Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна Антон Георгиев Мишков и Камен Георгиев Мишков
12/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XХV-266, кв. 3, по плана на ВЗ 'Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна Кремена Иванова Кунева
13/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'Б“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов“ № 3, гр. Варна 'КОМЕРСИВ“ ЕООД, ЕИК: 103896415, представлявано от Иван Христов Недялков
14/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'А“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов“ № 3, гр. Варна КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛАКОПУЛУ
15/27.01.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в УПИ VI-86-'за жилищно строителство и търговия“, /идентификатор 10135.3517.86/, кв. 11, по плана на 15-ти м.р., ул. 'Злати Бръчков“ № 10, гр. Варна Камен Димитров Стоянов, Даниел Стефанов Стефанов, Мариета Георгиева Стефанова, Зорница Валериева Иванова, Мария Веселинова Добрева, Мария Йорданова Стоянова, Юлияна Димитрова Иванова и Валери Велев Иванов,
16/27.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находящ се в УПИ ХХХIII-385,386, /идентификатори 10135.3506.385 и 10135.3506.386/, кв. 7, по плана на Со 'Пчелина', гр. Варна Емилия Иванова Чакалова, Валери Христов Чакалов, Марина Димитрова Иванова, Венелин Петров Иванов и 'МЕТАЛЕКС СТРОЙ' ООД
17/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-794,795-'за жилищно строителство“,/с идентификатори 10135.1507.794 и 10135.1507.795/, кв. 55, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Йоан Екзарх“ № 16,18, гр. Варна Надежда Христова Кирчева-Христова, Стефан Мартинов Христов, Милен Мартинов Христов, Парашкева Василева Атанасова, Свобода Радомирова Ралева, Севелина Владимирова Ралева, Радомир Владимиров Ралев, Христина Вълчева Ралева, Стефан Веселинов Ралев, Росен Веселинов Ралев, Седефка Ставрева Бояджиева, Величка Йорданова Кирова, Пламен Димчев Милев, Владимир Пламенов Милев,Жан Пламенов Милев, 'ТОЛИНИ-ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Калинка Иванова Недкова – управител, Звезделин Кирилов Киров, 'КМК“ ЕООД, представлявано от Кольо Митев Колев – управител, Светлана Валеревна Лобанова, Елена Тодорова Атанасова,
18/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-635, /с идентификатор 10135.1501.635/, кв.295г, по плана на 9м.р., ул.'Цар Иван Страцимир“ №51, гр.Варна Петранка Дойчева Атанасова, Илияна Атанасова Атанасова, Даниел Атанасов Атанасов и Деян Петков Кундев
19/01.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІ-1542, /с идентификатор 10135.2564.332/, кв. 12, по плана на 'Вилна зона', гр.Варна Валентин Асенов Давидов
20/02.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-80, кв.129, /с идентификатор 10135.5506.58/, по плана на 29м.р., ул.'Димчо Дебелянов“ №5, гр.Варна. Атанаска Коева Александрова, Мария Бонева Александрова, ЖСК 'Димчо Дебелянов-2016“
21/03.02.2017г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2573.31, кв.58, по плана на к.к.'Чайка“, гр.Варна. 'ЕЛЕЯ ТРЕЙД' ЕООД с ЕИК-202722430, представлявано от Елена Пеева Георгиева
22/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIX-17, кв. 162а, по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Тервел' № 4, гр. Варна 'БИЗНЕСКОНСУЛТ-2000' ООД, Мери Сахаг Сеферян и Армен Сахаг Славова
23/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІІ-285, кв.38, /с идентификатор 10135.2553.231/, по плана на 25м.р., ул.'Детелина“ №11, гр.Варна Емил Панков Иванов, Пламен Иванов Панков и .'Т-Инвест“ ЕООД
24/08.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-198, /идентификатор 10135.3513.1920/, кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Чинар“ № 1А, гр. Варна Бою Николов Димов и Марийка Маринова Димова
25/10.02.2017г. ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ ХIХ-95,96-'за производствено-складова дейност“, /с идентификатори 72709.518.95 и 72709.518.96/, кв. 2, по плана на СОП 'Тополи“, землище с. Тополи, община Варна, I-ви етап – Склад 1, II-ри етап – Склад 2 'ИЗИДА“ ООД, представлявано от Младен Димитров Матеев
26/15.02.2017г. Промяна на предназначението и преустройство на обект в сграда с идентификатор 10135.2569.181.3.31 по КК и КР на гр. Варна от 'КАФЕ - КЛУБ“ в 'АПАРТАМЕНТ 99 и АПАРТАМЕНТ 100“, находящи се на първи етаж в Блок 3 на 'КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, УПИ IV-109, кв. 18, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 'А ПРОЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Виктория Желева Миролескова
27/16.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-3, кв.37, /с идентификатор 10135.2560.96/, по плана на 18м.р., ул.'Сава Радулов“ №16, гр.Варна Сава Веселинов Даритков, Пламка Иванова Дариткова и Сия Костадинова Беширова
28/16.02.2017г. РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КОМПЛЕКСНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛЕКИ ГОРИВА И ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ – МЕТАН СТАНЦИЯ, находящ се в УПИ I-2,3,4, /идентификатор 10135.73.541/, кв. 8, по плана на ПЗ 'Планова“, район 'Вл. Варненчик“, гр. Варна 'ТЕСА-М“ ООД, ЕИК: 103749900, представлявано от Митко Велков Бакалов
29/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, тяло Б - II-ри етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Български орел' № 20, гр. Варна 'ЛИДЕР ИНВЕСТ' ЕООД, Милен Янев Александров, Валентин Янев Александров, Веселин Георгиев Трифонов, Ваня Петрова Танчева, Иринка Георгиева Минкова, Янка Петрова Канарчева, Веселин Димитров Манев, Миленка Димитрова Стоянова, Павлина Стоянова Павлова, 'ДЛ ХОЛД' ЕООД, 'ТЕО ХОЛД' ЕООД, 'ХОУМ ХОЛД' ЕООД, 'БГ РЕЗИДЕНС' ЕООД, 'ИТ ХОЛД' ЕООД
30/17.02.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляваща основен ремонт, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда, водопроводно и битово канализационно отклонения, находящ се в УПИ - III-1014-'за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1507.1157/, кв. 72, по плана на 8-ми м.р., /ул. 'Хан Омуртаг“ № 22/, гр. Варна 'ФЕНДЕР“ ЕООД, представлявано от Георги Павлов Бонин
31/17.02.2017г. РЕЗЕРВОАРНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОПАН - БУТАН 10 куб.м. захранваща газови уреди в мотел и общежитие', УПИ XII - 275 'за мотел и общежитие', 10135.513.275, кв. 62, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 'ГРИФИД ХОЛИ' ЕООД
32/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-409, /идентификатор 10135.2554.279/, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. 'Евлоги Георгиев“ № 18, гр. Варна Юлия Илиева Петкова и Никола Вълков Петков, Ваня Илиева Иванова
33/22.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLI-2565, / идентификатор 10135.2555.2636/, кв. 1, по плана на 'Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, ул. 'проф. д-р Ванко Ванков“ № 23, гр. Варна 'МОДУС 2“ ЕООД, Живко Георгиев Хаджиев, Фаня Алексиева Петкова и Елена Георгиева Петкова
34/24.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-31, кв. 179а, по плана на 11 м.р., ул. 'Густав Вайганд“ № 24, гр. Варна
35/27.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-189, кв. 12, с идентификатор 10135.3506.189, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна Гинка Добрева Станчева и Вълчо Кръстев Станчев
36/01.03.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2558.1.9, кв. 632, по плана на 6м.р., ул. Силистра № 1 във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците СИЛИСТРА № 1 и Община Варна
37/23.03.2017г. ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА Магазин за промишлени стоки 'JUMBO”, находящ се в УПИ ХІ-89,90,91'за търговски комплекс”, кв.8, /с идентификатор 10135.4023.133/, по плана на м-ст 'Боклук тарла”, р-н 'Вл.Варненчик”, гр.Варна 'ТРАСТ ХОЛДИНГС” ЕООД представлявано от управителя Васил Петров Русев
38/09.03.2017г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.433.1 и 10135.5502.433.2, район Аспарухово, ул. Балкапан № 2 и № 4 Етажна собственост - Сдружение на собствениците БАЛКАПАН 2 и 4 и Община Варна
39/09.03.2017г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - за обособена позиция № 4 - Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: р-н Приморски, ул. Морска сирена, бл. 25 Етажна собственост - Сдружение на собствениците МОРСКА ЗВЕЗДА и Община Варна
40/10.03.2017г. КРЕМАТОРИУМ И КОЛУМБАРИЙНИ СТЕНИ, етап I - Крематориум, кремационна пещ I и колумбарийни стени, етап II - Монтиране на кремационна пещ II, УПИ I-1, с идентификатор 72709.38.85, кв. 2, по плана на Западен гробищен парк, с. Тополи, Община Варна КРЕМАТОРИУМ ИНВЕСТ ООД
41/16.03.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-849, /с идентификатор 10135.2515.849/, кв. 53, по плана на СО 'Ален мак“, район 'Приморски“, гр. Варна КРИСТИАНА ЛЮБЕНОВА ГЕНЧЕВА
42/20.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІ-1091, кв.22, /с идентификатор 10135.1507.1091/, по плана на 8м.р., ул.'Марко Балабанов“ №41,43, гр.Варна ВАСИЛ МАРИО КАЛАМАРОВ И МАРИО ВАСИЛЕВ КАЛАМАРОВ
43/22.03.2017г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници, находяща се в УПИ ІХ-768, кв.27, /поземлен имот с идентификатор 30497.506.806/, по плана на с.о.'Под село“, землище с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ И МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
44/22.03.2017г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници, находяща се в УПИ Х-769, кв.27, /поземлен имот с идентификатор 30497.506.807/, по плана на с.о.'Под село“, землище с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ И МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
45/22.03.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIХ-168, /с идентификатор 10135.2563.168/, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг“, гр. Варна Маруся Белчева Донева
46/23.03.2017г. НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство, находяща се в УПИ ІV-131-'за детска градина“, /с идентификатор 10135.71.131/, кв. 189, по плана на 12 м.р., ул.'Хъшове“ № 2, гр. Варна Община Варна
47/24.03.2017г. ОФИС СГРАДА и плътна ограда по вътрешната регулационна линия, находящ се в УПИ IХ-69, /идентификатор 10135.1504.79/, кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Генерал Колев“ № 12, гр. Варна 'ГИФТА“ АД, представлявано от Ненко Илиев Ненков
48/24.03.2017г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за Многофамилна жилищна сграда, находяща се в кв. Чайка, бл. 43, вх. А, Б, В и Г, с идентификатор 10135.2562.108.1 Етажна собственост - Сдружение на собствениците БЛ. 43, Ж.К. ЧАЙКА и Община Варна
49/24.03.2017г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за Многофамилна жилищна сграда, находяща се в ж.к. Вл. Варненчик, бл. 27 Етажна собственост - Сдружение на собствениците - , Ж.К. ВЛ. ВАРНЕНЧИК, БЛОК 27 и Община Варна
50/27.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXVI-182-'за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.182/, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг“ по к.к. на гр. Варна 'МАЙТ“ ЕООД, представлявано от Коста Георгиев Червенков
51/27.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-985,1007, кв.69, /с идентификатор 10135.1507.1166/, по плана на 8м.р., ул.'Цар Иван Шишман“ №5, гр.Варна Серафим Крумов Серафимов, Станка Неделчева Димитрова, Савка Петрова Серафимова, Мариана Бориславова Стойчева, Николай Асенов Рачев, Слава Димитрова Найденова, Румен Иванов Рачев, Августа Иванова Рачева-Жекова и 'Металекс Строй“ ООД
52/28.03.2017г. СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ към РЕСТОРАНТ 'ЛАРГО“, /част от ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ 'ЧЕРНО МОРЕ“/, находящ се в УПИ І-'хотел,ресторант“, /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.'Сливница“ № 33, гр. Варна 'ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
53/30.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVII-197, с идентификатор 30497.501.853, кв. 14а, по плана на с. Звездица, Община Варна Дора Стоянова Кирчева и Николай Христов Кирчев
54/30.03.2017г. Саниране на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.5505.71.1, 10135.5505.71.2 по КККР на гр. Варна, ул. Св. Св. Кирил и Методий № № 1, вх. А и вх. Б и - изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците К и М блок 34 и Община Варна
55/30.03.2017г. Саниране на многофамилни жилищни сгради - изпълнение по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по обособена позиция № 24: Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, гр. Варна, район Аспарухово, ул. Мур № 17 Етажна собственост - Сдружение на собствениците МУР 174 и Община Варна
56/30.03.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда - блок 146, входове 5 и 6, с идентификатори 10135.3512.189.3 и 10135.3512.189.2, ж.к. Младост, гр. Варна по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците ЗДРАВЕ и Община Варна
57/31.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XХV-34, с идентификатор 30497.15.43, кв. 96, по плана на с. Звездица, Община Варна ТИХОМИР КОСТАДИНОВ ТРАЙКОВ
58/31.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-297'за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.51.297/, кв.226, по плана на 12м.р., ул.'Средна гора“ №44, гр.Варна Ренета Андреева Стойчева и 'НИРО ПАРТС“ ЕООД представлявано от Ренета Андреева Стойчева
59/03.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-769, /с идентификатор 30497.506.807/, кв.27, по плана на м-ст 'Под село“, с.Звездица, Община Варна ХРИСИМ СПАСОВ ВАСИЛЕВ И МАРИЯНА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
60/06.04.2017г. ПРИСТРОЙКА НА ВЪНШЕН АСАНСЬОР ДВЕ СПИРКИ към съществуващия застроен обем на хотел 'СЛАВЕЙ“, находящ се в УПИ VII-627-'за хотел, басейн и озеленяване“, /идентификатор 10135.513.627/, кв. 39, по плана на к.к. 'Златни пясъци“, гр. Варна 'АЛИАНС ТУР“ ООД, представлявано от Петко Петров Йорданов
61/06.04.2017г. ДЕТСКИ и ВИП БАСЕЙНИ в УПИ I-167-'за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци”, гр. Варна 'СЪНИ ТРАВЕЛ” ЕООД
62/06.04.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXIV-34, /с идентификатор 30497.15.44/, кв. 94, по плана на с. Звездица, Община Варна ИВЕЛИНА ПАНКОВА ПАНАЙОТОВА
63/07.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIV-760-'за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.760/, кв. 18, по плана на ж.к. 'Бриз“, гр. Варна 'ЯВОР“ АД, представлявано от Мирослав Иванов Манолов
64/11.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-1192, кв.14, /с идентификатор 10135.1507.95/, по плана на 8м.р., ул.'Иван Вазов“ №34, гр.Варна АННА ПАВЛОВА ЕНЧЕВА и .'КРИСТИНА 92“ ЕООД
65/13.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-591, с идентификатор 10135.3511.591, кв. 17, по плана на ж.к. Възраждане, I-ви м.р., бул. Република № 131, гр. Варна Хриска Костова Мавродиева, ТОПЛЕНД СТРОЙИНВЕСТ ООД, ХРУПИ ЛЕНД ООД
66/18.04.2017г. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, находящ се в УПИ VІІ-1393, /с идентификатор 10135.4510.680/, кв.16, по плана на ЗПЗ, район 'Владислав Варненчик“, гр.Варна 'ДИЛАЙТ“ ЕООД, представлявано от Иван Янчев Бъчваров
67/19.04.2017г. Производствена сграда, склад и администрация, находяща се в УПИ LXXVІІІ-799'за производствено-складови, административни дейности, обществено обслужване и трафопост“, кв.35, /с идентификатор 10135.3514.799/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна 'БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, представлявано от Димитър Христов Балев
68/20.04.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща бензиностанция за продажба на светли горива, в КОМПЛЕКСНА АВТОСНАБДИТЕЛНА СТАНЦИЯ за продажба на светли горива, пропан-бутан и компресиран природен газ, находяща се в УПИ І-'осо“, кв.3, /с идентификатор 10135.3513.74/, по плана на 26м.р., гр.Варна 'БЛЯСЪК“ ЕООД, представлявано от Румен Горанов Цонков
69/25.04.2017г. ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДНА ПЪРЗАЛКА в УПИ I-167-'за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 'СЪНИ ТРАВЕЛ” ЕООД, с управител Веселин Божидаров Данев
70/26.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-4697, /идентификатор 10135.5504.4697/, кв. 76, по плана на 28-ми м.р., ул. 'Балатон“ № 11, гр. Варна Галина Василева Георгиева, Ина Славкова Шкарова, Николина Петкова Христова,
71/27.04.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – I-ви етап, находящ се в УПИ ХХI-176,/идентификатор 10135.1506.176/, кв. 406, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Братя Шкорпил № 23“, гр. Варна 'АЛЕКСАНДРИД“ ООД, представлявано от Георги Русев Николов, Атанас Иванов Боянов, Марияна Великова Боянова, Петър Георгиев Шулеков,Марияна Йорданова Шулекова, 'ПЛАДОР“ ЕООД, представлявано от Петър Георгиев Шулеков,
72/27.04.2017г. МЕБЕЛЕН МАГАЗИН, находящ се в УПИ ІV-771, кв.21, /с идентификатор 10135.3514.771/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна 'ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН“ ЕООД представлявано от Мариан Душков Душков и Маг. Матиас Лей,
73/28.04.2017г. Преустройство на апартаменти №27 и №28, находящи се в съществуваща сграда с идентификатор 10135.2568.88.1, в УПИ ХV-138,139'за офиси и офис-жилища“, кв.70, /с идентификатор 10135.2568.88/, по плана на в.с.'Абатко“, к.к.'СВ.Св. Константин и Елена“, гр.Варна Светлана Николаева Йорданова
74/28.04.2017г. ВЪНШЕН БАСЕЙН, УПИ I-100-за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване, с идентификатор 10135.513.715, кв. 68, по плана на к.к. Златни пясъци, гр. Варна БРАНД ХОТЕЛ ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
75/02.05.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-13, /идентификатор 10135.1030.131/, кв. 552, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Константин Величков' № 29, гр. Варна Атанас Душков Панайотов, Душко Атанасов Панайотов и Янка Душкова Неделчева
76/10.05.2017г. КАФЕ СЛАДКАРНИЦА, представляваща преустройство и промяна предназначение на съществуващ покрит паркинг с идентификатор 10135.5506.11.2.32, находящ се в УПИ XVII-59, /идентификатор 10135.5506.11/, кв. 123, по плана на 29-ти м.р., ул. 'Св. Св. Кирил и Методий“ 1, гр. Варна 'КА ЕНД ЕМ МАГ“ ЕООД, , представлявано от Светослава Георгиева Русева – управител
77/18.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-317, /идентификатор 10135.1026.317/, кв. 572, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Скопие“ № 15, гр. Варна Даниела Архондиева Друмева, Александър Иванов Александров и Мая Кристианова Костова
78/18.05.2017г. ПОДПОРНА СТЕНА, находяща се в УПИ V-3, кв. 41, с идентификатор 10135.1507.1064/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Преслав“ № 36, гр. Варна, представляваща аварийно укрепване на ограда, находяща се в имот с идентификатор 10135.1507.523 'АЛБОНА ИНВЕСТ' ЕООД, представлявано от Александр Бонашевский
79/19.05.2017г. 'ОГРАДА - плътна с височина до 2,20м. и дължина 35,72м. над прилежащия терен към съседните имоти с ПИ 1855 и ПИ 1998, изцяло разположена в УПИ VII-1856, с идентификатор 10135.5549.1856, кв. 40, по плана на СО Прибой, район Аспарухово, гр. Варна' Росен - Явор Николаев Бангиев
80/23.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-9, /идентификатор 10135.1026.76/, кв. 579, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Неофит Рилски' № 33, гр. Варна Йордан Маринов Николов, Николай Маринов Николов и Елена Маринова Георгиева
81/25.05.2017г. СГРАДА със смесено предназначение, находяща се в УПИ ХVІІІ-914,759 кв.86, /с идентификатор 10135.1506.973/, по плана на 7м.р., ул.'София' №14, гр.Варна 'АВАЛОН ВАРНА' ООД представлявано от Людмила Андреевна Воробева
82/29.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-495, /идентификатор 10135.2553.495/, кв. 53, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Люляк' № 35, гр. Варна Елвира Капрел Капрелян
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.